MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM"

Transkript

1 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) MILJÖDIREKTIV VID PROJEKTERING OCH BYGGANDE DIVISION STOCKHOLM Bilaga till Administrativa föreskrifter (AF)

2 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) 1 INLEDNING OCH ALLMÄNT Syfte Fördelning av miljödirektivet Omfattning, tillämpning LUFTFARTSVERKETS MILJÖPOLICY HANTERING AV MILJÖASPEKTER I BYGGPROJEKT PROJEKTLEDNINGENS ANSVAR HANTERING, LAGAR OCH KRAV Hantering av miljöbalkens regler och miljövillkor i byggprojekt Miljöplan Miljöplanens innehåll Miljöfrågor vid byggmöten - Dagordning Redovisande dokument KRAV PÅ SKYDDSÅTGÄRDER Markundersökning Schaktmassor Rivningsarbeten Tankning och oljebyten Icke hjulburna fordon Hjulburna fordon Service och underhåll Åtgärder vid spill och läckage Kontaktpersoner AVFALL KEMIKALIER Lagring/förvaring av kemiska produkter Kemikalieförbrukning MILJÖANPASSADE FORDON Drivmedel Oljor och smörjmedel Tomgångskörning...10

3 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) 1 INLEDNING OCH ALLMÄNT 1.1 Syfte Det här dokumentet är avsett att användas gentemot entreprenörer/konsulter vid upphandling av projektering och byggentreprenad. Dokumentet innehåller konkreta miljökrav som skall följas vid all typ av projektering, ny- och ombyggnation. Syftet är att minimera miljöeffekterna av verksamheten och optimera användandet av naturresurser. Det här dokumentet gäller även när Luftfartsverket bygger i egen regi. Miljödirektivet är upprättat för att säkerställa att: Miljöbalken och dess hänsynsregler efterlevs inom alla faser av projektet Stockholm-Arlanda flygplats miljövillkor beaktas inom alla faser av projektet. Tillståndsansökningar och anmälningar, enligt tillämplig, lagstiftning görs och att godkännande från myndigheter erhålls. LFVs miljöpolicy efterlevs Miljökompetens säkerställs Kontrollprogram för tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar upprättas 1.2 Fördelning av miljödirektivet Miljödirektivet delas ut tillsammans med förfrågningsunderlag eller kontraktshandlingar. I samband med detta ställs krav på miljöanpassning, dels i form av produktkrav och byggproduktionskrav, men även som miljökrav på entreprenör och eventuella underentreprenörer. 1.3 Omfattning, tillämpning Detta miljödirektiv utgör en komplettering till administrativa föreskrifter.

4 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) 2 LUFTFARTSVERKETS MILJÖPOLICY Miljön är av avgörande betydelse för den civila luftfarten och därmed för LFV. LFV ska ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan vid sina anläggningar främst genom att begränsa buller från flygtrafik, minska utsläppen till luft och vatten, samt minimera uppkomsten av avfall och kemikalieanvändning. För att detta skall uppnås krävs att vi arbetar efter följande strategier: Hänsynen till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut. LFVs verksamhet ska kontinuerligt förbättras med avseende på negativ påverkan på miljön. LFV ska med marginal följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga internationella och nationella regler och krav. LFV ska bedöma och hantera miljörisker på ett systematiskt sätt. LFVs personal ska alla vara delaktiga i företagets miljöarbete. LFV ska aktivt delta i det lokala,regionala, nationella och internationella arbetet i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan och verka för en hållbar utveckling av flygplatser och flygtrafikledning. ( ) 3 HANTERING AV MILJÖASPEKTER I BYGGPROJEKT Vid projektering och byggande av en anläggning skall hänsyn tas till de miljöaspekter som fångas upp i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), andra utredningar eller yttranden. Om verksamheten har tillståndsprövats ska dessa miljöaspekter hanteras som framgår av själva tillståndsansökan. Inom vissa områden, exempelvis avfallshantering, finns Airport Regulations som skall följas. Samtliga Airport Regulations finns på 4 PROJEKTLEDNINGENS ANSVAR Projektledningen, alternativt platschef eller liknande, har som uppgift att: Säkerställa, d.v.s. mäta och övervaka, och redovisa för beställaren att lagar och förordningar, flygplatsens miljövillkor, LFV: s miljömål och den egna miljöplanen (se kapitel 5) följs och hanteras på ett riktigt och relevant sätt i de olika faserna av projektet. Följa upp projektets egenkontroll inkl dess dokumentation och genomföra miljöronder på arbetsplatserna (enligt Förordning 1998:901 5 om verksamhetsutövares egenkontroll). Miljödokumentation skall redovisas löpande vid byggmöten. Ansvara för att erforderliga beslut fattas innan arbetet påbörjas (Miljöbalken 9 kap 6 ). Med stöd av miljöenheten på Divisionsstaben skall projektledningen begära erforderliga miljötillstånd och bygglov, ta fram underlag för anmälningar till berörda myndigheter, genomföra miljökonsekvensbeskrivningar, upprätta kontrollprogram etc. Vid en anmälan för en mindre ändring behöver miljöenheten på Divisionsstaben underlag för denna 8 veckor före arbetets start. En anmälan skall vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast 6 veckor före arbetets start. För att få nytt tillstånd enligt Miljöbalken krävs ytterligare tid (erfarenhetsmässigt ca 1 år).

5 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) Projektledningen ska ställa krav på olika aktörer för att säkerställa en god miljö på flygplatsen. Projektledaren är skyldig att informera anställda samt anställda hos projektets konsulter, underkonsulter, entreprenörer och underentreprenörer så att de har kännedom och kunskap om bestämmelserna i detta dokument. 5 HANTERING, LAGAR OCH KRAV 5.1 Hantering av miljöbalkens regler och miljövillkor i byggprojekt Vid upphandling av konsulttjänster och byggentreprenader ska såväl miljöbalkens regler som gällande miljövillkor i flygplatsens verksamhetstillstånd beaktas i uppdragsbeskrivningen och bygghandlingar. Miljöbalkens regler och flygplatsens miljövillkor skall därefter beaktas för projekteringsarbetet så att den projekterade anläggningen på ett långsiktigt sätt uppfyller de miljökrav som gäller för den. Detta kan exempelvis avse utförande och materialval ur energi- eller kemikaliesynpunkt i driftskedet. Miljöbalkens regler och ovan nämnda miljövillkor skall även beaktas i byggskedet. I projekt där projektorganisationen finns vid sidan av den egentliga flygplatsorganisationen och har befogenhet att självständigt besluta om åtgärder, skall egenkontroll i enlighet med miljöbalkens regler genomföras. 5.2 Miljöplan Senast två veckor efter det att avtal har träffats och innan projektet startar skall entreprenören/konsulten redovisa en projektanpassad miljöplan för beställarens miljöansvarige. Miljöplanens omfattning kan variera beroende på projektets omfattning. Detta gäller även anlitade underkonsulter och underentreprenörer. Miljöplanen ska godkännas av beställarens miljöansvarige. Kontroll och dokumentation av utfört arbete enligt miljöplanen skall utföras och dokumenteras av entreprenören/konsulten. Avvikelser från miljöplanen ska redovisas som en avvikelse och godkänns av beställaren Miljöplanens innehåll LFV förutsätter att entreprenören/konsulten arbetar på ett sätt som ligger i framkant utvecklings/miljömässigt och miljöplanen skall visa detta. Följande punkter skall minst ingå i en miljöplan: 1) Organisation Ansvar och befogenheter i miljöärenden för ledande projektdeltagare Miljösamordnare 2) I samråd med beställaren skall miljöpåverkande aktiviteter kopplade till projektet identifieras och redovisas. 3) Riskanalys sannolikheten för en miljöolycka, kopplade till ovanstående aktiviteter, dess konsekvenser samt planerade åtgärder för att minska konsekvenserna.

6 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) 4) Åtgärder för minskning och hantering av miljöpåverkan i form av: buller och vibrationer utsläpp till mark, luft (CO 2 och NO x ) och vatten 5) Plan för nödlägesberedskap 6) Avvikelsehantering 7) Rutiner för egenkontroll, miljörondering och utvärdering av miljöarbetet. Egenkontrollen skall redovisa vad, hur, när och av vem kontrollen utförs samt hur dokumentationen sker. 5.3 Miljöfrågor vid byggmöten - Dagordning Miljösäkring skall finnas som en punkt på dagordningen vid byggmöten eftersom miljödokumentationen skall redovisas löpande vid dessa möten. Gjorda kontroller och erhållna resultat Uppkomna avvikelser gentemot miljöplanen Kommande miljörelaterade aktiviteter Information till miljöenheten på Divisionsstaben Information till myndigheter 5.4 Redovisande dokument Slutdokumentation avseende miljöarbetet ska finnas i komplett skick senast i samband med anmälan av färdigställd entreprenad, enligt Administrativa Föreskrifter. Den slutgiltiga dokumentationen skall följa dokumentationskraven i kontraktet. Följande är miljöredovisande dokument: Miljöplan Mätresultat, dokumentation från egenkontroll Miljörevisioner och deras resultat Miljötillbud Miljötillstånd Miljöriskanalyser Materialdeklaration/byggvarudeklaraton enligt Byggsektorns krestsloppsråd (färdig mall). Kemikalieanvändning. Använd mängd, specificerade, kemikalier ska rapporteras till miljöenheten på Divisionsstaben efter avslutat arbete (dock minst årligen per den 31/12). De miljöredovisande dokumenten skall sändas till miljöenheten på Divisionsstaben. Dokumenten överlämnas till beställaren vart efter de blir färdiga eller allt eftersom materialen används i byggnationen. Slutlig dokumentation skall överlämnas två veckor innan slutbesiktning till beställaren.

7 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) 6 KRAV PÅ SKYDDSÅTGÄRDER Följande föreskrifter skall beaktas vid byggarbetsplatserna och om det bedöms nödvändigt ska ytterligare föreskrifter till skydd för miljön beslutas. 6.1 Markundersökning I samband med att ett markarbete påbörjas på flygplatsen ska en miljöteknisk markundersökning av området genomföras. Syftet är att områdets status med avseende på eventuella föroreningar ska undersökas. Provtagningen bör utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer och resultatet ska bedömas utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för mark. Vid misstanke om förorenad mark, grundvatten och/eller sediment skall omgående rapportering ske till projektledningen, som i sin tur omedelbart skall rapportera till miljöenheten på Divisionsstaben samt tillsynsmyndigheten. Eventuellt förorenad mark skall saneras i samråd med tillsynsmyndigheten och en saneringsplan måste upprättas. 6.2 Schaktmassor Vid misstanke om förorenad mark skall omgående rapportering ske till projektledningen som omedelbart skall rapportera till miljöenheten på Divisionsstaben samt tillsynsmyndigheten. Alla schaktmassor skall kontrolleras i fält på ett tillfredsställande sätt. Eventuella påträffade föroreningar skall omhändertas. Skyddsarbeten skall vidtas så att eventuella föroreningar inte kan spridas inom eller utom arbetsområdet. Skyddsarbeten skall även vidtas så att inte risk för skadlig exponering föreligger. 6.3 Rivningsarbeten Vid rivning av hus skall en bedömning av förekomst av miljöskadliga ämnen göras. Exempel på miljöstörande ämnen är asbests, PCB och kvicksilver. Om bedömningen visar att det finns miljöstörande ämnen är de att betrakta som föroreningar och skall behandlas som förorenad mark om inte särskilda föreskrifter finns. 6.4 Tankning och oljebyten För bestämmelser gällande tankning av fordon gäller utöver nedanstående, AR Icke hjulburna fordon Dessa fordon får tanka, byta olja och dyl. på byggarbetsplatsen under förutsättning att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas: arbetet skall hela tiden övervakas duk, kar eller dylikt, utformade så att de samlar in ev. spill från tankning och oljebyten, ska användas. allt (miljö) farligt avfall skall samlas ihop och omedelbart transporteras till miljöstationerna. Avfallet skall märkas med innehåll samt avlämnare och placeras på anvisad plats.

8 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) Hjulburna fordon För skydd mot utsläpp av bränslen skall drivmedelstankar placeras på tät botten med invallning som kan innehålla hela tankens volym. De ska dessutom förses med regnskydd och påkörningsskydd. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt i omedelbar närhet av tankarna. Om tankarna placeras på annat sätt skall detta ha godkänts av beställaren och miljöenheten på Divisionsstaben. 6.5 Service och underhåll Service och underhåll har stor betydelse för maskinens utsläppsnivå och bränsleförbrukning och följande skall därför beaktas. Tvättning och rengöring skall ske på anläggning med vattenrening och oljeavskiljare. Vid användning av kemisk-tekniska produkter skall boken Bra Kemval version 2, 1998 användas som stöd för ämnesval. 6.6 Åtgärder vid spill och läckage Se AR och AR17. Vid spill eller läckage av petroleum och kemiska produkter, t ex bensin, diesel, motor- och hydraulolja, tillsatsmedel för betongtillverkning, bindemedel för asfalt m.m. skall den som orsakat spillet se till att det omgående uppsamlas och omhändertas. Spill skall hindras att rinna ner i dagvattenbrunnar och dylikt. Läckage skall omedelbart tätas... För spill av petroleumprodukter (typ bensin, diesel, motor- och hydrauloljor): Mindre spill (understigande 10 m²) får saneras under egen brand - bevakning. Omedelbar sanering skall ske genom urgrävning eller med absorbent om föroreningen stannat på markytan. Vid större spill (över 10 m 2 ) skall flygplatsens räddningstjänsten omedelbart larmas. Arlanda flygplats: Jourh. Brandmästare alt. via Bevakningscentralen Bromma flygplats: Insatsledaren Övrigt miljöfarligt spill: Ring SOS! Larmnummer 112 Farligt avfall: Förorenad jord och absorbent skall hanteras som farligt avfall och skall snarast omhändertas av godkänd transportör. Vid transport av farligt avfall skall ett transportdokument upprättas. För information om Luftfartsverkets transportör kontakta Luftfartsverkets koordinator för avfall, Avdelning SAFFs, Stockholm-Arlanda. 6.7 Kontaktpersoner Namn och telefonnummer till beställarens och entreprenörens kontaktpersoner när det gäller rapportering av spill eller miljöolycka skall finnas tillgängligt på alla arbetsplatser, bland annat genom att anslås på lämpliga ställen. Det är projektledningens ansvar att uppgifterna hålls aktuella.

9 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) 7 AVFALL Anläggaren skall ha dokumenterade rutiner för omhändertagande av restprodukter, förpackningar, rivningsmaterial, byggavfall m.m. Sortering av avfall skall alltid ske på plats. Redovisning av sorterade mängder skickas till Luftfartsverkets koordinator för avfall, Avdelning SAFFs, Stockholm-Arlanda. Av rapporteringen skall följande framgå: Mängd avfall Typ av avfall samt hur det uppkommit Vart det har transporterats Vem som transporterat avfallet Transportdokument för farlig avfall. Farligt avfall skall hanteras i enlighet med förordningen om farligt avfall (SFS 1996:971) samt försiktighetsprincipen (Miljöbalken 2 kap 3 ). Farligt avfall skall lämnas till Luftfartsverkets kretsloppscentral eller förvaras och borttransporteras på sådant sätt att ovanstående lagstiftning uppfylls. Vid borttransport skall detta ske av godkänd transportör och transportdokument skall upprättas. För information om Luftfartsverkets transportör kontakta Luftfartsverkets koordinator för avfall, Avdelning SAFFs, Stockholm-Arlanda. I övrigt se AR17 och L3, T14 8 KEMIKALIER 8.1 Lagring/förvaring av kemiska produkter Lagring/förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att spill/läckage inte kan förorena mark och vatten, förslagsvis i en av Luftfartsverket godkänd container. Containern skall vara försedd med lås och skydd mot att ett eventuellt läckage når marken. Ett undantag är mobila bränsletankar med drivmedel till icke hjulburna fordon eller maskiner. Dessa skall dock vara dubbelmantlade och försedda med fungerande överfyllnadsskydd och får förvaras på byggarbetsplatsen, förutsatt att de är placerade där ingen påkörningsrisk föreligger. 8.2 Kemikalieförbrukning Efter avslutat arbete (dock minst årligen per den 31/12) skall rapportering av använd mängd kemikalier ske till Luftfartsverket, SAmSe, Stockholm-Arlanda. Verksamhetsutövaren skall redovisa de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt (krav enligt Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll SFS 1998:901 7 ). Entreprenören/konsulten skall redovisa: produkternas namn, användningsområde och användningsmängd säkerhetsdatablad för produkterna.

10 Division Stockholm DIREKTIV D-LFV (10) 9 MILJÖANPASSADE FORDON Se AR 8 för regler för framförande av fordon. På flygplatserna skall miljöanpassade fordon och arbetsmaskiner med låga utsläpp användas. Avvikelser får endast göras efter godkännande av beställaren. Hänsyn till bl.a. Arlandas avgastak måste tas. Vidare skall anges om fordonet/arbetsmaskinen är försett med avgasreningsutrustning samt uppfyller eventuell miljöklass för lastbilar respektive arbetsmaskiner. Uppgiftslämnare skall vara beredd att bekräfta lämnade uppgifter. 9.1 Drivmedel Ur hälso- och miljösynpunkt är alternativbränslen som el, gas och etanol bäst. Tankstation för Ecopar (syntetiskdiesel) och Biogas finns på flygplatsen. Mer information om Ecopar finns att få på flygplatsen. Maskin- eller motortillverkaren kan ge information ifall osäkerhet råder för en viss maskin. Bränslet inom entreprenaden skall i största möjliga utsträckning vara förnyelsebart (räknat som ett genomsnitt över året). Undantag kan medges om särskilda skäl föreligger. Bästa tillgängliga miljöklass för bränsle skall användas. För små motorer (<20 kw) skall alkylatbensin användas. 9.2 Oljor och smörjmedel Hydraul- och smörjoljor är i regel svårnedbrytbara och innehåller flera hälso- och miljöskadliga ämnen. Svårnedbrytbara smörjoljor kan förorena grundvatten för lång tid framöver. Hydraulolja skall uppfylla kriterierna i Ren smörja (numera ersatt av Svensk standard SS Hydraulvätskor). Beställaren kan i undantagsfall medge undantag för speciella fordon eller arbetsmaskiner. Hanteringen av oljor och smörjmedel skall ske så att ett säkert omhändertagande garanteras (se kap 6.4 för tankning och oljebyten). Förbrukade oljor och smörjmedel skall hanteras som farligt avfall. Miljömärkta produkter skall användas då sådana finns tillgängliga. 9.3 Tomgångskörning Tomgångskörning skall undvikas i mesta möjliga mån. Tomgångskörning är endast tillåten i max 1 minut både på Arlanda och på Bromma flygplats. Detta gäller såväl air- som landside. Undantaget är om motorn hålls igång för den mån som behövs för fordonets ändamålsenliga brukande. Se AR 8.

FU 2000 Generella miljökrav - entreprenader

FU 2000 Generella miljökrav - entreprenader Handling 7.3 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2010-03-31 Utgåva J 9 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagor F10-3435/IN10 2010-03-31 0 Beslutsfattare Ulrika Wennergren Handläggande enhet, Handläggare

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

Avtaisbilaga 4 Slutrapport för projekt Inom Mfljönnsijarcfen, Stockholm stad

Avtaisbilaga 4 Slutrapport för projekt Inom Mfljönnsijarcfen, Stockholm stad 'IL'f Of y>>/)/) c-/6 /.< o Avtaisbilaga 4 Slutrapport för projekt Inom Mfljönnsijarcfen, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: Dnr 455-4660/2004 Projektets nummer och namn: Nr 72 Extern

Läs mer

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav

Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer. Kortfattad information om våra generella miljökrav Miljöinformation för Skanska Sveriges underentreprenörer Kortfattad information om våra generella miljökrav Denna broschyr riktar sig till dig som arbetar som underentreprenör åt Skanska Sverige. Här hittar

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Krav och tips för Kemikalieförvaring

Krav och tips för Kemikalieförvaring Krav och tips för Kemikalieförvaring INVALLNING, VOLYM Grundkrav Största behållarens volym + 10 % av övriga behållares volym. För fatförråd gäller 10 % av volymen av maximalt antal fat på platsen. Mildrat

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om UPPGIFTER I EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Exempel på punkter som ska finnas med i egenkontrollen Här följer exempel på punkter som ska finnas med i verksamhetens

Läs mer

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad

MILJÖPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag. Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Uppdrag: Servicegruppen i Europa AB MILJÖPLAN Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- General- Under- Utförande- Entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud j Beställarens

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Farligt avfall från verksamheter - Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns lagar,

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för lagefterlevnad och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 2014 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

Projekt Slussen Förslag till kontrollprogram för ny reglering av Mälaren och ombyggnad av Slussen

Projekt Slussen Förslag till kontrollprogram för ny reglering av Mälaren och ombyggnad av Slussen PM Stockholms Stads Exploateringskontor Slussen, miljöprövning Uppdragsnummer 1150640020 Projekt Slussen Förslag till kontrollprogram för ny reglering av Mälaren och ombyggnad av Slussen Stockholm 2011-12-21

Läs mer

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd

Ny verksamhet Befintlig verksamhet Avslutande av verksamhet Annat. byggomiljokontoret@norrkoping.se Bygg- och miljökontoret Miljö- och hälsoskydd Administrativa uppgifter 1(8) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET - Enligt 9 kap. 6 i miljöbalken samt 10 i miljöprövningsförordningen (2013:251) Anläggning, namn Organisations- eller personnummer Kund-ID

Läs mer

Information om: Miljökrav vid upphandling av enreprenader och tjänster

Information om: Miljökrav vid upphandling av enreprenader och tjänster KONTAKTUPPGIFTER Göteborg: Trafikkontoret Telefon: 031-61 37 00 Internet: www.trafikkontoret.goteborg.se Malmö: Gatukontoret Telefon: 020-34 45 00 Internet: www.malmo.se/miljozon Stockholm: Markkontoret

Läs mer

Checklista bygg- och rivningsavfall

Checklista bygg- och rivningsavfall BILAGA 4 Checklista vid inspektion av bygg- och rivningsavfall Checklista bygg- och rivningsavfall A. Allmänna uppgifter Kommun Datum 1. Ärendet avser: Rivning Ombyggnation 2. Fastighetsbeteckning 3. BN:s

Läs mer

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare

Egenkontroll. - ditt ansvar som verksamhetsutövare Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Egenkontroll - ditt ansvar som verksamhetsutövare Som företagare är det ditt ansvar att veta hur din verksamhet påverkar omgivningen. Detsamma gäller även

Läs mer

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN 1 (12) ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Enligt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser: Ny verksamhet Befintlig verksamhet Ändring av befintlig verksamhet

Läs mer

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8)

Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV 2007-053708 Sida: 1 (8) INTERN FÖRESKRIFT Nr D-LFV 2009-017929 Ver. 01.00 Fastställd av Gd Datum 2009-04-01 Ansvarig enhet Koncerninfrastruktur Handläggare Håkan Jonforsen Ersätter: D-LFV 2006-000287, D-LFV 2006-014136 och D-LFV

Läs mer

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 1(13) ARJEPLOGS KOMMUN ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan avser Ny verksamhet. Planerat startdatum: Ändring

Läs mer

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se

Bilaga 1. Avfallstransportörer. Ett tillsynsprojekt 2012-2013. Maj 2014. stockholm.se Bilaga 1 Avfallstransportörer Ett tillsynsprojekt 2012-2013 Maj 2014 stockholm.se Maj 2014 Dnr:2012-002439-642 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Victoria Beckman och Nanna Spett 3 (14) Sammanfattning

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag

KVALITETSPLAN. Servicegruppen i Europa AB. Projektorganisation. Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag KVALITETSPLAN Uppdrag: Beställning/ Förfrågningsunderlag Total- Generai- Under- Utförande- Entreprenad 1 entreprenad j entreprenad entreprenad entreprenad Beställarens Ombud Beställarens Platschef Projektorganisation

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK)

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) MILJÖPLAN JANUARI 2008 MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen

Läs mer

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna.

2012-01-24. Övrigt farligt avfall hanteras enligt separata rutiner inom de båda organisationerna. 1. Syfte Denna rutin syftar till att tydliggöra och förenkla för verksamheterna hur kemikalieavfall och därtill relaterat avfall ska hanteras för att upprätthålla en säker och lagenlig hantering. 2. Allmänt

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING

HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING HANDLEDNING FÖR SVEMO:s OCH SBF:s MILJÖREVISION PÅ PERMANENT ANLÄGGNING Inledning I enlighet med SVEMO:s och SBF:s handlingsplaner för miljöarbetet skall samtliga anläggningar vara certifierade. Detta

Läs mer

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se

Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN. Skolor och förskolor i Linköpings kommun. Linköpings kommun linkoping.se Egenkontroll ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun Linköpings kommun linkoping.se Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Egenkontroll - skolor och

Läs mer

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde Dokumentansvarig Håkan Lagesson, 0485-477 46 hakan.lagesson@morbylanga.se POLICY Beslutande 1(10) Beteckning Handbok Giltighetstid Aktualitetsprövning/revidering senast Dokumentkategori Övergripande styrdokument

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM

Miljörapport 2014. PC Öster KATRINEHOLM Miljörapport 2014 PC Öster KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 2 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 2 2 TEXTDEL 3 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 3 2.2 LOKALISERING 3 2.3 BESKRIVNING AV DRIFT OCH PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Administrativa uppgifter

Administrativa uppgifter Insändes till: Östersunds kommun 831 82 ÖSTERSUND Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggning, namn Besöksadress

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan skickas i två exemplar till Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik Telefon: 0490-25 40 00 E-post: mbn@vastervik.se ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6, 1 kap 10 miljöprövningsförordningen

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39)

MILJÖRAPPORT för år: 2004. Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning: kv Skogen 55 (Storvik 15:39) MILJÖRAPPORT för år: 2004 Grunddel UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens nummer: 2181-155 Anläggningens namn: SEAB's pannanläggning Storvik Anläggningsort: Storvik Besöksadress: Magasinsgatan 29 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Framtagen av etisk arbetsgrupp Göteborg, Malmö, Örebro, Stockholm och Lund 2015-11-10 1 Vägledning för etiska krav och uppföljning av natursten

Läs mer

Miljöprogram för entreprenader -Ramavtal kategori 2

Miljöprogram för entreprenader -Ramavtal kategori 2 Miljöprogram för entreprenader -Ramavtal kategori 2 Utförandeentreprenad sid 2-7 Totalentreprenad sid 8-14 Bilagor 1. Vasakronans miljöpolicy 2. Vasakronans energistrategi 3. Vasakronans avfallstrategi

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg

Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg Agenda Presentation av deltagare Presentation av EWG/Miljöbolaget Presentation av Nästa steg European Wenture Group Miljöbolaget i Storfors Förvärvades av EWG, European Wenture Group AB 2013/2014 Inom

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning

Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning Miljö och bygg Anmälan enligt miljöbalken (1998:808) Anmälan enligt 1 kap. 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 1 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 2.1

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Händer det olyckor som påverkar miljön? Marianne Stålheim Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Händer det olyckor som påverkar miljön? Marianne Stålheim Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Händer det olyckor som påverkar miljön? Marianne Stålheim Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Brand på industri MSB:s källor om olyckor VU rapporterar enligt: Lagen om transport av farligt gods

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för motorbanor 2012

Årlig tillsynsrapport för motorbanor 2012 MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för motorbanor 2012 En rapport från Miljöförvaltningen Leif Nilsson Januari 2013 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 stockholms motorbanor 5 2 Tillsynsarbetet

Läs mer

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL

VÅR MILJÖ #1 EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL VÅR MILJÖ # EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM SKAVSTA FLYGPLATS FLYGVÄGAR BULLER UTSLÄPP TRANSPORTER AVFALL Innehåll Vår Miljö... s. Natur & Miljöpärmen... s. Skavsta Flygplats växer... s. Miljöpolicy...

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt

Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt BESLUT 1 (9) Beslut om fastställande av vattenskyddsområde samt vattenskyddsföreskrifter för Axvall grundvattentäkt Fastställande av vattenskyddsområde Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken fastställer kommunfullmäktiga

Läs mer

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Miljöpolicy för Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön. Detta ska vi åstadkomma genom att: - så långt det är möjligt

Läs mer

Miljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Miljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Miljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Högt ställda miiljömål 4 Principer för arbete med yttre miljöfrågor 5 Vi identifierar miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Entreprenörens ansvar

Läs mer

Tillsyn väg- och spårtrafik

Tillsyn väg- och spårtrafik Tillsyn väg- och spårtrafik Dokumenter behandlar översiktligt vanligt förekommande störningar från väg- och spårtrafik, hur störningarna kan åtgärdas och vilka roller olika aktörer har enligt miljöbalken.

Läs mer

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116

RUTINBESKRIVNING 1 (11) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 RUTINBESKRIVNING 1 (11) Kotake Malin, Ssbmm TDOK 2010:311 TRV 2010/103116 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2014-01-30 3.0 Dokumenttitel Kemiska produkter - granskning av märkningspliktiga

Läs mer

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:1 Förslag till villkor Bilaga K:1 Förslag till villkor 1. Villkorsdiskussion 1.1 Inledning SKB har i avsnitt 8 i ansökan lämnat förslag till villkor och därutöver redogjort för sin uppfattning om behovet av villkor. Flera remissinstanser

Läs mer

Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde

Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde Tillsynskampanj 2004 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg Januari 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Sammanfattning Inom bilvården hanteras

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall

GODKÄND AV xxxxx. DOKUMENTNAMN Rutin för hantering av kemikalier och farligt avfall 1(5) FRÅN : Inledning Syftet med denna rutin är att upprätthålla enhetliga och tydliga regler för hantering av kemikalier och farligt avfall. Målet är att förebygga risker för yttre miljöpåverkan samt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips Farligt avfall på företag FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din

Läs mer

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall Sida 1(6) Lagrum Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel konstateras i 5 a den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt

Läs mer

Tillfälligt färjeläge Tyska Botten

Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Anmälan om vattenverksamhet Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Stockholms kommun, Stockholms län Komplettering 2010-10-13 Projektnummer: 883850 Dokumenttitel: Tillfälligt färjeläge Tyska Botten Skapat

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Övervakning av Utsläpp

Övervakning av Utsläpp Övervakning av Utsläpp 1. Anläggningar 2. Växthusgaser 3. Branscher 4. Undantag 5. Tillståndsplikt 6. Övervakningsmetod och nivåer Lagstiftning och förkortningar Handelsdirektivet: EU-direktiv 2003/87/EG

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN BILAGA 2 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås

Läs mer

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken

2006-08-22. för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 2006-08-22 för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken 1 Att söka tillstånd enligt miljöbalken Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för företaget. Tillståndet kan t ex

Läs mer

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta

Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport 2015 PC Lastaren, Avesta Miljörapport för PC Lastaren, Avesta 2015 2016-03-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 LOKALISERING... 3 1.2 TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGEN...

Läs mer

Bedömning av risker avseende brand

Bedömning av risker avseende brand UPPDRAG ÅVC Boo UPPDRAGSNUMMER 2511255000 UPPDRAGSLEDARE Eva Tilfors UPPRÄTTAD AV Annika Ekstrand och Hans Lundborg DATUM 7 Bedömning av risker avseende brand Syfte Denna bedömning av risker genomförs

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 1.Företaget 1.1 Administrativa data. 1.2 Anmälan avser Anmälan enligt miljöbalken STADSBYGGNAD Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 245 80 Staffanstorp ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1.Företaget 1.1 Administrativa data Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Farligt avfall - vad gäller?

Farligt avfall - vad gäller? Farligt avfall - vad gäller? Olika avfallsslag inte ska blandas? Du är skyldig att föra anteckningar över mängden avfall som uppkommer i din verksamhet? Tonerkasetter och lysrör räknas som farligt avfall?

Läs mer

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad

Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ Bilaga 1 SID 1 (6) 2009-09-14 Dnr: 2009-009894-206 Tillsyn över biltvättsanläggningar i Stockholms stad En Rapport från Miljöförvaltningen Mari Yoda September 2009 1 Beskrivning

Läs mer

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN

EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggenheten informerar om EGENKONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN En kort vägledning om egenkontroll Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och

Läs mer

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP)

Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) Sammanfattning Backa containerpannor och Provisoriska Uppställningsplatser (PUP) I den här rapporten beskrivs verksamheten under 2014 för Göteborg Energis containerpannor som är placerade i Backa. Rapporten

Läs mer

Aktuella lagkrav tillämpliga på miljöaspekterna för SLC.

Aktuella lagkrav tillämpliga på miljöaspekterna för SLC. Laglista för Sven Lovén centrum för marina vetenskaper. Senast uppdaterad av miljösamordnaren Aktuella lagkrav tillämpliga på miljöaspekterna för SLC. Krav enligt lag Vad säger kravet? Hur berörs vi? Ansvarig

Läs mer

Projektnummer P08 3964. Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang.

Projektnummer P08 3964. Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang. nummer 1 Systemhandling Gummifabriken Etapp 2, rivning-saneringombyggnation, Kv Knekten 16, Värnamo; ang. Miljöaspekter Systemhandlingar för Miljöskydd följer dokument Anmälan om sanering av f.d. industrilokal

Läs mer

Fastighetsförvaltning och miljö

Fastighetsförvaltning och miljö Fastighetsförvaltning och miljö Per Lilliehorn Skyddsobjekten Skyddsobjekt naturresurser Skyddsobjekt ekosystem Skyddsobjekt människors hälsa 2 Flyttat fokus Från fabriken Till konsumtionen 3 1 Utgångspunkter

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer