Budget för de kommunala bolagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2008. för de kommunala bolagen"

Transkript

1 Budget 2008 för de kommunala bolagen

2 Innehållsförteckning Sid Omfattning. 1 Ägarstyrning.. 1 Budgetprocess 2 Ekonomiska mål. 2 Finanspolicy 3 Borås Stadshus AB.. 4 Energi och Miljö AB 4 - Hushåll 5 - Biogas. 5 - Återvinning. 6 - Vattenkraft Energi Investeringar 7 Borås Energi Nät AB Investeringar 8 Borås Djurpark AB.. 8 Borås kommuns Parkerings AB 10 Industribyggnader i Borås AB.. 11 Borås Lokaltrafik AB 11 AB Bostäder i Borås.. 13 Fristadbostäder AB 14 AB Sandhultsbostäder 14 AB Toarpshus. 15 Viskaforshem AB 16 Bilaga 1: Bolagens finansiering 2008 Bilaga 2: Bolagens egna budgetförslag 2008 Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi Nät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem AB

3 1 (17) Kommunfullmäktige Budget 2008 för de kommunala bolagen Omfattning Kommunens verksamhet är bred och omfattande. För närvarande omsätts årligen 7,1 miljarder kronor. Den största delen av verksamheten, 5,5 miljarder bedrivs under offentligrättsliga former genom en traditionell nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen och Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget, policys m.m. Kommunens verksamhet bedrivs också genom 11 bolag med en omsättning av 1,6 miljarder. Bolagen styrs av Aktiebolagslagens bestämmelser, Kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv. Bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller genom särskilda beslut, är formell till sin karaktär och behöver sällan ändras. Kommunerna har insett behovet att på ett bättre sätt styra och få insyn i de kommunala bolagen. Bakgrunden är att bolagen representerar en väsentlig del av kommunens tillgångar då de normalt är relativt mer investeringsintensiva än traditionell kommunal verksamhet. För Borås del redovisas i bokslutet 2006 för kommunkoncernen en balansomslutning för de helägda bolagen på 4,1 miljarder kronor att jämföras med förvaltningsorganisationens 5,1 miljarder kronor. Ägarstyrning Då bolagen representerar stora värden och därmed också en stor ekonomisk risk har Kommunfullmäktige sett att ägaren på ett tydligt sätt måste styra och följa upp verksamheten genom en utvecklad ägardialog. I Borås Stad liksom i flertalet andra kommuner har ett arbete skett med att utifrån ägardirektiv formulera verksamhets- och ekonomiska mål för de kommunala bolagen. Som ett led i en förbättrad styrning av bolagen beslutade Kommunfullmäktige den 15 mars 2001 om Nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Genom ägardirektiven förmedlar nu Kommunfullmäktige tydliga krav på företagen. I direktiven anges bl.a. att bolagen årligen skall upprätta en budget för det kommande kalenderåret och som skall godkännas av Kommunstyrelsen. Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en verksamhetsplan. Dessutom skall ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden redovisas. Bolagens budgetar och verksamhetsplaner ligger sedan till grund för ägarens, Kommunfullmäktiges, fastställande av finansiella mål och avkastningskrav för det kommande budgetåret.

4 2 (17) Processen med att begära in bolagens budgetar för godkännande och fastställande av finansiella mål och avkastningskrav har verkat sedan 2002 i nuvarande form. Sedan 2003 godkänner också moderbolaget i Stadshuskoncernen dotterbolagens budgetförslag inför beslut i Kommunstyrelsen. Budgetprocess Ett av skälen till att formalisera behandlingen av bolagens budgetar är att underlätta för ägaren att föra en konstruktiv dialog med sina bolag. I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls planerings- och uppföljningssamtal liknande de som genomförs med de kommunala nämnderna. Denna utökade dialog ligger helt i linje med ägarens ambition att öka kommunikationen och styrningen av sina bolag. Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip inte är någon skillnad mellan en nämnd eller bolag i dessa avseenden. Kommunstyrelsen kunde i budgetarbetena inför 2005 och 2006 konstatera att budgetförslagen hade en skiftande kvalitet vad gäller form och innehåll. De former och innehåll som förväntades av det inlämnade materialet klargjordes därför inför 2007 års budget. Kommunstyrelsen kan inför 2008 konstatera att materialet håller ungefär samma standard som förra året. I de fall där bolaget fortfarande inte levererat en acceptabel kvalitet har detta tagits upp under budgetsamtalen. Ägarstyrning är en ständigt pågående process och rör ofta frågor som har bäring på flera år. I praktiken innebär detta att budgetbeslut ibland måste fattas fastän en fråga är under principiell prövning hos ägaren. Kommunstyrelsen avser under 2008, efter fastställande av bolagens budgetar, att ytterligare fördjupa kontakten med några företag. I nuläget avses i första hand Borås Energi och Miljö AB och Borås Djurpark AB där principiella frågor håller på att utredas och som i efterhand kan påverka drift- eller investeringsbudgetarna. Likaså måste ställning tas till Borås Lokaltrafiks förutsättningar i samband med nya eller förlängda trafikavtal. I samband med budgetarbetet 2008 har de olika bolagens VD-instruktioner inhämtats. Det är Kommunstyrelsens avsikt att under våren 2008 kunna redovisa någon sorts normalinstruktion för VD:ar. Ekonomiska mål Kommunstyrelsens bedömning av företagens resultat m.m. utgår i de flesta fall från var de står i dag. De långsiktiga målen bygger på ett långsiktigt önskvärt tillstånd. Branschkunskap och jämförelser med likartade företag kommer successivt att utvecklas. Nedan kommenteras bolagens förslag till budgetar för Kommunstyrelsen redovisar därefter sitt förslag samt i tabellform avkastningskrav och

5 3 (17) finansiella mål. Kommunstyrelsen har liksom förra året valt att lyfta fram räntabilitet på eget kapital som avkastningskrav (resultat efter finansiella intäkter och kostnader i förhållande till egna kapitalet) och soliditet som mått på finansiell styrka. För de uppsatta långsiktiga målen anges i nuläget ingen tidsgräns när de skall vara uppfyllda. En del bolag har redan uppnått målen medan andra ges en längre tid. Kommunens mål är att ej behöva tillskjuta ytterligare aktieägartillskott till bolagen. Bolagssektorn skall genom egna resultat bygga upp sin ekonomi för att nå en långsiktigt god uthållighet. Bostadsföretagen genomför normalt hyresförhandlingar i slutet på året vilket innebär att budgetförslagen från bostadsföretagen i de flesta fall bygger på bedömningar av utfallet utifrån dessa förhandlingar. Om förhandlingarna är slutförda bygger budgetförslagen på faktisk utfall av dessa. För de kommunala bostadsföretagen gäller också särskilda regler för utdelning enligt förordning 2003:348. Beslutar ägaren om utdelning från företaget får avkastningen högst motsvara den genomsnittliga statslåneräntan med tillägg av en procentenhet. Sammantaget är det ca 5,2 %. För flertalet bostadsföretag har avkastningskraven satts något högre. Ägaren har för närvarande ingen avsikt att begära utdelning från bostadsföretagen vilket ger en frihet att utifrån bedömningar av bolagens ekonomiska ställning sätta relevanta avkastningskrav. Hos en del av bostadsföretagen har avkastningskraven dessutom satts väsentligt över denna nivå. För att få en rimlig resultatnivå i dessa bolag, vilket är nödvändigt för att stärka ekonomin, blir avkastningen i % av det egna kapitalet hög. Detta beror på att det egna kapitalet är lågt vilket i sig indikerar en svag ekonomisk ställning. Finanspolicy Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2005 att revidera Riktlinjer för kommunens penninghantering. Ett av skälen var bl.a. att Borås Stads lånestrategi, p.g.a. de senaste årens ränteutveckling, inte överensstämt med den av bolagen önskade och/eller tillämpade lånestrategin. Bolagen hade placerat en större andel av lånen än vad finanspolicyn tillät till rörlig ränta. Kommunstyrelsen konstaterade i sammanhanget att i takt med att räntan gått ned så har kommunens behov av en större andel bunden ränta minskat. Den nya lånestrategin bygger därför på en högre andel rörlig ränta samt en mer individuell bedömning av respektive bolag kopplat till kommunkoncernens totala placeringspolicy och risknivå. I samband med behandlingen av bolagens budgetar prövas nu och fastställs resp. bolags lånebehov och dess placering för det kommande året. Kommunstyrelsen kan konstatera att flertalet bolag har antagit egna finanspolicys som utgått från den av Kommunfullmäktige antagna. I några fall har bolagen föreslagit generella avsteg från Kommunens riktlinjer för penninghantering vad gäller ränterisken. Kommunstyrelsen har förståelse för om

6 4 (17) bolag under vissa förutsättningar önskar avvika från den koncerngemensamma placeringspolicyn men är inte beredd att godkänna generella avsteg. Sådana godkännanden görs istället i samband med antagandet av bolagens budgetar och gäller för ett år i taget. Finansiering av bolagen 2008 framgår av bilaga 1. Borås Stadshus AB Borås Stadshus AB är moderbolag i koncernen med samma namn där Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi Nät AB, Borås Djurpark AB, Borås Parkerings AB och Industribyggnader i Borås AB ingår som dotterbolag. Moderbolaget bedriver ingen verksamhet, utan är beroende av koncernbidrag från dotterbolagen för att finansiera sina kostnader, som i huvudsak består av räntekostnader för lån från Borås Stad. Bolaget har i sitt budgetförslag utgått från ett resultat efter finansiella intäkter och kostnader på tkr och ett nollresultat efter koncernbidrag. Budgetförslaget innebär en oförändrad soliditet på 4 %. Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget, med ett resultat på tkr, för Borås Stadshus AB. Det långsiktiga finansiella målet föreslås vara oförändrat, dvs. en soliditetsnivå på 4-5 %. Borås Energi och Miljö AB Kommunfullmäktige beslutade i juni 2006 att Renhållningsverksamheten i förvaltningsform skulle slås ihop med Borås Energi ABs verksamhet till ett gemensamt bolag, Borås Energi och Miljö AB. År 2007 har varit det första verksamhetsåret för det nya bolaget. Prognosen för intäkterna är 599 mnkr, vilket är lägre än budgeterat. Lägre värmeförsäljning och marknadspriser på el är de främsta orsakerna. Resultatet beräknas till +10,1 jämfört med budgetens +20,8. Det nya bolaget har under 2007 arbetat med sin organisation i syfte att finna bästa möjliga lösning för att styra mot stadens miljövisioner och strategier. Samtidigt har en effektiv produktionsorganisation skapats i form av sex affärsområden: - Hushåll - Biogas - Återvinning - Vattenkraft - Energi - Nya marknader Den nya organisationen med affärsområden och stödfunktioner m.m. träder i kraft den 1 januari Kommunstyrelsen går nu i budgeten på de förutsätt-

7 5 (17) ningar som bolaget redovisar. Interna fördelningar och priser samt andra frågor mellan affärsområdena får utvecklas och prövas efter hand. Bolagets intäkter 2008 budgeteras till 641 mnkr, vilket är en ökning med 7 % i förhållande till prognosen för Ökningen består till största delen av pris- och volymökningar i fjärrvärmen. Resultatet efter kapitalkostnader budgeteras till +29,4 mnkr. Bolaget redovisar att resultatet ger en avkastning på eget kapital på höga 32,1 %, men att detta beror på ett enligt bolaget lågt eget kapital. Kommunstyrelsen noterar att ägarens ekonomiska mål är en avkastning på eget kapital på 10 % och en soliditet på %. Dessa mål får ses på mycket lång sikt och hänsyn måste nu tas till bolagets uppbyggnadsfas med stora investeringsbehov. Målet är att bolaget på sikt skall öka soliditeten genom egna resultat. Till detta resonemang kommer nu i ett parallellt ärende försäljningen av anläggningarna på Sobacken från Borås Stad till bolaget för 120 mnkr. Kommunstyrelsen kommer att se över finansiering och konsolidering av Borås Energi och Miljö AB. Hushåll Affärsområde Hushåll omfattar sophämtning, sortering, slam och latrin. Detta område är en myndighetsuppgift på uppdrag av Borås Stad och finansieras med en offentligrättslig taxa. Över tiden skall självkostnadsprincipen gälla. Intäkterna på 89,0 mnkr täcker kostnaderna med ett budgeterat överskott på 1,7 mnkr. Taxan föreslås vara oförändrad. I resultatet ingår en avbetalning av tidigare års underskott samt andel av återställning av gässlösadeponin. Kommunstyrelsen godkänner det budgeterade resultatet och förslaget till oförändrad taxa. Såsom bolaget redovisar har Borås en relativt hög renhållningstaxa, på 270:e plats i landet. Kommunstyrelsen tolkar dock denna placering till stor del som en effekt av kommunens höga ambitioner i avfallssammanhang. Exempel är den höggradiga källsorteringen med biologisk rötning och förbränning, avgiftsfria återvinningscenraler m.m. Biogas Affärsområdet omfattar rötning, gasproduktion, gasförsäljning m.m. Intäkterna för 2008 budgeteras till 23,3 mnkr vilket ger ett resultat på 6,4 mnkr. Ett genomsnittligt pris för gasen på 9,5 kr/nm 3 ligger som grund tillsammans med en försäljningsvolym på Nm 3, en ökning från Nm 3 under Kommunstyrelsen noterar prognosen om ökade försäljningsvolymer som till största del beror på nya biogasbussar inom lokaltrafiken. Kommunstyrelsen tillstyrker investeringar i processen för att öka och säkra gasproduktionen. Bolaget förutsätts arbeta med att säkra såväl produktionsprocess som förutsättningar för inleveranser av rötbart material. Om planerade

8 6 (17) investeringar och ökade försäljningsvolymer följer bolagets beräkningar så noterar Kommunstyrelsen kalkylerade resultatförbättringar kommande år. Återvinning Affärsområdet omfattar deponi, återvinningsstationer, återvinningscentraler m.m. Intäkterna budgeteras 2008 till 81,1 mnkr vilket ger ett resultat på +3,5 mnkr. Affärsområde Hushåll ersätter detta affärsområde för utförda tjänster i återvinningscentralerna och hanteringen av farligt avfall. Kommunstyrelsen noterar att affärsområde återvinning beräknas ge ett överskott, vilket är tillfredsställande. Det finns i budgetprocessen ingen möjlighet att studera områdets detaljekonomi och t.ex. relationer till hushållskollektivet. Detta får ske i senare sammanhang. Kommunstyrelsen godkänner bolagets budgetförslag och förutsätter att verksamheten kontinuerligt rationaliseras och följs upp. Bland annat har en översyn av återvinningscentralernas verksamhet och ekonomi annonserats av bolaget. Vattenkraft Affärsområdet omfattar vattenkraftstationerna Haby, Hulta, Häggårda och Axelfors. Planerad elproduktion 2008 är 30 Gwh. Intäkterna budgeteras till 13,2 mnkr vilket ger ett budgeterat resultat på +0,5 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner budgetförslaget. Energi Affärsområdet omfattar fjärrvärme, kraftvärmeel, fjärrkyla och ånga. Budgeterad leverand fjärrvärme 2008 uppgår till 615 Gwh vilket är en ökning med 15 Gwh. Produktionen av el är budgeterad till 129 Gwh. Leveranser av fjärrkyla 8,5 Gwh. Priserna för fjärrvärme höjs med 2 5 % i de olika prisgrupperna och ökar intäkterna 2008 med 10 mnkr. Intäkterna beräknas till 475,3 mnkr vilket ger ett resultat på +34,0 mnkr, varav anslutningsavgifter utgör 10,1 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till budget för affärsområdet Energi. Avgiftsökningarna är en naturlig konsekvens av prisutvecklingen inom området, men skall också ses mot bakgrund av en under senare år återhållen taxa.

9 7 (17) Den resultatförbättring på ca 25 mnkr/år som den nya avfallsförbränningen innebar användes till stor del för att hålla tillbaka avgiftsökningar. Investeringar Borås Energi och Miljö AB föreslår investeringar under 2008 för Borås Stad på 81,6 mnkr samt i egen regi för 234,9 mnkr. I denna investeringsvolym ligger större projekt som ackumulatortank, ledning Dalsjöfors, uppgradering av turbiner på Ryaverket. Kommunstyrelsen noterar en mycket hög investeringsnivå, och att större delen härrör sig till stora projekt som beräknas vara resultatförbättrande. Det ligger därför ett mycket stort ansvar hos bolaget för att lämnade kalkyler är rätta samt att projekten följs upp och styrs rätt. Kommunstyrelsen är medveten om att flera större investeringar också har en starkare miljöambition än ekonomisk lönsamhet t.ex. fjärrvärmeledning till Dalsjöfors. Beträffande de investeringar som bolaget beräknar att Borås Stad skall genomföra, som ägare till anläggningarna, påverkas dessa starkt av att anläggningarna vid Sobacken samt att turbiner och ställverk vid Ryaverket nu överförs till Borås Energi och Miljö AB. Detta gäller också investeringar i gasledning, tankställen m.m. som då ankommer på bolaget och kommer att prövas i särskilda ärenden. Några av förslagen är också av karaktären renovering och får lösas av bolaget internt i driftbudgeten. Godkända investeringar för Borås Stads räkning är i budgeten 5,0 mnkr. Avslutningsvis vill Kommunstyrelsen åter understryka att föreslagen nivå på investeringar är mycket hög. Det är därför angeläget och i linje med kommunens policy att minimera kapitalbindningen, att varje projekt prövas noggrant. Minst lika viktigt är sedan att följa upp genomförda projekt för att på så sätt förutom genom erfarenhetsuppbyggnad ge ägaren ett förtroende för bolagets kalkylkapacitet inför nästkommande investeringar. Bolagets förslag till finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Borås Energi Nät AB Borås Energi Nät AB började sin verksamhet i bolagsform Under de första åren redovisades stora årliga överskott, som mest ca 30 mnkr för Detta gjorde att bolaget utöver lämnade koncernbidrag, genom överavskrivningen, kunde bygga upp en obeskattad reserv som högst uppgick till 68,2 mnkr i bokslut Under senare år har resultaten fallit tillbaka och lagt sig på en nivå i enlighet med Kommunfullmäktiges avkastningskrav. För 2007 godkändes ett budgeterat resultat på 18,4 mnkr. Bolaget beräknar nu i sitt preliminära bokslut för

10 8 (17) ett totalt resultat på 18,2 mnkr, alltså marginellt sämre än budget. Komnät genererar för första gången ett positivt resultat, och då på +0,9 mnkr. I förslaget till budget 2008 beräknas ett resultat för Elnät på +18,6 mnkr och för Komnät på +1,9 mnkr. Totalt beräknas ett resultat för bolaget på 20,8 mnkr med en taxeökning fr.o.m. april på 7 %. Kommunstyrelsen anser att det budgeterade resultatet för elnätverksamheten på +18,6 mnkr är acceptabelt och i linje med det avkastningskrav som ägaren ställt. Denna nivå synes vara långsiktigt relevant. Föreslagen taxeökning är förhållandevis hög men bottnar bl.a. ökade kapitalkostnader till följd av investeringar såsom nya mätare och ökad leveranssäkerhet med hänsyn till stormen Gudrun m.m. Den nya taxan håller sig inom nätmyndighetens gränser innebärande nätnyttomodellens faktor 1,0. Beträffande affärsområde kommunikationsnät så är det budgeterade resultatet +1,9 mnkr, vilket är andra året då ett positivt resultat kan budgeteras. Detta innebär att de inledande årens förluster nu successivt återbetalas. Kommunstyrelsen godkänner under förutsättningarna ovan ett bolagsresultat på +20,8 mnkr. Kommunfullmäktige föreslås att fastställa avkastningen till 14,4 % och soliditeten till 22,1 %. På längre sikt föreslås soliditetsmålet till ca 30 %. Investeringar Borås Energi Nät ABs förslag till investeringsplan 2008 omfattar för elnätet 110,6 mnkr, för komnätsverksamhet 7,2 mnkr och för övrigt 5,8 mnkr, sammantaget 123,0 mnkr. Kommunstyrelsen anser att föreslagen nivå på investeringar är mycket hög. Det är därför angeläget och i linje med kommunens policy att minimera kapitalbindningen, att varje projekt prövas noggrant. Minst lika viktigt är sedan att följa upp genomförda projekt för att på så sätt förutom genom erfarenhetsuppbyggnad ge ägaren ett förtroende för bolagets kalkylkapacitet inför nästkommande investeringar. Bolagets förslag till investeringsbudget godkänns. Den relativt höga nivån beror till stor del på lagkrav på nya mätare ut till slutkund. En fortsatt försiktighet beträffande investeringarna i kommunikationsnätsverksamheten bör iakttagas. Att soliditeten i det korta perspektivet ligger lägre beror på gjorda investeringar. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Borås Djurpark AB Borås Djurpark ABs verksamhet består av tre affärsområden där förutom Djurparken även Boråsparken och Saltemads camping ingår. Respektive

11 9 (17) affärsområde är egna resultatenheter och uppföljningen av bolaget sker på denna nivå. Bolagets ekonomi förutsätter ett årligt koncernbidrag från moderbolaget Borås Stadshus AB. För 2007 beräknas ett resultat på 12,0 mnkr, vilket är lika med budget. Jämfört med 2006 är detta en resultatförbättring på 1,4 mnkr. Bakgrunden har varit ett ökat besöksantal i djurparken samt lägre underskott i campingen, beroende på minskat arrende till Borås Stad. BoråsParksverksamheten visar ett relativt större underskott är budgeterad, dvs. 2,5 mnkr. Verksamheten i bolaget har i enlighet med beslut i budget 2007 varit föremål för utredning. Avsikten är att renodla bolagets djurparks- och campingdelar genom att överföra BoråsParken till Borås Stad. Kommunstyrelsen kan konstatera att bolaget inte lyckats att hantera BoråsParkens negativa resultatutveckling under De utredningar och remisser som gjorts under året har visat hur BoråsParkens verksamhet bör delas upp mellan Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och turistnämnden. Ett beslut väntas i Kommunfullmäktige i början på I avvaktan på detta bör bolaget avveckla den egna, i BoråsParken, ingående restaurangdelen. Det finns inga planer på att överföra denna till Borås Stad utan utredningarna pekar istället på catering eller annan entreprenör. Borås Djurpark AB har i sitt budgetförslag för 2008 utgått ifrån en oförändrad organisation och då bedömt att koncernbidraget behöver uppgå till 11,0 mnkr. Budgetförslaget innebär en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med beräknat utfall Budgeten utgår från att säsongen skall ha ett normalt besöksväder samt att en kampanj mot Göteborg tillsammans ökar besöken i djurparken till , vilket är fler än budget Intäkterna beräknas därigenom bli 4,7 mnkr bättre. Jämfört med Budget 2007 innebär förslaget att koncernbidraget till bolaget således sänks med 1,0 mnkr. Bolaget beräknar ett fortsatt stort underskott i BoråsParken medan djurparken och campingen visar klara resultatförbättringar. För campingens del beror detta på ytterligare sänkningar av det kommunala arrendet, vilket har sin bakgrund i sjunkande kapitalkostnader. Kommunstyrelsen har tidigare konstaterat att möjligheten till koncernbidrag nått en smärtgräns. Signalen till bolaget har varit att öka ambitioner på kostnadssidan måste mötas med rationaliseringar och/eller kompensationer på intäktssidan. Detta gäller givetvis även under För 2008 godkänner Kommunstyrelsen budgeten med ett nettounderskott på 11,0 mnkr. Resultatet kommer att senare justeras med hänsyn till eventuellt ändrad organisation. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa soliditeten till 4,0 %. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns.

12 10 (17) Borås kommuns Parkerings AB Borås Kommuns Parkerings AB ansvarar för kommunens allmänna parkeringsplatser på tomtmark som omfattar totalt platser. Dessutom hyrs ca 550 bilplatser ut. För parkeringsverksamheten på gatumark, som Gatunämnden ansvarar för, utför bolaget övervakning på uppdrag. För 2007 bedömer bolaget det ekonomiska utfallet till 2,9 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges fastställda Budget för Bolaget anger en högre beläggning som främsta skäl till det förbättrade resultatet. Bolagets relativt höga resultatnivå de senaste åren beror till stor dels på att inga nya större anläggningar tillförts bolaget. Nivån skall därför ses som ett ekonomiskt utrymme för att kunna bära framtida investeringar i större Parkeringsanläggningar. Fr.o.m ändrades de ekonomiska rutinerna för gatumarksparkeringen. Gatunämnden tar in samtliga intäkter från parkeringsverksamheten och ersätter Parkeringsbolaget för utförda övervakningstjänster. Denna ersättning beräknas att uppgå till 5,7 mnkr under Bolaget budgeterar för 2008 ett positivt resultat efter finansiella intäkter och kostnader på 2,7 mnkr. Resultatnivån är i princip lika med Bolagets budgetförslag bygger även på oförändrade avgifter under perioden Här menar kommunstyrelsen att det kan finnas skäl för bolaget att låta avgiftsnivån åtminstone följa den allmänna prisutvecklingen då kostnader för nya anläggningar kommer att belasta resultatet framöver. Vad gäller bolagets investeringsplan för perioden uppgår den till totalt 31,3 mnkr. Kommunstyrelsen tar vid den här budgetens godkännande endast ställning till föreslagna investeringar under 2008 på 260 tkr avseende p-automater. När det gäller investeringen i ny P-anläggning i kv. Asplyckan med planerad start 2009 måste bolaget och ägaren föra en dialog för att bl.a. klara ut ägandeformer, finansiering, lönsamhet m.m. Denna process har påbörjats. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget betona att bolagets ekonomiska förutsättningar till stor del styrs av beslut om parkeringspolicy, investeringar m.m. Överskott inom bolagets löpande verksamhet får hanteras utifrån behovet att skapa en reserv inför större investeringar alternativt hanteras genom koncernbidrag. I samband med varje beslut om investeringar i parkeringsanläggningar får ägaren se över bolagets ekonomiska situation. Nya investeringar utan finansiering med parkeringsköpsmedel kan bli relativt omfattande, vilket kan innebära en lägre soliditet om inte ägaren tillskjuter medel.

13 11 (17) Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008 vilket innebär ett resultat på tkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 43 % och soliditeten till 32 %. Investeringsbudgeten för 2008 uppgående till 260 tkr godkänns. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Industribyggnader i Borås AB Industribyggnader i Borås AB (IBAB) lämnar för 2007 en prognos på +15,3 mnkr att jämföras med budgeterade +2,1 mnkr. Den stora differensen beror på realisationsvinst på 14,5 mnkr vid avyttringen av fastigheten Navet 2. IBAB budgeterar för 2008 ett resultat på +2,3 mnkr efter finansiella poster. Avkastningen uppgår enligt budgetförslaget till 6 %. Resultatet är något bättre än förra årets budget. Soliditeten uppgår i bolagets budgetförslag till 30 %. Bolaget avser att under 2008 se över sitt fastighetsbestånd utifrån bolagets strategiska utgångspunkt för sitt fastighetsägande. Ev. förändringar får Kommunfullmäktige då ta ställning till. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008, vilket innebär ett resultat på +2,3 mnkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningskravet till 6 % och soliditeten till 30 %. På längre sikt föreslås att avkastningskravet sätts till 6 % och soliditetsmålet till %. Investeringsplanen för 2008 på 5,0 mnkr avseende hyresgästanpassningar godkänns Bolaget har sedan tidigare kapacitet att möta mindre variationer i resultaten. Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga målet för bolagets soliditet i dagsläget kan ligga på %. Soliditetsnivån får sedan bedömas i samband med varje större investeringsuppdrag från kommunen eller egna investeringar/försäljningar av fastigheter. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Borås Lokaltrafik AB Borås Lokaltrafik AB redovisar fyra affärsområden: linjetrafik, färdtjänst, skolskjuts samt övrig verksamhet. Beträffande färdtjänsten så beräknar bolaget en drift fram till den 29 februari 2008 då nuvarande kontrakt går ut. För 2007 beräknar bolaget i de senaste prognoserna ett resultat på +3,2 mnkr efter aktieägartillskott på 8,9 mnkr, vilket är 0,9 mnkr bättre än budget. Borås Lokaltrafik AB redovisar ett budgetförslag för 2008 som bygger på att ägaren enligt tidigare beslut och avsättning går in med ett aktieägartillskott för att täcka förluster på framtida kontrakt. Det budgeterade resultatet är +2,9 mnkr efter ett ägartillskott på 8,0 mnkr. Om aktieägartillskottet räknas bort, som en jämförelsestörande post, så beräknas det egentliga resultatet efter finansiella poster till 5,1 mnkr.

14 12 (17) Bolagets budget har för andra året tagits fram i enlighet med den metod som utarbetats i samarbete med de konsulter som för ägarens räkning tidigare utrett verksamheten. Detta innebär att budgetunderlaget är nedbrutet på såväl kontonivå som på de olika trafikavtalen samt övriga affärsområden. Bolaget fortsätter att rationalisera verksamheten. Inför 2008 vidtages åtgärder för att ytterligare minska fordonsskador. Tyvärr motverkas denna resultatförbättring av ett ökat underhåll. Trots noggranna beräkningar varnar bolaget för osäkerhet i det budgeterade resultatet. De främsta orsakerna är risken för att trafikavtalens index inte kompenserar kostnadsökningarna fullt ut samt att räntan på lånen höjs. Avvecklingskostnader i samband med utgående färdtjänstavtal beräknas till 0,7 mnkr. I investeringsbudgeten föreslår Borås Lokaltrafik AB för 2008 ett belopp på 26,2 mnkr. Av detta avser 25,0 mnkr inköp av 11 nya bussar. Avsikten är att kunna föryngra bussbeståndet i stadstrafiken med nya gasdrivna fordon. Kommunstyrelsen kan nu, liksom tidigare i samband med den ägarutredning som genomförts, konstatera att bolaget är fast i strukturella underskott. Ägareutredning visade tydligt att huvudavtalen för landsbygdstrafiken har kalkylerats med för låga marginaler. Bolaget är beroende av de ägartillskott på sammanlagt 24 mnkr som tidigare beslutats av Kommunfullmäktige och som nu förbättrar de årliga resultaten. Efter genomförd ägarutredning beslutade Kommunfullmäktige att för närvarande inte försälja Borås Lokaltrafik AB. Kommunstyrelsen är efter planerings- och uppföljningssamtal med Borås Lokaltrafik AB, egna controllerinsatser samt en omfattande konsultinsats övertygad om att bolagets alla resurser satts till för att komma tillrätta med ekonomi och ekonomistyrningskapaciteten. Ledningen har under senare år visat den kompetens och transparens som är nödvändigt i detta läge. Budget, uppföljningar och resultat under de två senaste åren visar på en positiv utveckling i detta avseende. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008 på +2,9 mnkr, vilket innebär ett resultat på -5,1 mnkr före disposition av ett ägartillskott på 8,0 mnkr. I ett läge där bolagets balansräkning räddats av omfattande ägartillskott är det inte meningsfullt att fastställa avkastningskrav och soliditetsmål. Kontinuerliga ägartillskott kommer sannolikt erfordras tills nya trafikavtal finns. Kommunstyrelsen förutsätter att alla möjligheter till rationaliseringar prövas och tas tillvara. Beträffande investeringar i nya fordon så måste inköpen underställas Kommunstyrelsens prövning. Borås Lokaltrafik AB har begärt ägarens uppfattning avseende förlängning av avtalet för stadstrafik. Besked i denna fråga kommer. Det är i princip Väst-

15 13 (17) trafik AB som äger avgörandet, men kommunens synpunkt har efterhörts. Då stadstrafiken redovisar positiva resultat ser inte Kommunstyrelsen denna fråga vara avgörande, utan istället den om den nya upphandlingen av landsbygdstrafiken I samband med denna måste ägaren tillsammans med Borås Lokaltrafik AB utreda vilka förutsättningar som skall finnas. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2007 godkänns. AB Bostäder i Borås AB Bostäder, vars bostadsbestånd består av ca lägenheter har under de senaste åren haft en positiv ekonomisk utveckling med en minskad andel av outhyrt bestånd. Under 1 % eller ca 50 lägenheter av beståndet är i dagsläget vakanta. Prognosen för 2007 pekar på ett resultat på 11,9 mnkr efter finansiella kostnader och intäkter. Resultatet är 0,8 mnkr bättre än godkänd budget och uppfyller därmed fastställt avkastningskrav för år Inom resultatet har fastighetsunderhållet kunnat ökas med 10 mnkr tack vare fastighetsförsäljning på Sjöbo. Ett 60-tal lägenheter såldes med reavinst. Lägre reparations- och uppvärmningskostnader har gjort att underhållet kunnat ökas ytterligare. För 2008 ligger bolagets förslag till budget på 6,3 mnkr i resultat efter finansiella intäkter och kostnader vilket innebär ett resultat som ligger under det långsiktiga målet för ägarens avkastningskrav. Bolaget föreslår en plan för perioden att öka fastighetsunderhållet till nivån 80 mnkr per år. Detta innebär en ökning med ca 5 mnkr per år och gör att den budgeterade resultatnivån sänks med motsvarande. Kommunstyrelsen är positiv till bolagets planer som utöver lägre reparationskostnader framöver även höjer den dolda soliditeten i fastigheterna. Kommunstyrelsen kan konstatera att bolaget de senaste åren haft en färdriktning mot ett närmande till genomsnittlig soliditetsnivå för allmännyttiga bostadsföretag i samma storleksordning som AB Bostäder. Genomsnittet för denna grupp är ca 17 %. Bolagets stabila resultatnivå gör att denna konsolidering bör kunna fortsätta framöver. Bolaget kommer under 2007 och 2008 att nyproducera 40 lägenheter på Olovsholm och Sjöbo. Dessa investeringar innebär ett bra tillskott för hyresrätter i centralorten men pressar tillbaka soliditeten något. En av bolagets största utmaningar inför framtiden är att hantera det ansamlade underhållsbehovet i fastighetsbeståndet. Enligt bolaget bör den långsiktiga nivån ligga på ca 100 mnkr per år i planerat underhåll att jämföras med budgeterade 80 mnkr inom planperioden. För 2007 godkändes att bolaget fick försälja en del av fastighetsbeståndet för att frigöra resurser. Denna metod kan vara giltig även framöver. Bolaget behöver utöver egen effektivitet även övertyga förhandlingsmotparten att hyrorna behöver nå en sån nivå att underhållet

16 14 (17) kan uppnå en nödvändig nivå. För att få en sådan acceptans måste bolaget fortsätta den inslagna vägen med ett kundorienterat arbetssätt. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008, vilket innebär ett resultat på 6,3 mnkr efter finansiella intäkter och kostnader och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 4 % och soliditeten till 10 %. På längre sikt föreslås att avkastningskravet sätts till 10 % och soliditetsmålet till 15 %. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Fristadbostäder AB Fristadbostäder AB har ett bostadsbestånd som består av ca 500 lägenheter. I stort sett alla lägenheter är uthyrda. Fristadbostäder har en god ekonomisk ställning med en soliditet på drygt 40 %. Den starka finansiella ställningen kan belysas med en jämförelse mellan allmännyttiga bostadsföretag i samma storlek. Den genomsnittliga soliditeten för dessa är ca 10 %. För 2007 bedömer bolaget det ekonomiska utfallet till 1,2 mnkr vilket är lika med budget. Fastighetsunderhållet har ökat till 4,2 mnkr vilket är 1,5 mnkr högre än förra året. Fristadbostäder har i sitt budgetförslag för 2008 räknat med att hyrorna i genomsnitt höjs med 2,7 % per kvadratmeter. Det budgeterade resultatet uppgår till 1,4 mnkr och är i linje med det långsiktiga avkastningskravet. Avkastningen för Fribo blir i % lågt räknat då bolaget har ett stort eget kapital. Bolagets planer på nyproduktion av hyresrätter i Sparsör fortskrider. Detaljplanen förväntas bli klar under våren Bolaget undersöker även möjligheten att skapa byggrätter i centrala Fristad med inriktning mot seniorboende. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008 med ett resultat på tkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 5 % och soliditeten till 44 %. På längre sikt föreslås att avkastningskravet sätts till 5 % och soliditetsmålet till %. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. AB Sandhultsbostäder AB Sandhultsbostäder bostadsbestånd består av ca 175 lägenheter och nästan inga vakanser. Bolaget har en relativt stabil ekonomi som har förbättrats de senaste åren, vilket innebär att låneskulden successivt kunnat minskas. Bolaget anger som mål även att soliditeten årligen skall förbättras. Efterfrågesituationen är stabil vilket minskar risken för hyresbortfall. Bolagets prognos för innevarande år är ett resultat på 0,8 mnkr vilket är lika med budget Det långsiktiga målet på 10 % innebär ett resultat på ca 1,5 mnkr. Att resultatet i dagsläget inte når det långsiktiga målet beror till stor del på de senaste årens räntehöjningar. Dessa förväntas att nå sin topp under 2008.

17 15 (17) Bolagets budgetförslag visar på ett resultat på 571 tkr. Budgetförslaget bygger på en ökad hyresnivå för bostäder och lokaler med 2,5% att jämföras med 2% under Resultatet är 0,2 mnkr lägre än beräknat utfall 2007 och beror främst på ökade räntekostnader. Dessa ökar med 0,8 mnkr under Resultatnivån är även långsiktigt låg för att kunna bära ökade avskrivningar framöver. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att bolaget tänker framåt och skapar utrymme resultatmässigt för att kunna bära ökade avskrivningar. En normal avskrivningsnivå på 1,5 % att jämföras med dagens 1,0 % innebär en högre kostnadsnivå med ca 0,7 mnkr. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008 med ett resultat på 571 tkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 5 % och soliditeten till 10 %. På längre sikt föreslås att avkastningskravet sätts till 10 % och soliditetsmålet till 10 % som är det ungefärliga genomsnittet för storleksgruppen. I samband med nybyggnationer kan soliditetsmålet komma att förändras beroende på finansieringform. Sandhultsbostäder har i sitt förslag till lånefinansiering begärt att få bibehålla rörlig ränta på hela låneskulden. Kommunfullmäktiges sammantagna finanspolicy för kommunkoncernen har som utgångspunkt att 50 % av låneskulden kan exponeras helt rörlig. Inom policyn kan och görs avsteg beroende på bolagens ekonomiska situation och riskprofil. Kommunstyrelsen uppmanar därför Sandhultsbostäder att presentera en riskpolicy som syftar till att hantera svängningar i ränteutfallen. I övrigt godkänns bolagets finansiering och lånefördelning för AB Toarpshus AB Toarpshus har ett bostadsbestånd som består av ca 375 lägenheter varav en mindre del är outhyrt. Bolaget har en relativt ansträngd ekonomi med låg soliditet. Ett 25-tal lägenheter hyrs av Migrationsverket. För 2007 prognostiserar bolaget ett positivt resultat på 700 tkr vilket är 300 tkr bättre än budget. Förbättringen beror främst på ett något lägre underhåll än planerat. Detta beror i sin tur på en relativt hög underhållsnivå under 2006 Den ekonomiska utvecklingen innebär en fortsatt trend hos bolaget som de senaste åren redovisat positiva resultat. En bidragande anledning till resultatförbättringen är att Kommunfullmäktige godkände att bolaget under 2005 fick försälja två fastigheter i syfte att stärka de ekonomiska förutsättningarna långsiktigt. Resultatnivån förbättrades därigenom med ca 750 tkr årligen. En stor del av detta har kunnat läggas på ökat underhåll av det resterande beståndet. Underhållsnivån ligger nu genomsnittligt på ca 2,0 mnkr per år vilket är en klar förbättring mot tidigare år men behovet är långsiktigt större. Bolagets budgetförslag för 2008 innebär ett resultat på 242 tkr. Inom resultatet har bolaget kunna öka det planerade underhållet till 80 kr/kvm. Ökningen är nödvändig för AB Toarpshus som har ett eftersatt underhåll. Bolaget måste

18 16 (17) utöver detta arbeta vidare med kostnadsrationaliseringar för att ytterligare förstärka ekonomin. Den långsiktigt uthålliga resultatnivån bör vara ca tkr för att bolaget skall kunna konsolidera sig på en rimlig nivå. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008 med ett resultat på 242 tkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 5 % och soliditeten till 3 %. På medellång sikt föreslås att avkastningskravet sätts till 15 % för att uppnå rimliga resultatnivåer. På lite längre sikt bör avkastningskravet ligga på 10 % av eget kapital och soliditetsmålet sättas till 10 % som är det ungefärliga genomsnittet för storleksgruppen. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns. Viskaforshem AB Viskaforshem ABs bostadsbestånd består av ca 500 lägenheter. Vakansgraden är liksom för de övriga bostadsföretagen låg. Bolaget har en relativt ansträngd ekonomi med en låg soliditet som de senaste åren kunnat stärkas något genom en relativ god resultatutveckling och fastighetsförsäljningar. Försäljningarna innebar att realisationsförluster uppstod men med en långsiktigt strukturell förstärkning av resultatet. Ägaren gav i samband med försäljningarna Viskaforshem ett aktieägartillskott på 4,0 mnkr för att täcka del av förlusterna. För 2007 bedömer bolaget resultatet till 700 tkr vilket är 300 tkr är bättre än budget. Bolaget arbetar aktivt med att ersätta olje- och eluppvärmning med bergvärme. Detta bidrar till lägre uppvärmningskostnader och stärker de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna. Viskaforshems budgetförslag för 2008 innebär ett resultat på endast 100 tkr. Bolaget har begärt en genomsnittlig höjning av hyrorna med 2,5 %. Främsta orsaken till det låga budgeterade resultatet är högre räntekostnader som slår igenom relativt fort p.g.a. den korta räntebindningen. Kommunstyrelsen anser att resultatet är för lågt i förhållande till ställda avkastningskrav och bolagets behov av konsolidering. Kommunstyrelsen bedömer att resultatet åtminstone behöver uppgå till 300 tkr. Det är därför viktigt att Viskaforshem i diskussionerna med förhandlingsmotparten får gehör för att externa kostnadsökningar måste få täckning genom rimliga hyreshöjningar så att inte underhållsnivån och ställda avkastningskrav blir de enda regulatorerna. Kommunstyrelsen godkänner budgeten för 2008 med ett resultat på 300 tkr, och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa avkastningen till 6 % och soliditeten till 2 %. På medellång sikt föreslås att avkastningskravet sätts till 15 % för att uppnå rimliga resultatnivåer. På lite längre sikt bör avkastningskravet ligga på 10 % av eget kapital och soliditetsmålet sättas till 10 % som är det ungefärliga genomsnittet för storleksgruppen. Bolagets finansiering och lånefördelning för 2008 godkänns.

19 17 (17) Avkastningskrav och finansiella mål Bolag Resultatkrav Avkastningskrav Finansiella mål Resultat tkr Räntabilitet på eget kapital % Soliditet % Budget 2008 Budget 2008 Mål Budget 2008 Mål Borås Stadshus AB Borås Energi och Miljö AB Borås Energi Nät AB Borås Djurpark AB Borås kommuns Parkerings AB Industribyggnader i Borås AB Borås Lokaltrafik AB * AB Bostäder i Borås Fristadbostäder AB AB Sandhultsbostäder AB Toarpshus Viskaforshem AB * exklusive disposition av ägartillskott Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer i enlighet med förslag till budget 2008 för de kommunala bolagen avkastningskrav och finansiella mål för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi Nät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem AB. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Bilaga 1: Bolagens finansiering 2008 Christer Johansson Bilaga 2: Budget för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi Nät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Borås Lokaltrafik AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem AB

20 Uppgifter per Bolagens finansiering under Kort upplåning Lång upplåning Kreditlimit 2007 Utnyttjat Kvarvarande lånelimit Limit 2008 Förändring Borås Energi o Miljö AB 41,14% 58,86% Borås Energi Nät AB 37,20% 62,80% Borås Djurpark AB 35,76% 64,24% Bs kns Parkerings AB 46,63% 53,37% IBAB -11,88% 111,88% Borås Stadshus AB 100,00% 0,00% Borås Lokaltrafik AB 85,94% 14,06% AB Bostäder 42,68% 57,32% Fristadbostäder AB 16,42% 99,78% AB Toarpshus 55,86% 44,14% AB Sandhultsbostäder 100,00% 0,00% Viskaforshem AB 77,61% 22,39% Totalt 48,03% 51,97% Egen Finanspolicy Vidtagna åtgärder 2007 och planerade förändringar 2008 Borås Energi o Miljö AB Ja/enl kf:s beslut godkänd Riskspridning inom långa intervallet kommer att omfördelas under 2008 genom derivathandel Borås Energi Nät AB Ja/enl kf:s beslut godkänd Riskspridning inom långa intervallet kommer att omfördelas under 2008 genom derivathandel Borås Djurpark AB Ja/enl kf:s beslut godkänd Långfristag andel minskar under 2008 genom amortering av lån Bs kns Parkerings AB Ja/enl kf:s beslut godkänd Investeringar under 2008 ger ett lånebehov som anpassas till kf:s policy IBAB Ja/enl kf:s beslut godkänd Kommer att anpassa till kf:s policy genom omplacering/amortering av lån under 2008 Borås Stadshus AB Ja/enl kf:s beslut godkänd Förnärvarande ingen låneskuld Borås Lokaltrafik AB Ja godkänd Överflytt från egen reskontra till IB har skett med 87 miljoner under Placering under 2008 AB Bostäder Ja godkänd Välplacerad portfölj, egen reskontra flyttas succesivt till IB under 2008 Fristadbostäder AB Ja/enl kf:s beslut godkänd Omstrukturering av låneportföljen mot korta placeringar AB Toarpshus Ja/enl kf:s beslut godkänd AB Sandhultsbostäder Ja godkänd Skall inkomma med riskprofil under 2008 Viskaforshem AB Ja/enl kf:s beslut godkänd Ca 25% av låneskulden räntesäkrat genom ett räntetak på 3 år

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013

Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 3. BESLUTSFÖRSLAG Förslag till preliminära koncernbidrag 2013 Styrelsen föreslås besluta: Förslag till preliminära koncernbidrag fastställs. 20140120 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt

Läs mer

Beslutsärende punkt 27

Beslutsärende punkt 27 Beslutsärende punkt 27 Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen Förslag till beslut att tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2017 för Higab AB inklusive dotterbolag enligt utskickat

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:63 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel Ärendet Landstingskontoret

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Borås Stad. Budget 2014. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2014. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2014 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2013-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Johan Lambe 2015-05-25 USAB-2015/19 Bisera Jusufbasic Maria Larsson Edberg Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Resultatprognos per april

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

26 Januari 2012 handlingar

26 Januari 2012 handlingar 26 Januari 2012 handlingar Nr 2 Budget 2012 för de kommunala bolagen 2011-12-12 Dnr 2011/KS0740 Från Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Omfattning Kommunens verksamhet är bred och omfattande. För närvarande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part

Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern part Bilaga J Styrelsen Datum 1 Diarienummer: 0049/17 Handläggare: Mats Boogh Tel: 031 3685455 E-post: mats.boogh@hotmail.com Yttrande över Sörred Energi AB:s hemställan att avyttra del av elnätet till extern

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-11-03 306 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. KS 2015-113 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Borås Stad BUDGET 2016. för de kommunala bolagen

Borås Stad BUDGET 2016. för de kommunala bolagen Borås Stad BUDGET 2016 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2015-12-31 Eolus 6 AB På omslaget syns Sobacken som det kan se ut när Borås Energi och Miljö AB byggt nytt kraftvärmeoch avloppsreningsverk.

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-12-19 Dnr KS 2016/0087 Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006) Utlåtande 2006: RI (Dnr 129-240/2006) Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 Kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113

Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-11-10 264 Utdelning från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB. (AU 306) KS 2015-113 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)...

Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK) Dan Löfstrand, Fastighetsanställdas Förbund (DL)... Sidan 78 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Fredrik Lindquist (FL) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30 Sidan 1 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-01-27, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Österåker Kommunkansliet Datum 2017-01-31 Dnr KS 2016/0087 Till Kommunstyrelsen Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen

Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner i Stadshus AB koncernen Bilaga C Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0058/16 Handläggare: Berndt Sundström Tel: 031-368 54 58 E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Process och tidplan för beredning av bokslutsdispositioner

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer