KULTUR I VÅRD OCH OMSORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR I VÅRD OCH OMSORG"

Transkript

1 KULTUR I VÅRD OCH OMSORG

2 Kulturrådet, Box 7843, Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: Fax: Webbplats: Grafisk form: Liedgren Design Illustrationer: Lehån Tryck: Berlings Skogs, Trelleborg 2003 Kulturrådet 2003 ISBN

3 INNEHÅLL Förord sid 5 Sammanfattning sid 7 Inledning sid 9 Handikappolitiska utgångspunkter sid 10 Lagstiftning om stöd sid 14 Kulturens betydelse sid 18 Enkätundersökning och utvecklingsarbete om kultur i vård och omsorg sid 23 Resultat av enkätundersökning i kommunerna sid 26 Kunskap och kompetens om kultur i vård och omsorg sid 42 Slutord och diskussion sid 58 Litteraturlista och webbplatser sid 62 Bilag0r sid 64

4 FÖRORD Statens kulturråd har i uppdrag att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. Alla ska ha möjlighet att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande. Kulturrådet ska vara samlande, stödjande och pådrivande i detta arbete inom sitt verksamhetsområde. Till grund för Kulturrådets arbete ligger FN:s standardregler, den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79) och Kulturrådets rapport Funktionshindrades tillgång till kultur (1998:3). Den sistnämnda rapporten innehåller en kartläggning och ett handlingsprogram med fem delområden. Rapporten är gratis och kan beställas från Kulturrådets webbplats En del i Kulturrådets handlingsprogram behandlar kultur i vård och omsorg. Kulturrådet har bland annat genomfört en enkätundersökning i kommunerna för att få svar på hur ansvaret är fördelat inom kulturområdet när det gäller att tillgodose behoven hos personer med funktionshinder och hur eventuella nätverk inom detta område ser ut. Vi har också bett om goda exempel från vården och omsorgen på olika aktiviteter och verksamheter som tar sikte på kultur. En av slutsatserna i rapportens handlingsprogram är att medarbetarna inom vård och omsorg behöver fortbildning och utbildning inom kulturområdet. Kulturrådet har därför tillsammans med elva kommuner erbjudit olika kulturutbildningar som har påbörjats i de utvalda kommunerna under år Kulturrådet hoppas att denna skrift ska inspirera och ge kunskap om hur kommunen kan bygga upp nätverk, hitta goda exempel på och skapa utbildningar i kulturkunskap för medarbetare inom vård och omsorg. Projektmedel finns att söka hos Kulturrådet. Arbetet med enkäterna och sammanställningen av rapporten har utförts av Tomas Hall. Kristina Rennerstedt Generaldirektör 5

5 6

6 SAMMANFATTNING Personer med funktionshinder ska ha tillgång till samma kultur som andra utifrån egna intressen och önskemål. För att de ska kunna ta del av kulturen måste kulturinstitutionernas information, lokaler och verksamheter vara tillgängliga. Ingen ska på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder ställas utanför aktivitet och gemenskap. Detta är några utgångspunkter i Kulturrådets uppdrag att verkställa ett handlingsprogram som omfattar fem olika delområden. Det första delområdet handlar om kultur i vård och omsorg. Här påtalas bland annat personalens behov av kunskap och kompetens om kultur samt stöd från arbetsledare och chefer. För att få en bild av hur det ser ut i kommunerna genomförde Kulturrådet en enkätundersökning. Nästa steg var att erbjuda stöd till insatser för att öka kunskapen om kulturområdet. Samtliga kommuner fick möjlighet att besvara frågor rörande ansvar, nätverk, goda exempel samt aktörer inom kulturområdet. Svarsfrekvensen uppgick till drygt 93 procent. Resultatet visar att ansvaret för tillgången till kultur ofta delas mellan olika förvaltningar i kommunerna. Vanligast är att detta ansvar delas mellan kultur- och fritidsförvaltningen och någon förvaltning med ansvar för handikappfrågorna. Mer än hälften av kommunerna ingår i eller har ett uppbyggt nätverk mellan olika parter. Enkätundersökningen visar att det finns ett stort intresse för frågeställningarna men också att det på många håll återstår en del att göra innan tillgängligheten blivit generell och därmed uppfyllt målen i handikapplaner och andra dokument. För en del kan undersökningen fungera som en bekräftelse medan den för andra kan vara startskottet till fortsatta och förbättrade insatser. Följande elva kommuner har fått projektmedel för att förbättra personalens kunskap om kultur: Falun, Hudiksvall, Linköping, Lysekil, Nyköping, Nässjö, Piteå, Skellefteå, Tomelilla, Ödeshög och Östersund. Samtliga har bildat arbetsgrupper och därefter presenterat sin projektidé och modell för en kulturutbildning. Några kommuner har integrerat denna satsning i kommunens övriga ambition att bli bättre på tillgänglighet inom kulturområdet. Andra har valt att koncentrera sig på själva utbildningen för att ge personalen ett redskap att kunna gå vidare. En del har också ambitionen att genomföra en utbildning för de kulturaktörer som finns på orten. Utbildningen kan då handla om tillgänglighet till information, lokaler, verksamheter, bemötande och kunskaper om funktionshinder. Samordningen av uppdraget genomförs i de flesta fall av en redan anställd tjänsteman men några kommuner har valt att anställa en projektle- 7

7 dare på deltid. Varje kommun som deltar bistår också med en egen ekonomisk insats. Kulturrådets förhoppning är att de exempel som presenteras kan stimulera till liknande satsningar utifrån varje kommuns egna förutsättningar när det gäller storlek, utbud, ekonomi m.m. Den traditionella omsorgen och dess personal behöver stöd för att bli en del av samhället där andra aktörer kan tillföra goda insatser. Personalen behöver kunskap om kulturens betydelse och uttrycksformer. Arbetsledare och chefer behöver stöd för att genomföra detta som komplement till andra insatser. För den enskilde handlar det förhoppningsvis om en aktivare livsstil där kulturella insatser kan påverka livskvalitet och hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Den avslutande diskussionen tar upp förslag som kan förbättra möjligheten för den enskilde att ta del av kultur: Skapa ett kommunalt kultur- och fritidsråd Tydliggöra tillgänglighetsbegreppet Utse kultur- och fritidsombud i särskilt boende och inom daglig verksamhet Tillföra kulturkunskap inom grundutbildning för vård- och omsorgspersonal Skapa fortbildning för personal inom vård och omsorg Erbjuda utbildning och information till kulturaktörer Skapa fler kulturutbildningar för personer med funktionshinder Utöka kulturella inslag i särskola och andra skolformer Förbättra stödet till föreningar och organisationer Tydliggöra sambandet mellan kulturinsatser/aktiviteter och hälsa. 8

8 INLEDNING Närvaro och ansvar är två nyckelord som denna skrift egentligen handlar om. Att våga stå för de värderingar som innebär att kulturupplevelser och gemenskap är viktiga för alla. Det handlar också om att våga driva frågor trots motstånd eller tystnad från andra. Att arbeta för att förbättra tillgängligheten till kultur för människor med funktionshinder är en komplicerad uppgift eftersom den innefattar många olika aktörer på statlig, regional och lokal nivå, som var och en har ett eget uppdrag som ska fullföljas. Det är därför särskilt viktigt att samhället gör det möjligt för enskilda personer att delta och utveckla kulturaktiviteter samt ger stöd till information. Lagstiftarna pekar på rättigheter och möjligheter. Vi måste omvandla det till verklighet för människor. Genom att förverkliga Kulturrådets handlingsprogram får funktionshindrade personer möjlighet att deltaga på samma villkor som andra. Offentligt finansierad kultur får inte exkludera personer. För enskilda är det en rättvisefråga, för samhället är det en fråga som kräver närvaro och ansvar. 9

9 HANDIKAPPOLITISKA UTGÅNGSPUNKTER FN:s standardregler FN:s standardregler från 1993 ska tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet i samhället. Flera av reglerna berör på olika sätt den enskildes möjlighet till ett aktivt och självständigt liv. Regel 4 handlar om stöd och service och syftar till att personer med funktionshinder ska kunna vara oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter. Det kan handla om personliga hjälpmedel eller individuella stödformer. Regel 5 handlar om tillgänglighet till den yttre miljön samt tillgång till information och möjlighet till kommunikation. Regel 10 gäller kultur och beskrivs enligt följande: Staterna bör se till att människor med funktionsnedsättning har möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. Detta oavsett om de bor i en stad eller på landsbygden. De ska få den möjligheten inte bara för sin egen skull, utan också för att berika sin omgivning med dans, musik, litteratur, målning och skulptur. Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler för kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek. Staterna bör främja utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film och teater görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning FN:s barnkonvention FN:s barnkonvention tar upp handikappade barns rättigheter (art. 23 punkt 3) möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling. Handikappombudsmannen Handikappombudsmannen är en statlig myndighet som bevakar funktionshindrade personers rättigheter. Verksamhetens inriktning styrs av lag (1994:749) om Handikappombudsmannen och förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen. Handikappombudsmannen har bland annat i uppdrag enligt förordning med instruktion för Handikappombudsmannen (2 4p.) att utvärdera de åtgärder som vidtas för att förverkliga FN:s standardregler. Den 1 maj 1999 trädde en ny lag i kraft: lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (1999:132). Handikappombudsmannen ska se till att denna lag följs. Handi- 10

10 11

11 kappombudsmannen har sedan 2001 en ny uppgift. Ett tillgänglighetscenter byggs upp inom myndigheten. Det ska sprida kunskap och driva på utvecklingen för att göra Sverige tillgängligt för människor med funktionshinder. Verksamheten presenteras en gång om året i en rapport till regeringen. Från patient till medborgare Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79) föreslår nationella mål och inriktning för handikappolitiken. Insatserna bör koncentreras till tre huvudområden: att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer att skapa ett tillgängligt samhälle att förbättra bemötandet. Propositionen pekar på att kulturella uttrycksformer som teater, litteratur, film, musik och konst kan minska fördomar, påverka attityder och tydliggöra hur personer med funktionshinder bemöts. Man påtalar också att statens insatser för ökad tillgänglighet till kultursektorn för personer med funktionshinder bör förstärkas. Målet bör vara att verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande. Tillgänglighet Att arbeta med tillgänglighet till kultur handlar om att omvandla lagstiftarnas avsikt till praktisk handling. Strategier för tillgänglighet kan sammanfattas enligt följande: att förbättra den fysiska miljön så att alla oavsett funktionshinder har tillträde till lokaler och verksamheter att utveckla metoder, arbetssätt och teknik för att förbättra information så att alla kan välja, ta del och kommunicera på ett för individen godtagbart sätt att skapa verksamheter och metoder som på ett pedagogiskt sätt välkomnar fler människor samt gör det möjligt att delta på egen hand. Ansvaret för tillgänglighet ligger på statliga, regionala och lokala aktörer inom kultursektorn samt ansvariga för vård och omsorg. En förutsättning för att lyckas är ett nära samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Att se kulturfrågor som isolerade frågor med begränsat förvaltnings- eller verksamhetsansvar är felaktigt och begränsar möjligheten för den enskilde. En viktig faktor för att lyckas med tillgänglighetsfrågor är samordning av uppgiften. Det är varje huvudmans ansvar att utse en tillgänglighetsansvarig person, med kunskap om kultur, inom sin sektor. 12

12 Bemötande Statens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUs, har sedan den 1 juli 2001 uppdraget att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder. Uppdraget har sitt ursprung i regeringens proposition Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Sisus beskriver bemötandet på tre olika nivåer: Den kollektiva nivån. Den nationella synen på vilka rättigheter människor med funktionshinder har. Den allmänna rikspolitiken, där handikappolitiken är en del och utvecklingen i stort anger den ton och de förutsättningar som sedan får spridning till de offentliga verksamheterna. Riksdag och regering har med andra ord ett avgörande ansvar för hur människor med funktionshinder bemöts. Den organisatoriska nivån. Beskriver hur enskilda förtroendevalda, chefer, handläggare och annan personal i myndigheter och annan offentlig verksamhet uppfattar och tolkar handikappolitiken och lagstiftningen och de värderingar och intentioner som dessa bygger på. Den individuella nivån. Uppmärksammar förmågan att uttrycka respekt i det individuella mötet. Den enskilde tjänstemannens värderingar, vilja och förmåga till inlevelse har en central betydelse för att föra ut och konkret förverkliga handikappolitikens intentioner. Bemötande, oavsett på vilken nivå det sker, har en stor betydelse för hur väl vi ska lyckas med tillgänglighet till kultur. Många vittnar om hur ett dåligt bemötande utestänger människor från delaktighet och gemenskap. Alltför ofta uppstår en klyfta mellan funktionshindrade personers rättmätiga förväntningar och den verklighet man möter. Vilken människosyn personal inom vård och omsorg har får inte vara avgörande för vilka insatser den enskilda människan nås av. Inte heller får erfarenheter och värderingar hos kulturinstitutionernas personal bidra till att enskilda personer blir diskriminerade och hindrade. Att förändra attityder och värderingar kräver ett ständigt tillskott av kunskap och kompetens inom flera olika samhällsområden. Inte minst inom vård- och omsorgssektorn. I betänkandet SOU 1999:21 Lindqvists nia nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder påtalas bland annat att det krävs kraftfulla politiska initiativ för att i grunden förändra attityderna till människor med funktionshinder. Förslagen avser att förbättra både det kollektiva och det individuella bemötandet. Tillsammans syftar de till att förändra attityder och bemötande, förbättra den enskildes ställning gentemot myndigheter och andra offentliga organ samt göra människor mer rustade att delta i samhällslivet på sina egna villkor. Punkt nio handlar om att gissla fördomen genom att göra insatser som genom humor och satir syftar till att minska fördomar och motverka negativa attityder till personer med funktionshinder. Kulturella uttrycksformer kan här vara särskilt lämpade. 13

13 LAGSTIFTNING SOM STÖD Kulturrådets utgångspunkter är att ansvaret för kultur i vård och omsorg är ett delat ansvar mellan olika förvaltningar och aktörer i samhället. Många samhällsområden är reglerade genom lagar och förordningar som på så sätt styr verksamheten. Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) reglerar insatser inom vård och omsorg men har också paragrafer som berör kulturområdet. De kulturpolitiska målen som utformas av riksdagen fungerar som kultursektorns viktigaste styrmedel beslutade riksdagen om nya kulturpolitiska mål som ersatte målen från Bland annat tog man bort målet att kulturpolitiken ska utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Istället talar man om att alla ska ha möjlighet till delaktighet i kulturlivet, och begreppet alla inkluderar då även funktionshindrade. Tyvärr ökar dock risken för att funktionshindrades rätt till kultur glöms bort, när den inte särskilt betonas. De två första målen är: Värna yttrandefrihet och skapa reella förutsättningar för alla att använda den Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande En viktig uppgift för personalen inom vård och omsorg är därför att bevaka att personer med funktionshinder har tillgång till samma kultur som andra. Det gäller också för de aktörer som bidrar till att skapa kulturutbudet i samhället. Historiskt perspektiv Kultur inom vård och omsorg har i ett historiskt perspektiv handlat om att ge upplevelser och miljöombyte för personer som av olika skäl inte haft möjlighet att ta del av samhällets allmänna utbud på egen hand. Institutionerna skapade slutna samhällen med ett eget utbud och en egen tolkning om vad kultur är och hur den ska presenteras och utövas. I sammanhanget är det dock viktigt att nämna att det på många håll bedrevs en mycket väl utvecklad fritidsverksamhet, daglig verksamhet samt terapeutiska insatser med framför allt bild och musik som tema. Den egna valfriheten var dock många gånger starkt begränsad och kontakten med andra människor inskränkte sig ofta till besök och utflykter i närområdet. Samhällets utbud var inte tillgängligt och oftast inte anpassat för personer med funktionshinder. Detta skapade segregerade världar med liten förståelse för behoven och det annorlunda. Det är med dessa utgångspunkter som lagstiftarna pekat ut både individuella och generella insatser för att få till stånd förändringar i samhället och ge den 14

14 15

15 enskilda individen möjlighet till personlig utveckling och självbestämmande. Begrepp som normalisering och integrering blev ledstjärnor för handikappolitiken. Ny lagstiftning Med ny lagstiftning (1967:940 Omsorgslagen, 1984/85:176 Nya Omsorgslagen) för personer inom vård och omsorg förändrades också levnadsvillkoren för många människor. Institutionerna stängdes, boendet integrerades i det öppna samhället, daglig verksamhet utvecklades och kultur och fritidsverksamheten fick genom särskilt anställd fritidspersonal en frontposition vad gäller kontakten med samhället och dess aktörer. Personliga stödformer tillkom så att den enskilde skulle kunna ta del av kultur- och fritidsutbudet på egen hand. Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (SFF 1993:387) utformades som en rättighetslag för att komplettera Socialtjänstlagen. Målet är att människor med omfattande funktionshinder ska kunna få ett värdigt liv i gemenskap med andra. Detta omfattar självklart även upplevelser och delaktighet inom kulturområdet. Lagen (LSS 15:5) beskriver att kommunerna ska verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1, det vill säga personer med utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra betydande och varaktiga funktionshinder. Lagstiftningens individuella stödformer såsom kontaktperson, ledsagare och personlig assistent ger stora möjligheter till deltagande i samhällets kulturutbud på egen hand med stöd av en annan person. För personer som bor i bostad med särskilt stöd och service poängterar man särskilt att fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ska finnas (LSS 9:8 och 9:9). Insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år skapar ofta en möjlighet till insatser inom kreativa uttrycksformer, ofta i samarbete med andra aktörer. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan lösas i form av lägerverksamhet med kultur och skapande som tema. Enstaka kommuner har arbetat fram idéer för hur detta kan genomföras. Det är av stor vikt att de som beslutar, planerar och utför insatser för personer med funktionshinder också ser lagens möjligheter och inte dess hinder. Behöver den enskilde stöd för att planera sin tillvaro finns möjlighet att upprätta en individuell plan som kan innehålla beslutade och planerade åtgärder. I denna plan kan en enskild person uttrycka önskemål om stöd avseende fritid och kultur. Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS kan vara ett stöd för att få information och komma igång med någon aktivitet. Några landsting erbjuder detta stöd och har väl utvecklad metodik med inriktning mot barn, 16

16 ungdomar och vuxna. För den enskilde och dennes familj kan det betyda mycket att få professionell hjälp även med kultur- och fritidsfrågor. Särskilt viktigt är det att stödja utvecklingen av motivation, förmågan att handskas med hinder och levnadsförhållanden, färdigheter, självständighet och kognitiva funktioner. Hälso- och sjukvårdslagen Insatser med Hälso- och sjukvårdslagen som grund kan ha en avgörande betydelse för hur en enskild person kan hantera sin vardag och därmed också förmågan att ta del av samhällets utbud och gemenskap. Landstinget har ansvar för följande insatser: Habilitering och rehabilitering Hjälpmedel för funktionshindrade Tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda och hörselskadade Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (SOL) ska främja jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet, vilket innebär att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra ( 21). Att leva som andra innebär också att kunna ta del av samhällets kulturutbud. Bibliotekslagen I bibliotekslagen (SFS 1996:1596) finns bestämmelser som rör funktionshindrades tillgång till de allmänna biblioteken. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Många bibliotek har visat intresse för att förverkliga lagens intentioner. Talböcker, LL-böcker (lättläst) och storstilsböcker finns på de flesta bibliotek. Samarbete har utvecklats med Centrum för lättläst LL-stiftelsen, FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) samt kommunerna för att genomföra läsombudsprojekt för personal på gruppbostäder och dagcenter. Läsombuden ska stimulera till läsning, biblioteksbesök, högläsning med mera. 17

17 KULTURENS BETYDELSE Vad är rätt eller fel kultur? Kultur är en Sammanfattning av allt som skapas av människor för att ge (högre) andliga upplevelser enligt Nationalencyklopedins ordbok. Andra skulle vilja beskriva det som musik, teater, konst, dans, film, litteratur, museibesök, medan en del vill att kulturbegreppet ska omfatta sport, idrott, TV-tittande, radiolyssnande, tidningsläsande, IT, resor m.m. Vi pratar om vardagskultur och finkultur. Vad som kan anses rätt och viktigt är en subjektiv upplevelse och beror på egen bakgrund, historia, upplevelser och kunskap. För en person kan en musikupplevelse ge högre andliga upplevelser medan den kan vara en plåga för andra. Föreställande konst anses inte intressant nog av en del medan den pryder finrummet hos andra. En del vill att kulturen ska vara igenkännande medan andra vill att den ska vara utmanande. Vi skapar våra egna referensramar utifrån den verklighet vi lever i. Den förstärks av vår omgivning och de nätverk vi har omkring oss samt kommersiella krafter och uttryck i samhället. Vad som är rätt eller fel kultur är ointressant. Huvudsaken är att mångfalden ges utrymme och att våra värderingar inte får skapa en norm som begränsar kreativitet och förmågan till uttryck hos människor med eller utan funktionshinder Vad händer med människan Kulturen kan påverka människan på olika sätt. Exempel på detta finns i rapporten Undersökning Vardagskultur: Omsorgsboken, (Bakk/Grunewald 1998), som beskriver vad som händer när utvecklingsstörda personer får tillgång till egna LL-böcker Här följer några exempel: Okänd kompetens uppenbarades. Personer kunde läsa vilket inte personalen kände till. Synnedsättningar upptäcktes. Personer som kunde läsa hade ej genomgått synundersökning på många år. Boken skapade nya möjligheter till kommunikation. Personer som inte kunde tala men förstod tal kunde använda boken som uttrycksmedel. Större gemenskap mellan personal och boende uppstod genom erfarenhetsutbyte och diskussioner om ämnen man vanligtvis inte pratade om. Flera personer uttryckte en glädje över att äga en bok. Vad som händer är att kulturen kan vara ett hjälpmedel att förflytta synen på människan från ett objekt till ett subjekt. Männsikan är då inte någon som ska tas om hand, vårdas och hanteras utan någon som tänker, känner 18

18 19

19 och har en vilja. Kulturen kan skapa möten som annars inte skulle uppstå. Kulturens effekter Konstnärliga uttrycksformer som exempelvis teater, musik, dans och konst är särskilt värdefulla eftersom de ger utlopp för det egna skapandet och därmed påverkar inre faktorer som kreativitet, motivation och självkänsla. Kända fakta (Norling m.fl.) pekar på att kulturen har betydelse för social gemenskap men också, för vissa målgrupper, som komplement till behandling. En förbättrad kognitiv funktion genom ökad uppmärksamhetsvidd, bättre förmåga att lösa problem och att fatta beslut, samt förbättrad förmåga till kommunikation, inlärning, konversation, samverkan och självförtroende är starka personliga effekter. Att man dessutom utvecklar vänskap och nätverk genom kulturella upplevelser är känt sedan tidigare. Ofta finns behov av att kompensera en lågstimulerande arbetssituation (eller brist på arbete) som inte ger nödvändig eller tillräcklig stimulans. Kulturella aktiviteter, gärna eget skapande, kan vara ett bidrag till denna kompensation. För personer med funktionshinder har detta visat sig särskilt värdefullt. Genom att satsa på personer som av olika anledningar upplever sig hindrade att delta, skapas en större legitimitet för verksamheten för den som arrangerar kulturutbud. Det bidrar till att påverka och förändra attityder till och bemötande av människor med funktionshinder, vilket också är en av utgångspunkterna i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare. Ett samhällsekonomiskt värde är svårt att uppskatta men kulturella insatser har en stor betydelse för vår egen uppfattning om livskvalitet och hälsa. Det är mycket troligt att konsumtionen av insatser inom vård och omsorg minskar om vi upplever en större tillfredsställelse i livet. Det är därför samhällsekonomiskt intressant att också satsa på kulturområdet. Kulturrådets uppdrag Kulturrådet fick 1997 regeringens uppdrag att kartlägga funktionshindrade personers tillgång till kultur samt att utarbeta ett handlingsprogram för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Handlingsprogrammet har följande innehåll: 1. Ge kulturfrågorna tydligare uppmärksamhet inom vård och omsorg 2. Se till att kulturinstitutionernas lokaler, verksamhet och information om verksamheten är tillgänglig för funktionshindrade 3. Ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter inom folkbildning och eget skapande 4. Se till att litteratur finns på läsbara medier, t.ex. storstil, lättläst, tal, punkt 20

20 eller elektronisk form. Statligt stödd TV, radio och film bör också vara tillgänglig för funktionshindrade. 5. Genomföra ett program för ökad tillgänglighet: förbättra kunskaperna inom kulturinstitutionerna om funktionshindrades behov stärk samarbete och samverkan mellan kultursektorn och handikappsektorn utveckla nya verksamhetsformer utveckla ny teknik och anpassa existerande teknik. Rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur kartläggning och handlingsprogram kan beställas via Kulturrådets webbplats Delområde ett i handlingsprogrammet, som handlar om kultur i vård och omsorg, pekar på att ansvaret för att göra kulturen tillgänglig inte bara ligger på kultursektorn utan också på vård- och omsorgssektorn. Det långsiktiga målet är att kulturfrågorna ska få en tydligare uppmärksamhet inom vård och omsorg. Här påtalar rapporten särskilt personalens kunskap och kompetens inom kulturområdet som en mycket viktig faktor för tillgänglighet och delaktighet till kultur. Vidare ser man också att det måste skapas bestående nätverk mellan olika aktörer (omsorgsförvaltning/ socialförvaltning eller motsvarande kultur- och fritidsförvaltning kulturaktörer handikapprörelsen m.fl.). Insatserna måste bli en angelägenhet för hela kommunen och kultursektorn. Kommunerna ser till att de personer som omfattas av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får den stimulans och hjälp de behöver för att ta del av kulturlivet. Socialstyrelsen, Handikappombudsmannen och länsstyrelserna bevakar frågan inom sin tillsyn och uppföljning av lagarna. Statens kulturråd har valt att fullfölja ovanstående delområde genom följande åtgärder: en enkätundersökning som kartlägger kommunernas ansvar, nätverk och verksamheter vad gäller funktionshindrades tillgång till kultur. riktade insatser i form av handledning och ekonomiskt stöd till kommuner för att lyfta fram exempel på hur kunskap och kompetens inom kulturområdet kan förbättras genom olika former av utbildningar och fortbildningar Övriga delområden, som handlar om kulturinstitutionerna, folkbildning och eget skapande, litteratur, film och medier, samt program för ökad tillgänglighet, är en förutsättning för att kultur inom vård och omsorg ska fungera tillfredsställande. Det är inom dessa områden som kunskapen hos personalen behöver utvecklas så att kultur inom vård och omsorg blir en del 21

21 av samhället och inte en isolerad företeelse. Handlingsprogrammets fem delområden bör därför inte ses som fem isolerade företeelser utan som en helhet där varje del berör en annan och är lika viktig. 22

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN

HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN HANDIKAPPROGRAM FÖR HÖÖRS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-20, 127 BAKGRUND I alla delar av världen, i varje land och på alla samhällsnivåer finns människor med funktionsnedsättningar. Handikappolitik

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I KOMMUNEN 2 De tjänstemän i kommunerna som arbetar med att samordna kultur-, fritid- och rekreationsfrågor för personer med

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Sektorsansvar och etappmål för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder

Sektorsansvar och etappmål för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder Statens kulturråd swedish national council for cultural affairs 2002-09-02 Dnr 1023/02-223 Sektorsansvar och etappmål för ökad tillgänglighet till kultur för personer med funktionshinder Uppdraget Statens

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 1 D nr 2016-009 YTTRANDE Stockholm 2016-06-14 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handläggare Anna Gabrielsson Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

1. Framtida behov av bostad med särskild service

1. Framtida behov av bostad med särskild service VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-02-12 DNR SN 2012.207 TONY HULTHÉN SID 1/1 UTREDARE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Framtida behov av bostad med särskild service Förslag till beslut

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 61/71 42 Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner I skrivelse till Kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund (SRF)

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Till. Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Diarienummer 257/2006

Till. Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 Stockholm. Diarienummer 257/2006 Till Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer 257/2006 Handläggare Suzanne Staaf, SDR suzanne.staaf@sdrf.se 08-442 14 94 Ida Karlsson, SDU ida.karlsson@sdrf.se 90165 sedan 08-442

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer