Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands"

Transkript

1 Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn

2 Inledning I vår grupp finns en allmän uppfattning om att arkitektens roll i Sverige är begränsad genom en uppgivenhet inför byggbranschens kultur och tröga organisation. Vi vill undersöka den svenska arkitektens roll i byggprojekten. Finns det några kulturella skillnader mellan Danmark, Sverige och andra länder? Hur skiljer sig arkitektens roll mellan olika länder? Varför ritas många stora svenska byggprojekt av utländska arkitektkontor och i synnerhet av danska arkitekter? Varför har det blivit på det här viset? Genom intervjuer med både svenska, danska och utländska arkitekter samt studier av branschen har vi försökt att ta reda på om vår bild är sann. Intervju med José Carlos de Silva, arkitekt José Carlos de Silva är arkitekt och verksam i Malmö men kommer ursprungligen från Mexiko där han arbetade i flera år. Därtill har han erfarenhet av att arbeta som arkitekt i bl a Frankrike och USA. I fyra år har José bott och arbetat i Sverige. Eftersom José har en stor erfarenhet av hur byggbranschen ser ut i olika länder intervjuade vi honom för att få höra hur han upplever skillnaden mellan arkitektens roll i byggprocessen i Sverige och i andra länder. Kontakten mellan arkitekt och beställare är tätare i andra länder, konstaterar José. Vanligtvis går det till så att beställaren kontaktar arkitekten som sedan är med under projektets alla stadier och ser till att den färdiga byggnaden överensstämmer med de ursprungliga idéerna och ritningarna. I Sverige har dock entreprenören i större utsträckning än i andra länder en omfattande dialog med beställaren vilket gör att entreprenörerna med hjälp av bl a kostnadskalkyler och förslag på förenklingar i byggnadens utförande lätt kan köra över arkitektens urpsrungliga ritningar och på så vis få igenom stora förändringar av projektet. José förklarar detta med hjälp av ett exempel från ett projekt i Klostergården i Lund som han var med och ritade. Vi skulle rita ett bibliotek mitt emot en kyrka som ligger på torget i Klostergården. För att spegla materialen i kyrkan valde jag att använda tegel och betong på ett sätt som liknade kyrkans fasader. När entreprenören sedan tog vid ville man direkt göra förenklingar för att få ett lägre pris. Entreprenören förklarade för beställaren att om man istället för att använda betong valde att använda tegel med puts skulle man spara mycket pengar. Mina argument om stora estetiska förluster med detta förslag bet inte. Dessutom var det så att eftersom jag och mitt kontor endast hade kontrakt fram till och med bygglovsritningarna kunde vi inte påverka de förändringar som skedde därefter, exempelvis under projekteringen. Vi kunde endast se på när vår byggnad blev något annat än det vi hade tänkt oss. Exemplet från Klostergården illustrerar två problem med den svenska byggprocessen menar José: Dels att respekten för arkitektens ursprungliga idéer och ritningar är mindre än i flera andra länder som han arbetat i. Ekonomiska argument kan lätt användas av entreprenörer för att förändra ett projekts utformning. José menar dessutom att ett problem är att man som arkitekt i Sverige ofta kan anlitas endast för ett visst skede i en byggprocess, som i exemplet ovan endast för skissarbete och bygglovsritningar. För återstående skeden i processen, såsom projekteringen, anlitas andra arkitekter och firmor. I de fall totalentreprenad upphandlas kan entreprenören ha egna arkitekter som i stor utsträckning gör ändringar i projektet. Detta, att olika arkitekter anlitas i projektets olika skeden, leder till att den ursprungliga arkitektens idéer lätt förloras eller förvanskas på vägen. Beställaren vill äga projektet i så stor utsträckning som möjligt, menar José vidare. Genom att skriva kontrakt med en arkitekt endast fram till att bygglovsritningarna är klara är beställaren därefter helt fri att bestämma hur projektet ska fortlöpa. Han är dock helt övertygad om att resultatet alltid blir bäst om samma arkitekt får ha ansvar från början till slut.

3 José menar att byggprocessen i Sverige är nedbruten i en mängd experter med var sin specialkunskap och att arkitekten i mångt och mycket kan räknas till en av dessa. Medan arkitekten i andra länder som José arbetet i har ett övergripande ansvar för hela projektet och är den som har den tätaste kontakten med beställaren är arkitektens roll i Sverige mer som en konsulttjänst i mängden. En av Josés förklaringar till detta är den svenska ohierarkiska kulturen. Man gillar helt enkelt inte när någon får för mycket makt, oavsett om personen klarar arbetet eller inte. När vi frågar José om det inte är så att denna platta organisation, där man lyssnar på alla inblandade konsulter, ger en bättre slutprodukt är han bestämd: Nej. Det gör bara arbetet lättare för exempelvis VVS-konsulten som helst av allt vill åka på sin årliga thailandssemester. Själva byggnaden blir inte bättre. Det är tydligt att José ser större nackdelar än fördelar med det svenska systemet. En svensk arkitekts syn För att ta reda på hur en svensk arkitekt upplever sin roll gentemot övriga inblandade i byggprocessen ställde vi fem frågor till en anställd vid ett av de större svenska kontoren. Den intervjuade önskade vara anonym. På grund av anonymitetsfrågan fick vi till en början en känsla av att det skulle kunna komma fram en hel del kritik. Frågorna vi ställde lyder som följer: Hur upplever du din roll som arkitekt i Sverige? Har du något/några exempel på idéer som tvingats ändras av andra involverade i byggprocessen (ekonomer, ingenjörer, etc.)? Hur upplever du att dina kunskaper respekteras av andra involverade (ekonomer, ingenjörer, etc.)? Upplever du att arkitekter saknar viss kunskap för att kunna få en större roll i byggprocessen? Finns det några politiska eller regelmässiga hinder till att få ett större inflytande på byggprocessen? Svaren vi fick var högst intressanta, och stämde inte överens med den förmodade kritiken vi förväntat mig. Den intervjuade upplever arkitektens roll som viktig för att få ett bra samhälle, tycker att fokus på processer, kvalitetssystem, workshops och liknande är viktigare än själva slutprodukten, men att det inte finns nog med tid. På fråga två fick vi inget konkret exempel på projekt eller liknande, men det var ändå tydligt att nästan varje projekt måste kompromissas om, då det är pengarna som styr. Förutom pengarna fick vi veta att [i]bland sätter VVS och E käppar i hjulen med alla deras krav som inte verkar ifrågasättas lika mycket. Trots detta upplevde den intervjuade på fråga tre att dennes kunskaper som arkitekt för det mesta respekteras ganska bra, men tycker även att det saknas kunskaper både i ekonomi och teknik, även hur själva byggprocessen går till och hur man projekterar. Slutligen tyckte den intervjuade att den sista frågan var svår att svara på, men kunde berätta att projektledaren står högre än arkitekten vilket kan försvåra det hela samt att regelverk sätter begränsningar på hur man vill utforma. När vi gick igenom de svar vi fått, var vår omedelbara känsla den att arkitekten helt enkelt accepterar sin situation och roll. Det verkar inte finnas någon större vilja att söka någon förändring, trots att det i den intervjuades ögon både verkar saknas en del kunskaper inom arkitektkåren samt poängterandet att arkitekten intar en underordnad position under byggprocessen. Detta kan, något krasst tolkat, i viss mån bekräfra vår ursprungliga känsla av att det finns en uppgivenhet inför byggbranschens kultur och tröga organisation. Man finner sig helt enkelt i situationen, vilket känns tydligt då svaren inte innehåller någon direkt kritik mot situationen, utan snarare uttrycker en inställning som säger att det är bara så det är. Det skall dock påpekas att det begränsade underlaget (en person) inte tillåter några generaliseringar eller extrapoleringar, utan uttrycker helt enkelt denna enskilda persons tankar och åsikter. För att sammanfatta är då den svenska arkitekten en viktig person som egentligen har stor påverkanskraft, men som intar en underordnad roll påverkad av antingen pengar, installationstekniska problem eller både och. De faktiska kunskaper som arkitekten besitter respekteras, men kan behöva kompletteras för att möjliggöra större påverkan från arkitektens håll.

4 Hvordan opleves arkitektens rolle i Danmark? Ja hvor er arkitektens rolle i det store sammenhæng i dag? Før i tiden var arkitektens rolle meget veldefineret, han var både arkitekt og ingeniør og program leder. Arkitekten var hovedpersonen i et byggeri og havde styr på alle trådene. Fokus lå på design såvel som på selve måden det skulle bygges på. Men er det ændre i dag eller hvordan har tiden set på arkitektens rolle. Senere års specialisering af områder har skilt arkitekten fra ingeniøren og vise versa, men hvordan ser det ud i dag. Flere projekter er kendt som have gået utrolig galt, men hvorfor er det at det er sket. Det mest kendt er vel den danske stats opera der endte med en utrolig vred arkitekt, som ikke ville stå ved det færdige projekt. Dette skete på grund af en meget bestemt bygherre der ikke var glad for facade designet, og en arkitekt der ikke syntes om bygherrens facade. Dette er et dårligt eksempel på samarbejde mellem de to parter, hvilket er noget man ikke kan undgå og må se i øjnene at det kan forekomme. Ser man igennem artikler og diverse nyhedssider ser man et billede af projekter hvor der er utilfredse samarbejdspartnere, men også positive eksempler. Det man oplever ved research inden for arkitektur feltet er erhverv der er opmærksom på en negativ udvikling af arkitektens rolle i forhold til selve byggeriet: Desværre ser vi en udvikling i arkitektstanden, hvor man opgivende accepterer byggebranchens nuværende organisatoriske tilstand og arkitektens degraderede position Thomas Ryborg, Arkitekt, ph.d.,lektor, i Politiken 2013 Det er også en branche som ved at dette er sket og som vil gøre noget ved det og uddanne arkitekter til at kunne stå imod overfor byggebranchen og bygherrerne. Ser man på de forskellige fagforeninger og grupper inden for arkitekturen finder man flere eksempler på efteruddannelse som skal give arkitekterne redskaber de kan bruge som hjælpe middeler til at stå imod en ingeniør eller hvem som behøves at diskutere med, eller stå i mod er måske ikke det rigtigt ord, mere at kunne argumentere sine valg og sit syn. Ligeledes hvis man kigger på arkitektkontorer i danmark ser man et generelt bredt spektre af ansatte med forskellig baggrund inden for feltet. Mange af de store tegnestuer er spækkket med alt fra arkitekt til ingeniører og bygnings konstruktører, hvilket skaber en ide om at man producere en pakke løsning når man ligger sit kort ind på et projekt. Men dette er ikke kun store tegnestuer der gør det, men også mellem størrelse tegnestuer har ansat konstruktører på kontoret. Er det for at helgradere sig mod uforudsete problemer eller er det for at få et gennemarbejdet projekt fra starten, så man kan levere den bedste vare til hvem end der er bestiller. Højest sandsynligt begge, da det er i en tegnestues bedste. Men hvad siger arkitekterne selv? Arkitekt m.a.a Uffe Breinholt som er partner og stifter på tegnestuen Regnbuen i Århus. Danmark. Gav sit billede af arkitektens rolle i Danmark. Hans billede var at brugerne først og løses det tekniske når man har opfyldt brugernes behov. Og at det er slutbrugerne man designer for og ikke en ingeniør, men at det også kommer meget an på hvilken måde man er ansat af bygherren. Det vil det jo altid og det er samme i Sverige, men deres opfattelse var at man skulle stræbe efter at skabe hvad brugerne havde behov for og igennem god dialog med de andre entreprenører skabe den bedst mulige løsning på mulighederne. Uffe s opfattelse af situationen for arkitekter er ikke så dyster som man kunne forstille sig. Han syntes at arkitekterne har en stor rolle i projektet og at arkitekterne ofte har stor mulighed for at påvirke projektets forløb, men at det igen handler om en god kontakt mellem de forskellige instanser indblandet i selve projektet. De forskellige entreprenører har fokus på en eller to ting, eller fokus på deres felt, hvor arkitekten har det skal have det store fokus, også selv om det ikke er dem der enlig er projekt ansvarlig, men at det handler om at deres er deres navn og rygte som også står på spil. Det er i alles interesse at skabe et ordentligt projekt, som brugerne bliver glade for.

5 Så hvordan opleves arkitektens rolle i Danmark? Den virker positiv i forhold til relationen mellem det kreative arbejde og det faktiske arbejde med at opföre bygningen. Da der er en kontakt mellem de forskellige instanser og at arkitektfaget arbejder med at efteruddanne folk til at relatere til de problemer der kan opstå i forhold til opförelsen af et projekt. Varför får danska arkitekter så många uppdrag i Sverige? När tidningen Arkitektur ägnar ett helt nummer åt vad man kallar en Dansk våg inom svenskt byggande förstår man hur viktigt inflytandet från vårt grannland har börjat bli på svenskt byggande. Danska arkitekter vinner många stora projekt i Sverige och det blir tydligt att deras kompetens efterfrågas av byggherrarna, inte bara inom den privata sektorn utan även inom det offentliga. I Danmark är det få projekt inom det offentliga som går till utländska arkitekter. Det kan till viss del försvaras med att dansk arkitektur håller hög kvalitet och att det finns tre gånger fler arkitekter per capita i Danmark jämfört med i Sverige, men det räcker inte. Det finns också en stark vilja från både stat och privata finansiärer att bygga varumärket Dansk Arkitektur. Man värnar sin inhemska arkitektkår. Som motpol kan hittas tävlingen om Tekniska nämnden i Stockholms nya byggnad där fem av de sex inbjudna arkitektkontoren var stora danska sådana. Endast ett var svenskt, men var faktiskt det kontor som slutligen vann tävlingen. Utgången av tävlingen till trots måste man få ställa sig frågan; varför har inte allmännyttan i Sverige ett fokus på svensk arkitektur? Kulturskillnader kan vara en anledning. Danska arkitekter driver oftast projektet från början till slut, medan arkitekter i Sverige är en konsult bland andra och underställd totalentreprenörens projektledare. Ofta är arkitekten enbart inblandad i bygglovsskedet. När inte estetiken och den konstnärliga helheten bevakas under hela processen går byggnaden miste om viktiga detaljer. Exempel finns där utländska arkitekter har tagit bort sitt namn från byggnadsverk i Sverige efter att entreprenören har frångått deras vision alltför mycket. Denna kompromisslöshet är något som svenska arkitekter idag inte har möjlighet att ägna sig åt när de pratar med de stora entreprenörerna. Kanske kommer den danska vågen leda till att även svenska arkitekter åter kan ta kommandot i byggprojekten. En annan anledning kan vara hur utbildningen genomförs. När arkitekturutbildningen under 1900-talet blev mera teknisk i Sverige förblev den en konstnärlig utbildning i Danmark. För att möta behovet från sina medlemmar att kunna argumentera med byggbranschen om tekniska detaljer håller danska fackföreningar vidareutbildningar inom just de tekniska ämnena. Det viktiga i sammanhanget är dock att den danska arkitektutbildningen är just en konstnärlig utbildning. Kanske har de danska arkitekterna en större experimentlusta, men än viktigare är frågan; vem skulle få för sig att pilla i detaljerna i en Picasso eller Rembrandt? Precis på samma vis får inte den konstnärliga visionen om en byggnad gå förlorad i en totalentreprenörs vilja att öka sin vinstmarginal. Vi tycker att Kim Herforth från 3XN uttrycker det bra när han i Politiken säger; Arkitekten strävar efter att finna de mest optimala lösningarna. Man skulle ljuga för sig själv om man inte erkänner att entreprenören har en annan agenda - att tjäna så mycket som möjligt. Det ligger i sakens natur att om entreprenören har det sista ordet betyder det att man satt räven till att vakta gäss. Något som de danska kontoren kanske inte vill erkänna är också skillnader i anställningsvillkor. De stora byråerna har massor av praktikanter som med mycket låg ersättning ritar på tävlingsförslag. De svenska kontoren kan med den lagstiftning och de kollektivavtal vi har i Sverige helt enkelt inte konkurrera.

6 Slutsats För att summera våra undersökningar återkopplar vi till våra ursprungliga frågor från inledningen. I intervjun med den svenska arkitekten framkommer det att hen inte är missnöjd med sina arbetsförhållanden, men om man läser mellan raderna så är det just en acceptans av de befintliga förhållandena inom projekteringen som är grunden till detta. De verkliga förhållandena förefaller fortfarande starkt begränsande, precis i enlighet med vår tes i inledningen. Den här bilden förstärks ytterligare när man pratar med José Carlos de Silva. Han tycker att arkitektens roll är för svag i Sverige och att det borde vara ett nära samarbete mellan beställaren och arkitekten snarare än mellan beställaren och byggentreprenören. De Silva menar också att den ohierarkiska kulturen i Sverige bidrar till att ansvaret inte samlas hos en person, arkitekten, på samma vis som i många andra länder. I Danmark har arkitekten själv en mycket större roll i byggprojekten och är med från början till slut. Där går man oftast inte till en byggare när man ska bygga nytt utan till en arkitekt och det är denne som får samordna projektet istället för byggaren. Vi tror att den starka propaganda som finns för dansk arkitektur, från såväl danska staten som från privata finansiärer, gör dansk arkitektur till en stark institution på den internationella marknaden och att god arkitektur blir synonymt med dansk arkitektur. Till detta kommer den svenska allmännyttans relativt bristande intresse för svensk arkitektur. Ett sätt att stärka svensk arkitektur vore om allmännyttan oftare och i större utsträckning riktade sig mot mindre byråer i Sverige istället för att göra som Tekniska nämnden i Stockholm och välja att bjuda in fem danska kontor och enbart ett svenskt till arkitekturtävlingen om deras nya byggnad. Samtidigt behöver de svenska kontoren bredda sin kompetens med teknisk kunskap för att kunna förverkliga starka idéer och driva dessa genom en trög byggsektor. En anledning att det har blivit som det har blivit skulle kunna vara att arkitekturutbildningen i Sverige klassas som en teknisk utbildning. Problemet med det är att de estetiska och rumsliga värdena inte alltid är så lätta att kommunicera med jämförbara siffror, såsom ingenjörerna kan göra, och därmed blir idéerna lättare att byta ut. Det finns inga tydligt definierade estetiska riktlinjer som måste följas på det viset som exempelvis ventilation måste uppfylla en viss nivå för ett specifikt ändamål.

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner

Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Mobilitet Cykel Uppsamling från diskussioner Malmö Clean Tech City, 16. januar 2014 Grupp 1. Hur kan vi hantera utmaningen med cykelparkering i städerna? Viktigt att definiera vilken typ av cykelparkering

Läs mer

Yrkescirkulation blandt jurister

Yrkescirkulation blandt jurister Onsdag den 20. august 1975 kl. 11 og kl. 14 Plenarmøde Yrkescirkulation blandt jurister Se bilag I Diskussionsleder: Mødets præsident, højesteretsdommer Ármann Snævarr, Island. Diskussionsiederen: Jeg

Läs mer

Posttrampet 2012. Välkommen Postens Idrottsförbund

Posttrampet 2012. Välkommen Postens Idrottsförbund Posttrampet 2012 Hamlet och Ofelia Shakespear skrev ett av sina mest berömda dramer med handlingen förlagd till Helsingörs slott. Bilden ovan ljuger lite, kring år 1600 när pjäsen skrevs, var kvinnor inte

Läs mer

ECO-City projektet. ett europeiskt energiprojekt med delaktiviteter i Helsingborg och Helsingør

ECO-City projektet. ett europeiskt energiprojekt med delaktiviteter i Helsingborg och Helsingør ECO-City project ECO-City projektet ett europeiskt energiprojekt med delaktiviteter i Helsingborg och Helsingør Projektet delfinansieras av EU:s forskningsprogram THE SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Lyt, hør og forstå. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson, Ill Eva Lindström

Lyt, hør og forstå. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson, Ill Eva Lindström Lyt, hør og forstå Skultuna har længe været forbun med messingfremstilling. Nu er snarere kunsten at lytte og reflektere der er den gamle industribys særpræg. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson,

Läs mer

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj Varumärket Weicon ägs av WEICON GmbH & Co. KG Münster Tyskland. Weicon avisoleringsverktyg har tillverkats i över 30 år och är ett ledande märke i Tyskland. Varemærket Weicon ejes af WEICON GmbH & Co.

Läs mer

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur säger Sveriges arkitekter Sverige hamnar på sista plats och Danmark på första när Sveriges arkitekter själva får betygsätta hur innovativ arkitekturen i Norden

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl

Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Tema: Slamspridning på åkermark Hur hanteras slammet i Danmark? Sune Aagot Sckerl Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Ressourcer til Jordbrugsformål Vem är jag? Ordförande i BGORJ Affärsområdeschef

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer. Stockholm 8 september 2015

Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer. Stockholm 8 september 2015 Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer Stockholm 8 september 2015 När ska jag ge feeback? Vad är Professionell Feedback? Johari Fönster Vad har feedback för effekt? Feedback på personlighet

Läs mer

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM

ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM ETT HÅLLBART BYGGSYSTEM DET FINNS MÅNGA SOM KAN GJUTA ETT BETONGELEMENT VI ERBJUDER ETT UNIKT SYSTEM FRÅN FÖRPROJEKTERING TILL UPPFÖLJNING. INNEHÅLL Det finns många som kan gjuta ett betongelement 5 Prefab.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Tävlingar som makt i arkitektur och stadsbyggnad. arkitek7ävlingar & Markanvisningstävlingar Magnus Rönn 2015-06- 03 ABAR

Tävlingar som makt i arkitektur och stadsbyggnad. arkitek7ävlingar & Markanvisningstävlingar Magnus Rönn 2015-06- 03 ABAR Tävlingar som makt i arkitektur och stadsbyggnad arkitek7ävlingar & Markanvisningstävlingar Magnus Rönn 2015-06- 03 ABAR Innehåll Typiska skeden i tävlingsprocesser Modell över styrprinciper Arkitek7ävling

Läs mer

Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst Bilagsmateriale

Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst Bilagsmateriale Utvärdering av projektet Barnens bibliotek Analyse af benyttelse, brugertilfredshed, samarbejdsrelationer samt betydning for fremme af læselyst Bilagsmateriale Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole

Läs mer

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro.

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring. För att riktigt kunna förstå hur man lyckas måste en ta filosofin till

Läs mer

Upphandling av biogasanläggning

Upphandling av biogasanläggning Upphandling av biogasanläggning anders.dahl@biomil.se 0703-17 25 99 2014-12-04 Första frågan vid upphandling Vad vill jag upphandla? Förbehandlingsutrustning Biogasanläggning Pannanläggning Kraftvärmeanläggning

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för import/införsel

Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för import/införsel 2015-03-24/Eva-Lena Rådberg Rapport Enkät om förslag till ändring av KRAVs regler för import/införsel Sammanfattning 65 % av de svarande ser ett mervärde i att reglerna för socialt ansvar stärks. Ingen

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Noteringar från workshop 2009-04-24 Projektgruppens analys av konstruktören Nuläge: AutoCad och ADT vanligast med 2D Sällan respons på granskningshandlingar Fasförskjutning mellan projektering och produktion

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse

6 perspektiv på samverkan och mätning av resultat och betydelse 01.06.2015 Hur Sveriges regioner i samverkan med lärosätena och näringslivet kan skapa position, attraktivitet och attraherar talanger ett urval av studier från DAMVAD 6 perspektiv på samverkan och mätning

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2014 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

Ny metod förbättrar stadsplaneringen

Ny metod förbättrar stadsplaneringen Ny metod förbättrar stadsplaneringen Skriv ut Jag ser min forskning som ett bidrag till diskussionen om möjligheter att få fram vederhäftigt underlag till alternativa, långsiktigt hållbara värdegrunder

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

10 11 Angered, som på den tiden var en egen kommun, skulle enligt visionerna införlivas med Göteborg och bilda centrum i den nya, stora konkurrenskraftiga staden. Djärva jämförelser med andra metropoler

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik...4

Läs mer

Alexanderplatz i Berlin >>>

Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin >>> Alexanderplatz i Berlin projekt Nyformgivning torgutrymme Alexanderplatz plats Berlin (Tyskland) formgivare Frank Arnold Remco Rolvik Sylvia Mayr Carmela Bogman Ronald Bron

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Utbildning Lärande. education & learning TEMA: PERSPEKTIV PÅ GYMNASIAL YRKESUTBILDNING 1/2013

Utbildning Lärande. education & learning TEMA: PERSPEKTIV PÅ GYMNASIAL YRKESUTBILDNING 1/2013 & Utbildning Lärande education & learning 1/2013 TEMA: PERSPEKTIV PÅ GYMNASIAL YRKESUTBILDNING EN TIDSKRIFT SOM UTGES AV AVDELNINGEN BARNS, UNGAS OCH VUXNAS LÄRANDE VID HÖGSKOLAN I SKÖVDE Utbildning &

Läs mer

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne

vid biogasproduktion Samhälle och näringsliv stödjer Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se Biogasanläggningar i Skåne Lönsamhetspotential vid biogasproduktion Kjell Christensson Biogas Syd www.biogassyd.se -Biogas Syd är ett regionalt samverkansprojekt för biogasintressenter i södra Sverige - Projektet har som mål att

Läs mer

Immigrationsret og magtfordeling

Immigrationsret og magtfordeling Immigrationsret og magtfordeling Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Immigrationsret og magtfordeling (Se siderne 103-119 i Bind I) Referent: lektor, dr.jur. Jonas Christoffersen, Danmark

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Fritidshem PROGRAM. kunskap i gemenskap. Nordiskt symposium Jönköping 14 15 maj 2014

Fritidshem PROGRAM. kunskap i gemenskap. Nordiskt symposium Jönköping 14 15 maj 2014 Fritidshem kunskap i gemenskap Nordiskt symposium Jönköping 14 15 maj 2014 PROGRAM Fritidshemssymposium 14 15 maj 2014 Jönköping Fritidshem Kunskap i gemenskap Program Onsdag 14 maj 09.00-10.00 Registrering

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN

DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN ArchiMAG DAGENS INFORMATION OM IT INOM BYGGNADSINDUSTRIN 10 EUR / 75 DKK / 85 NOK / 90 SEK 1 2014 2 Learning from Budapest BIM skræddersyet til arkitekter 3 BIG BIM for konceptuelle tegnestuer 6 Jag känner

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Kulturarvspedagogik i Norden

Kulturarvspedagogik i Norden NCK:s vårkonferens 2008 Kulturarvspedagogik i Norden Konferensrapport 20-21 Februari 2008 i Östersund, Sverige 1 Konferencerapport NCK:s vårkonference 2008 Kulturarvspædagogik i Norden 20. 21. februar

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer