Verksamhetsberättelse för år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2011"

Transkript

1

2

3

4 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför i hög grad att fokusera på hur denna bäst skulle kunna användas. I april-maj presenterade vi ett projektförslag från Y-NEEW, ett förslag som arbetats fram i samråd mellan SAM, Y-NEEW och Y-NEEW Sweden, för SAM. I juni godkändes det och ett belopp på kr utbetalades. Projektet fick namnet Ekohusprojektets andra fas, och inbegriper ytterligare utveckling av den ekoblocksproduktion som Y-NEEW tidigare etablerat, även den gången med medel från SAM. Syftet med projektet är att skapa arbetstillfällen samt att bidra till att minska miljöbelastningen och öka hållbarheten i de byggprojekt som köper ekoblocken. Överskottet från försäljningen går tillbaka till Y-NEEW för finansiering av kvällsskoleverksamheten, en verksamhet som vi också under året arbetat fram ett delvis nytt koncept för. Tidigare drevs denna som en del av projektet Dedeyum men detta projekt har nu omarbetats till att endast omfatta kvällsskolor. Antalet kvällskolor har ökat från 5 till 25 och kopplingen till Ekohusprojektet gör dessutom att Y-Neew i fortsättningen kan bekosta kvällskoleverksamheten själv. Trots vissa problem, bland annat otillräcklig eltillgång vilket initialt kraftigt kom att fördyra ekoblocksproduktionen, har såväl Ekohusprojektet som kvällskoleprojektet igångsatts och drivs som planerat. (För mer info om dessa projekt klicka på Ekohus och Kvällskolor under Våra projekt på dalitpower.org!) I september informerades styrelsen av Y-NEEW om att Koprojektet tyvärr inte kan fullföljas helt enligt plan. Regeringen i Tamil Nadu hade tillkännagivit att de skulle dra igång ett mastodontprojekt i syfte att förse miljontals fattiga tamiler med gratis kor eller getter. När beslutet blivit allmänt känt visade det sig så gott som omöjligt för Y-NEEW att hitta personer som var intresserade att bli förmånstagare i Koprojektet. I samråd med oss och SAM beslöt Y-NEEW att upphöra med dessa ansträngningar och istället koncentrera sig på att underhålla de delar av projektet som inte specifikt rör mikrolånen. Därigenom kommer även (genom resterande låneåterbetalningar) pengar som kan användas för andra ändamål att frigöras. Exakt hur dessa medel ska användas har det ännu inte fattats något beslut om. Projektet som startade 2008 med medel från SAM med syfte att förbättra hälsa, ekonomi och kvinnors ställning i det område där Y-NEEW verkar, har dock varit mycket framgångsrikt. Det totala antalet förmånstagare, kvinnor som fått möjlighet att på förmånliga villkor låna pengar till

5 inköp av kor, uppgår till hela 96! Många av dem har redan betalat av lånen och äger nu sina kor. (Läs mer om Koprojektet på dalitpower.org!). Vad beträffar Education first har tre rapporter (i form av s.k casestudies) inkommit under året och publicerats på bloggen. Utöver dessa har, på grund av sjukdom, dödsfall, oväntade personalavgångar samt ett momentant behov att prioritera andra delar av verksamheten, inga nya statusrapporteringar från EF inkommit till föreningen. Uppdatering och vidareutveckling av EF-projektet kommer därför att bli en viktig angelägenhet för föreningen under Joakim Ehrenberg, student på Socialhögskolan i Stockholm, tog i september kontakt med föreningen och frågade om vi kunde hjälpa honom att ordna en praktikplats hos Y-Neew till våren Vi vände oss med denna fråga till Dravi och responsen var från Y-Neew var positiv. Tillsammans med Y-Neew planerade Joakim därefter sin praktik och på frågan från föreningen om han också, på plats, ville åta sig att utföra en del arbete för vår förenings räkning, projektrapportering och dyl., svarade han jakande. Under året har styrelsen sammanträtt tre gånger, exklusive årsmötet. På årsmötet avgick Peter Brandén från sin post som ledamot i styrelsen. Inga andra personella förändringar i styrelsen ägde rum. Föreningen har stötts av drygt 30 medlemmar/bidragsgivare, med månadsvisa- och eller engångsvisa bidrag. Vi i styrelsen vill be att få tacka alla medlemmar och övriga bidragsgivare för ert stöd till Y- Neew Sweden s och Y-Neew India s arbete under det gångna året för att förbättra situationen för Indiens daliter! Tack! Anders Brandén, ordf. Y-Neew Sweden Anders Rosén, kassör

6 Daniel Blixt, ledamot André Van de Meuelbreuck, ledamot Anna Ericson, ledamot Lennart Strand, ledamot

7 Ekonomisk berättelse för Y-NEEW Sweden 2011 Föreningens inkomster och utgifter samt balansräkning för 2011 redovisas nedan. Kort kan kommenteras att föreningens inkomster från medlemmar och andra bidragsgivare, samt motsvarande överföringar till Y-NEEW India, under 2011 löpt enligt plan. I tillägg till detta har föreningen mottagit och till Y-NEEW förmedlat kronor från företaget SAM för finansiering av ekohusprojektets andra fas. Bank- och web-kostnader ligger kvar under 1000 kronor per år och täcks därmed gott och väl av medlemsavgifterna. Inkomster Bidrag till Y-NEEW :- Bidrag till Alicia Fashion House (1) 3.500:- Medlemsavgifter 1.950:- Totalt : :- Utgifter Överfört till Y-NEEW :- Överfört till Alicia Fashion House (1) 3.000:- Bankens avgifter 0:- Överföringskostnader 60:- Hemsida 914:- Totalt : :- Balansräkning Inkomster kr Utgifter kr Ingående saldo kr Utgående saldo kr kr kr (1) Detta projekt drivs inte av Y-NEEW Sweden. Y-NEEW Sweden hjälper endast till med transaktionerna. Anders Rosén Kassör Y-NEEW Sweden Stockholm,

8

9 Datum Årsmötesprotokoll 2011 Y-NEEW Sweden Närvarande: Anders Brandén, Lennart Strand, Anders Rosén, Ann Porwik, Anna Ericson, Daniel Blixt 1. Mötet öppnas. 2. Till ordförande för mötet väljs Daniel Blixt. 3. Till sekreterare väljs Anders Brandén och justerare Lennart Strand 4. Dagordningen godkänns. 5. Kallelse har behörigen skett. 6. Verksamhetsberättelsen diskuteras och godkänns. Styrelsen skriver under verksamhetsberättelsen. (Se bilaga 1) 7. Kassör Anders Rosén går igenom den ekonomiska berättelsen och vilka förändringar som skett under 2010 (Se bilaga 2) 8. Revisorn anser att räkenskaperna har skötts bra under året och vill föreslå att styrelsen ges ansvarsfrihet under förutsättning att det ofullständiga underlag - tre verifikationer på banköverföringar saknades - till den ekonomiska berättelsen som revisorn före mötets hållande mottagit för granskning, kompletteras med av honom begärda uppgifter samt att en överensstämmelse med föreliggande bankutdrag då kan påvisas. Revisorns allmänna bedömning av räkenskaperna inklusive villkoret för dennes godkännande bifogas i bilaga 3. Revisorns i efterhand och efter villkorsuppfyllelsen justerade berättelse bifogas i bilaga Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att det av revisorn uppställda villkoret uppfyllts. (Se ovan under punkt 8 samt Bilaga 3 och 4) 10. Inga stadgeändringar görs. 11. Sittande styrelse omväljs på ett år med en korrigering: Peter Brandén slutar som sekreterare. Styrelsens sammansättning för 2011: Ordförande: Anders Brandén Kassör: Anders Rosén. Ledamöter: Anna Ericson, Daniel Blixt, Andre van de Meulebreuck, Lennart Strand. 12. Till revisor för 2011 omväljs Bertil Brandén och till valberedning omväljs Ann Porwik. 13. Medlemsavgiften kvarstår vid 150:-/medlem och för företag 1000:- (som minimum)

10 14. Den kommande verksamheten diskuterades på mötet. I korthet vill styrelsen, utöver ett fortsatt drivande av våra projekt och framförhandlande av ett nytt med SAM, fokusera på intern organisationsutveckling. Som tänkbara verktyg i ett sådant arbete identifierades bland annat följande: *Analys av styrelsens (inklusive de olika funktionernas: ordförande, kassör etc.)arbete *Utformande av arbetsbeskrivningar för de olika funktionerna i styrelsen, Utöver detta diskuterades även om inte medlemsmöten tydligt borde hållas isär från styrelsemöten samt hur sådana medlemsmöten i så fall skulle kunna förberedas och genomföras. Mötet gav styrelsen i uppdrag att följa upp denna diskussion på nästa styrelsemöte samt att en konkretisering av verksamhetsplanen då också genomförs. Detta möte kommer att hållas hos ledamoten Anna Ericsson måndagen den 2 maj kl Inga förslag och frågor framkom från medlemmarna. 16. Inga övriga frågor diskuterades. Mötet avslutades Anders Brandén Sekreterare Lennart Strand Justererare Firmatecknare för Y-Neew Sweden Anders Rosén Kassör Anders Brandén Ordförande

11 Verksamhetsberättelse för år 2010 Y-Neew Sweden Året inleddes med att vi lanserade ett nytt bloggverktyg för intern och extern kommunikation, Dalit power. Ett trettiotal inlägg har publicerats, från litteratur- och programtips till rapporter från våra projekt och berättelser från våra förmånstagare. Bloggen fyller redan en viktig funktion för att sprida kunskap om vår verksamhet och ger våra medlemmar möjlighet att bidra med ny information och kunskap om aktiviteter relaterade till denna verksamhet. Förhoppningsvis kan vi realisera än mer av dess potential under det kommande verksamhetsåret! Under året har styrelsen sammanträffat vid fyra tillfällen, inklusive årsmötet. Föreningen har haft omkring 30 medlemmar/bidragsgivare som stött verksamheten, med månads- och/eller engångsvisa bidrag. Två större privata donationer inkom också under året, ett på 30000SEK och ett på 6600SEK. Den förra användes för fortbildning och skapande av en välfärdsfond för stabspersonal inom Y-NEEW India samt gav möjlighet att starta upp en produktionsenhet för tillverkning av kostnadseffektivt och miljövänligt byggnadsmaterial (s.k eco -block). Den senare användes för inköp av två tjurar, vilket innebar en värdefull förstärkning av vårt Koprojekt. Antalet förmånstagare inom Koprojektet, ett projekt som startade 2008 med medel från SAM (100000SEK) med syfte att förbättra hälsa, ekonomi och kvinnors ställning i det område där Y-NEEW verkar, hade i december stigit till 69! En fantastisk utveckling! (Läs mer om Koprojektet på dalitpower.org) Under året startade vi också ett nytt projekt, Ekohusprojektet, också detta ett (med SEK) SAM-finansierat projekt. Projektets start kom att försenas något och vi blev även tvungna att formulera om det för att passa den nya situation som uppstod med anledning av att regeringen i Tamil Nadu i januari deklarerade att man hade för avsikt att bygga omkring 2 miljoner hus för fattiga tamiler. Med SAM s samtycke startade vi upp (ett delvis omarbetat) Ekohusprojekt under sommaren och vid december månads utgång hade ett prototypiskt ekohus byggts(och en familj flyttat in) samt en produktionsenhet för tillverkning av ecoblock etablerats och börjat leverera resultat. En del av SAM s donation kom därutöver att användas för att förstärka Koprojektet: * en egen foderproduktion har etablerats *några kvinnor i projektet har utbildats till s.k barfotaveterinärer *ytterligare 8 kor har köpts in och erbjudits behövande kvinnor på förmånliga lånevillkor Läs mer om Ekohusprojektet på dalitpower.org! I november publicerades en rapport om Dedeyum på bloggern. Där kan man bland annat läsa om de 5 kvällskolor som projektet finansierar och att 34 personer, sedan projektstarten 2008, erhållit mikrolån på synnerligen goda villkor samt att de näringsverksamheter som därigenom kunnat starta i de flesta fall överlevt och nu bidrar till förmånstagarnas och deras familjers

12 försörjning.(för mer info, klicka på Demokrati, kultur & hälsa under Våra projekt på dalipower.org). Spännande och värmande rapporter från Ef (Education first) har också publicerats på bloggen under året, där två före detta förmånstagare berättar vad stödet från Ef betytt för dem! (Klicka på Utbildning under Våra projekt och läs dem!) I december blev vi inbjudna till SAM för att berätta hur de SAM-finansierade projekten utvecklats under året samt tillsammans med SAM s medarbetare inleda en diskussion om hur en eventuell ny donation skulle kunna användas. Kassören Anders representerade föreningen vid detta möte. Olika idéer ventilerades och responsen från SAM var sådan att vi inför 2011 har goda förhoppningar om att det framgångsrika och spännande samarbetet med SAM, i en eller annan form, ska kunna fortsätta! Vid förra årsmötet ersatte Anna Ericson Ann Porvik som ledamot i styrelsen. Ann åtog sig istället rollen som valberedning. Slutligen vill vi i styrelsen tacka alla medlemmar och övriga bidragsgivare för ert stöd till Y- Neew Sweden s och Y-Neew India s arbete under det gångna året för att förbättra situationen för Indiens daliter! Tack! Anders Brandén, ordf. Y-Neew Sweden Anders Rosén, kassör Daniel Blixt, ledamot Peter Brandén, sekreterare

13 André Van de Meuelbreuck, ledamot Anna Ericson, ledamot Lennart Strand, ledamot

14 Ekonomisk berättelse för Y NEEW Sweden 2010 Föreningen har under 2010 sammanlagt mottagit bidrag på kronor och överfört kronor till Y NEEW India och har därmed fullgjort de ekonomiska åtagandena gentemot Y NEEW India över förväntan. I tillägg till de prognostiserade månads och kvartalsvisa bidragen från föreningens medlemmar och sympatisörer, har föreningen mottagit och till Y NEEW India förmedlat två större privata donationer. Dessa har bland annat använts till att stärka Y NEEW Indias stab genom utbildningsbidrag till medarbetarna och till inköp av tjurar till koprojektet. Av de under 2010 till Y NEEW India överförda medlen utgörs kronor av företaget SAMs bidrag till Ekohusprojektet vilka inbetalades i slutet av Föreningens web och bankkostkostnaderna har under 2010 minskat betydligt, från 2651 kronor 2009 till 914 kronor Detta är i huvudsak en effekt av bytet till Ekobanken som har särskilt sympatisk inställning till ideella verksamheter. Tidigare Swedbankkonto har avslutats och tillgångarna har överförts till nya Ekobankskontot. De fordringar på 532 kronor som redovisades i 2009 års ekonomiska berättelse har under 2010 återbetalats till föreningen enligt plan. En sammanställning av föreningens inkomster, utgifter och balansräkning redovisas nedan. Inkomster Bidrag till Y NEEW : Bidrag till Alicia Fashion House (1) 2.000: Medlemsavgifter 1.650: Totalt : : Utgifter Y NEEW : Alicia Fashion House (1) 3.600: Bankens avgifter 0: Överföringskostnader 0: Hemsida 914: Totalt : : Balansräkning Inkomster kr Utgifter kr Ingående saldo kr Utgående saldo kr Fordringar (2) 532 kr kr kr (1) Detta projekt drivs inte av Y NEEW Sweden. Y NEEW Sweden hjälper endast till med transaktionerna. (2) Detta var felaktiga utbetalningar 2009 som återbetalats till föreningen under 2010 enligt plan. Anders Rosén Kassör Y NEEW Sweden Stockholm,

15 Revisionsberättelse för Y-NEEW Sweden 2010 Undertecknad har gått igenom räkenskaperna för Y-NEEW Sweden för räkenskapsåret Granskningen har omfattat räkenskaperna samt den ekonomiska årsberättelsen. Bokföringen har förts i god ordning, intäkter och kostnader har kontrollerats mot verifikationer och utdrag från bankkonton. Tre verifikationer saknas dock. De avser överföring av medel från kontot i Ekobanken till mottagare i Indien. Transaktionerna är: 2a kvartalsöverföringen 9000 kr , 3e kvartalsöverföringen 9633 kr och extra donation tjurar 6600 kr Så länge kopior på dessa transaktioner ej visats, kan jag inte föreslå att årsmötet godkänner resultat- och balansräkning för föreningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för året. Vallentuna Bertil Brandén

16

17 Datum Årsmötesprotokoll 2010 Y-NEEW Sweden Närvarande: Anders Brandén, Lennart Strand, Anders Rosén, Malin Hemmingsson, Ann Porwik, Anna Ericson, Daniel Blixt 1. Mötet öppnas. 2. Till ordförande för mötet väljs Anders Brandén. 3. Till sekreterare väljs Lennart Strand och justerare Daniel Blixt. 4. Dagordningen godkänns. 5. Kallelse har behörigen skett. 6. Verksamhetsberättelsen diskuteras och godkänns. Styrelsen skriver under verksamhetsberättelsen. (Se bilaga 1) 7. Kassör Anders Rosén går igenom den ekonomiska berättelsen och vilka förändringar som skett under 2009, bland annat byte av kassör och bank samt att vi har minskat åtagandet till Y-NEEW. (Se bilaga 2) 8. Revisorn anser att räkenskaperna har skötts bra under året och rekommenderar att styrelsen ges ansvarsfrihet. (Se bilaga 3) 9. Styrelsen ges ansvarsfrihet. 10. Inga stadgeändringar görs. 11. Sittande styrelse omväljs på ett år med en korrigering: Anna Ericson ersätter ledamoten Ann Porwik. Styrelsens sammansättning för 2010: Ordförande: Anders Brandén Kassör: Anders Rosén Sekreterare: Peter Brandén Ledamöter: Anna Ericson, Daniel Blixt, Andre van de Meulebreuck, Lennart Strand 12. Till revisor för 2010 väljs Bertil Brandén och till valberedning för 2010 väljs Ann Porwik. 13. Medlemsavgiften kvarstår vid 150:-/medlem, men höjs för företag till minst 1000:- 14. Den kommande verksamheten kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte. Vi diskuterade i stort vad detta möte kommer att innehålla. 15. Inga förslag och frågor framkom från medlemmarna. 16. Inga övriga frågor diskuterades. Mötet avslutades

18

19

20

21 Ekonomisk berättelse för Y NEEW Sweden 2009 Y NEEW Swedens ekonomi för 2009 är som synes i sammanställningen nedan i balans. Jämfört med 2008 har intäckterna för Education First & DEDEYUM minskat med kronor. Denna minskning motsvarar i stort sett de kronor som företaget AM bildelar tillfälligt bidrog med under Utbetalningen för Education First & DEDEYUM har dock tack vare föreningens ekonomiska buffert under 2009 kunnat bibehållas på samma nivå, kronor, som för Föreningens buffert är dock i nuläget nere på under 1000 kronor och om rådande inkomstläge kvarstår kommer utbetalningarna att behöva justeras ner under Y NEEW India har informerats om detta. I början av 2009 överfördes kronor till Y NEEW India för koprojektet vilka inbetalats av företaget SAM i slutet av I slutet av 2009 betalade SAM in ytterligare kronor för det nya Ekohusprojektet vilka kommer att överföras till Y NEEW India i början av Webkostnaderna har under 2009 ökat. Detta har dels att göra med att det nya domännamnet dalitpower.org etablerats, dels att föreningen bytt webbhotell då det visat sig att det tidigare webbhotellets funktion och säkerhet var bristfällig. Vidare har det gamla webbhotellet och domännamnet behållits ytteligare ett år för att behålla kontinuiteten, en kostnad som dock kommer att upphöra efter I slutet av 2009 bytte föreningen bank från Swedbank till Ekobanken. Ekobanken har särskilt sympatisk inställning till ideella verksamheter och föreningens bankkostnader kommer härmed minska avsevärt från de 1120 kronor som Swedbank debiterat under Bedömningen görs att föreningens framtida bank och webbkostnader genom dessa förändringar kommer att minska. Föreningen har under 2009 även bytt kassör. Kassörsbyte och bankbyte har implicerat några smärre misstag vad gäller en utbetalning och en kvittohantering för en summa om sammanlagt 532 kronor. Dessa två händelser redovisas som fordringar och kommer att justeras under Inkomster Bidrag till Education First & DEDEYUM : Bidrag till Alicia Fashion House (1) 2.600: Bidrag till Rosario (1) 9.000: Bidrag till Ekohusprojektet : Medlemsavgifter 1.800: Totalt : : Utgifter Education First& DEDEYUM : Alicia Fashion House (1) 0: Rosario (1) 9.000: Koprojektet : Bankens avgifter 750: Överföringskostnader 370: Hemsida 1.531: Totalt : : Balansräkning Inkomster kr Utgifter kr Ingående saldo kr Utgående saldo kr Fordringar (2) 532 kr kr kr (1) Dessa projekt drivs inte av Y NEEW Sweden. Y NEEW Sweden hjälper endast till med transaktionerna. Medel som betalats in för AFH (Alicia Faschion House ) under 2009 kommer att överföras till AFH under (2) Detta är felaktiga utbetalningar som kommer att återbetalas till föreningen under Anders Rosén Kassör Y NEEW Sweden Stockholm,

22

23 Årsmöte Närvarande: Anders Brandén, Anders Rosén, Lennart Strand, Daniel Blixt, Peter Brandén, Ann Porwik Dagordning: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande 3. Val av sekreterare och justeringsman 4. Fastställande av dagordning 5. Fråga om kallelse behörigen skett 6. Föredragning av verksamhetsberättelse 7. Föredragning av ekonomisk berättelse 8. Föredragning av revisionsberättelse. 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 10. Beslut om stadgeändring 11 Val av föreningens styrelse 12 Val av revisor och valberedning 13. Fastställande av medlemsavgift. 14 Fastställande av verksamhetsplan för Förslag och frågor från medlemmarna. 16. Övriga frågor 1. Mötet öppnas. 2 Val av mötesordförande: Anders B 3. Val av sekreterare: Peter. Justeringsman Lennart Strand 4.Fastställande av dagordningen 5.Medlemmarna har fått kallelsen inom utsatt tid. 6.Föredragning av verksamhetsberättelse (Bilaga 1) 7.Föredragning av ekonomisk berättelse (Bilaga 2) 8.Revisorn var inte närvarande på mötet och hade vid tillfället ännu inte granskat revisionsberättelsen. Alla beslut som fattas på mötet, inklusive frågan om styrelsens ansvarsfrihet, gäller därför under förutsättning att revisorn godkänner den ekonomiska berättelsen. Detta intygandebrev bifogas här. (Bilaga 3) 9.Styrelsens ansvarsfrihet fastställs per capsulam enligt ovan (se punkt nr 8). 10.Gällande stadga bibehålles oförändrad 11.Beslut:Ordförande: Anders Brandén Sekreterare: Peter Brandén Kassör: Anders Rosén Ledamöter: Lennart Strand, André van de Meulebreuck, Daniel Blixt och Ann Porwik. 12. Frågan bordläggs till nästa möte.

24 Verksamhetsberättelse för år 2008 Att säga att 2008 varit ett löftesrikt år för Y-Neew Sweden är knappast en överdrift. Till att börja med innebar stödet från Dan Forsman och c.o, på 1000 kr/mån, en rejäl och mycket välkommen förstärkning av föreningens budget! Merparten av detta tillskott har använts för att utveckla Dedeyumprojektet och möjliggjort en fördubbling av antalet deltagande byar, från 2 till 4. Ett stort tack till Dan! För det andra arbetade vi under sommaren och hösten tillsammans med Dravi fram ett nytt projektförslag för att stärka dalitkvinnors ekonomiska och sociala ställning genom att tillhandahålla mikrolån för inköp av kor, en ko per kvinna. Utöver själva lånet kommer dessa kvinnor att få utbildning i skötselfrågor samt hur kons avkastning kan tas tillvara på bästa sätt. De kommer även att få tillgång till medicinsk expertis. Initiativet kom ursprungligen från Martin, en av våra medlemmar, och vi, och i ännu högre grad Y-NEEW, är honom ett mycket stort tack skyldig! Han lyckades nämligen inte bara intressera sina kollegor på SAM (Samarbetande konsulter) där han arbetar, för detta projekt, utan även få dem att finansiera detsamma med hela kr! Projektet har i skrivande stund sjösatts och vi har stora förväntningar på att det ska bli framgångsrikt! Vackert jobbat, Martin! För övrigt har vi i styrelsen under året ventilerat och diskuterat olika förslag och även tagit vissa initiativ som syftat dels till att utveckla och effektivisera det interna arbetet i föreningen, dels utveckla de projekt som vi driver tillsammans med Y-NEEW. Anders R har exempelvis under året haft kontakt med EKO-banken och undersökt möjligheten och värdet av att flytta över våra tillgångar dit. Den enda stötesten var att banken saknade ett system för att koppla ihop konto med autogirofunktion. Den stötestenen är nu undanröjd och vi planerar att genomföra bytet inom kort. Hemsidan har också varit på tapeten, syftet har varit att göra den mer användarvänlig. Anders R har talat med sin bror Hans som har visat intresse att hjälpa till med detta. Han kommer under våren att inbjudas till ett möte som enbart kommer att behandla denna fråga. Anders B fick i samband med inbjudan till Skeppsholmens folkhögskola tillfälle att berätta om daliternas situation i Indien för skolans elever. Ämnet engagerade flera av eleverna, de ställde många frågor och visade överhuvdtaget ett stort intresse för dalitfrågan. (Med lite tur kanske vi kan räkna in en eller annan av dem bland vår medlemsskara så småningom?!) Vi har också lämnat viktiga bidrag till att utveckla såväl EF som DEDEYUM projekten. Anders B tillbringade 5 veckor i Dindigul (november-december). Den utvärdering som företogs resulterade i ett antal nya förslag på hur såväl projekt som rapportering kan förbättras. Dessa kommer nu också att genomföras under året till, som vi hoppas, glädje för såväl Y-NEEW staben, projektens förmånstagare och våra medlemmar! De kommande verksamhetsåret kommer vi med spänning att kunna följa hur koprojektet utvecklar sig: Y-NEEW kommer att inkomma med halvårsvisa rapporter. Det kommer också att bli intressant att följa Y-NEEWs arbete med att skapa ett resurs och forskningscentrum för dalitfrågor; och förhoppningsvis kommer vi vara i stånd att lämna ett eller annat positivt bidrag till dess utveckling. Vi kommer också lägga ned kraft och energi på att utveckla hemsidan i mer användarvänlig riktning. Förhoppningsvis kan detta arbete vara klart till sommaren. I samband med detta kommer vi också att försöka implementera de förändringar som aviserats beträffande våra projekt och deras rapportering. Bankbyte kommer att genomföras. Information om allt detta kommer givetvis att delges våra medlemmar när det blir aktuellt.

25 Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar och övriga bidragsgivare för ert stöd till Y- NEEW SWEDEN och Y-NEEWs arbete under det gångna året för att förbättra situationen för Indiens daliter! Tack! Anders Brandén, ordf Y-NEEW SWEDEN

26 Ekonomisk berättelse för Y-NEEW Sweden 2008 Efter året som har gått kan vi se att vi har haft en bra balans mellan inkomster och utgifter. Året har löpt på utan några stora hinder eller problem med överföringar mellan bankerna. Vi har också utökat vårt bidrag till Y-NEEW jämfört med förra året. Bidragen till Alicia Fashion House har minskat något. Notera att den stora posten till Cow Project, vilken skapar ett överskott i budgeten, kommer att betalas under nästa räkenskapsår. Inkomster Bidrag till Y-NEEW SWEDEN projekt :- Bidrag till Alicia Fashion House 4 100:- Medlemsavgift 900:- Bidrag till Cow Project :- Totalt: :- Kostnader/bidrag: Bankens kostnader 750:- Överföringskostnader 440:- Internetavgift 75:- Y-NEEW SWEDEN projekt :- Alicia Fashion House 4 000:- Digitalkamera till Y-NEEW 1 994:- Totalt :- Balansräkning: Utbetalningar: :- Inbetalningar: :- Utgående saldo :- Ingående saldo: : : :-

27

28 Verksamhetsplan för 2009 Verksamheten för innevarande år kommer nu liksom tidigare främst inriktas på att förmedla pengar till våra projekt med Y-NEEW. Men vi avser också att 1. följa och delta i utvecklingen av våra projekt 2. utveckla hemsidan i mer användarvänlig riktning 2. byta bank 3 söka värva nya medlemmar 4 anordna sammankomster för föreningens medlemmar och bidragsgivare. En gemensam picknick den 23 augusti, kl i Vinterviken är redan inplanerad (mer om detta längre fram).

29

30

31 Verksamhetsberättelse för år 2007 Den helt centrala händelsen under året var förstås Indiengruppens besök i Stockholm i månadskiftet maj-juni. Indiengruppen leddes av Y-NEEWs grundare och sekreterare, Diravir Ray, och bestod utöver honom av hans kvinnliga kollega Vedha samt två ungdomar. Besöket ingick som en del i ett utbytesprogram mellan Kvarngymnasiet i Jakobsberg och en skola i Dindigul som samarbetar med Y-NEEW. I samband med detta besök anordnade vår förening en träff på Lärarhögskolan där allmänheten inbjöds att höra Diravirs föredrag om det indiska kastsystemet och om sina mångåriga erfarenheter av kamp mot detsamma. Han beskrev grunddragen i kastsystemets principer, dess historiska och religösa ursprung, samt gav flera exempel på hur aggressivt det slår mot och diskriminerar kastlösa och lågkastiga grupper i det indiska samhället än idag. Han berättade också om de metoder som dalitrörelsen använder i kampen mot kastväsendet, och hur människor kan hjälpa organisationer som i likhet med Y- NEEW arbetar på att förvisa detta barbariska system till historiens skräphög. Det blev ett mycket lyckat föredrag och flera av de åhörare som inte redan var medlemmar i föreningen anmälde sitt intresse. Enda lilla missräkningen var väl att vi inte lyckades dra fullt så mycket folk som vi hade hoppats på. Den lärdom vi kan dra inför framtiden är att vi måste satsa mer resurser på marknadsföring när vi anordnar liknande evenemang. Utöver detta föredrag bidrog flera medlemmar till att göra Indiengruppens vistelse här i Stockolm angenäm och berikande med en rad olika aktiviteter. Här några exempel. Lelle och Daniel ordnade i samarbete med Indiengruppen workshops på sina respektive skolor. Anders Rosén bjöd på en hissnande färd med liten, snabbgående båt i skärgården. Lelle och Malin bjöd en afton hem gruppen till sig på grillfest och Carina bjöd på lunch och organiserade ekologiska exkursioner i Järna. Sist och slutligen må givetvis inte Andrés helhjärtade, berömvärda insats som initiativtagare och ansvarig för hela skolutbytesprogrammet här förglömmas. Utan hans engagemang och envishet hade Indiengruppens resa till Stockolm och Sverige inte blivit verklighet. Under sommaren kontaktade en av Y-NEEWs samarbetspartners i Holland, en viss Gaya Beukers, oss och undrade om vi var intresserade av att utbyta erfarenheter och idéer med henne. Vår spontana reaktion på hennes invit var givetvis positiv. Det framgick emellertid av hennes brev att hon i sitt engagemang för Y-NEEW var livligt intresserad av att kombinera ekologiska aktiviteter och tänkesätt med mer andliga diton, samt att hon gärna ville inleda något slags samarbetetsprojekt med denna inriktning. Ärendet Gaya behandlades sedan på ett styrelsemöte och vi beslöt oss för att meddela henne att vi tyvärr varken hade tid eller resurser att utveckla några nya projekt med Y-NEEW utöver de som vi redan har. Men vi lät henne också förstå att vi gärna såg att kontakten upprätthölls samt att hon var varmt välkommen som medlem i vår förening om hon så önskade. Det hela rann sedan, vilket kanske inte var helt oväntat, ut i sanden. Under året sammanträdde styrelsen vid sex tillfällen (årsmötet inräknat). Att hemsidan skulle uppdateras med nya uppgifter rörande såväl tillkomna som avgångna förmånstagare i Education first samt att den skulle förses med en engelskspråkig presentation av föreningens syfte och verksamhet, var ett par av de viktiga beslut som fattades. Dessa har även genomförts.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2 INNEHÅLL ALLMÄNT ORDFÖRANDE HAR ORDET ÄNDAMÅLSVERKSAMHET INSAMLING INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING ADMINISTRATION OCH EKONOMI INFÖR ÅR 2014 TACK! 3 ALLMÄNT OM ASSYRIER UTAN

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer