KULTUR I VÅRD OCH OMSORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR I VÅRD OCH OMSORG"

Transkript

1 KULTUR I VÅRD OCH OMSORG

2 Kulturrådet, Box 7843, Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: Fax: Webbplats: Grafisk form: Liedgren Design Illustrationer: Lehån Tryck: Berlings Skogs, Trelleborg 2003 Kulturrådet 2003 ISBN

3 INNEHÅLL Förord sid 5 Sammanfattning sid 7 Inledning sid 9 Handikappolitiska utgångspunkter sid 10 Lagstiftning om stöd sid 14 Kulturens betydelse sid 18 Enkätundersökning och utvecklingsarbete om kultur i vård och omsorg sid 23 Resultat av enkätundersökning i kommunerna sid 26 Kunskap och kompetens om kultur i vård och omsorg sid 42 Slutord och diskussion sid 58 Litteraturlista och webbplatser sid 62 Bilag0r sid 64

4 FÖRORD Statens kulturråd har i uppdrag att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. Alla ska ha möjlighet att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande. Kulturrådet ska vara samlande, stödjande och pådrivande i detta arbete inom sitt verksamhetsområde. Till grund för Kulturrådets arbete ligger FN:s standardregler, den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79) och Kulturrådets rapport Funktionshindrades tillgång till kultur (1998:3). Den sistnämnda rapporten innehåller en kartläggning och ett handlingsprogram med fem delområden. Rapporten är gratis och kan beställas från Kulturrådets webbplats En del i Kulturrådets handlingsprogram behandlar kultur i vård och omsorg. Kulturrådet har bland annat genomfört en enkätundersökning i kommunerna för att få svar på hur ansvaret är fördelat inom kulturområdet när det gäller att tillgodose behoven hos personer med funktionshinder och hur eventuella nätverk inom detta område ser ut. Vi har också bett om goda exempel från vården och omsorgen på olika aktiviteter och verksamheter som tar sikte på kultur. En av slutsatserna i rapportens handlingsprogram är att medarbetarna inom vård och omsorg behöver fortbildning och utbildning inom kulturområdet. Kulturrådet har därför tillsammans med elva kommuner erbjudit olika kulturutbildningar som har påbörjats i de utvalda kommunerna under år Kulturrådet hoppas att denna skrift ska inspirera och ge kunskap om hur kommunen kan bygga upp nätverk, hitta goda exempel på och skapa utbildningar i kulturkunskap för medarbetare inom vård och omsorg. Projektmedel finns att söka hos Kulturrådet. Arbetet med enkäterna och sammanställningen av rapporten har utförts av Tomas Hall. Kristina Rennerstedt Generaldirektör 5

5 6

6 SAMMANFATTNING Personer med funktionshinder ska ha tillgång till samma kultur som andra utifrån egna intressen och önskemål. För att de ska kunna ta del av kulturen måste kulturinstitutionernas information, lokaler och verksamheter vara tillgängliga. Ingen ska på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder ställas utanför aktivitet och gemenskap. Detta är några utgångspunkter i Kulturrådets uppdrag att verkställa ett handlingsprogram som omfattar fem olika delområden. Det första delområdet handlar om kultur i vård och omsorg. Här påtalas bland annat personalens behov av kunskap och kompetens om kultur samt stöd från arbetsledare och chefer. För att få en bild av hur det ser ut i kommunerna genomförde Kulturrådet en enkätundersökning. Nästa steg var att erbjuda stöd till insatser för att öka kunskapen om kulturområdet. Samtliga kommuner fick möjlighet att besvara frågor rörande ansvar, nätverk, goda exempel samt aktörer inom kulturområdet. Svarsfrekvensen uppgick till drygt 93 procent. Resultatet visar att ansvaret för tillgången till kultur ofta delas mellan olika förvaltningar i kommunerna. Vanligast är att detta ansvar delas mellan kultur- och fritidsförvaltningen och någon förvaltning med ansvar för handikappfrågorna. Mer än hälften av kommunerna ingår i eller har ett uppbyggt nätverk mellan olika parter. Enkätundersökningen visar att det finns ett stort intresse för frågeställningarna men också att det på många håll återstår en del att göra innan tillgängligheten blivit generell och därmed uppfyllt målen i handikapplaner och andra dokument. För en del kan undersökningen fungera som en bekräftelse medan den för andra kan vara startskottet till fortsatta och förbättrade insatser. Följande elva kommuner har fått projektmedel för att förbättra personalens kunskap om kultur: Falun, Hudiksvall, Linköping, Lysekil, Nyköping, Nässjö, Piteå, Skellefteå, Tomelilla, Ödeshög och Östersund. Samtliga har bildat arbetsgrupper och därefter presenterat sin projektidé och modell för en kulturutbildning. Några kommuner har integrerat denna satsning i kommunens övriga ambition att bli bättre på tillgänglighet inom kulturområdet. Andra har valt att koncentrera sig på själva utbildningen för att ge personalen ett redskap att kunna gå vidare. En del har också ambitionen att genomföra en utbildning för de kulturaktörer som finns på orten. Utbildningen kan då handla om tillgänglighet till information, lokaler, verksamheter, bemötande och kunskaper om funktionshinder. Samordningen av uppdraget genomförs i de flesta fall av en redan anställd tjänsteman men några kommuner har valt att anställa en projektle- 7

7 dare på deltid. Varje kommun som deltar bistår också med en egen ekonomisk insats. Kulturrådets förhoppning är att de exempel som presenteras kan stimulera till liknande satsningar utifrån varje kommuns egna förutsättningar när det gäller storlek, utbud, ekonomi m.m. Den traditionella omsorgen och dess personal behöver stöd för att bli en del av samhället där andra aktörer kan tillföra goda insatser. Personalen behöver kunskap om kulturens betydelse och uttrycksformer. Arbetsledare och chefer behöver stöd för att genomföra detta som komplement till andra insatser. För den enskilde handlar det förhoppningsvis om en aktivare livsstil där kulturella insatser kan påverka livskvalitet och hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Den avslutande diskussionen tar upp förslag som kan förbättra möjligheten för den enskilde att ta del av kultur: Skapa ett kommunalt kultur- och fritidsråd Tydliggöra tillgänglighetsbegreppet Utse kultur- och fritidsombud i särskilt boende och inom daglig verksamhet Tillföra kulturkunskap inom grundutbildning för vård- och omsorgspersonal Skapa fortbildning för personal inom vård och omsorg Erbjuda utbildning och information till kulturaktörer Skapa fler kulturutbildningar för personer med funktionshinder Utöka kulturella inslag i särskola och andra skolformer Förbättra stödet till föreningar och organisationer Tydliggöra sambandet mellan kulturinsatser/aktiviteter och hälsa. 8

8 INLEDNING Närvaro och ansvar är två nyckelord som denna skrift egentligen handlar om. Att våga stå för de värderingar som innebär att kulturupplevelser och gemenskap är viktiga för alla. Det handlar också om att våga driva frågor trots motstånd eller tystnad från andra. Att arbeta för att förbättra tillgängligheten till kultur för människor med funktionshinder är en komplicerad uppgift eftersom den innefattar många olika aktörer på statlig, regional och lokal nivå, som var och en har ett eget uppdrag som ska fullföljas. Det är därför särskilt viktigt att samhället gör det möjligt för enskilda personer att delta och utveckla kulturaktiviteter samt ger stöd till information. Lagstiftarna pekar på rättigheter och möjligheter. Vi måste omvandla det till verklighet för människor. Genom att förverkliga Kulturrådets handlingsprogram får funktionshindrade personer möjlighet att deltaga på samma villkor som andra. Offentligt finansierad kultur får inte exkludera personer. För enskilda är det en rättvisefråga, för samhället är det en fråga som kräver närvaro och ansvar. 9

9 HANDIKAPPOLITISKA UTGÅNGSPUNKTER FN:s standardregler FN:s standardregler från 1993 ska tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet i samhället. Flera av reglerna berör på olika sätt den enskildes möjlighet till ett aktivt och självständigt liv. Regel 4 handlar om stöd och service och syftar till att personer med funktionshinder ska kunna vara oberoende i det dagliga livet och utöva sina rättigheter. Det kan handla om personliga hjälpmedel eller individuella stödformer. Regel 5 handlar om tillgänglighet till den yttre miljön samt tillgång till information och möjlighet till kommunikation. Regel 10 gäller kultur och beskrivs enligt följande: Staterna bör se till att människor med funktionsnedsättning har möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. Detta oavsett om de bor i en stad eller på landsbygden. De ska få den möjligheten inte bara för sin egen skull, utan också för att berika sin omgivning med dans, musik, litteratur, målning och skulptur. Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler för kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek. Staterna bör främja utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film och teater görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning FN:s barnkonvention FN:s barnkonvention tar upp handikappade barns rättigheter (art. 23 punkt 3) möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling. Handikappombudsmannen Handikappombudsmannen är en statlig myndighet som bevakar funktionshindrade personers rättigheter. Verksamhetens inriktning styrs av lag (1994:749) om Handikappombudsmannen och förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen. Handikappombudsmannen har bland annat i uppdrag enligt förordning med instruktion för Handikappombudsmannen (2 4p.) att utvärdera de åtgärder som vidtas för att förverkliga FN:s standardregler. Den 1 maj 1999 trädde en ny lag i kraft: lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (1999:132). Handikappombudsmannen ska se till att denna lag följs. Handi- 10

10 11

11 kappombudsmannen har sedan 2001 en ny uppgift. Ett tillgänglighetscenter byggs upp inom myndigheten. Det ska sprida kunskap och driva på utvecklingen för att göra Sverige tillgängligt för människor med funktionshinder. Verksamheten presenteras en gång om året i en rapport till regeringen. Från patient till medborgare Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare (Prop. 1999/2000:79) föreslår nationella mål och inriktning för handikappolitiken. Insatserna bör koncentreras till tre huvudområden: att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer att skapa ett tillgängligt samhälle att förbättra bemötandet. Propositionen pekar på att kulturella uttrycksformer som teater, litteratur, film, musik och konst kan minska fördomar, påverka attityder och tydliggöra hur personer med funktionshinder bemöts. Man påtalar också att statens insatser för ökad tillgänglighet till kultursektorn för personer med funktionshinder bör förstärkas. Målet bör vara att verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande. Tillgänglighet Att arbeta med tillgänglighet till kultur handlar om att omvandla lagstiftarnas avsikt till praktisk handling. Strategier för tillgänglighet kan sammanfattas enligt följande: att förbättra den fysiska miljön så att alla oavsett funktionshinder har tillträde till lokaler och verksamheter att utveckla metoder, arbetssätt och teknik för att förbättra information så att alla kan välja, ta del och kommunicera på ett för individen godtagbart sätt att skapa verksamheter och metoder som på ett pedagogiskt sätt välkomnar fler människor samt gör det möjligt att delta på egen hand. Ansvaret för tillgänglighet ligger på statliga, regionala och lokala aktörer inom kultursektorn samt ansvariga för vård och omsorg. En förutsättning för att lyckas är ett nära samarbete och samverkan mellan olika aktörer. Att se kulturfrågor som isolerade frågor med begränsat förvaltnings- eller verksamhetsansvar är felaktigt och begränsar möjligheten för den enskilde. En viktig faktor för att lyckas med tillgänglighetsfrågor är samordning av uppgiften. Det är varje huvudmans ansvar att utse en tillgänglighetsansvarig person, med kunskap om kultur, inom sin sektor. 12

12 Bemötande Statens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUs, har sedan den 1 juli 2001 uppdraget att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder. Uppdraget har sitt ursprung i regeringens proposition Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Sisus beskriver bemötandet på tre olika nivåer: Den kollektiva nivån. Den nationella synen på vilka rättigheter människor med funktionshinder har. Den allmänna rikspolitiken, där handikappolitiken är en del och utvecklingen i stort anger den ton och de förutsättningar som sedan får spridning till de offentliga verksamheterna. Riksdag och regering har med andra ord ett avgörande ansvar för hur människor med funktionshinder bemöts. Den organisatoriska nivån. Beskriver hur enskilda förtroendevalda, chefer, handläggare och annan personal i myndigheter och annan offentlig verksamhet uppfattar och tolkar handikappolitiken och lagstiftningen och de värderingar och intentioner som dessa bygger på. Den individuella nivån. Uppmärksammar förmågan att uttrycka respekt i det individuella mötet. Den enskilde tjänstemannens värderingar, vilja och förmåga till inlevelse har en central betydelse för att föra ut och konkret förverkliga handikappolitikens intentioner. Bemötande, oavsett på vilken nivå det sker, har en stor betydelse för hur väl vi ska lyckas med tillgänglighet till kultur. Många vittnar om hur ett dåligt bemötande utestänger människor från delaktighet och gemenskap. Alltför ofta uppstår en klyfta mellan funktionshindrade personers rättmätiga förväntningar och den verklighet man möter. Vilken människosyn personal inom vård och omsorg har får inte vara avgörande för vilka insatser den enskilda människan nås av. Inte heller får erfarenheter och värderingar hos kulturinstitutionernas personal bidra till att enskilda personer blir diskriminerade och hindrade. Att förändra attityder och värderingar kräver ett ständigt tillskott av kunskap och kompetens inom flera olika samhällsområden. Inte minst inom vård- och omsorgssektorn. I betänkandet SOU 1999:21 Lindqvists nia nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder påtalas bland annat att det krävs kraftfulla politiska initiativ för att i grunden förändra attityderna till människor med funktionshinder. Förslagen avser att förbättra både det kollektiva och det individuella bemötandet. Tillsammans syftar de till att förändra attityder och bemötande, förbättra den enskildes ställning gentemot myndigheter och andra offentliga organ samt göra människor mer rustade att delta i samhällslivet på sina egna villkor. Punkt nio handlar om att gissla fördomen genom att göra insatser som genom humor och satir syftar till att minska fördomar och motverka negativa attityder till personer med funktionshinder. Kulturella uttrycksformer kan här vara särskilt lämpade. 13

13 LAGSTIFTNING SOM STÖD Kulturrådets utgångspunkter är att ansvaret för kultur i vård och omsorg är ett delat ansvar mellan olika förvaltningar och aktörer i samhället. Många samhällsområden är reglerade genom lagar och förordningar som på så sätt styr verksamheten. Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) reglerar insatser inom vård och omsorg men har också paragrafer som berör kulturområdet. De kulturpolitiska målen som utformas av riksdagen fungerar som kultursektorns viktigaste styrmedel beslutade riksdagen om nya kulturpolitiska mål som ersatte målen från Bland annat tog man bort målet att kulturpolitiken ska utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Istället talar man om att alla ska ha möjlighet till delaktighet i kulturlivet, och begreppet alla inkluderar då även funktionshindrade. Tyvärr ökar dock risken för att funktionshindrades rätt till kultur glöms bort, när den inte särskilt betonas. De två första målen är: Värna yttrandefrihet och skapa reella förutsättningar för alla att använda den Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande En viktig uppgift för personalen inom vård och omsorg är därför att bevaka att personer med funktionshinder har tillgång till samma kultur som andra. Det gäller också för de aktörer som bidrar till att skapa kulturutbudet i samhället. Historiskt perspektiv Kultur inom vård och omsorg har i ett historiskt perspektiv handlat om att ge upplevelser och miljöombyte för personer som av olika skäl inte haft möjlighet att ta del av samhällets allmänna utbud på egen hand. Institutionerna skapade slutna samhällen med ett eget utbud och en egen tolkning om vad kultur är och hur den ska presenteras och utövas. I sammanhanget är det dock viktigt att nämna att det på många håll bedrevs en mycket väl utvecklad fritidsverksamhet, daglig verksamhet samt terapeutiska insatser med framför allt bild och musik som tema. Den egna valfriheten var dock många gånger starkt begränsad och kontakten med andra människor inskränkte sig ofta till besök och utflykter i närområdet. Samhällets utbud var inte tillgängligt och oftast inte anpassat för personer med funktionshinder. Detta skapade segregerade världar med liten förståelse för behoven och det annorlunda. Det är med dessa utgångspunkter som lagstiftarna pekat ut både individuella och generella insatser för att få till stånd förändringar i samhället och ge den 14

14 15

15 enskilda individen möjlighet till personlig utveckling och självbestämmande. Begrepp som normalisering och integrering blev ledstjärnor för handikappolitiken. Ny lagstiftning Med ny lagstiftning (1967:940 Omsorgslagen, 1984/85:176 Nya Omsorgslagen) för personer inom vård och omsorg förändrades också levnadsvillkoren för många människor. Institutionerna stängdes, boendet integrerades i det öppna samhället, daglig verksamhet utvecklades och kultur och fritidsverksamheten fick genom särskilt anställd fritidspersonal en frontposition vad gäller kontakten med samhället och dess aktörer. Personliga stödformer tillkom så att den enskilde skulle kunna ta del av kultur- och fritidsutbudet på egen hand. Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS (SFF 1993:387) utformades som en rättighetslag för att komplettera Socialtjänstlagen. Målet är att människor med omfattande funktionshinder ska kunna få ett värdigt liv i gemenskap med andra. Detta omfattar självklart även upplevelser och delaktighet inom kulturområdet. Lagen (LSS 15:5) beskriver att kommunerna ska verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1, det vill säga personer med utvecklingsstörning, autism, förvärvad hjärnskada eller andra betydande och varaktiga funktionshinder. Lagstiftningens individuella stödformer såsom kontaktperson, ledsagare och personlig assistent ger stora möjligheter till deltagande i samhällets kulturutbud på egen hand med stöd av en annan person. För personer som bor i bostad med särskilt stöd och service poängterar man särskilt att fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ska finnas (LSS 9:8 och 9:9). Insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år skapar ofta en möjlighet till insatser inom kreativa uttrycksformer, ofta i samarbete med andra aktörer. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan lösas i form av lägerverksamhet med kultur och skapande som tema. Enstaka kommuner har arbetat fram idéer för hur detta kan genomföras. Det är av stor vikt att de som beslutar, planerar och utför insatser för personer med funktionshinder också ser lagens möjligheter och inte dess hinder. Behöver den enskilde stöd för att planera sin tillvaro finns möjlighet att upprätta en individuell plan som kan innehålla beslutade och planerade åtgärder. I denna plan kan en enskild person uttrycka önskemål om stöd avseende fritid och kultur. Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS kan vara ett stöd för att få information och komma igång med någon aktivitet. Några landsting erbjuder detta stöd och har väl utvecklad metodik med inriktning mot barn, 16

16 ungdomar och vuxna. För den enskilde och dennes familj kan det betyda mycket att få professionell hjälp även med kultur- och fritidsfrågor. Särskilt viktigt är det att stödja utvecklingen av motivation, förmågan att handskas med hinder och levnadsförhållanden, färdigheter, självständighet och kognitiva funktioner. Hälso- och sjukvårdslagen Insatser med Hälso- och sjukvårdslagen som grund kan ha en avgörande betydelse för hur en enskild person kan hantera sin vardag och därmed också förmågan att ta del av samhällets utbud och gemenskap. Landstinget har ansvar för följande insatser: Habilitering och rehabilitering Hjälpmedel för funktionshindrade Tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda och hörselskadade Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen (SOL) ska främja jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet, vilket innebär att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra ( 21). Att leva som andra innebär också att kunna ta del av samhällets kulturutbud. Bibliotekslagen I bibliotekslagen (SFS 1996:1596) finns bestämmelser som rör funktionshindrades tillgång till de allmänna biblioteken. 2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. Många bibliotek har visat intresse för att förverkliga lagens intentioner. Talböcker, LL-böcker (lättläst) och storstilsböcker finns på de flesta bibliotek. Samarbete har utvecklats med Centrum för lättläst LL-stiftelsen, FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) samt kommunerna för att genomföra läsombudsprojekt för personal på gruppbostäder och dagcenter. Läsombuden ska stimulera till läsning, biblioteksbesök, högläsning med mera. 17

17 KULTURENS BETYDELSE Vad är rätt eller fel kultur? Kultur är en Sammanfattning av allt som skapas av människor för att ge (högre) andliga upplevelser enligt Nationalencyklopedins ordbok. Andra skulle vilja beskriva det som musik, teater, konst, dans, film, litteratur, museibesök, medan en del vill att kulturbegreppet ska omfatta sport, idrott, TV-tittande, radiolyssnande, tidningsläsande, IT, resor m.m. Vi pratar om vardagskultur och finkultur. Vad som kan anses rätt och viktigt är en subjektiv upplevelse och beror på egen bakgrund, historia, upplevelser och kunskap. För en person kan en musikupplevelse ge högre andliga upplevelser medan den kan vara en plåga för andra. Föreställande konst anses inte intressant nog av en del medan den pryder finrummet hos andra. En del vill att kulturen ska vara igenkännande medan andra vill att den ska vara utmanande. Vi skapar våra egna referensramar utifrån den verklighet vi lever i. Den förstärks av vår omgivning och de nätverk vi har omkring oss samt kommersiella krafter och uttryck i samhället. Vad som är rätt eller fel kultur är ointressant. Huvudsaken är att mångfalden ges utrymme och att våra värderingar inte får skapa en norm som begränsar kreativitet och förmågan till uttryck hos människor med eller utan funktionshinder Vad händer med människan Kulturen kan påverka människan på olika sätt. Exempel på detta finns i rapporten Undersökning Vardagskultur: Omsorgsboken, (Bakk/Grunewald 1998), som beskriver vad som händer när utvecklingsstörda personer får tillgång till egna LL-böcker Här följer några exempel: Okänd kompetens uppenbarades. Personer kunde läsa vilket inte personalen kände till. Synnedsättningar upptäcktes. Personer som kunde läsa hade ej genomgått synundersökning på många år. Boken skapade nya möjligheter till kommunikation. Personer som inte kunde tala men förstod tal kunde använda boken som uttrycksmedel. Större gemenskap mellan personal och boende uppstod genom erfarenhetsutbyte och diskussioner om ämnen man vanligtvis inte pratade om. Flera personer uttryckte en glädje över att äga en bok. Vad som händer är att kulturen kan vara ett hjälpmedel att förflytta synen på människan från ett objekt till ett subjekt. Männsikan är då inte någon som ska tas om hand, vårdas och hanteras utan någon som tänker, känner 18

18 19

19 och har en vilja. Kulturen kan skapa möten som annars inte skulle uppstå. Kulturens effekter Konstnärliga uttrycksformer som exempelvis teater, musik, dans och konst är särskilt värdefulla eftersom de ger utlopp för det egna skapandet och därmed påverkar inre faktorer som kreativitet, motivation och självkänsla. Kända fakta (Norling m.fl.) pekar på att kulturen har betydelse för social gemenskap men också, för vissa målgrupper, som komplement till behandling. En förbättrad kognitiv funktion genom ökad uppmärksamhetsvidd, bättre förmåga att lösa problem och att fatta beslut, samt förbättrad förmåga till kommunikation, inlärning, konversation, samverkan och självförtroende är starka personliga effekter. Att man dessutom utvecklar vänskap och nätverk genom kulturella upplevelser är känt sedan tidigare. Ofta finns behov av att kompensera en lågstimulerande arbetssituation (eller brist på arbete) som inte ger nödvändig eller tillräcklig stimulans. Kulturella aktiviteter, gärna eget skapande, kan vara ett bidrag till denna kompensation. För personer med funktionshinder har detta visat sig särskilt värdefullt. Genom att satsa på personer som av olika anledningar upplever sig hindrade att delta, skapas en större legitimitet för verksamheten för den som arrangerar kulturutbud. Det bidrar till att påverka och förändra attityder till och bemötande av människor med funktionshinder, vilket också är en av utgångspunkterna i den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare. Ett samhällsekonomiskt värde är svårt att uppskatta men kulturella insatser har en stor betydelse för vår egen uppfattning om livskvalitet och hälsa. Det är mycket troligt att konsumtionen av insatser inom vård och omsorg minskar om vi upplever en större tillfredsställelse i livet. Det är därför samhällsekonomiskt intressant att också satsa på kulturområdet. Kulturrådets uppdrag Kulturrådet fick 1997 regeringens uppdrag att kartlägga funktionshindrade personers tillgång till kultur samt att utarbeta ett handlingsprogram för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Handlingsprogrammet har följande innehåll: 1. Ge kulturfrågorna tydligare uppmärksamhet inom vård och omsorg 2. Se till att kulturinstitutionernas lokaler, verksamhet och information om verksamheten är tillgänglig för funktionshindrade 3. Ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter inom folkbildning och eget skapande 4. Se till att litteratur finns på läsbara medier, t.ex. storstil, lättläst, tal, punkt 20

20 eller elektronisk form. Statligt stödd TV, radio och film bör också vara tillgänglig för funktionshindrade. 5. Genomföra ett program för ökad tillgänglighet: förbättra kunskaperna inom kulturinstitutionerna om funktionshindrades behov stärk samarbete och samverkan mellan kultursektorn och handikappsektorn utveckla nya verksamhetsformer utveckla ny teknik och anpassa existerande teknik. Rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur kartläggning och handlingsprogram kan beställas via Kulturrådets webbplats Delområde ett i handlingsprogrammet, som handlar om kultur i vård och omsorg, pekar på att ansvaret för att göra kulturen tillgänglig inte bara ligger på kultursektorn utan också på vård- och omsorgssektorn. Det långsiktiga målet är att kulturfrågorna ska få en tydligare uppmärksamhet inom vård och omsorg. Här påtalar rapporten särskilt personalens kunskap och kompetens inom kulturområdet som en mycket viktig faktor för tillgänglighet och delaktighet till kultur. Vidare ser man också att det måste skapas bestående nätverk mellan olika aktörer (omsorgsförvaltning/ socialförvaltning eller motsvarande kultur- och fritidsförvaltning kulturaktörer handikapprörelsen m.fl.). Insatserna måste bli en angelägenhet för hela kommunen och kultursektorn. Kommunerna ser till att de personer som omfattas av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) får den stimulans och hjälp de behöver för att ta del av kulturlivet. Socialstyrelsen, Handikappombudsmannen och länsstyrelserna bevakar frågan inom sin tillsyn och uppföljning av lagarna. Statens kulturråd har valt att fullfölja ovanstående delområde genom följande åtgärder: en enkätundersökning som kartlägger kommunernas ansvar, nätverk och verksamheter vad gäller funktionshindrades tillgång till kultur. riktade insatser i form av handledning och ekonomiskt stöd till kommuner för att lyfta fram exempel på hur kunskap och kompetens inom kulturområdet kan förbättras genom olika former av utbildningar och fortbildningar Övriga delområden, som handlar om kulturinstitutionerna, folkbildning och eget skapande, litteratur, film och medier, samt program för ökad tillgänglighet, är en förutsättning för att kultur inom vård och omsorg ska fungera tillfredsställande. Det är inom dessa områden som kunskapen hos personalen behöver utvecklas så att kultur inom vård och omsorg blir en del 21

21 av samhället och inte en isolerad företeelse. Handlingsprogrammets fem delområden bör därför inte ses som fem isolerade företeelser utan som en helhet där varje del berör en annan och är lika viktig. 22

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I KOMMUNEN 2 De tjänstemän i kommunerna som arbetar med att samordna kultur-, fritid- och rekreationsfrågor för personer med

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun. - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015

Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun. - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015 Handikappolitiskt program för Åtvidabergs kommun - Program för personer med funktionsnedsättning i Åtvidaberg 2010-2015 Dnr 2009-KS0424 739 Antaget av kommunfullmäktige 2010-05-26, KF 49 Sid 2 av 8 Inledning

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Tillgänglighet för alla!

Tillgänglighet för alla! Handikappolitiskt program för Falköpings kommun Tillgänglighet för alla! 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Vad är ett handikappolitiskt program? 3 Vad är handikapp? 4 Hur är det för personer med funktionshinder

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I HABILITERINGEN 2 TILLGÄNGLIG FRITID EN SOCIAL OCH EKONOMISK VINST Aktuell forskning visar att insatser som påverkar livsstilen

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas verkställighet av insatsen kontaktperson enligt LSS Kontaktperson enligt LSS Framgång vid verkställighet Tillsyn av kommunernas

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun Ekonomi Tommy Carlsson, 0485-470 75 tommy.carlsson@morbylanga.se Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 158/2005 antagen 177/2014 reviderad Dnr 12/614-730 1(8) Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 0 Inledning

Läs mer