Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands"

Transkript

1 Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn

2 Inledning I vår grupp finns en allmän uppfattning om att arkitektens roll i Sverige är begränsad genom en uppgivenhet inför byggbranschens kultur och tröga organisation. Vi vill undersöka den svenska arkitektens roll i byggprojekten. Finns det några kulturella skillnader mellan Danmark, Sverige och andra länder? Hur skiljer sig arkitektens roll mellan olika länder? Varför ritas många stora svenska byggprojekt av utländska arkitektkontor och i synnerhet av danska arkitekter? Varför har det blivit på det här viset? Genom intervjuer med både svenska, danska och utländska arkitekter samt studier av branschen har vi försökt att ta reda på om vår bild är sann. Intervju med José Carlos de Silva, arkitekt José Carlos de Silva är arkitekt och verksam i Malmö men kommer ursprungligen från Mexiko där han arbetade i flera år. Därtill har han erfarenhet av att arbeta som arkitekt i bl a Frankrike och USA. I fyra år har José bott och arbetat i Sverige. Eftersom José har en stor erfarenhet av hur byggbranschen ser ut i olika länder intervjuade vi honom för att få höra hur han upplever skillnaden mellan arkitektens roll i byggprocessen i Sverige och i andra länder. Kontakten mellan arkitekt och beställare är tätare i andra länder, konstaterar José. Vanligtvis går det till så att beställaren kontaktar arkitekten som sedan är med under projektets alla stadier och ser till att den färdiga byggnaden överensstämmer med de ursprungliga idéerna och ritningarna. I Sverige har dock entreprenören i större utsträckning än i andra länder en omfattande dialog med beställaren vilket gör att entreprenörerna med hjälp av bl a kostnadskalkyler och förslag på förenklingar i byggnadens utförande lätt kan köra över arkitektens urpsrungliga ritningar och på så vis få igenom stora förändringar av projektet. José förklarar detta med hjälp av ett exempel från ett projekt i Klostergården i Lund som han var med och ritade. Vi skulle rita ett bibliotek mitt emot en kyrka som ligger på torget i Klostergården. För att spegla materialen i kyrkan valde jag att använda tegel och betong på ett sätt som liknade kyrkans fasader. När entreprenören sedan tog vid ville man direkt göra förenklingar för att få ett lägre pris. Entreprenören förklarade för beställaren att om man istället för att använda betong valde att använda tegel med puts skulle man spara mycket pengar. Mina argument om stora estetiska förluster med detta förslag bet inte. Dessutom var det så att eftersom jag och mitt kontor endast hade kontrakt fram till och med bygglovsritningarna kunde vi inte påverka de förändringar som skedde därefter, exempelvis under projekteringen. Vi kunde endast se på när vår byggnad blev något annat än det vi hade tänkt oss. Exemplet från Klostergården illustrerar två problem med den svenska byggprocessen menar José: Dels att respekten för arkitektens ursprungliga idéer och ritningar är mindre än i flera andra länder som han arbetat i. Ekonomiska argument kan lätt användas av entreprenörer för att förändra ett projekts utformning. José menar dessutom att ett problem är att man som arkitekt i Sverige ofta kan anlitas endast för ett visst skede i en byggprocess, som i exemplet ovan endast för skissarbete och bygglovsritningar. För återstående skeden i processen, såsom projekteringen, anlitas andra arkitekter och firmor. I de fall totalentreprenad upphandlas kan entreprenören ha egna arkitekter som i stor utsträckning gör ändringar i projektet. Detta, att olika arkitekter anlitas i projektets olika skeden, leder till att den ursprungliga arkitektens idéer lätt förloras eller förvanskas på vägen. Beställaren vill äga projektet i så stor utsträckning som möjligt, menar José vidare. Genom att skriva kontrakt med en arkitekt endast fram till att bygglovsritningarna är klara är beställaren därefter helt fri att bestämma hur projektet ska fortlöpa. Han är dock helt övertygad om att resultatet alltid blir bäst om samma arkitekt får ha ansvar från början till slut.

3 José menar att byggprocessen i Sverige är nedbruten i en mängd experter med var sin specialkunskap och att arkitekten i mångt och mycket kan räknas till en av dessa. Medan arkitekten i andra länder som José arbetet i har ett övergripande ansvar för hela projektet och är den som har den tätaste kontakten med beställaren är arkitektens roll i Sverige mer som en konsulttjänst i mängden. En av Josés förklaringar till detta är den svenska ohierarkiska kulturen. Man gillar helt enkelt inte när någon får för mycket makt, oavsett om personen klarar arbetet eller inte. När vi frågar José om det inte är så att denna platta organisation, där man lyssnar på alla inblandade konsulter, ger en bättre slutprodukt är han bestämd: Nej. Det gör bara arbetet lättare för exempelvis VVS-konsulten som helst av allt vill åka på sin årliga thailandssemester. Själva byggnaden blir inte bättre. Det är tydligt att José ser större nackdelar än fördelar med det svenska systemet. En svensk arkitekts syn För att ta reda på hur en svensk arkitekt upplever sin roll gentemot övriga inblandade i byggprocessen ställde vi fem frågor till en anställd vid ett av de större svenska kontoren. Den intervjuade önskade vara anonym. På grund av anonymitetsfrågan fick vi till en början en känsla av att det skulle kunna komma fram en hel del kritik. Frågorna vi ställde lyder som följer: Hur upplever du din roll som arkitekt i Sverige? Har du något/några exempel på idéer som tvingats ändras av andra involverade i byggprocessen (ekonomer, ingenjörer, etc.)? Hur upplever du att dina kunskaper respekteras av andra involverade (ekonomer, ingenjörer, etc.)? Upplever du att arkitekter saknar viss kunskap för att kunna få en större roll i byggprocessen? Finns det några politiska eller regelmässiga hinder till att få ett större inflytande på byggprocessen? Svaren vi fick var högst intressanta, och stämde inte överens med den förmodade kritiken vi förväntat mig. Den intervjuade upplever arkitektens roll som viktig för att få ett bra samhälle, tycker att fokus på processer, kvalitetssystem, workshops och liknande är viktigare än själva slutprodukten, men att det inte finns nog med tid. På fråga två fick vi inget konkret exempel på projekt eller liknande, men det var ändå tydligt att nästan varje projekt måste kompromissas om, då det är pengarna som styr. Förutom pengarna fick vi veta att [i]bland sätter VVS och E käppar i hjulen med alla deras krav som inte verkar ifrågasättas lika mycket. Trots detta upplevde den intervjuade på fråga tre att dennes kunskaper som arkitekt för det mesta respekteras ganska bra, men tycker även att det saknas kunskaper både i ekonomi och teknik, även hur själva byggprocessen går till och hur man projekterar. Slutligen tyckte den intervjuade att den sista frågan var svår att svara på, men kunde berätta att projektledaren står högre än arkitekten vilket kan försvåra det hela samt att regelverk sätter begränsningar på hur man vill utforma. När vi gick igenom de svar vi fått, var vår omedelbara känsla den att arkitekten helt enkelt accepterar sin situation och roll. Det verkar inte finnas någon större vilja att söka någon förändring, trots att det i den intervjuades ögon både verkar saknas en del kunskaper inom arkitektkåren samt poängterandet att arkitekten intar en underordnad position under byggprocessen. Detta kan, något krasst tolkat, i viss mån bekräfra vår ursprungliga känsla av att det finns en uppgivenhet inför byggbranschens kultur och tröga organisation. Man finner sig helt enkelt i situationen, vilket känns tydligt då svaren inte innehåller någon direkt kritik mot situationen, utan snarare uttrycker en inställning som säger att det är bara så det är. Det skall dock påpekas att det begränsade underlaget (en person) inte tillåter några generaliseringar eller extrapoleringar, utan uttrycker helt enkelt denna enskilda persons tankar och åsikter. För att sammanfatta är då den svenska arkitekten en viktig person som egentligen har stor påverkanskraft, men som intar en underordnad roll påverkad av antingen pengar, installationstekniska problem eller både och. De faktiska kunskaper som arkitekten besitter respekteras, men kan behöva kompletteras för att möjliggöra större påverkan från arkitektens håll.

4 Hvordan opleves arkitektens rolle i Danmark? Ja hvor er arkitektens rolle i det store sammenhæng i dag? Før i tiden var arkitektens rolle meget veldefineret, han var både arkitekt og ingeniør og program leder. Arkitekten var hovedpersonen i et byggeri og havde styr på alle trådene. Fokus lå på design såvel som på selve måden det skulle bygges på. Men er det ændre i dag eller hvordan har tiden set på arkitektens rolle. Senere års specialisering af områder har skilt arkitekten fra ingeniøren og vise versa, men hvordan ser det ud i dag. Flere projekter er kendt som have gået utrolig galt, men hvorfor er det at det er sket. Det mest kendt er vel den danske stats opera der endte med en utrolig vred arkitekt, som ikke ville stå ved det færdige projekt. Dette skete på grund af en meget bestemt bygherre der ikke var glad for facade designet, og en arkitekt der ikke syntes om bygherrens facade. Dette er et dårligt eksempel på samarbejde mellem de to parter, hvilket er noget man ikke kan undgå og må se i øjnene at det kan forekomme. Ser man igennem artikler og diverse nyhedssider ser man et billede af projekter hvor der er utilfredse samarbejdspartnere, men også positive eksempler. Det man oplever ved research inden for arkitektur feltet er erhverv der er opmærksom på en negativ udvikling af arkitektens rolle i forhold til selve byggeriet: Desværre ser vi en udvikling i arkitektstanden, hvor man opgivende accepterer byggebranchens nuværende organisatoriske tilstand og arkitektens degraderede position Thomas Ryborg, Arkitekt, ph.d.,lektor, i Politiken 2013 Det er også en branche som ved at dette er sket og som vil gøre noget ved det og uddanne arkitekter til at kunne stå imod overfor byggebranchen og bygherrerne. Ser man på de forskellige fagforeninger og grupper inden for arkitekturen finder man flere eksempler på efteruddannelse som skal give arkitekterne redskaber de kan bruge som hjælpe middeler til at stå imod en ingeniør eller hvem som behøves at diskutere med, eller stå i mod er måske ikke det rigtigt ord, mere at kunne argumentere sine valg og sit syn. Ligeledes hvis man kigger på arkitektkontorer i danmark ser man et generelt bredt spektre af ansatte med forskellig baggrund inden for feltet. Mange af de store tegnestuer er spækkket med alt fra arkitekt til ingeniører og bygnings konstruktører, hvilket skaber en ide om at man producere en pakke løsning når man ligger sit kort ind på et projekt. Men dette er ikke kun store tegnestuer der gør det, men også mellem størrelse tegnestuer har ansat konstruktører på kontoret. Er det for at helgradere sig mod uforudsete problemer eller er det for at få et gennemarbejdet projekt fra starten, så man kan levere den bedste vare til hvem end der er bestiller. Højest sandsynligt begge, da det er i en tegnestues bedste. Men hvad siger arkitekterne selv? Arkitekt m.a.a Uffe Breinholt som er partner og stifter på tegnestuen Regnbuen i Århus. Danmark. Gav sit billede af arkitektens rolle i Danmark. Hans billede var at brugerne først og løses det tekniske når man har opfyldt brugernes behov. Og at det er slutbrugerne man designer for og ikke en ingeniør, men at det også kommer meget an på hvilken måde man er ansat af bygherren. Det vil det jo altid og det er samme i Sverige, men deres opfattelse var at man skulle stræbe efter at skabe hvad brugerne havde behov for og igennem god dialog med de andre entreprenører skabe den bedst mulige løsning på mulighederne. Uffe s opfattelse af situationen for arkitekter er ikke så dyster som man kunne forstille sig. Han syntes at arkitekterne har en stor rolle i projektet og at arkitekterne ofte har stor mulighed for at påvirke projektets forløb, men at det igen handler om en god kontakt mellem de forskellige instanser indblandet i selve projektet. De forskellige entreprenører har fokus på en eller to ting, eller fokus på deres felt, hvor arkitekten har det skal have det store fokus, også selv om det ikke er dem der enlig er projekt ansvarlig, men at det handler om at deres er deres navn og rygte som også står på spil. Det er i alles interesse at skabe et ordentligt projekt, som brugerne bliver glade for.

5 Så hvordan opleves arkitektens rolle i Danmark? Den virker positiv i forhold til relationen mellem det kreative arbejde og det faktiske arbejde med at opföre bygningen. Da der er en kontakt mellem de forskellige instanser og at arkitektfaget arbejder med at efteruddanne folk til at relatere til de problemer der kan opstå i forhold til opförelsen af et projekt. Varför får danska arkitekter så många uppdrag i Sverige? När tidningen Arkitektur ägnar ett helt nummer åt vad man kallar en Dansk våg inom svenskt byggande förstår man hur viktigt inflytandet från vårt grannland har börjat bli på svenskt byggande. Danska arkitekter vinner många stora projekt i Sverige och det blir tydligt att deras kompetens efterfrågas av byggherrarna, inte bara inom den privata sektorn utan även inom det offentliga. I Danmark är det få projekt inom det offentliga som går till utländska arkitekter. Det kan till viss del försvaras med att dansk arkitektur håller hög kvalitet och att det finns tre gånger fler arkitekter per capita i Danmark jämfört med i Sverige, men det räcker inte. Det finns också en stark vilja från både stat och privata finansiärer att bygga varumärket Dansk Arkitektur. Man värnar sin inhemska arkitektkår. Som motpol kan hittas tävlingen om Tekniska nämnden i Stockholms nya byggnad där fem av de sex inbjudna arkitektkontoren var stora danska sådana. Endast ett var svenskt, men var faktiskt det kontor som slutligen vann tävlingen. Utgången av tävlingen till trots måste man få ställa sig frågan; varför har inte allmännyttan i Sverige ett fokus på svensk arkitektur? Kulturskillnader kan vara en anledning. Danska arkitekter driver oftast projektet från början till slut, medan arkitekter i Sverige är en konsult bland andra och underställd totalentreprenörens projektledare. Ofta är arkitekten enbart inblandad i bygglovsskedet. När inte estetiken och den konstnärliga helheten bevakas under hela processen går byggnaden miste om viktiga detaljer. Exempel finns där utländska arkitekter har tagit bort sitt namn från byggnadsverk i Sverige efter att entreprenören har frångått deras vision alltför mycket. Denna kompromisslöshet är något som svenska arkitekter idag inte har möjlighet att ägna sig åt när de pratar med de stora entreprenörerna. Kanske kommer den danska vågen leda till att även svenska arkitekter åter kan ta kommandot i byggprojekten. En annan anledning kan vara hur utbildningen genomförs. När arkitekturutbildningen under 1900-talet blev mera teknisk i Sverige förblev den en konstnärlig utbildning i Danmark. För att möta behovet från sina medlemmar att kunna argumentera med byggbranschen om tekniska detaljer håller danska fackföreningar vidareutbildningar inom just de tekniska ämnena. Det viktiga i sammanhanget är dock att den danska arkitektutbildningen är just en konstnärlig utbildning. Kanske har de danska arkitekterna en större experimentlusta, men än viktigare är frågan; vem skulle få för sig att pilla i detaljerna i en Picasso eller Rembrandt? Precis på samma vis får inte den konstnärliga visionen om en byggnad gå förlorad i en totalentreprenörs vilja att öka sin vinstmarginal. Vi tycker att Kim Herforth från 3XN uttrycker det bra när han i Politiken säger; Arkitekten strävar efter att finna de mest optimala lösningarna. Man skulle ljuga för sig själv om man inte erkänner att entreprenören har en annan agenda - att tjäna så mycket som möjligt. Det ligger i sakens natur att om entreprenören har det sista ordet betyder det att man satt räven till att vakta gäss. Något som de danska kontoren kanske inte vill erkänna är också skillnader i anställningsvillkor. De stora byråerna har massor av praktikanter som med mycket låg ersättning ritar på tävlingsförslag. De svenska kontoren kan med den lagstiftning och de kollektivavtal vi har i Sverige helt enkelt inte konkurrera.

6 Slutsats För att summera våra undersökningar återkopplar vi till våra ursprungliga frågor från inledningen. I intervjun med den svenska arkitekten framkommer det att hen inte är missnöjd med sina arbetsförhållanden, men om man läser mellan raderna så är det just en acceptans av de befintliga förhållandena inom projekteringen som är grunden till detta. De verkliga förhållandena förefaller fortfarande starkt begränsande, precis i enlighet med vår tes i inledningen. Den här bilden förstärks ytterligare när man pratar med José Carlos de Silva. Han tycker att arkitektens roll är för svag i Sverige och att det borde vara ett nära samarbete mellan beställaren och arkitekten snarare än mellan beställaren och byggentreprenören. De Silva menar också att den ohierarkiska kulturen i Sverige bidrar till att ansvaret inte samlas hos en person, arkitekten, på samma vis som i många andra länder. I Danmark har arkitekten själv en mycket större roll i byggprojekten och är med från början till slut. Där går man oftast inte till en byggare när man ska bygga nytt utan till en arkitekt och det är denne som får samordna projektet istället för byggaren. Vi tror att den starka propaganda som finns för dansk arkitektur, från såväl danska staten som från privata finansiärer, gör dansk arkitektur till en stark institution på den internationella marknaden och att god arkitektur blir synonymt med dansk arkitektur. Till detta kommer den svenska allmännyttans relativt bristande intresse för svensk arkitektur. Ett sätt att stärka svensk arkitektur vore om allmännyttan oftare och i större utsträckning riktade sig mot mindre byråer i Sverige istället för att göra som Tekniska nämnden i Stockholm och välja att bjuda in fem danska kontor och enbart ett svenskt till arkitekturtävlingen om deras nya byggnad. Samtidigt behöver de svenska kontoren bredda sin kompetens med teknisk kunskap för att kunna förverkliga starka idéer och driva dessa genom en trög byggsektor. En anledning att det har blivit som det har blivit skulle kunna vara att arkitekturutbildningen i Sverige klassas som en teknisk utbildning. Problemet med det är att de estetiska och rumsliga värdena inte alltid är så lätta att kommunicera med jämförbara siffror, såsom ingenjörerna kan göra, och därmed blir idéerna lättare att byta ut. Det finns inga tydligt definierade estetiska riktlinjer som måste följas på det viset som exempelvis ventilation måste uppfylla en viss nivå för ett specifikt ändamål.

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Design i det industrialiserade byggandet 2005-05-18. Diskussionsfrågor och svar

Design i det industrialiserade byggandet 2005-05-18. Diskussionsfrågor och svar t 2005-05-18 Diskussionsfrågor och svar 1 Inledning...3 1.1 Vilka förväntningar har ni på dagen?...3 2 Hur måste arkitektens roll förändras?...5 3 Vad har du lärt dig idag?...7 3.1 Nu har vi haft snack,

Läs mer

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål

PROJEKT STÅLKARME. Solide og sikre løsninger til alle formål PROJEKT STÅLKARME Solide og sikre løsninger til alle formål Klassiske Løsninger - mange muligheder utallige muligheder færdige løsninger. Fuldendte løsninger med model SV Stålkarm model RV til den brede

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Arkitektens roll i byggprocessen

Arkitektens roll i byggprocessen 1 Arkitektens roll i byggprocessen Hur upplevs arkitektens roll i byggprocessen och hur kan arkitektens roll förändras eller förbättras? Inledning Sedan arkitekturens begynnelse har arkitektens roll varit

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

Analys av användargränssnitt

Analys av användargränssnitt Avd. för Certec Analys av användargränssnitt Uttagsautomat Av: Sofia Henstrand Björn Johansson Bettina K Inledning Syftet med denna uppgift är att lära sig att identifiera olika egenskaper hos ett användargränssnitt.

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Team Rocket Vi kommer fra Österbybruk Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Österbyskolan

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll April 2012 2.122 SE Eter-Color ett naturligt och starkt val Genomfärgad fibercement Stark kvalitet naturliga, spännande färger Minimalt underhåll Till alla slags fasadbeklädnader Eter-Color är en väderbeständig

Läs mer

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens

Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Reflektioner från LISAs avslutningskonferens Datum: 9 maj 2012 Plats: Varbergs kurort En väg in Möten 1 gång i månaden där entreprenörer/arrangörer får träffa alla berörda enheter på en gång. För att sedan

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012.

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. Til alle deltagere, hjælpere og fotografer. Vi mødes på banen Nötesjövägen 317, 233 91 SVEDALA mellem kl. 11.00 11.30 så vi er klar til at holde førermøde kl. 11.45

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu INVISIBLE Der findes emfang - og så findes

Läs mer

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012

FIRST LEGO League. Trollhättan 2012 FIRST LEGO League Trollhättan 2012 Presentasjon av laget innovation&inspiration Vi kommer fra Vänersborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 11 jenter og 3 gutter. Vi representerer

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Bostadsområden. 1.Kort Presentation. Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö.

Bostadsområden. 1.Kort Presentation. Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. 1.Kort Presentation Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. Pål Dunér är arkitekt SAR/MSA och började en gång som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen

Läs mer

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola

Byggprocessen VBEA01. Introduktion. Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola Byggprocessen VBEA01 Introduktion Stefan Olander Avd för Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper Lunds Tekniska Högskola 1 - Allmän information Introduktion - Kurslitteratur/kurskompendium - Grupper

Läs mer

1.Presentation av kontoret

1.Presentation av kontoret 1.Presentation av kontoret Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. Pål Dunér är arkitekt SAR/MSA och började en gång som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Uppföljning av huvudämne Innovationer i kontrakt och upphandling Svar på frågor

Uppföljning av huvudämne Innovationer i kontrakt och upphandling Svar på frågor Lars Forstén Uppföljning av huvudämne Innovationer i kontrakt och upphandling Svar på frågor Del-hovedemne 2014-2015 Opfølgning på - Kontrak3ormer som opfordrer 8l innova8on og udvikling og 8lhørende gruppearbejde

Läs mer

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010

Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Nordisk kulturstøtte Mejeriet, Lund 19.11.2010 Disposition - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan ansøger man? - Tre millioner kroner til kultur

Läs mer

Skandigration. Kulturella mönster som präglar svenskar, danskar och norrmän. Kim Hall kim.hall@swipnet.se

Skandigration. Kulturella mönster som präglar svenskar, danskar och norrmän. Kim Hall kim.hall@swipnet.se Skandigration Kulturella mönster som präglar svenskar, danskar och norrmän Kim Hall kim.hall@swipnet.se Varför känner svensken sig lurad av en dansk? Varför kommer svenskarna aldrig till skott? Varför

Läs mer

Arkitektoniskt historieberättande En undersökning av narrativets funktioner och verktyg

Arkitektoniskt historieberättande En undersökning av narrativets funktioner och verktyg Arkitektoniskt historieberättande En undersökning av narrativets funktioner och verktyg Förberedelse av examensarbete i arkitektur HT14 Mattias Hambraeus Victorson KTH-A 2014-05-15 Innehåll: 1. Sammanfattning

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Kvalitet i alla led. - Varför Botrygg skiljer sig från resten

Kvalitet i alla led. - Varför Botrygg skiljer sig från resten Kvalitet i alla led - Varför Botrygg skiljer sig från resten Vår filosofi Mer än bara hus. När du flyttar in ett Botrygg-hus så kan du vara trygg i att du gjort ett bra val. Vi har förvaltat hus i nästan

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

Proffs på proj. Kaplan: Kommunerna får stå för mångfalden

Proffs på proj. Kaplan: Kommunerna får stå för mångfalden Kaplan: Kommunerna får stå för mångfalden SVERIGES ARKITEKTERS BRANSCH- OCH MEDLEMSTIDNING NUMMER 4 MAJ 2015 Debatt! Finns det ens jämställda byggda miljöer? Livet på platsen centralt i Iwan Baans fotografi

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Val av Over.Time straffskyttar Joakim Andersson

Val av Over.Time straffskyttar Joakim Andersson Svenska ishockeyförbundets Elitkurs 2011 Val av Over.Time straffskyttar Joakim Andersson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 3 2. Bakgrund sid. 4 3. Syfte sid.

Läs mer

En duktig lagledare har kontroll över och leder processen, inte innehållet. Lagledarhäfte

En duktig lagledare har kontroll över och leder processen, inte innehållet. Lagledarhäfte En duktig lagledare har kontroll över och leder processen, inte innehållet Lagledarhäfte Inledning 3 Din roll som lagledare 3 KISS 4 Laget 4 Tidsåtgång i Jr.FLL 4 Uppdraget 4 Planera arbetsperioden 4 Lagnamn

Läs mer

Det foreslås, at en studietur til Sverige med fordel kan omfatte følgende temaer og aktiviteter:

Det foreslås, at en studietur til Sverige med fordel kan omfatte følgende temaer og aktiviteter: NOTAT Baggrundsnotat til studietur i Sverige 11. juli 2014 Sagsbehandler: LIBI01 Dok.nr.: 2014/0021294-9 Børne- og Ungestaben Studietur til Sverige Det svenske samfund, dagtilbudssektoren og den børnesociale

Läs mer

Best Practice undervisningsforløb

Best Practice undervisningsforløb Best Practice undervisningsforløb I Smile- projektet er der udviklet over 80 undervisningsforløb og aktiviteter med elever gennem de sidste 3 år. Alle forløb offentliggøres i en e- book senere på året.

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat - Vid entrén Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_. Göra en reservation Ett bord för _[antal personer]_, tack. Fråga efter ett bord Accepterar ni kreditkort? Fråga om

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

Nordiska folkhögskolan

Nordiska folkhögskolan Minnen tidigare elever berättar om tiden på Nordiska Nordiska folkhögskolan Varje möte med barnen är unikt Sitt livs kärlek. Två underbara barn. Och dessutom ett fantastiskt jobb som sjukhusclown. Utan

Läs mer

Nordiska folkhögskolan

Nordiska folkhögskolan Minnen tidigare elever berättar om tiden på Nordiska Nordiska folkhögskolan Martin Högberg använder humor och musik när han jobbar som sjukhusclown. Varje möte med barnen är unikt Sitt livs kärlek. Två

Läs mer

www.skydda.se Viktiga ledstjärnor för Kapro: Oöverträffad kvalitet Konkurrenskraftig prissättning Kontinuerlig produktutveckling

www.skydda.se Viktiga ledstjärnor för Kapro: Oöverträffad kvalitet Konkurrenskraftig prissättning Kontinuerlig produktutveckling Det Israeliska företaget Kapro Industries Ltd., Kadarim har allt sedan i början av 1970-talet tillverkat och utvecklat vattenpass och andra grovmätningsverktyg. Kapro är certifierat enl. ISO 9002 och har

Läs mer

Integreret i egen cup-portal Sid 1

Integreret i egen cup-portal Sid 1 Integreret i egen cup-portal Sid 1 Forskellen mellem fristående og integreret cup-portal Et lille vigtig synspunkt inden du går videre: Det går hurtigt og enkelt at skifte mellem den fristående og integrerede

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Datum: 16 mars 2016 Plats: Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Version 160121

Datum: 16 mars 2016 Plats: Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Version 160121 Version 160121 Fuktcentrums informationsdag i Stockholm Tema: Nya material nya möjligheter eller nya faror? Vad innebär det för din verksamhet att nya material ofta har andra fuktegenskaper än vad du är

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

PING PONG. Jens Lindhe. Jens Bertelsen

PING PONG. Jens Lindhe. Jens Bertelsen PING PONG Jens Lindhe Jens Bertelsen PING PONG Arkitekt & Arkitekt Jens & Jens Lindhe & Bertlesen Foto & Form De två arkitekterna Jens Lindhe och Jens Bertelsen har, utöver sina förträffliga individuella

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Vivsta Ishori Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 13 jenter og 10 gutter. Vi representerer Vivsta skola Type

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer. Stockholm 8 september 2015

Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer. Stockholm 8 september 2015 Seminarium Professionell Feedback Sveriges Ingenjörer Stockholm 8 september 2015 När ska jag ge feeback? Vad är Professionell Feedback? Johari Fönster Vad har feedback för effekt? Feedback på personlighet

Läs mer

etwinning i ett nötskal

etwinning i ett nötskal etwinning i ett nötskal etwinning online infoeftermiddag 28:e mars 2011 mia.sandvik@oph.fi Utbildningsstyrelsen www.etwinning.net www.edu.fi/etwinning_skolsamarbete_i_europa Ett nätverk för skolor i Europa,

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Nordiskt Berättarseminarium

Nordiskt Berättarseminarium 1 Nordiskt Berättarseminarium På GOTLAND Hemse Folkhögskola 25-31 juli 2010 2 Kära berättarvänner Vi välkomnar er och gläds över att få bjuda er till Nordiskt berättarseminarium, nr 18 i ordningen, som

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor

Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor Skr för erfarna sjuksköterskor Erbjuder svenska sjuksköterskor en meriterande karriärmöjlighet med Betald Vidareutbildning Meriterande tjänstgöring Kulturväxling samt en lägsta lön på 25.000 Skr för nyutexaminerade sjuksköterskor 30.000

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro.

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring. För att riktigt kunna förstå hur man lyckas måste en ta filosofin till

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

Blended Learning Trollhättan

Blended Learning Trollhättan Blended Learning Trollhättan Caroline Andersson Börje Hansson Eva Karlsson Klas Nilsson 25 oktober 2011 Börje Eva Klas Caroline Börje Hansson, Caroline Andersson, Eva Karlsson, Klas Nilsson 1 Vad är en

Läs mer

SFK Österlen 091024. Domare: Poul Vestervang UKL/ÖKL

SFK Österlen 091024. Domare: Poul Vestervang UKL/ÖKL SFK Österlen 091024 Domare: Poul Vestervang UKL/ÖKL IRSH RAZZMUZZ S45582/2008, äg & för Ylva Lannge, Simrishamn Razzmuzz starter i pil og på raps i et godt anlagt søg. Farten er god og stilen god. Der

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

MinBaS II. Stenarkitektur. Slutrapport. Mineral Ballast Sten Område 4 Rapport nr 4.7: 101231

MinBaS II. Stenarkitektur. Slutrapport. Mineral Ballast Sten Område 4 Rapport nr 4.7: 101231 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4 Projekt 4.7 Slutrapport Lennart Selrot och Kurt Johansson Stenindustrins Forskningsinstitut Kristianstad 2011-04-15 Sammanfattning

Läs mer

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag.

Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Svensk Byggtjänst är ett kunskapsföretag. Vi ägs av ett trettiotal organisationer som representerar hela byggbranschen, och hela byggprocessen. Vår bransch står inför stora utmaningar med ökade krav på

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adress Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanskt adressformat: Företagsnamn Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer Mr. J.

Läs mer

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se

MI med ungdomar. Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se MI med ungdomar William R Miller & Stephen Rollnick, Motivational Interviewing Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog www.barbroivarsson.se Hemsidor om MI www.fhi.se/mi www.somra.se www.somt.se www.motivationalinterview.net

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

Vem kan man lita på? - Ett projekt inom Naturvårdsverkets program Hållbar sanering

Vem kan man lita på? - Ett projekt inom Naturvårdsverkets program Hållbar sanering Vem kan man lita på? - Ett projekt inom Naturvårdsverkets program Hållbar sanering WSP Environmental Fredrik Lundgren fredrik.lundgren@wspgroup.se 040-699 63 49 25 oktober 2007 Projektupplägg Syfte: Identifiera

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Unicorns Vi kommer fra Djursholm Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 0 gutter. Vi representerer VRS Type lag:

Läs mer

RAPPORT OM OMGIVNINGS-

RAPPORT OM OMGIVNINGS- 2015/2016 RAPPORT OM OMGIVNINGS- PÅVERKAN. ATTITYDER OCH INSTÄLLNINGAR TILL FÖRTÄTNING OCH BYGGANDE I STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ INLEDNING Sverige växer så det knakar. I synnerhet i storstäderna där

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur

Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur Sverige sämst i Norden på innovativ arkitektur säger Sveriges arkitekter Sverige hamnar på sista plats och Danmark på första när Sveriges arkitekter själva får betygsätta hur innovativ arkitekturen i Norden

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK december Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Genomgång case ABK09 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid God projektstyrning Vattentätt kontrakt Effektiv organisation-beror på komplexitet

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer