SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 92 (122)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 92 (122)"

Transkript

1 Styrelsen Sida 92 (122) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Inge Andersson, (s), Boden Jeanette Wäppling, (v), Gällivare Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk, Ellinor Söderlund, (s), Kalix Kristina Zakrisson, (s), Kiruna Jan Larsson, (s), Pajala Peter Roslund, (s), Piteå Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Tomas Mörtlund, (c), Övertorneå Bjarne Hald, (c), Arvidsjaur, Tjänstgörande ersättare Mikael Larsson, (v), Överkalix, Tjänstgörande ersättare Beslutande partirepresentanter Sven Nordlund, (mp), Kalix Robert Håkansson, (sd), Piteå Hendrik Andersson, (fp), Boden, Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Henrik Ölvebo (mp), Gällivare Kajsa Myrberg, kansliet, direktör Anita Lindfors, kansliet Björn Eriksson, kansliet, Marita Björkman, kansliet, Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter Sekreterare Kjell-Åke Halldén Ordförande Britta Flinkfeldt Jansson Justerare. Kristina Zakrisson

2 Styrelsen Sida 93 (122) Utsänd föredragningslista 1. Val av justerare 2. Föredragningslista 3. Ny projektperiod North Swedenkontoret Information av Mikael Jansson, North Sweden European Office Bilagor: a) PM, b) Förslag till samarbetsavtal, c) Medfinansiering 4. Delårsredovisning Bilagor: a) PM, b) Delårsredovisning 5. Folkhälsa, Nytt regionalt strategidokument för Folkhälsa Muntlig information av Joanna Hansson, Norrbottens läns landsting. 6. Kommunförbundet Norrbottens folkhälsoarbete i framtiden Bilagor: a) PM, b) Redovisning av Kommunförbundet Norrbottens arbete med folkhälsa 7. Skoldatatek Bilagor: a) PM, b) Underlag till utredning, c) Tidigare beslut i ärendet 8. Utredning Regional fysisk planering för bostadsbyggande Bilaga: Förslag till yttrande enligt rubrik 9. Naturbruksutbildningarna Bilaga: PM 10. Kompetensplattform Norrbotten Muntlig delrapport av kansliet. 11. Förlängning av projekt Laxfiske- framtidens besöksnäring Bilaga: PM 12. Riktlinjer för förvaltning av Kommunförbundet Norrbottens kapital Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik 13. Europaforum Norra Sverige Muntlig information av ledamoten Ellinor Söderlund 14. Kulturplan , Komplettering för 2016 Bilagor: a) PM, b) Förslag enligt rubrik 15. Val till styrgrupp för Region Norrbotten Bilaga: PM

3 Styrelsen Sida 94 (122) 16. Sammanträdesplan 2016 Bilaga: Förslag enligt rubrik 17. Datum för dialog med riksdagsledamöterna Bilaga: PM 18. Rapporter Rapport från Tillväxtberedningen Rapport från Barn- och utbildningsberedningen Rapport från Socialberedningen Rapport från Kulturberedningen Direktörens rapport 19. Delgivningar Protokoll Socialberedning/Barn och utbildningsberedning gemensamt Protokoll Barn och utbildningsberedning Protokoll Socialberedning Protokoll från länshandikapprådet/länspensionärsrådet Protokoll från länshandikapprådet/länspensionärsrådet Protokoll från Tillväxtberedningen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2OL5:2OI) - yttrande.

4 Styrelsen Sida 95 (122) 70 Val av justerare Ordföranden föreslår att Kristina Zakrisson, (s), Kiruna, utses till justerare. att Kristina Zakrisson, (s), Kiruna, utses till justerare

5 Styrelsen Sida 96 (122) 71 Föredragningslista Ordföranden redovisar utsänd föredragningslista och föreslår att även ärendet Ansökan Regnbågsdagen 2014 och Integration behandlas under dagens sammanträde samt att dagens gäster får presentera ärendena Ny projektperiod North Swedenkontoret och Folkhälsa, ett nytt strategidokument för Folkhälsa innan styrelsen inleder dagens förhandlingar. att utsänd föredragningslista, efter ändringar enligt ordförandens förslag, antas

6 Styrelsen Sida 97 (122) 72 North Sweden European Office Muntlig information av Mikael Jansson, North Sweden European Office. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

7 Styrelsen Sida 98 (122) 73 Folkhälsa, Nytt regionalt strategidokument för Folkhälsa Muntlig information av Joanna Hansson, Norrbottens läns landsting. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna

8 Styrelsen Sida 99 (122) 74 Medfinansiering av ny projektperiod för North Sweden European Office Sedan 1997 har Norrbotten och Västerbotten med en bred ägarbild drivit ett gemensamt projektsamarbete, North Sweden European Office. Det är ett långsiktigt samarbete mellan Handelskamrarna, Företagarna, Universiteten, landstingen, länsstyrelsen i Norrbotten, regionförbundet Västerbotten samt kommunförbundet Norrbotten. Huvudsyftet är att påverka och bevaka regionens intresse i Bryssel vilket har varit lyckosamt med exempelvis Bottniska korridoren som Core Network i TEN-T, bibehållande av gleshetsbonusen, drygt 1 mrd i nuvarande strukturfondsperiod samt driftstöd till icke statliga flygplatser. Detta är endast några resultat på ett viktigt påverkansarbete. North Sweden har ett gott rykte och legitimitet på Brysselarenan och anses vara ett av de bättre regionkontoren. Inför förra perioden gjordes en utredning om det skulle bildas ett bolag eller någon annan form istället för ett projekt. Resultatet visade att det skulle innebära hinder för en del av ägarna att fortsätta vara med samt att en viss del av finansieringen skulle upphöra. Därför beslutades att fortsätta i projektform men gärna en längre period. Förslaget är nu en förlängning på sju år för att bättre ligga i fas med EU:s cykler. På ägarrådet den 24 april 2015 beslutades om fortsatt samarbete från samtliga parter. På ägarrådet deltar företrädare från den regionala nivån där Kommunförbundet Norrbotten företräder kommunerna. Direktör Mikael Jansson, North Sweden deltar på styrelsen och kommer att presentera förslaget. Föreslaget är en sjuårsperiod, med en finansiering för Kommunförbundet Norrbotten på totalt tkr vilket innebär för förbundet 115 tkr/år och för kommunerna en uttaxering på 3,70/inv. och år för From 2018 innebär det en viss indexuppräkning baserat på lönekostnadsutveckling som fastslås utifrån omräknat arbetskostnadsindex för det s.k. omräkningstalet för löner i regeringens vårbudgetproposition till riksdagen. Presidiet föreslår styrelsen besluta ställa sig positiv till samarbetsavtalet för North Sweden European Office rekommendera kommunerna godkänna medfinansieringen

9 Styrelsen Sida 100 (122)./. Bilaga. Styrelsen diskuterar frågan. Ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå att presidiets förslag till beslut kompletteras med att uppräkningen från 2018 och framåt ska baseras på den lönekostnadsutveckling som fastslås utifrån omräknat arbetskostnadsindex för det så kallade omräkningstalet för löner i den av regeringen till riksdagen varje år framlagda vårbudgetpropositionen, med avrundning till jämnt hundratal. uppräkningen från 2018 och framåt ska baseras på den lönekostnadsutveckling som fastslås utifrån omräknat arbetskostnadsindex för det så kallade omräkningstalet för löner i den av regeringen till riksdagen varje år framlagda vårbudgetpropositionen, med avrundning till jämnt hundratal styrelsen ställer sig positiv till samarbetsavtalet för North Sweden European Office rekommendera kommunerna godkänna medfinansieringen

10 Styrelsen Sida 101 (122) 75 Delårsredovisning per Föreligger förslag till delårsredovisning. Presidiet föreslår delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna./. Bilaga. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. delårsredovisning per , med godkännande, läggs till handlingarna

11 Styrelsen Sida 102 (122) 76 Kommunförbundet Norrbottens arbete med folkhälsan Bakgrund Styrelsen har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om kommunernas och förbundets arbete med folkhälsofrågor. Vid styrelsens sammanträde presenterades ett förslag till långsiktig inriktning för detta arbete, se bilaga. Frågan har sedan diskuterats vid ett antal styrelsemöten där inriktningen varit att prioritera dessa frågor men där de ekonomiska övervägandena inneburit att inga beslut fattats. Vid styrelsemötet fick kansliet och direktören i uppgift att omformulera inriktningen på arbetet i Verksamhetsplan och budget 2015 samt att finna en ekonomi för detta. En fortsatt prioritering av folkhälsofrågorna Skrivningen från styrelsens sammanträde i juni 2014 utgör fortfarande grunden för det fortsatta arbetet. Särskilt betydelsefullt är förslaget som rör de regionala aktörernas kommande folkhälsoarbete (Se bilaga); det kommer att utgöra utgångspunkten för att utveckla arbetet och samspelet mellan kommunerna och de regionala myndigheterna. Efter beslut i Norrbottens folkhälsopolitiska råd (NFR) kommer länets politiska strategi för folkhälsan att revideras under Landstinget leder på uppdrag av NFR detta arbete i nära samverkan med övriga aktörer. Det nya dokumentet kommer att innehålla förändringar på en rad punkter och vara färdigt för beslut i början av Kommunförbundet Norrbotten kommer att skapa resurser för att kunna delta i detta arbete. FoUI-miljön kommer att spela en nyckelroll i det strategiska folkhälsoarbetet vid Kommunförbundet. FoUI har till uppgift att stärka samarbetet mellan länets kommuner vad gäller kunskapsutveckling inom socialtjänst- och utbildningsområdet men även kring kommunövergripande frågor med social hållbarhet som samlande begrepp. En sida av den sociala hållbarheten är sådana materiella aspekter som exempelvis boende, utemiljö och tillgång till arbete och service. En annan sida är de icke-materiella, eller mjuka aspekterna av människors liv så som jämlikhet och inflytande, mångfald, samhörighet och trygghet. Hit hör också frågor om människors livskvalitet och hälsa. Folkhälsoarbete utgör således en väsentlig del av det sociala hållbarhetsperspektivet, vilket också motiverar kopplingen till FoUI som föreslås i denna skrivelse. FoUI skulle exempelvis kunna stödja och utveckla samverkan mellan kommunerna i folkhälsofrågor, bistå med stöd vid implementering och utvärdering av olika folkhälsosatsningar och med att tillgängliggöra metoder för uppföljning. Det skulle också kunna handla om att identifiera fler och mer relevanta indikatorer för att mäta folkhälsans utveckling bland olika kategorier av medborgare, vilket skulle kunna öka precisionen med avseende på vilka insatser som behövs.

12 Styrelsen Sida 103 (122) Förslag till åtgärder Kommunförbundet Norrbottens FoUI-miljö utgör en huvudresurs för det övergripande arbetet med Social hållbarhet i Norrbottens kommuner, med en vetenskaplig ledare som ansvarig för detta område. En naturlig följd är att förbundets folkhälsoarbete i huvudsak sorterar under FoUIenheten. FoUI-miljön förstärks med ytterligare en tjänst på heltid med inriktning på det lokala folkhälsoarbetet i kommunerna, i samverkan med övriga regionala aktörer i enlighet med angivet förslag om de regionala aktörernas kommande folkhälsoarbete (Se bilaga) som grund. Anställningen benämns Utvecklingsledare folkhälsa och genomförs som ett treårigt projekt med uppföljning. I anställningen som utvecklingsledare ingår att söka externa anslag för att kunna genomföra angelägna utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet. I arbetet med revideringen av den folkhälsopolitiska strategin förstärker Kommunförbundet sitt kansli med en folkhälsostrateg på 10 % under För det politiska arbetet med strategin, genom Kommunförbundets representation i NFR, skapas ytterligare ekonomiskt utrymme för deltagande i diskussioner i länets kommuner och vid nätverksträffar. särskilt prioritera stödinsatser till de små och mindre resursstarka kommunerna i länet Ekonomi Kostnaden för den nyinrättade tjänsten som utvecklingsledare med inriktning folkhälsa beräknas till cirka kr per år, vilket inkluderar lön och omkostnader. Under 2016 finansierar FoUI-enheten 40 % av denna kostnad och cirka 20 % under de kommande två åren. Resterande del finansieras via Kommunförbundet Norrbottens egna kapital. Verksamhet som utvecklas i enskilda kommuner genom insatser från Kommunförbundets nya resurs på området kommer till viss del att belasta den enskilda kommunen vilket görs genom särskild överenskommelse mellan kommunen och Kommunförbundet Norrbotten. Riktlinjer för detta kommer att utarbetas. Detta berör det som benämns Lokala överenskommelser/handlingsplaner samt Kommunpaket i bilaga. Kansliet föreslår styrelsen att besluta att godkänna de föreslagna åtgärderna rörande förbundets folkhälsoarbete att godkänna finansieringen av insatserna i enlighet med ovanstående att budgeten för arbetet i Norrbottens Folkhälsopolitiska råd höjs med

13 Styrelsen Sida 104 (122)./. Bilaga. Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. att godkänna de föreslagna åtgärderna rörande förbundets folkhälsoarbete att godkänna finansieringen av insatserna i enlighet med ovanstående att budgeten för arbetet i Norrbottens Folkhälsopolitiska råd höjs med

14 Styrelsen Sida 105 (122) 77 Skoldatateket Under styrelsens sammanträde , 66, har ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väckt frågan om Luleå kommun ska dra sig ur samarbetet kring Skoldatatek så som han hört. Maria Lavander, kansliet, redogör för att ett sådant förslag diskuteras inom Luleå kommuns förvaltning och att Barn- och utbildningsberedningen gett kansliet uppdraget att utreda frågan. Ordföranden förslår att informationen läggs till handlingarna och att styrelsen behandlar frågan när Barn- och utbildningsberedningen utrett den. informationen läggs till handlingarna frågan tas upp efter att Barn- och utbildningsberedningen utrett den Barn- och utbildningsberedningen har beslutat föreslå styrelsen att säga upp avtalet om Skoldatatek mellan Bodens kommun och Kommunförbundet Norrbotten Presidiet föreslår avtalet om Skoldatatek mellan Bodens kommun och Kommunförbundet Norrbotten sägs upp./. Bilaga. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls och kansliet får uppdraget att utreda behovet av ett samlat IKT-pedagogiskt stöd i länet, samt göra en översyn av MediaCenters verksamhet mot bakgrund av detta och Skoldatatekets nedläggning. avtalet om Skoldatatek mellan Bodens kommun och Kommunförbundet Norrbotten sägs upp kansliet får uppdraget att utreda behovet av ett samlat IKT-pedagogiskt stöd i länet, samt göra en översyn av MediaCenters verksamhet mot bakgrund av detta och Skoldatatekets nedläggning

15 Styrelsen Sida 106 (122) 78./. Bilaga. Utredning Regional fysisk planering för bostadsbyggande Kansliet har utarbetat bilagt förslag till yttrande. Styrelsen diskuterar förslaget, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen genom att föreslå följande förändringar och förtydliganden: Kommunförbundet Norrbotten avstyrker förslaget. i skrivelsen betona att landet ser olika ut. risken är uppenbar att den regionala planeringen fördröjer processen i kommunerna när det istället finns behov av att förkorta den kommunala planprocessen och möjligheter till överklagande. ge kansliet uppdraget att omarbeta skrivelsen enligt ovanstående och därefter skicka den till näringsdepartementet

16 Styrelsen Sida 107 (122) 79./. Bilaga. Naturbruksutbildningarna i Norrbotten, PM Vid Landstingsstyrelsens sammanträde den 27 maj 2015 togs beslut om ny inriktning för landstinget gällande huvudmannaskap för Kalix naturbruksgymnasium och Grans naturbruksgymnasium. Landstinget sa upp Samverkansavtalet och meddelade att man ville avsluta sitt huvudmannaskap för utbildningarna. Landstinget uttryckte också önskan om att huvudmannaskapet skulle övertas av Kalix och Piteå kommuner. Vid sammanträdet uppdrogs till landstingsdirektören att tillsätta en arbetsgrupp bestående av representanter från Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet, Kalix kommun och Piteå kommun. Arbetsgruppens uppdrag blev att skapa en gemensam bild och ta fram förslag till landstingsstyrelsens möte den 30 september Den gemensamma arbetsgruppen har genomfört tre möten under perioden från att beslutet fattades på landstingsstyrelsen, den 11 juni, den 10 augusti och den 2 september. Ytterligare möte i arbetsgruppen genomförs den 8 oktober. Ett avstämningsmöte har också hållits med politiskt ansvariga för NLL, Kommunförbundet, Kalix och Piteå kommuner den 24 juni. Dessutom har ytterligare möten hållits i respektive kommuner. Därutöver har Kommunförbundet haft en egen arbetsgrupp med representanter från Piteå, Kalix och Luleå kommuner, som har haft ett antal träffar. Möten med näringen har också genomförts. Både Kalix kommun och Piteå kommun har deklarerat sin avsikt att överta huvudmannaskap för naturbruksutbildningarna under förutsättning att en långsiktigt hållbar lösning kan arbetas fram. Kansliets förslag: arbetsgruppen får arbeta vidare tills dess att huvudmannaskapsfrågan är utredd och beslutad. kansliet bistår Kalix kommun och Piteå kommun med framtagande och färdigställande av Samverkansavtal mellan kommunerna Styrelsen diskuterar ärendet, varefter ordföranden sammanfattar diskussionen med att föreslå att stryka orden mellan kommunerna i den andra att-satsen och att ärendet inte tas upp till ytterligare behandling i styrelsen. arbetsgruppen får arbeta vidare tills dess att huvudmannaskapsfrågan är utredd och beslutad. kansliet bistår Kalix kommun och Piteå kommun med framtagande och färdigställande av Samverkansavtal

17 Styrelsen Sida 108 (122) ärendet inte tas upp till ytterligare behandling i styrelsen

18 Styrelsen Sida 109 (122) 80 Kompetensplattform Norrbotten Marita Björkman, kansliet, lämnar muntlig delrapport enligt rubrik. Ordföranden föreslår att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna. delrapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

19 Styrelsen Sida 110 (122) 81 Laxfiskeprojektet, fortsättning efter 2015 Styrelsen beslutade kommunförbundet får uppdraget att söka lämpliga finansiärer till förlängning av projektet under tre år kommunförbundet får uppdraget att utreda om det finns lämplig/lämpliga organisationer som tar över projektägarskapet under denna tid en rapport om uppdraget och förslag till beslut lämnas till styrelsen under sammanträdet den 4 december Kommunförbundet har fungerat som projektägare för projektet Laxfiske framtidens besöksnäring i länet, vilket varit mycket framgångsrikt. För att renodla Kommunförbundets verksamhet har möjligheten att flytta framtida Laxfiskeprojekt till annan huvudman undersökts. Laxfiskprojekt har initialt bestått i att öka förekomsten av lax i våra älvar. För att göra det har en stor del av arbetet koncentrerats till förvaltningsfrågor vilka till stor del bestäms i Bryssel. Först när laxfiskekvoten nått en viss nivå kan man framgångsrikt utveckla besöksnäring kopplad till laxfiske. Intressenter i näringen bedömer att det kvarstår 2-3 års arbete med förvaltningsfrågor och att vi under denna tid behöver ha en offentlig aktör som fortsätter vara projektägare för att skapa legitimitet i de grupperingar i EU som arbetar med frågan. Kommunförbundet har därför haft kontakt med länsstyrelsen i Norrbotten samt landstinget, vilka skulle kunna vara alternativa projektägare. Ingen av dessa organisationer tycker att det är lämpligt att de tar över projektägarrollen i nuläget. Länsstyrelsen är dock mycket angelägen om att fortsätta arbeta med Kommunförbundet i ett nytt projekt. På sikt ska projektet övergå till ett besöksnäringsprojekt varför möte hållits med Swedish Lapland för att undersöka hur en överfasning skulle se ut. I mötet framkom att Swedish Lapland önskar vara samarbetspartner i det fortsatta arbetet. De kan gå in i ett nytt projekt med 1-2 personer i styrgruppen för att arbeta för en exportmogen destination. Parallellt fortsätter arbetet med förvaltningsfrågorna vilka också tillgodoses i kompetens hos projektledare och i styrgrupp där Länsstyrelsen ingår. Projektet kommer inte att innebära några merkostnader för Kommunförbundet. Projektet bedrivs med extern finansiering.

20 Styrelsen Sida 111 (122) Kansliets förslag: att Kommunförbundet står bakom en ny ansökan av ett projekt inom Laxfiskeområdet att styrgrupp för projektet består av tjänstepersoner från Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Swedish Lapland att finansiering av projektet sker genom extern finansiering, vilket också är en förutsättning för projektets genomförande Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. att Kommunförbundet står bakom en ny ansökan av ett projekt inom Laxfiskeområdet att styrgrupp för projektet består av tjänstepersoner från Kommunförbundet, Länsstyrelsen och Swedish Lapland att finansiering av projektet sker genom extern finansiering, vilket också är en förutsättning för projektets genomförande

21 Styrelsen Sida 112 (122) 82./. Bilaga. Riktlinjer för förvaltning av Kommunförbundet Norrbottens kapital Kommunförbundet Norrbotten förfogade över kronor, varav eget kapital var kronor. Förbundet saknar riktlinjer för förvaltning av kapital. Kansliet har utarbetat ett förslag till riktlinjer. Styrelsen beslutade , 49, att direktören får i uppdrag att omarbeta förslaget så att det innefattar mer detaljerade riktlinjer även etiska värderingar i riktlinjerna att styrelsen tar upp frågan igen vid kommande sammanträde Bilagda förslag är omarbetat enligt styrelsens beslut Presidiet föreslår att förslaget bifalls Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. att förslaget bifalls

22 Styrelsen Sida 113 (122) 83 Europaforum Norra Sverige Muntlig information av ledamoten Ellinor Söderlund. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. informationen läggs till handlingarna.

23 Styrelsen Sida 114 (122) 84 Norrbottens Kulturplan , Komplettering 2016 Kulturarbetet i Norrbottens län bedrivs sedan en följd av år gemensamt mellan Norrbottens läns landsting och Norrbottens kommuner, ett arbete intensifierat genom Kultursamverkansmodellen introduktion och etablering från och med Utvärderingar och uppföljningar av Norrbottens Kulturplan görs kontinuerligt. Rapportering sker till Statens Kulturråd och till Myndigheten för Kulturanalys. Huvudavsikten med bilagd kompletteringen är att presentera förändringar, nya mål för 2016 och eventuella nya ekonomiska prioriteringar. Vidare ger kompletteringen en sammanfattning och rapportering av vad som uppnåtts under föregående år. Vid Kommunförbundet Norrbottens styrelsemöte beslutade styrelsen att ställa sig bakom förslag till kulturplan Kulturberedningen har den ställt sig bakom förslag av kompletteringar för 2016 i Kulturplanen Presidiet har inte tagit ställning eftersom förslaget inte var klart till sammanträdet Landstingsstyrelsen kommer att fatta beslut om kompletteringarna vid deras sammanträde Kansliets förslag: att styrelsen ställer sig bakom förslaget till kompletteringar för 2016 i Kulturplanen /. Bilaga. Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. att styrelsen ställer sig bakom förslaget till kompletteringar för 2016 i Kulturplanen

24 Styrelsen Sida 115 (122) 85 Val till styrgrupp för Region Norrbotten I samband med den förnyade ansökan om att bilda region Norrbotten 2017 har landstingsstyrelsen beslutat inrätta en politisk styrgrupp. Till denna styrgrupp bjuder landstingsstyrelsen in två representanter från Kommunförbundet Norrbotten. I den förra styrgruppen representerades Kommunförbundet Norrbotten av ordföranden, Karl Petersen, och en representant för partierna, Lars Alriksson. Den politiska styrgruppen har redan inlett sitt arbete. Kommunförbundet Norrbotten har tills vidare representerats av ordförande Britta Flinkfeldt Jansson och 2:e vice ordförande Lars Alriksson. Presidiet föreslår att Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, och Lars Alriksson, (m), Gällivare, utses som ledamöter i Den Politiska styrgruppen för Region Norrbotten. Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls. att Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog, och Lars Alriksson, (m), Gällivare, utses som ledamöter i Den Politiska styrgruppen för Region Norrbotten

25 Styrelsen Sida 116 (122) 86 Sammanträdesplan 2016 Kansliet har utarbetat bilagt förslag till sammanträdesplan för Gången är normalt att ett ärende först behandlas i en beredning eller utskott. Beslut i dessa organ ska hinna åtgärdas innan presidiet behandlar ärendet och beslut i presidiet ska hinna åtgärdas innan de går vidare till styrelsen. Normalt skickas kallelse 10 dagar innan ett sammanträde. Av ovanstående skäl är det önskvärt med en period på fem veckor mellan beredning och styrelsesammanträde. Styrelsen har tidigare beslutat ha två sammanträden under våren och tre under hösten. Dessutom har styrelsen sedan några år tillbaka träffat riksdagsledamöter från länet för ett dialogmöte i januari. Det som styr vårens planering är främst att Förbundsfullmäktigesammanträdet enligt stadgarna ska hållas i mars eller april. Styrelsen ska behandla ärenden som ska till Förbundsfullmäktige, bland annat motioner. Sista inlämningsdag för motioner är två månader innan Förbundsfullmäktiges sammanträde och ombud i Förbundsfullmäktige ska ha fått kallelsen senast 14 dagar innan sammanträde. Det tar också tid bearbeta styrelsens beslut till den kallelse som skickas till Förbundsfullmäktiges ombud. Av ovanstående skäl måste styrelsesammanträdet hållas tidigast två och senast en månad innan Förbundsfullmäktiges sammanträde. Höstens planering styrs främst av avgränsningarna sommarsemester och julledighet. Nedanstående statistik visar var sammanträdena hållits de senaste åren Övertorneå 2014 Jokkmokk 2013 Pajala 2012 Arvidsjaur 2011 Luleå 2010 Överkalix 2009 Piteå 2008 Haparanda 2007 Älvsbyn 2005 Boden 2003 Kiruna 2001 Kalix 1999 Gällivare 1995 Älvsbyn 1992 Luleå 1989 Piteå

26 Styrelsen Sida 117 (122) Kansliet föreslår föreslaget till sammanträdesplan 2016 bifalls Förbundsfullmäktiges sammanträde 2016 hålls i Arjeplog./. Bilaga. Peter Roslund, (s), Piteå, föreslår att sammanträdet den 10 mars flyttas till den 9 mars samt att sammanträdet den 9 juni flyttas till den 8 juni och att förslaget i övrigt bifalls. sammanträdet den 10 mars flyttas till den 9 mars samt att sammanträdet den 9 juni flyttas till den 8 juni förslag till sammanträdesplan i övrigt bifalls Förbundsfullmäktiges sammanträde 2016 hålls i Arjeplog

27 Styrelsen Sida 118 (122) 87 Dialogmöte med riksdagsledamöter Styrelsen beslutade , 54 riksdagsledamöterna bjuds in till dialog den 12 januari 2016 Efter att inbjudan skickats ut har flera riksdagsledamöter påpekat att många riksdagsledamöter är upptagna av andra uppdrag just den dagen. Riksdagsledamoten Leif Pettersson, (s), har föreslagit att dialogmötet hålls den 8 eller 15 januari. Presidiet föreslår riksdagsledamöter från Norrbotten bjuds in till dialog med styrelsen den 15 januari klockan Ordföranden föreslår att presidiets förslag bifalls och att kansliet får uppdraget att undersöka om ledamöter också kan delta via videosammanträde. riksdagsledamöter från Norrbotten bjuds in till dialog med styrelsen den 15 januari klockan kansliet får uppdraget att undersöka om ledamöter kan delta via videokonferens

28 Styrelsen Sida 119 (122) 88 Rapporter Direktören rapporterar om följande: Just rubriken Rapporter är något vi funderar över. Styrelsen har representanter i många olika organ men det är sällan styrelsen får rapporter om vad som sker. Vi har fått frågor om det finns tre olika organisationer i våra lokaler eftersom det finns tre skyltar vid vår entré. Så är förstås inte fallet men att frågan ställs visar på behovet av en enhetlig och tydlig avsändare i det vi arbetar med. Av det skälet har vi nu inlett en upphandling av grafisk profil. Även namnet Kommunförbundet Norrbotten ifrågasätts men en eventuell utredning om namnfrågan får vänta i avvaktan på vad som händer med regionfrågan. Vi är i full gång med verksamhetsplaneringen för Vi försöker också identifiera vad som ger oss framgång och var vi har problem i vårt uppdrag att vara kommunernas samverkansorgan. Ett exempel på det sistnämnda är kommunchefberedningarna som hålls innan styrelsens sammanträden. Ska det fungera så som alla medlemskommuner kommit överens om så måste vi få en bred förankring i våra diskussioner. Jag kommer därför att ställa in träffar som har färre än 10 deltagare. Som ni hört går Marita Björkman i pension idag rekryteringen av hennes efterträdare är i full gång. Vi har fått 36 sökande och fyra av dessa är intervjuade. Alla är mycket kompetenta för uppdraget så jag ser framtiden an med tillförsikt. Ordföranden föreslår att rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna. rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

29 Styrelsen Sida 120 (122) 89 Delgivningar Delgivningarna presenteras på webbplatsen enligt styrelsens tidigare beslut. Ordföranden föreslår att delgivningarna läggs till handlingarna. delgivningarna läggs till handlingarna

30 Styrelsen Sida 121 (122) 90./. Bilaga. Ansökan Regnbågsdagen 2015 Omvärld hbtq, antirasism och asyl RFSL Luleå och Norrbotten ansöker enligt föreliggande dokument om kronor till Regnbågsdagen 2015 som i år hålls i Luleå. Datum är den 11 december. Detta är femte året som Regnbågsdagen hålls och denna gång är temat Omvärld hbtq, antirasism och asyl Syftet med den regionala dagen är att synliggöra hbtqfrågor (homo-, bi-, trans- och queerpersoner) och bidra med ökad kompetens inom ramen för mångfald, hbtq och öppenhet. Ordföranden konstaterar att styrelsen bifallit tidigare ansökningar med motsvarande syfte och föreslår att även denna ansökan bifalls. Jan Larsson, (s), Pajala och Jeanette Wäppling, (v), Gällivare bifaller ordförandens förslag. Robert Håkansson, (sd), Piteå, föreslår att ansökan avslås och motiverar det med att RFSL särbehandlar heterosexuella vita män. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ordförandens med fleras förslag bifalls. Robert Håkansson reserverar sig mot beslutet.

31 Styrelsen Sida 122 (122) 91 Integration Jan Larsson, (s), Pajala, väcker frågan om Integration sett ur ett kommunalt perspektiv. Han har bland annat erfarenhet att vara överförmyndare och de problem som uppstår när kommunerna ska ta emot så många ensamkommande barn. Det här är en speciell situation som kräver speciella åtgärder och här har vi mycket att vinna på att samordna våra insatser. Styrelsen diskuterar frågan. Ordföranden sammanfattar diskussionen med att föreslå att kansliet får uppdraget att till nästa sammanträde belysa denna fråga och informera om möjligheter och utmaningar för samverkan mellan medlemskommunerna. att kansliet får uppdraget att till nästa sammanträde belysa denna fråga och informera om möjligheter och utmaningar för samverkan mellan medlemskommunerna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132) Styrelsen 2014-10-23 Sida 113 (132) Plats Via video Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Jan Larsson, (s), Pajala Peter

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara,

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31) Styrelsen 2016-03-09 Sida 6 (31) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt, (s),

Läs mer

Om parterna vill utse ytterligare ledamöter i Styrelsen skall alla Parter vara överens.

Om parterna vill utse ytterligare ledamöter i Styrelsen skall alla Parter vara överens. SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens Län 2. Norrbottens Läns Landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens Läns Landsting 6. Luleå Tekniska Universitet

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-10-15 Sida 105 (122) 77 Skoldatateket Under styrelsens sammanträde 2015-06-11, 66, har ledamoten Inge Andersson, (s), Boden, väckt frågan om Luleå

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 44(64) 33 Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden, t o m 10 Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 123 (145)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 123 (145) Styrelsen 2015-12-11 Sida 123 (145) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter

SAMARBETSAVTAL. 1. Parter SAMARBETSAVTAL 1. Parter 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2. Norrbottens läns landsting 3. Kommunförbundet Norrbotten 4. Region Västerbotten 5. Västerbottens läns landsting 6. Luleå tekniska universitet

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr 2005-06-02 34(52) Plats och tid Beslutande SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Jan Larsson, Pajala, (v), tjg ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s), tjg ers Maj-Britt Lindström,

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen

North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen North Sweden European Office Programförslag Antagen av styrelsen 31 mars 2003 på uppdrag av huvudmännen Huvudmännen uppdrog åt styrelsen vid ägarmötet 20 februari 2003 Att sondera intresset för samarbete

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 29 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2011-06-09 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 9 juni 2011 klockan 10.00 Plats: Kulturens

Läs mer

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå 10/25 Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Innehåll Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten... 1 1. Bakgrund... 2 2. Uppdraget... 2 3. Kommunförbundet Norrbottens organisation och ansvarsområden...

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-02 Kl 10.00-12.00 LS 2015-0165 13-17 i Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Plats Skärgårdssalen, landstingshuset

Läs mer

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014

Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Kompletteringar till styrelsens sammanträde 23 oktober 2014 Efter att presidiet berett ärenden till styrelsen har ytterligare två brådskande ärenden inkommit till Kommunförbundet Norrbotten. Avseende en

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48)

Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Ert dnr Fi 2016/02568/K Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över remiss av betänkandet Regional indelning tre nya län, (SOU 2016:48) Kommunstyrelsen i Piteå kommun beslutade

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 28 av 44 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Fredrik Hansson, (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, samverkansledare

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott Regionförbundets styrelses extra arbetsutskott 2007-09-11 1 (10) Plats och tid Tisdag 11 september 2007 kl. 14.00 17.00 Plats ande Ledamöter Insikten, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:150 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Fastställande av riktlinjer för landstingets internationella arbete Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.00 Beslutande Christer Siwertsson (m) Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (c ) Eija Dibba (v) Inger Jonsson (c ) Jonny Springe (s) Karen

Läs mer

1. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning. 2. Godkännande av föregående minnesanteckningar

1. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning. 2. Godkännande av föregående minnesanteckningar Minnesanteckningar Beredningen för Samhällsbyggnads-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor Tid och plats 25 augusti 2016, 13:15-16:00, Gasverksgatan 3, Lund Närvarande Övriga Marika Bjerstedt Hansen (s) Osby,

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2009-01-30 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Ledningsgr Fredagen den 30 januari 2009, kl. 8.30-12:00, Försäkringskassan, 1-14 Johan Andersson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Socialberedningen 2014-09-03 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 3 september 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer