Borås Stad. Budget för de kommunala bolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen"

Transkript

1 Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen

2 De kommunala bolagen Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås Energi och Miljö AB Klätterrosen Holding AB Kårhuset i Sjuhärad AB Borås Elnät AB Klätterrosen AB Inkubatorn i Borås AB Borås Djurpark AB Fristadbostäder AB Borås kommuns Parkerings AB AB Sandhultsbostäder Industribyggnader i Borås AB AB Toarpshus Industribyggnader i Borås 2 AB (f d Arkfast 3 AB) Viskaforshem AB BoråsBorås TME AB» Kårhuset i Sjuhärad AB är vilande och lämnar ingen budget för I Klätterrosen Holding AB med dotterbolaget Klätterrosen AB ligger uppförandet av fastigheten Solrosen. Bolagen avses fusioneras in i AB Bostäder under 2013, och ingen separat budget är lämnad för Klätterrosen Holding AB och Klätterrosen AB.

3 1 (20) /KS0671 Kommunfullmäktige Budget 2013 för de kommunala bolagen Omfattning Kommunens verksamhet är bred och omfattande. För närvarande omsätts årligen 7,8 miljarder kronor. Den största delen av verksamheten, nästan 80 % eller 6,2 miljarder kronor, bedrivs under offentligrättsliga former genom en traditionell nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen och Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget, policys m.m. Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2013 att bedrivas genom 14 bolag. Tillsammans beräknas en omsättning på närmare 2 miljarder. Bolagen styrs av aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv. Ägardirektivet är ett relativt omfattande och detaljerat styrdokument medan bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller genom särskilda beslut, är mer formell till sin karaktär. Kommunerna har insett behovet att på ett bättre sätt styra och få insyn i de kommunala bolagen. Bakgrunden är att bolagen representerar en väsentlig del av kommunens tillgångar då de normalt är relativt mer investeringsintensiva än traditionell kommunal verksamhet. För Borås del redovisas i bokslut 2011 för kommunkoncernen en balansomslutning för de helägda bolagen på 5,3 miljarder kronor att jämföras med förvaltningsorganisationens 7,6 miljarder kronor. Ägarstyrning Då bolagen representerar stora värden och därmed också en stor ekonomisk risk har Kommunfullmäktige sett att ägaren på ett tydligt sätt måste styra och följa upp verksamheten genom en utvecklad ägardialog. I Borås Stad liksom i flertalet andra kommuner har ett arbete skett med att utifrån ägardirektiv formulera verksamhets- och ekonomiska mål för de kommunala bolagen. Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige tydliga krav på företagen. I direktiven anges bl.a. att bolagen årligen skall upprätta en budget för det kommande kalenderåret som skall godkännas av Kommunstyrelsen. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en verksamhetsplan. Dessutom skall ett ekonomiskt

4 2 (20) /KS0671 handlingsprogram för den kommande treårsperioden redovisas. Bolagens budgetar och verksamhetsplaner ligger sedan till grund för ägarens, Kommunfullmäktiges, fastställande av finansiella mål och avkastningskrav för det kommande budgetåret. Budgetprocess I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls planerings- och uppföljningssamtal liknande de som genomförs med de kommunala nämnderna. Denna dialog ligger i linje med ägarens ambition att hålla en hög nivå på kommunikationen och styrningen av sina bolag. Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip inte är någon skillnad mellan en nämnd och bolag i dessa avseenden. Kommunstyrelsen kan för 2013 konstatera att även om materialet varierar i standard så erhålls ett över lag bra material från företagen. Under året gör löpande samarbetsprocesser med de större företagen också att Kommunstyrelsen hålls kontinuerligt informerad om utvecklingen och om eventuella problem. Kommunikationen mellan bolagsledningar och Kommunstyrelsen är god. Ekonomiska mål Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för Kommunstyrelsen redovisar därefter sitt förslag samt i tabellform resultat- och avkastningskrav samt finansiella mål. Kommunstyrelsens bedömning av företagens resultat m.m. utgår i de flesta fall från var de står i dag. Önskvärda nivåer på avkastning och finansiell styrka kan därför inte alltid ställas för närmsta året utan är en process över flera år. Därför sätts också avkastningskrav och finansiella mål att nå inom 3 år, vilket ska utgöra underlag för bolagens arbete med nästkommande budgetar. Kommunstyrelsen har liksom föregående år valt att lyfta fram avkastning på eget kapital som avkastningskrav (resultat efter finansiella intäkter och kostnader i förhållande till eget kapital) och soliditet som mått på finansiell styrka (eget kapital i förhållande till totalt kapital). För AB Bostäder har marknadsmässiga avkastningskrav och finansiella mått införlivats till följd av den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag. Bolaget mäts på direktavkastning vilket mäter bolagets driftnetto (hyresintäkter minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt) dividerat med fastigheternas marknadsvärde. AB Bostäder mäts avseende den finansiella styrkan på justerad soliditet. I den justerade soliditeten har eget och totalt kapital justerats med fastigheternas marknadsvärde.

5 3 (20) /KS0671 Kommunens mål är att inte behöva tillskjuta ytterligare aktieägartillskott till bolagen. Bolagssektorn skall normalt genom egna resultat bygga upp sin ekonomi för att nå en långsiktigt god uthållighet. Bostadsföretagen genomför i regel hyresförhandlingar i slutet på året vilket innebär att budgetförslagen från bostadsföretagen i de flesta fall bygger på bedömningar av utfallet utifrån dessa förhandlingar. Om förhandlingarna är slutförda bygger budgetförslagen på faktiskt utfall av dessa. Från och med 1 januari 2011 har ny lagstiftning avseende de kommunala allmännyttiga bostadsbolagen börjat gälla, vilket kräver att dessa bolag ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha marknadsmässiga avkastningskrav. Detta innebär att bostadsbolagen framöver kommer att ha avkastningskrav och finansiella mål som är i paritet med privata aktörer på hyresrättsmarknaden i Boråsregionen. Att helt anpassa sig till marknadsmässiga avkastningskrav kommer att ta tid. De marknadsmässiga måtten kommer därför successivt att införas för bostadsbolagen. Kommunen har under 2012 anpassat sig till lagstiftningen genom att bostadsbolagen nu betalar en internbanksavgift till stadens internbank för att åstadkomma marknadsmässighet i utlåningen till bolagen, upprättat nya ägardirektiv och bolagsordningar samt infört marknadsmässiga avkastningskrav för AB Bostäder. Arbetet fortsätter under 2013 genom att samtliga bostadsbolag från och med 1 januari 2013 betalar en individuellt satt marknadsmässig internränta. De fyra mindre bostadsbolagen har ännu inte åsatts marknadsmässiga avkastningskrav. Bolagens finansiering De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kort- och långsiktiga kapitalbehov tillgodosedda av den koncerngemensamma internbanken. Internbankens huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, tillgodose behovet av finansiell kompetens och samordna finansverksamheten. Bolagens ansvar är att i dialog med internbanken utforma räntebindningsstrategier och riskbedömningar som årligen skall godkännas av Kommunstyrelsen i samband med budgeten. För den sammantagna kommunkoncernen gäller som huvudprincip att maximalt 50 % av räntebindningen får förfalla inom 12 månader medan det för ett enskilt företag kan beviljas avsteg från huvudprincipen av Kommunstyrelsen. Bolagen ska ha egna räntebindningsstrategier där riskmandaten framgår, i de fall de avviker från kommunkoncernens huvudprincip. Finansiering av bolagen för 2013 med bolagsspecifika kommentarer framgår av bilaga 1. Borås Stadshus AB

6 4 (20) /KS0671 Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn där Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB och Borås Borås TME AB ingår som dotterbolag. Moderbolaget bedriver ingen verksamhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att finansiera sina kostnader. Kostnaderna består i huvudsak av räntekostnader för ett externt lån. Bolaget har i sitt budgetförslag utgått från ett resultat efter finansiella intäkter och kostnader på 5,0 mnkr och ett nollresultat efter koncernbidrag. Budgetförslaget innebär en oförändrad soliditet på 4 %. Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget, med ett resultat på 5,0 mnkr, för Borås Stadshus AB. Årsresultaten tom 2008 låg på nivån 8 9 mnkr men har sedan 2009 förbättrats genom en lägre ränta. Det långsiktiga finansiella målet föreslås vara oförändrat, dvs. en soliditetsnivå på 4-5 %. Borås Energi och Miljö AB Kommunfullmäktige beslutade i juni 2006 att Renhållningsverksamheten i förvaltningsform skulle slås ihop med Borås Energi AB:s verksamhet till ett gemensamt bolag, Borås Energi och Miljö AB. Det nya bolaget arbetade under 2007 med sin organisation i syfte att finna bästa möjliga lösning för att styra mot stadens miljövisioner och strategier. Detta arbete har fortsatt och förfinats och en produktionsorganisation har under åren utvecklats i form av fem affärsområden. Från den 1 januari 2011 tillkom, efter ett beslut i kommunfullmäktige, Borås Stads VA-verksamhet som ett sjätte affärsområde: - Hushåll - Biogas - Energi - Vatten och avlopp (VA) - Vattenkraft - Återvinning Prognosen för 2012 på bolagsnivå är ett resultat efter finansnetto på 37,2 mnkr, vilket är 3,0 mnkr sämre än budgeterat resultat. Totala intäkter ökar 10,1 mnkr jämfört med budget. De största budgetavvikelserna på intäktssidan är att fjärrvärmeintäkterna ökar 7,6 mnkr till följd av att 2012 hittills varit kallare än ett normalår, att bolaget fått extra ordinära intäkter på 4,8 mnkr i återbäring av elskatt för biogasproduktion samt en negativ avvikelse på 11,7 mnkr i lägre elintäkter på grund av lågt elpris. Prognosen för kostnader är beräknad till 17,9 mnkr sämre än budget. Detta beror bland annat på ökade bränslekostnader och materialkostnader, samt ökade kostnader för reparationer och underhåll. I januari 2012 inträffade en brand på Ryaverket, vilket bidrog till driftstörning och ökade bränslekostnader med 7,3 mnkr. Räntekostnaderna är 4,7 mnkr lägre än budget.

7 5 (20) /KS0671 Bolaget budgeterar för 2013 ett resultat efter finansnetto på 53,1 mnkr, vilket är 12,9 mnkr bättre än budgeten för Bolaget budgeterar med att intäkterna ökar med 28,4 mnkr till 928,4 mnkr. Till största del beror intäktsökningarna på höjda taxor och avgifter, och enbart i liten del på volymförändring. Fjärrvärmetaxan höjs enligt budgetförslaget med 7 %. Avfallstaxan och VA-taxan beslutas om i separat ärende av Kommunfullmäktige. Bolaget budgeterar med oförändrad avfallstaxa och en höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 5 %. Höjningarna kompenserar bland annat för kraftigt lägre elintäkter, -17 mnkr, och tappade elcertifikat, - 16 mnkr. Kostnaderna ökar med 23 mnkr jämfört med budgeten 2012 och beror till största del på ökade kostnader för varor och material till produktion inom VA, fjärrvärme, fordonsgas och behandlingstjänster av avfall, -15 mnkr. Räntenettot förväntas bli 12,2 mnkr bättre än innevarande budget. Prognosen för 2012 visar att bolaget ger en avkastning på eget kapital på 17,0 %, och budgeten för 2013 visar på 21,9 %. Soliditeten förväntas per hamna på 10,8 % och budgeteras för 2013 till 11,2 %. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningskravet på eget kapital till 21,9 % för 2013 och till % om 3 år, samt soliditeten till 11,2 % för 2013 och till >15 % om 3 år. Åtgärder måste till för att säkra resultaten och en snabbare uppbyggnad av det egna kapitalet med hänsyn till framtida mycket stora investeringsbehov. Föreslagna taxeökningar 2013 är därför relevanta. Hushåll Affärsområde Hushåll står för cirka 9 % av bolagets omsättning och omfattar avfallsinsamling, invägning och kontroll, optisk sortering samt tömning av slam och fettavskiljare. Detta område är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras med en offentligrättslig taxa. Över tiden skall självkostnadsprincipen gälla. Intäkterna på 91,7 mnkr täcker kostnaderna med ett budgeterat överskott på 0,7 mnkr. Taxan föreslås oförändrad. I resultatet ingår en avbetalning av tidigare års underskott samt andel av återställning av Gässlösadeponin med 1,7 mnkr samt kostnader för hantering av avfallsplanen med 1,5 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner det budgeterade resultatet och förslaget till oförändrad taxa. Biogas Affärsområdet står för cirka 6 % av bolagets omsättning och omfattar förbehandling, rötning, gasproduktion, uppgradering och gasförsäljning. Intäkterna för 2013 budgeteras till 60,5 mnkr vilket ger ett resultat på 3,5

8 6 (20) /KS0671 mnkr. Bolaget budgeterar med en ökad försäljningsvolym av biogas med 6 mnkr, vilket beror på kunders utveckling/satsning på biogas samt en intern utveckling av bolagets biogaspark. Affärsområdet gör enligt prognosen 2012 för första gången en vinst, +2,2 mnkr, att jämföra med budgeten för 2012, -2,2 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget. Energi Affärsområdet står för hela 56 % av bolagets omsättning och omfattar fjärrvärme, el från kraftvärme, fjärrkyla och processånga. För 2013 budgeteras inga stora volymförändringar mot Levererad fjärrvärme 2013 budgeteras öka något, till 649 GWh jämfört med 640 i budgeten för Produktionen av el är budgeterad till 145 GWh (f.å. 144) och leveranserna av fjärrkyla budgeteras till 8,1 GWh (f.å. 8,0). Priserna för fjärrvärme höjs med 7 % och ökar intäkterna 2013 med 28 mnkr. Intäkterna beräknas totalt för affärsområdet till 578 mnkr (f.å. 565) och ger ett budgeterat resultat på +26,7 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för affärsområdet Energi och föreslagen höjning av fjärrvärmetaxan. Vatten och avlopp Affärsområdet står för cirka 16 % av bolagets omsättning och omfattar Sjöbo vattenreningsverk, Gässlösa avloppsreningsverk samt VA ledningsnät. Enligt vattentjänstlagen har kommunen skyldighet att sörja för produktion och distribution av dricksvatten samt för avledning och rening av avloppsvatten. Verksamhetens geografiska omfattning är fastställd genom av Kommunfullmäktige beslutat verksamhetsområde för den allmänna VAanläggningen. VA-verksamhetens övergripande verksamhetsidé är att långsiktigt tillgodose boråsarnas behov av hälsosamt och gott dricksvatten, samt att rena spillvatten och omhänderta dagvatten med beaktande av miljöhänsyn, effektivitet och god service. Bolaget får ett kommunbidrag för att täcka kostnader för brandvattenförsörjning och dagvattenavledning från gator motsvarande 4,0 mnkr. I övrigt finansieras VA-verksamheten genom VA-avgifter från brukarna. VA-taxan fastställs årligen i Kommunfullmäktige i separat ärende. Intäkterna budgeteras för 2013 till 163,7 mnkr och resultatet budgeteras till +14,0 mnkr.

9 7 (20) /KS0671 I de budgeterade intäkterna ingår en höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 5,0 %. Brukningsavgifterna höjdes inte alls Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget Återvinning Affärsområdet står för cirka 10 % av bolagets omsättning och omfattar deponi och förorenade massor, återvinningsstationer, återvinningscentraler, kompost, farligt avfall, åkeri samt entreprenader. Intäkterna budgeteras 2013 till 87,4 mnkr, och beror på förväntade volymökningar för såväl farligt avfall som återvinningsmaterial. Resultatet för affärsområdet budgeteras till +7,5 mnkr, vilket är drygt 1 mnkr sämre än budget och prognos 2012 och beror på ökade driftskostnader samt ökade kostnader för återvinningsstationerna. Kommunstyrelsen godkänner bolagets budgetförslag. Vattenkraft Affärsområdet står för 2 % av bolagets totala omsättning och omfattar vattenkraftstationerna Haby/Hulta, Häggårda och Axelfors. Dessutom ingår reglerstationen i Hyltenäs som reglerar nivån i sjön Tolken. Planerad elproduktion 2013 är 34 GWh. Intäkterna budgeteras till 13,6 mnkr vilket är klart lägre än budgeten 2012 beroende på lägre elpris. Affärsområdet ger ett budgeterat resultat på +4,3 mnkr vilket är i paritet med förväntat utfall 2012 men lägre än tidigare år beroende på just det låga elpriset. Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget. Investeringar Borås Energi och Miljö AB föreslår nya investeringar under 2013 på 166 mnkr, bland annat 20 mnkr i överföringsledning Sandhult till Hedared, 18 mnkr i förtätning fjärrvärme, 16 mnkr i reinvesteringar VA samt 12 mnkr reinvesteringar i anläggningar. Avskrivningarna beräknas öka med 5,1 mnkr jämfört med budget 2012, till 124,6 mnkr. Det ligger ett mycket stort ansvar hos bolaget för att lämnade kalkyler är rätta samt att projekten noga följs upp och styrs rätt. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till investeringsbudget. Bolagets förslag till finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns.

10 8 (20) /KS0671 Borås Elnät AB Borås Elnät AB började sin verksamhet i bolagsform Bolagets utveckling har genererat stabila årliga överskott. Detta har gjort att bolaget utöver lämnade koncernbidrag, genom överavskrivning, kunnat bygga upp en obeskattad reserv som 2011 uppgick till 116,3 mnkr. I förslaget till budget 2013 beräknas ett resultat för bolaget på +26,4 mnkr, fördelat på affärsområde Elnät +23,5 mnkr och affärsområde Stadsnät på +2,9 mnkr. Budgeten baseras på oförändrade tariffer avseende nätavgifter för eldistributionen. Kommunstyrelsen anser att det budgeterade resultatet för elnätverksamheten på +23,5 mnkr är acceptabelt och i linje med det avkastningskrav som ägaren ställt. Beträffande affärsområde Stadsnät, så är det beräknade resultatet +2,9 mnkr, vilket är sjätte året då ett positivt resultat kan budgeteras. Detta innebär att de inledande årens förluster nu successivt återbetalas. Bolaget fick under 2011 sin bolagsordning delvis förändrad angående komnätverksamheten. Uppdraget inriktas mer tydligt på att svara för infrastruktur och nätuppbyggnad, och inte samtidigt vara tjänsteleverantör. Kommunstyrelsen godkänner under förutsättningarna ovan ett bolagsresultat på +26,4 mnkr. Kommunfullmäktige föreslås fastställa avkastningen till 13 % och soliditeten till 25 %. På 3 års sikt föreslås avkastningen vara 15 % och soliditeten %. Investeringar Bolagets förslag till investeringsplan 2013 omfattar för elnätet 69,8 mnkr, för Stadsnätverksamheten 15,3 mnkr och för övrigt 10,8 mnkr, sammantaget 95,9 mnkr. Största enskilda investering är mottagningsstation på Vinrankan för 25 mnkr. Bolagets förslag till investeringsbudget godkänns. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. Borås Djurpark AB Borås Djurparks verksamhet består fr.o.m av två affärsområden där förutom Djurparken också Saltemads camping ingår. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB.

11 9 (20) /KS0671 För 2012 beräknas ett resultat före koncernbidrag på 11,3 mnkr, vilket är 1,0 mnkr bättre än budget. Resultatförbättringen är hänförlig till affärsområde Saltemads Camping. Djurparken har ett resultat i paritet med budgeten, trots att besöksantalet blev cirka 8 % lägre än budgeterade besökare. Borås Djurpark AB visar i sitt budgetförslag för 2013 ett resultat efter finansnetto på -12,6 mnkr varav -10,7 mnkr avser Djurparken och -1,9 mnkr avser campingen. Besöksantalet budgeteras till stycken vilket är i paritet med utfall 2011 men innebär en ökning mot 2012 med drygt besökare. Intäkterna förväntas öka genom ökat besöksantal, delvis höjda entréavgifter samt en budgeterad ökning i restaurang- och kioskverksamheten. Ökade kostnader märks främst genom behov av ökat underhåll såväl i djurparken som på campingen, ökade avskrivningar till följd av gjorda investeringar i ny älg- och hyenaanläggning och ny förrådsbyggnad, samt ökade personalkostnader till följd av utökat öppethållande och anställning av en veterinär på 75 %. I bolagets budgetförslag för 2013 finns investeringar för att påbörja byggnationerna av nytt entréhus och en bro från entréhuset in i djurparken. Jämfört med budgeten 2012 innebär bolagets budgetförslag 2013 att koncernbidraget ökas med 0,3 mnkr till 12,6 mnkr. Jämfört med förväntat utfall 2012 ökar koncernbidraget med 1,3 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner det budgeterade nettounderskottet -12,6 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa soliditeten till 4,0 %. Bolagets investeringsplan för 2013 godkänns. Beträffande nytt entréhus och bro godkänns inte den investeringen nu, utan detta kommer att tas upp i separat ärende. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. Borås kommuns Parkerings AB Borås Kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna parkeringsplatser på tomtmark som omfattar totalt platser, vilket innebär en ökning under 2012 med cirka 100 platser. Dessutom hyrs ca 500 bilplatser ut. För parkeringsverksamheten på gatumark, som Tekniska förvaltningen ansvarar för, utför bolaget övervakning på uppdrag. För 2012 bedömer bolaget det ekonomiska utfallet till 6,6 mnkr vilket är 0,5 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges fastställda budget. Bolagets relativt höga resultatnivå de senaste åren beror på att få nya kapitalkrävande anläggningar tillförts bolaget samt ett högt utnyttjande av parkeringsanläggningarna. Nivån skall därför ses som ett ekonomiskt utrymme för att kunna bära framtida investeringar i nya Parkeringsanläggningar. Under 2012 har bolaget fått ett

12 10 (20) /KS0671 tillskott på 54 markparkeringar på fastigheten Hästen 3. Dessutom har Lidaholm utökats med 40 p-platser extra. Detta är ett välkommet tillskott då centrala markparkeringar inom en relativt snar framtid kommer att minska till förmån för bostäder och affärsverksamheter. Bolaget budgeterar för 2013 ett positivt resultat efter finansiella intäkter och kostnader på 3,2 mnkr. Resultatnivån är klart lägre än Den halverade vinsten jämfört med prognosen för 2012 beror främst på ökade avskrivningar till följd av ny markparkering på Verkmästaren och planerad investering i ett P-ledningssystem. Bolagets budgetförslag bygger på att parkeringsavgifter, parkeringstillstånd och P-hyror förblir oförändrade under Bolagets investeringsplan för perioden uppgår till 123,2 mnkr där 80 mnkr avser ett nytt P-hus på den befintliga markparkeringen Mariedal vid Druveforsgatan. Detta projekt planeras att ge ett tillskott på 300 parkeringsplatser i ett område där det i dag råder brist på platser. Planerad byggstart är I detta läge godkänns projektet planmässigt. Detaljerade beskrivningar och kalkyler förväntas föreligga inför beslutet om bolagets budget Bolaget har för 2015 planer på att utöka antalet p-platser på Övre Nornan genom att bygga ett p-däck för 34 mnkr. Begäran om detaljplaneändring för detta är inskickad till Kommunstyrelsen. För 2013 godkänns bolagets föreslagna investeringar avseende markparkeringsplatser på Verkmästaren, gång- och cykelväg i anslutning till Gjutaren samt ett nytt P-ledningssystem. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förutsättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att skapa en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncernbidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar får ägaren se över bolagets ekonomiska situation. Nya investeringar utan finansiering med parkeringsköpsmedel kan bli relativt omfattande, vilket kan innebära en lägre soliditet och en lägre resultatutveckling. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2013 vilket innebär ett resultat på 3,2 mnkr, och investeringsutgifter för 2013 uppgående till 9,2 mnkr godkänns. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. Industribyggnader i Borås AB Industribyggnader i Borås AB (IBAB) lämnar för 2012 en prognos på +3.5 mnkr. IBAB budgeterar för 2013 ett resultat på +3,3 mnkr efter finansiella poster. Avkastningen på eget kapital uppgår enligt budgetförslaget till 6,0 %. Budgeterat resultat är i paritet med förra årets budget. Soliditeten uppgår i

13 11 (20) /KS0671 bolagets budgetförslag till 30,0 %. Intäkterna förväntas sjunka till följd av ombyggnation, men i gengäld kan underhållskostnaderna hållas nere under året. Bolaget kommer under 2013 att påbörja en omfattande ombyggnad av Vulkanus 16. Alla nuvarande hyresgäster kommer under hösten 2013 att flytta till Simonsland. Vulkanus 16 kommer efter ombyggnaden, som beräknas vara klar för inflyttning under hösten 2014, omfatta tre verksamheter; Vuxenutbildningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. Bolagets investeringsplan är 50 mnkr för 2013 och 60 mnkr för 2014, och avser Vulkanusombyggnaden samt hyresgästanpassningar av kvarteret Ryavallen 5. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2013, vilket innebär ett resultat på +3,3 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningskravet till 6 % och soliditeten till 30 %, och motsvarande krav på 3 års sikt till 6 % respektive %. Bolaget har sedan tidigare kapacitet att möta variationer i resultaten. Kommunstyrelsen anser att målet för bolagets soliditet i dagsläget kan ligga på cirka % på tre års sikt. Soliditetsnivån får sedan bedömas i samband med varje större uppdrag från kommunen eller egna investeringar/försäljningar av fastigheter. Investeringsplanen för 2013 på 50,0 mnkr godkänns. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. BoråsBorås TME AB Under tre år utvecklades ett samarbete mellan Näringslivet och Borås Stad genom samrådsarenan BoråsBorås. Syftet var att finna gemensamma former för att utveckla Borås som besöksstad och stad att leva, bo och arbeta i. En verksamhet som givit resultat som Erfa-kvällar, infartsskyltar mm har tagit form under en gemensam finansiering. För att fortsätta att utveckla samarbetet så beslutade kommunfullmäktige i oktober 2009 om att under Borås Stadshus AB skapa ett gemensamt bolag med BoråsBorås Näringslivsekonomiska Förening AB. Det gemensamma bolaget ägs i förhållandet 91/9 %. Bolaget utvecklas under 2013 kring affärsområdena Destinationsmarknadsföring, Privatresor, Evenemang, Turistbyrån och biljetter - butiken samt Borås Convention Bureau. För 2013 beräknar bolaget ett nettobehov av finansiering genom koncernbidrag på 14,6 mnkr samt 1,6 mnkr från BoråsBorås Näringslivs-

14 12 (20) /KS0671 ekonomiska Förening. Då verksamheten 2012 prognostiseras behöva ett koncernbidrag på 1 mnkr mindre än beräknat regleras detta i budgeten genom ett sammanlagt koncernbidrag för 2013 på 15,6 mnkr. Detta för att över tiden behålla kostnadsfördelningen mellan Borås Stad och näringsliv. För bolaget godkänns en kreditlimit på koncernkontot på 15 mnkr. Borås Lokaltrafik AB Borås Lokaltrafik AB prognostiserar ett resultat på 13,4 mnkr för 2012, vilket är 8,5 mnkr högre än budget, och 6,4 mnkr högre än utfallet Det starka resultatet 2012 beror på ökat resande vilket ger bolaget ökade incitamentsersättningar. I resultatet ligger också en extraordinär intäkt på 3,7 mnkr avseende återbetalning av pensionsförsäkringspremier. För 2013 budgeterar bolaget ett resultat på 9,9 mnkr efter finansiella poster, vilket är 0,2 mnkr bättre än prognos 2012 exkluderat för den extraordinära premieåterbetalningen. Bolaget har avtal för stadstrafiken fram till augusti Förutom stadstrafiken arbetar bolaget med beställningstrafik, vissa externa verkstadstjänster, lokaluthyrning samt avtal om tvätt och tankning av hyresgästernas fordon. Den för bolaget avgörande upphandlingen av stadstrafiken sker under första halvåret Kommunstyrelsen godkänner bolagets budget för 2013 med ett resultat på +9,9 mnkr. Bolagets förslag till diverse investeringar på 0,6 mnkr godkänns. Bolaget har en räntebindningsstrategi som avviker från kommunens generella princip på maximalt 50 % rörliga lån. Istället har bolaget enbart rörligt, vilket motiveras med att bolagets intäkter till största del är indexreglerade och en höjd ränta normalt följer konjunktur och index. Kommunstyrelsen godtar avvikelsen, och finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. Inkubatorn i Borås AB Borås Stad övertog i januari 2012 ägandet av det bolag som nu heter Inkubatorn i Borås AB. Bakgrunden var att bolaget hade ett behov av en stabil ägare och att hitta en varaktig lösning för att säkerställa inkubatorverksamhetens fortsatta funktion. Av ägardirektivet framgår att Borås Stad skall äga bolaget bland annat för att verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.

15 13 (20) /KS0671 Bolaget är i princip helt bidragsfinansierat. Största bidragsgivaren är Västra Götalandsregionen. Bolagets ekonomiska utfall 2012 beräknas till 0,8 mnkr, vilket är samma som budgeterat resultat. Bolaget budgeterar ett nollresultat för I detta ligger ett verksamhetsbidrag från Borås Stad med 0,6 mnkr, i enlighet med tidigare lämnade bidrag från Borås Stad till inkubatorverksamheten. Då kommunen nu är ägare avser inte Borås Stad ge bidrag. Istället sätts budgeterat resultat till - 0,6 mnkr, med eventuell förlusttäckning av ägaren. Bolaget har ett positivt kassaflöde och bedöms inte behöva någon finansiering under Bolaget budgeterar inte för några investeringar. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för bolaget, vilket innebär ett resultat på -0,6 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om soliditetsnivå på 10 % såväl för 2013 som på 3 års sikt. AB Bostäder i Borås AB Bostäder, vars bostadsbestånd består av ca lägenheter har under de senaste åren haft en positiv ekonomisk utveckling och i princip inga strukturellt lediga lägenheter. Prognosen för 2012 pekar på ett positivt resultat på 7,5 mnkr efter finansiella kostnader och intäkter. Detta är cirka 2,5 mnkr sämre än Kommunfullmäktiges godkända budget. Bolaget har under året ökat sitt underhåll över budgeterad nivå, med avsikt att ändå nå budgeterat resultat. Extra kostnader under senare delen av året, bland annat bränder, har dock medfört att resultatet försämras. Bolaget har under hela 2000-talet haft en ambition att öka fastighetsunderhållet, och den stora ökning av underhåll som skett under denna period har möjliggjorts genom gynnsam utveckling av räntekostnader och vakanssituation. Trots detta kvarstår mycket stora underhållsbehov, och nivån på det årliga underhållet behöver öka än mer framöver. Bolaget har under 2012 fått nya ägardirektiv och ny bolagsordning, med anledning av den nya lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska numera drivas enligt affärsmässiga principer och har fått marknadsmässiga avkastningskrav. Bolaget ska inte ha några särskilda fördelar för att de har kommunen som ägare, och betalar bland annat en marknadsmässig ränta på upplåningen via kommunens internbank. Under 2012 har byggandet av 107 nya hyresrätter i kvarteret Solrosen fortsatt, med förväntad inflyttning från och med i maj Byggandet av 160 studentlägenheter i Simonsland har påbörjats under året. 96 av dessa väntas

16 14 (20) /KS0671 vara klara för inflyttning till höstterminen 2013 och resterande 64 lägenheter väntas klara för inflyttning till vårterminen Avseende projektet med 43 lägenheter på Södervallen har förfrågningsunderlag skickats ut, och enligt planerna kommer inflyttning att kunna ske under Under 2013 kommer bolaget att jobba vidare med omvandling av lokaler med obefintliga marknadsförutsättningar till lägenheter. Under 2013 kommer troligen arbete påbörjas med att omvandla de tidigare kommundelskontoren på Norrby, Trandared och Sjöbo till lägenheter. Bolaget kommer även att jobba vidare med projektet Bokvämt där bolaget tillsammans med kommunen och de privata fastighetsägarna utvecklat ett gemensamt koncept där lägenheter certifieras som särskilt lämpliga för äldre eller handikappade. Under 2013 förväntas alla lägenheter ha fiberanslutning installerat vilket ger hyresgästerna möjlighet att välja bredbandsanslutning och IP-telefon etc. För 2013 ligger bolagets förslag till budget på 10,0 mnkr i resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2013 och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa direktavkastningskravet till 4,2 % och justerad soliditet till 30 %. Kraven att nå på 3 års sikt föreslås till 5,0 % i direktavkastning och 25 % i justerad soliditet. Bolagets investeringsbudget för 2013 på sammanlagt 298 mnkr godkänns. Här ingår de pågående projekten i kvarteret Solrosen samt studentlägenheterna i Simonsland, men även kommande nyproduktion på Södervallen och ombyggnader av lokaler till lägenheter i befintligt bestånd. Bolaget har en räntebindningsstrategi som delvis avviker från kommunens generella princip på maximalt 50 % rörliga lån. Istället har bolaget 40 % rörligt (räntebundet under ett år) som utgångsläge med ett riskmandat att ha upp till 65 % rörligt, i enlighet med en individuellt framtagen riskanalys. Kommunstyrelsen godtar avvikelsen, och finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. Fristadbostäder AB Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av ca 500 lägenheter. I stort sett alla lägenheter är uthyrda. Fristadbostäder har en god ekonomisk ställning med en bokförd soliditet på 24 %. För 2012 bedömer bolaget det ekonomiska utfallet till -1,7 mnkr vilket är 0,5 mnkr sämre än av Kommunstyrelsen godkänd budget. Bolaget budgeterade för 2012 ett underskott på grund av planerat extra underhåll i form av modernisering av fastigheter på Ringvägen Projektet har slutförts och kostnaden blev större än planerat vilket förklarar avvikelsen mot budget.

17 15 (20) /KS0671 Under 2013 planerar bolaget påbörja nybyggnationen av två huskroppar innehållande 40 lägenheter, till en total uppskattad investeringskostnad på 70 mnkr fördelat över 2013 och Bygglov är klart och upphandlingen förväntas bli klar under Bolaget har sedan 2008 haft externt uppdrag avseende fastighetsskötsel och verksamhetsstöd beträffande skolor och förskolor i det som tidigare var Fristads kommundel. Avtalet löper ut vid årsskiftet 2012/2013 och uppdraget avslutas då. Berörd personal följer enligt avtalet verksamheten vilket innebär att bolaget blir två anställda mindre Det budgeterade resultatet för 2013 uppgår till 0,4 mnkr. Det negativa resultatet 2012 har minskat soliditeten något, från 26 % till 24 %. Den för bolaget stora nybyggnationen kommer att påverka balansräkningen kraftigt. Skulderna ökar och soliditeten sjunker till 18 % vid slutet av 2013 och till 14 % vid slutet av Kommunstyrelsen godkänner bolagets budget för 2013 vilket innebär att Kommunfullmäktige föreslås besluta om avkastningskrav på 1,5 % på eget kapital samt en soliditet på 18 %. Kommunstyrelsen anser dock att det är viktigt att bolaget framöver visar ökade resultatnivåer, för att på sikt åter få upp soliditeten. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att sätta det 3-åriga soliditetskravet till %. Bolagets investeringar för 2013 på 39,2 mnkr, varav 35 mnkr avser nybyggnation, godkänns. Bolaget har förberett för kommande investeringar genom att ha största delen av sina lån räntebundna över 1 år. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. AB Sandhultsbostäder AB Sandhultsbostäder bostadsbestånd består av ca 200 lägenheter och nästan inga vakanser. Bolaget har en stabil ekonomi som har förbättrats över tiden, vilket innebär att låneskulden successivt kunnat minskas. Bolaget har en stabil bokförd soliditet på 13 %. Bolagets prognos för innevarande år är ett resultat på 0,9 mnkr efter finansnetto (+0,2 mnkr efter uppskjuten skatt) vilket är 0,3 mnkr sämre än Kommunfullmäktiges budget för Under 2012 hade planerats att påbörja nybyggnation på Alingsåsvägen 4 i Sandared. Inkomna anbud förkastades dock då de var för höga. En ny upphandling genom SABO har nu gett möjlighet att bygga med lönsamhet och byggstart är beräknad till våren AB Sandhultsbostäders budgetförslag för 2013 visar på ett resultat efter finansnetto på 0,8 mnkr. Budgetförslaget bygger på en ökad hyresnivå för

18 16 (20) /KS0671 bostäder och lokaler med 2-2,5 %. Bolaget aviserar att underhållskostnaderna kan komma att öka de kommande åren då det relativt unga fastighetsbeståndet nu kräver en högre underhållsnivå, och därmed kan resultat pressas nedåt. Kommande nybyggnationer innebär också ökade skulder och försämrad soliditet. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2013 med ett resultat före uppskjuten skatt på 0,8 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen 2013 till 4 % samt soliditeten till 12 % både för 2013 och på 3 års sikt. Bolagets investeringar på 20 mnkr för 2013 avseende nybyggnation på Alingsåsvägen 4 godkänns. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. AB Toarpshus AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av ca 350 lägenheter och inga vakanser. Bolaget har en relativt ansträngd ekonomi med låg soliditet. För 2012 prognostiserar bolaget ett resultat på +0,2 mnkr vilket är cirka 0,4 mnkr sämre än budget. Det försämrade resultatet beror främst på högre driftskostnader och avskrivningar, men även en ökning av outhyrt till följd av lägenheter avställda för reparation. Under 2012 har nybyggnation av 16 lägenheter utförts på badhusvägen av dessa har färdigställts under 2012, och övriga färdigställs under första kvartalet Bolagets budgetförslag för 2013 innebär ett resultat på +0,4 mnkr. Hyresökningarna har budgeterats till 2-2,5 %, och behövs för att täcka budgeterat ökade driftskostnader och ökat underhåll. Investeringarna budgeteras till 24,5 mnkr varav ca 22 mnkr avser nybyggnationen, och investering i fjärrvärme och balkongunderhåll beräknas till 2,5 mnkr. Nybyggnationerna som slutförs under 2013 innebär att skulderna ökar och sänker soliditeten. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2013 med ett resultat på 0,4 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen 2013 till 4 % samt soliditeten till 5-6 % både för 2013 och på 3 års sikt. Kommunstyrelsen godkänner investeringarna på 24,5 mnkr.

19 17 (20) /KS0671 Bolaget följer i stort kommunkoncernens räntestrategi och har cirka 50 % av skulderna räntebundna över ett år. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2013 godkänns. Viskaforshem AB Viskaforshems bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter. Vakansgraden är liksom för de övriga bostadsföretagen låg. Bolaget har en hög belåningsgrad samt en låg soliditet som de senaste åren kunnat stärkas något genom en relativt sett god resultatutveckling och ett aktieägartillskott För 2012 bedömer bolaget resultatet efter finansnetto till 1,3 mnkr vilket är något över kommunfullmäktiges godkända budget. Under 2012 har bolaget arbetat med ett antal projekt, bland annat renovering av området Herrgården och Källebergsgatan samt ombyggnad av fritidshem Rydboholm till lägenheter. Underhållet följer i stort plan, och under våren 2013 är bolaget klara med 90 % av sin investerings- och renoveringsplan. Viskaforshems inlämnade budgetförslag för 2013 innebär, liksom förväntat utfall 2012, ett resultat efter finansnetto på +1,3 mnkr, och ett nettoresultat efter justering för uppskjuten skatt på +0,8 mnkr. Resultatet motsvarar en avkastning på eget kapital på cirka 7 %. I det budgeterade resultatet ingår ökade avskrivningar till följd av genomförda renoveringar men minskade kostnader för elförbrukning då ombyggnationer gjorts till individuell mätning. Under 2013 slutförs de projekt som påbörjats 2012, dessutom kommer ombyggnad att ske av Fagersros äldreboende. Totala investeringar under 2013 uppgår till 25 mnkr. Investeringarna medför att skulderna ökar och påverkar soliditeten negativt. Bolaget har planer på att bygga en ny förskola i Rydboholm för Lokalförsörjningskontorets behov, samt en ekologisk villastad. Dessa investeringar tas upp av Kommunstyrelsen i separata ärenden vid senare tillfälle. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2013 med ett resultat efter finansnetto på 1,3 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen 2013 till 7 % samt soliditeten till 5-6 % både för 2013 och på 3 års sikt. Kommunstyrelsen godkänner investeringarna för 2013, innehållande slutförande av pågående projekt samt ombyggnaden av Fagersros äldreboende. Bolaget har en räntebindning som avviker kraftigt från kommunkoncernens huvudprincip om maximalt 50 % rörlig ränta. Då bolaget är räntekänsligt

20 18 (20) /KS0671 genom sin höga belåningsgrad anser Kommunstyrelsen att bolaget snarast ska vidta åtgärder för att nå upp till huvudprincipen för räntebindning. Med den reservationen godkänns bolagets finansiering och lånefördelning för 2013.

Borås Stad. Budget 2014. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2014. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2014 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2013-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Budget 2008. för de kommunala bolagen

Budget 2008. för de kommunala bolagen Budget 2008 för de kommunala bolagen Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas.

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6)

VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) VA-ENHETEN, RIKTLINJER OCH STYRPRINCIPER 1(6) INLEDNING Götene kommun införde från och med den 1 januari 1995 en balansräkningsmodell för tekniska kontorets VA-enhet (balansräkningsenhet). Införandet av

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningskontoret Gäller från: 27 april 2006 Antagen: KF 86/2006. FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN Ersätter tidigare gällande företagspolicy KF 162/1996 och ägardirektiv för under

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är antagen av Kommunfullmäktige i

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2015 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, 71 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

Läs mer

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management

Ekonomisk analys LKF. Real estate Management Ekonomisk analys LKF Marknad Lunds Kommun Uthyrningsgrad bostäder 99,93% 6 500 aktivt sökande i bokön, 17 300 passivt sökande Kötider Centrala Lund: Lunds ytterområden: Orter utanför Lunds stad: 4-15 år

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Ekonomirapport 1 2015 2015-06-08. Ekonomirapport 1 1 (8)

Ekonomirapport 1 2015 2015-06-08. Ekonomirapport 1 1 (8) -06-08 Ekonomirapport 1 1 (8) Jönköpings Rådhus AB -06-08 Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 6 Logistikbolag... 6 Utbildningsbolag...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1. BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2015 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB med dotterbolag,, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, Industribyggnader

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB

Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Ägardirektiv för Borås Djurpark AB 006:71 Ägardirektiv för Borås Djurpark AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer