Miljörapport. Västerås flygplats AB Reviderat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport. Västerås flygplats AB 2014. Reviderat 2015-03-27"

Transkript

1 Miljörapport Västerås flygplats AB 2014 Reviderat

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning Kortfattad beskrivning Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa Förändringar under Tillståndsgiven verksamhet Miljödomstolen Mark och miljödomstolens beslut under Tillsynsmyndighetens beslut och meddelanden under Länsstyrelsens beslut Tillsynsbesök april Beslut om miljörapporten Tungt skolflyg Skolflyg Andra beslut under Flygplatsens bestämmelser Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Tillståndsgiven och faktisk verksamhet Tillståndsgiven verksamhet Faktisk verksamhet under Faktisk verksamhet de senaste sex åren Villkor för flygplatsen Länsstyrelsens villkor Efterlevnad av diverse Naturvårdsverket föreskrifter Undersökningar, mätningar och beräkningar Uppföljning av miljömål Utsläpp till luft Bly från kolvmotorflygplan Utsläpp till luft från markfordon Utsläpp till vatten Oljeavskiljare inom flygplatsen Recipientprovtagning Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner Avbrott, olyckor eller liknande händelser Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Energianvändning Energieffektiviserande åtgärder Kemikalier Redovisning av åtgärder för minskning av avfall Redovisning av åtgärder för minskning av risker Undersökningar om tillverkning Bilaga 1: Kemikalieförteckning Bilaga 2: Länsstyrelsen i Västmanlands län, meddelande efter tillsynsbesök, drn Bilaga 3: Skrivelse angående åtgärder i enlighet med miljödom, Scandinavian Aviation Academy, Bilaga4: Miljömål för Västerås Flygplats, 2014 års miljömål följdes upp Bilaga 5: Avvikelser från intern miljörevision

3 1 Verksamhetsuppgifter Namn: Västerås flygplats AB Postadress: VÄSTERÅS Besöksadress: Västerås flygplats, Hässlö Organisationsnummer: Kontaktperson: Mikael Nilsson, verkställande direktör och verksamhetsansvarig Anläggningsnummer: Författare av Miljörapporten: Eric Söderberg, Nestor AB Telefon: Mikael Nilsson: , vxl: Telefax: Kommun/län: Västerås kommun, Västmanlands län Fastighetsbeteckning: Hässlö 5:3 SNI-kod: Infrastruktur Klass enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och Civil flygplats med instrumentbana längre än 1200 meter, klass A. hälsoskydd: Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västmanlands län Miljöledningssystem: 14001, ej certifierat. Flygplatsen har eget miljöledningssystem enligt ISO Beslutande myndighet: Miljödomstolen Beslutsdatum för gällande tillstånd: och Miljödomstolens senaste beslut: Beslut: ,Mål nr M , Tillstånd till ändring av verksamheten vid Västerås flygplats.

4 2 Definitioner ACR Aviation Capacity Resources AB Aeral work Arbetsflyg, t ex. inventering av eller allmänflyg samt huvuddelen av skolflyget. Allmänflyg Klubb och enmotoriga plan, inklusive privatflyg med fallskärmshoppning. Avbruten landning En övning där piloten går in för att landa men fortsätter flygningen. CO Kolmonoxid CO 2 Koldioxid HC Kolväten ICAO International Civil Aviation Organization IFR-flyg Instrumentella flygregler. LFV Statligt bolag som bedriver flygledning LTO Landing and take off, d.v.s. en start och landing Nestor AB Ett konsultbolag som arbetar med miljöledning och miljörapporter NOx Kväveoxid QOMS Kvalitets drifthandbok, ett verksamhetsledningssystem Rörelse En landning eller start SO2 Svaveldioxid Swedavia Ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar flygplatsen. TGL Touch and go landnings, d.v.s. flygplanet nuddar marken och flyger vidare Trafikvarv Den fastställda väg luftfartyg skall följa vid flygning i närheten av flygplats. Transportstyrelsen Myndighet för flygplatser VFR-flyg Visuella flygregler innebär att man flyger utan instrument. VOx VOC, flyktiga organiska kolväten

5 3 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Kortfattad beskrivning Stockholm Västerås Flygplats AB (vidare kallad flygplatsen) vid Hässlö är en regional-internationell flygplats med civil trafik till och från västra Mälardalen. Det bor cirka personer i flygplatsens närmiljö eller med max 45 minuters resväg med marktransport. För chartertrafik och lågprisflyg räknar flygplatsen med ett intresse från 2,5 miljoner invånare som bor inom en 10 mils radie kring Mälardalen inklusive de närmaste delarna av Stor-Stockholm. Flygtrafikledning bedrivs av ACR. Trafikledningen drivs från tornet på taket, på det som en gång var kanslihuset på F1 och är en av Sveriges äldsta flygledartorn. Det byggdes 1944 och bemanningen består av cirka tio flygledare. Vid flygplatsen har det under år 2014 bedrivits linjefart med Ryanair till London Stansted samt till Alicante och Malaga. Flygplatsen hade även charterflyg till Antalya i Turkiet med Detur samt Turkietresor. Vidare har TNT bedrivit fraktflyg med en Boeing 737 med maximal lastvikt på 35 ton till och från Liege i Belgien. Rafavia Baltica har haft flygningar till och från Riga med en Saab 340. Under året har också Försvarsmakten genomfört flygningar till Afghanistan. Dessutom har flygplatsen använts för frakt-, skol-, taxi-, militär-, allmän- och privatflyg. Totalt hade flygplatsen landningar under 2014 vilket ger flygrörelser. Flygplatsen har tillstånd till totalt landningar per år eller flygrörelser. Av dessa flygrörelser har utgjorts av linjeflyg och charter, 280 av taxiflyg, av skolflyg, av privatflyg och 570 av övrigt flyg (t.ex. flygplan som släckte branden i skogen mellan Virsbo, Norberg och Västerfärnebo. Verksamheten och flygtrafiken påverkar miljön avseende buller, markexploatering, hantering av avfall samt utsläpp till luft och vatten.

6 4 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats Verkställande direktör, tillika verksamhetsansvarig, är ansvarig för miljöarbetet på Västerås flygplats. Verksamhetsansvarig för Ramp-räddning och fältavdelningen ansvarar för att alla processer inom avdelningen uppfyller miljökraven. Funktionsansvarig för passagerarservice ansvarar för att alla processer inom avdelningen uppfyller miljökraven. Denne ansvarar även för att uppfylla lagar och andra krav, såsom livsmedelslagen, som ställs på flygplatsens restaurang. Bränsleansvarig på rampavdelningen ansvarar för Västerås flygplats bränslehantering. Övrigt bränsle och drivmedel hanteras av respektive operatör. Chefen för flygtrafikledningen ansvarar för att uppfylla miljödomarnas och tillsynsmyndighetens krav på flygtrafik. Flygplatsen erhåller även extern hjälp från en konsult som uppdaterar skriftliga rutiner, genomför miljöutbildning m.m. Denne fungerar även som ledningens representant enligt kraven i ISO Enskild personal ansvarar för att uppfylla de miljökrav som ställs i varje arbetsprocess vilket beskrivs i det webbaserade ledningssystemet QOMS. 1.3 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa Västerås flygplats miljöpåverkan utgörs främst av: Utsläpp till luft från fordon, brandövningar, drivmedelshantering m.m. För att driva flygplatsen krävs fordon till att halkbekämpa banan, kontrollera säkerhet, brandövningar m.m. Flygplatsen hanterar stora mängder drivmedel och vid tankning sker utsläpp i form av kolväten. Utsläpp till mark och vatten från halkbekämpning. Under 2014 har flygplatsen halkbekämpat med natriumformiat som ej innehåller näringsämnen som t.ex. kväve. Flygplatsens fältpersonal har dock gått över till att använda sand och mekanisk bearbetning istället för kemikalier i större utsträckning beroende på väderlek. Förbrukning av naturresurser såsom fossila bränslen. Flyg- och fordonsbränsle utgörs av fossila bränslen. Förnyelsebar energi används dock till terminalbyggnaden som värms av fjärrvärme från kraftvärmeverket. Buller och utsläpp till luft från flygplanen vid start och landning (LTO). Vid start och landning påverkas omgivningen av buller och utsläpp till luft. Buller från skolflyg vid flyg i tra-

7 5 fikvarvet påverkar boende och friluftslivet kring flygplatsen. Hinderfrihet. För att driva en flygplats krävs det att hinderfrihet, som är ett begrepp inom flygplatsbranschen, skapas. Det innebär att hålla en stor yta fri från träd, buskage, hus m.m. Syftet är att möjliggöra säkra landningar och starter. 1.4 Förändringar under 2014 I detta avsnitt visas förändringar som genomförts under 2014: - Flygplatsen köpte in en ny sop- och blåsmaskin. - Leverantören av halkbekämpningsmedel Addcon i Norge har ersatts av en ny. Flygplatsen köper nu från en leverantör i Landskrona vilket innebär att verksamheten inte behöver importera halkbekämpningsmedel. - Funktionen ramp-, räddning och fält har fått en ny chef eftersom den gamla chefen gick i pension. - Ryanair har minskat flygtrafiken med 30 procent på flygplatsen. - Västerås flygplats blev under 2014 den flygplats som har mest skolflyg eftersom Säve flygplats stängde verksamheten. Bromma flygplats har också slutat med skolflyg vilket kan ha påverkat Västerås med fler flygrörelser och piloter som stationerar sig i Västerås.

8 6 2 Tillståndsgiven verksamhet I detta kapitel visas datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 2.1 Miljödomstolen Före detta Koncessionsnämnden för miljöskydd, numera Mark- och miljödomstolen, lämnade tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid Västerås Flygplats. Högst flygrörelser ( landningar eller starter) får innefattas årsvis, varav högst 350 flygrörelser med militär flygplan. Miljödomstolen förtydligade genom ett beslut , hur skolflygverksamheten ska bedrivas på Västerås flygplats. Flygplatsen har nu tillstånd till flygrörelser per år varav med VFRflyg (skolflyg och allmänflyg), varav högst flygrörelser för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. Villkoren till beslutet redovisas i avsnitt 7 Villkor för flygplatsen. 2.2 Mark och miljödomstolens beslut under 2014 Mark- och miljödomstolen har ej fattat något beslut under Tillsynsmyndighetens beslut och meddelanden under Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i Västmanlands län är tillsynsmyndighet för flygplatsen Tillsynsbesök april 2014 Under år 2014 genomfördes ett tillsynsbesök den 9 april. Länsstyrelsen fick under året en ny tillsynsman vilket innebar att det första tillsynsbesöket till stor del handlade om allmänna organisatoriska frågor. Tillsynsbesöket inleddes med en rundvandring på flygplatsen. Tillsynsmannen fick se hantering av kemiska produkter, bränslecisterner, ramp- och räddning, fältets verksamhet med halkbekämpningsfordon, traktorer samt förrådshangarer. Efter rundvandringen genomfördes ett möte om flygplatsens miljöarbete. Det föranledde inte till något föreläggande, men Länsstyrelsen och flygplatsen kom överens om att se över ett antal punkter enligt följande. Meddelandet från Länsstyrelsen bilägges miljörapporten.

9 7 - Länsstyrelsen fick en karta som visar flygplatsens kontrollzon och inpasseringspunkter. - Flygplatsen har skickat en situationsplan över flygplatsen där byggnader, bränsletankar, cisterner och oljeavkiljare som ingår i verksamheten markerats. - Länsstyrelsen sammanfattade flygplatsens ansvar. Flygplatsen är verksamhetsutövare av det som har att göra med flygplatsverksamheten inklusive verksamhet i terminalbyggnaden, platta 1 med tankning, avisning o.s.v. samt verksamhet vid fältbyggnaden och tillhörande förrådshangarer. I ansvaret ingår även skötsel av oljeavskiljare. Flygplatsen ansvarar således inte för Hässlö flygförenings och flygskolornas cisterner. I flygplatsens ansvar ingår även snöröjning, renhållning av rullbanan och taxibana. Avslutningsvis att hålla reda på flygrörelser och buller i flygplatsens kontrollzon samt skalskydd (grindar, stängsel), säkerhet och tillträdd till flygplatsen. - Flygplatsen har redovisat flygskolornas ställningstagande om villkor 2 från miljödomstolens dom 27 juni 2008 som anger att skolflygplan senast fem år efter lagakraftvunnen dom ska ha försetts med avgasljuddämpare där så är tekniskt och säkerhetsmässigt möjligt alternativt att man till dess ska ha övergått till flygplan med motorer som alstrar mindre buller. Flygplatsen har meddelat Länsstyrelsen att flygskolorna idag använder modernare flygplan, se nedan. - Flygplatsen har delgett Länsstyrelsen 20 airport regulations, AR. Det är regler för flygplatsen som går ut via det webbaserade verksamhetsledningssystemet QOMS. Länsstyrelsen får även AR när sådana går ut eftersom myndigheten är med på QOMS e-postlista för AR. - Länsstyrelsen skulle återkomma med beslut avseende recipientprovagning. Flygplatsen för en dialog i frågan med Länsstyrelsen under Det kan finnas en anledning att se över provtagningsprogrammet eftersom det inte förändrats på lång tid Beslut om miljörapporten 2013 Länsstyrelsen begärde att miljörapporten för år 2013 skulle kompletteras. Flygplatsen har ändrat miljörapporten utefter länsstyrelsens önskemål. Ändringarna handlade om följande: - Uppgift om utsläpp av bly från flygplan med kolvmotorer som flygplatsen visat i emissionsdeklarationen. Dessa uppgifter finns nu även med i miljörapportens textdel. - Flygplatsen skulle kommentera och vid behov kvantifiera hur villkoren uppfylls i avsnittet om villkor. - Komplettera uppgifter om avisningsvätska (monoproplylenglykol) med information om hela vintersäsongen.

10 8 - Flygplatsen ska förklara varför det är svårt att redovisa uppsamlad glykol för hela vintersäsongen. Anledningen är att vintersäsongen kan pågå in i april och flygplatsen ska lämnas in senast 31 mars. - Övriga punkter handlade om redaktionella uppgifter kring halkbekämpning, avisning, oljeavskiljare och komplettering av en tabell Tungt skolflyg Den 25 juni genomfördes ett möte mellan Länsstyrelsen Västerås flygplats, Scandinavian Aviation Academy (SAA) och Aviation Capacity Resources AB (ACR) angående tungt skolflyg. Mötet handlade om definitioner av tungt skolflyg. Flygplatsen har därefter lämnat svar och fört en dialog med Länsstyrelsen i frågan Skolflyg Den 6 oktober hölls ett möte om skolflyget. Deltagare var Länsstyrelsen, Västerås flygplats, Airways flygutbildning, Scandinavian AirTech, Scandinavian Aviation Academy (SAA), Ecofly Academy, en specialist på ljudcertifiering av lätta flygplan, Aviation Capacity Resources och Nestor AB. Mötet kom överens om att flygskolorna genomfört bullerminskande åtgärder genom att använda modernare flygplanstyper. Efter mötet lämnade SAA ett skriftligt svar till flygplatsen som användes som grund för flygplatsens svar till Länsstyrelsen. SAAs skrivelse innehöll följande punkter: - Samtliga 6 st C172RG är utbytta och nu opererar SAA med flygplan av modellen C172R NAV III. Den senare modellen alstrar med sin svagare motor och insprutningssystem upplevelsemässigt avsevärt mindre buller än den år äldre föregångaren och bidrar i övrigt till en bättre utsläppsmiljö med sin bättre bränsleekonomi. - SAA har bytt ut sina två(2) BE76 Duchess mot den moderna flygplanstypen DA42. Den senare alstrar dels mindre buller men har även en bränsleförbrukning som är mindre än 50% jämfört med sin föregångare. - Metoden för att mäta buller har ändrats under åren, varför något siffermässigt jämförelsetal inte kan presenteras. C172RG (73,4db) mättes enligt ICAO Annex 16, chapter 6 (flygning med marcheffekt) medan C172R (76,3db) mättes enligt chapter 10 (max starteffekt). I praktisk bullerhänseende råder dock ingen tvekan om förbättringen och som indikation kan t.ex. nämnas att SAAs överenskommelse med Johannisbergs flygfält om att inte operera med den äldre modellen mer än absolut nödvändigt just på grund av dess ljudbild. Skillnaden i mätmetod gäller även typerna Be76 (76,4db) och DA42 (76,8db). - Utöver ovanstående genomförda flygplanstyper har SAA sedan domens laga kraftträdande genomfört följande:

11 9 - Utbildat både personal och elever i vikten av att flyga längs standardiserade in- och utflygningsvägar. - Tagit fram ett internt rapporteringssystem för bullerrapportering. - Infört förändrade magringsprocedurer för lägre utsläpp. Infört ett nytt styrdokument för lokala procedurer där övriga villkor kring flygvägar och höjder i enlighet med miljödomen är införda. - Infört en miljöpolicy: Vidare skrev SAA att de för diskussioner kring byte av framtida flygplanstyp, förändring av marchfart samt ytterligare förändrade operativa procedurer i syfte att minska både utsläpp och buller i enlighet med SAAs framtagna miljöpolicy. Skrivelsen avslutades med följande ord: I och med ovanstående genomförda åtgärder anser SAA sig ha uppfyllt de villkor i miljödomen som avser och berör skolflyg. 4 Andra beslut under Flygplatsens bestämmelser Flygplatsen använder sig av ett system med meddelanden som kallas Airport regulation, AR, som är flygplatsens sätt att styra över dem som opererar på flygplatsen. Följande miljörelaterade AR har meddelats under 2014: - Fallskärmshoppning på Västerås flygplats är inte tillåtet. För mer information kontakta flygtrafikledningen. - Med anledning av miljödomstolens dom , mål M meddelas följande regler för skolflygning med upprepade starter och landningar. VFR-flyg (skol- och allmänflyg) med upprepade start- och landningsövningar får endast ske under följande tider: Den 15 juni - 15 augusti: Helgfri måndag - fredag kl Den 16 augusti - 14 juni: Helgfri måndag - fredag kl , lördag, söndag och helgdag VFR-flyg (skol- och allmänflyg) med upprepade start- och landningsövningar får inte utföras under långfredagen, påskafton, kristi himmelsfärdsdag, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton och juldagen.

12 10 5 Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Västmanlands län är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 6 Tillståndsgiven och faktisk verksamhet 6.1 Tillståndsgiven verksamhet Högst flygrörelser ( landningar eller starter) får innefattas årsvis, varav högst 350 flygrörelser med militär flygplan samt med VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg varav högst för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. 6.2 Faktisk verksamhet under 2014 I detta avsnitt visas flygplatsens verksamhet under Nedan visas statistik över landningar och starter 2014: LTO Utrikes Boing Inrikes Fokker 50 Taxi TFE B Privatflyg Aerial Work Skolflyg Militär C-130 Tabell 1 Summa LTO Flygrörelser En LTO betyder Landing and take off vilket innehåller landning, taxning, uttaxning och start upp till 3000 fots höjd (ca 1000 meter). En flygrörelse är en landning eller en start. Detta betyder således att antalet landningar är lika mycket som antalet LTO eftersom ett landat plan alltid beräknas starta inom kort tid. Vidare betyder det att antalet flygrörelser är dubbelt så mycket som varje LTO eller landningar.

13 Faktisk verksamhet de senaste sex åren I detta avsnitt visas den faktiska verksamheten under de senaste sju åren. Utrikes Inrikes Taxi Allmänflyg Aerial Work Skolflyg Militär Summa Tabell 2 Summa rörelser Villkor för flygplatsen I detta kapitel redovisas olika myndigheters domstolsbesluts villkor för flygplatsen Villkor från Koncessionsnämnden för miljöskydds beslut : 1. Verksamheten inbegriper flygplanstyper, flygvägar, start- och landningsförfarande, trafikering under dygnet ska bedrivas i överensstämmelse med vad Västerås stad uppgett. Trafikledningen ska utföras så att bullerstörningar undviks i största möjliga utsträckning. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig meddelar operatörer airport regulations där nya regler framgår. Trafikledningen i flygledartornet har kontakt med piloter och meddelar dem om de avviker från flygplatsens regler. Avvikelser meddelas i flygplatsens avvikelsesystem. De är också möjligt för externa intressenter, såsom närboende, att anmäla avvikelser. Flygplatsen följer upp dessa med hjälp av ett bulleruppföljningssystem. Uppgifter om flygtrafik köps in på avrop från Luftfartsverket som har bevakning av Mälardalen. 2. Civila jetflygplan certifierade enligt International Civil Aviation Organization (ICAO) annex 16 till Chicagokonventionen, kapitel 2 får inte trafikera flygplatsen. Hur villkoret uppfylls: Dessa flygplan har enligt konventionen ej tillåtelse att trafikera svenskt luftrum. 3. Om flygtrafiksäkerheten tillåter ska alla civila jetplan och övriga civila flygplan med startvikt över 5,7 ton som startar på bana 01 fortsätta rak utflygning till 3000 fot innan de gör en vänstersväng.

14 12 Hur villkoret uppfylls: Flygledningen tillser att detta villkor uppfylls och håller samband med respektive pilot. 4. Spill av glykol från avisning av flygplan skall beräknat på hel och vintersäsong samlas upp till minst 80 procent och omhändertas på sätt som godkänts av tillsynsmyndigheten. Hur villkoret uppfyllts: Flygplatsen har samlat upp minst 80 procent av det glykol som hamnat på vändningsplattan. För mer information, se punkt Bränsle, kemikalier och avfall ska förvaras och hanteras samt brandövningar bedrivas så att risk för vattenförorening och andra olägenheter undviks. Hur villkoret uppfylls: Bränsle förvaras i invallade cisterner. Kemikalier förvaras i anslutning till oljeavskiljare. Avfall förvaras i kärl från Ragnsells och Vafab. Flygplatsen genomförde en utsläppsövning våren 2014 för omhändertagande av utsläpp. Vidare har räddningspersonalen utfört mindre brandövningar på flygplatsen. Större brandövningar sker på brandövningsplatsen vid Fågelbacken utanför Hökåsen. Besiktning av oljeavskiljare genomfördes under september Samtliga protokoll visade att de var funktionsdugliga. I besiktningen ingick test av larm. Villkor från Miljödomstolens dom : 6. Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas i bostäder för permanent och fritidsboende samt skollokaler i flygplatsens omgivningar som regelbundet tre gånger per dygn utsätts för maximalt flygbuller som överstiger 80dBA eller som utsätts för en flygbullernivå (FBN) som överstiger 60 dba. Målet för åtgärderna skall vara att maximala bullernivån inomhus inte skall överstiga 45 dba eller att FBN inomhus inte skall överstiga 30 dba. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen har tidigare åtgärdat byggnader med bullerdämpning. 7. Avisning av banan ska i första hand ske med mekanisk bearbetning och sandning. Det har tillkommit ett villkor om att flygplatsen från och med januari 2007 ska ersätta urea med halkbekämpningskemikalier utan kväve. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen plogar och borstar banan i första hand. I andra hand används natriumformiat som inte innehåller kväve. Under 2014 användes 14 ton natriumformiat.

15 13 8. Villkoren om urea och våtmark har tagits bort. 9. VFR-flygning avseende allmänflyg och skolflyg med upprepande starter och landningar får inte äga rum långfredagen, påskafton, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, Alla Helgons Dag, julafton och juldagen. Vidare skall under juli månad varannan söndag vara flygfri. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig meddelar dessa regler till personal och operatörer genom airport regulations och airport informations. 10. För samråd i frågor rörande flygverksamheten skall finnas ett samarbetsorgan i vilket skall ingå representanter för Västerås flygplats AB, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Miljö och hälsoskyddsnämnden i Västerås stad. Till samarbetsorganet skall också knytas representanter för närboende och för Hässlögymnasiet. Även andra som medlemmarna anser bör delta i arbetet kan knytas till samarbetsorganet. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig kallar till samarbetsorgan minst en gång per år. Ett möte inom samarbetsorganet har genomförts Villkor från miljödomstolen beslut avseende skolflyg 2008: - Miljödomstolen fattade ett beslut avseende skolflyg på Västerås flygplats. Flygplatsen har nu tillstånd till flygrörelser per år varav med VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg), varav högst flygrörelser för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen följer miljödomstolens beslut. Alla starter och landningar som sker då flygplatsen är öppen registreras. Under året hade flygplatsen registrerade flygrörelser varav med skolflyg och med allmänflyg inklusive arbetsflyg. Resterande flygrörelser har bestått av utrikesflyg, inrikesflyg, taxiflyg och militär flygverksamhet. - Verksamheten inbegripet flygplanstyper, flygvägar, start- och landningsförfarande, trafikering under dygnet skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har uppgett eller åtagit sig i ärendet, såvida inte annat följer av denna dom, Koncessionsnämnden för miljöskydds tillståndsbeslut den 21 mars 1997, Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, domar den 16 mars 2001 i mål M och den 27 september 2004 i mål M Trafikledningen skall, med hänsyn till flygsäkerheten, ske på ett sådant sätt att bullerstörningar undviks i största möjliga utsträckning. Hur villkoret uppfylls: Se villkor 1. - Skolflygplanen skall inom fem år, räknat från lagakraftägande dom i målet, ha försetts med avgasljuddämpare där så är tekniskt och säkerhetsmässigt möjligt, alternativt skall sökanden inom samma tid helt eller delvis ha övergått till flygplan med motorer som alstrar mindre buller.

16 14 Hur villkoret uppfylls: Flygskolorna har ersatt äldre skolflygplan med nyare modernare modeller, se punkt Skolflyg för mer information. - Sökanden skall inom ca ett år ha utarbetat ett bulleruppföljningssystem genom vilket man i efterhand kan kontrollera vilka flygvägar som använts. Sökanden skall i samråd med länsstyrelsen bestämma tidpunkt för idrifttagandet av systemet. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen köper in uppgifter om flygtrafik från Swedavia på önskemål av tillsynsmyndigheten, närboende eller andra intressenter. - VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg) med upprepade start- och landningsövningar får inte utföras under långfredagen, påskafton, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen, Alla helgons dag, julafton och juldagen. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen har utfärdat en särskild airport regulation (AR) om detta. En ny AR i frågan gick ut under 2014, se punkt 4.1 Flygplatsens bestämmelser. 7.1 Länsstyrelsens villkor Länsstyrelsen i Västmanlands län har inte ställt något villkor på flygplatsen de senaste åren. Tidigare villkor har ersatts av domstolsbeslut. Det finns emellertid ett villkor avseende hantering av kemikalier och avfall. Flygplatsens tolkning är dock att miljöbalken med tillhörande förordningar har strängare krav än länsstyrelsens tidigare villkor. 8 Efterlevnad av diverse Naturvårdsverket föreskrifter Västerås flygplats omfattas ej av de regler som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:22, NFS 2001:113, NFS 2002:264 och NFS 2002: Undersökningar, mätningar och beräkningar 9.1 Uppföljning av miljömål Flygplatsen arbetar med miljömål utefter de betydande miljöaspekterna och Sveriges miljökvalitetsmål. Det finns miljömål för energianvändning, inköp av fordon, vattenkvalitet, miljökommunikation och kemikalieanvändning. För att följa upp miljömålen krävs undersökningar i form av beräkningar, granska energianvändning på Mälarenergis webbsida, följa upp kemiska produkter med ett webbverktyg o.s.v. Miljömålen med handlingsplan bilägges denna miljörapport.

17 Utsläpp till luft Nedan visas utsläpp till luft (emissioner) per landning och start för respektive flygplanstyp. Observera att energi visas i megawattimmar. Utsläpp per landning och start (LTO) Tabell 4 Utrikes Boeing 737- Inrikes Saab 340 Taxi TFE B Allmänflyg Enmotorig Skolflyg "Enmotorig Militär C kolvmotor kolvmotor" Bränsle kg 400,98 75,00 80,70 7,74 7,74 116,53 CO 2 kg 1 267,10 236,99 255,01 24,46 24,46 368,23 H 2 O kg 501,23 93,75 100,87 9,67 9,67 145,66 Nox kg 3,58 0,53 0,67 0,05 0,05 0,16 HC kg 0,84 0,20 0,45 0,11 0,11 4,38 CO kg 7, 79 0,70 1,71 7, 64 7, 64 7, 12 SO 2 kg 0,40 0,075 0,08 0,01 0,01 0,12 Energi MWh 4,79 0,89 0,96 0,092 0,092 1,39 Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut. Nedan visas de totala utsläppen från landningar och starter under 2014: LTO Utrikes Boing Inrikes Fokker 50 S340 Jetstream 31 Taxi TFE B Cessna citation Allmän- och arbetsflyg Enmotor kolvmotor C172 Skolflyg "Enmotororig kolvmotor" Diomond Militär C-130 Tabell 5 Summa Bränsle ton CO 2 ton H 2 O ton Nox ton 3 0,01 0,09 0,29 1 0,004 4 HC ton 1 0,00 0,06 0,62 1 0,10 3 CO ton 7 0,011 0, ,2 135 SO 2 ton 0,4 0,001 0,011 0,04 0,1 0,003 0,5 Energi MWh Decimaler anges där det är nödvändigt för att resultatet inte ska visa noll. Nedan visas utsläpp till luft från koldioxid och kväveoxider de senaste fem åren. Koldioxid Tabell 6 År Utrikes ton Inrikes ton Taxi ton Allmänflyg ton Skolflyg ton Militär ton Summa ton

18 16 Nedan visas utsläpp av kväveoxider vid start och landning de senaste fem åren. Kväveoxider Tabell 7 År Utrikes ton Inrikes ton Taxi ton Allmänflyg ton Skolflyg ton Militär ton Summa ton ,41 0,01 0,04 0,11 0,59 0,00 5, ,11 0,03 0,06 0,13 0,53 0,00 4, ,0 0,02 0,05 0,20 0,54 0,00 4, ,8 0,03 0,07 0,12 0,32 0,00 4, ,0 0,02 0,07 0,22 0,54 0,01 4, ,3 0,01 0,09 0,29 0,55 0,04 4, Bly från kolvmotorflygplan Kolvmotordrivna flygplan använder till viss del flygbensin Avgas 100 LL med tillsats av tetraetylbly. Enligt säkerhetsdatabladet för Avgas 100 LL är bränslet farligt att inandas och förtära. Det är också giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Bränslet är inte biologiskt nedbrytbart och kan bioackumuleras i organismer. Bly kan orsaka skador på centrala nervsystemet och så småningom leda till dödsfall. Naturvårdsverkets meddelar i sin rapport 5908 att: Exponering för bly kan ge bestående hjärnskador, men också njurskador, hjärt-och kärlsjukdomar, samt försämrad reproduktionsförmåga. Bly ackumuleras mest i benvävnad men också i lever. Enligt denna rapport har dock den ackumulerade andelen bly i fiskar från Mälaren minskat. Avgas 100 LL innehåller 0,08 viktprocent tetraetylbly vilket också utgör grunden för beräkningen av emissioner till luft. Här visas beräkningen för utsläpp av bly till luft som härrör från den flygbensin förbrukats vid start och landning utefter beräkning. Tidigare år har flygplatsen redovisat utefter såld bränsle. Flygplatsen säljer dock inte flygbensin som innehåller bly vilket medför att det är svårt att redovisa den uppgiften. Dessutom har flygskolorna gått över till att operera med flygplan som använder flygdiesel som bränsle än större omfattning än tidigare. Beräkningen för bränsleåtgång baseras på Totalförsvaret forskningsinstituts excel-databas för förbrukning under starter och landningar. Vidare baseras beräkningen på de uppgifter som finns med i säkerhetsdatablad för bränslet 100 LL. Flygbensin 100 LL innehåller tillsats av bly. 0,08 procent av flygbensinen innehåller bly. Densiteten för 100 LL är 725 kg/m3 vid 15 C. Totalt har kg 100 LL förbrukats kg x (0,08/100) 36,0 kg bly Flygplatsen har inte utrett hur detta påverkat recipienten i och kring Hässlösundet.

19 Utsläpp till luft från markfordon De markfordon som finns vid flygplatsen använder diesel och bensin som drivmedel. EcoPar-diesel används också vilket är bättre ur arbetsmiljösynpunkt. För att få fram mängden emissioner från markfordon har en modell, hämtad från Trafikverket, använts. Modellen kallas Artemis och påvisar schablonvärden av emissioner för olika typer av fordon. De fordon som finns vid flygplatsen är väldigt branschspecifika och överensstämmer inte med de i modellen men för att kunna genomföra godtagbara mätningar har vi omvandlat beräkningarna till att mäta mängden bränsle, i liter, som förbrukats under året och hur mycket utsläpp av kolmonoxid, koldioxid, kolväte, kväveoxid och svaveldioxid detta genererat. Mätvärden för EcoPar-diesel finns inte framtaget för denna modell på Trafikverket. Däremot visas koldioxidutsläpp/liter genom en LCA som är gjord på drivmedlet. Tabell 8 Drivmedel Årsförbrukning CO antal kg CO2 antal kg HC antal kg Nox antal kg SO2 antal kg 2014 Kolmonoxid Koldioxid Kolväte Kväveoxid Svaveldioxid Bensin , ,00 7,00 6,40 0,01 Diesel ACP , ,00 3,01 70,13 0,03 Ecopar ,36 Totalt , ,36 10,01 76,53 0,04

20 Utsläpp till vatten Flygplatsens recipient utgörs av Limstabäcken och dagvattendiken som leder till Hässlösundet, d.v.s. sundet mellan Hässlö och Björnön. Under 2014 lades 14 ton halkbekämpningskemikalier i form av natriumformiat i granulatform ut på rullbanan. Till avisning av flygplan används monopropylenglykol för att motverka isbildning på vingar. Användningen under år 2014 var enligt följande: Tabell 9 Avisningsmedel Typ Förbrukning 2014 (l) Förbrukning Säsong (l) Safewing MP I Eco Plus I SE Safewing MP II Flight II SE Processbeskrivning av glykolhantering: Innan varje avisning tillser personalen att vändningsplattan är fri från snö och is. Det ska inte finnas någon snö kvar som glykolen kan blandas med. - Efter varje avisning används en sugbil som suger upp den glykol som finns på vändningsplattan. Snö som innehåller glykol samlas upp med en hjullastare och samlas i en separat container. Med denna metod får personalen upp näst intill 100 procent av den glykol som runnit ned på vändningsplattan. Den största delen av glykolen sitter dock kvar på flygplansvingarna. Detta medför att glykolen sprids i luften och faller ner till marken vid acceleration. - Glykolen samlas i en tankbil. Därefter hämtar företaget Ragnsells glykolen för transport till Mälarenergis avloppsreningsverk. Under 2014 transporterades 20 ton glykol från flygplatsen. - Varje avisning bokförs i en särskild pärm.

21 Oljeavskiljare inom flygplatsen I detta avsnitt anges de oljeavskiljare som Västerås flygplats ansvarar för. Hässlösundet i Mälaren är slutlig recipient för samtliga oljeavskiljare. Oljeavskiljare kontrolleras visuellt kvartalsvis. Det sker ingen specifik mätning av oljeavskiljares vatten. Däremot toppsugs oljeavskiljare när olja upptäcks. Under året hämtades 3060 kg oljehaltigt slam av Ragnsells. På nordvästra sidan av terminalbyggnaden, vid personalparkeringen, finns platsen för tömning av oljeavskiljare. Verkstadens och brandstationens dränering är kopplad till denna. Oljeavskiljaren kontrolleras genom ett larm. Vid tankanläggningen på platta 1 finns en oljeavskiljare. Det finns en oljeavskiljare vid fältavdelningen. Denna upptar spill från verkstaden. I söder vid platta 6 finns en stor oljeavskiljare på 100 m 3. Flygplatsens dräneringssystem väster om rullbanan förutom platta 1 är kopplad till denna.

22 Recipientprovtagning I detta avsnitt visas de mätningar av dagvatten som genomförts under året. Ett av flygplatsens miljömål är att förbättra miljön i Hässlösundet. Målet följs upp med vattenprovtagning. Vattenprovtagning genomförs i tillrinnande vatten från Limstabäcken, utmed rullbanan och vid pumpstationen i söder där vattnet pumpas ut till Mälaren. Provpunkt 1 och 2 har rinnande vatten medan vattnet i punkt 3 är stillastående vilket har betydelse för resultaten. Nedan sammanfattas flygplatsens resultat från recipientprovtagningen 2014 i förhållande till Naturvårdsverkets bedömningsgrunder Kväve Utsläpp av kväve i stora mängder från t.ex. kvävebaserade halkbekämpningskemikalier, jordbruk och avlopp leder till eutrofiering, (övergödning) av sjöar och vattendrag. Detta medför att vattendrag och sjöar växer igen i snabbare takt än vad som är naturligt. Vidare ökar produktionen av alger, som när de bryts ner leder till syrebrist. Flygplatsen använder emellertid natriumformiat för halkbekämpning vilket inte innehåller kväve. Nedan visas halterna av totalkväve i recipienterna under år 2014: Totalkväve (mg/l) Tabell 10 Datum Referens norr Limstabäcken Söder ,70 6,00 6, ,10 2,50 2, ,50 1,70 1, ,40 1,40 1, ,80 2,00 1, ,30 2,40 2,00 Medel 2,97 2,67 2,57 Medel ,69 2,85 3,07 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för totalkväve: Tabell 11 Klass Benämning Totalkväve (mg/l) maj t.o.m. oktober 1 Låg halt <0,300 2 Måttligt hög halt 0,300-0,625 3 Hög halt 0,625-1,250 4 Mycket hög halt 1,250-5,000 5 Extremt hög halt >5,000 Källa: Naturvårdsverket, Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.

23 21 Halterna av totalkväve har under år 2014 varit mycket höga i samtliga provpunkter inklusive referenspunkten. Totalkvävehalten har inte avvikit mycket från medelhalten under tidsperioden Flygplatsen använder idag halkbekämpningskemikalier utan kväve, natriumformiat. Det innebär att flygplatsen inte tillför kväve till Hässlösundet. Marken kring flygplatsen och uppströms Limstabäcken utgörs till stor del av näringsrik jordbruksmark. Ammoniumkväve mg/l Tabell 12 Datum Referens norr Limstabäcken Söder ,050 0,050 0, ,024 0,110 0, ,073 0,069 0, ,010 0,010 0, ,018 0,061 0, ,027 0,026 0,270 Medel ,03 0,05 0,13 Medel ,05 0,06 0,22 Ammoniumkväve mg/l Tabell 13 < 0,05 Mycket låga halter 0,05-0,20 Låga halter 0,20-0,50 Måttligt höga halter 0,50-1,50 Höga halter > 1,50 Mycket höga halter Källa: Naturvårdsverket Halterna av ammoniumkväve har under 2014 mycket låga norr om flygplatsen och låga i Limstabäcken. Däremot har halterna varit måttligt höga vid invallningen söder om rullbanan. Medelhalten av ammoniumkväve år 2014 har inte avvikit mycket från medelhalten under tidsperioden Vattnet har inte överskridit Livsmedelsverkets gränsvärde på 400 µg ammoniumkväve per liter vilket är en indikation för avloppsutsläpp.

24 22 Nitrit + Nitratkväve (mg/l) Tabell 14 Datum Referens norr Limstabäcken Söder ,2 2,1 2, ,4 1,7 1, ,9 0,9 0, ,0 1,0 1, ,2 1,5 0, ,1 2,0 1,3 Medel ,8 1,5 1,2 Medel ,5 1,5 5,5 Medelhalten av Nitrit och nitratkväve har inte avvikit mycket år 2014 från medelhalten Totalfosfor Fosfor i stora mängder leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Fosfor härrör främst från gödningsmedel till jordbruk och hushållsavlopp. Flygplatsen har idag inget direkt utsläpp av fosfor. Däremot är totalfosfor intressant att mäta eftersom det finns i avisningskemikalien monopropylenglykol. I glykolen finns fosfor för att förhindra korrosion. Flygplatsen använder ej fosfor i sina processer utan fosfor härrör sannolikt från jordbruk högre upp i Limstabäcken. Datum Referens norr Limsta- bäcken Tabell 15 Söder ,043 0,022 0, ,074 0,062 0, ,030 0,045 0, ,170 0,170 0, ,096 0,063 0, ,059 0,058 0,055 Medel ,079 0,070 0,046 Medel ,195 0,154 0,104 Medel maj- okt ,100 0,108 0,051 Medel maj- okt ,256 0,183 0,144

25 23 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för totalfosfor: Tabell 16 Klass Benämning Totalfosfor (µg/l) Beskrivning Riktvärde Mälaren Riktvärde utsläpp till Mälaren Riktvärde utsläpp från VU maj -okt Augusti 1 Låg halt < 0,013 < 0,013 Oligotrof 2 Måttlig hög 0,013-0,025 0,013 0,023 Mesotrof halt 3 Hög halt 0,025-0,050 0,024-0,044 Eutrof 4 Mycket hög 0,050-0,100 0,045 0,096 Hypertrof halt 5 Extremt hög halt > 0,100 > 0,096 Ej def. 0,200 0,250 0,250 Halterna totalfosfor har i genomsnitt varit mycket höga till extremt höga under 2014 i samtliga provpunkter. Medelhalten av totalfosfor var emellertid lägre i genomsnitt under 2014 än under hela tidsperioden Konduktivitet Halterna av konduktivitet som mäts i ms/m och är ett mått på den totala halten lösta salter i vattnet. Konduktiviteten ger information om mark- och berggrundförhållanden i tillrinningsområdet. Det kan även ge indikation på utsläpp. Konduktivitet ms/m Tabell 17 Norr om Limsta- Datum flygplatsen bäcken Söder ,4 34,4 34, ,4 55,4 55, ,2 43,5 23, ,7 55,1 70, ,8 45,1 52,5 Medel ,9 46,7 47,3 Medel ,1 87,4 87,6

26 24 Tabell 18 Kloridhalt Elektrisk (mg/l) konduktivitet (ms/m) < 20 < 30 Låg halt > 50 > 50 Måttlig halt > 100 > 70 Relativt hög halt Risk för korrosionsangrepp på ledningar > 300 > 100 Mycket hög halt Risk för smakförändringar Källa: Naturvårdsverket Konduktiviteten har under 2014 varit låg till måttlig. Under tidsperioden var konduktiviteten i genomsnitt måttlig till relativt hög. Provet i januari visade på ett extremt avvikande resultat och rapporten från Alcontrol visar att det varit en störning av provet. Av den anledningen togs inte januariresultatet med i denna sammanställning för konduktiviteten Organiskt kol Organiskt kol är indelat i TOC (kolinnehållet både i löst och partikulärt organiskt material i vattnet) och DOC (ett mått på löst organiskt kol). DOC följer approximativt TOC. Ämnen som glykol för avisning och urea till halkbekämpning medför att halten löst organiskt kol ökar i vattnet. Urea används inte längre i verksamheten. COD står för kemisk syreförbrukning. COD mg/l Datum Norr referens Limsta Bäcken Medel Medel Söder Tabell 19 DOC mg/l Tabell 20 Datum Norr om flygplatsen Limstabäcken ,2 7,5 7, , ,9 7,6 7, ,5 8,8 9, , ,6 7, ,9 8,3 10 Medel Söder Medel

27 25 Bedömningsgrunder Tabell 21 Klass Benämning Halt av TOC eller CODMn 1 Mycket låg halt 4 (mg/l) 2 Låg halt Måttligt hög halt Hög halt Mycket hög halt >16 Alcontrols rapporter anger COD <30 mg/l som minsta osäkerhet viket också varit fallet under hela Halterna av DOC har varit måttligt höga under Halterna av organiskt och kemiskt syreförbrukande ämnen har under hela året varit lägre än under tidsperioden Surhetsgrad ph-halterna visar surhetsgraden, d.v.s. aktiviteten av vätejoner i vattnet. En låg ph-halt medför att ämnen bryts ut från marken vilket ökar föroreningarna i vattnet. En riktigt låg ph-halt leder även till metall utfällning och frigörande av tungmetaller. Vidare är surt vatten skadligt för vattenlevande organismer. ph Tabell 22 Datum Norr om flygplatsen Limsta- bäcken Söder ,30 12,20 12, ,80 7,60 7, ,00 8,00 8, ,80 7,90 7, ,80 7,20 6, ,90 8,00 6,90 Medel ,60 8,48 7,97 Medel ,04 8,23 7,48

28 26 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för ph: Tabell 23 PH-värdena har varit höga under 2014 och tidsperioden Det ses mer allvarligt om phvärdet är lågt vilket betyder att vattnet är surt. Hög ph-värde kan tyda på kraftig algtillväxt i vattnet Samlad bedömning av recipientprovtagningen 2014 Under 2014 har halterna av de uppmätta parametrarna inte avvikit mycket från medelhalten tidsperioden Recipientprovtagningen har genomförts på samma sätt under lång tid under hela 2000-talet fram till Under denna tid har flygplatsen förändrat sin verksamhet något. De har exempelvis bytt halkbekämpningskemikalie, från urea till natriumformiat. En rekommendation är därför att flygplatsen genomför en ny utvärdering av hur recipientprovtagningen ska gå till. Provpunkter och mätparametrar bör ses över. I samband med detta kan även en utvärdering genomföras som belyser den samlade bedömningen under tidsperioden som provtagningen utförts. En avslutande rekommendation är att flygplatsen samarbetar med Mälarens Vattenvårdsförbund som undersöker vattenkvalitet i Mälaren samt driver vattenvårdsprojekt. 10 Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner Under året har flygplatsen: - Företaget Qualify har reviderat flygplatsen, både externt och internt avseende miljökrav. - Köpt in invallningar för glykolförvaring. - Ersatt glödlampor till ledbelysning.

29 27 - Kvalitetssäkrat avisningsprocessen enligt ICAOs standard och SIS. Det innebar att följa ICAOs regler om kontrollmätning av vätskor, kontroll av utförarna, dokumentation av utbildning m.m. 11 Avbrott, olyckor eller liknande händelser I detta avsnitt redovisas de avvikelser som har någon slags relevans ur miljö- eller arbetsmiljösynpunkt. - Ett slukhål uppstod vid en dagvattenbrunn. Slukhålet beror sannolikt på underminering. Personalen har fyllt hålet med grus flera gånger men hålet kommer tillbaka igen. Personalen kommer troligtvis lägga ner dräneringsrör. - Ett flygplan flög in från söder utan att klarera. - Älgar uppehöll sig inom flygplatsområdet vilket medförde en försenad start. - Flygplatsen genomförd en intern miljörevision med ett antal mindre avvikelser. Se bilaga, Avvikelser från intern miljörevision. - Flygledartornet har haft problem med flugor mellan tornets glasrutor. - Det har varit problem i miljörummet med oordning och lukt p.g.a. överfyllda kompostkärl. - På skyddsrond konstaterades att ventilationen på våning två drar in avgaser från flygplan vid vissa förhållanden. - Under en revision konstaterades att rutin för utvärdering av lagar och andra krav inte beskriver hur företaget arbetar med Reach-förordningen. Författaren till denna miljörapport kan dock konstatera att flygplatsen arbetar med Reach genom att använda ett webbaserat informationssystem för kemikaliehantering. - En motor exploderade på en bränslebil vilket medförde att 40 liter olja läckte ut. Oljan omhändertogs omedelbart. Inga andra fordon eller flygplan fanns i närheten. 12 Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Flygplatsen har ett antal miljömål för att minska energianvändningen. De bilaga 4.

30 Energianvändning I detta avsnitt redovisas energianvändning för Västerås Flygplats AB. Terminalbyggnaden använder fjärrvärme från Mälarenergi medan fältavdelningens kontor och garage använder direktverkande el och värmepump. Fjärrvärme och elanvändning sedan 2010 Tabell 24 År Fjärrvärme i terminalen Elanvändning totalt El gradjust av Mälarenergi ,0 MWh 1 092,0 MWh 1 238,3 MWh ,1 MWh 1 094,8 MWh 1 161,5 MWH MWh 1 115,5 MWh 861,1 MWH MWh 1 128,4 MWh 992,2 MWH ,5 MWh 1 149,3 MWh 895,7 MWH Elanvändning Tabell 25 Anläggning MWh 2013 MWh 2014 Badelunda-Åsen 0,77 0,65 11,09 Pumpstsation söder 15,74 145,60 172,72 Hässlö Fältgaraget 241,90 236,23 Pilotgatan Hässlö Civilfl.stat. 666,60 683,63 Björnöhalsen 0,87 Aberga 6,10 Radiofyr Ridön 0,43 Summa elförbrukning 1 094, ,00 0,88 3,58 0, Energieffektiviserande åtgärder Under 2014 har Västerås flygfastigheter genomfört följande åtgärder för att minska flygplatsens energianvändning: Ventilationen i Hangar 81 har moderniserats. Mekanisk frånluft har ersatts med ett FTXsystem. Flygfastigheter har ersatt remdrivna fläktmotorer med frekvensstyrda och direktdrivna fläktmotorer i byggnaderna D, E och F i Hässlögymnasiet. Vidare har Flygfastigheter uppgraderat all styr- och regler utrustning för värmesystemen i Hässlögymnasiet.

31 29 Byggnad F har fått närvarostyrd och behovsstyrd belysning. Allmänna punktinsatser har gjorts, såsom översyn av hangarportar, dörrar och fönster. Fastighetskontoret har även uppgraderat diverse utvändiga armaturer kring flygplatsområdet.

32 30 13 Kemikalier Enligt Naturvårdsverkets textmall skall flygplatsen redovisa de kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. Följande kemikalier kan medföra risker för miljön eller människors hälsa eftersom flygplatsen har stora mängder av dem i sin hantering. Nedan visas mängder år 2014: Tabell 26 Plats Produkt Produkt- nummer Mängd Hässlö flygförening 100 LL i , 6 m 3 (Försäljning) SAA 100 LL i ,8 m 3 Förbrukning SAA Jet A1 i ,8 m 3 Förbrukning Vändningsplatta 1 Jet A1 i ,4 m 3 Rampen Eco Par Diesel i8208 6,4 m 3 Rampen Bensin i ,0 m 3 Rampen Monopropylenglykol i55690 i ,9 m 3 1,8 m 3 Fältet Preem ACP Diesel Fame i ,0 m 3 Fältet Natriumformiat i ton (användes)

33 31 14 Redovisning av åtgärder för minskning av avfall Flygplatsen har arbetat med att minska användning av avisningsvätska och i övrigs sortera avfall i så stor utsträckning som möjligt. Personalen har varit engagerad i frågan på stort allvar. Nedan visas flygplatsens avfall under Tabell 27 Avfallskod Material Beh.metod BH Vikt/Antal Enhet Aerosoler, brandfarliga R12 FATLO 94,00 Kg Blybatterier, syra R13 BATTBOX 523,00 Kg Brännbart avfall, näringsliv R1 LVXÖS ,00 Kg Glasförpackningar, färgat R5 KÄRLM 3 219,00 Kg LDPE film färgad R5 SÄST 430,20 Kg Metallförpackningar R4 KÄRLM 155,40 Kg Papper, kontor R3 KÄRLL 4 115,50 Kg Wellpapp, butiksbalad R3 BAL 720,00 Kg Redovisning av farligt avfall Tabell 28 Avfallskod Material Beh.metod BH Vikt/Antal Enhet Förpackningar, D15 PALL 71,00 Kg tömda ej rengjorda Glykolrester, FA R13 TANK ,00 Kg Olje-, och R13 KRYO 383,00 Kg bränslefilter, emb Oljeavfall, fast, D15 FAT 81,00 Kg osorterat, emb Oljeavfall, fast, D15 FATLO 133,00 Kg osorterat, emb Oljehaltigt slam D8 OLJE 3 980,00 Kg

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Miljörapport Västerås flygplats AB 2012 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Kortfattad beskrivning... 3 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats... 3 1.3 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport Västerås flygplats AB 2013

Miljörapport Västerås flygplats AB 2013 Miljörapport Västerås flygplats AB 2013 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Kortfattad beskrivning... 3 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats... 3 1.3 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Samrådsunderlag Ny tillståndsansökan för Stockholm-Västerås Flygplats

Samrådsunderlag Ny tillståndsansökan för Stockholm-Västerås Flygplats Samrådsunderlag Ny tillståndsansökan för Stockholm-Västerås Flygplats 160329 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 1 1.1. Uppgifter om verksamhetsutövaren/sökanden... 1 1.2. Uppgifter om

Läs mer

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL VÅR MILJÖ # EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL Innehåll Vår Miljö... s. Natur & Miljöpärmen... s. Skavsta Flygplats växer... s. Miljöpolicy...

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Kemikalier, avfall, transporter och energi. Rasmus Engström Oscar Måhlberg

Kemikalier, avfall, transporter och energi. Rasmus Engström Oscar Måhlberg Kemikalier, avfall, transporter och energi Rasmus Engström Oscar Måhlberg Halkbekämpning och avisning Avisningsmedel är monopropylenglykol Halkbekämpningsmedel är urea, kaliumacetat, kaliumformiat samt

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Fastighetsbeteckning Aröd Aröd 2:23 Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106

Miljörapport 2008. Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Svensk Biogas i Linköping AB Norrköping Biogas Anläggning 0581-1106 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Organisation och ansvarsfördelning... 2 1.2 Beskrivning av verksamheten... 2 1.3

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID

TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID TB DEL II BILAGA 3.1 UTREDNING - MÖJLIGHET ATT LÄMNA SID UTREDNING 2011-04-20 01.00 D 2011-006261 2(14) 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BEGREPPET - ATT LÄMNA SID... 3 3 ATT LÄMNA SID VID EN BULLERNIVÅ 70 DB(A)

Läs mer

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED STAFFANSTORPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Kommunhuset i Staffanstorps kommun Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Staffanstorps kommun Thomas

Läs mer

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell)

Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, Betydande miljöaspekt - värderingsmodell) 1(7) Miljöaspektlista 2009-05-13 (Poäng > 14, miljöaspekt - värderingsmodell) Utsläpp Utsläpp till luft - pelletspanna - oljepannor - lokala transporter - förbränning trädgårdsavfall - köldmedia Utsläpp

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT Uppdragsnr: 10176712-R04 1 (10) BROMMA STOCKHOLM AIRPORT C:\Users\sebs10628\Documents\R04 Bromma Markbuller beräkningar för utfall 2013 2014-03-26.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 BROMMA STOCKHOLM

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Bakgrund Ansökan lämnas in senast 31 december 2010 Två tidigare samrådsmöten med Sigtuna kommun Samrådsunderlag - synpunkter

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Miljöbokslut 2004. /arbetad timme Nyckeltal 2004: 0,37 kg CO 2. /arbetad timme

Miljöbokslut 2004. /arbetad timme Nyckeltal 2004: 0,37 kg CO 2. /arbetad timme Miljöbokslut 004 Upprättad av: Jonas Pettersson 05030, Version I enlighet med landstingets miljöledningssystem och EMAS-registrering publiceras miljöbokslutet på intranätet samt görs tillgängligt till

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET.

SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSERNAS VERKSAMHET. SAMMANSTÄLLNING AV FLYGPLATSENAS VEKSAMHET. Bilaga 3 Vilka krav ställs på en flygplats?...1 Allmänt...2 Ledningsfunktion...2 IAIP (Integrated Aeronautical Information Package)...2 Kompetenskrav för driftpersonal...2

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Vänersborgs tingsrätt Miljödomstolen Fax 08-698 14 80 Box 1070 Kyriakos.zachariadis@naturvardsverket.se. 462 28 Vänersborg. Naturvårdsverket SÖKANDE:

Vänersborgs tingsrätt Miljödomstolen Fax 08-698 14 80 Box 1070 Kyriakos.zachariadis@naturvardsverket.se. 462 28 Vänersborg. Naturvårdsverket SÖKANDE: Yttrande 2005-03-09 Dnr 542-2132-01 Rv Kyriakos Zachariadis Enhet för markanvändning och vattenverksamhet Tel 08-698 16 83 Vänersborgs tingsrätt Miljödomstolen Fax 08-698 14 80 Box 1070 Kyriakos.zachariadis@naturvardsverket.se

Läs mer

SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-20 Tid: kl. 09.00-ca 12.00 Plats: Stadshuset, Mölndals stad SAMRÅD MED MÖLNDALS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

Flygplats Upprättad av Referens Stockholm Arlanda Airport ARNMM Bilaga 2 TILLSTÅNDSVILLKOR-STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2014

Flygplats Upprättad av Referens Stockholm Arlanda Airport ARNMM Bilaga 2 TILLSTÅNDSVILLKOR-STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2014 RAPPORT 2015-03-26 01.00 D 2015-001343 1(38) TILLSTÅNDSVILLKOR-STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2014 Innehåll FLYGPLATSENS TILLSTÅND... 2 1.1 Grundtillstånd enligt före detta Naturresurslagen... 2 1.2 Grundtillstånd

Läs mer

MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006

MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 GRUNDDEL Administrativa uppgifter Brukares/ företags namn: Organisationsnummer: Postadress: Postnummer och ort: Anläggningsnamn: Anläggningsnummer: SNI-kod: 01-1;

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET GRUNDDEL

MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET GRUNDDEL MILJÖRAPPORT FÖR VERKSAMHETSÅRET GRUNDDEL Administrativa uppgifter Brukares/ företags namn: Organisationsnummer: Postadress: Postnummer och ort: Anläggningsnamn: Anläggningsnummer: SNI-kod: 01-1 (mer än

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

Remissinstansernas yttranden inför förhandlingarna om Säve

Remissinstansernas yttranden inför förhandlingarna om Säve Remissinstansernas yttranden inför förhandlingarna om Säve Inför förhandlingarna om Säve flygplats vecka 13 har olika remissinstanser lämnat skriftliga synpunkter på bolagets ansökan och de överklaganden

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-20 Tid: kl. 14.30-ca 17.30 Plats: Stadskansliet, Göteborgs stad SAMRÅD MED GÖTEBORGS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR

Läs mer

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D)

Sträckflygning med TMG. BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Sträckflygning med TMG BCL-D 3.4 och SHB 440 (BCL-D) Innehåll Flygoperativa Procedurer Flygförberedelser och förfarande vid genomförande av flygning Trafikregler Luftrumsbestämmelser Höjdmätarinställning

Läs mer

Swedavia AB Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida

Swedavia AB Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida PROTOKOLL 2010-12-08 01.00 D 2010-030763 1(9) MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅD MED NATURVÅRDSVERKET ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG- LANDVETTER AIRPORT Närvarande Kyriakos

Läs mer

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501

Luftfart 2011. A. Allmänna uppgifter TK0501 Luftfart 2011 TK0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Luftfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Ansvarig Myndighet/organisation:

Läs mer

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM

MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997 1(10) MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Bilaga till Administrativa föreskrifter (AF) Division Stockholm DIREKTIV D-LFV 2005-1997

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-26 Tid: kl. 09.00-11.30 Plats: Stadshuset, Kungsbacka SAMRÅD MED KUNGSBACKA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET

Miljörapport 2011. Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Miljörapport 2011 Hetvattencentralen HVC 90 UNIVERSITETSSJUKHUSET Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning

Läs mer

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT

Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Foto: Marika Sjödin FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2015 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD. (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD (FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 - REACH) Datum: 13/11/2013 Sida 1/5 SÄKERHETSDATABLAD (Bestämmelse REACH (CE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) AVSNITT 1 : NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Krav och tips för Kemikalieförvaring

Krav och tips för Kemikalieförvaring Krav och tips för Kemikalieförvaring INVALLNING, VOLYM Grundkrav Största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. För fatförråd gäller 10 % av volymen av maximalt antal fat på platsen. Mildrat

Läs mer

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING

Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Miljörapport 2014 HVC 90 US LINKÖPING Innehåll 1 Grunddel 2 1.1 Allmänna uppgifter 2 2 Textdel 3 2.1 Organisationens uppbyggnad 3 2.2 Lokalisering och bakgrund 3 2.3 Beskrivning av drift och produktionsanläggningar

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 10-11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Om ni ska starta miljöfarlig verksamhet måste ni lämna in en anmälan till samhällsnämnden.

Läs mer

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(9) Skickas i 2 ex till: Miljönämnden Stadshuset 281 80 HÄSSLEHOLM Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning Anläggningens

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Granskning av miljö - och luftmätningar

Granskning av miljö - och luftmätningar Revisionsrapport Granskning av miljö - och luftmätningar Miljö - och samhällsnämnden Östersunds kommun 9 december 2008 Kjell Pettersson Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser Anmälan enligt miljöbalken STADSBYGGNAD Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 245 80 Staffanstorp ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1.Företaget 1.1 Administrativa data Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011 MILJÖRAPPORT 2011 MILJÖRAPPORT Anläggningsnummer: 1980-214 Fastighetsbeteckning: Västerås Hamn 2:84 arrendeområde 21,22 Miljörapport för år: 2011 Verksamhetsutövare: Svensk Oljeåtervinning AB Organisationsnummer:

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2014

Tillsyn av båtklubbar 2014 Sida 1 (7) Bild: Blästring av båtbottenfärg med kolsyreis Tillsyn av båtklubbar 2014 stockholm.se Tillsyn av båtklubbar 2014 Dnr: Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Pendar Behnood Sida 2 (7) Bakgrund

Läs mer

Johannisbergs flygplats, Västerås Flygbullerutredning

Johannisbergs flygplats, Västerås Flygbullerutredning Handläggare Wigholm Pär Tel +4610-5058476 Mobil +46701-847476 Fax +46520-10395 Par.Wigholm@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-11-01 Uppdragsnr 559124 Sofie Andersson Rosell Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter

TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter TENTAMEN Inkl lösningsförslag och rättningsmall TNFL01 Flygtrafik och flygtransporter Datum: 22 oktober 2010 Tid: 08-12 Hjälpmedel: Hjälpmedel av alla slag, förutom kommunikationsutrustning (telefoner,

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31. Sedan 1999

Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31. Sedan 1999 Kaj Inrikes AB Miljö- och trafiksäkerhetsredovisning 2014-09-01 2015-08-31 Sedan 1999 ALLMÄNT Kaj Inrikes AB bedriver åkeriverksamhet med Älmhult som stationeringsort. Verksamheten är inriktad på transporter

Läs mer

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens BilagaB 2009-12-29 Christer Rosenblad Stadsmiljö 08-508 262 94 christer.rosenblad@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Anmälan av överklagande av miljöprövningsdelega-tionens

Läs mer