Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt"

Transkript

1 Socialberedningen Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (vid Stadshuset) Tid: Den 1 november med start klockan Meddela kansliet om du inte kan delta så kallar vi ersättare. För adress, se nedan. Program Kaffe/thé och smörgås står framdukat Gemensamt sammanträde med Socialberedningen Lunch Separata sammanträden för de båda beredningarna Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt 1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protokoll 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet 5. Psykiatrisatsningen Barn och Unga länsgemensam resurs Muntlig information av Agneta Bygdell, kansliet 6. Instruktion till samverkansberedning Kommunerna-Landstinget Bilaga: Förslag enligt rubrik 7. Plats för Socialberedningens samt Barn- och utbildningsberedningens sammanträde Barn- och utbildningsberedningen har vid sitt senaste sammanträde beslutat Att frågan om att förlägga beredningssammanträden på olika orter i länet tas upp under nästa gemensamma beredningssammanträde 8. Delgivningar Styrelsens beslut Drogvaneundersökning 2013 och Val av ledamöter Samverkansberedning 9. Övriga frågor

2 Socialberedningen Ordinarie ledamöter Dagordning för Socialberedningens sammanträde 1. Val av justerare 2. Dagordning 3. Föregående protokoll Bilaga: Föregående protokoll 4. E-samhället kring E-hälsa Muntlig information av Marja-Leena Komulainen, kansliet 5. Vuxenhabilitering slutrapport Muntlig information av Ingrid Carlenius, kansliet. Rapporten är ännu inte färdigställd. Utsänds senare. 6. Kommunaliserad hälso- och sjukvård i ordinärt boende nuläge Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet 7. Koh I Noor avslutningsfasen Muntlig information av Gun-Britt Texwall, kansliet 8. Delgivning Styrelsens beslut Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende 9. Övriga frågor 10. Avslutning För frågor om sammanträdet, var vänlig kontakta: Kjell-Åke Halldén, Telefon: , E-post:

3 Bilagor till det gemensamma sammanträdet

4 15/28 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c ), Kalix Åke Johdet, (s), Pajala Tjänstgörande ersättare Beslutande, Socialberedningen Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Ylva Stråhle Andersson, (s), Arvidsjaur Rita Poromaa, (s), Gällivare Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå Carola Lidén, (c), Luleå Agnetha Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingrid Carlenius, kansliet Marita Björkman, kansliet Agneta Bygdell, kansliet Marja-Leena Komulainen, kansliet 25 Monica Autio, kansliet 23 Kjell-Åke Halldén, kansliet, sekreterare Underskrifter Birgitta Persson Ordförande Rigmor Åström Justerare Kjell-Åke Halldén Sekreterare

5 16/28 Utsänd dagordning 1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Birgitta Persson 2. Val av justerare 3. Föregående protokoll Bilaga: föregående protkoll 4. Val till Den politiska samverkansberedningen kommunerna - landstinget Kansliets förslag är att välja de båda ordförandena och ytterligare tre ledamöter från Barn- och utbildningsberedningen samt fyra ledamöter från Socialberedningen 5. Första sammanträde för Den politiska samverkansberedningen kommunerna landstinget Kansliet har i samråd med landstinget utrett detta och föreslår att ett första sammanträde hålls någon av följande tider : Måndag 15/10 kl Onsdag 7/11 kl el senare Måndag 12/11 kl Arbetsformer för Den politiska samverkansberedningen kommunerna - landstinget Kansliet föreslår att beredningarna diskuterar arbetsformer, arbetsordning och annat som rör samverkansberedningens arbete. Kansliet föreslår vidare att noteringar från diskussionen ska utgöra grunden för ett förslag som kansliet redovisar vid nästa sammanträde. 7. Stöd till barn i familjer med missbruk och beroende Muntlig information av projektledaren Monica Autio 8. NLL:s ansökan om att bilda regionkommun Muntlig information av Marita Björkman, kansliet 9. Projekt Nationellt befolkningsregister en länsnod för kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter Muntlig information av Marja-Leena Komulainen, kansliet 10. CAN, ansökan om medel Muntlig information av Eva-Linnea Eriksson, kansliet Bilaga: PM 11. Övriga frågor

6 17/28 18 Val av justerare Ordföranden föreslår att Rigmor Åström, (m), Boden, väljs till justerare Beredningarna beslutar Att Rigmor Åström, (m), Boden, väljs till justerare

7 18/28 19 Dagordning Ordföranden presenterar utsänd dagordning och föreslår att den fastställs. Beredningarna beslutar Att utsänd dagordning fastställs

8 19/28 20 Föregående protokoll Ordföranden presenterar föregående protokoll och föreslår att det, med godkännande, läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att föregående protokoll, med godkännande, läggs till handlingarna

9 20/28 21 Val till Den politiska samverkansberedningen kommunerna - landstinget Styrelsen har , 26, beslutat att kommunerna ska representeras av fem ordinarie ledamöter från Socialberedningen och fyra ordinarie ledamöter från Barn- och utbildningsberedningen. Kansliets förslag är att välja respektive ordförande och ytterligare tre ledamöter från Barn- och utbildningsberedningen samt fyra ledamöter från Socialberedningen som kommunernas representanter i samverkansberedningen. Rigmor Åström, (m), Boden, föreslår att en representant från oppositionen i respektive beredning väljs in i samverkansberedningen. Ordföranden föreslår att ärendet diskuteras under beredningarnas separata sammanträden senare idag. Beredningarna beslutar Att ärendet diskuteras under beredningarnas separata sammanträden senare idag

10 21/28 22 Första sammanträde för Den politiska samverkansberedningen kommunerna landstinget Kansliet har i samråd med landstinget utrett detta och föreslår att ett första sammanträde hålls någon av följande tider : Måndag 15/10 kl Onsdag 7/11 kl el senare Måndag 12/11 kl Ordföranden föreslår att ett första sammanträde hålls den 7/11 klockan Beredningarna beslutar att föreslå ett första sammanträde den 7/11 klockan 10.00

11 22/28 22 Arbetsformer för Den politiska samverkansberedningen kommunerna - landstinget Kansliet föreslår att beredningarna diskuterar arbetsformer, arbetsordning och annat som rör samverkansberedningens arbete. Kansliet föreslår vidare att noteringar från diskussionen ska utgöra grunden för ett förslag som kansliet redovisar vid nästa sammanträde. Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls Beredningarna beslutar Att kansliets förslag bifalls Ledamöterna diskuterar frågan, varvid följande synpunkter framkommer: En bra grund för vid utarbetandet av arbetsformer finns i dokumenten Instruktion för tillväxtberedningen och Instruktion för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen. Tillväxtberedningens styrdokument är föredömligt enkel men det finns fördelar med en mer detaljerad instruktion liknande den sistnämnda. Vi ska komma ihåg att det stora uppdraget för beredningen är att hålla ihop länet. Styrdokumentet måste ringa in vilka frågor beredningen har att arbeta med. Det bör framgå vilken eller vilka instanser beredningen ska rapportera till. Styrelsen, Socialberedningen/Barn- och utbildningsberedningen eller båda? Det bör framgå vilka instanser som kan ge beredningen uppdrag. Vilket beslutsmandat har beredningen? Har beredningen egen budget och i så fall hur stor? Dokumentet bör klargöra relationerna mellan den nya beredningen, nuvarande beredningar, landstingsstyrelsen och kommunförbundets styrelse. Ärenden till och från den nya beredningen bör gå via Barn- och utbildningsberedningen/socialberedningen. Vi har god överblick över

12 23/28 förhållandena inom våra verksamhetsområden så beslut blir bättre underbyggda om de behandlas också här. Även när det handlar om kunskapsspridning och spridning av goda exempel så är det en fördel om ärendena går via de nuvarande beredningarna. Ytterligare ett argument är att vi i nuvarande beredningar kan bidra till att skapa samsyn i alla kommuner. Hur det än blir med den nya beredningen så ska vi komma ihåg att vi får chansen att utvärdera detta om två år. Då kan vi ändra det som inte blir bra. Ordföranden tackar för diskussionen och ger kansliet uppdraget att rapportera om framkomna synpunkter till styrelsens presidium samt att till beredningarnas nästa sammanträde utarbeta förslag på Instruktion till samverkansberedning kommunerna och landstinget

13 24/28 23 Stöd till barn i familjer med missbruk och beroende Monica Autio, kansliet informerar enligt rubrik. Av informationen framkommer bland annat följande: Under 2012 till och med 2014 genomförs en landsomfattande satsning på förstärkt föräldra- och barn perspektiv inom missbruks- och beroendevården. Bakom detta finns SKL - Sveriges kommuner och landsting som arbetar på uppdrag av regeringen. Satsningen är en del i Kunskap till praktik. I varje län finns processledare med uppdrag att bland annat informera och samordna. Under vecka 39, alltså september, kommer alla föräldrar som besöker missbruks- och beroendevården i Sverige att erbjudas att medverka i en kartläggning genom att fylla i en enkät. I Norrbotten medverkar 25 verksamheter inom kommun, landsting samt privata aktörer Syftet är att ge kunskap om föräldrar inom missbruks- och beroendevård och deras barn. Enkäten ska ge en bild av hur föräldrarna uppfattar det stöd de får i sitt föräldraskap och vilket stöd de anser sig behöva. Den ska också visa hur föräldrarna uppfattar barnets situation, deras oro för och stöd till barnet Resultaten ska användas för att förbättra insatser för föräldrar och deras barn Ordföranden föreslås att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar att informationen läggs till handlingarna

14 25/28 24 NLL:s ansökan om att bilda regionkommun Marita Björkman, kansliet, informerar enligt rubrik. Av informationen framgår bland annat följande: Landstinget har ansökt hos regeringen att från och med 2015 få status som regionkommun och överta ansvaret för den regionala utvecklingen från länsstyrelsen. Vid Kommunförbundet Norrbottens styrelsemöte den 14 juni ställde sig styrelsen positiv till landstingets ansökan Kommunerna i länet behandlar nu frågan och beslut om yttrande över landstingets ansökan väntas i kommunfullmäktige under september-oktober. Regionkommun och region är två begrepp som används om samma sak: Ett direktvalt regionalt organ med beskattningsrätt och ansvar för såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. Begreppen är inte lagfästa men har använts av bland andra Ansvarskommittén och regeringen. Formellt är regionkommunerna/regionerna landsting med tillkommande uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Kommunalt samverkansorgan - KSO - är ett indirekt valt regionalt organ utan beskattningsrätt och med ansvar för en stor del av de regionala utvecklingsfrågorna. Alla kommuner i ett län måste vara medlemmar. Landstinget kan vara medlem. KSO regleras i lagen om samverkansorgan i länen (SFS 2002:34) och är ett kommunalförbund. De kommunala samverkansorganen kallar ofta sig själva region. Så är fallet med exempelvis Region Västerbotten. Regionfrågan handlar om tre saker som hänger samman: Vilka samhällsuppgifter som ska skötas på regional nivå, vem som ska sköta dem länsstyrelsen eller ett folkvalt organ samt hur stora regionerna ska vara. Om ansökan från Norrbottens läns landsting bifalls så innebär det att kommunerna i vissa frågor får regionen som part istället för som idag länsstyrelsen. En regionkommun är jämställd med andra kommuner och alltså ingen överkommun. Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna. Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna _

15 26/28 25 Implementering av Nationell strategi för ehälsa och esamhället i Norrbottens län Marja-Leena Komulainen, kansliet, informerar enligt rubrik. Av informationen framgår bland annat följande: Rubriken i utsänd dagordning är till viss del missvisande eftersom denna information berör mycket mer än bara länsnoden för befolkningsuppgifter. Syftet med den nationella strategin är att skapa enklare vardag för privatpersoner och företag, skapa smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheten De fyra insatsområdena är: 1. Ledning och styrning Prioritering av e-förvaltning i strategisk verksamhetsutveckling på alla nivåer Samverkan och samordning på länsnivå 2. Lagar och regler 3. Informationsstruktur och begrepp Begrepp och termer kan utbytas mellan huvudmän och jämföras 4. Infrastruktur och informationssäkerhet För vår del är det aktuellt med följande insatser: Införandet av HSA/SITHS för åtkomst i Pascal ordinationsverktyget - dosapoteket Införandet av Nationell Patient Översikt (NPÖ) Inloggning till Meddix samordnad individuell planering Informationsåtkomst kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende Regionnav för kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter Ordföranden föreslår att informationen läggs till handlingarna Beredningarna beslutar Att informationen läggs till handlingarna

16 27/28 26 CAN, ansökan om medel Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning, CAN, har till uppgift att följa och sprida information om drogsituationen i landet. Detta görs bland annat genom årliga enkätundersökningar om ungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks-, dopnings och sniffnings vanor i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. I Norrbotten har tidigare undersökningar genomförts 1997, 2000 och För att få en bild av hur alkohol- och drogutvecklingen ser ut i länet är regelbundna undersökningar att föredra där trender kan följas över tid. Förslagsvis var tredje - fjärde år. En drogvaneundersökning är ett viktigt instrument som ger signaler om alkohol- och drogvanor i ung ålder. Utifrån sådana signaler kan insatser göras som bidrar till att förhindra incidensen av potentiella missbrukare. Ur ett samhällsperspektiv är alkohol- och drogfrågorna betydelsefulla att komma till rätta med innan stora kostnader uppstår för kommun, landsting, arbetsgivare m.fl. Tidigare undersökningar har bekostats av Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten med lika delar. Kostnadsberäkningen för 2013 års undersökning är ännu inte klar men 2009 års undersökning kostade kronor. Kansliet föreslår att beredningarna föreslår styrelsen att att uppdra åt CAN att genomföra drogvaneundersökningen finansieringen av undersökningen delas lika mellan Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten Ordföranden föreslår att kansliets förslag bifalls. Beredningarna beslutar föreslå styrelsen att uppdra åt CAN att genomföra drogvaneundersökningen att finansieringen av undersökningen delas lika mellan Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten

17 28/28 27 Sammanträdesplan 2013 I samband med ärendet Första sammanträde för Den politiska samverkansberedningen kommunerna landstinget uppkommer en diskussion om beredningarnas sammanträdesdagar Ordföranden föreslår att den diskussionen och beslutet protokollförs som en särskild paragraf. Beredningarna beslutar Att ärendet Sammanträdesplan 2013 protokollförs som en särskild paragraf Kansliet redovisar ett förslag till sammanträdesplan 2013 för förbundsfullmäktige, styrelse och beredningarna. Planen bygger på att ärenden ska kunna behandlas först i beredningarna, därefter av styrelsens presidieberedning och slutligen av styrelsen. Våren 2013 ingår även förbundsfullmäktiges sammanträde i beslutskedjan. Beredningarna diskuterar frågan. Ordföranden föreslår att beredningarnas sammanträdesdagar 2013 ska vara 14 februari, 16 maj, 28 augusti och 14 november. Beredningarna beslutar Att beredningarnas sammanträdesdagar 2013 ska vara 14 februari, 16 augusti, 28 juni och 14 november

18 Förslag Instruktion för Samverkansberedningen Kommunerna - Landstinget Uppdraget Samverkansberedningen Kommunerna Landstinget är ett gemensamt beredningsorgan och ett samverkansforum för Kommunförbundet Norrbottens styrelse och Norrbottens Läns Landstings styrelse. Ansvarsområdet är gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola. Beredningen ska ha möjlighet att behandla andra gemensamma frågor med anknytning till ansvarsområdet. Den politiska beredningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan parterna fungerar och ytterligare förbättras. Den politiska beredningen ersätter och kompletterar tidigare gemensamma politiska styrgrupper. Mål för samverkan Målet för samverkan är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i sjukvård, omsorg och skola ska tillgodoses av huvudmännen. Enskilda med behovsanpassade insatser ska få möjlighet att leva självständigt och under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet. Samverkan mellan landstinget och kommuner ska ge effekter i form av trygghet för den enskilde och bättre nyttjande av de totala resurserna, personalens kompetens och ekonomiska medel. Utgångspunkter För att kunna uppfylla de gemensamma målen krävs att samverkan mellan kommuner och landsting fungerar väl. Därför ska verksamheten hos respektive huvudman kännetecknas av: Ömsesidig respekt för varandras ansvars- och kompetensområden Revirtänkande ska motverkas Prestigelöshet i samarbete och umgänge Vilja att erbjuda optimala tjänster i varje enskild situation Insatser som ges med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna. Arbetsformer Beredningen tar initiativ till och fungerar som politisk ledningsgrupp för alla gemensamma frågor. Den fastställer länsövergripande överenskommelser och rekommendationer som därefter ligger till grund för lokala avtal. Beredningens arbete är organiserat i fyra områden: Hälsosam uppväxt Bra liv mellan ungdom och ålderdom Trygg ålderdom Övriga samverkansarenor Områdena överensstämmer med den folkhälsopolitiska strategins uppdelning och utgår från ett individperspektiv och inte ett organisatoriskt perspektiv vilket även gör den hållbar över tid. 1

19 Förslag Återrapportering till respektive styrelse sker skriftligen via delgivning och/eller muntligen via ledamöter. Beredningen sammanträder normalt 4 gånger årligen enligt den mötesplan som beredningen beslutar om. Den politiska beredningen utgör uppdragsgivare för länsstyrgruppen inom gemensamma områden kring hälso- och sjukvård, omsorg och skola. Ledamöter Landstinget utser fem ledamöter ur landstingstyrelsen. Kommunerna representanter utses av Kommunförbundet Norrbottens styrelse som väljer fem ordinarie ledamöter från sin Socialberedning och fyra ordinarie ledamöter från sin Barn- och utbildningsberedning. Av dessa fem, respektive fyra ledamöter, ska ordförande från respektive beredning ingå. Sammanträdesordning Ordförandeskapet och sekreterarfunktionen ska växla årsvis mellan parterna. Ordförande från respektive part ersätter varandra Ledamot som inte kan närvara meddelar detta till sekreteraren Vid beredningsmötena ska protokoll föras. Den politiska beredningen ska hålla sammanträden minst fyra gånger per år. Respektive part har därutöver möjlighet att begära extra sammanträde vid behov. Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 2

20 Delgivningar till det gemensamma sammanträdet

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 62 (69) 45 Drogvaneundersökning 2013 Centralförbundet för alkohol och narkotika upplysning, CAN, har till uppgift att följa och sprida information om drogsituationen i landet. Detta görs bland annat genom årliga enkätundersökningar om ungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks-, dopnings och sniffnings vanor i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. I Norrbotten har tidigare undersökningar genomförts 1997, 2000 och För att få en bild av hur alkohol- och drogutvecklingen ser ut i länet är regelbundna undersökningar att föredra där trender kan följas över tid. Förslagsvis var tredje - fjärde år. En drogvaneundersökning är ett viktigt instrument som ger signaler om alkohol- och drogvanor i ung ålder. Utifrån sådana signaler kan insatser göras som bidrar till att förhindra incidensen av potentiella missbrukare. Ur ett samhällsperspektiv är alkohol- och drogfrågorna betydelsefulla att komma till rätta med innan stora kostnader uppstår för kommun, landsting, arbetsgivare m.fl. Tidigare undersökningar har bekostats av Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten med lika delar. Kostnadsberäkningen för 2013 års undersökning är ännu inte klar men 2009 års undersökning kostade kronor. Kansliet föreslår att beredningarna föreslår styrelsen att att uppdra åt CAN att genomföra drogvaneundersökningen finansieringen av undersökningen delas lika mellan Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten Barn och utbildningsberedningen samt Socialberedningen har beslutat bifalla kansliets förslag. Protokollet var inte justerat vid utsändandet av kallelse till styrelsens sammanträde../. Bilaga. Ordföranden föreslår att Barn och utbildningsberedningens samt Socialberedningens förslag bifalls. Styrelsen beslutar att uppdra åt CAN att genomföra drogvaneundersökningen att finansieringen av undersökningen delas lika mellan Norrbottens Läns Landsting, Länsstyrelsen Norrbotten och Kommunförbundet Norrbotten

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 65 (69) 47 Val Socialberedningen/ Barn- och utbildningsberedningen har beslutat om förslag till kommunala representanter i Samverkansberedningen Kommunerna Landstinget enligt nedan. (Protokollet var inte justerat vid utsändandet av kallelsen till styrelsens sammanträde.) Från barn och utbildningsberedningen: Birgitta Persson (s) Överkalix Roger Suup (s) Kiruna Ruth Rahkola (s) Piteå Rigmor Åström (m) Boden Från socialberedningen: Bill Nilsson (s) Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson (s) Luleå Marlene Haara (s) Haparanda Rita Poromaa (s) Gällivare Carola Lidén (c) Luleå Ordföranden föreslår att Socialberedningens samt Barn- och utbildningsberedningens förslag antas. Styrelsen beslutar att kommunala representanter i Samverkansberedningen Kommunerna Landstinget ska vara: Birgitta Persson (s) Överkalix Roger Suup (s) Kiruna Ruth Rahkola (s) Piteå Rigmor Åström (m) Boden Bill Nilsson (s) Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson (s) Luleå Marlene Haara (s) Haparanda Rita Poromaa (s) Gällivare Carola Lidén (c) Luleå

23 Bilagor till Socialberedningens sammanträde

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 55 (69) 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund Kommunförbundet Norrbottens Socialberedning har uttryckt oro för kommunernas beslutsfattande när det gäller avgifter för den hälso- och sjukvård i ordinärt boende som blir ett kommunalt ansvar från 1 februari 2013 och efterlyser vägledning. Socialchefsnätverket har frågat efter förslag till beslutsformuleringar och innehåll som stöd i den kommunala hanteringen av avgiftsfrågan. Landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel för den del av verksamheten som går över till kommunerna utgör 2,5 mkr i 2012 års nivå. Avsikten med bilagda förslag är att få kostnadsneutralitet för den enskilde patienten jämfört med nuvarande avgiftsuttag i landstinget. Det innebär att nedanstående förslag till avgifter för kommunerna är desamma som landstingets avgifter. Avgiftsuttaget ska också utgöra grunden för att på länsnivå få intäkter ungefär motsvarande landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel för den del av verksamheten som övergår till kommunerna - 2,5 mkr i 2012 års nivå. På kommunnivå kan skillnader mellan beräknade och faktiska intäkter skilja sig åt på grund av människors olika betalningsförmåga kopplat till den begränsning som maxtaxan innebär. Likställighetsprincipen i Kommunallagen förutsätter att alla medborgare i kommunen behandlas lika. Ingen avgift för hälso- och sjukvård och hjälpmedel preciseras för de personer som bor i särskilt boende. Därför är det nödvändigt att även ta ett beslut som innebär att omvårdnadsavgiften i särskilt boende också omfattar avgifter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel. Landstinget gör årligen en översyn av avgifterna. Inför 2013 pågår en översyn, som sannolikt kommer att förändra den avgiftssättning som redovisas i förslaget. Landstingets nya avgifter för 2013 beslutas under november månad. Därför kan det vara lämpligt att de kommunala avgifterna beslutas i decemberfull-mäktige för att kunna motsvara landstingets avgifter för hälso- och sjukvård respektive hjälpmedel. Nedanstående förslag redovisar avgifter för Bilagda avgiftsförslag ligger som sagt på samma nivå som i landstinget, men det är naturligtvis upp till varje kommun att besluta hur avgifterna och avgiftsnivån ska utformas. Ordföranden föreslår Att bifogat avgiftsunderlag skickas till kommunerna som underlag för deras beslutsfattande inför kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sida 56 (69) Styrelsen beslutar Att bifogat avgiftsunderlag skickas till kommunerna som underlag för deras beslutsfattande inför kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende Att paragrafen förklaras omedelbart justerad

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet

1. Välkommen! Inledning av mötesordförande Bill Nilsson. 4. Norrbus nulägesbeskrivning Muntlig information av Henry Lundgren, kansliet Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 1 november

Läs mer

27/35 Socialberedningen gemensamt

27/35 Socialberedningen gemensamt 27/35 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda

Läs mer

8/18 Socialberedningen gemensamt

8/18 Socialberedningen gemensamt 8/18 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2012-09-27 Sida 49 (69) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Tommy Nyström, (s), Gällivare Gunnel Simu, (s), Haparanda Stefan

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT Sida 1 (9) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, kansliet Annica Henriksson, kansliet Kjell-Åke

Läs mer

29/40 Socialberedningen gemensamt

29/40 Socialberedningen gemensamt 29/40 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Marlene Haara Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 17/27 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp),

Läs mer

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 20/38 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande Övriga deltagare Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors, (s), Luleå Henning Åhman, (s) Arvidsjaur Marlene Haara, (s), Haparanda Rita

Läs mer

1/11 Socialberedningen gemensamt

1/11 Socialberedningen gemensamt 1/11 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Beslutande, Socialberedningen Deltagande ersättare, Barn och utbildningsberedningen Deltagande ersättare, Socialberedningen

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s) Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup,

Läs mer

17/28 Socialberedningen gemensamt

17/28 Socialberedningen gemensamt 17/28 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström,

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats Fredag den 13 december 2013 kl 10.00-14.00 i Landstingshuset, rum 3 Landstinget Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S) Dan Ankarholm (NS) Närvarande

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 13 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s). Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix

Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis Samuelsson, (c), Kalix 27/36 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Roger Suup, (s), Kiruna Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT

PROTOKOLL BARN- OCH UTBILDNINGSBEREDNINGEN OCH SOCIALBEREDNINGEN GEMENSAMT SIDA 7 AV 16 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (MP), Kalix Carina Sammeli, (S), Luleå Bengt Westman, (S), Haparanda Roger Suup, (S), Kiruna Sture Nordin, (S),

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå

Sammanträdesdatum. Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå 1/16 Plats Nordkalotten Hotell och konferens, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda, Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen

Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Sven Nordlund, (mp), Kalix 1-9 Carina Sammeli, (s), Luleå

Läs mer

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog

Sammanträdesdatum. Övriga deltagare Marita Björkman, kansliet, sekreterare Monica Westman, förvaltningschef Barn- och utbildning, Arjeplog 13/ 24 Plats Arkitektkopias sammanträdeslokal, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande, Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 1/ 19 Plats Västra Varvsgatan 11, Arkitektkopias sammanträdesrum, Luleå Beslutande Övriga deltagande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Kenneth Nilsson, (-), Kiruna Agnetha Eriksson, (s), Piteå Anders Sundström,

Läs mer

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg

Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Protokoll från Politisk samverkansberedning för vård, skola och omsorg Tid och plats 27 november 2015 kl 10.00-15.00, Landstingshuset, styrelserummet Landstinget Maria Stenberg (S), ordförande Anders Öberg

Läs mer

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande

Marita Björkman, kansliet, sekreterare Bert-Olov Ström, Lapplands gymnasium Marina Eklund, Luleå kommun. Birgitta Persson Ordförande 25/ 37 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande, Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Kåre Strömbäck, (s), Haparanda Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsberedningen 12/24 Plats Sunderby Kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande Övriga deltagare Birgitta Persson,(s), Överkalix Ingrid Norberg, (s), Luleå Roger Suup, (s), Kiruna Rigmor Åström, (m), Boden Inga-Lis

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Bill Nilsson Ordförande. Anders Sundström Justerare. Kjell-Åke Halldén Sekreterare 69/77 Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Iris Dimitri, (v), Gällivare Anders Sundström,

Läs mer

Protokoll från styrelsens sammanträde

Protokoll från styrelsens sammanträde Protokoll från styrelsens sammanträde BESLUTANDE Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplog Peter Waara, (S), Haparanda Robert Bernhardsson, (S), Jokkmokk Kristina Zakrisson, (S), Kiruna Niklas Nordström, (S), Luleå

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 38/49 Plats Sammanträdesrum 1, Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s) Älvsbyn Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s), Kiruna Marlene

Läs mer

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå

Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå 10/25 Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, sammanträdesrum 1, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 15 av 29 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Margareta Bladfors Eriksson. (S), Luleå Stefan Granström, (C), Kalix

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (31) Elite Stadshotellet, Luleå Styrelsen 2015-01-12 Sida 1 (31) Plats Elite Stadshotellet, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jeanette Wäppling, (v), Gällivare

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Socialberedningen 2014-09-03 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 3 september 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 66 (91) Styrelsen 2015-06-11 Sida 66 (91) Plats Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Beslutande partirepresentanter Övriga deltagare Britta Flinkfeldt Jansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen 2011-08-31 Ordinarie ledamöter i Socialberedningen Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 1 (13) PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Annica Henriksson, kansliet BESLUTANDE UNDERSKRIFTER 1-9 Sven Nordlund, (mp), Kalix Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman,

Läs mer

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post:

Norrbottens kommuner, Kungsgatan 23 B, Box 947, Luleå. Telefon: E-post: Sida 28 av 44 PLATS Norrbottens Kommuner, Kungsgatan 23 B, Luleå BESLUTANDE Helena Öhlund, (S), Älvsbyn Mats Abrahamsson, (S), Arjeplog Fredrik Hansson, (S), Luleå ÖVRIGA DELTAGARE Ingrid Carlenius, samverkansledare

Läs mer

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten

Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten Innehåll Arbetsordning för Kommunförbundet Norrbotten... 1 1. Bakgrund... 2 2. Uppdraget... 2 3. Kommunförbundet Norrbottens organisation och ansvarsområden...

Läs mer

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning

Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun. Enligt 34, bilaga ombudsförteckning 41/57 Plats Beslutande Övriga Hotell Storforsen, Bredsel, Älvsbyns kommun Enligt 34, bilaga ombudsförteckning Bo Johansson, (s), styrelseordförande, Älvsbyn Lars Häggström, (m), styrelseledamot, Arvidsjaur

Läs mer

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

10.00 Sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Socialberedningen 2011-11-10 Ordinarie ledamöter i Socialberedningen Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 11/ 15 Plats Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Marlene Haara, (s), Haparanda Ayse Duyar, (mp), Luleå

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Kenneth Nilsson Justerare

Kenneth Nilsson Justerare 1/9 Plats Hotell Best Western Arctic, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala. Bill Nilsson, (s), Älvsbyn Agneta Eriksson, (s), Piteå Tjänstgörande ersättare Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2012-09-06 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Norrbottens byggmästareförenings lokaler, Storgatan 9, Luleå (intill stadshuset) Tid: Den 6 september med

Läs mer

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå

Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå 146/ 175 Plats Beslutande Insynsledamöter Kulturens Hus, Olga Bardhrummet, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström, (m), Boden Sven-Erik Bucht,(s), Haparanda

Läs mer

Eva Nilsson, Överkalix, (s)

Eva Nilsson, Överkalix, (s) 2006-10-26 79 (89) Plats och tid Beslutande SWECO-huset, V Varvsgatan 11, Luleå. Sammanträdesrummet 4 ½ tr Bo Johansson, Älvsbyn, (s), ordförande Maj-Britt Lindström, (s), Piteå Margareta Lindbäck, (s),

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar

Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Trygga äldre i Norrbotten - ett gemensamt ansvar Införande av Trygg hemma 2013-2015 2015-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag 3 1.3 Metod, syfte, mål 4 1.4 Målgrupp/avgränsningar

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen Ordinarie ledamöter och ersättare Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn (Folkhögskolan) (OBS! Annan lokal än tidigare) Tid: Den

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

Kommunalisering av hemsjukvården

Kommunalisering av hemsjukvården Kommunfullmäktige 2012-06-18 124 281 Kommunstyrelsen 2012-06-18 152 376 Arbets- och personalutskottet 2012-05-28 126 262 Dnr 12.142-73 junikf11 Kommunalisering av hemsjukvården Bilagor: Hemsjukvården,

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde Socialberedningen 2014-05-13 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Sunderby kurs och konferens Tid: Den 13 maj 2014 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat

Läs mer

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans

Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-06-09 Sida 44(64) 33 Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde

Ordinarie ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsberedningen Kallelse till sammanträde Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens i Luleå (efter vägen mot Kallax flygplats) Tid: Tisdag den 3 maj med start 10.00 Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås står framdukat 10.00

Läs mer

Plats: Piteå havsbad (Observera platsen) Tid: Den 28 augusti 2013 med start klockan 10.00.

Plats: Piteå havsbad (Observera platsen) Tid: Den 28 augusti 2013 med start klockan 10.00. Socialberedningen 2013-08-28 Ordinarie ledamöter Kallelse till sammanträde Plats: Piteå havsbad (Observera platsen) Tid: Den 28 augusti 2013 med start klockan 10.00. Program 09.30 Kaffe/thé och smörgås

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården i Norrbottens län Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen 2013-06-11 Sida 20 (41) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Jerry T. Johansson, (s), Arvidjaur 18-26 Tommy Nyström, (s), Gällivare

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå

Sida Protokoll styrelsen /154. Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Sida Protokoll styrelsen 2007-10-25 126/154 Plats Beslutande Insynsledamöter Övriga Kulturens Hus, Konferensrum 2, Luleå Bengt-Urban Fransson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Olle Lindström,

Läs mer

Reglemente för proaros styrelse

Reglemente för proaros styrelse Reglemente för proaros styrelse Kommunfullmäktige beslut den 6 december 2012 proaros styrelse fullgör kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen Sida 1 (28) Videokonferens Styrelsen 2012-03-22 Sida 1 (28) Plats Videokonferens Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Jerry T Johansson, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s), Boden Gunnel Simu,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 48/71 Plats Beslutande Övriga deltagare Sunderby kurs och konferens, Södra Sunderbyn Helena Öhlund, (s), Älvsbyn Margareta Bladfors Eriksson, (s), Luleå Ylva Stråhle Andersson, (s), Arvidsjaur Gunnar Bergman,

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner

Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus. Patientnämnden kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Politisk samverkansberedning tisdag 14 maj, 2013, Kulturens hus kan förbättra för patienten! - med patientsynpunkter och stödpersoner Historik patientnämnden 1980 Lag om förtroendenämnd 1992 Lag om tillförordnande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer