SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)"

Transkript

1 Styrelsen Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara, (s), Haparanda Ellinor Söderlund, (s), Kalix Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Sarah Karlsson, (c), Överkalix Helena Stenberg, (s), Piteå, Tjänstgörande ersättare Tomas Vedestig, (Öta), Övertorneå, Tjänstgörande ersättare Margareta Henricsson, (ns), Gällivare Helén Lindbäck, (kd), Piteå Hendrik Andersson, (fp), Boden, Tjänstgörande ersättare Linda Frohm, (m), Kalix, Tjänstgörande ersättare Kajsa Myrberg, kansliet, direktör Åsa Sturk, kansliet Ingrid Carlenius, kansliet Björn Eriksson, kansliet Marita Björkman, kansliet, 53 Maria Lavander, kansliet, 59 och 66 Axel Håkansson, Swedbank 49 Sophie Gunnarsson, RFSL Luleå och Norrbotten 48 Helena Karlsson, RFSL Luleå och Norrbotten 48 Torbjörn Berglund, Lantmäteriet, 50 Mia Nilsson, Lantmäteriet, 50 Eva Lindbäck, Luleå kommun, 53 Charlotte Sundqvist, Kalix kommun, 53 Herbert Nyman, LRF, 53 Jan-Olof Puranen, Hushållningssällskapet, 53 Gertrud Åström, jämställdhetsutredare 68 Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Sekreterare Kjell-Åke Halldén Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerare. Peter Waara

2 Styrelsen Sida 67 (91) Utsänd föredragningslista 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Styrelsen konstituerar sig Bilaga: PM 4. Riktlinjer för förvaltning av Kommunförbundet Norrbottens kapital Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik Muntlig information av Axel Håkansson, Private Banking, Swedbank. 5. RFSL Luleå och Norrbotten informerar om sin verksamhet Muntlig information av Sophie Gunnarsson, RFSL Norrbotten 6. Lantmäteriet omorganiserar Muntlig information av enhetschef Torbjörn Berglund, Lantmäteriet. 7. Stämmodirektiv, Arvidsjaurs kommun Bilagor: a) PM, b) Stämmodirektiv, Arvidsjaurs kommun 8. Sammanträdesplan Bilaga: PM 9. Kommunernas avgifter 2016 Bilaga: PM 10. Samverkan mot våld, reviderad basnivå Bilagor: a) PM, b) Förslag enlig rubrik 11. Överenskommelse om skyddat boende Bilagor: a) PM, b) Förslag enlig rubrik 12. Slutrapport Framtidens besöksnäring Bilagor: a) PM, b) Rapport enligt rubrik 13. Naturbruksavtalet Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 14. Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik 15. Val av ledamot till Socialberedningen Bilaga: PM

3 Styrelsen Sida 68 (91) 16. Val av ledamot till Samverkansberedningen Bilaga: PM 17. Val av ledamot Samrådsgrupp Naturbruk Bilaga: PM 18. Delgivningar 19. Rapporter Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från Barn- och utbildningsberedningen Rapport från Socialberedningen Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport 20. Jämställdhetsintegrering med fokus på omvärldsbevakning Muntlig information av Gertrud Åström, tidigare regeringens jämställdhetsutredare.

4 Styrelsen Sida 69 (91) 46 Val av justerare Ordföranden föreslår att Peter Waara, (s), Haparanda, utses till justerare. att Peter Waara, (s), Haparanda, utses till justerare

5 Styrelsen Sida 70 (91) 47 Föredragningslista Ordföranden presenterar utsänd föredragningslista och föreslår följande förändringar: ärendet Styrelsen konstituerar sig behandlas efter de tre första informationspunkterna, att RFSL Luleå och Norrbotten informerar behandlas som nästa punkt, att ärendet Naturbruksavtal behandlas cirka när kommunernas arbetsgrupp kan närvara samt att ärendet Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten läggs till föredragningslistan. Inge Andersson, (s), Boden, föreslår att ärendet Skoldatatek läggs till föredragningslistan. Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, föreslår att ärendet Folkhälsostrateg läggs till föredragningslistan. att utsänd föredragningslista, efter ändringar enligt ordförandens, Inge Anderssons och Lotta Åmans förslag, antas

6 Styrelsen Sida 71 (91) 48 RFSL Luleå och Norrbotten informerar om sin verksamhet Muntlig information av Sophie Gunnarsson och Helena Karlsson, RFSL Luleå och Norrbotten. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

7 Styrelsen Sida 72 (91) 49 Riktlinjer för förvaltning av Kommunförbundet Norrbottens kapital Kommunförbundet Norrbotten förfogade över kronor, varav eget kapital var kronor. Förbundet saknar riktlinjer för förvaltning av kapital. Kansliet har utarbetat bilagt förslag till riktlinjer med bland annat nedanstående detaljregler: Styrelsen fattar beslut om ändring av dessa riktlinjer. Styrelsen tillsätter i förekommande fall en kapitalplaceringsgrupp. Kapitalplaceringsgruppen om sådan tillsatts, ska informera styrelsen om aktuella placeringar. Kapitalplaceringsgruppen om sådan tillsatts, ska informera styrelsen mellan styrelsesammanträdena om något extraordinärt skulle inträffa. Direktören äger rätt att besluta om köp och försäljning inom gällande policy. Förvaltningspartners skall vara bank. Alla värdepapper som Kommunförbundet Norrbotten införskaffar skall kunna handlas på marknadsplats till förutbestämda lösenkostnader (vara likvida). Kansliet föreslår styrelsen bifaller förslaget./. Bilaga. Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen med att föreslå att direktören får i uppdrag att omarbeta utveckla förslaget så att det innefattar mer detaljerade riktlinjer även etiska värderingar och att styrelsen tar upp frågan igen vid kommande sammanträde. att direktören får i uppdrag att omarbeta förslaget så att det innefattar mer detaljerade riktlinjer även etiska värderingar i riktlinjerna att styrelsen tar upp frågan igen vid kommande sammanträde

8 Styrelsen Sida 73 (91) 50 Lantmäteriet omorganiserar Muntlig information av Torbjörn Berglund och Mia Nilsson, Lantmäteriet. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

9 Styrelsen Sida 74 (91) 51 Styrelsen konstituerar sig Konstituerande styrelsesammanträde hålls efter att Förbundsfullmäktige utsett styrelsen. Styrelsen beslutade , 33 styrelsen konstituerar sig i samband med sammanträdet i juni styrelsens ledamöter inte bjuds in till Förbundsfullmäktiges sammanträde Under det konstituerande styrelsesammanträdet fördelar styrelsen normalt uppdrag till representanter för förbundet. Dessa ärenden har styrelsen behandlat redan under sammanträdet I och med det finns inga ärenden att behandla i samband med att styrelsen konstituerar sig. Presidiet föreslår styrelsen besluta styrelsen konstituerat sig Ordföranden föreslår att styrelsen genom detta beslut konstituerar sig. styrelsen genom detta beslut konstituerat sig

10 Styrelsen Sida 75 (91) 52./. Bilaga. Stämmodirektiv till Kommunförbundet Norrbottens förbundsfullmäktige 23 april 2015 Lotta Åman, (s), Arvidsjaur, och Bjarne Hald, (c), Arvidsjaur har till Förbundsfullmäktige inlämnat rubricerad skrivelse. Förbundsfullmäktige beslutade , 17, ärendet överlämnas till styrelsen ärendet därefter läggs till handlingarna Lotta Åman, (s), Arvidsjaur föreslår följande: Förslag till beredningsdirektiv Verksamheten får i uppdrag att i enlighet med stämmodirektiv från Arvidsjaurs kommun från och med 2016 ska samtliga verksamheter som ingår i Kommunförbundet Norrbotten särredovisas med nettokostnad upprätta underlag enligt följande: Underlag för specificering av intäkter och kostnader för verksamheterna Kommunförbundets kansli, MediaCenter samt FoUI ska ske i årsredovisning. Fördelning av respektive kommuns avgifter för Kommunförbundets kansli, MediaCenter samt FoUI skall ske på faktura till kommunerna. Underlaget ska färdigställas så att det kan tillställas styrelsen den 29 oktober, med mål att den nya redovisningsmodellen till ägarkommunerna kan ske från och med Ordföranden, med bifall av Yvonne Stålnacke, (s), Luleå och Peter Waara, (s), Haparanda föreslår att förslaget avslås. Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens med fleras avslagsyrkande. Lotta Åmans förslag avslås Lotta Åman reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

11 Styrelsen Sida 76 (91) 53 Naturbruksavtalet Muntlig information av Marita Björkman från kansliet, Eva Lindbäck från Luleå kommun, Charlotte Sundqvist från Kalix kommun, Herbert Nyman från LRF och Jan-Olof Puranen från Hushållningssällskapet. Samtliga ingår i en arbetsgrupp som arbetar med frågan om framtidens naturbruksutbildningar. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

12 Styrelsen Sida 77 (91) 54 Sammanträdesplan Styrelsen beslutade om följande sammanträdesdagar under resten av året: 11 juni 17 september 29 oktober 10 december Under dialogmötet med riksdagsledamöterna föreslogs att nästa dialogmöte hålls den 11 januari Ordföranden föreslår att de planerade sammanträdena den 17 september och 29 oktober slås samman till ett sammanträde den 15 oktober samt att det planerade sammanträdet den 10 december flyttas till den 11 december. Orsaken är att både ordföranden och förste vice ordföranden fått andra uppdrag de aktuella datumen. Ordföranden konstaterar att måndag är den vanligaste veckodagen för kommunernas fullmäktige, styrelse och nämndssammanträden och föreslår därför att styrelsen diskuterar om den måndagen den 11 januari 2016 är ett lämpligt datum för dialogmöte med riksdagsledamöterna. Av styrelsens diskussion framgår att den 12 januari 2016 är en bättre dag för dialogmötet än den först föreslagna dagen. Ordföranden föreslår att hennes förslag till sammanslagning av höstens sammanträdesdagar och förslaget att flytta decembersammanträdet bifalls samt att riksdagsledamöterna bjuds in till dialog den 12 januari de planerade sammanträdena den 17 september och 29 oktober slås samman till ett sammanträde den 15 oktober samt att det planerade sammanträdet den 10 december flyttas till den 11 december riksdagsledamöterna bjuds in till dialog den 12 januari 2016

13 Styrelsen Sida 78 (91) 55 Kommunernas avgifter år 2016 Förbundsfullmäktige har beslutat att avgiften för 2016 ska vara oförändrad, alltså 1,45 promille av skatter och bidrag Nedanstående siffror är beräknade av Sveriges Kommuner och Landsting Föreligger förslag till medlemskommunernas avgifter år Kommun Summa skatter och bidrag 2015 (tkr) Totalsumma 2016 Jämförande summa 2015 Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Totalt länet Ordföranden föreslår att förslaget bifalls. medlemskommunernas avgifter för 2016 ska vara enligt ovanstående företeckning

14 Styrelsen Sida 79 (91) 56./. Bilaga. Samverkan mot våld, reviderad basnivå Föreligger förslag enligt rubrik. Ändringar jämfört med nuvarande basnivå är markerade med rött. Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen har beslutat föreslå styrelsen bifalla förslaget. Ordföranden föreslår att förslaget bifalls och att medlemskommunerna rekommenderas anta Samverkan mot våld, reviderad basnivå. medlemskommunerna rekommenderas anta Samverkan mot våld, reviderad basnivå

15 Styrelsen Sida 80 (91) 57./. Bilaga. Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn, överenskommelse Föreligger förslag enligt rubrik. Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen har beslutat föreslå styrelsen bifalla förslaget. Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå följande beslut: styrelsen ser positivt på ett skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn placerat i Luleå samt uppmanar Luleå kommun att söka utvecklingsmedel. styrelsen ser positivt på ett skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn placerat i Luleå samt uppmanar Luleå kommun att söka utvecklingsmedel. för etablerandet av ett sådant boende

16 Styrelsen Sida 81 (91) 58 Slutrapport Framtidens besöksnäring Styrelsen har , 19, beslutat bifalla förslaget till projekt Laxfiske, framtidens besöksnäring, under förutsättning att finansieringen kan genomföras finansieringen om kronor för 2013 och kronor för 2014 vid behov tas ur eget kapital Slutrapport biläggs. Presidiet föreslår att styrelsen beslutar Slutrapport, Framtidens besöksnäring, med godkännande, läggs till handlingarna./. Bilaga. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. Slutrapport, Framtidens besöksnäring, med godkännande, läggs till handlingarna

17 Styrelsen Sida 82 (91) 59./. Bilaga. Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet Bilagt förslag är behandlat i Samverkansberedningen den 2 juni. Samverkansberedningen föreslår att Kommunförbundet Norrbottens styrelse rekommenderar medlemskommunerna att anta överenskommelsen och Norrbottens läns landstings styrelse att anta överenskommelsen. Ordföranden föreslår att Samverkansberedningens förslag bifalls. rekommendera medlemskommunerna att anta Överenskommelse mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner om ansvarsfördelning vid vaccinationer inom det svenska vaccinationsprogrammet

18 Styrelsen Sida 83 (91) 60 Val av ledamot till Socialberedningen Styrelsen beslutade , 7, att till ordförande utse: Helena Öhlund, (s), Älvsbyn som övriga ordinarie ledamöter utse: Margareta Bladfors-Eriksson, (s), Luleå Mats Abrahamsson, (s), Arjeplog Marlene Haara, (s), Haparanda Gunnar Bergman, (v), Kiruna Ayse Duyar, (mp), Luleå Vakant som ersättare utse: Agnetha Eriksson, (s), Piteå Maud Lindbäck, (s), Kalix Anders Sundström, (ns), Boden Annika Sundström, (v), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot i beredningen Styrelsen tog upp frågan också under sammanträdet , 36. Då ingen nominering inkommit bordlades frågan igen. Majvor Sjölund, distriktsordförande Centerpartiet, har via e-post meddelat att partiet nominerar Stefan Granström, (c), Kalix, som ordinarie ledamot i Socialberedningen. Ordföranden föreslår att Centerpartiets nominering antas. utse Stefan Granström, (c), Kalix, som ordinarie ledamot i Socialberedningen

19 Styrelsen Sida 84 (91) 61 Val av kommunala ledamöter i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg Styrelsen beslutade bordlägga frågan om en åttonde ledamot i Samverkansberedningen oppositionen får uppdraget att till nästa sammanträde nominera en ordinarie ledamot för Centerpartiet i beredningen Majvor Sjölund, distriktsordförande Centerpartiet, har via e-post meddelat att partiet nominerar Stefan Granström, (c), Kalix, som ordinarie ledamot i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg. Ordföranden föreslår att Centerpartiets nominering antas. utse Stefan Granström, (c), Kalix, som ordinarie ledamot i Den Politiska samverkansberedningen för vård, skola och omsorg

20 Styrelsen Sida 85 (91) 62 Val av ledamot Samrådsgrupp Naturbruk Styrelsen beslutade , 14 som ledamöter i Samrådsgrupp Naturbruk utse Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Carina Lundh-Sammeli, (s), Luleå Tomas Mörtberg, (c), Övertorneå Mikael Larsson, (v), Överkalix Kommunförbundet Norrbotten har att utse en ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk efter Birgitta Persson, (s), Överkalix, som lämnat sina uppdrag i förbundet. Barn- och utbildningsberedningen har beslutat föreslå styrelsen att utse Sven Nordlund, (mp), Kalix, till ledamot i Samrådsgrupp Naturbruk. Ordföranden föreslår att Barn- och utbildningsberedningens förslag bifalls. beslutet , 14, upphävs Sven Nordlund, (mp), Kalix, utses till ledamot i Samrådsgrupp- Naturbruk

21 Styrelsen Sida 86 (91) 63 Delgivningar Delgivningarna presenteras på webbplatsen enligt styrelsens tidigare beslut. Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna. delgivningarna läggs till handlingarna

22 Styrelsen Sida 87 (91) 64 Rapporter./. Bilaga. Direktör Kajsa Myrberg rapporterar om vad som redan är genomfört och ger en prognos på hur hon i dagsläget bedömer att förbundet kommer att lyckas nå de övergripande mål som satts upp av Förbundsfullmäktige. Ordföranden föreslår att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna. rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

23 Styrelsen Sida 88 (91) 65./. Bilaga. Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Som en följd av beslut i Förbundsfullmäktige och de val som gjorts av styrelsen har kansliet uppdaterat Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten. Ordföranden föreslår att uppdaterad Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten antas. uppdaterad Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten antas

24 Styrelsen Sida 89 (91) 66 Skoldatatek Ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väcker frågan om Luleå kommun ska dra sig ur samarbetet kring Skoldatatek så som han hört. Maria Lavander, kansliet, redogör för att ett sådant förslag diskuteras inom Luleå kommuns förvaltning och att Barn- och utbildningsberedningen gett kansliet uppdraget att utreda frågan. Ordföranden förslår att informationen läggs till handlingarna och att styrelsen behandlar frågan när Barn- och utbildningsberedningen utrett den. informationen läggs till handlingarna frågan tas upp efter att Barn- och utbildningsberedningen utrett den

25 Styrelsen Sida 90 (91) 67 Folkhälsostrateg Ledamoten Lotta Åberg, (s), Arvidsjaur, väcker en fråga vad som hänt då det gäller styrelsen diskussion om Folkhälsostrateg. Ordföranden föreslår kansliet får uppdraget att till nästa styrelsesammanträde utreda frågan om Folkhälsostrateg

26 Styrelsen Sida 91 (91) 68 Jämställdhetsintegrering med fokus på omvärldsbevakning Muntlig information av Gertrud Åström, tidigare regeringens jämställdhetsutredare. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Extra sammanträde Sida 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Extra sammanträde Sida 1 (5) Styrelsen Extra sammanträde 2016-01-15 Sida 1 (5) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman,

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara,

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll från Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdagen den 4 september 2014 10.00-16.00, Sunderbyns Kurs- och konferens Landstinget Kent Ögren (S) Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm, (NS)

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31) Styrelsen 2016-03-09 Sida 6 (31) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt, (s),

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut

Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut Protokoll från presidiets sammanträde, delegationsbeslut BESLUTANDE Britta Flinkfeldt Peter Roslund ÖVRIGA DELTAGARE Kajsa Myrberg, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Lars Alriksson Kjell-Åke

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden, t o m 10 Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 92 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 92 (122) Styrelsen 2015-10-15 Sida 92 (122) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Inge Andersson, (s), Boden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132) Styrelsen 2014-10-23 Sida 113 (132) Plats Via video Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM SIDA1 AV 21 PLATS Quality Hotel, Gällivare BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning ÖVRIGA DELTAGARE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, Styrelseordförande Lars Alriksson, (M), Gällivare, 2:e Vice Styrelseordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM

PROTOKOLL FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM PLATS Hotell Valhall, Kalix BESLUTANDE Enligt 1, bilaga ombudsförteckning 1 Upprop Kommunstyrelsens ordförande i Kalix, Tom registrering som gjorts i samband med att o utgöra närvaroförteckning och voteringslis

Läs mer

Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud. Styrelse 14 kommunrepresentanter partirepresentanter

Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud. Styrelse 14 kommunrepresentanter partirepresentanter Socialberedning 7 ledamöter Barn- och utbildningsberedning 7 ledamöter Förbundsfullmäktige Ca 70 ombud Styrelse 14 kommunrepresentanter + 4-5 partirepresentanter Presidiet 3 ledamöter Direktör Regionalt

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Torsdag den 5 september 2013 kl 09.30-16.00, Sunderby folkhögskola, Västergård Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Monica Carlsson

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 3 september 2015 kl 10.00-14.00, Sunderby folkhögskola Landstinget Anders Öberg (S), ordförande Agneta Granström (MP)

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Niklas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Innehåll Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten... 1 1. Bakgrund... 2 2. Uppdraget... 2 3. Kommunförbundet Norrbottens organisation och ansvarsområden...

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Jan Larsson, (s), Pajala Peter

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog, ordförande Sara Lundberg, (S), Arvidsjaur Claes Nordmark, (S), Boden Jeanette Wäppling (V), Gällivare Sven Tornberg, (C),

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(10) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer torsdagen den 26 januari 2017 k1.10.50-11.30 Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Smedjegatan 19,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (14) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (s), Älvsbyn ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Kjell-Åke Halldén, kansliet UNDERSKRIFTER 1-9 Margareta

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 29 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 27 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 14 (24) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 10-17 Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Karl-Erik

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats 5 februari 2015 kl 10.00-16.00, Sunderby folkhögskola Landstinget Maria Stenberg, ordf 5-15 Agneta Granström (MP) ande Socialberedningen Helena Öhlund

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 123 (145)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 123 (145) Styrelsen 2015-12-11 Sida 123 (145) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober Enligt närvarolistan på sidan 2

PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober Enligt närvarolistan på sidan 2 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer PROTOKOLL tisdagen den 4 oktober 2016 k1.11.25-12.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix Enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) 77 Skoldatateket Under styrelsens sammanträde 2015-06-11, 66, har ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väckt frågan om Luleå

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (vid Stadshuset) Tid: Den 1 november med start klockan 10.00. Meddela

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), ordförande Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix Niklas Nordström, (S), Luleå Jan Larsson,

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(19) Sammanträdesdatum 1(19) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 08:30-09:20 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael Berglund (S), ordf Dan Björk (M) Isabell Korn (M)

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr 2005-06-02 34(52) Plats och tid Beslutande SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Jan Larsson, Pajala, (v), tjg ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s), tjg ers Maj-Britt Lindström,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 14 av 26 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet Catarina Lundqvist, kansliet

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 28 av 44 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Fredrik Hansson, (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, samverkansledare

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå 10/25 Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Niklas Nordström, (S), Luleå Helena Stenberg, (S), Piteå

Läs mer

Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten

Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten Redovisande dokument Protokoll Sida 1 (5) Protokoll gemensamt möte länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet Region Norrbotten Tid och plats 2019-04-01, kl. 10.00 16.00, Regionhuset i Luleå 4-7 Beslutande

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll från Politisk samverkansberedning Tid och plats 27 september klockan 10.00 i Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B ande Landstinget Maria Stenberg (S) Anders Öberg (S) Glenn Berggård

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(7) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 15 november 2016 k1.11.00-12.00 Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Smedjegatan 19, Luleå Enligt närvarolistan

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM PROTOKOLL 1(16) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande onsdagen den 15 november 2017 k1.11.00-12.15 RKM, Smedjegatan 19, Luleå Enligt närvarolistan på sidan 2 Kenneth Johansson,

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), ordförande Thomas Olofsson, (L), Luleå Jan Nilsson, (S), Kalix Peter Waara, (S), Haparanda Jan Larsson, (S), Pajala Helena Stenberg,

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-08 kl. 08:30-11:20 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 ande ledamöter Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN PROTOKOLL 1(9) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer torsdagen den 15 juni 2017 k1.10.30-12.00 Länstrafiken i Norrbotten, N:a kyrkogatan 7, Överkalix Enligt

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå

Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Sida Protokoll styrelsen 2007-10-25 126/154 Plats Beslutande Insynsledamöter Övriga Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström,

Läs mer

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten 12.1. Avgifter för medlemmar och organisationer

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2018-12-12 227 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 19.00-20.20. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Samuel Wigenstam, Kristina Taimi, Marcus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017

Företagsklimatet i Luleå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-04-19 114 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.00-16.30. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Björn Lundberg (s) Britt-Inger Hedman (v) Bjarne Hald

Läs mer

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen 2011-08-31 Ordinarie ledamöter i Socialberedningen Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Företagsamheten 2017 Norrbottens län

Företagsamheten 2017 Norrbottens län Företagsamheten 2017 Norrbottens län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 44(64) 33 Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl

Plats och tid Stadshuset, administrative chefens tjänsterum torsdagen den 21 september 1995, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1995-09-18 Plats och tid Kumla Folkets Hus, Husaren måndagen den 18 september 1995, kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer