Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA"

Transkript

1 Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Irene Jensen Professor Enheten för interventions och implementeringsforskning (IIR) Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

2 Syfte och mål med Programmet för forskning om metoder företagshälsovården Skapa en kreativ och produktiv forskningsmiljö Prestera högkvalitativ forskning enligt internationella kriterier som gör avtryck i vardagsverkligheten Utbilda - högkvalitativa attraktiva fortbildningar för FHV Förbättra villkoren för arbetsgivares och anställdas möjlighet till en bra arbetsplats där trivsel, hälsa och produktivitet går hand i hand. Möjliggöra en tydlig akademisk/vetenskaplig profil för FHV där evidensbaserad praktik används och där forskning finns som en möjlighet till karriärutveckling 31 maj

3 Vi arbetar bl a med Prevention av stressrelaterad psykisk ohälsa Insatser på arbetsplatsen Mobbning Riskfaktorer och insatser EBP Evidensbaserad praktik Chefers hälsa Hälsa och arbetsmiljö för chefer Arbetsmiljöekonomi Produktivitet, kostnadseffektivitet, sjukfrånvaro, prestation Fysisk aktivitet i arbetet Evidens och implementering Förebyggande av ryggbesvär Yoga och fysisk aktivitet Manuell terapi Rehabilitering Manual för MMR, Ryggboken - evidensbaserade råd om egenvård, utvärdering av nationella implementeringen av rehab garantin 31 maj

4 Evidens: Insatser på arbetsplatsen som är effektiva för att minska sjukfrånvaro Rehabilitering som kombinerar multimodala kliniska insatser med insatser på arbetsplatsen Hälsopromotion (livsstilsförändringar) Arbetsplatsutredning (fysisk och psykosocial arbetsmiljö) Anpassning av arbetstid Byte av arbetsuppgifter Deltagande ergonomi insats ( particiaptory ergonomics ) 48% förklaras av skillnader i insatser på arbetsplatsen samt skillnader i försäkringssystemets regler för sjukersättning

5 Arbetsmiljöekonomi; AHA-studien, svenska förhållanden I genomsnitt en 10% förbättring över tid av arbetsförmåga Pay off tid ca 8 mån På 1 satsad arbetstimme får man i genomsnitt 3 arbetstimmar tillbaka ISSA - studien 2011, internationell Prevention ger 2 gånger pengarna tillbaka NY rapport Lohela, Björklund, Jensen Begränsade evidens för hur arbetsmiljö och hälsa påverkar produktion, (IFAU 2012:8)

6 IMPLEMENTERINGEN - mötet mellan vetenskap och praktik Vetenskapliga studier Kontrollerade förhållanden Styrd insats Speciellt tränade specialister genomför interventionen Selektion av deltagare/patienter Kunskapsinhämtning före studiestart Utvärderas i enlighet med en i förväg planerad rutin Klinisk vardag Föras in i en redan existerande rutin parallellt med daglig klinisk verksamhet Kompetenser utifrån redan anställda Kompetensutveckling parallellt med daglig klinisk verksamhet Patienter som söker sig till kliniken alt blir remitterade Resurser för att genomföra förändring tid, ekonomi etc Utvärderas oftast inte

7 Implementering går snabbt! Om planerade och aktiva effektiva strategier för förändring används ca 2-3 år utan genomtänkt,aktiva och effektiva strategier upp till 17 år till aldrig...

8 Olika vägar för implementering Låta det hända forskare publicerar resultat, det är upp till användaren att förändra Hjälpa det att hända forskning resulterar i riktlinjer, verktygslådor etc. Få det att hända implementeringen understöds av team som hjälper till att genomföra införandet Fixsen, Naoom, Blasé, Friedman, and Wallace (2005):

9 Implementeringsgrupp Ta fram skriftligt underlag för vad som behövs rörande: individuell kompetens organisatoriskt Material resurser mm Deltagare: Inbjudna praktiker inom FHV 2 av varje profession Deltagande cirkulerar över åren Uppstartsmöte den 13 juni för att i vardaglig praktik inom FHV använda vetenskapligt prövade effektiva metoder 31 maj

10 Steg 2 Referensgrupp för ekonomisk kalkyl av implementeringskraven Deltagare; FHV ledning, controller, hälsoekonomer Kostnadskalkyl; vad kostar det? Företagsekonomisk kalkyl; pris, kostnadstäckning, ROI? Kostnad-nytta; kund 31 maj

11 Kompetenscenter för företagshälsovård Nätverk Program KTH Magisterutbildningar Professur i FHV forskning Implementeringsgrupp samverkan FHV och akademin Kompetenscenter för FHV Program KI

12 Evidens Vad är det Ett antal högkvalitativa vetenskapliga studier som visar likartat resultat Systematiska sammanställningar som samlar bevisen Naturvetenskapligt ideal kontroll på allt; samt slumpmässigt urval (RCT) Vilken grad av tillförlitlighet ett uttalande om en metods effekter har..

13 EBP- evidensbaserad praktik en noggrann, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för tillfället bästa evidensen för beslutsfattande om åtgärder.. kompletterad med professionell expertis och den berörda personens situation och önskemål Om evidensbaserad praktik, Socialstyrelsen 2011 Personens situation och kontextuella omständigheter Professionell expertis Personens erfarenheter och önskemål Vetenskaplig evidens

14 Varför evidensbaserad praktik Ger en utveckling mot användning av kvalitetssäkrade kostnadseffektiva metoder anpassade till vardagsverkligheten Om implementeringsforskning kopplas till så ger det; En utveckling mot praktisk användbara metoder Evidensbaserad praktik för att förbättra klient/patientsäkerheten

15 Resultat Organisationen stöder möjligheterna att arbeta enligt EBP. Andelarna är uppdelade på typ av FHV-företag viktade med avseende på storlek av FHV-företag Typ av FHV-enhet Instämmer inte Varken/eller Instämmer Privata externa 30% 25% 45% Privata Interna 16% 20% 64% Kommun- eller Landstingsägda interna 15% 21% 65% Totalt 21% 22% 56% Psykologer, ergonomer instämde i lägre grad, läkare i högre grad jämfört med sköterskor 31 maj 2012 Namn 15 Efternam

16 EBPs betydelse för organisationens utveckling Att arbeta utifrån bästa möjliga evidensbas kommer att bli mer och mer betydelsefullt inom företagshälsovården 87% Psykologer, ergonomer instämde i lägre grad, läkare i högre grad jämfört med sköterskor att EBP är viktig för organisationens utvecklingen. Kvinnor ansåg i högre grad än män att EBP var viktig för organisationen 31 maj

17 Slutsatser: Inom FHV finns både organisatoriskt och individuellt ett intresse och stöd för att utveckla arbetet mot evidensbaserad praktik Anställda inom intern FHV rapporterade i högre omfattning än anställda inom extern FHV stöd från organisationen för att arbete mot evidensbaserad praktik Anställda inom FHV upplever intresse från kunder för evidensbaserade metoder Anställda inom FHV upplever inte att kundernas behov och önskemål minskar möjligheterna för att arbeta evidensbaserat Anställda inom FHV uppger i stor utsträckning behov av utbildning om EBP och för kompetensutveckling om användandet av internet för informations- och kunskapssökning 31 maj 2012 Namn 17 Efternam

18 Kurs Kursstart 27 aug 31 maj

19 Mål inom första 12 månaderna Organisation inom programmet och samarbete inom kompetenscentret har formerats Nationell samverkan om FHV forskning har påbörjats Blogg som informationskälla; Hemsida med vad som är på gång, nya studier, rapporter, nya metoder att tillämpa, utbildningar mm Survey till FHV om användande av evidensbaserad kunskap. En doktorand/post doc från FHV har rekryterats 1-2 projekt har påbörjats och minst två nya projekt tillsammans med FHV har initierats och sökts anslag för.

20 Preliminär målplanering 2012 Formera en praktikerbaserad implementeringsgrupp i samverkan med FSF Utveckla och strukturera samarbete med parterna Fortsatt utveckling av hemsidan och aktiviteter i Kompetenscentret för FHV Organisera öppet hus som genomförs 1 gång/år Utöka och strukturera samarbete med FHV-praktiker bla via magisterarbeten FHV Minst en FHV-doktorand accepterad och inskriven vid KI Revisionsarbetet med implementering av AHA-metoden inom FHV färdigt för testning Utveckla och erbjuda kurs i EBP för FHV Uppstart av forskningsprojektet förebygga stressrelaterad ohälsa Uppstart av forskningsprojektet att mäta prestation och dess effekt på produktion Uppstart av forskningsprojekt vad kännetecknar framgångsrika team Uppstart av forskningsprojekt - "implementering av evidensbaserad alkoholbehandling"? Avsluta del I i mobbingstudien om riskfaktorer för framtida mobbing. Publicera två slutrapporter från samarbetsprojekt med Previa och Feelgood (RYS,ALERT) Publicera rapport om att främja en hälsosam livsstil via FHV 31 maj

21 Vision En företagshälsovård som : arbetar på vetenskaplig grund enligt evidensbaserad praktik konkurrerar genom kvalitet i utförandet och som har: skapat en efterfrågan hos kunder på evidensbaserade kostnadseffektiva insatser kvalitetskontroll likartad övrig hälso- och sjukvård tydligare roll och uppdrag från staten

22 Tack för att ni lyssnat!

AHA- metoden. Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning

AHA- metoden. Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning AHA- metoden Irene Jensen professor Avd. för intervention och implementeringsforskning AHA-studien Startade 1999 Ca 5 000 anställda på sex företag Kontrollerad studie med referens grupper 3- års uppföljning

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Resultat från en enkätstudie år 12 och jämförelser med 08 Kristina Alexanderson Olivia Ernstsson Elin Hinas Therese Ljungquist Sektionen

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport

Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport Vitalisprojektet - 2010-2011 Slutrapport Författare: Per Lytsy och Ingrid Anderzén 1 Styrgrupp Johan Åberg Kjell Haglund Tomas Hedberg Pär Lundvik, tom 2011 05 Tina Anbäcken Rudfeltd, from 2011 05 Ove

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg

Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg Att skapa hälsofrämjande arbetsplatser inom vård och omsorg - en kunskapssammanställning Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002: 2 Lena Backman, Ola Leijon, Magnus Lindberg, Gunilla Pernold, Inga-Lill

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Sammanfattning Frågeställningar: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda multimodal rehabilitering

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Kunskap föder framgång!

Kunskap föder framgång! Stockholm 22-24 april 2015 ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKT VÅRMÖTE Hotell Sheraton Kunskap föder framgång! Om FHV-branschens kunskapsutveckling Fortbildning, kunskap och kvalitet var heta ämnen på Open Space-sessionen.

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa

Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa nr 2010;44(3) Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa en systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner, rehabilitering och exponeringar

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Konferensens innehåll: Bakgrund och inledning 3 Grön rehabilitering

Läs mer