Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport Västerås flygplats AB 2012"

Transkript

1 Miljörapport Västerås flygplats AB 2012

2 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning Kortfattad beskrivning Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa Förändringar under Tillståndsgiven verksamhet Miljödomstolen Mark och miljödomstolens beslut under Tillsynsmyndighetens beslut under Länsstyrelsens beslut Andra beslut under Flygplatsens bestämmelser Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Tillståndsgiven och faktisk verksamhet Tillståndsgiven verksamhet Faktisk verksamhet under Faktisk verksamhet de senaste fem åren Villkor för flygplatsen Länsstyrelsens villkor Efterlevnad av diverse Naturvårdsverket föreskrifter Undersökningar, mätningar och beräkningar Uppföljning av miljömål Utsläpp till luft Utsläpp till luft de senaste 5 åren Utsläpp från markfordon Utsläpp till vatten Recipientprovtagning Kväve Totalfosfor Konduktivitet Organiskt kol Surhetsgrad Åtgärder för att säkra drift och kontrollfunktioner Avbrott, olyckor eller liknande händelser Avvikelser och klagomål Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Energianvändning Kemikalier Redovisning av åtgärder för minskning av avfall Redovisning av åtgärder för minskning av risker Undersökningar om tillverkning Bilagor: Kemikalieförteckning

3 1 Verksamhetsuppgifter inför miljörapport 2011 Namn: Västerås flygplats AB Postadress: VÄSTERÅS Besöksadress: Västerås flygplats, Hässlö Organisationsnummer: Kontaktperson: Mikael Nilsson, verkställande direktör och verksamhetsansvarig Anläggningsnummer: Författare av Miljörapporten: Lisa Hallin, Nestor AB Telefon: Mikael Nilsson: , vxl: Telefax: Kommun/län: Västerås kommun, Västmanlands län Fastighetsbeteckning: Hässlö 5:3 SNI-kod: Infrastruktur Klass enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och Civil flygplats med instrumentbana längre än 1200 meter, klass A. hälsoskydd: Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västmanlands län Miljöledningssystem: 14001, ej certifierat. Flygplatsen har eget miljöledningssystem enligt ISO Beslutande myndighet: Miljödomstolen Beslutsdatum för gällande tillstånd: och Miljödomstolens senaste beslut: Beslut: ,Mål nr M , Tillstånd till ändring av verksamheten vid Västerås flygplats.

4 2 Definitioner ACR Aviation Capacity Resources AB Aeral work Arbetsflyg, t ex. inventering av eller allmänflyg samt huvuddelen av skolflyget. Allmänflyg Klubb och enmotoriga plan, inklusive privatflyg med fallskärmshoppning. Avbruten landning En övning där piloten går in för att landa men fortsätter flygningen. Dessa upprepas ofta i träningssyfte. CO Kolmonoxid CO 2 Koldioxid HC Kolväten ICAO International Civil Aviation Organization IFR-flyg Instrumentella flygregler. LFV Statligt bolag som bedriver flygledning LTO Landing and take off, d.v.s. en start och landing Nestor AB Ett konsultbolag som arbetar med miljöledning och miljörapporter NOx Kväveoxid QDHB Kvalitets drifthandbok, ett verksamhetsledningssystem Rörelse En landning eller start SO2 Svaveldioxid Swedavia Ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar flygplatsen. Trafikvarv Den fastställda väg luftfartyg skall följa vid flygning i närheten av flygplats. Transportstyrelsen Myndighet för flygplatser VFR-flyg Visuella flygregler innebär att man flyger utan instrument. VOx VOC, flyktiga organiska kolväten Överflygning Se Avbruten landning

5 3 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Kortfattad beskrivning Stockholm Västerås Flygplats AB (vidare kallad flygplatsen) vid Hässlö är en regional-internationell flygplats med civil trafik till och från västra Mälardalen. Det bor cirka personer i flygplatsens närmiljö eller med max 45 minuters resväg med marktransport. För chartertrafik och lågprisflyg räknar flygplatsen med ett intresse från 2,5 miljoner invånare som bor inom en 10 mils radie kring Mälardalen inklusive de närmaste delarna av Stor-Stockholm. Flygtrafikledning bedrivs av ACR. Trafikledningen drivs från tornet på taket, på det som en gång var kanslihuset på F1 och är en av Sveriges äldsta flygledartorn. Det byggdes 1944 och bemanningen består av cirka tio flygledare. Vid flygplatsen har det under år 2012 bedrivits linjefart med Ryanair till London Stansted, Barcelona, Mallorca samt till Alicante och Malaga. Flygplatsen hade även charterflyg till Antalya i Turkiet med Detur, i september och oktober Vidare har TNT bedrivit fraktflyg med en Boeing 737 med maximal lastvikt på 35 ton till och från Liege i Belgien. Transavia Baltica har haft flygningar till och från Riga med en Lett 410, t.o.m. september månad. Under året har också Försvarsmakten genomfört flygningar till Afghanistan. Dessutom har flygplatsen använts för frakt-, skol-, taxi-, militär-, allmän- och privatflyg. Totalt hade flygplatsen landningar under 2012 vilket ger flygrörelser. Flygplatsen har tillstånd till totalt landningar per år eller flygrörelser. Verksamheten och flygtrafiken påverkar miljön avseende buller, markexploatering, hantering av avfall samt utsläpp till luft och vatten. 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats Verkställande direktör, tillika verksamhetsansvarig, är ansvarig för miljöarbetet på Västerås flygplats. Funktionsansvarig för Ramp- och fältavdelningen ansvarar för att alla processer inom avdelningen uppfyller miljökraven. Funktionsansvarig för passagerarservice ansvarar för att alla processer inom avdelningen uppfyller miljökraven. Denne ansvarar även för att uppfylla lagar och andra krav, såsom livsmedelslagen, som ställs på flygplatsens restaurang. Bränsleansvarig på rampavdelningen ansvarar för Västerås flygplats bränslehantering. Övrigt bränsle och drivmedel hanteras av respektive operatör.

6 4 Chefen för flygtrafikledningen ansvarar för att uppfylla miljödomarnas och tillsynsmyndighetens krav på flygtrafik. Miljösamordnaren, som utgörs av en extern konsult, hjälper till att uppdatera skriftliga rutiner, hålla i miljöutbildning samt årsvis kontrollera fältet genom en miljörond. Denne fungerar även som ledningens representant enligt kraven i ISO Enskild personal ansvarar för att uppfylla de miljökrav som ställs i varje arbetsprocess vilket beskrivs i QDHB. 1.3 Översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa Västerås flygplats miljöpåverkan utgörs främst av: Utsläpp till luft från fordon, brandövningar, drivmedelshantering m.m. För att driva flygplatsen krävs fordon till att halkbekämpa banan, kontrollera säkerhet, brandövningar m.m. Flygplatsen hanterar stora mängder drivmedel och vid tankning sker utsläpp i form av kolväten. Utsläpp till mark och vatten från halkbekämpning. Under 2012 har flygplatsen halkbekämpat med natriumformiat som ej innehåller näringsämnen som t.ex. kväve. Flygplatsens fältpersonal har dock gått över till att använda sand och mekanisk bearbetning istället för kemikalier i större utsträckning beroende på väderlek. Förbrukning av naturresurser såsom fossila bränslen. Flyg- och fordonsbränsle utgörs av fossila bränslen. Förnyelsebar energi används dock till terminalbyggnaden som värms av fjärrvärme från kraftvärmeverket. Buller och utsläpp till luft från flygplanen vid start och landning (LTO). Vid start och landning påverkas omgivningen av buller och utsläpp till luft. Buller från skolflyg vid flyg i trafikvarvet påverkar boende och friluftslivet kring flygplatsen. Hinderfrihet. För att driva en flygplats krävs det att hinderfrihet skapas. Det innebär att hålla en stor yta fri från träd, buskage, hus m.m. Syftet är att möjliggöra säkra landningar och starter.

7 5 1.4 Förändringar under 2012 Följande förändringar har genomförts på flygplatsen under år 2012: Airways flygutbildning (Bromma flygskola) är en ny aktör vid Västerås flygplats från den 3 dec Genom Västerås stad har en ny entreprenör för snöröjning kommit till flygplatsen. I Västerås flygplats styrelse har en ledamot bytts ut. Landningsbanan har asfalterats om och bilparkeringen är utbyggd. En lokal företrädare för transportarbetareförbundet har utsetts på flygplatsen. En ny highloader har inköpts samt ett mobilt markströmsaggregat. Reservkraft har inkopplats till terminalbyggnaden. Gaterna i terminalen är ombyggda. En ny tankbil för flygbränsle har kommit till flygplatsen. En luftvärmepump har nu installerats även på fältavdelningen. Invallning av oljeförrådet i fälthangaren har skett och ett saneringskitt är inköpt.

8 6 2 Tillståndsgiven verksamhet I detta kapitel visas datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 2.1 Miljödomstolen Före detta Koncessionsnämnden för miljöskydd, numera Miljödomstolen, lämnade tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid Västerås Flygplats. Högst flygrörelser ( landningar eller starter) får innefattas årsvis, varav högst 350 flygrörelser med militär flygplan. Miljödomstolen förtydligade genom ett beslut hur skolflygverksamheten ska bedrivas på Västerås flygplats. Flygplatsen har nu tillstånd till flygrörelser per år varav med VFRflyg (skolflyg och allmänflyg), varav högst flygrörelser för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. Villkoren till beslutet redovisas i avsnitt 7 Villkor för flygplatsen. 2.2 Mark och miljödomstolens beslut under 2012 Mark- och miljödomstolen har ej fattat något beslut under Tillsynsmyndighetens beslut under 2012 Länsstyrelsen i Västmanlands län är tillsynsmyndighet för Västerås flygplats. 3.1 Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i Västmanlands län är tillsynsmyndighet för flygplatsen. Under år 2012 har inget tillsynsbesök genomförts och därmed har Länsstyrelsen inte fattat något beslut avseende flygplatsen förutom att 2011 års miljörapport godkändes. 4 Andra beslut under Flygplatsens bestämmelser Ingen Airport regulation, vilket är flygplatsens styrmedel, som berör miljöaspekten har delgivits under Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Västmanlands län är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

9 7 6 Tillståndsgiven och faktisk verksamhet 6.1 Tillståndsgiven verksamhet Högst flygrörelser ( landningar eller starter) får innefattas årsvis, varav högst 350 flygrörelser med militär flygplan samt med VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg varav högst för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. 6.2 Faktisk verksamhet under 2012 I detta avsnitt visas flygplatsens verksamhet under Nedan visas statistik från över landningar och starter Noteras kan att statistiken i för allmän- och skolflyg är låg eftersom flygledartornet inte hade öppet fullt ut förrän i december. Tabell 1 Allmän och Utrikes Taxi Skolflyg Inrikes arbetsflyg Militär LTO Boeing TFE "Enmotorig Summa Fokker 50 Enmotorig C B kolvmotor" kolvmotor LTO Flygrörelser En LTO betyder Landing and take off vilket innehåller landning, taxning, uttaxning och start upp till 3000 fots höjd (ca 1000 meter). En flygrörelse är en landning eller en start. Detta betyder således att antalet landningar är lika mycket som antalet LTO eftersom ett landat plan alltid beräknas starta inom kort tid. Vidare betyder det att antalet flygrörelser är dubbelt så mycket som varje LTO eller landningar. Nedan visas antalet landningar under 2012 för respektive flygplanskategori: Diagram 1 Diagrammet visar att den största delen av flygtrafiken utgjordes av skolflyg under 2012.

10 8 6.3 Faktisk verksamhet de senaste fem åren I detta avsnitt visas den faktiska verksamheten under de senaste fem åren. Tabell 2 Utrikes Inrikes Taxi Allmänflyg Skolflyg Militär Summa Summa rörelser Nedan visas landningar och starter uppdelat på flygplanstyper de senaste 5 åren: Diagram 2

11 9 Nedan visas totala antalet starter och landningar de senaste fem åren: Diagram 3 7 Villkor för flygplatsen I detta kapitel redovisas olika myndigheters domstolsbesluts villkor för flygplatsen Villkor från Koncessionsnämnden för miljöskydds beslut : 1. Verksamheten inbegriper flygplanstyper, flygvägar, start- och landningsförfarande, trafikering under dygnet ska bedrivas i överensstämmelse med vad Västerås stad uppgett. Trafikledningen ska utföras så att bullerstörningar undviks i största möjliga utsträckning. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig meddelar operatörer airport regulations där nya regler framgår. Trafikledningen i flygledartornet har kontakt med piloter och meddelar dem om de avviker från flygplatsens regler. Avvikelser från detta meddelas i flygplatsens avvikelsesystem. De är också möjligt för externa intressenter, såsom närboende, att anmäla avvikelser. Flygplatsen följer upp dessa med hjälp av ett bulleruppföljningssystem. Uppgifter om flygtrafik köps in på avrop från Luftfartsverket som har bevakning av Mälardalen. 2. Civila jetflygplan certifierade enligt International Civil Aviation Organization (ICAO) annex 16 till Chicagokonventionen, kapitel 2 får inte trafikera flygplatsen. Hur villkoret uppfylls: Dessa flygplan har enligt konventionen ej tillåtelse att trafikera svenskt

12 10 luftrum. 3. Om flygtrafikssäkerheten tillåter ska alla civila jetplan och övriga civila flygplan med startvikt över 5,7 ton som startar på bana 01 fortsätta rak utflygning till 3000 fot innan de gör en vänstersväng. Hur villkoret uppfylls: Flygledningen tillser att detta villkor uppfylls och håller samband med respektive pilot. 4. Spill av glykol från avisning av flygplan skall beräknat på hel och vintersäsong samlas upp till minst 80% och omhändertas på sätt som godkänts av tillsynsmyndigheten. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen har en uppsugningsbil för glykol och tömmer detta i en tankbil. När denna är full transporteras glykolet till Mälarenergis reningsverk. Funktionsansvariga för rampen och fältet mäter glykolhalten i vattnet. Snö som innehåller glykol samlas upp med en hjullastare och samlas i en separat container. Se punkt 10.3 Utsläpp till vatten för mer information om glykolhantering. 5. Bränsle, kemikalier och avfall ska förvaras och hanteras samt brandövningar bedrivas så att risk för vattenförorening och andra olägenheter undviks. Hur villkoret uppfylls: Bränsle förvaras i invallade cisterner. Kemikalier förvaras i anslutning till oljeavskiljare. Avfall förvaras i kärl från Ragnsells och Vafab. Villkor från Miljödomstolens dom : 6. Bullerbegränsande åtgärder skall vidtas i bostäder för permanent och fritidsboende samt skollokaler i flygplatsens omgivningar som regelbundet tre gånger per dygn utsätts för maximalt flygbuller som överstiger 80dBA eller som utsätts för en flygbullernivå (FBN) som överstiger 60 dba. Målet för åtgärderna skall vara att maximala bullernivån inomhus inte skall överstiga 45 dba eller att FBN inomhus inte skall överstiga 30 dba. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen har tidigare åtgärdat byggnader med bullerdämpning. 7. Avisning av banan ska i första hand ske med mekanisk bearbetning och sandning. Det har tillkommit ett villkor om att flygplatsen från och med januari 2007 ska ersätta urea med halkbekämpningskemikalier utan kväve. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen plogar och borstar banan i första hand. I andra hand används natriumformiat som inte innehåller kväve. 8. Villkoren om urea och våtmark har tagits bort.

13 11 9. VFR-flygning avseende allmänflyg och skolflyg med upprepande starter och landningar får inte äga rum långfredagen, påskafton, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, Alla Helgons Dag, julafton och juldagen. Vidare skall under juli månad varannan söndag vara flygfri. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig meddelar dessa regler till personal och operatörer genom airport regulations och airport informations. För samråd i frågor rörande flygverksamheten skall finnas ett samarbetsorgan i vilket skall ingå representanter för Västerås flygplats AB, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Miljö och hälsoskyddsnämnden i Västerås stad. Till samarbetsorganet skall också knytas representanter för närboende och för Hässlögymnasiet. Även andra som medlemmarna anser bör delta i arbetet kan knytas till samarbetsorganet. Hur villkoret uppfylls: Verksamhetsansvarig kallar till samarbetsorgan minst en gång per år. Inget samarbetsorgan har varit under 2012 och anledningen till detta är ett allt för lågt deltagande. Flygplatsen ska se över detta under 2013 och hur man kan få en bättre uppslutning till mötet. Villkor från miljödomstolen beslut avseende skolflyg 2008: - Miljödomstolen fattade ett beslut avseende skolflyg på Västerås flygplats. Flygplatsen har nu tillstånd till flygrörelser per år varav med VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg), varav högst flygrörelser för flygning i Västerås flygplats trafikvarv. För detta har följande villkor lagts till miljödomstolens beslut: Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen följer miljödomstolens beslut. Alla starter och landningar som sker då flygplatsen är öppen registreras. - Verksamheten inbegripet flygplanstyper, flygvägar, start- och landningsförfarande, trafikering under dygnet skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har uppgett eller åtagit sig i ärendet, såvida inte annat följer av denna dom, Koncessionsnämnden för miljöskydds tillståndsbeslut den 21 mars 1997, Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, domar den 16 mars 2001 i mål M och den 27 september 2004 i mål M Trafikledningen skall, med hänsyn till flygsäkerheten, ske på ett sådant sätt att bullerstörningar undviks i största möjliga utsträckning. Hur villkoret uppfylls: Se villkor 1. - Skolflygplanen skall inom fem år, räknat från lagakraftägande dom i målet, ha försetts med avgasljuddämpare där så är tekniskt och säkerhetsmässigt möjligt, alternativt skall sökanden inom samma tid helt eller delvis ha övergått till flygplan med motorer som alstrar mindre buller. Hur villkoret uppfylls: Flygskolan har kunskap om villkoret och ansvarar för att det uppfylls

14 12 genom bullerdämpande åtgärder alternativt nyare motorer som alstrar mindre buller. Flygplatsen för en dialog med flygskolan och kan ålägga dem genom airport regulations att uppfylla villkoret. - Sökanden skall inom ca ett år ha utarbetat ett bulleruppföljningssystem genom vilket man i efterhand kan kontrollera vilka flygvägar som använts. Sökanden skall i samråd med länsstyrelsen bestämma tidpunkt för idrifttagandet av systemet. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen kan köpa in uppgifter om flygtrafik från Swedavia på önskemål av tillsynsmyndigheten, närboende eller andra intressenter. - VFR-flyg (skolflyg och allmänflyg) med upprepade start- och landningsövningar får inte utföras under långfredagen, påskafton, Kristi Himmelsfärdsdag, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen, Alla helgons dag, julafton och juldagen. Hur villkoret uppfylls: Flygplatsen har utfärdat en särskild airport regulation om detta. 7.1 Länsstyrelsens villkor Länsstyrelsen i Västmanlands län har inte ställt något villkor på flygplatsen de senaste åren. Tidigare villkor har ersatts av domstolsbeslut. Det finns emellertid ett villkor avseende hantering av kemikalier och avfall. Flygplatsens tolkning är dock att miljöbalken med tillhörande förordningar har strängare krav än länsstyrelsens tidigare villkor. 8 Efterlevnad av diverse Naturvårdsverket föreskrifter Västerås flygplats omfattas ej av de regler som anges i Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:22, NFS 2001:113, NFS 2002:264 och NFS 2002:285.

15 13 9 Undersökningar, mätningar och beräkningar 9.1 Uppföljning av miljömål I detta avsnitt visas de miljömål flygplatsen hade under 2012 och hur de följts upp och uppnåtts. Övergripande mål: Flygplatsen ska använda 100 % förnybar energi för elanvändning. Målet gäller fram till 2020 och följs upp årligen. Delmål: Flygplatsen ska använda 100 % förnybar el genom att upphandla elleverantör som uppfyller det målet. Uppföljning: Under 2012 har Mälarenergi använts som elleverantör och avtalet är förlängt med ett år i taget. Mälarenergi bygger ut kraftvärmeverket för att kunna framställa el med avfall och biobränsle och det ska vara klart hösten Då räknar de med att bli oberoende av fossila bränslen. Målet följs upp årligen. Delmål: Flygplatsen ska ha ett koncept för att använda tak- och stråkytor för solelanläggningar genom att driva frågan inom kommunen tillsammans med fastighetskontoret. Uppföljning: Fastighetskontoret har tillsatt en utredning. En motion kommer att tas upp i kommunfullmäktige om solcellsparker och efter det kan utredningsarbetet påbörjas om var i Västerås dessa kan placeras. Västerås flygplats kan vara ett av förslagen att sätta upp en solcellspark på. Detta är en lång process. Målet har följts upp 2012 och kommer att följas upp årligen. Delmål: Flygplatsen ska minska sin elanvändning med 4 %. Se även avsnitt 13.1 för redovisningen av energianvändning. Målet följs upp årligen. Uppföljning: År Elförbrukning ,15 MVh ,52 MVh Värdena är justerade efter normalår och antalet graddagar i enlighet med Mälarenergi. Kommentar: Investeringar i nya ventilationsanläggningar, byte av elpanna till Airotemper, justeringar av drifttider för ventilation och modernisering av shunt för att styra varmvattnet. Dessa åtgärder har bidragit till att minska elförbrukningen Delmål: Flygplatsen ska minska elförbrukningen vid ventilationsanläggningar. Detta genom att sätta upp sensorer så ventilationen stängs av när ingen vistas i gaten och ankomsthallen.

16 14 Möte med fastighetskontoret kommer att ske under året för tidsbestämd ventilation. Målet följs upp Delmål: Investering av nyare fältfordon. Flygplatsen ska byta ut gamla fältfordon mot nya, för att minska utsläpp från markfordon. Utbyte sker löpande. Målet följs upp årligen. Övergripande mål: Flygplatsen ska bidra till att förbättre miljön i Hässlösundet. Målet gäller till 2015 och följs upp årligen. Delmål: Flygplatsen ska verka för att förbättre tillståndet i Hässlösundet. Recipientprovtagning sker löpande och redovisas i miljörapporten. Målet följs upp årligen. Recipientprovtagning sker ca varannan månad i avrinningsområdet. Se avsnitt 10.5.

17 15 I följande avsnitt visas flygplatsens mätningar och beräkningar som genomförs enligt flygplatsens kontrollprogram. De mätningar av utsläpp till luft baseras på statistik över antalet landningar inhämtade från Transportstyrelsen. 9.2 Utsläpp till luft Nedan visas utsläpp till luft (emissioner) per landning och start för respektive flygplanstyp. Observera att bränsle, koldioxid och vatten anges per kilogram. kväveoxider, kolväten, kolmonoxid och svaveldioxid anges i gram samt energi i kilowattimmar. Utsläpp per landning och start (LTO) Tabell 3 Utrikes Boeing 737- Inrikes Saab 340 Taxi TFE B Allmänflyg Enmotorig Skolflyg "Enmotorig Militär C kolvmotor kolvmotor" Bränsle kg 400,98 75,00 80,70 7,74 7,74 116,53 CO 2 kg 1 267,10 236,99 255,01 24,46 24,46 368,23 H 2 O kg 501,23 93,75 100,87 9,67 9,67 145,66 Nox g 3 584,86 534,53 672,02 50,50 50,50 164,36 HC g 841,10 208,14 450,19 106,22 106, ,82 CO g 7 792,47 699, , , , ,09 SO 2 g 400,98 75,00 80,70 7,74 7,74 116,53 Energi kwh 4 791,72 896,23 964,36 92,48 92, ,52 Källa: Totalförsvarets forskningsinstitut. Nedan visas de totala utsläppen från LTO under 2012: LTO Utrikes Boing Inrikes Fokker 50 Taxi TFE B Allmän- och arbetsflyg Enmotororig kolvmotor Skolflyg "Enmotororig kolvmotor" Militär C-130 Tabell 4 Summa Bränsle ton CO 2 ton H 2 O ton Nox ton 4 0,03 0,07 0,12 0 0,003 4 HC ton 1 0,01 0,04 0,25 1 0,07 2 CO ton 8 0,040 0, ,1 75 SO 2 ton 0,4 0,004 0,008 0,02 0,0 0,002 0,5 Energi MWh Decimaler anges där det är nödvändigt för att resultatet inte ska visa noll.

18 Utsläpp till luft de senaste 5 åren I detta avsnitt visas utsläpp till luft från koldioxid och kväveoxider de senaste fem åren. Koldioxid Tabell 5 År Utrikes ton Inrikes ton Taxi ton Allmänflyg ton Skolflyg ton Militär ton Summa ton Diagram 4 Utsläppen av koldioxid har minskat eftersom antalet LTO med tungt flyg minskat. Nedan visas utsläpp av kväveoxider vid start och landning de senaste fem åren. Kväveoxider Tabell 6 År Utrikes ton Inrikes ton Taxi ton Allmänflyg ton Skolflyg ton Militär ton Summa ton

19 17 Diagram Utsläpp från markfordon De markfordon som finns vid flygplatsen använder diesel och bensin som drivmedel. EcoPar-diesel används också vilket är ett mer miljövänligt alternativ. För att få fram mängden emissioner från markfordon har en modell, hämtad från Trafikverket, använts. Modellen kallas Artemis och påvisar schablonvärden av emissioner för olika typer av fordon. De fordon som finns vid flygplatsen är väldigt branschspecifika och överensstämmer inte med de i modellen men för att kunna genomföra godtagbara mätningar har vi omvandlat beräkningarna till att mäta mängden bränsle, i liter, som förbrukats under året och hur mycket utsläpp av kolmonoxid, koldioxid, kolväte, kväveoxid och svaveldioxid detta genererat. Mätvärden för EcoPar-diesel finns inte framtaget för denna modell på Trafikverket. Däremot har vi tagit reda på koldioxidutsläpp/liter genom en LCA som är gjord på drivmedlet. Tabell 7 Drivmedel Årsförbrukning CO antal kg CO2 kg HC kg Nox kg SO2 kg 2012 Kolmonoxid Koldioxid Kolväte Kväveoxid Svaveldioxid Bensin , ,02 Diesel , ,07 Ecopar Totalt , ,09 ransportsektorn_asek5_kapitel_11_.pdf 9.5 Utsläpp till vatten Under 2012 lades 17,5 ton halkbekämpningskemikalier i form av natriumformiat i granulatform ut på banan. Flygplatsen har även använt sand under Till avisning av flygplan används monopropylenglykol för att motverka isbildning på vingar. Under 2012 användes 8,4 kubik monopropylenglykol. Under säsong hösten våren 2012 samlades 80,5 procent glykol-spill upp som transporteras till Mälarenergi vattenreningsverk och återanvänds till 100 procent som processkemikalie i reningsverket. Uppsugning av glykol under senare del av 2012 är ej ännu transporterat till Mälarenergi på grund av avvaktan på provtagning. Enligt villkoren skall rappor-

20 18 tering till Länsstyrelsen ske över hur mycket glykol-spill som transporterats per vintersäsong, hösten våren Denna rapport kommer att skickas in som en bilaga när vintersäsongen är slut. Loggning och beräkningar över glykolhanteringen kan erhållas från flygplatsen efter förfrågan. 9.6 Recipientprovtagning Ett av flygplatsens miljömål är att förbättra miljön i Hässlösundet. Målet följs upp med vattenprovtagning. Vattenprovtagning genomförs i tillrinnande vatten från Limstabäcken, utmed rullbanan och vid pumpstationen i söder där vattnet pumpas ut till Mälaren. Provpunkt 1 och 2 har rinnande vatten medan vattnet i punkt 3 är stillastående vilket har betydelse för resultaten. Flygplatsen har kontrollerat recipientvatten 5 gånger under Nedan sammanfattas flygplatsens resultat från recipientprovtagningen 2012 i förhållande till Naturvårdsverkets bedömningsgrunder Kväve Kväve i stora mängder från halkbekämpningskemikalier, jordbruk och avlopp leder till eutrofiering, (övergödning) av sjöar och vattendrag. Detta medför att vattendrag och sjöar växer igen i snabbare takt än vad som är naturligt. Vidare ökar produktionen av alger, vilket leder till syrebrist. Nedan visas halterna av totalkväve i recipienterna under år 2012: Tabell 8 Totalkväve Provpunkt 1 2,40 5,30 2,20 2,00 4,3 Provpunkt 2 2,40 4,90 2,20 2,00 4,4 Provpunkt 3 3,60 3,20 1,90 1,00 3,4 Diagram 6

21 19 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för totalkväve: Tabell 9 Kommentar: Höga värden uppmättes vid provpunkt 1, som ligger före flygplatsen i strömningen mot Mälaren, vilket innebär att Flygplatsen inte påverkar detta mätvärde. Tabell 10 Ammonium-kväve Provpunkt 1 0,16 0,13 0,02 0,01 0,01 Provpunkt 2 0,14 0,13 0,03 0,018 0,01 Provpunkt 3 0,12 0,20 0,17 0,096 0,055 Tabell 11 Nitrit + Nitritkväve Provpunkt 1 1,8 3,3 1,6 1,6 2,6 Provpunkt 2 1,8 3,20 1,7 1,7 2,7 Provpunkt 3 3,1 1,50 1,2 0,63 2, Totalfosfor Fosfor i stora mängder leder till övergödning av sjöar och vattendrag. Fosfor härrör främst från gödningsmedel till jordbruk och hushållsavlopp. Flygplatsen har idag inget direkt utsläpp av fosfor. Däremot är totalfosfor intressant att mäta eftersom det finns i avisningskemikalien monopropylenglykol. I glykolen finns fosfor för att förhindra korrosion. Flygplatsen använder ej fosfor i sina processer utan fosfor härrör sannolikt från jordbruk högre upp i Limstabäcken. Tabell 12 Totalfosfor Provpunkt 1 0,11 0,45 0,11 0,075 0,35 Provpunkt 2 0,074 0,37 0,10 0,074 0,37 Provpunkt 3 0,02 0,24 0,062 0,072 0,21

Miljörapport Västerås flygplats AB 2013

Miljörapport Västerås flygplats AB 2013 Miljörapport Västerås flygplats AB 2013 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Kortfattad beskrivning... 3 1.2 Organisation för miljöarbetet på Västerås flygplats... 3 1.3 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Åre Östersund Airport

Åre Östersund Airport Ramböll Sverige AB --- LFV Åre Östersund Airport Göteborg 2007-07-06 LFV Åre Östersund Airport Datum 2007-07-06 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutversion Anders Mosesson Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012. Dokumentnummer D 2013-001417

MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012. Dokumentnummer D 2013-001417 MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012 Dokumentnummer D 2013-001417 RAPPORT 2013-03-22 00.01 D 2013-001417 2(16) MILJÖRAPPORT LULEÅ AIRPORT 2012 Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED SKURUPS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-10 Närvarande: Från Skurups kommun Robert Werner,

Läs mer

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED MALMÖ STAD AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Miljökontoret, Malmö stad Datum: 2009-06-11 kl. 09.00 11.00 Närvarande: Från Malmö stad Ingegerd Andersson,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser

Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser VILLKORSSAMLING 1(209) Sammanställning av gällande miljövillkor för svenska flygplatser Inledning Detta dokument innehåller en sammanställning av de miljötillstånd och därtill hörande villkor som meddelats

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer LYCKSELE FLYGPLATS 2481-125-01, LYCKSELE FLYGPLATS (HEDLUNDA Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Domslut, deldom Mål nr M 545-99

Domslut, deldom Mål nr M 545-99 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer LYCKSELE FLYGPLATS 2481-125-01, LYCKSELE FLYGPLATS (HEDLUNDA Rapporteringsår 2013 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer LYCKSELE FLYGPLATS 2481-125-01, LYCKSELE FLYGPLATS (HEDLUNDA Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013 G:\Forv\LKPU\DETALJPLANER_Backup20101130\Mellingeholms aktivitetspark\flygplats\pm Norrtälje fpl.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10166992 1 (2) PM Norrtälje flygplats, flygbuller beräkning 2013

Läs mer

Allmänt om flygbuller

Allmänt om flygbuller Allmänt om flygbuller Mikael Liljergren, Swedavia Innehåll Grundläggande akustik, storheter och begrepp Bullerberäkningsmetod Variation av ljudnivå Lämnande utflygningsväg vid 70 db(a) Teknikutveckling

Läs mer

NYA BULLERVILLKOR FÖR BROMMA FLYGPLATS, BESLUT FRÅN MILJÖDOMSTOLEN

NYA BULLERVILLKOR FÖR BROMMA FLYGPLATS, BESLUT FRÅN MILJÖDOMSTOLEN SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2009-11-19\dagordning\bilagor\26 Bilaga 1.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Jörgen Bengtsson Avdelningsingenjör Telefon 08-508

Läs mer

MILJÖRAPPORT för år: 2008

MILJÖRAPPORT för år: 2008 1 Landstinget Kronoberg 29 11 23 Bilaga: 158 LF 5/29 Grunddel MILJÖRAPPORT för år: 28 UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Växjö Flygplats AB Anläggningens (plats-) nummer: 78-26 Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Miljörapport 2012. Karlstad Airport

Miljörapport 2012. Karlstad Airport Rapport KSD-2013-42 1(20) Miljörapport 2012 Karlstad Airport Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter; NFS 2006:9 Rapport KSD-2013-42 2(20)

Läs mer

LFV. Villkor för verksamheten vid Arlanda och Bromma

LFV. Villkor för verksamheten vid Arlanda och Bromma Luftfart och samhälle UNDERLAG Sm/reigru 00:12 1(14) Villkor för verksamheten vid Arlanda och Bromma Underlag till översyn av förutsättningar för marginalkostnadsprissättning inom luftfartssektorn. Regeringsuppdrag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv

Bullerutredning Västerås flygplats, skolflyg i trafikvarv TEKNISK RAPPORT Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 14 Antal bilagor Beställare: Västerås stad, Stadsledningskontoret Stockholm 2008-01-28 C:\3750\AKB Projekt\2008-022 (-Offert-) BSN Våsterås flygplats

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2011. Åre Östersund Airport RAPPORT 2012-03-29 01.00 D 2012-003255 1(29) MILJÖRAPPORT 2011 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2012. Åre Östersund Airport RAPPORT 2013-03-26 01.00 D 2013-001048 1(30) MILJÖRAPPORT 2012 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia AB Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2013. Åre Östersund Airport RAPPORT 2014-02-25 01.00 D 2014-0005494 1(30) MILJÖRAPPORT 2013 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia AB Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN

SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN SAMRÅD MED LUNDS KOMMUN AVSEENDE OMPRÖVNING AV VERKSAMHETEN VID MALMÖ AIRPORT, SVEDALA KOMMUN Plats: Konferensrum Airbus, Malmö Airport Datum: 2009-06-08 Närvarande: Från Lunds kommun Björn Berséus, miljöchef

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats

Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Miljön vid Stockholm-Arlanda flygplats Stockholm-Arlanda är en av Europas största flygplatser. År 2001 passerade drygt 18 miljoner passagerare dess terminaler. Två

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

DELDOM 2013-06-28 meddelad i Växjö

DELDOM 2013-06-28 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DELDOM 2013-06-28 meddelad i Växjö Mål nr M 1452-12 SÖKANDE Swedavia AB, Malmö Airport, 556797-0818 Box 14 230 32 Malmö-Sturup Ombud: Bolagsjurist Tomas Fjordevik c/o Swedavia AB Box

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Utsläpp till luft Bilaga till Program för detaljplan Airport City

Utsläpp till luft Bilaga till Program för detaljplan Airport City Utsläpp till luft Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 Upprättad av: Sara Janhäll Granskad av: Jesper Lindgren Godkänd av: Sara Janhäll RAPPORT Utsläpp till luft Airport City Härryda Kommun Beställare

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

DB Schenkers Emission Report

DB Schenkers Emission Report Sida 1 av 10 DB Schenkers Emission Report Emission Report är DB Schenkers verktyg för beräkning av emissioner/utsläpp från landbaserade sändningar som har transporterats i DB Schenkers nätverk. Verktyget

Läs mer

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå, Lilla Torget 1, 411 18 GÖTEBORG. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Avd 9, miljödomstolen, rotel 1 2004-03-03 Meddelad i Stockholm Sida 1(17) Mål nr M 343-03 KLAGANDE Luftfartsverket 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Ombud: Advokaten ÅL Gärde Wesslau Advokatbyrå,

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Stockholm Arlanda Airport Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Miljökonsekvensbeskrivning Kalmar den 20 april 2011 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Sammanfattning 0 Sammanfattning och innehåll.doc

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Ärendenummer MPN-03-39

Ärendenummer MPN-03-39 ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Strandgatan 25 22 100 Mariehamn Tel. (018) 25000 växel, (018) 25127 direkt Fax. (018) 16595 BESLUT Ärendenummer MPN-03-39 Beslutsdatum 29.08.2006 Postningsdag 29.08.2006 Sökanden

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008

Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Redovisning av myndigheters miljöledningsarbete 2008 Miljöledningssystemets miljöeffekter (besvaras frivilligt år 2008) Blanketten följer Miljödepartementets riktlinjer 2008-06-17 Inramade gultonade fält

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

DOM 2013-10-21 Stockholm

DOM 2013-10-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 2013-10-21 Stockholm Mål nr M 3679-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Mark- och miljödomstolen Vänersborgs tingsrätt Box 1070 462 28 Vänersborg Göteborg den 15 mars 2013 ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT Sökande: Swedavia AB,

Läs mer

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat.

MILJÖRAPPORT. Miljöledningssystem: Marinbasen har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Systemet är ej certifierat. MILJÖRAPPORT Grunddel För Södra Skärgårdens Skjutområde(1480-1367) år: 2011 version: 1 UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövare: Marinbasen Organisationsnummer: 202100-4615 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Sammanfattning Sisjöns panncentral

Sammanfattning Sisjöns panncentral Sammanfattning Sisjöns panncentral I den här miljörapporten beskrivs verksamheten i Sisjöns panncentral under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid:

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Ragnar Rylander, professor emeritus

Ragnar Rylander, professor emeritus 1 Ragnar Rylander, professor emeritus Göteborgs universitet Box 414,, 405 30 Göteborg Fax: 031 825004, Tel: 031 773 3601, e-post: ragnar.rylander@envmed.gu.se Advokatfirman Åberg och Salmi Box 3095 111

Läs mer

Tillståndet gäller för flygplatsverksamhet med. * En flygrörelse är en start eller landning.

Tillståndet gäller för flygplatsverksamhet med. * En flygrörelse är en start eller landning. BESLUT 1 (56) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Staten genom Försvarsmakten Högkvarteret (HKV) Ombud: Advokaterna Åke Lewensjö och Malin Wikström Gärde Wesslau Advokatbyrå Kungstorget 2 411 17 GÖTEBORG

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås

Miljörapport 2011. Värmepumpverket i Västerås Miljörapport 2011 Värmepumpverket i Västerås TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR VÄRMEPUMPVERKET VÄSTERÅS 2011 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverket

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Granskning av Miljööverdomstolens dom ang Säve flygplats, mål nr M 4542-00

Granskning av Miljööverdomstolens dom ang Säve flygplats, mål nr M 4542-00 Granskning av Miljööverdomstolens dom ang Säve flygplats, mål nr M 4542-00 Noteringarna nedan följer ordningen i domen. Rubrikerna överensstämmer med de Miljööverdomstolen (MÖD) använt. Yrkanden i Miljööverdomstolen

Läs mer

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter SAMRÅDSUNDERLAG Handläggare Anitha Jacobsson Tel +46 10 505 12 04 Mobil +46705204014 Anitha.Jacobsson@afconsult.com Datum 2014-12-10 Uppdragsnummer 701011 Kund Lantmännen Agroetanol AB Mottagande och inblandning

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer