Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå"

Transkript

1 Sida Protokoll styrelsen /154 Plats Beslutande Insynsledamöter Övriga Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Stig Eriksson, (v), Gällivare Tjänstgörande ersättare Sven-Erik Bucht, (s), Haparanda Karin Wannar, (sv), Jokkmokk Tjänstgörande ersättare Robert Forsberg, (s), Kalix Kenneth Stålnacke, (s), Kiruna Karl Petersen, (s), Luleå Jan Larsson, (v), Pajala Tjänstgörande ersättare Helena Stenberg, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Eva Nilsson, (s), Överkalix Arne Honkamaa, (s), Övertorneå Kristina Simonsson, (c), Öjebyn Mona Kumpula, (fp), Aareavaara Ina Järlesjö, (kd), Piteå Bo-Anders Arvidsson, (mp), Jokkmokk Roger Kempainen, direktör Kjell-Åke Halldén, sekreterare Kalle Bergdahl, kansliet, Birgit Nordlander, kansliet, Marja-Leena Komulainen, kansliet, 114 Marita Björkman, kansliet, 115 Marina Eklund, kansliet, 115 Kenneth Johansson, landstinget 101 Anna-Mari Ruisniemi, FRISK-satsningen, 113 Utses att justera Kenneth Stålnacke, (s), Kiruna Underskrifter Sekreterare Paragrafer: Kjell-Åke Halldén Ordförande Karl Petersen Justerare. Kenneth Stålnacke

2 Sida Protokoll styrelsen /154 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Kostnadsfördelningsmodell Länstrafiken Bilagor: a) PM b) presentation enligt rubrik 2. Förstudie av projekt för att skapa en långsiktig förvaltning av naturresursen lax Bilagor: a) PM b) Skrivelse Låt vildlaxen vandra hem från Sportfiskarna 3. Ansökan om rekommendation till finansiellt stöd till Ung Företagsamhet Norrbotten Bilagor: a) PM b) Ansökan juni 2007 från Ung Företagsamhet Norrbotten 4. Slutrapport om projekt Isbrytaren Bilagor: a) PM b) Slutrapport enligt rubrik 5. Utökning av Kommunförbundet Norrbottens representation i Skogslänsgruppen Bilaga: PM 6. Val Ordförande i Barn- och utbildningsberedningen Fem ledamöter och fem ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Ordförande i Socialberedningen Fem ledamöter och fem ersättare i Socialberedningen Representant i länshandikapprådet Representant i Folkhälsopolitiska rådet Representant i hemsjukvårdens politiska styrgrupp Ersättare som revisor Ledamot i valberedningen Bilaga: PM 7. Redogörelse för videokonferenssystem inklusive kostnadskalkyl Bilaga: PM 8. Förlängning av projektet hemsjukvård Bilaga: PM 9. Skoterfrågor Muntlig redogörelse av Kalle Bergdahl, kansliet Bilaga: PM

3 Sida Protokoll styrelsen / Redovsining av FRISK-projektet och tankar inför framtiden Muntlig information av Anna-Mari Ruisniemi, FRISK-satsningen. 11. Hemsjukvården en nulägesbeskrivning Muntlig information av Marja-Leena Komulainen, kansliet. 12. Presentation av Gymnasiesamarbetet och Modersmålsprojektet Muntlig information av projektledarna Marita Björkman och Marina Eklund 13. Direktörens rapport Muntlig information av direktören 14. Delgivningar Yttrande till Naturvårdsverket angående Nationalparksplan för Sverige från Kommunförbundet Norrbotten Brev till Räddningsverkets GD Professur inom räddningstjänstområdet med fokus på uformning av responssystem från bland andra Kommunförbundet Norrbotten Protokoll Tillväxtberedningen Utsända cirkulär och inkomna svar Yttrande till Näringsdepartementet Iinriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen, perioden från Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting Yttrande till Näringsdepartementet Iinriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen, perioden från Europaforum Norra Sverige Delgivningar presenteras enligt styrelsens beslut på Kommunförbundet Norrbottens webbplats Där finns också övriga handlingar som rör styrelsens sammanträde. 15. Övriga frågor

4 Sida Protokoll styrelsen / Val av justerare Till justerare väljs Kenneth Stålnacke, (s), Kiruna

5 Sida Protokoll styrelsen / Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning: dagordningen godkänns

6 Sida Protokoll styrelsen / Kostnadsfördelningsmodell Länstrafiken Vid styrelsemötet den 14 juni 2007 diskuterades förslaget till ny kostnadsfördelningsmodell för Länstrafiken. Då det finns oklarheter om modellen och dess utfall fick kansliet i uppdrag att till ett kommande möte synliggöra totala kostnader och tilläggsavtal samt hur avtrappningen kan ske i förslaget med särskild hänsyn taget till solidaritet. Ägarsamrådet 2005 fattade beslut om att utreda en ny fördelningsmodell för underskottsfördelning till länstrafiken i Norrbottens län. Utgångspunkt för utredningen var en kostnadsfördelningsprincip där kommunerna skulle ansvara för inomkommunala linjer samt anslutningstrafik och Norrbottens läns landsting för stomlinjer inkluderande tågtrafiken. Uppdraget från ägarna syftar till bättre styrning med ökat kommunalt inflytande över trafiken genom att ägarna kan påverka vilka linjer som ska prioriteras och att kostnadsfördelningen blir ett direkt samband mellan vad man satsar och vad man får ut. I medföljande OH-dokument redovisas Norrbottensmodellens totala kostnader med nu kända kommunala tilläggsavtal. En utjämning under två år är föreslagen där kommunerna Luleå, Boden och Piteå solidarisk går in med ökat ägarbidrag som fördelas till Arjeplog, Pajala och Övertorneå. Presidiet har inte tagit ställning i frågan./. Bilagor. ge ordföranden uppdraget att i samråd med styrelsens ledamöter från Luleå, Boden, Gällivare, Kiruna, Arjeplog, Övertorneå, Älvsbyn och Pajala omarbeta förslag till kostnadsfördelningsmodell för länstrafiken uppdra till ordföranden att utse en handläggande tjänsteman för detta arbete

7 Sida Protokoll styrelsen / Bolagsordningar i de gemensamma bolagen Ordföranden väcker en fråga om förändringar i de gemensamma bolagens bolagsordningar då det gäller nomineringsförfarande, ledamotsantal mm. ge ordföranden uppdraget att i samråd med övriga ledamöter utarbeta förslag till förändringar i bolagsordningarna

8 Sida Protokoll styrelsen / /. Bilagor. Förstudie av projekt för att skapa en långsiktig förvaltning av naturresursen lax Benny Lindgren, Sportfiskarna, anhåller i skrivelse om att Kommunförbundet Norrbotten beslutar genomföra förstudie enligt rubrik. Förstudien ska klargöra hur och med vilka medfinansieringsmedel projektet kan genomföras för den första etappen i projektet som beräknas genomföras från och med april 2008 till 31 mars Presidiet föreslår styrelsen besluta ge kansliet uppdraget att genomföra en förstudie enligt rubrik under tiden november 2007 till och med februari 2008 förstudien ska syfta till att i samarbete med kommunerna, berörda intresseorganisationer och övriga intressenter utforma en projektansökan enligt intentionerna i rubriken förstudien ska klarlägga finansieringen av projektet förstudien ska innefatta framtagande av ett namn på projektet Kommunförbundet Norrbotten finansierar förstudien till 50 procent och att kansliet får uppdraget att söka finansiering för resterande kostnader kostnaden för hela förstudien inte får överskrida kronor ge kansliet uppdraget att genomföra en förstudie enligt rubrik under tiden november 2007 till och med februari 2008 förstudien ska syfta till att i samarbete med kommunerna, berörda intresseorganisationer och övriga intressenter utforma en projektansökan enligt intentionerna i rubriken förstudien ska klarlägga finansieringen av projektet

9 Sida Protokoll styrelsen /154 förstudien ska innefatta framtagande av ett namn på projektet Kommunförbundet Norrbotten finansierar förstudien till 50 procent och att kansliet får uppdraget att söka finansiering för resterande kostnader kostnaden för hela förstudien inte får överskrida kronor förstudien tar fram förslag till lämplig projektägare.

10 Sida Protokoll styrelsen / Ansökan om rekommendation till finansiellt stöd till Ung Företagsamhet Norrbotten Anna Skiöldenbrand Berg och Peter Ericson, Ung Företagsamhet Norrbotten ansöker i skrivelse juni 2007 om rekommendation till finansiellt stöd till Ung Företagsamhet Norrbotten. I skrivelsen anges att Ung Företagsamhet Norrbotten växer kraftigt och för att möjliggöra denna fortsatta utveckling med bibehållen kvalitet önskar författarna att Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar kommunerna att öka stödet från 1 krona till 2,5 kronor per invånare. Presidiet föreslår styrelsen besluta./. Bilagor. rekommendera medlemskommunerna att öka stödet till Ung Företagsamhet Norrbotten från en krona till 2,5 kronor per invånare rekommendera medlemskommunerna att öka stödet till Ung Företagsamhet Norrbotten från en krona till 2,5 kronor per invånare

11 Sida Protokoll styrelsen / Slutrapport Projekt Isbrytaren Föreligger slutrapport om projekt Isbrytaren (Europa 457/04) Oktober 2004 Oktober Rapporten ska redovisas till SIDA. Presidiet beslutar föreslå styrelsen besluta./. Bilagor. rapporten godkännes kansliet får uppdraget att redovisa rapporten till SIDA. rapporten godkännes kansliet får uppdraget att redovisa rapporten till SIDA.

12 Sida Protokoll styrelsen / Utökning av Kommunförbundet Norrbottens representation i Skogslänsgruppen För närvarande har Kommunförbundet Norrbotten ordföranden som enda förtroendevalda representant och direktören som tjänstemannarepresentant i Skogslänsgruppen. Detta är en brist vid de tillfällen då Kommunförbundet Norrbottens ordförande är förhindrad att närvara under Skogslänsgruppens sammankomster. Presidiet föreslår styrelsen besluta utse Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk och Olle Lindström, (m), Boden till ersättare i Skogslänsgruppen./. Bilaga. utse Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk och Olle Lindström, (m), Boden till ersättare i Skogslänsgruppen

13 Sida Protokoll styrelsen / Val Styrelsen har , 68, beslutat bifalla förslag 4:2 Styrelse med fasta beredningar de fasta beredningarna ska vara Socialberedning samt Barnoch utbildningsberedning styrelsen bland sina ledamöter utser ordförande och vice ordförande i beredningarna valberedningen får uppdraget att föreslå ledamöter i beredningarna kansliet får uppdraget att utarbeta förslag till arbetsordning, delegationsordning och budget för arbetsorganisationen enligt förslag 4:2 Styrelse med fasta beredningar Detta innebär bland annat att två beredningar, en Socialberedning samt en Barn- och Utbildningsberedning, ska tillsättas och till var och en av dessa ska utses fyra ledamöter och fyra ersättare. Därutöver utser styrelsen en ordförande till vardera beredningen bland sina ordinarie ledamöter. Beslutet innebär också att valberedningen får uppdraget att föreslå ledamöter i beredningarna. Styrelsen har , 94, beslutat bland annat: att att att att Socialberedningen samt Barn- och utbildningsberedningen ska bestå av ordförande och ersättare utsedda bland styrelsens ledamöter samt fem övriga ledamöter ge valberedningen uppdraget att vidtala och föreslå fem ledamöter till respektive beredning ge valberedningen uppdraget att vidtala och föreslå ny ledamot i länshandikapprådet efter Leif Wikman, (s), Luleå ge valberedningen uppdraget att vidtala och föreslå ny ledamot i folkhälsopolitiska rådet efter Leif Wikman,(s), Luleå

14 Sida Protokoll styrelsen /154 att att ge valberedningen uppdraget att vidtala och föreslå ny revisorsersättare efter Marita Björkman, (s), Piteå ge kansliet uppdraget att föreslå ledamot i valberedningen efter Marita Björkman, (s), Piteå Därutöver ska styrelsen välja en ordförande och en ersättare till respektive beredning bland sina egna ledamöter. Valberedningen har till kansliet inlämnat följande förslag: Barn- och utbildningsberedning : Ingrid Nordberg Luleå Kåre Strömbäck Haparanda Roger Suup Kiruna Tone Karlberg Arjeplog Rigmor Åström Boden Ersättare: Ruth Rahkola Birgitta Persson Åke Johdet Kent Sundström Britta Pervaniemi Piteå Överkalix Pajala Arvidsjaur Pajala Socialberedning : Eva Bergström Agneta Eriksson Kenneth Nilsson Marlene Haara Iris Dimitri Ersättare: Anders Sundström Henning Åhman Rita Poromaa Bertil Sundqvist Kestin Edfast Luleå Piteå Kiruna Haparanda Gällivare Boden Arvidsjaur Gällivare Kalix Kiruna Länshandikapprådet: Bertil Sundqvist, Kalix

15 Protokoll styrelsen Sida 140/154 Folkhälsopolitiska rådet: Jan Larsson, Pajala Revisorsersättare Monica Öhman, Kalix Styrelsen har också att utse representant i hemsjukvårdens politiska styrgrupp efter Leif Wikman, (s), Luleå. Presidiet föreslår styrelsen besluta utse ledamöter i Barn- och utbildningsberedning, Socialberedning, Länshandikapprådet, Folkhälsopolitiska rådet och revisorssersättare för Bengt Ek,(s), Piteå, enligt valberedningens förslag utse Kenneth Nilsson, (s), Kiruna till ledamot i hemsjukvårdens politiska styrgrupp utse Lena Wikberg, (s), Piteå, som ledamot i valberedningen utan eget ställningstagande till styrelsen överlämna frågan om val av ordförande och ersättare till barnoch utbildningsberedning samt socialberedning./. Bilaga. Ordföranden meddelar att nuvarande ledamoten i Folkhälsopolitiska rådet, Leif Wikman, (s), Luleå, inte avsagt sig uppdraget varför val till Folkhälsopolitiska rådet utgår. som ordförande i Barn och utbildningsutskottet utse Robert Forsberg, (s), Kalix

16 Protokoll styrelsen Sida 141/154 som vice ordförande i Barn och utbildningsutskottet utse Eva Nilsson, (s), Överkalix som ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsberedningen utse: Ingrid Nordberg, (s) Luleå Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Roger Suup, (s) Kiruna Tone Karlberg, (s) Arjeplog Rigmor Åström, (m) Boden som ersättare i barn- och utbildningsberedningen utse: Ruth Rahkola, (s) Piteå Birgitta Persson, (s) Överkalix Åke Johdet, (s) Pajala Kent Sundström, (s) Arvidsjaur Britta Tervaniemi, (v) Pajala som ordförande i socialberedningen utse Jan Larsson, (v), Pajala som vice ordförande i socialberedningen utse Bill Nilsson, (s), Älvsbyn som ordinarie ledamöter i socialberedningen utse: Eva Bergström, (s) Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s) Kiruna Marlene Haara, (s) Haparanda Iris Dimitri, (v) Gällivare som ersättare i socialberedningen utse: Agneta Eriksson, (s) Piteå Anders Sundström, (ns) Boden Rita Poromaa, (s) Gällivare Bertil Sundqvist, (s) Kalix Kestin Edfast, (m) Kiruna som ledamot i Länshandikapprådet efter Leif Wikman, (s), Luleå, utse Bertil Sundqvist, (s), Kalix som revisorsersättare efter Marita Björkman,(s), Piteå, utse Monica Öhman, (s) Kalix

17 Protokoll styrelsen Sida 142/154 som representant i hemsjukvårdens politiska styrgrupp efter Leif Wikman, (s), Luleå utse Kenneth Nilsson, (s), Kiruna ersättare i beredningarna kallas i den ordning de nämns ovan

18 Protokoll styrelsen Sida 143/ Redogörelse för videokonferenssystem inklusive kostnadskalkyl Kommunförbundet Norrbotten har haft i uppdrag att förse sitt presidium och samtliga kommunchefer i Norrbotten med en videokonferenslösning. Alla kommuner och Kommunförbundet Norrbotten är anslutna med varandra via Polarix Region med 100 Mbps och har därigenom nu en kraftfull motorväg för kommunikation. Tillsammans med IT Norrbotten har tre videokonferenssystem utvärderats. Utvärderingen har genomförts utifrån bl.a. följande aspekter: Användarvänligt - handhavandet skall vara enkelt och intuitivt, Funktionellt - de olika funktionerna i videokonferenssystemet skall fungera bra och ekonomi ekonomiskt försvarbart. De tre produkter som utvärderats är Alkit Confero, Marratech samt Polycom PVX (H.323 klient). Respektive system representerar var för sig olika tekniker som gör att man inte kan samverka mellan systemen. Detta är inget problem om lösningen skall användas enbart mellan de användare som Kommunförbundet Norrbotten fått i uppdrag förse med en videokonferenslösning. Men det innebär ett problem om man t.ex. ska kommunicera med någon som använder en annan teknik än den valda. Kontakt har tagits med ett antal parter för att undersöka vilka inriktningsbeslut som finns framtagna för val av teknik eller andra aspekter, som t.ex. samverkansfördelar, som påverkar val av teknik. Förslag till Beslut A. Videokonferenssystem För att snabbt komma igång med användning på ett enkelt sätt förslås att presidiet utrustas med en H.323 lösning (PVX) installerad på sina Pc:ar och att man nyttjar en befintlig inbyggd brygga. Detta ger en möjlighet att komma igång och nyttja de möjligheter som nät och teknik erbjuder nu. Kostnad för införande av presidiet beräknas till ca kr enligt följande: Polycom PVX 5*1 000 kr = kr Tillbehör (kamera, hörlur) 5*1 000 = kr Installation (respektive It-avd) 15 tim * 500 kr = kr

19 Protokoll styrelsen Sida 144/154 Utbildning (Thomas Kfb) 20 tim * 500 kr = kr Omkostnader (resor mm) kr B. Arbetsgrupp Den befintliga arbetsgruppen, bestående av representanter från Kommunförbundet Norrbotten, IT Norrbotten och kommunerna förstärks med representanter från landstinget och får i uppdrag att arbeta vidare med en långsiktig videokonferensstrategi för kommuner och landstinget. Kostnaden för hela införandet redovisas i en senare rapport över en långsiktig videokonferensstrategi för Norrbotten. De kostnader som uppkommer i samband med att ta fram en videokonferensstrategi fördelas mellan de medverkande organisationerna. C. Införande Införandet sker i följande steg, där steg 2 planeras i tid efter att arbetsgruppen genomfört sitt uppdrag. Steg 1: Presidiet genomför sitt första möte 2008 som videokonferensmöte. Steg 2: Möjlighet att kommunicera virtuellt införs för följande funktioner och i följande ordning. A Kommunchefer B Kommunalråd C Övriga beslutade funktioner presidiet förses med utrustning enligt förslaget den befintliga arbetsgruppen förstärks med en representant från landstinget och att gruppen får i uppdrag att arbeta vidare med en långsiktig videokonferensstrategi för kommuner och landstinget kostnaden för hela införandet redovisas i en senare rapport över en långsiktig videokonferensstrategi för Norrbotten

20 Protokoll styrelsen Sida 145/154 de kostnader som uppkommer i samband med att ta fram en videokonferensstrategi fördelas mellan de medverkande organisationerna. presidiets första beredningssammanträde under 2008 genomförs som ett videokonferensmöte möjlighet att kommunicera virtuellt införs för följande funktioner och i följande ordning: A Kommunchefer B Kommunalråd C Övriga beslutade funktioner

21 Protokoll styrelsen Sida 146/ Förlängning av projektet övertagandet av hemsjukvården i länet Kommunerna ska bli ansvariga för hemsjukvården med undantag av läkarinsatser från Med hemsjukvård avses de integrerade sociala och medicinska insatser inklusive rehabilitering och hjälpmedel som den enskilde behöver i sitt boende. Landstinget skall ha fortsatt ansvar för läkarinsatser men kommun och landsting skall komma överens om omfattning i tid och former för läkarinsatser i hemsjukvården och i de särskilda boendena. För att komma till rätta med samordningsproblemen läggs ansvaret för hemsjukvården hos en huvudman, kommunen. Finansiering av ansvarsfördelningen föreslås ske genom en skatteväxling i respektive län. Kommunförbundet Norrbotten styrelse har sedan tidigare beslutat i ärendet I uppdraget ingår bl a följande: * Samverka med landstinget om huvudmannaskapsgränserna. * Vidta åtgärder i syfte att förbättra omsorgen och vården i länet. * Anpassa organisation och arbetsformer till förhållandena i länet. * Integrering av resurser i kommunernas omsorg och vårdverksamhet. * Utformning av långsiktig strategi för läkarmedverkan i kommunernas hälso- och sjukvård. För uppdraget finns en gemensam politisk styrgrupp med Norrbottens läns landsting samt gemensamma arbetsgrupper. För att genomföra uppdraget med övertagandet av hemsjukvården i länet finns en särskild koordinator anställd vid Kommunförbundet Norrbotten. Finansieringsplan Politisk styrgrupp Arvoden, förlorad arbetsförtjänst, reseersättning Tjänstemannagrupp Arvode, reseersättning

22 Protokoll styrelsen Sida 147/154 Processkoordinator Resor mm Administration, lokaler, datakostnader Summa Presidiet föreslår styrelsen besluta att att fortsätta arbetet med övertagandet av hemsjukvården i länet i samarbete med Norrbottens läns landsting finansiering sker som tidigare beslutat under första halvåret 2008 av kommunerna med kr och andra halvåret svarar Kommunförbundet Norrbotten för finansieringen att fortsätta arbetet med övertagandet av hemsjukvården i länet i samarbete med Norrbottens läns landsting att finansiering sker som tidigare beslutat under första halvåret 2008 av kommunerna med kr och andra halvåret svarar Kommunförbundet Norrbotten för finansieringen

23 Protokoll styrelsen Sida 148/ Skoterkörning inom tätbebyggt område Kommunförbundet Norrbotten och Vägverket Region Norr anordnade en temadag Snöskoter i tätort. Under dagen framkom bland annat följande: I Sverige fanns det år registrerade snöskotrar, varav i Norrbotten Flest skotrar fanns i Kiruna kommun, fordon. Enligt 5 kap trafikförordningen, som reglerar bestämmelserna för trafik med terrängfordon är det förbjudet att framföra terrängfordon på andra vägar än enskilda frånsett när man korsar en väg eller om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt att färdas på vägen. Enligt 10 kap, 7, punkt 21, kan dock kommunen medge avvikelse från bestämmelserna. Avvikelse sker genom att kommunen beslutar om en lokal trafikföreskrift. Sedan temadagen har frågan diskuterats i många sammanhang. Ordföranden föreslår att också ledamöterna Kommunförbundet Norrbottens styrelse ges tillfälle att diskutera frågan. Presidiet föreslår styrelsen besluta styrelsens ledamöter ges tillfälle att diskutera frågan om skoterkörning inom tätbebyggt område Kalle Bergdahl, kansliet, redogör för ovan beskrivna temadag och om lagstiftningen inom detta område. Av redogörelsen framgår också att vissa kommuner tillåter skoterkörning i tätbebyggt område. ge kansliet uppdraget att arrangera en träff där berörda i kommunerna och representanter för skoterföreningar får tillfälle till erfarenhetsutbyte om skoterkörning i tätbebyggda områden.

24 Protokoll styrelsen Sida 149/ Redovisning av FRISK-projektet och tankar inför framtiden Anna-Mari Ruisniemi, FRISK-satsningen, lämnar en redovisning för projektet som är genomfört till årsskiftet. redovisningen, med godkännande, läggs till handlingarna

25 Protokoll styrelsen Sida 150/ Hemsjukvården en nulägesbeskrivning Marja-Leena Komulainen, kansliet, ger en nulägesbeskrivning av arbetet med överföring av hemsjukvård från Norrbottens Läns Landsting till kommunerna. redovisningen, med godkännande, läggs till handlingarna

26 Protokoll styrelsen Sida 151/ Presentation av Gymnasiesamarbetet och Modersmålsprojektet Marita Björkman, projektledare för Gymnasiesamarbetet, och Marina Eklund, projektledare för Modersmålsprojektet, presenterar sina respektive projekt. Barn- och utbildningsberedningen får uppdraget att engagera sig i de båda projekten presentationerna, med godkännande, läggs till handlingarna

27 Protokoll styrelsen Sida 152/ Direktörens rapport Direktören lämnar rapport om verksamheten sedan senaste styrelsesammanträdet. Av rapporten framgår bland annat att förhandlingarna om hyran för förbundets lokaler på Västra Varvsgatan 11 lett till en hyreshöjning med cirka kronor per år. Direktören rapporterar också om uppvaktningen av biträdande vägdirektör Mats Öberg på Vägverket för att etablera Barents Väg enligt styrelsens beslut. Av den informationen framgår att de berörda länderna och länen inte är överens om vad som kan kallas Barents Väg och därmed bedömer Vägverket att det inte är möjligt att agera i frågan just nu. Frågan bevakas i fortsatt dialog med Vägverket. uppdraget att uppvakta Vägverket om Barents Väg är utfört rapporten, med godkännande, läggs till handlingarna

28 Protokoll styrelsen Sida 153/ Ingen examinationsrätt för socionomer på Luleå Tekniska Universitet Styrelsen har , 77, beslutat ordföranden och direktören får uppdraget att kontakta Luleå Tekniska universitet samt ansvariga för distansutbildningen av socionomer i länet för att informera sig om förutsättningar och möjligheter för socionomutbildningar i Norrbotten Ordföranden informerar om samtal med Luleå Tekniska Universitets rektor Pia Sandvik Viklund. Av informationen framgår bland annat att Luleå Tekniska Universitet prioriterar en utveckling inom de områden där förutsättningarna bedöms vara de bästa och främst gäller detta vissa tekniska utbildningar. Universitetet strävar också efter att utveckla effektiva samarbeten med andra utbildningsanordnare. Etablerandet av examensrätt för socionomer är inte ett av de prioriterade målen. Luleå Tekniska Universitet bedömer att det effektivaste sättet att genomföra utbildning av socionomer är genom samarbete med Umeå Universitet som redan är en etablerad utbildare på området. ordföranden utfört uppdraget enligt styrelsen beslut informationen läggs till handlingarna

29 Protokoll styrelsen Sida 154/ Delgivningar Yttrande till Naturvårdsverket angående Nationalparksplan för Sverige från Kommunförbundet Norrbotten Brev till Räddningsverkets GD Professur inom räddningstjänstområdet med fokus på uformning av responssystem från bland andra Kommunförbundet Norrbotten Protokoll Tillväxtberedningen Utsända cirkulär och inkomna svar Yttrande till Näringsdepartementet Iinriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen, perioden från Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting Yttrande till Näringsdepartementet Iinriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen, perioden från Europaforum Norra Sverige Delgivningar presenteras enligt styrelsens beslut på Kommunförbundet Norrbottens webbplats Där finns också övriga handlingar som rör styrelsens sammanträde. delgivningarna läggs till handlingarna

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum /???

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Innehåll Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten... 1 1. Bakgrund... 2 2. Uppdraget... 2 3. Kommunförbundet Norrbottens organisation och ansvarsområden...

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Beslutande Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Övriga Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Olle Lindström, (m), Boden, ledamot i styrelsen Eva

Läs mer

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå 10/25 Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 44(64) 33 Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (vid Stadshuset) Tid: Den 1 november med start klockan 10.00. Meddela

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 29 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

Sida Styrelsen av 20

Sida Styrelsen av 20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen 2007-03-01 1av 20 Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström,

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda. Enligt 1, bilaga ombudsförteckning

Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda. Enligt 1, bilaga ombudsförteckning 1/29 Plats Beslutande Övriga Utses att justera Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda Enligt 1, bilaga ombudsförteckning Bengt Ek, (s), Piteå, revisor Agneta Lipkin, (s), Kalix, sammankallande i valberedningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 113 (132) Styrelsen 2014-10-23 Sida 113 (132) Plats Via video Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr 2005-06-02 34(52) Plats och tid Beslutande SWECO- huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Jan Larsson, Pajala, (v), tjg ordförande Eva Nilsson, Överkalix, (s), tjg ers Maj-Britt Lindström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2015-03-05 Sida 32 (65) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Inge Andersson, (s), Boden Peter Waara,

Läs mer

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen 2011-08-31 Ordinarie ledamöter i Socialberedningen Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 28 av 44 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Fredrik Hansson, (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, samverkansledare

Läs mer

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

RKM3s REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN RKM3s PROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatu m Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande tisdagen den 30 augusti 2016 k1.11.00 13.00 Sammanträdesrummet, Länstrafiken i Norrbotten, Överkalix

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 6 (31) Styrelsen 2016-03-09 Sida 6 (31) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt, (s),

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (s), Arjeplog Peter Waara, (s), Haparanda Robert Bernhardsson, (s), Jokkmokk Yvonne Stålnacke, (s), Luleå Jan Larsson, (s), Pajala Peter

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Lotta Åman, (S), Arvidsjaur Inge Andersson, (S), Boden, t o m 10 Jeanette Wäppling, (V), Gällivare Peter Waara, (S), Haparanda Tommy Nilsson, (S), Kalix

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Norrbottens län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Norrbottens län Johan Kreicbergs Hösten 2009 Norrbottens län Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år.

BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. Kulturnämnden 2007-11-22 73 10 Kulturnämndens arbetsutskott 2007-11-08 55 9 BD pop ansöker från kulturförvaltningen om ett bidrag på 200 000 kr/år i tre år. BD pop ansöker från Luleå kommun om totalt 500

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 11/ 15 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå

Läs mer

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen 2011-11-10 Ordinarie ledamöter i Socialberedningen Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll Primärkommunala nämnden

Protokoll Primärkommunala nämnden 27 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Kronobäcks klosterkyrkoruin, Mönsterås Torsdagen den 9 september kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Bo Bergman Eddie Forsman Ingemar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (5)

Sammanträdesprotokoll 1 (5) 1 (5) Plats och tid Lilla Sessionssalen, landstingshuset Frösön, kl 09.00-17.30 Beslutande Ann-Marie Johansson (s) Anna Gundersson (s) Annelie Bengtsson (m) Björn Karlsson (s) Alf Lundin (v) Stefan Wikén

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-10-26 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för rehabilitering i Södertälje Tid och plats: Fredag den 3 mars 2006, kl 10.00-15.00, Hotell Skogshöjd 39-49 Ledamöter: Ersättare: Sekreterare Besim Aho, Södertälje kommun (s), ordförande Marietta de

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson

Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (10) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 23 september, kl. 13:00-16:30 Beslutande Laila Furskog, ordförande AnnaMaja Larsson Margareta Pohjanen

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer