Verksamhetsberättelse för år 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2011"

Transkript

1

2

3

4 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför i hög grad att fokusera på hur denna bäst skulle kunna användas. I april-maj presenterade vi ett projektförslag från Y-NEEW, ett förslag som arbetats fram i samråd mellan SAM, Y-NEEW och Y-NEEW Sweden, för SAM. I juni godkändes det och ett belopp på kr utbetalades. Projektet fick namnet Ekohusprojektets andra fas, och inbegriper ytterligare utveckling av den ekoblocksproduktion som Y-NEEW tidigare etablerat, även den gången med medel från SAM. Syftet med projektet är att skapa arbetstillfällen samt att bidra till att minska miljöbelastningen och öka hållbarheten i de byggprojekt som köper ekoblocken. Överskottet från försäljningen går tillbaka till Y-NEEW för finansiering av kvällsskoleverksamheten, en verksamhet som vi också under året arbetat fram ett delvis nytt koncept för. Tidigare drevs denna som en del av projektet Dedeyum men detta projekt har nu omarbetats till att endast omfatta kvällsskolor. Antalet kvällskolor har ökat från 5 till 25 och kopplingen till Ekohusprojektet gör dessutom att Y-Neew i fortsättningen kan bekosta kvällskoleverksamheten själv. Trots vissa problem, bland annat otillräcklig eltillgång vilket initialt kraftigt kom att fördyra ekoblocksproduktionen, har såväl Ekohusprojektet som kvällskoleprojektet igångsatts och drivs som planerat. (För mer info om dessa projekt klicka på Ekohus och Kvällskolor under Våra projekt på dalitpower.org!) I september informerades styrelsen av Y-NEEW om att Koprojektet tyvärr inte kan fullföljas helt enligt plan. Regeringen i Tamil Nadu hade tillkännagivit att de skulle dra igång ett mastodontprojekt i syfte att förse miljontals fattiga tamiler med gratis kor eller getter. När beslutet blivit allmänt känt visade det sig så gott som omöjligt för Y-NEEW att hitta personer som var intresserade att bli förmånstagare i Koprojektet. I samråd med oss och SAM beslöt Y-NEEW att upphöra med dessa ansträngningar och istället koncentrera sig på att underhålla de delar av projektet som inte specifikt rör mikrolånen. Därigenom kommer även (genom resterande låneåterbetalningar) pengar som kan användas för andra ändamål att frigöras. Exakt hur dessa medel ska användas har det ännu inte fattats något beslut om. Projektet som startade 2008 med medel från SAM med syfte att förbättra hälsa, ekonomi och kvinnors ställning i det område där Y-NEEW verkar, har dock varit mycket framgångsrikt. Det totala antalet förmånstagare, kvinnor som fått möjlighet att på förmånliga villkor låna pengar till

5 inköp av kor, uppgår till hela 96! Många av dem har redan betalat av lånen och äger nu sina kor. (Läs mer om Koprojektet på dalitpower.org!). Vad beträffar Education first har tre rapporter (i form av s.k casestudies) inkommit under året och publicerats på bloggen. Utöver dessa har, på grund av sjukdom, dödsfall, oväntade personalavgångar samt ett momentant behov att prioritera andra delar av verksamheten, inga nya statusrapporteringar från EF inkommit till föreningen. Uppdatering och vidareutveckling av EF-projektet kommer därför att bli en viktig angelägenhet för föreningen under Joakim Ehrenberg, student på Socialhögskolan i Stockholm, tog i september kontakt med föreningen och frågade om vi kunde hjälpa honom att ordna en praktikplats hos Y-Neew till våren Vi vände oss med denna fråga till Dravi och responsen var från Y-Neew var positiv. Tillsammans med Y-Neew planerade Joakim därefter sin praktik och på frågan från föreningen om han också, på plats, ville åta sig att utföra en del arbete för vår förenings räkning, projektrapportering och dyl., svarade han jakande. Under året har styrelsen sammanträtt tre gånger, exklusive årsmötet. På årsmötet avgick Peter Brandén från sin post som ledamot i styrelsen. Inga andra personella förändringar i styrelsen ägde rum. Föreningen har stötts av drygt 30 medlemmar/bidragsgivare, med månadsvisa- och eller engångsvisa bidrag. Vi i styrelsen vill be att få tacka alla medlemmar och övriga bidragsgivare för ert stöd till Y- Neew Sweden s och Y-Neew India s arbete under det gångna året för att förbättra situationen för Indiens daliter! Tack! Anders Brandén, ordf. Y-Neew Sweden Anders Rosén, kassör

6 Daniel Blixt, ledamot André Van de Meuelbreuck, ledamot Anna Ericson, ledamot Lennart Strand, ledamot

7 Ekonomisk berättelse för Y-NEEW Sweden 2011 Föreningens inkomster och utgifter samt balansräkning för 2011 redovisas nedan. Kort kan kommenteras att föreningens inkomster från medlemmar och andra bidragsgivare, samt motsvarande överföringar till Y-NEEW India, under 2011 löpt enligt plan. I tillägg till detta har föreningen mottagit och till Y-NEEW förmedlat kronor från företaget SAM för finansiering av ekohusprojektets andra fas. Bank- och web-kostnader ligger kvar under 1000 kronor per år och täcks därmed gott och väl av medlemsavgifterna. Inkomster Bidrag till Y-NEEW :- Bidrag till Alicia Fashion House (1) 3.500:- Medlemsavgifter 1.950:- Totalt : :- Utgifter Överfört till Y-NEEW :- Överfört till Alicia Fashion House (1) 3.000:- Bankens avgifter 0:- Överföringskostnader 60:- Hemsida 914:- Totalt : :- Balansräkning Inkomster kr Utgifter kr Ingående saldo kr Utgående saldo kr kr kr (1) Detta projekt drivs inte av Y-NEEW Sweden. Y-NEEW Sweden hjälper endast till med transaktionerna. Anders Rosén Kassör Y-NEEW Sweden Stockholm,

8

9 Datum Årsmötesprotokoll 2011 Y-NEEW Sweden Närvarande: Anders Brandén, Lennart Strand, Anders Rosén, Ann Porwik, Anna Ericson, Daniel Blixt 1. Mötet öppnas. 2. Till ordförande för mötet väljs Daniel Blixt. 3. Till sekreterare väljs Anders Brandén och justerare Lennart Strand 4. Dagordningen godkänns. 5. Kallelse har behörigen skett. 6. Verksamhetsberättelsen diskuteras och godkänns. Styrelsen skriver under verksamhetsberättelsen. (Se bilaga 1) 7. Kassör Anders Rosén går igenom den ekonomiska berättelsen och vilka förändringar som skett under 2010 (Se bilaga 2) 8. Revisorn anser att räkenskaperna har skötts bra under året och vill föreslå att styrelsen ges ansvarsfrihet under förutsättning att det ofullständiga underlag - tre verifikationer på banköverföringar saknades - till den ekonomiska berättelsen som revisorn före mötets hållande mottagit för granskning, kompletteras med av honom begärda uppgifter samt att en överensstämmelse med föreliggande bankutdrag då kan påvisas. Revisorns allmänna bedömning av räkenskaperna inklusive villkoret för dennes godkännande bifogas i bilaga 3. Revisorns i efterhand och efter villkorsuppfyllelsen justerade berättelse bifogas i bilaga Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att det av revisorn uppställda villkoret uppfyllts. (Se ovan under punkt 8 samt Bilaga 3 och 4) 10. Inga stadgeändringar görs. 11. Sittande styrelse omväljs på ett år med en korrigering: Peter Brandén slutar som sekreterare. Styrelsens sammansättning för 2011: Ordförande: Anders Brandén Kassör: Anders Rosén. Ledamöter: Anna Ericson, Daniel Blixt, Andre van de Meulebreuck, Lennart Strand. 12. Till revisor för 2011 omväljs Bertil Brandén och till valberedning omväljs Ann Porwik. 13. Medlemsavgiften kvarstår vid 150:-/medlem och för företag 1000:- (som minimum)

10 14. Den kommande verksamheten diskuterades på mötet. I korthet vill styrelsen, utöver ett fortsatt drivande av våra projekt och framförhandlande av ett nytt med SAM, fokusera på intern organisationsutveckling. Som tänkbara verktyg i ett sådant arbete identifierades bland annat följande: *Analys av styrelsens (inklusive de olika funktionernas: ordförande, kassör etc.)arbete *Utformande av arbetsbeskrivningar för de olika funktionerna i styrelsen, Utöver detta diskuterades även om inte medlemsmöten tydligt borde hållas isär från styrelsemöten samt hur sådana medlemsmöten i så fall skulle kunna förberedas och genomföras. Mötet gav styrelsen i uppdrag att följa upp denna diskussion på nästa styrelsemöte samt att en konkretisering av verksamhetsplanen då också genomförs. Detta möte kommer att hållas hos ledamoten Anna Ericsson måndagen den 2 maj kl Inga förslag och frågor framkom från medlemmarna. 16. Inga övriga frågor diskuterades. Mötet avslutades Anders Brandén Sekreterare Lennart Strand Justererare Firmatecknare för Y-Neew Sweden Anders Rosén Kassör Anders Brandén Ordförande

11 Verksamhetsberättelse för år 2010 Y-Neew Sweden Året inleddes med att vi lanserade ett nytt bloggverktyg för intern och extern kommunikation, Dalit power. Ett trettiotal inlägg har publicerats, från litteratur- och programtips till rapporter från våra projekt och berättelser från våra förmånstagare. Bloggen fyller redan en viktig funktion för att sprida kunskap om vår verksamhet och ger våra medlemmar möjlighet att bidra med ny information och kunskap om aktiviteter relaterade till denna verksamhet. Förhoppningsvis kan vi realisera än mer av dess potential under det kommande verksamhetsåret! Under året har styrelsen sammanträffat vid fyra tillfällen, inklusive årsmötet. Föreningen har haft omkring 30 medlemmar/bidragsgivare som stött verksamheten, med månads- och/eller engångsvisa bidrag. Två större privata donationer inkom också under året, ett på 30000SEK och ett på 6600SEK. Den förra användes för fortbildning och skapande av en välfärdsfond för stabspersonal inom Y-NEEW India samt gav möjlighet att starta upp en produktionsenhet för tillverkning av kostnadseffektivt och miljövänligt byggnadsmaterial (s.k eco -block). Den senare användes för inköp av två tjurar, vilket innebar en värdefull förstärkning av vårt Koprojekt. Antalet förmånstagare inom Koprojektet, ett projekt som startade 2008 med medel från SAM (100000SEK) med syfte att förbättra hälsa, ekonomi och kvinnors ställning i det område där Y-NEEW verkar, hade i december stigit till 69! En fantastisk utveckling! (Läs mer om Koprojektet på dalitpower.org) Under året startade vi också ett nytt projekt, Ekohusprojektet, också detta ett (med SEK) SAM-finansierat projekt. Projektets start kom att försenas något och vi blev även tvungna att formulera om det för att passa den nya situation som uppstod med anledning av att regeringen i Tamil Nadu i januari deklarerade att man hade för avsikt att bygga omkring 2 miljoner hus för fattiga tamiler. Med SAM s samtycke startade vi upp (ett delvis omarbetat) Ekohusprojekt under sommaren och vid december månads utgång hade ett prototypiskt ekohus byggts(och en familj flyttat in) samt en produktionsenhet för tillverkning av ecoblock etablerats och börjat leverera resultat. En del av SAM s donation kom därutöver att användas för att förstärka Koprojektet: * en egen foderproduktion har etablerats *några kvinnor i projektet har utbildats till s.k barfotaveterinärer *ytterligare 8 kor har köpts in och erbjudits behövande kvinnor på förmånliga lånevillkor Läs mer om Ekohusprojektet på dalitpower.org! I november publicerades en rapport om Dedeyum på bloggern. Där kan man bland annat läsa om de 5 kvällskolor som projektet finansierar och att 34 personer, sedan projektstarten 2008, erhållit mikrolån på synnerligen goda villkor samt att de näringsverksamheter som därigenom kunnat starta i de flesta fall överlevt och nu bidrar till förmånstagarnas och deras familjers

12 försörjning.(för mer info, klicka på Demokrati, kultur & hälsa under Våra projekt på dalipower.org). Spännande och värmande rapporter från Ef (Education first) har också publicerats på bloggen under året, där två före detta förmånstagare berättar vad stödet från Ef betytt för dem! (Klicka på Utbildning under Våra projekt och läs dem!) I december blev vi inbjudna till SAM för att berätta hur de SAM-finansierade projekten utvecklats under året samt tillsammans med SAM s medarbetare inleda en diskussion om hur en eventuell ny donation skulle kunna användas. Kassören Anders representerade föreningen vid detta möte. Olika idéer ventilerades och responsen från SAM var sådan att vi inför 2011 har goda förhoppningar om att det framgångsrika och spännande samarbetet med SAM, i en eller annan form, ska kunna fortsätta! Vid förra årsmötet ersatte Anna Ericson Ann Porvik som ledamot i styrelsen. Ann åtog sig istället rollen som valberedning. Slutligen vill vi i styrelsen tacka alla medlemmar och övriga bidragsgivare för ert stöd till Y- Neew Sweden s och Y-Neew India s arbete under det gångna året för att förbättra situationen för Indiens daliter! Tack! Anders Brandén, ordf. Y-Neew Sweden Anders Rosén, kassör Daniel Blixt, ledamot Peter Brandén, sekreterare

13 André Van de Meuelbreuck, ledamot Anna Ericson, ledamot Lennart Strand, ledamot

14 Ekonomisk berättelse för Y NEEW Sweden 2010 Föreningen har under 2010 sammanlagt mottagit bidrag på kronor och överfört kronor till Y NEEW India och har därmed fullgjort de ekonomiska åtagandena gentemot Y NEEW India över förväntan. I tillägg till de prognostiserade månads och kvartalsvisa bidragen från föreningens medlemmar och sympatisörer, har föreningen mottagit och till Y NEEW India förmedlat två större privata donationer. Dessa har bland annat använts till att stärka Y NEEW Indias stab genom utbildningsbidrag till medarbetarna och till inköp av tjurar till koprojektet. Av de under 2010 till Y NEEW India överförda medlen utgörs kronor av företaget SAMs bidrag till Ekohusprojektet vilka inbetalades i slutet av Föreningens web och bankkostkostnaderna har under 2010 minskat betydligt, från 2651 kronor 2009 till 914 kronor Detta är i huvudsak en effekt av bytet till Ekobanken som har särskilt sympatisk inställning till ideella verksamheter. Tidigare Swedbankkonto har avslutats och tillgångarna har överförts till nya Ekobankskontot. De fordringar på 532 kronor som redovisades i 2009 års ekonomiska berättelse har under 2010 återbetalats till föreningen enligt plan. En sammanställning av föreningens inkomster, utgifter och balansräkning redovisas nedan. Inkomster Bidrag till Y NEEW : Bidrag till Alicia Fashion House (1) 2.000: Medlemsavgifter 1.650: Totalt : : Utgifter Y NEEW : Alicia Fashion House (1) 3.600: Bankens avgifter 0: Överföringskostnader 0: Hemsida 914: Totalt : : Balansräkning Inkomster kr Utgifter kr Ingående saldo kr Utgående saldo kr Fordringar (2) 532 kr kr kr (1) Detta projekt drivs inte av Y NEEW Sweden. Y NEEW Sweden hjälper endast till med transaktionerna. (2) Detta var felaktiga utbetalningar 2009 som återbetalats till föreningen under 2010 enligt plan. Anders Rosén Kassör Y NEEW Sweden Stockholm,

15 Revisionsberättelse för Y-NEEW Sweden 2010 Undertecknad har gått igenom räkenskaperna för Y-NEEW Sweden för räkenskapsåret Granskningen har omfattat räkenskaperna samt den ekonomiska årsberättelsen. Bokföringen har förts i god ordning, intäkter och kostnader har kontrollerats mot verifikationer och utdrag från bankkonton. Tre verifikationer saknas dock. De avser överföring av medel från kontot i Ekobanken till mottagare i Indien. Transaktionerna är: 2a kvartalsöverföringen 9000 kr , 3e kvartalsöverföringen 9633 kr och extra donation tjurar 6600 kr Så länge kopior på dessa transaktioner ej visats, kan jag inte föreslå att årsmötet godkänner resultat- och balansräkning för föreningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för året. Vallentuna Bertil Brandén

16

17 Datum Årsmötesprotokoll 2010 Y-NEEW Sweden Närvarande: Anders Brandén, Lennart Strand, Anders Rosén, Malin Hemmingsson, Ann Porwik, Anna Ericson, Daniel Blixt 1. Mötet öppnas. 2. Till ordförande för mötet väljs Anders Brandén. 3. Till sekreterare väljs Lennart Strand och justerare Daniel Blixt. 4. Dagordningen godkänns. 5. Kallelse har behörigen skett. 6. Verksamhetsberättelsen diskuteras och godkänns. Styrelsen skriver under verksamhetsberättelsen. (Se bilaga 1) 7. Kassör Anders Rosén går igenom den ekonomiska berättelsen och vilka förändringar som skett under 2009, bland annat byte av kassör och bank samt att vi har minskat åtagandet till Y-NEEW. (Se bilaga 2) 8. Revisorn anser att räkenskaperna har skötts bra under året och rekommenderar att styrelsen ges ansvarsfrihet. (Se bilaga 3) 9. Styrelsen ges ansvarsfrihet. 10. Inga stadgeändringar görs. 11. Sittande styrelse omväljs på ett år med en korrigering: Anna Ericson ersätter ledamoten Ann Porwik. Styrelsens sammansättning för 2010: Ordförande: Anders Brandén Kassör: Anders Rosén Sekreterare: Peter Brandén Ledamöter: Anna Ericson, Daniel Blixt, Andre van de Meulebreuck, Lennart Strand 12. Till revisor för 2010 väljs Bertil Brandén och till valberedning för 2010 väljs Ann Porwik. 13. Medlemsavgiften kvarstår vid 150:-/medlem, men höjs för företag till minst 1000:- 14. Den kommande verksamheten kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte. Vi diskuterade i stort vad detta möte kommer att innehålla. 15. Inga förslag och frågor framkom från medlemmarna. 16. Inga övriga frågor diskuterades. Mötet avslutades

18

19

20

21 Ekonomisk berättelse för Y NEEW Sweden 2009 Y NEEW Swedens ekonomi för 2009 är som synes i sammanställningen nedan i balans. Jämfört med 2008 har intäckterna för Education First & DEDEYUM minskat med kronor. Denna minskning motsvarar i stort sett de kronor som företaget AM bildelar tillfälligt bidrog med under Utbetalningen för Education First & DEDEYUM har dock tack vare föreningens ekonomiska buffert under 2009 kunnat bibehållas på samma nivå, kronor, som för Föreningens buffert är dock i nuläget nere på under 1000 kronor och om rådande inkomstläge kvarstår kommer utbetalningarna att behöva justeras ner under Y NEEW India har informerats om detta. I början av 2009 överfördes kronor till Y NEEW India för koprojektet vilka inbetalats av företaget SAM i slutet av I slutet av 2009 betalade SAM in ytterligare kronor för det nya Ekohusprojektet vilka kommer att överföras till Y NEEW India i början av Webkostnaderna har under 2009 ökat. Detta har dels att göra med att det nya domännamnet dalitpower.org etablerats, dels att föreningen bytt webbhotell då det visat sig att det tidigare webbhotellets funktion och säkerhet var bristfällig. Vidare har det gamla webbhotellet och domännamnet behållits ytteligare ett år för att behålla kontinuiteten, en kostnad som dock kommer att upphöra efter I slutet av 2009 bytte föreningen bank från Swedbank till Ekobanken. Ekobanken har särskilt sympatisk inställning till ideella verksamheter och föreningens bankkostnader kommer härmed minska avsevärt från de 1120 kronor som Swedbank debiterat under Bedömningen görs att föreningens framtida bank och webbkostnader genom dessa förändringar kommer att minska. Föreningen har under 2009 även bytt kassör. Kassörsbyte och bankbyte har implicerat några smärre misstag vad gäller en utbetalning och en kvittohantering för en summa om sammanlagt 532 kronor. Dessa två händelser redovisas som fordringar och kommer att justeras under Inkomster Bidrag till Education First & DEDEYUM : Bidrag till Alicia Fashion House (1) 2.600: Bidrag till Rosario (1) 9.000: Bidrag till Ekohusprojektet : Medlemsavgifter 1.800: Totalt : : Utgifter Education First& DEDEYUM : Alicia Fashion House (1) 0: Rosario (1) 9.000: Koprojektet : Bankens avgifter 750: Överföringskostnader 370: Hemsida 1.531: Totalt : : Balansräkning Inkomster kr Utgifter kr Ingående saldo kr Utgående saldo kr Fordringar (2) 532 kr kr kr (1) Dessa projekt drivs inte av Y NEEW Sweden. Y NEEW Sweden hjälper endast till med transaktionerna. Medel som betalats in för AFH (Alicia Faschion House ) under 2009 kommer att överföras till AFH under (2) Detta är felaktiga utbetalningar som kommer att återbetalas till föreningen under Anders Rosén Kassör Y NEEW Sweden Stockholm,

22

23 Årsmöte Närvarande: Anders Brandén, Anders Rosén, Lennart Strand, Daniel Blixt, Peter Brandén, Ann Porwik Dagordning: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare och justeringsman 4. Fastställande av dagordning 5. Fråga om kallelse behörigen skett 6. Föredragning av verksamhetsberättelse 7. Föredragning av ekonomisk berättelse 8. Föredragning av revisionsberättelse. 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 10. Beslut om stadgeändring 11 Val av föreningens styrelse 12 Val av revisor och valberedning 13. Fastställande av medlemsavgift. 14 Fastställande av verksamhetsplan för Förslag och frågor från medlemmarna. 16. Övriga frågor 1. Mötet öppnas. 2 Val av mötesordförande: Anders B 3. Val av sekreterare: Peter. Justeringsman Lennart Strand 4.Fastställande av dagordningen 5.Medlemmarna har fått kallelsen inom utsatt tid. 6.Föredragning av verksamhetsberättelse (Bilaga 1) 7.Föredragning av ekonomisk berättelse (Bilaga 2) 8.Revisorn var inte närvarande på mötet och hade vid tillfället ännu inte granskat revisionsberättelsen. Alla beslut som fattas på mötet, inklusive frågan om styrelsens ansvarsfrihet, gäller därför under förutsättning att revisorn godkänner den ekonomiska berättelsen. Detta intygandebrev bifogas här. (Bilaga 3) 9.Styrelsens ansvarsfrihet fastställs per capsulam enligt ovan (se punkt nr 8). 10.Gällande stadga bibehålles oförändrad 11.Beslut:Ordförande: Anders Brandén Sekreterare: Peter Brandén Kassör: Anders Rosén Ledamöter: Lennart Strand, André van de Meulebreuck, Daniel Blixt och Ann Porwik. 12. Frågan bordläggs till nästa möte.

24 Verksamhetsberättelse för år 2008 Att säga att 2008 varit ett löftesrikt år för Y-Neew Sweden är knappast en överdrift. Till att börja med innebar stödet från Dan Forsman och c.o, på 1000 kr/mån, en rejäl och mycket välkommen förstärkning av föreningens budget! Merparten av detta tillskott har använts för att utveckla Dedeyumprojektet och möjliggjort en fördubbling av antalet deltagande byar, från 2 till 4. Ett stort tack till Dan! För det andra arbetade vi under sommaren och hösten tillsammans med Dravi fram ett nytt projektförslag för att stärka dalitkvinnors ekonomiska och sociala ställning genom att tillhandahålla mikrolån för inköp av kor, en ko per kvinna. Utöver själva lånet kommer dessa kvinnor att få utbildning i skötselfrågor samt hur kons avkastning kan tas tillvara på bästa sätt. De kommer även att få tillgång till medicinsk expertis. Initiativet kom ursprungligen från Martin, en av våra medlemmar, och vi, och i ännu högre grad Y-NEEW, är honom ett mycket stort tack skyldig! Han lyckades nämligen inte bara intressera sina kollegor på SAM (Samarbetande konsulter) där han arbetar, för detta projekt, utan även få dem att finansiera detsamma med hela kr! Projektet har i skrivande stund sjösatts och vi har stora förväntningar på att det ska bli framgångsrikt! Vackert jobbat, Martin! För övrigt har vi i styrelsen under året ventilerat och diskuterat olika förslag och även tagit vissa initiativ som syftat dels till att utveckla och effektivisera det interna arbetet i föreningen, dels utveckla de projekt som vi driver tillsammans med Y-NEEW. Anders R har exempelvis under året haft kontakt med EKO-banken och undersökt möjligheten och värdet av att flytta över våra tillgångar dit. Den enda stötesten var att banken saknade ett system för att koppla ihop konto med autogirofunktion. Den stötestenen är nu undanröjd och vi planerar att genomföra bytet inom kort. Hemsidan har också varit på tapeten, syftet har varit att göra den mer användarvänlig. Anders R har talat med sin bror Hans som har visat intresse att hjälpa till med detta. Han kommer under våren att inbjudas till ett möte som enbart kommer att behandla denna fråga. Anders B fick i samband med inbjudan till Skeppsholmens folkhögskola tillfälle att berätta om daliternas situation i Indien för skolans elever. Ämnet engagerade flera av eleverna, de ställde många frågor och visade överhuvdtaget ett stort intresse för dalitfrågan. (Med lite tur kanske vi kan räkna in en eller annan av dem bland vår medlemsskara så småningom?!) Vi har också lämnat viktiga bidrag till att utveckla såväl EF som DEDEYUM projekten. Anders B tillbringade 5 veckor i Dindigul (november-december). Den utvärdering som företogs resulterade i ett antal nya förslag på hur såväl projekt som rapportering kan förbättras. Dessa kommer nu också att genomföras under året till, som vi hoppas, glädje för såväl Y-NEEW staben, projektens förmånstagare och våra medlemmar! De kommande verksamhetsåret kommer vi med spänning att kunna följa hur koprojektet utvecklar sig: Y-NEEW kommer att inkomma med halvårsvisa rapporter. Det kommer också att bli intressant att följa Y-NEEWs arbete med att skapa ett resurs och forskningscentrum för dalitfrågor; och förhoppningsvis kommer vi vara i stånd att lämna ett eller annat positivt bidrag till dess utveckling. Vi kommer också lägga ned kraft och energi på att utveckla hemsidan i mer användarvänlig riktning. Förhoppningsvis kan detta arbete vara klart till sommaren. I samband med detta kommer vi också att försöka implementera de förändringar som aviserats beträffande våra projekt och deras rapportering. Bankbyte kommer att genomföras. Information om allt detta kommer givetvis att delges våra medlemmar när det blir aktuellt.

25 Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar och övriga bidragsgivare för ert stöd till Y- NEEW SWEDEN och Y-NEEWs arbete under det gångna året för att förbättra situationen för Indiens daliter! Tack! Anders Brandén, ordf Y-NEEW SWEDEN

26 Ekonomisk berättelse för Y-NEEW Sweden 2008 Efter året som har gått kan vi se att vi har haft en bra balans mellan inkomster och utgifter. Året har löpt på utan några stora hinder eller problem med överföringar mellan bankerna. Vi har också utökat vårt bidrag till Y-NEEW jämfört med förra året. Bidragen till Alicia Fashion House har minskat något. Notera att den stora posten till Cow Project, vilken skapar ett överskott i budgeten, kommer att betalas under nästa räkenskapsår. Inkomster Bidrag till Y-NEEW SWEDEN projekt :- Bidrag till Alicia Fashion House 4 100:- Medlemsavgift 900:- Bidrag till Cow Project :- Totalt: :- Kostnader/bidrag: Bankens kostnader 750:- Överföringskostnader 440:- Internetavgift 75:- Y-NEEW SWEDEN projekt :- Alicia Fashion House 4 000:- Digitalkamera till Y-NEEW 1 994:- Totalt :- Balansräkning: Utbetalningar: :- Inbetalningar: :- Utgående saldo :- Ingående saldo: : : :-

27

28 Verksamhetsplan för 2009 Verksamheten för innevarande år kommer nu liksom tidigare främst inriktas på att förmedla pengar till våra projekt med Y-NEEW. Men vi avser också att 1. följa och delta i utvecklingen av våra projekt 2. utveckla hemsidan i mer användarvänlig riktning 2. byta bank 3 söka värva nya medlemmar 4 anordna sammankomster för föreningens medlemmar och bidragsgivare. En gemensam picknick den 23 augusti, kl i Vinterviken är redan inplanerad (mer om detta längre fram).

29

30

31 Verksamhetsberättelse för år 2007 Den helt centrala händelsen under året var förstås Indiengruppens besök i Stockholm i månadskiftet maj-juni. Indiengruppen leddes av Y-NEEWs grundare och sekreterare, Diravir Ray, och bestod utöver honom av hans kvinnliga kollega Vedha samt två ungdomar. Besöket ingick som en del i ett utbytesprogram mellan Kvarngymnasiet i Jakobsberg och en skola i Dindigul som samarbetar med Y-NEEW. I samband med detta besök anordnade vår förening en träff på Lärarhögskolan där allmänheten inbjöds att höra Diravirs föredrag om det indiska kastsystemet och om sina mångåriga erfarenheter av kamp mot detsamma. Han beskrev grunddragen i kastsystemets principer, dess historiska och religösa ursprung, samt gav flera exempel på hur aggressivt det slår mot och diskriminerar kastlösa och lågkastiga grupper i det indiska samhället än idag. Han berättade också om de metoder som dalitrörelsen använder i kampen mot kastväsendet, och hur människor kan hjälpa organisationer som i likhet med Y- NEEW arbetar på att förvisa detta barbariska system till historiens skräphög. Det blev ett mycket lyckat föredrag och flera av de åhörare som inte redan var medlemmar i föreningen anmälde sitt intresse. Enda lilla missräkningen var väl att vi inte lyckades dra fullt så mycket folk som vi hade hoppats på. Den lärdom vi kan dra inför framtiden är att vi måste satsa mer resurser på marknadsföring när vi anordnar liknande evenemang. Utöver detta föredrag bidrog flera medlemmar till att göra Indiengruppens vistelse här i Stockolm angenäm och berikande med en rad olika aktiviteter. Här några exempel. Lelle och Daniel ordnade i samarbete med Indiengruppen workshops på sina respektive skolor. Anders Rosén bjöd på en hissnande färd med liten, snabbgående båt i skärgården. Lelle och Malin bjöd en afton hem gruppen till sig på grillfest och Carina bjöd på lunch och organiserade ekologiska exkursioner i Järna. Sist och slutligen må givetvis inte Andrés helhjärtade, berömvärda insats som initiativtagare och ansvarig för hela skolutbytesprogrammet här förglömmas. Utan hans engagemang och envishet hade Indiengruppens resa till Stockolm och Sverige inte blivit verklighet. Under sommaren kontaktade en av Y-NEEWs samarbetspartners i Holland, en viss Gaya Beukers, oss och undrade om vi var intresserade av att utbyta erfarenheter och idéer med henne. Vår spontana reaktion på hennes invit var givetvis positiv. Det framgick emellertid av hennes brev att hon i sitt engagemang för Y-NEEW var livligt intresserad av att kombinera ekologiska aktiviteter och tänkesätt med mer andliga diton, samt att hon gärna ville inleda något slags samarbetetsprojekt med denna inriktning. Ärendet Gaya behandlades sedan på ett styrelsemöte och vi beslöt oss för att meddela henne att vi tyvärr varken hade tid eller resurser att utveckla några nya projekt med Y-NEEW utöver de som vi redan har. Men vi lät henne också förstå att vi gärna såg att kontakten upprätthölls samt att hon var varmt välkommen som medlem i vår förening om hon så önskade. Det hela rann sedan, vilket kanske inte var helt oväntat, ut i sanden. Under året sammanträdde styrelsen vid sex tillfällen (årsmötet inräknat). Att hemsidan skulle uppdateras med nya uppgifter rörande såväl tillkomna som avgångna förmånstagare i Education first samt att den skulle förses med en engelskspråkig presentation av föreningens syfte och verksamhet, var ett par av de viktiga beslut som fattades. Dessa har även genomförts.

Årsmötesprotokoll 2010 Y-NEEW Sweden

Årsmötesprotokoll 2010 Y-NEEW Sweden Datum 2010-04-07 Årsmötesprotokoll 2010 Y-NEEW Sweden Närvarande: Anders Brandén, Lennart Strand, Anders Rosén, Malin Hemmingsson, Ann Porwik, Anna Ericson, Daniel Blixt 1. Mötet öppnas. 2. Till ordförande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Y-NEEW: Swedens årsmöte 2013

PROTOKOLL fört vid Y-NEEW: Swedens årsmöte 2013 Stockholm 2013-04-16 PROTOKOLL nr 01/2013 PROTOKOLL fört vid Y-NEEW: Swedens årsmöte 2013 Tid och plats: tisdag den 16 april 2013 kl. 18.30 20.30 vid Katarina Bangata 61 (hemma hos Daniel) Närvarande från

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00 Årsmöte Fuxernaskolan 160313 kl 14.00 Närvarande: Zorayah Hellberg, Ewa Larsson. Alf Joakim Persson, Cecilia Sandbeck, Malin Holström, Markus Andersson, Amanda Georgiou, Alva Olsson, Erik Georgiou, Matilda

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA ARBOGA 2009-03-03 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SOLKATTEN I ARBOGA 1. Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga. 2. Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer