Prognostisera realiserade kapitalvinster -framtagande av prognosmodell åt Finansdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognostisera realiserade kapitalvinster -framtagande av prognosmodell åt Finansdepartementet"

Transkript

1 NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universitet Examensarbete D Författare: Wictor Comstedt Handledare: Martin Holmén Uppsala Universitet Magnus Allgulin, Finansdepartementet År och Termin: 2008 VT Prognostisera realiserade kapitalvinster -framtagande av prognosmodell åt Finansdepartementet

2 Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att skapa en potentiell ny prognosmodell för realiserade kapitalvinster åt Finansdepartementet. Modellen skall prognostisera skatteutfallet för realiserade kapitalvinster efter att aktuellt inkomstår har passerat. Genom att dela upp realiserade kapitalvinster i delarna realiserade Finansiella kapitalvinster, realiserade Reala kapitalvinster samt realiserade Övriga kapitalvinster skall bättre prognoser för totala realiserade kapitalvinster genereras jämfört med Finansdepartementets nuvarande modell. Denna uppdelning av realiserade kapitalvinster har ej tidigare genomförts. För att kunna bedöma om den framtagna modellen (som presenteras i denna uppsats) är av värde kommer den att jämföras mot Finansdepartementets nuvarande modell. Jag kommer använda utvärderingskriterierna Absolutsumma avvikelsefel och Kvadratsumma avvikelsefel. Efter genomförd jämförelse kan slutsatsen dras att den framtagna modellen är bättre än den nuvarande prognosmodellen som Finansdepartementet använder. Nyckelord: Prognosmodell, realiserade Finansiella kapitalvinster, realiserade Reala Kapitalvinster, realiserade Övriga kapitalvinster. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Tidigare studier och Finansdepartementets nuvarande modell Tidigare studier Finansdepartementets Nuvarande modell Regelverket för beskattning av kapitalvinster Bakgrund av regelverket för finansiella kapitalvinster/ förluster Rådande regelverk för finansiella kapitalvinster/förluster Genomsnittsmetoden Schablonmetoden Beräkning av överskott eller underskott av kapital Rådande regelverk för reala kapitalvinster/förluster Beräkning av vinst eller förlust på försäljning av småhus och bostadsrätter Metod Prognosmetoder för skatteintäkter Uppdelning av realiserade kapitalvinster Realiserade Finansiella Kapitalvinster Realiserade Reala Kapitalvinster Realiserade Övriga Kapitalvinster Beskrivning av datamaterialet Affärsvärldens Generalindex Fastighetsprisindex K blanketter K-4 Försäljning av aktier och övriga tillgångar K-5 Försäljning av småhus K-6 Försäljning av bostadsrätter Aggregerade överlåtelsepriser Kontrolluppgifter Uppskovsserie Empiri Prognosmodell för realiserade finansiella kapitalvinster

4 6.2 Prognosmodell för realiserade reala kapitalvinster Prognosmodell för realiserade Övriga kapitalvinster Jämförelse mellan framtagen modell och finansdepartementets beräkningar Sammanfattanden slutdiskussion Referenser Appendix

5 1. Inledning Finansdepartementet publicerar varje vår en årsredovisning för staten. Det är samma beräkningar som ligger till grund för denna som för den ekonomiska vårpropositionen som publiceras samtidigt. Årsredovisningen avser redovisa utfallet för föregående år, men ca hälften av skatteintäkterna utgörs fortfarande av prognoser. Detta beroende på att utfallet för de årligt fastställda skatteintäkterna (direkta skatter på arbete och skatt på kapital) är klart först cirka ett halvår senare. För de månatligt fastställda skatteintäkterna (indirekta skatter på arbete, skatt på konsumtion och insatsvaror samt skatt på import) redovisas utfall. Åren 2002 t.o.m var de totala skatteintäkterna i genomsnitt miljarder kronor. Den genomsnittliga avvikelsen mot utfallet i årsredovisningen var 8,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,7 procent. Så mycket som en tredjedel av avvikelsen härrör från prognosen över skatt på kapitalvinster trots att dessa intäkter endast utgör 1,7 procent av de totala skatteintäkterna. Detta är grunden till intresset att i denna uppsats undersöka ett alternativ till Finansdepartementets prognosmetodik för just realiserade kapitalvinster. Realiserade kapitalvinster/förluster, innefattar hushållens vinster/förluster från försäljning av både reala tillgångar, såsom fastigheter och bostadsrätter, och finansiella tillgångar, såsom aktier och andra värdepapper. Svårigheten att prognostisera dessa för passerat inkomstår skall ställas i kontrast mot det faktum att de två mest betydande makrovariablerna, börsutvecklingen och prisutvecklingen på bostadsmarknaden som till stor del ligger till grund för hur stora kapitalvinsterna blir, är tillhanda redan vid slutet av det aktuella inkomståret. Syftet med denna uppsats är att skapa en potentiell ny prognosmodell för realiserade kapitalvinster åt Finansdepartementet. Modellen skall prognostisera skatteutfallet för realiserade kapitalvinster efter att det aktuella inkomståret har passerat. Modellen är alltså ej avsedd att användas för att prognostisera framtida skatteutfall för nästkommande år. Genom att dela upp de realiserade kapitalvinsterna i realiserade reala kapitalvinster, realiserade finansiella kapitalvinster och realiserade övriga kapitalvinster är förhoppningen att ta fram en bättre prognos för skatteutfallet för realiserade kapitalvinster efter det aktuella inkomståret har passerat. Denna uppdelning av realiserade kapitalvinster har ej tidigare genomförts men möjliggöras med hjälp av aggregerad data från Skatteverkets K-blanketter. Den nya modellen 5

6 kommer att utvärderas genom att jämföra dess prognosfel med det prognosfel som dagens statistiska modell generar. Dagens modell är en s.k. Error Correction Model. 2. Tidigare studier och Finansdepartementets nuvarande modell 2.1 Tidigare studier Utbudet av avhandlingar och vetenskapliga artiklar kring skatteintäkter på kapitalvinster är väldigt begränsat, och svensk forskning kring ämnet är näst intill obefintligt. Den forskning som finns kommer nästintill uteslutet från USA och är således baserad på inkomst skattesystemet i USA. De flesta länder beskattar arbete och kapitalinkomster enligt samma skatteskala, vanligtvis med en progressiv skatteutväxligt. Det svenska skattesystemet separerar kapitalinkomstbeskattning och övrig inkomstbeskattning. Då denna uppsats fokuserar på framtagande av en prognosmodell över realiserade kapitalvinster för föregående år är det relevant att titta på andra studier som har tagit fram prognosmodeller för föregående års realiserade kapitalvinster. Miller och Ozanne (2000) presenterar resultat och slutsatser om de prognosmodeller över realiserade kapitalvinster för USA som de har framtagit. Miller och Ozannes (2000) syfte är att förbättra Congressional Budget Office`s (CBO) estimat för föregående års realiserade kapitalvinster. Miller och Ozanne (2000) använder sig av Ordinary least squaresregressioner baserade på ett antal olika makrovariabler på årsbasis från 1952 till Kortfattat kan deras framtagna modell beskrivas som en modell med en beroende variabel som beskriver utvecklingen i realiserade kapitalvinster (proportionen mellan realiserade kapitalvinster och potentiell nominell BNP) och fyra stycken förklarande makrovariabler. De förklarande variablerna är: Skattesats (den skattesats de individer som är i högsta skatte läget möter), Konjunkturcykel (proportionen mellan årlig BNP och årlig potentiell BNP), Nettovinster aktier (skillnaden mellan logaritmerade värden av S&P s 500 index från det föregående årets fjärde kvartal till det senaste årets fjärde kvartal) och Nybyggnation (antal påbörjade nybyggnationer av flerfamiljshus). Miller och Ozanne kommer fram till att om CBO hade använt deras modell under 1990-talet, givet att den information som används även var tillgänglig när CBO gjorde sina estimaten, skulle estimaten från år 1991 till år 1998 varit närmare de faktiska utfallet. CBO`s modell hade mellan åren 1991 och 1998 en root mean squared error (ett mått på spridning av avvikelsen) på 15.1%, vilket skall jämföras med 6

7 Miller och Ozannes modell som har en root mean squared error på 13.8%. Skillnaden är inte särskilt stor i procenttal men betydande räknat i dollar. Även om att Millers och Ozannes framtagna modell genererar bättre estimat för realiserade kapitalvinster råder det fortfarande stor osäkerhet i modellen. Som ovan nämnt fokuserar denna uppsats på framtagandet av en prognosmodell för föregående år, jag anser dock att det är av värde att även redovisa forskning kring prognosmodeller som försöker prognostisera framtida skatteintäkter. Syftet med detta är att klara göra problematiken och den osäkerhet som råder vid prognostisering av skatter, både för passerat och framtida år. I IMF working paper Tax Revenue Forecasts in IMF-Supported Programs (2002) presenterar Golosov och King sina resultat från sin granskning av de prognoser över totala skatteintäkter för nästkommande år, som IMF tog fram i samarbete med ESAF för låginkomstländer under åren Artikeln behandlar ej framtagandet av prognosmodellerna utanutvärderar de framtagna prognosestimaten genom att jämföra med de faktiska utfallen, vilket kan vara av intresse för denna uppsats. De fokuserar på två prognosmodeller, (1) prognosestimat över skatteintäkter som andel av BNP och (2) prognosestimat över procentuell förändring i nominell skatteintäkt. De kommer fram till att medelvärdet absolutfel (i procent) för prognosmodellen skatteintäkter som andel BNP var 1,86 % och hela 16,8 % för prognosmodellen procentuell förändring i nominell skatteintäkt. De konstaterar även att det är statistiskt signifikant att prognosmodellen skatteintäkter som andel av BNP överlag överskattar det kommande årets skatteintäkter, vilket de ej finner för den andra prognosmodellen. Detta skilda resultat reflekterar den signifikant positiv korrelation som existerar mellan prognosfelen i prognosestimat över skatteintäkter som andel av BNP, och prognosfelen i prognosmodellen för nominell utveckling i BNP: dessa två modellers fel tenderar att motverka varandras effekter på prognosestimatet för nominell skatteintäkt (prognosestimat över procentuell förändring i nominell skatteintäkt) Storleken på överskattningens bias är positivt korrelerad med tiden mellan prognoserna, d.v.s. ju längre tid prognosen avsåg desto större överskattaning av utfallet. Golosov och King drar slutsatsen att prognosmodeller ej levererar tillräckligt bra estimat för att dessa skall kunna anses vara väntevärdesriktiga och godtagbara. 7

8 Har även studerat litteratur som avhandlar individers beteende på den finansiella markanden, då en prognos över de realiserade finansiella kapitalvinsterna behandlas i denna uppsats. I artikeln A portrait of the individual investor sammanställer De Bondt aktuella forskningsresultat kring individers beteende och beslutstagande vid investeringar på den finansiella marknaden. De mest intressanta resultaten som presenteras är investerares syn på prisbilden, individers faktiska beteende och individers uppfattning av värde. Enligt De Bondt är den mest frekventa synen, bland investerare, på prisutvecklingen vid Bull market (uppgång) är att priserna skall fortsätta att stiga och vid Bear market (nedgång) att priserna skall falla priser. Samtidigt fastslår De Bondt att många investerare har en benägenhet att realisera vinster på aktier som har stigit i värde (d.v.s. aktier som de har gjort vinst på) men motvilja att realisera aktier som har gått ned i värde (d.v.s. aktier som de har gjort en förlust på), och att ett sådant beteende är generellt olämpligt på grund av skatteskäl (t.ex. kvitta vinst mot förlust) och urholkande förmögenhetsvärde (t.ex. att aktier med fallande aktiekurser har tendens att fortsätter att tappa i värde på kort sikt). Ett annat intressant resultat är att många investerare är tillfredsställda om de följer/skuggar index i värdeutveckling, vilket oftast är inkorrekt då investerarna oftast har annan risk i sin portfölj. De Bondt fastslår även att investerare generellt sätt ej kan särskilja bra aktier från bra företag, vilket kan leda till fel investeringar. 2.2 Finansdepartementets Nuvarande modell Den modell som Finansdepartementet har framtagit använder sig av tidsseriedata över skattesatsförändringar och andra makroekonomiska variabler för att prognostisera kapitalvinsterna. Den ekonometriska modellen är en s.k. Error Correction Model och motivet till användandet av denna modell är att de aktuella tidsserierna uppvisar ickestationära egenskaper vilket med stor sannolikhet skulle generera spuriösa resultat vid regressioner (Forsling och Stoltz, 2000). För att kringgå problemet med icke-stationäritet har modellen skattats i termer av förstadifferenser, vilket i sin tur medför att värdefull information om långsiktiga samband går om intet. Genom att inkludera tidsförskjutna residualer från den ursprungliga ekvationen vid skattning av den differentierade ekvationen rättas denna olägenhet till. En förutsättning för att metoden skall fungera är att variablerna i den ursprungliga ekvationen (dvs. före differentiering) är kointegrerade, vilket resulterar i att residualerna är stationära. 8

9 Konintegration är när två icke-stationära serier uppvisar ett långsiktigt samband mellan variablerna (Forsling och Stoltz, 2000). De variabler som ingår i modellen sammanfattas i tabell 1. Den effektiva skattesatsen är differentierad medan de övriga variablerna, förutom dummyvariabeln och felkorrigeringstermen, är logaritmerade och differentierade. Alla variabler är signifikanta på 5 %-nivån förutom variabeln Fastighetsomsättning som är signifikant på 10 %-nivån, baserad på data för åren 1968 till Tabell 1 Finansdepartementets nuvarande prognosmodell Beroende variabel Variabler Koefficienter Std. Error t-statistic Realiserade kapitalvinster Förklarande variabler Konstant -0,18 0,08-2,43 Skattesats -4,32 0,88-4,93 KPI 4,12 1,05 3,92 Reala AFGX (snittkurs) 0,94 0,17 5,48 Reala fastighetsprisindex 2,28 0,47 4,83 Fastighetsomsättning 0,42 0,23 1,8 Dummyvariabel för skatteförändringar 0,5 0,09 5,52 Felkorrigeringsterm -0,52 0,16-3,34 R-squared 0,9 Adjusted R-squered 0,87 Skattesatsens negativa tecken kan tolkas som att skatt har en negativ inverkan på realiseringen av kapitalvinster, med andra ord skatten på realiserade kapitalvinster minskar totala summan av realiserade kapitalvinster då detta är som en avgift som skall betalas. De andra variablerna: Reala AFGX (ett mått på utvecklingen av den finansiella marknaden), Realt fastighetsprisindex (ett mått på hushållens tillgångar) och Fastighetsomsättning (ett mått på omsättningshastigheten av fastigheter) ett positivt tecken vilket verkar rimligt då en ökning/minskning i dessa ökar/minskar värdet på den underliggande varan vilket leder till en vinst/förlust vid realisering. Resultatet från den empiriska analysen visar tydligt att den allämna prisnivån, de reala tillgångspriserna och den effektiva skattesatsen som appliceras på kapitalvinster är signifikanta bestämningsfaktorer för hur mycket som realiseras under året (Forsling och Stoltz, 2000). Finansdepartementet utgår alltid från ovannämnda modell när de skall generera prognoser för realiserade kapitalvinster. Dock används de estimerade prognoserna endast som en grund och justeras sedan upp eller ned av Finansdepartementet beroende på hur rimligheten av estimaten 9

10 bedöms. Allt sedan år 2000 har estimaten för realiserade kapitalvinster justerats ned innan de har lagts fram i statens årsredovisning (ÅRS), vårpropositionen (VÅP) eller Budgetproposition (BP). Mellan år 2002 och 2006 har prognoserna i VÅP justerats ned mellan 6 och 26 miljarder, och i snitt 14 miljarder per år (2008 års ekonomiska vårproposition) 3. Regelverket för beskattning av kapitalvinster Regelverket för beskattning av kapitalvinster har genom årtiondena varierat kraftigt i allt ifrån storleken på skattesatsen till hur stor procentandel av vinsten/förlusten som skall tas upp till beskattning. År 1991 genomfördes en mycket omfattande regelverksförändring till följd av en felaktig incitamentsstruktur som förelåg regelverket. Under åren före regelverksändringen lades inkomst från kapital ihop med övriga inkomster och beskattades progressivt. En nominell beskattning i kombination med en hög inflation gjorde att sparande oftast resulterade i en negativ real avkastning. Samtidigt var det ytterst fördelaktigt att låna kapital tillföljd av en hög inflation som i snabb takt reducerade skulden och det rådande regelverket för ränteutgifter som tillät, vilket än idag råder, stora avdrag för räntekostnader i inkomstdeklarationen (Agell, Englund och Södersten, 1995). 3.1 Bakgrund av regelverket för finansiella kapitalvinster/-förluster Regelverket var mycket komplext och innefattade många avdragsmöjligheter, vilket resulterade i att en aktiv skatteplanering var mycket fördelaktigt för den som besatt kunskapen om regelverket. Detta mynnade ut i inlåsningseffekter och tröghet på den finansiella marknaden. Exempelvis beskattades avkastning på aktier med kortare innehavstid än 2 år till 100 %, samtidigt som avkastning på aktier med längre innehavstid än 2 år endast beskattades till 40 %. Kapitalvinster vid försäljning av bostad togs upp till 100 % men anskaffningskostanden fick räknas upp med inflationen om bostaden hade varit i ägarens besittning i mer än 4 år. Det som låg till grund för regelverkförändringen år 1991 var rättviseargument om att de individer med samma faktiska inkomst borde beskattas lika, oavsett kunskap och kompetens om regelverkets uppbyggnad. Det nya regelverket som trädde i kraft år 1991, och som till stor del gäller än idag, innebar/innebär att inkomst av kapital tas upp separat och beskattas med en enhetlig skatt på 30 % (Agell, Englund och Södersten, 1995). 10

11 Allt sedan regelverksförändringen år 1991 har skattesatsen varit 30 %. Dock har andelen som skall tas upp till beskattning varierat under åren. Den borgliga regeringen slopade år 1992 den gamla regeln att finansiella kapitalvinster skulle beskattas till 100 %, och införde istället att 5/6 av finansiella kapitalvinster skulle tas upp i inkomstdeklarationen, vilket resulterade i en effektiv skattesats på 25 %. Men redan till år 1994 ändrades andelen till att vara 5/12, och det resulterade i en effektiv skattesats på endast 12,5 %. Mycket pekade dock mot att den borgliga koalitionsregeringen skulle förlora valet i september Socialdemokraterna tillkännagav att de skulle återinföra en betydligt högre effektiv skattesats på de finansiella kapitalvinsterna om de vann, vilket de också gjorde. Detta tillkännagivande om införandet av en högre effektiv skattesats på finansiella kapitalvinster triggade en realisering av aktier under året Många aktieägare sålde sina aktier och köpte sedan tillbaka samma aktier igen för att kunna utnyttja den historiskt låga effektiva skattesatsen på 12,5 %. Året efter infördes det att finansiella kapitalvinster skulle beskattas fullt ut, dvs. att 100 % tas upp i inkomstdeklarationen, vilket gäller än idag (Forsling & Stoltz, 2002). 3.2 Rådande regelverk för finansiella kapitalvinster/förluster Vid försäljning av marknadsnoterade aktier eller andra värdepapper skall detta redovisas på K4 blanketten som Skatteverket tillhandahåller och försäljningspriset skall minskas med den avgift som betalas vid försäljningen. Individen skall även uppge det omkostnadsbelopp som de aktuella värdepapperna har. Omkostnadsbelopp är det inköpspris (inklusive avgifter kopplande till inköpet) som har betalats för aktierna, och detta kan ha påverkats av olika händelser i har skett i bolaget så som nyemission, fondemission, split, utdelning av aktier och inlösen. Om aktierna har införskaffats vid olika tidpunkter och sålts vid samma tillfälle kan omkostnadsbeloppet beräknas på två olika sätt, antingen genom genomsnittsmetoden eller schablonmetoden (se Genomsnittsmetoden och Schablonmetoden). Genom att subtrahera bort omkostnadsbeloppet från försäljningspriset efter courtage framgår det om försäljningen har genererat en vinst eller förlust. Val av metod för att beräkna omkostnadsbeloppet är det upp till individen själv att bestämma, Skatteverket rekommenderar att välja den metod som är mest fördelaktig för individen (Skatteverket, Försäljning av aktier m.m.). 11

12 3.2.1 Genomsnittsmetoden Genomsnittsmetoden beräknar genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga aktier som är av samma slag och sort, oavsett när dessa förvärvades. Metoden utgår ifrån vad som har betalats för aktierna, inklusive avgifter, vid olika köptillfällen och adderar ihop dessa. Efter varje förvärv eller försäljning görs en ny beräkning av omkostnadsbeloppet, oavsett om aktier har köpts eller förvärvats på annat sätt t.ex. genom arv, gåva och nyemission etc., Se räkneexempel Appendix A:1 (Skatteverket, Försäljning av aktier m.m.) Schablonmetoden För noterade aktier får omkostnadsbeloppet beräknas till 20 % av försäljningspriset, efter avdrag av avgifter. Denna metod kan användas när omkostnadsbeloppet ej är känt, som vid arv eller gåva då omkostnadsbeloppet övertas av mottagande person eller då avräkningsnotan från köpet ej finns kvar. Om aktier under innehavstiden ökat mer än 500 % i värde är schablonmetoden mer fördelaktig vid beräkning av omkostnadsbeloppet än det verkliga anskaffningspriset, (Skatteverket, Försäljning av aktier m.m.) Beräkning av överskott eller underskott av kapital Alla värdepapper som har sålts under året skall registreras på K4 blanketten, vare sig transaktionen har resulterat i vinst eller förlust. Eventuella vinster från försäljning får kvittas mot förluster. Vid överskott av kapital (vinsterna är större än förlusterna eller endast vinst har uppkommit) skall statlig inkomstskatt på 30 % betalas på 100 % av överskottet av kapital. Om överskottet är mindre än 100 kronor betalas ingen skatt. Om transaktionerna har resulterat i underskott av kapital, dvs. vinsterna är mindre än förlusterna eller endast förluster har uppkommit, så är denna förlust avdragsgill, dock endast till 70 %. Avdrag får göras i form av skattereduktion vid skatteuträkningarna. Vid underskott till och med kronor (kvoterad förlust med 70 %) är skattereduktionen 30 %, effektiv skattesats 21 %, och vid underskott som överstiger denna summa är skattereduktionen endast 21 % på den del av underskottet som överstiger kronor, effektiv skattesats 14,7 %. 12

13 Skattereduktionen medges endast mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt och fastighetsskatt. (Skatteverket, Skatteuträkningsbroschyren 2008) 3.3 Rådande regelverk för reala kapitalvinster/förluster Reala kapitalvinster/-förluster avser de vinster/förluster som uppkommer vid försäljning av småhus och bostadsrätter. Småhus innefattar villa, kedjehus, radhus och fritidshus och deklareras på blankett K5 Försäljning av småhus, och bostadsrätts försäljning deklareras på blankett K6 Försäljning av bostadsrätt. Regelverket för reala kapitalvinster var det samma från år 1991 till år 2001, en skattesats på 30 % och 50 % andels upptagande i inkomstdeklarationen, effektiv skattesats på 15 % (www.skatteverket.se). År 2001 ändrades andelen som skulle tas upp i inkomstdeklarationen till 2/3, vilket innebar en effektiv skattesats 20 %, detta gäller än idag (Skatteverket, Försäljning av aktier m.m.). Vid en försäljning av ett småhus eller en bostadsrätt skall detta deklareras för det inkomstår då ett bindande avtal (köpekontrakt) har upprättas mellan de två parterna (säljare och köpare). Har ett/en småhus/bostadsrätt sålts genom att avtal träffats under t.ex. år 2007 och betalning ej sker för än år 2008, skall denna vinst eller förlust tas upp i deklarationen för år Betalningstidpunkt och tillträde till småhus/bostadsrätt saknar således betydelse. (www.skatteverket.se) Beräkning av vinst eller förlust på försäljning av småhus och bostadsrätter För att avgöra om en försäljning av ett småhus eller en bostadsrätt har resulterat i vinst eller förlust, måste en del poster subtraheras från försäljningspriset. De poster som skall dras av från försäljningspriset är mäklararvode, inköpspris, förbättringsutgifter samt om det finns uppskov från tidigare försäljningar skall dessa adderas till. Om försäljningen har resulterat i en vinst kan säljaren välja att betala skatt på vinsten eller göra avdrag för uppskovsbeloppet, dvs. skjuta fram beskattningen. Väljer säljaren att betala skatten på en gång, så är endast 2/3 delar av vinsten skattepliktig med en skatt på 30 %, effektiv skatt på 20 %. För att få göra avdrag för uppskovsbeloppet måste vinsten vara minst konor för varje delägare var för sig. Bostaden skall även ha bebotts, som permanentbostad, av säljaren minst ett år omedelbart före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren. En bostad i Sverige eller i ett annat 13

14 EES-land kan vara ursprungsbostad, däremot kan en bostad utanför EES inte vara ursprungsbostad, t.ex. en bostad i USA. Om den nya bostaden är lika dyr eller dyrare än den sålda bostaden får säljaren göra avdrag för uppskovsbeloppet med hela eller delar av vinsten. Är den nya bostaden däremot billigare kan ej avdrag för uppskovsbeloppet på hela vinsten göras. Högsta möjliga uppskovsbelopp beräknas genom att dividera inköpspriset på den nya bostaden genom försäljningspriset på den sålda bostaden, multiplicera kvoten med vinsten från försäljningen av gamla bostaden, se Appendix A:2 (Skatteverket, Försäljning av småhus). Vid en förlust vid försäljning av ett småhus eller bostadsrätt får endast 50 % av förlusten dras av, och avdraget görs i from av en skattereduktion vid skatteuträkningen. Vid underskott av kapital är skattereduktionen 30 % om underskottet högst är kronor och 21 % på summan som överstiger kronor (Skatteverket, Försäljning av småhus). 4. Metod 4.1 Prognosmetoder för skatteintäkter Uppsatsen fokuserar på en modell för finansiella kapitalvinster vars huvudsakliga egenskap är att den delar upp de finansiella nettovinsterna som försäljningsintäkter subtraherat med inköpskostnader. Försäljningsintäkterna antas följa AFGX medan inköpskostnaderna modelleras med ett vägt glidande medelvärde av AFGX. Finansdepartementets nuvarande modell prognostiserar de sammanlagda kapitalvinsterna, d.v.s. totalsumman kapitalvinster från realiserade finansiella kapitalvinster, realiserade reala kapitalvinster och realiserade övriga kapitalvinster. För att kunna utvärdera och jämföra den modellen som tas fram i denna uppsats görs även prognosmodeller för reala och övriga kapitalvinster. Dessa är till sin natur triviala eftersom kontrolluppgifter och lagfartsdata (överlåtelsepriser) finna att tillgå efter fullgånget år. Målvariabeln för prognosmodellen är det beskattningsbara underlaget av kapitalvinster som skatteverket redovisar i taxeringsutfallet (Samriks) i november året efter inkomståret. 14

15 Taxeringsutfallet är det sammanställda skatteresultatet för det föregående inkomstår, och baseras på de uppgifter som lämnats in till Skatteverket via dekalrationerna. (www.skatteverket.se) Under de senaste decennierna har värdet på realiserade kapitalvinster varierat kraftigt från år till år. Hur stora kapitalvinster/förluster som realiseras under ett år beror på många olika bakomliggande orsaker, t.ex. kan personer realisera kapitalvinster till följd av omfördelning av portföljsammansättning eller behov av att frigöra finansiella tillgångar till förmån för konsumtion. Exakt vilka orsaker som ligger till grund för individers beteende vid realiseringar av kapitalvinster är för vetenskapen än idag väldigt osäkert (Forsling & Stoltz, 2002). 4.2 Uppdelning av realiserade kapitalvinster Jag har valt att dela upp realiserade kapitalvinster i realiserade reala kapitalvinster, realiserade finansiella kapitalvinster och realiserade övriga kapitalvinster. Jag kommer att använda aggregerad data från Skatteverkets K-blanketter, K4 (försäljning av aktier och övriga tillgångar), K5 (försäljning av småhus) och K6 (försäljning av bostadsrätt). Dessa blanketter innehåller den information som svenska befolkningen har lämnat till Skatteverket i samband med deklaration av försäljning av aktier, småhus och bostadsrätter. Det aggregerade datamaterialet från K-blanketterna sträcker sig från år 2000 fram till år 2006, vilket resulterar i att endast 7 observationer finns att tillgå. Det skall poängteras att det är alldeles för få observationer för att några statistiskt signifikanta resultat skall kunna genereras. Jag kommer dock att kombinera denna data med aggregerade överlåtelsespriser för småhus och fritidshus (från SCB) och Kontrolluppgifter-55 överlåtelsepriser/förvärvspriser för bostadsrätter (från Skatteverket), och dessa finns att tillgå för inkomståret Dessa överlåtelsepriser och förvärvspriser innehåller den information som ligger till grund för realiserade reala kapitalvinster. De realiserade finansiella kapitalvinsterna kommer att prognostiseras utifrån en enkel inköpsprofils modell som baseras på börsutvecklingen. 15

16 4.2.1 Realiserade Finansiella Kapitalvinster Utgångspunkten vid framtagandet av en prognosmodell för realiserade finansiella kapitalvinster är att försäljningspriser bör vara relaterade till Affärsvärldens Generalindex (AFGX) det år försäljningen sker samt att inköpspriser bör vara relaterade till AFGX från flera tidigare år. Ett realistiskt tillvägagångssätt är att låta modellen skapa en profil för inköpstidpunkter med avtagande vikt för äldre tidpunkter. I uppsatsen undersöks om en modell med exponentiellt avtagande vikter kan öka prognosprecisionen för kapitalvinster, där modellen bestäms av tre parametrar, se ekvation 1. x i i Nettovinst = α AFGX t δ AFGX t i 0,2 δ AFGX t [1] i= 1 i= x+ 1 i δ talar om hur stor andel av inköpen som skedde (i) år innan försäljningstidpunkten, x talar om antal år bakåt i tiden där inte schablonmetoden träder i kraft (se Schablonmetoden), och slutligenα viktar hela modellen, vilket är nödvändigt eftersom AFGX inte är ett mått för bruttovinster utan endast ett index. De tre posterna inom klamrarna representerar således försäljningspris, inköpskostnader och inköpskostnader via schablonmetoden. Parametern x bestäms för respektive prognosår som antalet år som täcker in en uppgång av AFGX om 500 %. Parametrarna δ ochα bestäms så att modellen anpassas perfekt till utfallen de senaste två åren. Eftersom utfallsdata för finansiella kapitalvinster endast finns att tillgå för 2000 t.o.m är modellen begränsad till förutsägelser som kan utvärderas för 2002 t.o.m Ju fler år som används för bestämning av parametrarna, desto färre år kan utvärderas. Valet av anpassning till endast de senaste två åren är helt enkelt gjord för att kunna utvärdera så många år som möjligt Realiserade Reala Kapitalvinster Realiserade reala kapitalvinster delas upp i en del där småhus och fritidshus ingår och en där bostadsrätter ingår, jag kommer att ta fram en prognos för de två separat. Utgångspunkten för prognoserna över realiserade reala kapitalvinster är att använda de utfall över föregående års överlåtelsepriser och förvärvspriser, dessa finns att tillgå redan i mars efter inkomståret. Dessa 16

17 två poster är intressanta och användbara då nettovinst är summan av överlåtelsepriser subtraherad med förvärvspriser. Vid en försäljning av en bostad som resulterar i en vinst kan skatten på vinsten skjutas upp, s.k. uppskov. Således är det nettovinster efter uppskov, även kallat realiserade reala kapitalvinster, som är av intresse. SCB publicerar i marsmånad Aggregerade överlåtelsepriser och Fastighetsprisindex för småhus och fritidshus för föregående inkomstår, vilket innehåller information om nettovinster. Nettovinster är nettot mellan överlåtelsepriser och förvärvspriser. Information om inköpskostnader finns ej att tillgå, dessa kan dock räknas ut residualt för de år med tillgång till deklarationsdata. För det aktuella året måste de dock estimeras. Detta utförs i uppsatsen genom att kalkylera ett glidande medelvärde över utvecklingen i fastighetsprisindex (se ekvation 2), samt multiplicera detta med föregående års inköpskostnader (skillnaden mellan överlåtelsepriser och nettovinster). Nettot mellan överlåtelsepriser och de estimerade inköpskostnaderna ger sedan en prognos över det aktuella årets nettovinster, se ekvation 3. A x i= 1 = x i= 1 Fastighetindex Fastighetindex t 1 t 1 i [2] Nettovinster = Överlåtelsepriser ( Överlåtelsepriser Nettovinster ) 1 A [3] t t t 1 t * För bostadsrätter har Kontrolluppgifter 55, som innehåller både skarpa och preliminära uppgifter över överlåtelsepriser och förvärvspriser för bostadsrätter (se 5.5 Kontrolluppgifter- 55), tillhandahållits från Skatteverket. Principen för att estimera nettovinster är den samma för bostadsrätter som för småhus och fritidshus, skillnaden är dock att information om förvärvspriser finns att tillgå även om det endast finns preliminära uppgifter för överlåtelsepris och förvärvspris för år 2007 baserade på ca 95 % av överlåtelserna. Det skarpa utfallet tillhandahålls i november. Jag skalar dock upp det aktuella årets Preliminära KU med föregående års kvot mellan Utfall KU och Preliminära KU, se vidare 5.5 Kontrolluppgifter. B = ( UppkvotatÖverlåtelseprist t UppkvotatFörvärvspris ) 17

18 C = t 1 t ( Överlåtelsepris Förvärvspris ) 1 Nettovinster t = Nettovinster *( B / ) [4] t 1 C Då det ej finns någon information om det aktuella årets nettouppskov för än i november bör en uppskalning av föregående års nettovinster med utvecklingstakten i överlåtelsepriser för småhus och fritidshus samt bostadsrätter resultera i en bra prognosmodell. Jag kommer att skala upp föregående års nettouppskov med kvoten mellan summan av det aktuella årets Aggregerade överlåtelsepriser och Preliminära KU överlåtelsepriser dividerat med föregående årets Aggregerade överlåtelsepriser och Preliminära KU överlåtelsepriser, se ekvation 5. D = Överlåtelsepriser + prelkuöverlåtelsepriser ) E ( t t = + t 1 t ( Överlåtelsepriser prelkuöverlåtelsepriser ) 1 Nettouppskov t = Nettouppskov *( D / ) [5] t 1 E Realiserade Övriga Kapitalvinster För de realiserade övriga kapitalvinster (ÖV) går det ej att få tag på väsentlig aggregerad data, p.g.a. att dessa blanketter behandlas manuellt hos Skatteverket. De kan dock räknas ut residualt med hjälp av de finansiella (FV) och de reala kapitalvinsterna (RV). Realiserade övriga kapitalvinster är kapitalvinster från försäljning av näringsfastigheter, näringsbostadsrätter, andelar i handelsbolag och övriga tillgångar (vinster eller förluster på utländsk valuta eller försäljning av övriga tillgångar, ej värdepapper, fastighet eller bostadsrätt). I denna uppsats görs ingen djupare analys av dessa kapitalvinster. Det finns data från lagfarter över köpeskilling för olika typer av fastigheter och säljare som med stor sannolikhet kan användas för att åtminstone dela upp de övriga kapitalvinsterna i en finansiell och en real del. Här konstateras endast att de följer de finansiella respektive de reala kapitalvinsterna i olika grad över åren, vilket resulterar i en modell som är en linjärkombination dessa kapitalvinster, 18

19 ÖV = βfv + ( 1 β ) RV, [6] t t t där ΔÖV = ΔRV t 1 t 1 β och β [ 0, 1 ΔFVt 1 ΔRV. t 1 ] [7] Dvs., i vilka andelar de övriga kapitalvinsterna bestäms av prognoserna över finansiella respektive reala kapitalvinster beror på vilket förhållande utvecklingen av de övriga kapitalvinsterna hade till utvecklingen av finansiella respektive reala kapitalvinster föregående år. 5. Beskrivning av datamaterialet Det data material som används i uppsatsen är årsdata för åren Den data som har används är Affärsvärldens Generalindex (AFGX), Fastighetsprisindex (åren 1975 till 2007), aggregerad data från skatteverkets K-blanketter, aggregerade nettouppskov, aggregerade överlåtelsepriser för småhus och fritidshus tillsammans och Kontrolluppgifter-55. För att få en ökad förståelse och insyn i de olika variablerna så presenteras de nedan mer ingående. 5.1 Affärsvärldens Generalindex Affärsvärldens Generalindex (AFGX) är Sveriges äldsta börsindex och visar den genomsnittliga utvecklingen för aktier noterade på Stockholmsbörsen. Indexet är förmögenhets viktat vilket innebär att aktiernas vikt står i proportion till dess börsvärde. Det anses därav vara ett bra och mycket godtagbart mått på svenska aktiers kursutveckling. Jag använder data för tidsperioden , utvecklingen av AFGX presenteras i figur 1. Det framgår av figuren är att det under denna period skett både en kraftig uppgång och nergång vid millennieskiftet och att det sedan har varit en återhämtning fram till mitten av 2007 och därefter ett fall. Material för AFGX är inhämtat från databasen Ecowin. 19

20 Figur 1 Utvecklingen av AFGX , Index 1=år 1950 AFGX AFGX 1950= AFGX jan-85 jan-87 jan-89 jan-91 jan-93 jan-95 jan-97 jan-99 jan-01 jan-03 jan-05 jan-07 År 5.2 Fastighetsprisindex Serierna för småhus och fritidshus visar förändringen enligt SCB:s officiella fastighetprisindex. Prisnivån uttrycks som förändringen från föregående år, uttryckt i procent talets senare del var en period med mycket snabba prisökningar. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet satte stopp för denna utveckling och prisnivån sjönk de följande tre åren. Från och med andra halvan av 1990-talet har återigen priserna stigit i rask takt, se figur 2. Figur 2 Utveckling av Fastighetsprisindex för småhus och fritidshus , Index 100 = år 1975 Index för Småhus och Fritidshus Index år 1975= År Index för Småhus och Fritidshus 20

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen

Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen Instruktioner till medlemmar i Föreningen Grupptalan mot Acta avseende deklaration av förlusten i samband med förlikningen 2015-12-04 P. Rathsman / Föreningen Grupptalan mot Acta / Referens skatteverket:

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Bilaga. 1 Borttagande av periodiseringsfond. Offentligfinansiella effekter

Bilaga. 1 Borttagande av periodiseringsfond. Offentligfinansiella effekter Bilaga Offentligfinansiella effekter 1 Borttagande av periodiseringsfond I betänkandet föreslås att möjligheten att sätta av vinstmedel till periodiseringsfond upphör från och med 2016, för enskilda näringsidkare

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Utdelning - bostadsförmån

Utdelning - bostadsförmån Utdelning - bostadsförmån Om du är medlem Jt ett oäkta bostadsföretag är din andel en delägarrätt. Utdelning på en delägarrätt är skatcepliktig. AU utdelning du får jfrån föreningen i form av t.ex. kontanter

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Modell för prognostisering av bolagsskatten En utvärdering av felkorrigeringsmodellen

Modell för prognostisering av bolagsskatten En utvärdering av felkorrigeringsmodellen UPPSALA UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Magisteruppsats VT-2008 Modell för prognostisering av bolagsskatten En utvärdering av felkorrigeringsmodellen Författare: Kristina Holmberg Handledare:

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blankett Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007

Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Kapitalvinster och kapitalförluster, preliminär 2007 HE0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 9 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Då lönar det sig att skatta av uppskovet

Då lönar det sig att skatta av uppskovet Då lönar det sig att skatta av uppskovet Lönar det sig att skatta av gamla uppskov i nästa års deklaration? Den som gör det slipper både höjd reavinstskatt och den nya uppskovsskatten. Ändå är det inte

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper Information, exempel och blanketter Information till dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper 0 Försäljning av värdepapper Information och exempel för dig som under 0 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier och andra värdepapper. I broschyren finns flera exempel på hur du ska redovisa försäljningen

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Skatteregler för dödsbon

Skatteregler för dödsbon SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om uppskov med beskattningen vid andelsbyten; SFS 1998:1601 Utkom från trycket den 18 december 1998 utfärdad den 10 december 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015

Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015 PM 2017-02-02 1 (14) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Bo Legerius EJ Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2015 Sammanfattning De mest pricksäkra prognoserna av

Läs mer

Introduktionsföreläsning till skatterätten

Introduktionsföreläsning till skatterätten Uppsala universitet Juridiska institutionen Mattias Dahlberg, prof. i finansrätt Introduktionsföreläsning till skatterätten Föreläsningens delar 1. Skatterättens grundfrågor 2. Skattefria inkomster 3.

Läs mer

Hantering av ränteavdraget

Hantering av ränteavdraget ES/PR Peter Nilsson PM till Nämnden för KPI 2014-10-16 1(10) Hantering av ränteavdraget För diskussion Syftet med denna PM är att utgöra underlag för en diskussion om, och i så fall hur, avdragsrätten

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 17 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide

24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Planera Bolånetaket Sid 28 PA-skolan Sid 31 24 steg för att sänka skatten följ vår enkla guide Det är nu du kan påverka skatten i nästa års deklaration. Efter årsskiftet är det för sent. Följ vår guide

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Deklaration inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Lilja Andersson är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kaptalvinst andra tillgångar 629 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin

Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Stämpelskatten - en skuldsättningsmaskin Så mycket lånade svenska hushåll för att betala stämpelskatt 2012 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs / Proffs version 2006.2 Av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Skatteverkets nya blanketter inlagda i programmet 2 Överföringskontroll ger besked 2 Blankettändringar och överföringar i version

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag 187 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter

Läs mer

Försäljning av värdepapper

Försäljning av värdepapper SKV utgåva Försäljning av värdepapper information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier sålt teckningsrätter eller

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Erik Norrman 2012-02-15 Sammanfattning på svenska Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 12 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2012 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer