i synnerhet om utbudet av banktjänster via postkontor också tas med i beräkningen. Bankstödet , miljoner mark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i synnerhet om utbudet av banktjänster via postkontor också tas med i beräkningen. Bankstödet 1991 1996, miljoner mark"

Transkript

1 18 19 samma utvecklingen i värdepappershandeln under första halvåret. De största enskilda posterna var vinsterna i samband med försäljningen av aktierna i Tuko Oy och värdeökningen i bankernas statsobligationsportfölj till följd av sjunkande räntor. Avgifter och provisioner redovisade som övriga intäkter steg obetydligt. Under andra halvåret var hushållen aktivare på lånemarknaden, vilket via olika avgifter och provisioner på kreditgivningen drog upp bankernas inkomster. Däremot minskade courtagen på värdepappershandeln, främst till följd av den skärpta konkurrensen. Även intäkterna från valutaväxling gick ned på grund av hårdare konkurrens. Kreditförlusterna minskade Depositionsbankernas kreditförluster minskade klart från Kreditförlusterna för hela året uppgick till drygt 3 miljarder mark, dvs. hade i runt tal halverats från året innan. I proportion till verksamhetsvolymen låg de dock fortfarande på en internationellt otillfredsställande nivå. Det positiva i utvecklingen var att återvinningar på tidigare redovisade kreditförluster inflöt i en ökande takt. Också värdet på säkerheterna närmade sig alltmer kreditvärdet, och större förluster förekom alltmer sällan. Kreditförlusterna beräknas sjunka även under Bankernas oreglerade fordringar fortsatte att gå ned. Minskningen var långsam i början av året men tilltog under andra halvåret i takt med det ekonomiska uppsvinget. Det positiva i utvecklingen av oreglerade fordringar var att företag och hushåll åter tillhörde gruppen betalande kunder. Under tidigare år krympte de oreglerade fordringarna nästan uteslutande genom redovisning som kreditförluster. I spåren av bankkrisen är andelen oreglerade fordringar och oräntabla tillgångar i de finländska depositionsbankernas balansräkningar fortfarande internationellt sett stor. Sjunkande räntor bidrog dock till att belastningen av den dåligt förräntande tillgångsmassan rent kostnadsmässigt minskade. Bankernas situation lättade också av att tillgångspriserna, i synnerhet fastighetspriserna, steg något. Bankernas rörelsekostnader sjönk under 1996 avsevärt. Minskningen av personal och kontor har återspeglats i kostnaderna med en viss eftersläpning. Kostnadsjakten torde fortsätta några år till. Den tekniska utvecklingen har minskat betydelsen av kontorsnäten, vilket i förening med den hårdnande konkurrensen skapar behov av ytterligare reduceringar i antalet kontor och anställda, i synnerhet om utbudet av banktjänster via postkontor också tas med i beräkningen. Krediterna på väg upp, dagligkontona fick ökad betydelse Hushållens och företagens krediter i mark började svagt öka under året. Under andra halvåret gick hushållens efterfrågan på bostadslån tydligt upp. Däremot minskade företagens stock av valutakrediter förmedlade av finländska banker (se närmare s. 16). I fråga om räntebindningen förlorade grundräntan alltmer i betydelse. Krediterna bundna till marknads- och primräntor ökade ytterligare och översteg klart depositionerna med motsvarande räntebindning. I bankinlåningen spelade de skattefria dagligkontona en allt större roll (se närmare s. 16). Behållningen på dagligkontona var stor i förhållande till det samhällsekonomiska behovet för transaktionsändamål, vilket har inneburit en ökad risk för bankerna om medlen omplaceras i andra objekt. Inlåningen med bindning till marknadsräntor eller primräntor som följer marknadsräntorna minskade i volym under Framför allt förlorade de källskattepliktiga kontona i popularitet när räntorna över lag gick ned. De korta marknadsräntorna sjönk så mycket att avkastningen på marknadsräntebundna depositioner efter avdrag för källskatt blev lägre än den högsta skattefria räntan på dagligkonton. Bankkrisens eftervård 1996 Soliditetsproblemen i de finländska bankerna lättade i takt med de förbättrade resultaten, och något ytterligare kapitalstöd behövdes inte. Bankerna belastades dock fortfarande av kapitalbevis som hade tecknats av staten 1992 och som fortfarande inte alls hade amorterats. Ränta betalades på kapitalbevisen första gången Arsenalkoncernen, som omspänner de statliga egendomsförvaltningsbolagen, fortsatte att avyttra sina tillgångar. Under 1996 fick Arsenal 3.8 miljarder mark i nytt kapitalstöd. Summan beräknas räcka till att avveckla verksamheten. Den statsgaranti som ställts för Arsenalkoncernens finansiering skars ned från 28 miljarder mark till 18 miljarder mark. Vid övertagandet av Skop fick Finlands Bank en stor mängd tillgångar, som överfördes till dot Scopulus, Sponda och Solidium Scopulus, Sponda och Solidium S k o p... Sparbanken i F in la n d... A ndelsbankerna... P o stb an k en... K ansallis-o sake-p ankki... U n ita s... A C A... S parbankernas S äk erh etsfo n d... Ö v rig a Scopulus, Sponda och Solidium STS (S iltap an k k i)... Sparbanken i F in la n d... S k o p... K ansallis-o sake-p ankki... U n ita s... A rse n a l... A ffärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond... S parbankernas Säkerhetsfond S p o n d a A rse n a l... Sparbanken i F in la n d... S k o p A rse n a l... S k o p... S parbankernas Säkerhetsfond A rse n a l... Försäljning av S p o n d aak tiern a L ånefordringar på S p o n d a S k o p... T o ta lt Slutlig räntekostnad för Finlands Bank Slutkostnad för Finlands Bank Bankstödet , miljoner mark Finlands Bank Statsrådet Statens säkerhetsfond kapital garanti kapital garanti kapital övrigt ; ooo kapital och övrigt Totalt garanti

2 20 21 terbolagen Scopulus, S ponda och Solidium bil dade enkom för detta ändam ål. Regeringens fi nanspolitiska m inisterutskott fattade den 9 ja n u ari 1996 beslutet a tt k öp a S pondakoncernen av Finlands Bank och återbetala de lån för stabilise ring av pen ningm arknaden som koncernen hade beviljats av Finlands Bank sam t att ersätta b a n ken för de ränteförluster Skop-operationerna medfört. Den 23 maj 1996 undertecknades ett köpebrev, d är staten betalade miljoner m ark för aktierna i Sponda Oy och övertog a n svaret för bolagets lån. I ersättning för ränteför lusterna betalade staten miljoner mark. Då den totala ränteförlusten för Finlands Bank be räkn as ha varit miljoner m ark, blev netto ränteförlusten 900 miljoner mark. Den slutliga kostnaden för Finlands Bank för övertagandet av Skop blev cirka 5 miljarder mark i eget kapital som gått förlorat. Finanslagstiftningen under fortsatt om arbetning Statsrådet hade 1995 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att förbereda införandet av en begränsad insättningsgaranti. A rbetsgruppen, under led ning av finansministeriet, avgav sitt b etänkande den 5 november B etänkandet innehåller förslag till en begränsning av insättarskyddet och en gemensam insättningsgarantifond för b an ker na. Förslaget gavs formen a v e n regeringspropo sition, som är tä n k t att överläm nas till riksdagen under våren Den nya insättningsgarantin föreslås träda i kraft vid början av 1998, varefter riksdagen ä m n a r återta sin kläm om bankstödet. Det n uvarande systemet d ä r staten i sista hand svarar för a tt ba nk e rn a fullgör sina åtaganden är internationellt mycket ovanligt. Insättningsgarantireformen syftar för sin del till att göra det finansiella systemet effektivare och mer funktionellt samtidigt som samhällets ansvar skall minskas. Enligt förslaget skall all m änhetens insättningar hos en b an k som får betalningssvårigheter garanteras u p p till mark per insättare och bank. G e n om begräns ningen av insättarskyddet överförs risken från samhället till de ko ntoh avare som gör insättning a r i placeringssyfte. Efter reform en blir stora insättningar mer likvärdiga med an d ra placeringsformer. Bankernas risktagande och soliditet påverkar då också kostnaden för deras finansie ring. En b ank som är försiktig i sin verksamhet och undviker att ta risker kan skaffa finansiering till lägre k ostnad än b anker som nonchalerar riskerna. En insättningsgaranti upp till mark tryggar vanliga insättningar och säkerstäl ler a tt den n orm a la betalningsförmedlingen fungerar störningsfritt. Lagstiftningen om en sam m anslutning av a n delsbankerna antogs av riksdagen vid början av juni Den nya lagstiftningen gör det möjligt för andelsbankerna att å ta sig ett mer om fattan de solidariskt ansvar än tidigare. Varje andelsbank som önskar gå med i sam m anslutningen måste först i sina respektive förvaltningsorgan fatta be slut om anslutningen, vilket betyder att verksam heten kan k o m m a i gång tidigast som m aren De andelsbanker som via det solidariska ansvaret ingår i sam m anslutningen övervakas som en helhet bland a n n a t i fråga om kapitaltäck ning och stora exponeringar gentemot kunder. Äganderättsligt bibehåller an delsbankerna sin självständiga ställning även inom sam m an slu t ningen. Andelsbankernas c entralförbund blir centralinstitut för den nya sammanslutningen och A ndelsbankernas C en tralb ank A b dess d o t terbolag. Å tm instone till en början ser det ut som om m ånga små an delsbanker ställer sig u tanför sammanslutningen. U nder 1996 fortsatte arbetet med att h a rm o n i sera den finländska kreditinstitutslagstiftningen efter EG-direktiven. Kreditinstitutsgruppen u t a rbetade ett förslag i form av en regeringspropo sition om revidering av kreditinstitutslagen i e n lighet med kapitalkravsdirektivet. Riksdagen a n tog lagändringen i början av ju ni och den trädde i kraft den 1 augusti. Propositionen om b e a k ta n de av direktivet om effektivering av tillsynen över kreditinstitut (BCCI) i kreditinstitutslagen över lämnades till riksdagen i september och änd rin g a rna godkändes i december. Ä nd ring arna inne bär att större vikt fästs vid m arknadsriskerna vid beräkningen av kapitaltäckningen i kreditinsti tuten och bidrar också till en effektivare tillsyn av kreditinstituten bland a n n a t genom ö k at ansvar för revisorerna. Stabil utveckling på kap italm ark naden Emissionerna på m a rkn a de n för masskuldebrev i m ark gällde i likhet med föregående år främst statsobligationer. Staten emitterade i m ark m in dre än und er 1995, men ty ng dpu nk ten i statsskul den kom ä n d å alltmer att förskjutas m ot upplå ning i mark. Vid an bud stävlingarn a var efterfrå gan på statsobligationer god under hela året, vilket sannolikt m edför a tt nyupplåningen även i fortsättningen övervägande sker genom m a rk emissioner. Sjunkande inhem ska rä n to r gynnar också en upplåning i mark. Företagen ö kade sin upplåning på kapital m ark na de n jä m fö rt med året innan. Masskuldebrevslån emitterades av flera finländska storföre tag. Mest skuldkapital genom masskuldebrevslån i m ark u p ptog N o kia och Metsä-Serla. Efter som lånen var relativt små var den finansiering som företagen lånade upp på kapitalm arkn ad en fortfarande obetydlig. De små lånevolymerna ger inte heller upphov till någon likvid andrahand sm a rk n a d. Lånen hade dock en god åtgång, vilket b å d a r gott för den fram tida utvecklingen inom den na form av finansiering. Också finansinstituten emitterade masskuldebrevslån under Deras lån var i snitt större än de a n d ra företagens. De största emitterades av M erita Bank, dvs. ett lån i m ark i Finland och ett i utlandet. D et inhemska lånet var riktat till insti tutionella investerare. Det statliga egendomsförvaltningsbolaget A r senal em itterade under året två lån med förfall Det första lånet löd på 2.5 miljarder m ark och det a n d ra på 500 miljoner mark. F ö r Arse nallånen har staten ställt proprieborgen. Tillväxt på bench m ark lån em arkn ad en Primary dealer-systemet utvecklades stadigt u n der 1996, då handelsvolymerna på and rah an dsm ark na de n för statens benchm arklån ökade p å tagligt. D etta gällde såväl handeln mellan olika primary dealer som framfor allt handeln mellan dem och kunderna. A ntalet prim ary dealer växte 1997 med en. Den D anske Bank upptogs i systemet den 20 december 1996 och den 15 jan u a ri 1997 inledde banken sin verksamhet som prim ary dealer. Handeln med obligationsterminer, som hade inletts 1994, upplevde ett tydligt uppsving under Såväl k ontrakten mellan m arknadsgaranterna som k u n d k o n tra k te n ökade. Särskilt m ot slutet av året var handeln med obligations terminer livlig; under årets sista m ån a d er slöts term insk on trakt till ett värde som översteg 40 miljarder mark. Ö k a d b örsom sättning och stigande kurser Kursutvecklingen på ak tiem ark naden vid Hel singfors Fon d b ö rs var under hela 1996 synnerli gen positiv. HEX-generalindex gick under året upp med 46.5 procent. Vid slutet av året låg indexet på sin högsta nivå någonsin. Utveckling en var likartad i New Y ork och på ett flertal aktiebörser i E uropa, vilket också hade sin in verkan på Helsingforsbörsen. Den gynnsam m a kursutvecklingen var fram för allt en följd av räntenedgången och en allmän förlitan på en gynnsam m are ekonom isk utveckling. Värt att notera var b an k ak tiernas kursup pgång under a n d ra halvåret, vilket återspeglade det ökade för troendet för b ank sek to rn med sina förbättrade resultat. Aktieom sättningen på Helsingfors Fon db örs noterade igen nytt rekord. Om sättningen 1996 uppgick totalt till miljarder m a r k, vilket var 22 procent mer än året innan. Tillväxten berodde på den ö kade handeln med aktier i a n d ra företag än Nokia. Kursstegringen var också en orsak till den beloppsmässiga ökningen. 1 företagens finansiering spelade a k tie m a rk naden en mindre roll under Emissioner förekom sparsamt. Företagen fick nytt kapital i rätt stor utsträckning genom intern finansiering. Företagsenkäten under första halvåret visade en nedgång i investeringsplanerna för k o m m a n d e år jä m fö rt till exempel med planerna året innan. A k tiem arknaden kan mycket väl k om m a att spe la en större roll i företagens finansiering, om investeringarna i m inskad utsträckning finansie ras med internt tillförda medel. Skuldsättningen i finländska företag har gått ned men är fo rtfara n de rätt stor fram för allt i konjunkturkänsliga branscher såsom metall- och skogsindustrin. Av vinsterna delade de finländska företagen ut i dividender till ä g arn a en andel som låg under den internationella nivån. Utdelningen från börsbolagen ökade dock påtagligt och var rekordstor. Staten fortsatte 1996 med privatiseringen av sitt aktieinnehav. U n der början av året sålde staten aktier i Valmet Oy genom en emission till utlandet. Dessutom köp te bolaget tillbaka aktier av staten; det statliga innehavet i bolaget m inska de därigenom till 20 procent. Valmet kan således inte längre kallas ett statsbolag. K emira Oy före tog en aktieemission i o ktob er där både gamla statsägda aktier såldes och nya aktier emittera des. Statens ägarandel i K em ira minskade till följd av emissionen från 72 till k n a p p t 54 procent. Sannolikt k o m m e r staten att fortsätta sälja ut sitt innehav i börsnoterade företag även i framtiden. F o rtsa tt expansion på derivatm arknaden Alla former av d eriv a tk o n tra k t ökade i o m sä tt ning jä m fö rt med föregående år. Extra stor var ökningen i fråga om ränte- och valutaderivat-

3 23 22 k on trak t. T yn gd pu nk ten på pennin gm ark naden förefaller att ha förskjutits från bankcertifikat och statens skuldförbindelser m era i riktning m ot ränteterminer. Aktiederivaten d ä re m o t uppvisa de en måttfullare utveckling än året innan. Clearingen och avvecklingen av derivat i m a rk k o n centrerades i allt större utsträckning till SOM ; av alla k o n tra k t som slöts clearades nästan samtliga centraliserat via SOM :s clearingsystem. Placeringsfonderna blev allt popu lärare M a rk na dsv ä rd e t av de placeringsfonder som in vesterar i Finland ökade m ä rkba rt under Skillnaderna mellan de olika fondtyperna var emellertid stora. Räntefonderna, fram för allt de med inriktning på ko rta räntor, ö kad e kraftigt i värde m o t slutet av året. M a rkna d svä rde t på aktie- och biandfonderna var i stort sett o f ö rä n d rat. Placeringsfonderna i k o rta rä n to r inledde sin verksamhet i början av De placerar hu v ud sakligen i om sättningsbara skuldförbindelser med en löptid under ett år. K ursfluktuationerna på grund av rän teföränd ring ar och d ä rm e d också riskerna blir då mindre än i fonder av a n n a n typ. K orträ n tefo n d e rn a växte snabbt under hela året; redan vid halvårsskiftet utgjorde de den största fondtypen. De favoriserades fram för allt av före tagen. Just för företagens kassahantering är k o r t räntefonderna väl lämpade. Risken är ganska liten och avkastningen är i allmänhet högre än på insättning i bank. F onderna i ko rta rä n to r ök ar sannolikt sin m arknadsandel som placeringsobjek t för företagens likvida medel också i fram ti den. Viktiga utvecklingsprojekt på k apitalm arknaden Ett viktigt framsteg på m asskuldebrevsm arknaden 1996 var konverteringen av statsobligationer till värdeandelar. Staten hade i december 1995 börjat emittera obligationer i form av v ärdeand e lar. A rbetet med omvandlingen av gamla lån inleddes i april Statens b enchm arklån var de första som bytte form. Statsskulden i m ark består till största delen av benchm arklån, som är den viktigaste kom po nen ten på masskuldebrevsm arknaden. A rbetet genom fördes successivt u n der våren och försommaren. Vid slutet av året hade största delen av statens benchm arklån re dan formen av värdeandelar. 1 den första fasen gällde omvandlingen endast grossistm arknaden. Avkastningsobligationerna i hushållens ägo k o n verteras i ett senare skede. Också masskuldebrevslån em itterade av företagen kan om vandlas till värdeandelar och nya kan emitteras i den formen direkt. Om vandlingen av obligationer till värdeand e lar innebär att de fysiska skuldebreven o m v a n d las till elektroniska inregistreringar på värdeandelskonton i värdeandelssystemet. Statsobliga tionerna emitterades i det av Helsingfors Penningm arknadscentral Ab:s system för v ärd ean delar som avser främ m and e kapital. Värdeandelssystem som också o m fa tta r masskuldebrev förbättrar villkoren för m ark na de n genom att clearing- och avvecklingsrutinerna blir snabbare, effektivare och säkrare. Arbetet med a tt effektivera registrerings- och clearingverksamheten kom en bra bit på väg ge nom beslutet a tt överföra affärsrörelsen i Hel singfors Penningm arknadscentral och Finlands Aktiecentralregister Andelslag sam t clearing verksamheten från Helsingfors F on d b ö rs till Finlands V ärdepapperscentral Ab. Delägaravtalet mellan p a rte rn a undertecknades i maj 1996 och i novem ber slöts avtal om försäljning av verksam heterna till Värdepapperscentralen. Re geringens proposition med förslag till ändring av lagen om värdeandelssystemet och till an n a n lag stiftning om en nationell värdepapperscentral antogs av riksdagen. Den nya lagstiftningen tr ä d de i kraft den 1 ja n u a ri 1997, och strax därefter inledde Finlands V ärdepapperscentral A b sin verksamhet. Centraliseringen av clearingverksamheten till V ärdepapperscentralen gör verksamheten effek tivare och fö rb ä ttra r därigenom villkoren för den finländska v ärdepap persm ark naden i den allt h ård n a n d e internationella konkurrensen. Fin lands Bank äger 24.4 procent av aktierna i Fin lands V ärdepapperscentral A b och den offentliga sektorn sam m anlagt 40 procent. A ktiemajoritet h a r således den privata sektorn. D e privata äg ar na ä r via Aktiecentralregistret em ittenterna, Merita Bank, Postbanken, A C A, A ktia Sp ar bank och Helsingfors Värdeandelscentral. om investeringstjänster inom värdepappersom rådet (ISD) och direktivet om kapitalkrav i vär depappersföretag (CA D ). Samtidigt upphävdes lagen om värdepappersförmedlingsrörelse. L a gen om värdepappersföretag innehåller bestäm melser om bland a n n a t auktorisation, etablering, kapitalkrav, verksamhet, bokslut, riskhantering och kontroll. Tillstånd beviljas av finansministe riet. Samtidigt gavs en lag om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investe ringstjänster i Finland. Lagstiftningen är ett led i genom förandet av EU:s principer om rätten till etablering och friheten att tillhandahålla tjänster inom om rå de t för finansiella tjänster. G e no m att direktivet om investeringstjänster börjar tillämpas kan också Finlands penningoch m asskuldebrevsm arknad bli upptagen i kret sen av reglerade E U -m arkn ader. Beslut i frågan fattas av statsrådet. N ä r det gäller penning- och m asskuldebrevsm arknaden ligger rätten till ini tiativet hos Finlands Bank, om frågan h a r konse kvenser för skötseln av bankens uppgifter. H it tills h a r banken inte funnit anledning a tt utöva sin rätt. Placeringsverksamheten i pensionsbolagen revideras A rbetsgruppen för utredning av pensionsbola gens placeringsverksamhet avgav sitt b e tä n k a n de i novem ber A rbetsgruppen föreslår att pensionsbolagens kapitalbas breddas och för valtningen av arbetspensionsmedlen utvecklas i riktning m ot en mer diversifierad placeringsverk samhet. Räntabiliteten på pensionsmedlen har legat under genomsnittet på kapitalm arknaden. De föreslagna ändrin garn a syftar bland a n n a t till en återlåning av pensionsmedlen på m arknadsmässiga villkor och ökade möjligheter att placera i aktier. En diversifiering anses vara nödvändig för att avkastning och risker bättre skall kun n a matchas. A rbetsgruppens förslag förväntas inte ha någon större inverkan på den allm änna u t vecklingen p å finansm arknaden. Betalningssystem en Lagen om värdepappersföretag trä d d e i kraft Riksdagen a n to g lagen om värdepappersföretag i början av juni och den trädd e i kraft den 1 augusti D ärigenom tillämpas i Fin land direktivet De viktigaste trenderna i fråga om betalningssys temen är elektronisering, användning av tele ko m m un ik atio n och integrering av olika system. Hanteringen av betalningar blir allt snabbare och mer internationell. D etta skapar ett förändringstryck såväl på ban kernas betalningssystem som på Finlands Banks checkkontosystem. Vid pla neringen av föränd rin gar h a r också risk hante ringen spelat en avgörande roll. Finlands Banks arbete med betalningssyste men fokuserades under 1996 fram for allt på ut vecklingen av de inhem ska betalningssystemen och de fö ränd ringar av dem som den tredje e ta p pen av EU:s ekonom iska och m on etära union förutsätter. Besluten om Finlands Banks check kontosystem gällde såväl utveckling av riskhan teringen som förbättring av bank ern as likviditetshantering. Finlands Bank deltog aktivt i förberedelsear betet för EM I :s betalningssystem. De förberedel ser som gjordes i Finland för valutaunionens tredje etapp b and stora resurser. Introdu ktio nen av betalningssystemet T A R G E T, som skall län ka sam m an de nationella, i regel centralbanksadministrerade RTG S-systemen för bruttoavveck ling i realtid inom E U -om rådet, förbereddes a k tivt, och detta påverkade också utvecklingen av de inhemska betalningssystemen. Internationellt utredningsarbete om elektro niska pengar utfördes på m ånga håll: i EM I:s arbetsgrupper för betalningssystem och för banktillsyn i EU-kom m issionen och i G 10-gruppen. I Finland var betalningssystemsamarbetet intensivt Finlands Bank sam arb etade intensivt m ed b a n kerna i Finland för att utveckla de finländska betalningssystemen och minimera riskerna. Sam arbetet skedde i styrgruppen för betalningssyste men och dess sam arbetsgrupp för betalningssys tem, vilka hade tillsatts U n d e r dessa arb ets grupper verkade 1996 dessutom två sakkunnig arbetsgrupper: utvecklingsgruppen för täckningsöverföringar för inhemska betalningar och loroarbetsgruppen för utredning av clearing och avveckling av utländska betalningar i mark. I dessa arbetsgrupper m edverkar föru to m Fin lands Bank också ban kern a i Finland och B an k föreningen i Finland. A rb etsgru pp ern a arbetade särskilt för att för bättra hanteringen av bankernas m otpartsrisker i betalningsförmedlingen. En m otpartsrisk u p p står om betalningsm ottagarens b ank krediterar betalningsm ottagarens k o nto innan av sän d a rens b ank utfört m otsvaran de avveckling i Fin

4 25 24 lands Banks checkkontosystem. O m avsändarbanken rå k a r i likvidation eller betalningssvårigheter kan m otta g a rb a n k e n få ett und ersk ott av sam m a storlek som den krediterade betalningen, och beloppet kan senare förvandlas till förlust för m ottagarbanken. Om underskottet blir så stort a tt m o tta g a rb a n k e n inte klarar av sina egna betalningar till a n d ra banker, kan detta leda till att inte heller dessa kan sköta sina be talningar. D å avstannar betalningsrörelsen mel lan b a n k e rn a och en enskild banks problem fortp lan tar sig över ett stort om råde. Förluster na kan i sig ge upphov till en dominoeffekt, dvs. även den b ank som lidit förlusten kan h am na i likvidation. M otpartsrisken kan följaktligen påverka både betalningsrörelsens smidighet och betalningssystemets och det finansiella systemets stabilitet. A rbetsgrupperna färdigställde 1996 sina för slag till utveckling av checkkontosystemet. E n ligt dessa förslag kan riskerna i förmedlingen av inhemska betalningar minskas i väsentlig grad, och nivån på bank ernas kundservice trots det bibehållas. Finlands Banks checkkontosystem utvecklades Det viktigaste utvecklingsprojektet i fråga om Finlands Banks checkkontosystem under 1996 var förberedelsearbetet för att ansluta checkkon tosystemet till T A R G E T -system et (Trans-European A u to m ate d Real-time G ross Settlement Express Transfer), som skall täcka hela EU-området. Systemet ko m m er att skapas då EU-ländernas nationella RTGS-betalningssystem län kas samman. T A R G E T -system et ko m m er att förmedla be talningar endast i euro, och också de länder som väljer a tt stå utanför valutaunionen k om m er att ku nn a ansluta sina RTGS-system till det. T A R GET-systemets huvuduppgift ä r att möjliggöra betalningar som gäller valutaunionens medlems länders gem ensam m a penningpolitik. Dessutom är det ett effektivt och säkert sätt a tt utföra betal ningar från ett land till ett an nat. Systemet kan således a nv änd as inte b ara för betalningar i a n slutning till den gem ensam m a penningpolitiken utan också för betalningar mellan ba nk e rn a och för betalningar på upp drag av b a nk ernas kunder. Interbank- och kund betaln in garn a går via T A R G E T så, att den betalande banken sänder ett betalningsmeddelande till sin egen nationella centralbank, som sänder betalningen via syste met till centralbanken i m o ttag a rb a n k e n s he m land. D enna utför sedan betalningen till m o tta garbanken. K u n d e rn a betalar och ta r em o t sina betalningar via bankerna. T A R G E T -system ets riskfrihet baserar sig på att det är ett RTGS-system. Ett RTGS-system (Real-Time Gross Settlement system) ä r ett betal ningssystem för bruttoavveckling i realtid, i vil ket betalningarna enligt avtal om edelbart är slut giltiga. M ed bruttoavveckling menas att varje betalning utförs med centralbankspengar och att betalningarna inte nettas m ot varandra. Till sys temets funktionsprinciper hör vidare att m o tta garbankens k onto inte krediteras förrän avsänd arbank ens k o nto h a r debiterats. På det sättet kan m o ttagarb ank en vara säker på att betalning en är ovillkorlig och oåterkallelig. Följaktligen utsätts m otta g a rb a n k e n inte för någon krediteller likviditetsrisk. T A R G E T -sy stem et gör det möjligt att utföra gränsöverskridande betalningar snabbare än för ut. Via systemet kan betalningen utföras under sam m a dag, vilket inte hittills varit möjligt be träffande alla länder. Betalningarna till dessa länder blir åtm instone en dag snabbare. Efter som betalningen dessutom går direkt från avsä n darb ank en till m o ttagarb an ken via central bank erna i respektive länder, behövs ingen korrespondentbankskedja. Finlands Bank och b an k e rn a h a r i samarbete ko m m it till en lösning d ä r T A R G E T -b etaln in ga rn a kom m er att förmedlas som swiftmeddelanden mellan Finlands Bank och ba n ke rna i F in land. Eftersom T A R G E T i alla länder stängs vid sam m a tid, kl finsk tid, ko m m er öpp e th å l landet av Finlands Banks checkkontosystem att förlängas i m otsvarande grad. N ä r T A R G E T systemet införs ko m m e r även de nationella pen ning m ark nad erna att hållas öp p n a längre än tidi gare och flera betalningar än förut ko m m er att k u n n a utföras under s am m a dag. Europeiska centralbanken (ECB), som skall starta sin verksamhet som centralbank vid b ö r ja n av 1999, k om m er vid slutet av varje dag att utföra vissa ko ntrollåtgärder i T A R G E T -sy ste met för att säkerställa a tt betalningarna under dagen hanterats k orrekt och att tra nsaktionernas nettobelopp m otsvarar varandra. Likaså k o n trolleras bland a n n a t att alla betalningsmeddelanden som en nationell centralbank sänt till en a n n a n har tagits emot och a tt totalbeloppet av sända och m o ttag n a betalningsm eddelanden mellan de nationella centralb ank erna m otsvarar varandra. M ed tanke på riskhanteringsbehoven i den inhemska betalningsförmedlingen startades ett samarbete med bankerna. Sam arbetet resultera de i ett beslut, enligt vilket betalarens bank till betalningsm ottagarens bank skall överföra tä ck ningen för betalningen innan m o ttagarens bank krediterar kundens konto. På det sättet försvin ner m otpartsrisken i bankernas kundbetalningsrörelse. Införandet av denna avvecklingsprincip k rä ver ä nd ring a r i clearingfunktionerna för att ni vån på b an kern as ku ndtjänst skall bibehållas. U töver eftermiddagsclearingen (kl ) tas d ärför en ny helt a utom atiserad kvällsclearing i bruk. Kvällsclearingen genomförs efter b a n k e r nas stängningstid så, att de kundb etaln in gar som kom m it in under dagen kan clearas och avvecklas före följande bankdag. D etta gör det möjligt för bank ern a att registrera föregående bankdags be talningar på m ottag arnas ko nton innan b ank er na öpp nas följande dag. På det sättet elimineras motpartsrisken och bankernas kun dtjänst beva ras på tidigare nivå. Enligt planerna skall den nya kvällsclearingen tas i bruk hösten G ränsöverskridande betalningar i mark (lorobetalningar) som överstiger m ark h a r clearats i M erita Bank och nettotäck ning arna har överförts vid en separat loroclearing i Finlands Banks checkkontosystem. D etta orsak ar b a n k e r na en m otpartsrisk under dagen, eftersom betal ningarna har registrerats på m ottagarn as ko nton innan m o tsvarande täckning h a r anlänt. M o t partsrisken är betydande, då totalbeloppet av lorobetalningarna mellan bankerna under dagen kan vara större än totalbeloppet av de inhemska kundbetalningarna. F ö r att begränsa riskerna ko m m e r loroclearingen a tt slopas och utländska betalningar som överstiger mark att bruttoavvecklas i F in lands Banks checkkontosystem. Dessutom k o m mer betalningsm ottagarens k o n to att krediteras först när betalningsavsändarens k o n to har debi terats. Enligt planerna skall denna praxis införas under första hälften av D ärem o t kom m er lorobetalningar under m ark även i fort sättningen att förmedlas vidare i Finland på sam ma sätt som inhemska betalningar och deras net totäckningar att överföras vid betalningsclearingen i Finlands Banks checkkontosystem. Stora och brådsk an de inhemska betalningar har förmedlats i det s.k. POPS-systemet, dvs. i systemet för expressbetalningar och stora check ar. PO PS-betalningar som överstiger ett fastställt belopp ko m m e r att förmedlas på bruttobasis i Finlands Banks checkkontosystem. Mindre be talningar än det givna beloppet kom m e r a tt net tas och för nettosu m m an fastställs en limit. D å nettolimiten uppnås, betalas täckningens b r u t to belopp via Finlands Banks checkkontosystem. Som nettolimit fastställs sam m a belopp som den minsta tillåtna betalningen enligt bru ttop rin ci pen, och ban kerna ingår sinsemellan avtal om nettolimiten och bruttobeloppets nedre gräns. Avsikten ä r a tt införa bruttoavvecklingen i m it ten av 1997 och nettoavvecklingen i mitten av G en om de utländska betalningarna i mark (lorobetalningarna), expressbetalningarna och de stora checkarna ko m m er inom de närm aste åren m ånga av de betalningar som tidigare a v vecklats netto att börja avvecklas b ru tto i F in lands Banks checkkontosystem. Ö vergången till bruttoprincipen m edför nya utm an in gar beträf fande bankernas likviditetshantering. Också a n talet betalningar stiger, vilket ök ar kraven på Finlands Banks och bank ern as system och fra m kallar behov av ytterligare automatisering. F ör att underlätta ban kern as likviditetshante ring och säkerställa att betalningarna löper smi digt h a r Finlands Bank beslutat att k onstruera ett kösystem som en del av Finlands Banks checkkontosystem. I systemet ställs betalningar na i kö bl.a. enligt an k o m sto rd n in g och prioritet, ifall den betalande banken inte har tillräcklig täckning på sitt c h eckkonto i Finlands Bank för betalningen. Betalningarna i k ön utförs a u to m a tiskt då tillräcklig täckning kom m e r in på den betalande bankens checkkonto, om köspecifika tionerna för betalningen tillåter det. Kösystemet planeras för såväl innevarande dags som k o m m and e dagars betalningar, och avsikten är a tt det skall införas före En avsevärd del av de stora betalningarna hä n fö r sig till de finländska clearingcentralernas verksamhet, och en minimering av riskerna i den na betalningsrörelse är således av största betydel se. Clearingcentraler är Helsingfors Penningm arknadscentral Ab, vars verksam heter överför des till Finlands V ärdepapperscentral A b vid början av 1997, och SO M, F ond - och derivativbörs, clearingbolag. Helsingfors F o n d b ö rs clearingfunktioner överfördes vid början av 1997 till Finlands Värdepapperscentral. Clearingcentralerna har checkkonton i Finlands Bank, och via dem avvecklas en del av betalningsrörelsen. En del av betalningsrörelsen sköts med hjälp av b a n k k o n to n utan centralbankens medverkan. I dessa fall medför avvecklingen av b etalningarna

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse för 1992 Helsingfors 1993 1993 rd B 1 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR 1992 * TILL RIKSDAGENS EKONOMIUTSKOTT 1 HELSINGFORS 1 993 INNEHÅLL ISSN 0356-0457

Läs mer

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1998 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSAMHETSMILJÖN STRUKTURFÖRÄNDRINGEN PÅ FINANSMARKNADEN KONKURRENSEN OM INLÅNINGS-

Läs mer

4. R äntenetto. K o m m entarer till bokslutet. K om m entarer till balansräkningen. R änten etto t utgjorde 1 441 miljoner mark.

4. R äntenetto. K o m m entarer till bokslutet. K om m entarer till balansräkningen. R änten etto t utgjorde 1 441 miljoner mark. 38 39 K o m m entarer till bokslutet Bokförings- och bokslutspraxis 1 Finlands Banks balansräkning tillämpas sek torindelning, vilket ger en bild av de finansiella relationerna mellan centralbanken och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Innehåll Direktörens översikt 4 Finansinspektionens verksamhetsstrategi 6 Finansmarknaden 2002 10 Verksamhetsmiljön och dess verkningar på finansmarknaden 10 Strukturella förändringar

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 1 2 FINLANDS BANK FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2002 3 FINLANDS BANK Grundad 1811 Besöksadress Snellmansplatsen, Helsingfors Postadress

Läs mer

Riksgälden Årsredovisning

Riksgälden Årsredovisning 2014 Riksgälden Årsredovisning Innehåll INLEDNING 2 Statens centrala finansförvaltning 3 Viktiga händelser 2014 4 Riksgäldsdirektören har ordet RESULTATREDOVISNING 6 Statens internbank 10 Skuldförvaltning

Läs mer

Innehåll Mål och vision

Innehåll Mål och vision 2009 Innehåll Vi är statens finansförvaltning 1 Riksgäldsdirektören har ordet 2 Viktiga händelser 4 Statens internbank 6 Statsskuldsförvaltning 10 Garantier och krediter 18 Insättningsgaranti och investerarskydd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Toimintakertomus Innehållsförteckning Direktörens översikt... 2 Finansinspektionen i korthet... 7 Förvaltning och ledning 8 Organisation 8 Personal 9 Finansiering och kostnader

Läs mer

n Riks ban kens uppgifter och roll

n Riks ban kens uppgifter och roll Årsredovisning 2012 n Riks ban kens uppgifter och roll Riks ban ken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT

EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN ECB EZB EKT BCE EKP ÅRSRAPPORT 1999 ÅRSRAPPORT 1999 EUROPEISKA CENTRALBANKEN ÅRSRAPPORT 1999 Europeiska centralbanken, 2000 Besöksadress Kaiserstrasse

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014

FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014 FINLANDS BANKS ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 Fortsatt svag ekonomisk utveckling i Finland 2 Mer expansiv penningpolitik och starkare genomslag av penningpolitiken 3 ECB tog över ansvaret för banktillsynen i euroområdet

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Helsingfors 2007 B 10/2007 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2006 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2007 ISSN 1237-4342 (tryct) ISSN 1796-9808 (webbpublikation)

Läs mer

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån

Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen. och bevilja Grekland lån Statsrådets meddelande till Riksdagen om ställande av statsborgen för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet i syfte att sanera Greklands statsskuld och bevilja Grekland

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och vissa lagar i samband med den samt om godkännande av avtalet om överföring av och

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2010 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2010 INFORMATION om denna publikation lämnas av Lena Strömberg, tel 08-787 06 86 eller e-post: lena.stromberg@riksbank.se

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 1999 Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen REGERINGSRAPPORT 2010-01-31 Dnr 2010/124 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se

Bankerna i Sverige Telefon: 08-453 44 00 E-post: info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Bankerna i Sverige Innehållsförteckning Den svenska finansmarknaden... 4 Bankstrukturen... 5 Bankernas funktion... 6 De stora bankkoncernerna... 7... 8 Övriga kreditmarknadsföretag... 9 Hushållens lån...10

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2009 S v e r i g e s r i k s b a n k Den svenska finansmarknaden 2009 Information om denna publikation lämnas av Johanna von Rosen, tel 08-787 05 77 eller e-post: johanna.von.rosen@riksbank.se

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA ENLIGT MIN MENING ÄR DE UTÖKADE MÖJLIGHETERNA ATT PLACERA I AKTIER OCH ATT KUNNA AGERA GLOBALT. DE GENOMFÖRDA ÄND- RINGARNA ÄR EFTERLÄNGTADE OCH FÖRSTÄRKER

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer