Budget för de kommunala bolagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2008. för de kommunala bolagen"

Transkript

1 Budget 2008 för de kommunala bolagen

2 Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas. 5 - Återvinning. 6 - Vattenkraft Energi Investeringar 7 Borås Energi Nät AB Investeringar 8 Borås Djurpark AB.. 8 Borås kommuns Parkerings AB 10 Industribyggnader i Borås AB.. 11 Borås Lokaltrafik AB 11 AB Bostäder i Borås.. 13 Fristadbostäder AB 14 AB Sandhultsbostäder 14 AB Toarpshus. 15 Viskaforshem AB 16 Bilaga 1: Bolagens finansiering 2008 Bilaga 2: Bolagens egna budgetförslag 2008 Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi Nät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem AB

3 1 (17) Kommunfullmäktige Budget 2008 för de kommunala bolagen Omfattning Kommunens verksamhet är bred och omfattande. För närvarande omsätts årligen 7,1 miljarder kronor. Den största delen av verksamheten, 5,5 miljarder bedrivs under offentligrättsliga former genom en traditionell nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen och Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget, policys m.m. Kommunens verksamhet bedrivs också genom 11 bolag med en omsättning av 1,6 miljarder. Bolagen styrs av Aktiebolagslagens bestämmelser, Kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv. Bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller genom särskilda beslut, är formell till sin karaktär och behöver sällan ändras. Kommunerna har insett behovet att på ett bättre sätt styra och få insyn i de kommunala bolagen. Bakgrunden är att bolagen representerar en väsentlig del av kommunens tillgångar då de normalt är relativt mer investeringsintensiva än traditionell kommunal verksamhet. För Borås del redovisas i bokslutet 2006 för kommunkoncernen en balansomslutning för de helägda bolagen på 4,1 miljarder kronor att jämföras med förvaltningsorganisationens 5,1 miljarder kronor. Ägarstyrning Då bolagen representerar stora värden och därmed också en stor ekonomisk risk har Kommunfullmäktige sett att ägaren på ett tydligt sätt måste styra och följa upp verksamheten genom en utvecklad ägardialog. I Borås Stad liksom i flertalet andra kommuner har ett arbete skett med att utifrån ägardirektiv formulera verksamhets- och ekonomiska mål för de kommunala bolagen. Som ett led i en förbättrad styrning av bolagen beslutade Kommunfullmäktige den 15 mars 2001 om Nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Genom ägardirektiven förmedlar nu Kommunfullmäktige tydliga krav på företagen. I direktiven anges bl.a. att bolagen årligen skall upprätta en budget för det kommande kalenderåret och som skall godkännas av Kommunstyrelsen. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en verksamhetsplan. Dessutom skall ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden redovisas. Bolagens budgetar och verksamhetsplaner ligger sedan till grund för ägarens, Kommunfullmäktiges, fastställande av finansiella mål och avkastningskrav för det kommande budgetåret.

4 2 (17) Processen med att begära in bolagens budgetar för godkännande och fastställande av finansiella mål och avkastningskrav har verkat sedan 2002 i nuvarande form. Sedan 2003 godkänner också moderbolaget i Stadshuskoncernen dotterbolagens budgetförslag inför beslut i Kommunstyrelsen. Budgetprocess Ett av skälen till att formalisera behandlingen av bolagens budgetar är att underlätta för ägaren att föra en konstruktiv dialog med sina bolag. I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls planerings- och uppföljningssamtal liknande de som genomförs med de kommunala nämnderna. Denna utökade dialog ligger helt i linje med ägarens ambition att öka kommunikationen och styrningen av sina bolag. Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip inte är någon skillnad mellan en nämnd eller bolag i dessa avseenden. Kommunstyrelsen kunde i budgetarbetena inför 2005 och 2006 konstatera att budgetförslagen hade en skiftande kvalitet vad gäller form och innehåll. De former och innehåll som förväntades av det inlämnade materialet klargjordes därför inför 2007 års budget. Kommunstyrelsen kan inför 2008 konstatera att materialet håller ungefär samma standard som förra året. I de fall där bolaget fortfarande inte levererat en acceptabel kvalitet har detta tagits upp under budgetsamtalen. Ägarstyrning är en ständigt pågående process och rör ofta frågor som har bäring på flera år. I praktiken innebär detta att budgetbeslut ibland måste fattas fastän en fråga är under principiell prövning hos ägaren. Kommunstyrelsen avser under 2008, efter fastställande av bolagens budgetar, att ytterligare fördjupa kontakten med några företag. I nuläget avses i första hand Borås Energi och Miljö AB och Borås Djurpark AB där principiella frågor håller på att utredas och som i efterhand kan påverka drift- eller investeringsbudgetarna. Likaså måste ställning tas till Borås Lokaltrafiks förutsättningar i samband med nya eller förlängda trafikavtal. I samband med budgetarbetet 2008 har de olika bolagens VD-instruktioner inhämtats. Det är Kommunstyrelsens avsikt att under våren 2008 kunna redovisa någon sorts normalinstruktion för VD:ar. Ekonomiska mål Kommunstyrelsens bedömning av företagens resultat m.m. utgår i de flesta fall från var de står i dag. De långsiktiga målen bygger på ett långsiktigt önskvärt tillstånd. Branschkunskap och jämförelser med likartade företag kommer successivt att utvecklas. Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för Kommunstyrelsen redovisar därefter sitt förslag samt i tabellform avkastningskrav och

5 3 (17) finansiella mål. Kommunstyrelsen har liksom förra året valt att lyfta fram räntabilitet på eget kapital som avkastningskrav (resultat efter finansiella intäkter och kostnader i förhållande till egna kapitalet) och soliditet som mått på finansiell styrka. För de uppsatta långsiktiga målen anges i nuläget ingen tidsgräns när de skall vara uppfyllda. En del bolag har redan uppnått målen medan andra ges en längre tid. Kommunens mål är att ej behöva tillskjuta ytterligare aktieägartillskott till bolagen. Bolagssektorn skall genom egna resultat bygga upp sin ekonomi för att nå en långsiktigt god uthållighet. Bostadsföretagen genomför normalt hyresförhandlingar i slutet på året vilket innebär att budgetförslagen från bostadsföretagen i de flesta fall bygger på bedömningar av utfallet utifrån dessa förhandlingar. Om förhandlingarna är slutförda bygger budgetförslagen på faktisk utfall av dessa. För de kommunala bostadsföretagen gäller också särskilda regler för utdelning enligt förordning 2003:348. Beslutar ägaren om utdelning från företaget får avkastningen högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan med tillägg av en procentenhet. Sammantaget är det ca 5,2 %. För flertalet bostadsföretag har avkastningskraven satts något högre. Ägaren har för närvarande ingen avsikt att begära utdelning från bostadsföretagen vilket ger en frihet att utifrån bedömningar av bolagens ekonomiska ställning sätta relevanta avkastningskrav. Hos en del av bostadsföretagen har avkastningskraven dessutom satts väsentligt över denna nivå. För att få en rimlig resultatnivå i dessa bolag, vilket är nödvändigt för att stärka ekonomin, blir avkastningen i % av det egna kapitalet hög. Detta beror på att det egna kapitalet är lågt vilket i sig indikerar en svag ekonomisk ställning. Finanspolicy Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2005 att revidera Riktlinjer för kommunens penninghantering. Ett av skälen var bl.a. att Borås Stads lånestrategi, p.g.a. de senaste årens ränteutveckling, inte överensstämt med den av bolagen önskade och/eller tillämpade lånestrategin. Bolagen hade placerat en större andel av lånen än vad finanspolicyn tillät till rörlig ränta. Kommunstyrelsen konstaterade i sammanhanget att i takt med att räntan gått ned så har kommunens behov av en större andel bunden ränta minskat. Den nya lånestrategin bygger därför på en högre andel rörlig ränta samt en mer individuell bedömning av respektive bolag kopplat till kommunkoncernens totala placeringspolicy och risknivå. I samband med behandlingen av bolagens budgetar prövas nu och fastställs resp. bolags lånebehov och dess placering för det kommande året. Kommunstyrelsen kan konstatera att flertalet bolag har antagit egna finanspolicys som utgått från den av Kommunfullmäktige antagna. I några fall har bolagen föreslagit generella avsteg från Kommunens riktlinjer för penninghantering vad gäller ränterisken. Kommunstyrelsen har förståelse för om

6 4 (17) bolag under vissa förutsättningar önskar avvika från den koncerngemensamma placeringspolicyn men är inte beredd att godkänna generella avsteg. Sådana godkännanden görs istället i samband med antagandet av bolagens budgetar och gäller för ett år i taget. Finansiering av bolagen 2008 framgår av bilaga 1. Borås Stadshus AB Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn där Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi Nät AB, Borås Djurpark AB, Borås Parkerings AB och Industribyggnader i Borås AB ingår som dotterbolag. Moderbolaget bedriver ingen verksamhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att finansiera sina kostnader, som i huvudsak består av räntekostnader för lån från Borås Stad. Bolaget har i sitt budgetförslag utgått från ett resultat efter finansiella intäkter och kostnader på tkr och ett nollresultat efter koncernbidrag. Budgetförslaget innebär en oförändrad soliditet på 4 %. Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget, med ett resultat på tkr, för Borås Stadshus AB. Det långsiktiga finansiella målet föreslås vara oförändrat, dvs. en soliditetsnivå på 4-5 %. Borås Energi och Miljö AB Kommunfullmäktige beslutade i juni 2006 att Renhållningsverksamheten i förvaltningsform skulle slås ihop med Borås Energi ABs verksamhet till ett gemensamt bolag, Borås Energi och Miljö AB. År 2007 har varit det första verksamhetsåret för det nya bolaget. Prognosen för intäkterna är 599 mnkr, vilket är lägre än budgeterat. Lägre värmeförsäljning och marknadspriser på el är de främsta orsakerna. Resultatet beräknas till +10,1 jämfört med budgetens +20,8. Det nya bolaget har under 2007 arbetat med sin organisation i syfte att finna bästa möjliga lösning för att styra mot stadens miljövisioner och strategier. Samtidigt har en effektiv produktionsorganisation skapats i form av sex affärsområden: - Hushåll - Biogas - Återvinning - Vattenkraft - Energi - Nya marknader Den nya organisationen med affärsområden och stödfunktioner m.m. träder i kraft den 1 januari Kommunstyrelsen går nu i budgeten på de förutsätt-

7 5 (17) ningar som bolaget redovisar. Interna fördelningar och priser samt andra frågor mellan affärsområdena får utvecklas och prövas efter hand. Bolagets intäkter 2008 budgeteras till 641 mnkr, vilket är en ökning med 7 % i förhållande till prognosen för Ökningen består till största delen av pris- och volymökningar i fjärrvärmen. Resultatet efter kapitalkostnader budgeteras till +29,4 mnkr. Bolaget redovisar att resultatet ger en avkastning på eget kapital på höga 32,1 %, men att detta beror på ett enligt bolaget lågt eget kapital. Kommunstyrelsen noterar att ägarens ekonomiska mål är en avkastning på eget kapital på 10 % och en soliditet på %. Dessa mål får ses på mycket lång sikt och hänsyn måste nu tas till bolagets uppbyggnadsfas med stora investeringsbehov. Målet är att bolaget på sikt skall öka soliditeten genom egna resultat. Till detta resonemang kommer nu i ett parallellt ärende försäljningen av anläggningarna på Sobacken från Borås Stad till bolaget för 120 mnkr. Kommunstyrelsen kommer att se över finansiering och konsolidering av Borås Energi och Miljö AB. Hushåll Affärsområde Hushåll omfattar sophämtning, sortering, slam och latrin. Detta område är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras med en offentligrättslig taxa. Över tiden skall självkostnadsprincipen gälla. Intäkterna på 89,0 mnkr täcker kostnaderna med ett budgeterat överskott på 1,7 mnkr. Taxan föreslås vara oförändrad. I resultatet ingår en avbetalning av tidigare års underskott samt andel av återställning av gässlösadeponin. Kommunstyrelsen godkänner det budgeterade resultatet och förslaget till oförändrad taxa. Såsom bolaget redovisar har Borås en relativt hög renhållningstaxa, på 270:e plats i landet. Kommunstyrelsen tolkar dock denna placering till stor del som en effekt av kommunens höga ambitioner i avfallssammanhang. Exempel är den höggradiga källsorteringen med biologisk rötning och förbränning, avgiftsfria återvinningscenraler m.m. Biogas Affärsområdet omfattar rötning, gasproduktion, gasförsäljning m.m. Intäkterna för 2008 budgeteras till 23,3 mnkr vilket ger ett resultat på 6,4 mnkr. Ett genomsnittligt pris för gasen på 9,5 kr/nm 3 ligger som grund tillsammans med en försäljningsvolym på Nm 3, en ökning från Nm 3 under Kommunstyrelsen noterar prognosen om ökade försäljningsvolymer som till största del beror på nya biogasbussar inom lokaltrafiken. Kommunstyrelsen tillstyrker investeringar i processen för att öka och säkra gasproduktionen. Bolaget förutsätts arbeta med att säkra såväl produktionsprocess som förutsättningar för inleveranser av rötbart material. Om planerade

8 6 (17) investeringar och ökade försäljningsvolymer följer bolagets beräkningar så noterar Kommunstyrelsen kalkylerade resultatförbättringar kommande år. Återvinning Affärsområdet omfattar deponi, återvinningsstationer, återvinningscentraler m.m. Intäkterna budgeteras 2008 till 81,1 mnkr vilket ger ett resultat på +3,5 mnkr. Affärsområde Hushåll ersätter detta affärsområde för utförda tjänster i återvinningscentralerna och hanteringen av farligt avfall. Kommunstyrelsen noterar att affärsområde återvinning beräknas ge ett överskott, vilket är tillfredsställande. Det finns i budgetprocessen ingen möjlighet att studera områdets detaljekonomi och t.ex. relationer till hushållskollektivet. Detta får ske i senare sammanhang. Kommunstyrelsen godkänner bolagets budgetförslag och förutsätter att verksamheten kontinuerligt rationaliseras och följs upp. Bland annat har en översyn av återvinningscentralernas verksamhet och ekonomi annonserats av bolaget. Vattenkraft Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna Haby, Hulta, Häggårda och Axelfors. Planerad elproduktion 2008 är 30 Gwh. Intäkterna budgeteras till 13,2 mnkr vilket ger ett budgeterat resultat på +0,5 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget. Energi Affärsområdet omfattar fjärrvärme, kraftvärmeel, fjärrkyla och ånga. Budgeterad leverand fjärrvärme 2008 uppgår till 615 Gwh vilket är en ökning med 15 Gwh. Produktionen av el är budgeterad till 129 Gwh. Leveranser av fjärrkyla 8,5 Gwh. Priserna för fjärrvärme höjs med 2 5 % i de olika prisgrupperna och ökar intäkterna 2008 med 10 mnkr. Intäkterna beräknas till 475,3 mnkr vilket ger ett resultat på +34,0 mnkr, varav anslutningsavgifter utgör 10,1 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för affärsområdet Energi. Avgiftsökningarna är en naturlig konsekvens av prisutvecklingen inom området, men skall också ses mot bakgrund av en under senare år återhållen taxa.

9 7 (17) Den resultatförbättring på ca 25 mnkr/år som den nya avfallsförbränningen innebar användes till stor del för att hålla tillbaka avgiftsökningar. Investeringar Borås Energi och Miljö AB föreslår investeringar under 2008 för Borås Stad på 81,6 mnkr samt i egen regi för 234,9 mnkr. I denna investeringsvolym ligger större projekt som ackumulatortank, ledning Dalsjöfors, uppgradering av turbiner på Ryaverket. Kommunstyrelsen noterar en mycket hög investeringsnivå, och att större delen härrör sig till stora projekt som beräknas vara resultatförbättrande. Det ligger därför ett mycket stort ansvar hos bolaget för att lämnade kalkyler är rätta samt att projekten följs upp och styrs rätt. Kommunstyrelsen är medveten om att flera större investeringar också har en starkare miljöambition än ekonomisk lönsamhet t.ex. fjärrvärmeledning till Dalsjöfors. Beträffande de investeringar som bolaget beräknar att Borås Stad skall genomföra, som ägare till anläggningarna, påverkas dessa starkt av att anläggningarna vid Sobacken samt att turbiner och ställverk vid Ryaverket nu överförs till Borås Energi och Miljö AB. Detta gäller också investeringar i gasledning, tankställen m.m. som då ankommer på bolaget och kommer att prövas i särskilda ärenden. Några av förslagen är också av karaktären renovering och får lösas av bolaget internt i driftbudgeten. Godkända investeringar för Borås Stads räkning är i budgeten 5,0 mnkr. Avslutningsvis vill Kommunstyrelsen åter understryka att föreslagen nivå på investeringar är mycket hög. Det är därför angeläget och i linje med kommunens policy att minimera kapitalbindningen, att varje projekt prövas noggrant. Minst lika viktigt är sedan att följa upp genomförda projekt för att på så sätt förutom genom erfarenhetsuppbyggnad ge ägaren ett förtroende för bolagets kalkylkapacitet inför nästkommande investeringar. Bolagets förslag till finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Borås Energi Nät AB Borås Energi Nät AB började sin verksamhet i bolagsform Under de första åren redovisades stora årliga överskott, som mest ca 30 mnkr för Detta gjorde att bolaget utöver lämnade koncernbidrag, genom överavskrivningen, kunde bygga upp en obeskattad reserv som högst uppgick till 68,2 mnkr i bokslut Under senare år har resultaten fallit tillbaka och lagt sig på en nivå i enlighet med Kommunfullmäktiges avkastningskrav. För 2007 godkändes ett budgeterat resultat på 18,4 mnkr. Bolaget beräknar nu i sitt preliminära bokslut för

10 8 (17) ett totalt resultat på 18,2 mnkr, alltså marginellt sämre än budget. Komnät genererar för första gången ett positivt resultat, och då på +0,9 mnkr. I förslaget till budget 2008 beräknas ett resultat för Elnät på +18,6 mnkr och för Komnät på +1,9 mnkr. Totalt beräknas ett resultat för bolaget på 20,8 mnkr med en taxeökning fr.o.m. april på 7 %. Kommunstyrelsen anser att det budgeterade resultatet för elnätverksamheten på +18,6 mnkr är acceptabelt och i linje med det avkastningskrav som ägaren ställt. Denna nivå synes vara långsiktigt relevant. Föreslagen taxeökning är förhållandevis hög men bottnar bl.a. ökade kapitalkostnader till följd av investeringar såsom nya mätare och ökad leveranssäkerhet med hänsyn till stormen Gudrun m.m. Den nya taxan håller sig inom nätmyndighetens gränser innebärande nätnyttomodellens faktor 1,0. Beträffande affärsområde kommunikationsnät så är det budgeterade resultatet +1,9 mnkr, vilket är andra året då ett positivt resultat kan budgeteras. Detta innebär att de inledande årens förluster nu successivt återbetalas. Kommunstyrelsen godkänner under förutsättningarna ovan ett bolagsresultat på +20,8 mnkr. Kommunfullmäktige föreslås att fastställa avkastningen till 14,4 % och soliditeten till 22,1 %. På längre sikt föreslås soliditetsmålet till ca 30 %. Investeringar Borås Energi Nät ABs förslag till investeringsplan 2008 omfattar för elnätet 110,6 mnkr, för komnätsverksamhet 7,2 mnkr och för övrigt 5,8 mnkr, sammantaget 123,0 mnkr. Kommunstyrelsen anser att föreslagen nivå på investeringar är mycket hög. Det är därför angeläget och i linje med kommunens policy att minimera kapitalbindningen, att varje projekt prövas noggrant. Minst lika viktigt är sedan att följa upp genomförda projekt för att på så sätt förutom genom erfarenhetsuppbyggnad ge ägaren ett förtroende för bolagets kalkylkapacitet inför nästkommande investeringar. Bolagets förslag till investeringsbudget godkänns. Den relativt höga nivån beror till stor del på lagkrav på nya mätare ut till slutkund. En fortsatt försiktighet beträffande investeringarna i kommunikationsnätsverksamheten bör iakttagas. Att soliditeten i det korta perspektivet ligger lägre beror på gjorda investeringar. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Borås Djurpark AB Borås Djurpark ABs verksamhet består av tre affärsområden där förutom Djurparken även Boråsparken och Saltemads camping ingår. Respektive

11 9 (17) affärsområde är egna resultatenheter och uppföljningen av bolaget sker på denna nivå. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. För 2007 beräknas ett resultat på 12,0 mnkr, vilket är lika med budget. Jämfört med 2006 är detta en resultatförbättring på 1,4 mnkr. Bakgrunden har varit ett ökat besöksantal i djurparken samt lägre underskott i campingen, beroende på minskat arrende till Borås Stad. BoråsParksverksamheten visar ett relativt större underskott är budgeterad, dvs. 2,5 mnkr. Verksamheten i bolaget har i enlighet med beslut i budget 2007 varit föremål för utredning. Avsikten är att renodla bolagets djurparks- och campingdelar genom att överföra BoråsParken till Borås Stad. Kommunstyrelsen kan konstatera att bolaget inte lyckats att hantera BoråsParkens negativa resultatutveckling under De utredningar och remisser som gjorts under året har visat hur BoråsParkens verksamhet bör delas upp mellan Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och turistnämnden. Ett beslut väntas i Kommunfullmäktige i början på I avvaktan på detta bör bolaget avveckla den egna, i BoråsParken, ingående restaurangdelen. Det finns inga planer på att överföra denna till Borås Stad utan utredningarna pekar istället på catering eller annan entreprenör. Borås Djurpark AB har i sitt budgetförslag för 2008 utgått ifrån en oförändrad organisation och då bedömt att koncernbidraget behöver uppgå till 11,0 mnkr. Budgetförslaget innebär en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med beräknat utfall Budgeten utgår från att säsongen skall ha ett normalt besöksväder samt att en kampanj mot Göteborg tillsammans ökar besöken i djurparken till , vilket är fler än budget Intäkterna beräknas därigenom bli 4,7 mnkr bättre. Jämfört med Budget 2007 innebär förslaget att koncernbidraget till bolaget således sänks med 1,0 mnkr. Bolaget beräknar ett fortsatt stort underskott i BoråsParken medan djurparken och campingen visar klara resultatförbättringar. För campingens del beror detta på ytterligare sänkningar av det kommunala arrendet, vilket har sin bakgrund i sjunkande kapitalkostnader. Kommunstyrelsen har tidigare konstaterat att möjligheten till koncernbidrag nått en smärtgräns. Signalen till bolaget har varit att öka ambitioner på kostnadssidan måste mötas med rationaliseringar och/eller kompensationer på intäktssidan. Detta gäller givetvis även under För 2008 godkänner Kommunstyrelsen budgeten med ett nettounderskott på 11,0 mnkr. Resultatet kommer att senare justeras med hänsyn till eventuellt ändrad organisation. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa soliditeten till 4,0 %. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns.

12 10 (17) Borås kommuns Parkerings AB Borås Kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna parkeringsplatser på tomtmark som omfattar totalt platser. Dessutom hyrs ca 550 bilplatser ut. För parkeringsverksamheten på gatumark, som Gatunämnden ansvarar för, utför bolaget övervakning på uppdrag. För 2007 bedömer bolaget det ekonomiska utfallet till 2,9 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges fastställda Budget för Bolaget anger en högre beläggning som främsta skäl till det förbättrade resultatet. Bolagets relativt höga resultatnivå de senaste åren beror till stor dels på att inga nya större anläggningar tillförts bolaget. Nivån skall därför ses som ett ekonomiskt utrymme för att kunna bära framtida investeringar i större Parkeringsanläggningar. Fr.o.m ändrades de ekonomiska rutinerna för gatumarksparkeringen. Gatunämnden tar in samtliga intäkter från parkeringsverksamheten och ersätter Parkeringsbolaget för utförda övervakningstjänster. Denna ersättning beräknas att uppgå till 5,7 mnkr under Bolaget budgeterar för 2008 ett positivt resultat efter finansiella intäkter och kostnader på 2,7 mnkr. Resultatnivån är i princip lika med Bolagets budgetförslag bygger även på oförändrade avgifter under perioden Här menar kommunstyrelsen att det kan finnas skäl för bolaget att låta avgiftsnivån åtminstone följa den allmänna prisutvecklingen då kostnader för nya anläggningar kommer att belasta resultatet framöver. Vad gäller bolagets investeringsplan för perioden uppgår den till totalt 31,3 mnkr. Kommunstyrelsen tar vid den här budgetens godkännande endast ställning till föreslagna investeringar under 2008 på 260 tkr avseende p-automater. När det gäller investeringen i ny P-anläggning i kv. Asplyckan med planerad start 2009 måste bolaget och ägaren föra en dialog för att bl.a. klara ut ägandeformer, finansiering, lönsamhet m.m. Denna process har påbörjats. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förutsättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att skapa en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncernbidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar får ägaren se över bolagets ekonomiska situation. Nya investeringar utan finansiering med parkeringsköpsmedel kan bli relativt omfattande, vilket kan innebära en lägre soliditet om inte ägaren tillskjuter medel.

13 11 (17) Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008 vilket innebär ett resultat på tkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 43 % och soliditeten till 32 %. Investeringsbudgeten för 2008 uppgående till 260 tkr godkänns. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Industribyggnader i Borås AB Industribyggnader i Borås AB (IBAB) lämnar för 2007 en prognos på +15,3 mnkr att jämföras med budgeterade +2,1 mnkr. Den stora differensen beror på realisationsvinst på 14,5 mnkr vid avyttringen av fastigheten Navet 2. IBAB budgeterar för 2008 ett resultat på +2,3 mnkr efter finansiella poster. Avkastningen uppgår enligt budgetförslaget till 6 %. Resultatet är något bättre än förra årets budget. Soliditeten uppgår i bolagets budgetförslag till 30 %. Bolaget avser att under 2008 se över sitt fastighetsbestånd utifrån bolagets strategiska utgångspunkt för sitt fastighetsägande. Ev. förändringar får Kommunfullmäktige då ta ställning till. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008, vilket innebär ett resultat på +2,3 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningskravet till 6 % och soliditeten till 30 %. På längre sikt föreslås att avkastningskravet sätts till 6 % och soliditetsmålet till %. Investeringsplanen för 2008 på 5,0 mnkr avseende hyresgästanpassningar godkänns Bolaget har sedan tidigare kapacitet att möta mindre variationer i resultaten. Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga målet för bolagets soliditet i dagsläget kan ligga på %. Soliditetsnivån får sedan bedömas i samband med varje större investeringsuppdrag från kommunen eller egna investeringar/försäljningar av fastigheter. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Borås Lokaltrafik AB Borås Lokaltrafik AB redovisar fyra affärsområden: linjetrafik, färdtjänst, skolskjuts samt övrig verksamhet. Beträffande färdtjänsten så beräknar bolaget en drift fram till den 29 februari 2008 då nuvarande kontrakt går ut. För 2007 beräknar bolaget i de senaste prognoserna ett resultat på +3,2 mnkr efter aktieägartillskott på 8,9 mnkr, vilket är 0,9 mnkr bättre än budget. Borås Lokaltrafik AB redovisar ett budgetförslag för 2008 som bygger på att ägaren enligt tidigare beslut och avsättning går in med ett aktieägartillskott för att täcka förluster på framtida kontrakt. Det budgeterade resultatet är +2,9 mnkr efter ett ägartillskott på 8,0 mnkr. Om aktieägartillskottet räknas bort, som en jämförelsestörande post, så beräknas det egentliga resultatet efter finansiella poster till 5,1 mnkr.

14 12 (17) Bolagets budget har för andra året tagits fram i enlighet med den metod som utarbetats i samarbete med de konsulter som för ägarens räkning tidigare utrett verksamheten. Detta innebär att budgetunderlaget är nedbrutet på såväl kontonivå som på de olika trafikavtalen samt övriga affärsområden. Bolaget fortsätter att rationalisera verksamheten. Inför 2008 vidtages åtgärder för att ytterligare minska fordonsskador. Tyvärr motverkas denna resultatförbättring av ett ökat underhåll. Trots noggranna beräkningar varnar bolaget för osäkerhet i det budgeterade resultatet. De främsta orsakerna är risken för att trafikavtalens index inte kompenserar kostnadsökningarna fullt ut samt att räntan på lånen höjs. Avvecklingskostnader i samband med utgående färdtjänstavtal beräknas till 0,7 mnkr. I investeringsbudgeten föreslår Borås Lokaltrafik AB för 2008 ett belopp på 26,2 mnkr. Av detta avser 25,0 mnkr inköp av 11 nya bussar. Avsikten är att kunna föryngra bussbeståndet i stadstrafiken med nya gasdrivna fordon. Kommunstyrelsen kan nu, liksom tidigare i samband med den ägarutredning som genomförts, konstatera att bolaget är fast i strukturella underskott. Ägareutredning visade tydligt att huvudavtalen för landsbygdstrafiken har kalkylerats med för låga marginaler. Bolaget är beroende av de ägartillskott på sammanlagt 24 mnkr som tidigare beslutats av Kommunfullmäktige och som nu förbättrar de årliga resultaten. Efter genomförd ägarutredning beslutade Kommunfullmäktige att för närvarande inte försälja Borås Lokaltrafik AB. Kommunstyrelsen är efter planerings- och uppföljningssamtal med Borås Lokaltrafik AB, egna controllerinsatser samt en omfattande konsultinsats övertygad om att bolagets alla resurser satts till för att komma tillrätta med ekonomi och ekonomistyrningskapaciteten. Ledningen har under senare år visat den kompetens och transparens som är nödvändigt i detta läge. Budget, uppföljningar och resultat under de två senaste åren visar på en positiv utveckling i detta avseende. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008 på +2,9 mnkr, vilket innebär ett resultat på -5,1 mnkr före disposition av ett ägartillskott på 8,0 mnkr. I ett läge där bolagets balansräkning räddats av omfattande ägartillskott är det inte meningsfullt att fastställa avkastningskrav och soliditetsmål. Kontinuerliga ägartillskott kommer sannolikt erfordras tills nya trafikavtal finns. Kommunstyrelsen förutsätter att alla möjligheter till rationaliseringar prövas och tas tillvara. Beträffande investeringar i nya fordon så måste inköpen underställas Kommunstyrelsens prövning. Borås Lokaltrafik AB har begärt ägarens uppfattning avseende förlängning av avtalet för stadstrafik. Besked i denna fråga kommer. Det är i princip Väst-

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2013

Delårsbokslut Augusti 2013 Delårsbokslut Augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Vision och mål 9 2.3 Finansiell

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2012. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2012 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2011-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB

Läs mer

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10

Koncernbudget år 2014 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Dnr KS-2013-744 Dpl 10 sid 1 (21) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-12-20 Marcus Berg, 054-540 80 49 marcus.berg@karlstad.se Koncernbudget år Dnr KS-2013-744 Dpl 10 Ärende Kommunen driver verksamhet

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet

Ekonomiskt utfall och ställning i korthet Finansiell analys Ekonomiskt utfall och ställning i korthet I koncernen Karlstads kommun ingår förutom kommunen även de helägda bolagen inom Stadshuskoncernen samt delägda bolag, stiftelser och kommunalförbund

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

1, KS 2014-02-19 08:00

1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 / :s bilaga: Baskalkyl 2014-02-18 BASKALKYL Budgetförutsättningar och budgetläge inför direktiv och ramar för budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE

FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE FÖRSÄTTSSIDA, BLÄDDRA VIDARE Finansiell analys Kommunen En bedömning av kommunens finansiella situation grundar sig på flera aspekter. Ofta läggs fokus på enbart resultatet, inte minst efter tillkomsten

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18

Ovanåkers kommun. Riskhantering kommunala bolag. Granskningsrapport, lekmannarevision. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2015 Antal sidor: 18 Granskningsrapport, lekmannarevision Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 2.1 Varför granska risker? 3 2.2 Vad menar vi med risker? 3 3. Syfte 4 4. Avgränsning

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta:

BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: 1 BESLUTSFÖRSLAG Budgetförslag 2013 för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB och Industribyggnader i Borås AB

Läs mer