SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå"

Transkript

1 Styrelsen Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Ellinor Söderlund, (s), Kalix Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Sarah Karlsson, (c), Överkalix Helena Stenberg, (s), Piteå, Tjänstgörande ersättare Beslutande partirepresentanter Thomas Olofsson, (fp), Luleå Lars Alriksson, (m), Gällivare Margareta Henricsson, (ns), Gällivare Helén Lindbäck, (kd), Piteå Övriga deltagare Sven Nordlund, (mp), Kalix Robert Håkansson, (sd), Piteå Anders Josefsson, (m), Luleå Anita Lindfors, kansliet Ingrid Carlenius, kansliet Charlotte Reinholds, Regionala kollektivtrafikmyndigheten Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter Sekreterare Kjell-Åke Halldén Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerare. Lotta Åman

2 Styrelsen Sida 33 (65) Utsänd föredragningslista 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Information om trafikförsörjningsprogram Muntlig information av Charlotte Reinholdt, RKM 4. Årsredovisning 2014 Bilagor: a) PM, b) Årsredovisning Verksamhetsplan och budget 2015 Bilagor: a) PM, b) Verksamhetsplan och budget Inriktning inklusive remissvar från medlemskommunerna Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik, c) Remissvar från medlemskommunerna utsänds den 2 mars. Sista inlämningsdag är den 27 februari. 7. Sammanträdesplan 2015 Bilaga: Förslag till sammanträdesplan Kallelse, föredragningslista och valförfarande till Förbundsfullmäktiges sammanträde Bilaga: Förslag enligt rubrik 9. Konstituerande styrelsesammanträde och deltagande i Förbundsfullmäktige Bilaga: PM 10. Revidering av Kommunförbundet Norrbottens stadgar Bilaga: PM 11. Val Bilaga: PM 12. Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera Bilaga: PM 13. Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik 14. Gemensam skrivelse avseende Trafikverkets riktlinjer för gatubelysning i tätorter på statliga vägar Förslag till skrivelse skickas till ledamöterna så snart den färdigställts 15. Rapporter Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från Kommunikationspolitiska rådet Rapport från Barn- och utbildningsberedningen

3 Styrelsen Sida 34 (65) Rapport från Socialberedningen Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport 16. Delgivningar (Redovisas endast på webbplatsen Politisk organisation Styrelse - Delgivningar) Skrivelse avseende Trafikverkets utredning Rätt funktion på rätt plats. Skrivelse avseende brutet löfte om spårbyten mellan Boden och Bastuträsk Protokoll Tillväxtberedningen Protokoll Kommunikationspolitiska rådet Gåva till Cancerfonden med anledning av uppvaktning av landshövdingen Inkomna svar från medlemskommunerna 17. Introduktion till Kommunförbundet Muntlig information av ordföranden och kansliets medarbetare 18. Övriga frågor

4 Styrelsen Sida 35 (65) 25 Val av justerare Ordföranden föreslår att Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, utses till justerare. att Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, utses till justerare

5 Styrelsen Sida 36 (65) 26 Föredragningslista Ordföranden presenterar utsänd föredragningslista och meddelar att ledamoten Ellinor Söderlund anmält ärendet Naturbruksavtal till dagens sammanträde samt att kansliet föreslår att Svensk räddningstjänsts kompetensbehov måste utredas innan utbildningsverksamheten vid Sandö och Revinge inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eventuellt omorganiseras behandlas under dagens sammanträde. Ordföranden konstaterar att Verksamhetsplan och budget 2015 bygger på det beslut styrelsen kommer att fatta i ärendet Inriktning inklusive remissvar från medlemskommunerna" varför det sistnämnda bör behandlas först. Ordföranden föreslår att utsänd föredragningslista kompletteras med de nämnda ärendena och att Inriktning behandlas före Verksamhetsplan och budget 2015 att utsänd föredragningslista, med kompletteringar och ändring av ordningsföljd enligt ordförandens förslag, fastställs Noteras att punkten Introduktion till Kommunförbundet inte är ett ärende som behandlas under styrelsens sammanträde.

6 Styrelsen Sida 37 (65) 27 Information om regionalt trafikförsörjningsprogram Muntlig information av Charlotte Reinholdt, Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Att informationen läggs till handlingarna

7 Styrelsen Sida 38 (65) 28./. Bilaga. Årsredovisning 2014 Föreligger förslag till årsredovisning för 2014 för Kommunförbundet Norrbotten. Revision är genomförd Presidiet föreslår Att förslag till Årsredovisning 2014 bifalles Att Årsredovisning 2014 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Att förslag till Årsredovisning 2014 bifalles Att Årsredovisning 2014 föreläggs förbundsfullmäktige för beslut

8 Styrelsen Sida 39 (65) 29./. Bilagor. Inriktning Parallellt med utredningen Kommunförbundet 2015 har kansliet utarbetat ett förslag till Inriktning för Avsikten är att styrelsen, med bland annat utredningen Kommunförbundet 2015 som grund, ska diskutera och formulera en inriktning för den kommande mandatperioden. Styrelsen har behandlat ärendet och Frågan diskuterades också under träffen för kommunalråd och kommunchefer Under de diskussionerna framkom ytterligare synpunkter som kansliet nu inarbetat i förslaget Inriktning Styrelsen beslutade , 94, Att anta Inriktning som eget förslag Att inhämta medlemskommunernas synpunkter på förslaget innan det överlämnas till Förbundsfullmäktige 2015 för beslut Kansliet har skickat ut förslaget till medlemskommunerna med en uppmaning om att inkomma med synpunkter senast Inkomna synpunkter kan därmed inte redovisas till presidiets sammanträde Till dags dato har 10 medlemskommuner lämnat svar. Bodens kommun och Älvsbyns kommun meddelar via sina kommunsekreterare att de inte har ändringsförslag. Föredragande Anita Lindfors, kansliet, summerar svaren från övriga kommuner enligt följande: Arjeplog Att lägga till ordet konkurrenskraftiga i meningen skapa konkurrenskraftiga mötesplatser för lärande, för tjänstemän och förtroendevalda och därmed medverka till erfarenhetsutbyte samt kunskapsoch kompetensutveckling. Gällivare Minska målet - att andelen åringar som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till minst 45%. Haparanda Diversifiering av näringsliv, gamla tankestrukturer med ensidig satsning ökar risk för sårbarhet. Säkra kapitaltillförsel för utveckling av mjuka områden. Risk för kommuner som ligger utanför industristråk blir utan infrastruktur,

9 Styrelsen Sida 40 (65) andra näringar. Mer kommunöverskridande samverkan /E-administration. Attraktiva arbetsplatser - karriärvägar som är attraktiva för unga kvinnor. Bör överväga olika sätt att arbeta in Kf:s uppdrag att tillhandahålla medier för kommunerna i de övergripande målsättningarna kring demokrati och utbildning. Kalix Invänder mot att göra föreslagna mål och strategier bindande för medlemskommuner, ser positivt på kommunförbundets roll som stödjande, konsultativ. Dock inte kravsättande, befallande roll - ingår inte i uppdraget. Kiruna Omvärldsbeskrivningen bör utvecklas, bilden av länets befolkningscentra, geografisk befolkningsfördelning behöver nyanseras. Specifika kommentarer; Demografi - fördjupade analyser/ arbetspendling. Ta fram modeller, metoder för lokala analyser avseende arbetskraftsbehov. Kommunikationer; till och från kommunen utveckla spårbunden persontrafik, kollektivtrafik, servicelösningar på landsbygd, beskrivning av MediaCenter Norrbotten. Luleå Komplettera med en punkt som tydliggör Kf roll för att fördjupa och bredda det politiska företrädarskapet. En punkt att Kf har resurser till gemensamma utvecklingsprojekt. En punkt vilka områden som bör prioriteras (kommer kanske i VEP) Piteå Årsvisa prioriteringar av vilka mål ska Kf ska fokusera på. Mål 3 kompetensförsörjning, Kf kan inte påverka måluppfyllelsen för kommunerna. Mål 4 arbetet med bolagsstyrning, där bör Kf ha en samordnade roll. Kf även en samordnande/rådgivande roll kopplat till e-nämden. Övertorneå Vilket/vilka av de sex målen ska prioriteras för respektive år? Utredning av MediaCenter Styrelsen diskuterar förslagen. Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, vidhåller tidigare framförd åsikt om att stryka formuleringen vidareutveckla MediaCenter och istället ge medlemskommuner möjlighet att välja bort MediaCenters tjänster och därmed få reducerad avgift. Ordföranden svarar på detta genom att konstatera att medlemskapet innefattar all verksamhet i förbundet och att det bara finns en medlemsavgift oavsett vilka tjänster medlemskommunen nyttjar. Ledamoten Peter Waara, (s), Haparanda, kommenterar diskussionen om MediaCenter med att han räknat ut nyttjandet per invånare och då toppas utlå-

10 Styrelsen Sida 41 (65) ningsstatistiken av Arjeplog, Arvidsjaur, Pajala och Älvsbyn. De kommuner som nyttjar tjänsterna minst är Gällivare, Kiruna, Luleå och Överkalix. Av styrelsens diskussion framgår bland annat: att Arjeplogs förslag om att lägga till ordet konkurrenskraftiga i meningen skapa konkurrenskraftiga mötesplatser för lärande, för tjänstemän och förtroendevalda och därmed medverka till erfarenhetsutbyte samt kunskapsoch kompetensutveckling bör bifallas. Att de siffror som Gällivare ifrågasätter redan finns med i den Regionala utvecklingsstrategin för hela länet och därmed också bör finnas med i Kommunförbundet Norrbottens inriktningsdokument. Att Haparandas förslag om att tillhandahålla medier för kommunerna i de övergripande målsättningarna kring demokrati och utbildning bör inarbetas i dokumentet. Att Kirunas förslag om att omvärldsbeskrivningen bör utvecklas, bilden av länets befolkningscentra, geografisk befolkningsfördelning behöver nyanseras bör bifallas. Att Kalix ifrågasättande av en alltför befallande ton bör hörsammas så att de aktuella formuleringarna skrivs om. Att Luleås förslag att tillhandahålla resurser för gemensamma utvecklingsprojekt inte är möjligt om inte styrelsen beslutar omfördela resurser eller föreslår Förbundsfullmäktige höja medlemsavgiften. Luleås förslag om prioriteringar finns med i förslaget till Verksamhetsplan och budget Att Luleås förslag under Övergripande mål 1. om att lägga till en punktsats om att förbundet ska tillhandahålla resurser för att kunna delta på olika arenor bör bifallas. Att Piteås förslag om årsvisa målprioriteringar blir en alltför snäv begränsning. Piteås förslag om att Kommunförbundet Norrbotten ska ha en samordnande roll finns redan inskriven under Mål 4, om gemensamägda bolag. Att Övertorneås förslag om ytterligare prioriteringar bland de sex föreslagna målen blir en alltför snäv begränsning och att Övertorneås förslag om utredning av MediaCenter redan genomförts genom den utredning som styrelsen godkänt och nu förelägger Förbundsfullmäktige. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att revidera förslaget Inriktning enligt styrelsens diskussion och att det reviderade förslaget föreläggs Förbundsfullmäktige för fastställande.

11 Styrelsen Sida 42 (65) att ge kansliet uppdraget att revidera förslaget Inriktning enligt styrelsens diskussion och att det reviderade förslaget föreläggs Förbundsfullmäktige för fastställande Lotta Åman noterar till protokollet sin inställning att medlemmar ska kunna välja att nyttja andra tjänster än de som tillhandahålls av MediaCenter _

12 Styrelsen Sida 43 (65) 30./. Bilaga. Verksamhetsplan och budget 2015 Styrelsen beslutade , 95 Att anta Verksamhetsplan och budget 2015 som eget förslag Att styrelsen tar slutgiltig ställning till förslaget under sammanträdet i mars, varefter det överlämnas till förbundsfullmäktige för fastställande Presidiet föreslår Att förslaget bifalls och överlämnas till förbundsfullmäktige för fastställande Styrelsen diskuterar ärendet. Ordföranden sammanfattar diskussionen med att föreslå att kansliet får uppdraget att omformulera de två första punktsatserna under 3.8 Folkhälsa, Nyckelaktivteter, till en punkt Att direktören får uppdraget att till junisammanträdet utreda olika möjligheter att inrymma en utökad ambition inom området Folkhälsa med alternativa finansieringar av detta, samt att väga detta område mot andra angelägna satsningar som styrelsen lyft fram att kansliet får uppdraget att omformulera de två första punktsatserna under 3.8 Folkhälsa, Nyckelaktivteter, till en punkt Att direktören får uppdraget att till junisammanträdet utreda olika möjligheter att inrymma en utökad ambition inom området Folkhälsa med alternativa finansieringar av detta, samt att väga detta område mot andra angelägna satsningar som styrelsen lyft fram

13 Styrelsen Sida 44 (65) 31 Sammanträdesplan 2015 Presidiet föreslår att styrelsens sammanträden 2015 hålls 11 juni, 17 september, 29 oktober och 10 december. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Att styrelsens sammanträden 2015 hålls 11 juni, 17 september, 29 oktober och 10 december

14 Styrelsen Sida 45 (65) 32 Kallelse, föredragningslista och valförfarande till Förbundsfullmäktiges sammanträde Kansliet har utarbetat nedanstående förslag KALLELSE till förbundsfullmäktiges sammanträde Ombud i Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige kallas till sammanträde Tid: 23 april 2015 klockan Plats: Övertorneå Folkets hus PROGRAM OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Kaffe, thé och smörgås står framdukat Välkommen till Övertorneå! Tomas Mörtberg, kommunstyrelsens ordförande i Övertorneå Inledning Britta Flinkfeldt Jansson, styrelsens ordförande Kommunerna står inför ett paradigmskifte. Är vi beredda? Ett föredrag om framtidens krav och möjligheter för kommunal verksamhet av Tony Högnelid, affärsområdeschef för Verksamhetsutveckling på Phoniro Systems AB. Föredraget baseras på en analys av 180 svenska kommuner Aktuell information från Sveriges Kommuner och Landsting Muntlig information av Annika Wallenskog, biträdande chefekonom, Sveriges Kommuner och Landsting Lunch Förbundsfullmäktiges sammanträde Föredragningslista: A. Upprop B. Val av mötesordförande C. Val av två justerare D. Föregående protokoll E. Utredning MediaCenter F. Årsredovisning 2014 G. Revisionsberättelse 2014 H. Ansvarsfrihet

15 Styrelsen Sida 46 (65) I. Inriktning för Kommunförbundet Norrbotten J. Verksamhetsplan och budget 2015 K. Kommunernas avgifter 2016 L. Revidering av stadgarna M. Val av revisorer och ersättare N. Val av valberedning O. Val av styrelse P. Val av styrelsens ordförande Q. Motioner och interpellationer Medlemskommunernas reglementen skiljer sig åt och därmed finns inga enhetliga rutiner för att kalla ersättare till förbundsfullmäktige. Ombud som inte kan närvara ombeds därför att kontakta sin kommuns administration för att kalla ersättare. För information om Kommunförbundet Norrbottens verksamhet, se: Stadgar, protokoll mm som rör det politiska arbetet finns under rubriken Politisk organisation i den vänstra menyn Ombud och tjänstgörande ersättare för ombud i förbundsfullmäktige utses av medlemskommunerna. Arvoden och ersättningar till dessa förtroendevalda utbetalas av respektive kommun enligt respektive arvodesreglemente. Enligt uppdrag Kjell-Åke Halldén Sekreterare i styrelsen Telefon: E-post:

16 Styrelsen Sida 47 (65) Val i förbundsfullmäktige Av ovanstående föredragningslista framgår att Förbundsfullmäktige har att välja följande: Ordförande för sammanträdet Sekreterare för sammanträdet Två justerare Två revisorer och två ersättare Valberedning Val av styrelse Styrelsens ordförande Valberedningen har beslutat föreslå Förbundsfullmäktige följande: Ordförande för sammanträdet Att till ordförande för sammanträdet utse Ulf Hannu, (c ). Övertorneå Sekreterare för sammanträdet Att till sekreterare för sammanträdet utse Kjell-Åke Halldén, kansliet Justerare Att bland närvarande ombud utse en justerare från den socialistiska sidan och en från den borgerliga sidan Revisorer Att som ordinarie revisorer utse Bengt Ek, (s), Piteå och Ylva Strutz, (fp), Luleå, med Sören Engelmark, (s), Gällivare och Britt-Marie Forsman, (v), Luleå, som ersättare Att utse Hans Öystilä, KPMG, som auktoriserad revisor Styrelsens ordförande Att som styrelsens ordförande utse Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen väljs av medlemskommunerna och nomineras av de partier som enligt stadgarna erbjuds representation i styrelsen. Valen och nomineringarna fastställs av Förbundsfullmäktige. Styrelsen Kommunerna har valt följande representanter till styrelsen: Ordinarie kommunrepresentanter: Ersättare från kommunerna: Britta Flinkfeldt Jansson (S), Arjeplog Albert Laestander (V), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Jeanette Wäppling, (v), Gällivare Bjarne Hald, (c) Arvidsjaur Anders Sundström, (ns), Boden Ännu inte utsedd

17 Styrelsen Sida 48 (65) Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Ellinor Söderlund (s), Kalix Zakrisson Kristina, (s), Kiruna Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Jan Larsson, (s), Pajala Peter Roslund, (s), Piteå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Sarah Karlsson, (c), Överkalix Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Jan-Ola Eriksson, (s), Haparanda Birgitta Siljelöf, (s), Jokkmokk Tommy Nilsson, (s), Kalix Sirén Niklas, (v), Kiruna Anders Josefsson, (m), Luleå Bengt Niska, (s), Pajala Helena Stenberg, (s), Piteå Tomas Egmark, (s), Älvsbyn Mikael Larsson, (v), Överkalix OK Tomas Vedestig, (Öta), Övertorneå Partierna har nominerat följande ledamöter: Ordinarie partirepresentanter Ersättare från partierna Thomas Olofsson, (fp), Luleå Hendrik Andersson, (fp), Boden Sven Nordlund, (mp), Kalix Ann-Louise Hagström, (mp), Piteå Lars Alriksson, (m), Gällivare Linda Frohm, (m), Kalix Margareta Henricsson, (ns), Gällivare Kenneth Backgård, (ns), Boden Helén Lindbäck, (kd), Piteå Anette Asplund, (kd), Boden Robert Håkansson, (sd), Piteå Eric Palmqvist, (sd), Gällivare Presidiet föreslår styrelsen besluta Att föreslagen kallelse med föredragningslista antas Att valberedningens, medlemskommunernas och partiernas förslag föreläggs Förbundsfullmäktige för beslut Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls Att föreslagen kallelse med föredragningslista antas Att valberedningens, medlemskommunernas och partiernas förslag föreläggs Förbundsfullmäktige för beslut

18 Styrelsen Sida 49 (65) 33 Konstituerande styrelsesammanträde och deltagande under Förbundsfullmäktiges sammanträde Året efter att allmänna val hållits håller den nya styrelsen sitt konstituerande sammanträde direkt efter förbundsfullmäktiges sammanträde. Under det konstituerande sammanträdet behandlar styrelsen normalt valärenden. Dessa ärenden har styrelsen redan behandlat Tidigare har styrelseledamot som inte är kommunens ombud i förbundsfullmäktige bjudits in att delta som observatör under förbundsfullmäktiges sammanträde. Presidiet föreslår Att Att konstituerande styrelsesammanträde ska hållas direkt efter Förbundsfullmäktiges sammanträde ordinarie ledamöter och tillträdande ordinarie ledamöter, som inte är ombud i Förbundsfullmäktige, inbjuds att delta som observatörer under förbundsfullmäktiges sammanträde Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå följande: Att Att styrelsen konstituerar sig i samband med sammanträdet i juni styrelsens ledamöter inte bjuds in till Förbundsfullmäktiges sammanträde Att styrelsen konstituerar sig i samband med sammanträdet i juni Att styrelsens ledamöter inte bjuds in till Förbundsfullmäktiges sammanträde

19 Styrelsen Sida 50 (65) 34 Revidering av Kommunförbundet Norrbottens stadgar Inledningen av stadgarnas12 är formulerad enligt nedan: 12 Medlemskommunerna väljer en ordinarie ledamot och en ersättare till förbundets styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Styrelsen har , 102, beslutat föreslå förbundsfullmäktige Att revidera stadgarnas 12 enligt följande: 12 Medlemskommunerna väljer en ordinarie ledamot och en ersättare till förbundets styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Valet fastställs av förbundsfullmäktige Efter att styrelsen fattat ovanstående beslut har ledamöter diskuterat vikten av att kommunstyrelsens ordförande deltar i Kommunförbundet Norrbottens styrelsearbete. Ett argument för detta är att det ger en säkrare förankring av förbundets beslut i varje medlemskommun. Med hänvisning till ovanstående föreslår presidiet att stadgarnas 12 ändras enligt nedanstående: Medlemskommun väljer sin styrelseordförande eller vice styrelseordförande till ordinarie ledamot i Kommunförbundet Norrbottens styrelse. Därutöver väljer varje medlemskommun en ersättare till förbundets styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Valen fastställs av förbundsfullmäktige. Efter att styrelsen beslutat föreslå ändringar av 12 har ledamöter också diskuterat proceduren vid val av ordförande och vice ordförande. Nuvarande stadgar anger inte hur ordföranden ska nomineras. Det framgår heller inte hur många vice ordförande styrelsen kan utse:

20 Styrelsen Sida 51 (65) 13 Förbundsfullmäktige utser för mandatperioden inom styrelsen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Avgår ordförande under mandatperioden övergår ordförandeskapet till 1:e vice ordförande enligt succession tills förbundsfullmäktige väljer ny ordförande. Avgår vice ordförande under verksamhetsåret utser styrelsen annan ledamot till vice ordförande. Presidiet föreslår att stadgarna ändras enligt följande: 13 Förbundsfullmäktige utser för mandatperioden inom styrelsen en ordförande. Ordföranden nomineras av medlemskommunerna. Styrelsen utser inom sig en förste och en andre ordförande. Avgår ordförande under mandatperioden övergår ordförandeskapet till vice ordförandena enligt succession tills förbundsfullmäktige väljer ny ordförande. Avgår vice ordförande under verksamhetsåret utser styrelsen annan ledamot till vice ordförande. Ordföranden föreslår att fyllnadsval ska kunna förrättas också av berört parti enligt samma principer som gäller för kommunernas representanter och att presidiets förslag i övrigt bifalls. Att föreslå Förbundsfullmäktige revidera stadgarna enligt följande (förändringarna understrukna): 12 Medlemskommun väljer sin styrelseordförande eller vice styrelseordförande till ordinarie ledamot i Kommunförbundet Norrbottens styrelse. Därutöver väljer varje medlemskommun en ersättare till förbundets styrelse. Parti som finns representerat i minst hälften av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar men ej erhållit ordinarie styrelseplats, erbjuds att välja en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen. Valen förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum. Valen fastställs av förbundsfullmäktige.

21 Styrelsen Sida 52 (65) Nytt val av styrelse kan dock ske vid extra förbundsfullmäktige som påfordrats av förbundets revisorer. Om ledamot eller ersättare avgår, kan fyllnadsval förrättas av berörd medlemskommun respektive parti. 13 Förbundsfullmäktige utser för mandatperioden inom styrelsen en ordförande. Ordföranden nomineras av medlemskommunerna. Styrelsen utser inom sig en förste och en andre ordförande. Avgår ordförande under mandatperioden övergår ordförandeskapet till vice ordförandena enligt succession tills förbundsfullmäktige väljer ny ordförande. Avgår vice ordförande under verksamhetsåret utser styrelsen annan ledamot till vice ordförande.

22 Styrelsen Sida 53 (65) 35 Val av kommunala ledamöter i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg. Styrelsen beslutade under 6 Val av kommunala ledamöter i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg att bordlägga ärendet till dess att Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen lämnat förslag i ärendet. De båda beredningarna har , 10, beslutat Att nominera Helena Öhlund, (s), Älvsbyn till ordförande/vice ordförande i Samverkansberedningen Att nominera följande övriga ordinarie ledamöter till Samverkansberedningen: Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Åke Johdet, (s), Pajala Rigmor Åström, (m), Boden Margaretha Bladfors, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Beredningarna föreslår att den vakanta platsen i Socialberedningen också ska utgöra kommunernas sjunde plats i Samverkansberedningen. Den vakanta plats som åsyftas är den plats som styrelsen lämnade vakant under valet av ledamöter till Socialberedningen, se nästa paragraf. Ordföranden föreslår att beredningarnas förslag bifalls. Att utse Helena Öhlund, (s), Älvsbyn till ordförande/vice ordförande i Samverkansberedningen Att utse följande övriga ordinarie ledamöter till Samverkansberedningen: Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Åke Johdet, (s), Pajala Rigmor Åström, (m), Boden Margaretha Bladfors, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna

23 Styrelsen Sida 54 (65) Att bordlägga frågan om en åttonde ledamot i Samverkansberedningen Att oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot för Centerpartiet i beredningen

24 Styrelsen Sida 55 (65) 36 Val av ledamöter till Socialberedningen Styrelsen beslutade , 7, att till ordförande utse: Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Att som övriga ordinarie ledamöter utse: Margareta Bladfors-Eriksson, (s), Luleå Mats Abrahamsson, (s), Arjeplog Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Ayse Duyar, (mp), Luleå Vakant Att som ersättare utse: Agnetha Eriksson, (s), Piteå Maud Lindbäck, (s), Kalix Anders Sundström, (ns), Boden Annika Sundström, (v), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Att oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot i beredningen Ordföranden frågar ledamöterna om det finns förslag till oppositionens ledamot Socialberedningen. Inga förslag inlämnas, varefter ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde

25 Styrelsen Sida 56 (65) 37 Nominering av Kommunförbundet Norrbottens ledamöter i Jämställdhetsdelegationen Kommunförbundet Norrbottens styrelse har av länsstyrelsen i Norrbottens län under våren 2014 erbjudits att nominera fem representanter till Jämställdhetsdelegationen. En av dessa ska vara en tjänsteperson. Styrelsen beslutade dock under 2014 att det var tillräckligt att utse två ledamöter utöver ansvarig tjänsteperson. Budgeten för 2015 baseras på tre representanter, två ledamöter och en tjänsteperson för jämställdhetsdelegationen. Direktören har delegation att utse ansvarig tjänsteperson. Styrelsen beslutade i 21 Att Helena Stenberg, (s), Piteå, nomineras som ledamot i Jämställdhetsdelegationen Styrelsen har därmed möjlighet att nominera ytterligare en representant gällande tidigare beslut eller tre representanter utifrån den ursprungliga inbjudan till Jämställdhetsdelegationen. Ordföranden föreslår att Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, nomineras som ledamot i Jämställdhetsdelegationen tillsammans med tidigare nominerade Helena Stenberg, (s), Piteå. att Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, nomineras som ledamot i Jämställdhetsdelegationen tillsammans med tidigare nominerade Helena Stenberg, (s), Piteå

26 Styrelsen Sida 57 (65) 38 Val av Kommunförbundet Norrbottens ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk Styrelsen har att utse en ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk. Styrelsen beslutade i 14 Att som ledamöter i Samrådsgrupp Naturbruk utse Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Carina Sammeli, (s), Luleå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Mikael Larsson, (v), Överkalix Presidiet föreslår att styrelsen omprövar sitt beslut. Sekreteraren informerar om att första namnet på listan, Kristina Zakrisson, meddelat att hon inte tillfrågats om uppdraget och hon känner heller inte till verksamheten i Samrådsgrupp Naturbruk. Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Att ärendet bordläggs till nästa sammanträde

27 Styrelsen Sida 58 (65) 39 Firmateckning samt fullmakt för uttag av likvida medel med mera Styrelsen har , 29, beslutat Att firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt Jansson, i förening med ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman Att direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Roger Kempainen, äger rätt att teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Marie Malkan två i förening När nuvarande direktören, Roger Kempainen, lämnar sitt uppdrag föreslår presidiet att den tillträdande direktören, Kajsa Myrberg, ges samma rätt att teckna firma som föregångaren. Därmed föreslås följande: Att firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt Jansson, i förening med ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman Att direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Marie Malkan två i förening Att detta beslut träder i kraft den dag Kajsa Myrberg tillträder som direktör för Kommunförbundet Norrbotten Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls.

28 Styrelsen Sida 59 (65) Att firman för Kommunförbundet Norrbotten tecknas av styrelsen gemensamt Att utöver detta äger styrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt Jansson, i förening med ytterligare en ordinarie ledamot i styrelsen rätt att teckna firman Att direktören för Kommunförbundet Norrbotten, Kajsa Myrberg, äger rätt att teckna firman för Kommunförbundet Norrbotten avseende löpande förvaltningsåtgärder motsvarande vad som tillkommer en verkställande direktör i ett aktiebolag Att fullmakt för uttag från bank- och postgiroräkningar samt kvittera och uppbära valuta för checkar, postväxlar, bankgiroavier och andra värdehandlingar tillkommer direktören ensam enligt firmateckningsrätten ovan samt Åsa Sturk och Marie Malkan två i förening Att detta beslut träder i kraft den dag Kajsa Myrberg tillträder som direktör för Kommunförbundet Norrbotten

29 Styrelsen Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län Under åren har det pågått en nationell satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med årliga överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting syftade till att genom ekonomiska incitament ge stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete med fokus på förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen vård och omsorg. I samband med detta införande utformades Bättre liv för sjuka äldre strategisk plan för Norrbotten Hösten 2014 beslutade den politiska samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och skola i Norrbotten att en strategi ska tas fram för att säkerställa att satsningarna för att stärka och stimulera en sammanhållen vård och omsorg för de sjuka äldre fortsätter. Målet för det gemensamma arbetet är att tillgodose den äldres behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen. Det strategiska arbetet kommer att fokuseras inom nedanstående prioriterade områden: Patient och brukarmedverkan Samverkan och samordning Sammanhållen vård och omsorg Kunskap, kvalitet och kompetens God hälsa, vård, omsorg och rehabilitering Som komplement till föreliggande strategi kommer en fyraårig handlingsplan att tas fram kopplade till definierade inriktningsområden. Handlingsplanen ska innehålla mål och mått som möjliggör uppföljning av de prioriterade områdena. För att den övergripande strategin och handlingsplanen ska bli verksamma ska årliga lokala aktivitetsplaner utarbetas lokalt och gemensamt per närsjukvårdsområde/kommun. Bifogat förslag är behandlat i Socialberedningen och Samverkansberedningen för vård, skola och omsorg Beredningarna tillstyrker förslaget. De föreslår Landstingsstyrelsen att anta Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län och Kommunförbundet Norrbottens styrelse att rekommendera medlemskommunerna att anta strategin../. Bilaga. Ordföranden föreslår att Socialberedningens och Samverkansberedningens förslag bifalls.

30 Styrelsen Sida 61 (65) Att anta Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län

31 Styrelsen Sida 62 (65) 41./. Bilaga. Gemensam skrivelse avseende Trafikverkets riktlinjer för gatubelysning i tätorter på statliga vägar Föreligger skrivelse från Kiruna kommun enligt rubrik. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att utforma en skrivelse till Trafikverket där Kommunförbundet Norrbotten ställer sig bakom de synpunkter som framförs av Kiruna kommun. Att kansliet får uppdraget att utforma en skrivelse till Trafikverket där Kommunförbundet Norrbotten ställer sig bakom de synpunkter som framförs av Kiruna kommun

32 Styrelsen Sida 63 (65) 42 Rapporter Ordföranden konstaterar att inga rapporter föreligger och förslår att ärendet därmed läggs till handlingarna. Att ärendet läggs till handlingarna

33 Styrelsen Sida 64 (65) 43 Delgivningar Skrivelse avseende Trafikverkets utredning Rätt funktion på rätt plats. Skrivelse avseende brutet löfte om spårbyten mellan Boden och Bastuträsk Protokoll Tillväxtberedningen Protokoll Kommunikationspolitiska rådet Gåva till Cancerfonden med anledning av uppvaktning av landshövdingen Inkomna svar från medlemskommunerna Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna. Att delgivningarna läggs till handlingarna

34 Styrelsen Sida 65 (65) 44./. Bilaga. Naturbruksavtal Ledamoten Ellinor Söderlund, (s), Kalix, väcker fråga enligt rubrik och presenterar förelagd broschyr om Naturbruksutbildningen i Kalix. Hon informerar om verksamheten och uttalar en farhåga för att utbildningarna inte kommer att fortsätta på samma sätt som hittills. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Att informationen läggs till handlingarna

35 Styrelsen Sida 66 (65) 45./. Bilaga. Svensk räddningstjänsts kompetensbehov måste utredas innan utbildningsverksamheten vid Sandö och Revinge inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eventuellt omorganiseras Föreligger skrivelse till inrikesministern från kommuner från olika delar av Sverige. Ordföranden föreslår att kansliet får uppdraget att upprätta en liknande skrivelse med Kommunförbundet Norrbotten som avsändare. Att kansliet får uppdraget att upprätta en liknande skrivelse med Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens kommuner som avsändare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31) Styrelsen 2016-03-09 Sida 6 (31) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt, (s),

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr 2005-06-02 34(52) Plats och tid Beslutande SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Jan Larsson, Pajala, (v), tjg ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s), tjg ers Maj-Britt Lindström,

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.

Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15. Protokoll fört vid Jägareförbundet Norrbottens ordinarie årsstämma lördagen den 19 mars 2011 på Örnvik Hotell och konferens KL. 13.00-15.00 1. INLEDNING. Ordförande i Jägareförbundet Norrbotten, Robert

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Larsgöran Larsson (M) Kajsa Adolfsson (S) för Ginger Johansson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) SN dnr Plats och tid Folkets Hus i Kristinehamn 4 april 2012 klockan 13.00 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849)

Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) Stadgar för Leader Gränslandet (org nr 802440-1849) 1 Firma Föreningens firma är Leader Gränslandet, ideell förening. 2 Ändamål Föreningen ska verka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2007 2013. Föreningen

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta

Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson Catharina Trovik Hans Rönn Agneta Kommunstyrelsen 2003-02-05 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena Styrelsens förslag till reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund 2016 Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation vars gällande stadgar enligt nedan fastställdes den 13 mars 1998. Ändringsförslag

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M)

Görel Nilsson (S), Gunnar Karlsson (C) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hellquistsalen, måndagen den 7 juni 2010, klockan 16.00-17.40. ande AnneMarie Andersson (C) ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden, t o m 10 Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 20 oktober 2014 klockan 18.00 18.25 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00. Plats: Haparanda Stadshotell. Haparanda

ÅRSMÖTE. Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00. Plats: Haparanda Stadshotell. Haparanda ÅRSMÖTE Haparanda 2016 Tidpunkt: Söndag 14/2 kl 13.00 Plats: Haparanda Stadshotell Föredragningslista årsmöte 2016 Centerpartiet Haparanda Tidpunkt: 14/2 kl 13.00 Plats: Haparanda Stadshotell 1. Årsmötets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) 77 Skoldatateket Under styrelsens sammanträde 2015-06-11, 66, har ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väckt frågan om Luleå

Läs mer

Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00

Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00 Stockholms läns civilförsvarsförbund P R O T O K O L L Förbundsstämma Verksamhetsåret 2009 01 01 2010 12 31 Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00 Stämmans

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 1 (8) Plats och tid Landstingshuset, Kyrkgatan 12, hus 2, plan 2, 2008-12-16, kl 09.00-17.10 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Björn Karlsson (s) Alvi Björklund (s) Bodil Sihm (mp) Alf Lundin (v) Gert

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (13) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 11 mars 2013, klockan 18.30-19.20. ande Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Marie Norin Junttila (S), Görel Nilsson (S),

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Socialberedningen 2014-09-03 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 3 september 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND

STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS FOTBOLLFÖRBUND 1 Uppgift Göteborgs Fotbollförbund, med säte i Göteborg, och stiftat den 27 maj 1905, i dessa stadgar kallat GFF är en politiskt, religiöst oberoende ideell organisation,

Läs mer

Lärarnas A-kassa ska besluta om och betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet, enligt bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Lärarnas A-kassa ska besluta om och betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet, enligt bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring. 1 1 Kassans firma och ändamål Kassans firma är Lärarnas Arbetslöshetskassa (Lärarnas A-kassa). Lärarnas A-kassa ska besluta om och betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet, enligt bestämmelserna

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer