Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport Västerås flygplats AB 2012"

Transkript

1 Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning Kortfattad beskrivning Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa Förändringar under Tillståndsgiven verksamhet Miljödomstolen Mark och miljödomstolens beslut under Tillsynsmyndighetens beslut under Länsstyrelsens beslut Andra beslut under Flygplatsens bestämmelser Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Tillståndsgiven och faktisk verksamhet Tillståndsgiven verksamhet Faktisk verksamhet under Faktisk verksamhet de senaste fem åren Villkor för flygplatsen Länsstyrelsens villkor Efterlevnad av diverse Naturvårdsverket föreskrifter Undersökningar, mätningar och beräkningar Uppföljning av miljömål Utsläpp till luft Utsläpp till luft de senaste 5 åren Utsläpp från markfordon Utsläpp till vatten Recipientprovtagning Kväve Totalfosfor Konduktivitet Organiskt kol Surhetsgrad Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner Avbrott, olyckor eller liknande händelser Avvikelser och klagomål Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Energianvändning Kemikalier Redovisning av åtgärder för minskning av avfall Redovisning av åtgärder för minskning av risker Undersökningar om tillverkning Bilagor: Kemikalieförteckning

3 1 Verksamhetsuppgifter inför miljörapport 2011 Namn: Västerås flygplats AB Postadress: VÄSTERÅS Besöksadress: Västerås flygplats, Hässlö Organisationsnummer: Kontaktperson: Mikael Nilsson, verkställande direktör och verksamhetsansvarig Anläggningsnummer: Författare av Miljörapporten: Lisa Hallin, Nestor AB Telefon: Mikael Nilsson: , vxl: Telefax: Kommun/län: Västerås kommun, Västmanlands län Fastighetsbeteckning: Hässlö 5:3 SNI-kod: Infrastruktur Klass enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och Civil flygplats med instrumentbana längre än 1200 meter, klass A. hälsoskydd: Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västmanlands län Miljöledningssystem: 14001, ej certifierat. Flygplatsen har eget miljöledningssystem enligt ISO Beslutande myndighet: Miljödomstolen Beslutsdatum för gällande tillstånd: och Miljödomstolens senaste beslut: Beslut: ,Mål nr M , Tillstånd till ändring av verksamheten vid Västerås flygplats.

4 2 Definitioner ACR Aviation Capacity Resources AB Aeral work Arbetsflyg, t ex. inventering av eller allmänflyg samt huvuddelen av skolflyget. Allmänflyg Klubb och enmotoriga plan, inklusive privatflyg med fallskärmshoppning. Avbruten landning En övning där piloten går in för att landa men fortsätter flygningen. Dessa upprepas ofta i träningssyfte. CO Kolmonoxid CO 2 Koldioxid HC Kolväten ICAO International Civil Aviation Organization IFR-flyg Instrumentella flygregler. LFV Statligt bolag som bedriver flygledning LTO Landing and take off, d.v.s. en start och landing Nestor AB Ett konsultbolag som arbetar med miljöledning och miljörapporter NOx Kväveoxid QDHB Kvalitets drifthandbok, ett verksamhetsledningssystem Rörelse En landning eller start SO2 Svaveldioxid Swedavia Ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar flygplatsen. Trafikvarv Den fastställda väg luftfartyg skall följa vid flygning i närheten av flygplats. Transportstyrelsen Myndighet för flygplatser VFR-flyg Visuella flygregler innebär att man flyger utan instrument. VOx VOC, flyktiga organiska kolväten Överflygning Se Avbruten landning

5 3 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Kortfattad beskrivning Stockholm Västerås Flygplats AB (vidare kallad flygplatsen) vid Hässlö är en regional-internationell flygplats med civil trafik till och från västra Mälardalen. Det bor cirka personer i flygplatsens närmiljö eller med max 45 minuters resväg med marktransport. För chartertrafik och lågprisflyg räknar flygplatsen med ett intresse från 2,5 miljoner invånare som bor inom en 10 mils radie kring Mälardalen inklusive de närmaste delarna av Stor-Stockholm. Flygtrafikledning bedrivs av ACR. Trafikledningen drivs från tornet på taket, på det som en gång var kanslihuset på F1 och är en av Sveriges äldsta flygledartorn. Det byggdes 1944 och bemanningen består av cirka tio flygledare. Vid flygplatsen har det under år 2012 bedrivits linjefart med Ryanair till London Stansted, Barcelona, Mallorca samt till Alicante och Malaga. Flygplatsen hade även charterflyg till Antalya i Turkiet med Detur, i september och oktober Vidare har TNT bedrivit fraktflyg med en Boeing 737 med maximal lastvikt på 35 ton till och från Liege i Belgien. Transavia Baltica har haft flygningar till och från Riga med en Lett 410, t.o.m. september månad. Under året har också Försvarsmakten genomfört flygningar till Afghanistan. Dessutom har flygplatsen använts för frakt-, skol-, taxi-, militär-, allmän- och privatflyg. Totalt hade flygplatsen landningar under 2012 vilket ger flygrörelser. Flygplatsen har tillstånd till totalt landningar per år eller flygrörelser. Verksamheten och flygtrafiken påverkar miljön avseende buller, markexploatering, hantering av avfall samt utsläpp till luft och vatten. 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats Verkställande direktör, tillika verksamhetsansvarig, är ansvarig för miljöarbetet på Västerås flygplats. Funktionsansvarig för Ramp- och fältavdelningen ansvarar för att alla processer inom avdelningen uppfyller miljökraven. Funktionsansvarig för passagerarservice ansvarar för att alla processer inom avdelningen uppfyller miljökraven. Denne ansvarar även för att uppfylla lagar och andra krav, såsom livsmedelslagen, som ställs på flygplatsens restaurang. Bränsleansvarig på rampavdelningen ansvarar för Västerås flygplats bränslehantering. Övrigt bränsle och drivmedel hanteras av respektive operatör.

6 4 Chefen för flygtrafikledningen ansvarar för att uppfylla miljödomarnas och tillsynsmyndighetens krav på flygtrafik. Miljösamordnaren, som utgörs av en extern konsult, hjälper till att uppdatera skriftliga rutiner, hålla i miljöutbildning samt årsvis kontrollera fältet genom en miljörond. Denne fungerar även som ledningens representant enligt kraven i ISO Enskild personal ansvarar för att uppfylla de miljökrav som ställs i varje arbetsprocess vilket beskrivs i QDHB. 1.3 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa Västerås flygplats miljöpåverkan utgörs främst av: Utsläpp till luft från fordon, brandövningar, drivmedelshantering m.m. För att driva flygplatsen krävs fordon till att halkbekämpa banan, kontrollera säkerhet, brandövningar m.m. Flygplatsen hanterar stora mängder drivmedel och vid tankning sker utsläpp i form av kolväten. Utsläpp till mark och vatten från halkbekämpning. Under 2012 har flygplatsen halkbekämpat med natriumformiat som ej innehåller näringsämnen som t.ex. kväve. Flygplatsens fältpersonal har dock gått över till att använda sand och mekanisk bearbetning istället för kemikalier i större utsträckning beroende på väderlek. Förbrukning av naturresurser såsom fossila bränslen. Flyg- och fordonsbränsle utgörs av fossila bränslen. Förnyelsebar energi används dock till terminalbyggnaden som värms av fjärrvärme från kraftvärmeverket. Buller och utsläpp till luft från flygplanen vid start och landning (LTO). Vid start och landning påverkas omgivningen av buller och utsläpp till luft. Buller från skolflyg vid flyg i trafikvarvet påverkar boende och friluftslivet kring flygplatsen. Hinderfrihet. För att driva en flygplats krävs det att hinderfrihet skapas. Det innebär att hålla en stor yta fri från träd, buskage, hus m.m. Syftet är att möjliggöra säkra landningar och starter.

7 5 1.4 Förändringar under 2012 Följande förändringar har genomförts på flygplatsen under år 2012: Airways flygutbildning (Bromma flygskola) är en ny aktör vid Västerås flygplats från den 3 dec Genom Västerås stad har en ny entreprenör för snöröjning kommit till flygplatsen. I Västerås flygplats styrelse har en ledamot bytts ut. Landningsbanan har asfalterats om och bilparkeringen är utbyggd. En lokal företrädare för transportarbetareförbundet har utsetts på flygplatsen. En ny highloader har inköpts samt ett mobilt markströmsaggregat. Reservkraft har inkopplats till terminalbyggnaden. Gaterna i terminalen är ombyggda. En ny tankbil för flygbränsle har kommit till flygplatsen. En luftvärmepump har nu installerats även på fältavdelningen. Invallning av oljeförrådet i fälthangaren har skett och ett saneringskitt är inköpt.

8 6 2 Tillståndsgiven verksamhet I detta kapitel visas datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 2.1 Miljödomstolen Före detta Koncessionsnämnden för miljöskydd, numera Miljödomstolen, lämnade tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid Västerås Flygplats. Högst flygrörelser ( landningar eller starter) får innefattas årsvis, varav högst 350 flygrörelser med militär flygplan. Miljödomstolen förtydligade genom ett beslut hur skolflygverksamheten ska bedrivas på Västerås flygplats. Flygplatsen har nu tillstånd till flygrörelser per år varav med VFRflyg (skolflyg och allmänflyg), varav högst flygrörelser för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. Villkoren till beslutet redovisas i avsnitt 7 Villkor för flygplatsen. 2.2 Mark och miljödomstolens beslut under 2012 Mark- och miljödomstolen har ej fattat något beslut under Tillsynsmyndighetens beslut under 2012 Länsstyrelsen i Västmanlands län är tillsynsmyndighet för Västerås flygplats. 3.1 Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i Västmanlands län är tillsynsmyndighet för flygplatsen. Under år 2012 har inget tillsynsbesök genomförts och därmed har Länsstyrelsen inte fattat något beslut avseende flygplatsen förutom att 2011 års miljörapport godkändes. 4 Andra beslut under Flygplatsens bestämmelser Ingen Airport regulation, vilket är flygplatsens styrmedel, som berör miljöaspekten har delgivits under Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Västmanlands län är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

9 7 6 Tillståndsgiven och faktisk verksamhet 6.1 Tillståndsgiven verksamhet Högst flygrörelser ( landningar eller starter) får innefattas årsvis, varav högst 350 flygrörelser med militär flygplan samt med VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg varav högst för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. 6.2 Faktisk verksamhet under 2012 I detta avsnitt visas flygplatsens verksamhet under Nedan visas statistik från över landningar och starter Noteras kan att statistiken i för allmän- och skolflyg är låg eftersom flygledartornet inte hade öppet fullt ut förrän i december. Tabell 1 Allmän och Utrikes Taxi Skolflyg Inrikes arbetsflyg Militär LTO Boeing TFE "Enmotorig Summa Fokker 50 Enmotorig C B kolvmotor" kolvmotor LTO Flygrörelser En LTO betyder Landing and take off vilket innehåller landning, taxning, uttaxning och start upp till 3000 fots höjd (ca 1000 meter). En flygrörelse är en landning eller en start. Detta betyder således att antalet landningar är lika mycket som antalet LTO eftersom ett landat plan alltid beräknas starta inom kort tid. Vidare betyder det att antalet flygrörelser är dubbelt så mycket som varje LTO eller landningar. Nedan visas antalet landningar under 2012 för respektive flygplanskategori: Diagram 1 Diagrammet visar att den största delen av flygtrafiken utgjordes av skolflyg under 2012.

10 8 6.3 Faktisk verksamhet de senaste fem åren I detta avsnitt visas den faktiska verksamheten under de senaste fem åren. Tabell 2 Utrikes Inrikes Taxi Allmänflyg Skolflyg Militär Summa Summa rörelser Nedan visas landningar och starter uppdelat på flygplanstyper de senaste 5 åren: Diagram 2

11 9 Nedan visas totala antalet starter och landningar de senaste fem åren: Diagram 3 7 Villkor för flygplatsen I detta kapitel redovisas olika myndigheters domstolsbesluts villkor för flygplatsen Villkor från Koncessionsnämnden för miljöskydds beslut : 1. Verksamheten inbegriper flygplanstyper, flygvägar, start- och landningsförfarande, trafikering under dygnet ska bedrivas i överensstämmelse med vad Västerås stad uppgett. Trafikledningen ska utföras så att bullerstörningar undviks i största möjliga utsträckning. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig meddelar operatörer airport regulations där nya regler framgår. Trafikledningen i flygledartornet har kontakt med piloter och meddelar dem om de avviker från flygplatsens regler. Avvikelser från detta meddelas i flygplatsens avvikelsesystem. De är också möjligt för externa intressenter, såsom närboende, att anmäla avvikelser. Flygplatsen följer upp dessa med hjälp av ett bulleruppföljningssystem. Uppgifter om flygtrafik köps in på avrop från Luftfartsverket som har bevakning av Mälardalen. 2. Civila jetflygplan certifierade enligt International Civil Aviation Organization (ICAO) annex 16 till Chicagokonventionen, kapitel 2 får inte trafikera flygplatsen. Hur villkoret uppfylls: Dessa flygplan har enligt konventionen ej tillåtelse att trafikera svenskt

12 10 luftrum. 3. Om flygtrafikssäkerheten tillåter ska alla civila jetplan och övriga civila flygplan med startvikt över 5,7 ton som startar på bana 01 fortsätta rak utflygning till 3000 fot innan de gör en vänstersväng. Hur villkoret uppfylls: Flygledningen tillser att detta villkor uppfylls och håller samband med respektive pilot. 4. Spill av glykol från avisning av flygplan skall beräknat på hel och vintersäsong samlas upp till minst 80% och omhändertas på sätt som godkänts av tillsynsmyndigheten. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen har en uppsugningsbil för glykol och tömmer detta i en tankbil. När denna är full transporteras glykolet till Mälarenergis reningsverk. Funktionsansvariga för rampen och fältet mäter glykolhalten i vattnet. Snö som innehåller glykol samlas upp med en hjullastare och samlas i en separat container. Se punkt 10.3 Utsläpp till vatten för mer information om glykolhantering. 5. Bränsle, kemikalier och avfall ska förvaras och hanteras samt brandövningar bedrivas så att risk för vattenförorening och andra olägenheter undviks. Hur villkoret uppfylls: Bränsle förvaras i invallade cisterner. Kemikalier förvaras i anslutning till oljeavskiljare. Avfall förvaras i kärl från Ragnsells och Vafab. Villkor från Miljödomstolens dom : 6. Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas i bostäder för permanent och fritidsboende samt skollokaler i flygplatsens omgivningar som regelbundet tre gånger per dygn utsätts för maximalt flygbuller som överstiger 80dBA eller som utsätts för en flygbullernivå (FBN) som överstiger 60 dba. Målet för åtgärderna skall vara att maximala bullernivån inomhus inte skall överstiga 45 dba eller att FBN inomhus inte skall överstiga 30 dba. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen har tidigare åtgärdat byggnader med bullerdämpning. 7. Avisning av banan ska i första hand ske med mekanisk bearbetning och sandning. Det har tillkommit ett villkor om att flygplatsen från och med januari 2007 ska ersätta urea med halkbekämpningskemikalier utan kväve. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen plogar och borstar banan i första hand. I andra hand används natriumformiat som inte innehåller kväve. 8. Villkoren om urea och våtmark har tagits bort.

13 11 9. VFR-flygning avseende allmänflyg och skolflyg med upprepande starter och landningar får inte äga rum långfredagen, påskafton, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, Alla Helgons Dag, julafton och juldagen. Vidare skall under juli månad varannan söndag vara flygfri. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig meddelar dessa regler till personal och operatörer genom airport regulations och airport informations. För samråd i frågor rörande flygverksamheten skall finnas ett samarbetsorgan i vilket skall ingå representanter för Västerås flygplats AB, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Miljö och hälsoskyddsnämnden i Västerås stad. Till samarbetsorganet skall också knytas representanter för närboende och för Hässlögymnasiet. Även andra som medlemmarna anser bör delta i arbetet kan knytas till samarbetsorganet. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig kallar till samarbetsorgan minst en gång per år. Inget samarbetsorgan har varit under 2012 och anledningen till detta är ett allt för lågt deltagande. Flygplatsen ska se över detta under 2013 och hur man kan få en bättre uppslutning till mötet. Villkor från miljödomstolen beslut avseende skolflyg 2008: - Miljödomstolen fattade ett beslut avseende skolflyg på Västerås flygplats. Flygplatsen har nu tillstånd till flygrörelser per år varav med VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg), varav högst flygrörelser för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. För detta har följande villkor lagts till miljödomstolens beslut: Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen följer miljödomstolens beslut. Alla starter och landningar som sker då flygplatsen är öppen registreras. - Verksamheten inbegripet flygplanstyper, flygvägar, start- och landningsförfarande, trafikering under dygnet skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har uppgett eller åtagit sig i ärendet, såvida inte annat följer av denna dom, Koncessionsnämnden för miljöskydds tillståndsbeslut den 21 mars 1997, Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, domar den 16 mars 2001 i mål M och den 27 september 2004 i mål M Trafikledningen skall, med hänsyn till flygsäkerheten, ske på ett sådant sätt att bullerstörningar undviks i största möjliga utsträckning. Hur villkoret uppfylls: Se villkor 1. - Skolflygplanen skall inom fem år, räknat från lagakraftägande dom i målet, ha försetts med avgasljuddämpare där så är tekniskt och säkerhetsmässigt möjligt, alternativt skall sökanden inom samma tid helt eller delvis ha övergått till flygplan med motorer som alstrar mindre buller. Hur villkoret uppfylls: Flygskolan har kunskap om villkoret och ansvarar för att det uppfylls

14 12 genom bullerdämpande åtgärder alternativt nyare motorer som alstrar mindre buller. Flygplatsen för en dialog med flygskolan och kan ålägga dem genom airport regulations att uppfylla villkoret. - Sökanden skall inom ca ett år ha utarbetat ett bulleruppföljningssystem genom vilket man i efterhand kan kontrollera vilka flygvägar som använts. Sökanden skall i samråd med länsstyrelsen bestämma tidpunkt för idrifttagandet av systemet. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen kan köpa in uppgifter om flygtrafik från Swedavia på önskemål av tillsynsmyndigheten, närboende eller andra intressenter. - VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg) med upprepade start- och landningsövningar får inte utföras under långfredagen, påskafton, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen, Alla helgons dag, julafton och juldagen. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen har utfärdat en särskild airport regulation om detta. 7.1 Länsstyrelsens villkor Länsstyrelsen i Västmanlands län har inte ställt något villkor på flygplatsen de senaste åren. Tidigare villkor har ersatts av domstolsbeslut. Det finns emellertid ett villkor avseende hantering av kemikalier och avfall. Flygplatsens tolkning är dock att miljöbalken med tillhörande förordningar har strängare krav än länsstyrelsens tidigare villkor. 8 Efterlevnad av diverse Naturvårdsverket föreskrifter Västerås flygplats omfattas ej av de regler som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:22, NFS 2001:113, NFS 2002:264 och NFS 2002:285.

15 13 9 Undersökningar, mätningar och beräkningar 9.1 Uppföljning av miljömål I detta avsnitt visas de miljömål flygplatsen hade under 2012 och hur de följts upp och uppnåtts. Övergripande mål: Flygplatsen ska använda 100 % förnybar energi för elanvändning. Målet gäller fram till 2020 och följs upp årligen. Delmål: Flygplatsen ska använda 100 % förnybar el genom att upphandla elleverantör som uppfyller det målet. Uppföljning: Under 2012 har Mälarenergi använts som elleverantör och avtalet är förlängt med ett år i taget. Mälarenergi bygger ut kraftvärmeverket för att kunna framställa el med avfall och biobränsle och det ska vara klart hösten Då räknar de med att bli oberoende av fossila bränslen. Målet följs upp årligen. Delmål: Flygplatsen ska ha ett koncept för att använda tak- och stråkytor för solelanläggningar genom att driva frågan inom kommunen tillsammans med fastighetskontoret. Uppföljning: Fastighetskontoret har tillsatt en utredning. En motion kommer att tas upp i kommunfullmäktige om solcellsparker och efter det kan utredningsarbetet påbörjas om var i Västerås dessa kan placeras. Västerås flygplats kan vara ett av förslagen att sätta upp en solcellspark på. Detta är en lång process. Målet har följts upp 2012 och kommer att följas upp årligen. Delmål: Flygplatsen ska minska sin elanvändning med 4 %. Se även avsnitt 13.1 för redovisningen av energianvändning. Målet följs upp årligen. Uppföljning: År Elförbrukning ,15 MVh ,52 MVh Värdena är justerade efter normalår och antalet graddagar i enlighet med Mälarenergi. Kommentar: Investeringar i nya ventilationsanläggningar, byte av elpanna till Airotemper, justeringar av drifttider för ventilation och modernisering av shunt för att styra varmvattnet. Dessa åtgärder har bidragit till att minska elförbrukningen Delmål: Flygplatsen ska minska elförbrukningen vid ventilationsanläggningar. Detta genom att sätta upp sensorer så ventilationen stängs av när ingen vistas i gaten och ankomsthallen.

16 14 Möte med fastighetskontoret kommer att ske under året för tidsbestämd ventilation. Målet följs upp Delmål: Investering av nyare fältfordon. Flygplatsen ska byta ut gamla fältfordon mot nya, för att minska utsläpp från markfordon. Utbyte sker löpande. Målet följs upp årligen. Övergripande mål: Flygplatsen ska bidra till att förbättre miljön i Hässlösundet. Målet gäller till 2015 och följs upp årligen. Delmål: Flygplatsen ska verka för att förbättre tillståndet i Hässlösundet. Recipientprovtagning sker löpande och redovisas i miljörapporten. Målet följs upp årligen. Recipientprovtagning sker ca varannan månad i avrinningsområdet. Se avsnitt 10.5.

17 15 I följande avsnitt visas flygplatsens mätningar och beräkningar som genomförs enligt flygplatsens kontrollprogram. De mätningar av utsläpp till luft baseras på statistik över antalet landningar inhämtade från Transportstyrelsen. 9.2 Utsläpp till luft Nedan visas utsläpp till luft (emissioner) per landning och start för respektive flygplanstyp. Observera att bränsle, koldioxid och vatten anges per kilogram. kväveoxider, kolväten, kolmonoxid och svaveldioxid anges i gram samt energi i kilowattimmar. Utsläpp per landning och start (LTO) Tabell 3 Utrikes Boeing 737- Inrikes Saab 340 Taxi TFE B Allmänflyg Enmotorig Skolflyg "Enmotorig Militär C kolvmotor kolvmotor" Bränsle kg 400,98 75,00 80,70 7,74 7,74 116,53 CO 2 kg 1 267,10 236,99 255,01 24,46 24,46 368,23 H 2 O kg 501,23 93,75 100,87 9,67 9,67 145,66 Nox g 3 584,86 534,53 672,02 50,50 50,50 164,36 HC g 841,10 208,14 450,19 106,22 106, ,82 CO g 7 792,47 699, , , , ,09 SO 2 g 400,98 75,00 80,70 7,74 7,74 116,53 Energi kwh 4 791,72 896,23 964,36 92,48 92, ,52 Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut. Nedan visas de totala utsläppen från LTO under 2012: LTO Utrikes Boing Inrikes Fokker 50 Taxi TFE B Allmän- och arbetsflyg Enmotororig kolvmotor Skolflyg "Enmotororig kolvmotor" Militär C-130 Tabell 4 Summa Bränsle ton CO 2 ton H 2 O ton Nox ton 4 0,03 0,07 0,12 0 0,003 4 HC ton 1 0,01 0,04 0,25 1 0,07 2 CO ton 8 0,040 0, ,1 75 SO 2 ton 0,4 0,004 0,008 0,02 0,0 0,002 0,5 Energi MWh Decimaler anges där det är nödvändigt för att resultatet inte ska visa noll.

18 Utsläpp till luft de senaste 5 åren I detta avsnitt visas utsläpp till luft från koldioxid och kväveoxider de senaste fem åren. Koldioxid Tabell 5 År Utrikes ton Inrikes ton Taxi ton Allmänflyg ton Skolflyg ton Militär ton Summa ton Diagram 4 Utsläppen av koldioxid har minskat eftersom antalet LTO med tungt flyg minskat. Nedan visas utsläpp av kväveoxider vid start och landning de senaste fem åren. Kväveoxider Tabell 6 År Utrikes ton Inrikes ton Taxi ton Allmänflyg ton Skolflyg ton Militär ton Summa ton

19 17 Diagram Utsläpp från markfordon De markfordon som finns vid flygplatsen använder diesel och bensin som drivmedel. EcoPar-diesel används också vilket är ett mer miljövänligt alternativ. För att få fram mängden emissioner från markfordon har en modell, hämtad från Trafikverket, använts. Modellen kallas Artemis och påvisar schablonvärden av emissioner för olika typer av fordon. De fordon som finns vid flygplatsen är väldigt branschspecifika och överensstämmer inte med de i modellen men för att kunna genomföra godtagbara mätningar har vi omvandlat beräkningarna till att mäta mängden bränsle, i liter, som förbrukats under året och hur mycket utsläpp av kolmonoxid, koldioxid, kolväte, kväveoxid och svaveldioxid detta genererat. Mätvärden för EcoPar-diesel finns inte framtaget för denna modell på Trafikverket. Däremot har vi tagit reda på koldioxidutsläpp/liter genom en LCA som är gjord på drivmedlet. Tabell 7 Drivmedel Årsförbrukning CO antal kg CO2 kg HC kg Nox kg SO2 kg 2012 Kolmonoxid Koldioxid Kolväte Kväveoxid Svaveldioxid Bensin , ,02 Diesel , ,07 Ecopar Totalt , ,09 ransportsektorn_asek5_kapitel_11_.pdf 9.5 Utsläpp till vatten Under 2012 lades 17,5 ton halkbekämpningskemikalier i form av natriumformiat i granulatform ut på banan. Flygplatsen har även använt sand under Till avisning av flygplan används monopropylenglykol för att motverka isbildning på vingar. Under 2012 användes 8,4 kubik monopropylenglykol. Under säsong hösten våren 2012 samlades 80,5 procent glykol-spill upp som transporteras till Mälarenergi vattenreningsverk och återanvänds till 100 procent som processkemikalie i reningsverket. Uppsugning av glykol under senare del av 2012 är ej ännu transporterat till Mälarenergi på grund av avvaktan på provtagning. Enligt villkoren skall rappor-

20 18 tering till Länsstyrelsen ske över hur mycket glykol-spill som transporterats per vintersäsong, hösten våren Denna rapport kommer att skickas in som en bilaga när vintersäsongen är slut. Loggning och beräkningar över glykolhanteringen kan erhållas från flygplatsen efter förfrågan. 9.6 Recipientprovtagning Ett av flygplatsens miljömål är att förbättra miljön i Hässlösundet. Målet följs upp med vattenprovtagning. Vattenprovtagning genomförs i tillrinnande vatten från Limstabäcken, utmed rullbanan och vid pumpstationen i söder där vattnet pumpas ut till Mälaren. Provpunkt 1 och 2 har rinnande vatten medan vattnet i punkt 3 är stillastående vilket har betydelse för resultaten. Flygplatsen har kontrollerat recipientvatten 5 gånger under Nedan sammanfattas flygplatsens resultat från recipientprovtagningen 2012 i förhållande till Naturvårdsverkets bedömningsgrunder Kväve Kväve i stora mängder från halkbekämpningskemikalier, jordbruk och avlopp leder till eutrofiering, (övergödning) av sjöar och vattendrag. Detta medför att vattendrag och sjöar växer igen i snabbare takt än vad som är naturligt. Vidare ökar produktionen av alger, vilket leder till syrebrist. Nedan visas halterna av totalkväve i recipienterna under år 2012: Tabell 8 Totalkväve Provpunkt 1 2,40 5,30 2,20 2,00 4,3 Provpunkt 2 2,40 4,90 2,20 2,00 4,4 Provpunkt 3 3,60 3,20 1,90 1,00 3,4 Diagram 6

21 19 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för totalkväve: Tabell 9 Kommentar: Höga värden uppmättes vid provpunkt 1, som ligger före flygplatsen i strömningen mot Mälaren, vilket innebär att Flygplatsen inte påverkar detta mätvärde. Tabell 10 Ammonium-kväve Provpunkt 1 0,16 0,13 0,02 0,01 0,01 Provpunkt 2 0,14 0,13 0,03 0,018 0,01 Provpunkt 3 0,12 0,20 0,17 0,096 0,055 Tabell 11 Nitrit + Nitritkväve Provpunkt 1 1,8 3,3 1,6 1,6 2,6 Provpunkt 2 1,8 3,20 1,7 1,7 2,7 Provpunkt 3 3,1 1,50 1,2 0,63 2, Totalfosfor Fosfor i stora mängder leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Fosfor härrör främst från gödningsmedel till jordbruk och hushållsavlopp. Flygplatsen har idag inget direkt utsläpp av fosfor. Däremot är totalfosfor intressant att mäta eftersom det finns i avisningskemikalien monopropylenglykol. I glykolen finns fosfor för att förhindra korrosion. Flygplatsen använder ej fosfor i sina processer utan fosfor härrör sannolikt från jordbruk högre upp i Limstabäcken. Tabell 12 Totalfosfor Provpunkt 1 0,11 0,45 0,11 0,075 0,35 Provpunkt 2 0,074 0,37 0,10 0,074 0,37 Provpunkt 3 0,02 0,24 0,062 0,072 0,21

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt Box 2290 103 17 Stockholm Mål M 11706-13, yttrande med anledning av överklagande av mark- och miljödomstolens dom angående verksamhet på Arlanda flygplats

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB. Stockholm 2010-03-11

Miljökonsekvensbeskrivning. med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB. Stockholm 2010-03-11 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB Stockholm 2010-03-11 1 Sälen Trysil Airport AB Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Utgåva/Status: Slutversion,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Detta är LFV. Adresser. Innehåll

Detta är LFV. Adresser. Innehåll Årsredovisning 2009 Detta är LFV LFV-KONCERNEN består av affärsverket (Luftfartsverket), med dotter- och intresseföretag. LFV har under 2009 drivit 16 flygplatser och svarat för flygtrafiktjänster i Sverige.

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

LFV hållbarhetsredovisning 2011

LFV hållbarhetsredovisning 2011 LFV hållbarhetsredovisning 2011 2 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Strategisk inriktning...5. Gemensamt luftrum...5. Harmonisering av flygledningssystem...5. Affärsverkskoncernen...6. Flygtrafiktjänst...6.

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Kopia: Anna Bohman, Näringsdepartementet. Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 1 (1) Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2000-12-21 0601-9905005 Ert datum Er beteckning 1998-12-22 M98/4739/8 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Miljöutredning Regeringen beslutade

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser

Förutsättningar för allmänflygplatser Rapport mars 2014 Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholms regionen och dess närhet Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Utvärdering av Kullaflygs miljöprestanda i internationell jämförelse med andra flygbolag

Utvärdering av Kullaflygs miljöprestanda i internationell jämförelse med andra flygbolag 2010 Utvärdering av Kullaflygs miljöprestanda i internationell jämförelse med andra flygbolag Torleif Bramryd Michael Johansson Christian Björneland Tom Nielsen Miljöstrategi Campus Helsingborg Lunds universitet

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer