Utvärdering av fria entréer vid statliga museer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av fria entréer vid statliga museer"

Transkript

1 KULTURRÅDET LÄGESRAPPORT Sten Månsson Utvärdering av fria entréer vid statliga museer Uppdraget I regleringsbrev för 2005 erhåller Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utvärdera införandet av fri entré på vissa statliga museer. Uppdraget formuleras enligt: Aspekter som skall behandlas är Förändringar i besökarnas antal och sammansättning med avseende på bl. a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, nya besöksgrupper, skolbesök samt geografisk hemvist. Jämförelse skall göras med tidigare år. Tillhandahålla metodstöd till berörda museer i strävan att erhålla ett över tid enhetligt och analyserbart material med avseende på fri entréreformen. Mätmetoderna skall redovisas. Konsekvenser för pedagogisk och publik verksamhet, säkerhet, tillgänglighet och ev. förändringar i verksamhetens öppettider Ekonomiska konsekvenser t. ex. kostnader för lokaler, bevakning, museipedagogiska insatser samt bortfall av entréintäkter Specificering av den avgiftsbelagda verksamheten, t. ex. eventuella avgiftsbelagda utställningar och annan liknande verksamhet Analysera eventuella effekter av frientréreformen på de museer som ej har fri entré Eventuell övrig påverkan på verksamheten Redovisningen skall lämnas till Utbildnings- och Kulturdepartementet senast den 1 oktober En delredovisning skall lämnas senast den 1 augusti I ändring av regleringsbrev får Kulturrådet som tilläggsuppdrag att även varje månad redovisa: "Utfall av antal besökare per månad samt aggregerat för hela året. Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och procent." Några resultat Besöksutveckling Från Kulturrådets senaste månadsredovisning (Bilaga 1, antal besök rapporterade från museerna t.o.m. september 2005) kan konstateras: Räknat på de sjutton museer som införde fri entré 1 jan 2005 har antalet besök under årets tre första kvartal ökat med nära 1.4 milj. jämfört med motsvarande period Detta motsvarar en ökning om 152 procent. För samtliga nitton frientrémuseer (inkl 1

2 Moderna museet och Arkitekturmuseet som införde fri entré redan fr. o. m 2004) motsvarar besöksökningen 72 procent. Moderna museet fördubblade sin publik under 2004 men utvecklingen under 2005 visar på en "rekyl" med en kraftigt minskande publiktillströmning under årets första månader då alltså många nya museer konkurrerade med gratis entré. Minskningen för Moderna museet har dock så småningom planat ut; antalet besök aggregerat för de tre första kvartalen redovisar en mera måttlig minskning om 14 procent jämfört med motsvarande period 2004 som alltså var ett rekordår. Sjöhistoriska museet svarade för den procentuellt största ökningen med 350 procent fler besök t.o.m. september 2005 jämfört med motsvarande period Naturhistoriska museet nära tredubblade sin publik under de tre första kvartalen (enbart samlingarna) med fler besök motsvarande 196 procent. Museets samlingar har i dag större publik än Cosmonova. Särskilt de centralt belägna stockholmsmuseerna har ökat kraftigt; publiktillströmningen vid Livrustkammaren har jämfört med motsvarande period förra året ökat med besök motsvarande 252 procent, Hallwylska museet rapporterar en ökning om 180 procent. Musikmuseet ökade sin publik med nära 170 procent medan Nationalmuseum rapporterar en ökning om 117 procent. Antalet besök vid Nordiska museet hade t.o.m. september ökat med besök motsvarande 92 procent jämfört med motsvarande period Allmänhetens (stockholmarnas) kunskap om och inställning till reformen Ur USK:s s.k. Stockholmsbuss februari 2005 i vilken Kulturrådet beställt frågeutrymme (Bilaga 2, se nästa sida om undersökningen): En knapp tredjedel, 31 procent, anser att gratis entré har "stor betydelse" då man väljer att besöka museum, 40 procent svarar "viss betydelse" medan 27 procent menar att fri entré har "ingen eller mycket liten betydelse". På frågan om man "tycker det är bra med att museerna har slopat sina entréavgifter" (med hjälp av skattemedel), svarar 58 procent med alternativet "bra", 20 procent svarar "varken bra eller dåligt" medan 15 procent anser att de fria entréerna är "dåligt". 58 procent av de svarande kände väl till att många museer infört gratis entré, 35 procent hade hört talas om det medan 7 procent inte alls kände till reformen med fria entréer. Publikens sammansättning Det är för tidigt att i dag dra några generella slutsatser om förändringar i publikstrukturen. Det återstår ytterligare en mätvecka i november för Kulturrådets egna undersökningar. Ur de redogörelser som lämnats till departementet 1 oktober refereras här ett axplock av museernas erfarenheter. Naturhistoriska museet har konstaterat en förskjutning mot yngre besökargrupper Det är fortfarande en överrepresentation av högutbildade men andelen synes ha minskat något. 2

3 Moderna museet rapporterar om en kraftigt ökad andel förstagångsbesökare liksom en ökad andel besökare bland barn- och ungdomsgrupper. Även besökare från övriga landet utgör enligt museets publikundersökningar en allt större andel. Däremot kan ingen påtaglig förändring konstateras då det gäller besökarnas ålder, kön eller utbildningsbakgrund. Nationalmuseum rapporterar om en ökad andel förstagångsbesökare, särskilt i grupper under 30 år. Andelen "svensktalande" besökare har ökat sedan fri entré genomfördes. Historiska museet konstaterar, utifrån genomförda publikundersökningar, att andelen museiovana besökare ökat. Andelen besökare med lägre utbildning har också ökat något liksom andelen yngre besökare. Statens museer för världskultur konstaterar i sin redogörelse att man nått en ny och yngre publik och en större andel fler förstagångsbesökare. Kvinnorna är visserligen fortfarande i majoritet men andelen män har ökat markant vid Etnografiska museet. Man har också noterat en klart ökad andel av förstagångsbesökare. Musikmuseet framhåller att besökarkategorin obokade grupper utan visning har ökat kraftigt. Några andra erfarenheter av frientréreformen Ekonomi Moderna museet framhåller att den ekonomiska kompensation man fått för införande av fria entréer är otillräcklig och att man därför tvingats till nedskärning av den pedagogiska verksamheten. Kostnaderna för säkerhet, bevakning och museivärdar har ökat mer än beräknat. Musikmuseet rapporterar om ökade kostnader genom ett ökat slitage och ökade personalkostnader. Museet pekar också på att personalen inom den befintliga budgeten i stor utsträckning ägnat arbete åt förberedelser för fri entré. Nationalmuseum påpekar i sin redogörelse att man haft minskade intäkter från visningar och butik. Sjöhistoriska museet uppger att man haft betydande merkostnader för visningar, bevakning och lokalvård. Erfarenheterna vid Historiska museet är att den kompensation man erhållit för bortfall av entréintäkter är tillräcklig. Kompensationen bedöms också som tillräcklig för kostnader för lokalanpassningar och ökat slitage. Däremot konstaterar museet att resurserna är otillräckliga för den pedagogiska verksamhet som krävs av för att möta den kraftigt ökade publiktillströmningen. Nordiska museet pekar i sin rapport på att man fått stora nya kostnader för säkerhet och bevakning liksom för lokalanpassning samt ökade kostnader för publik och pedagogisk verksamhet. 3

4 Övrigt Flera museer pekar på problem med ökat slitage och ökade insatser för lokalvård. Trängsel och höga ljudnivåer har accentuerats menar Naturhistoriska museet i sin redogörelse. Museet menar också att säkerhet och bevakning inte blev de problem man befarat. Museet anger däremot lokaler med ökat slitage och tillgänglighet som problem. Man har också tvingats till minskat öppethållande som en besparingskonsekvens av de fria entréerna. Om utvärderingsarbetet Frientréreformen har konsekvenser såväl publikt, verksamhetsmässigt, ekonomiskt som organisatoriskt. Det torde dock dröja några år innan ett nytt besökarmönster har stabiliserats. Initiala omställningar krävs inom museerna som budgetmässigt faller under första året, lokalanpassningar m.m. En utvärdering omfattande första årets erfarenheter borde därför kompletteras med en förnyad utvärdering om två a' tre år som skulle kunna ge grund för mer slutgiltiga bedömningar. Ett annat problem i utvärderingen är att några jämförbara mätningar av publikstrukturen inte har genomförts före reformen. Flera museer har visserligen genomfört egna mätningar, dessa varierar dock och ger små jämförelsemöjligheter. Då det gäller att analysera vilka publikgrupper som tillkommit genom fri entré måste utvärderingen i huvudsak grunda sig på musernas egna tidigare genomförda publikundersökningar. Kulturrådet har utvecklat en modell för standardundersökning som erbjudits museerna (Bilaga 3). Undersökningen bygger på gemensamt frågebatteri och likartad undersökningsmetod som med en central resultatbearbetning ger jämförbarhet och ekonomisering. Undersökningarna genomförs under tre olika mätveckor (april, juli, november). De museer (åtta stycken) som inte genomför egna undersökningar har accepterat modellen och genomför Kulturrådets standarddundersökning. Ytterligare fyra museer har anpassat sina undersökningar till standardmodellen. Intresse finns också från flera museer att använda den standardiserade undersökningen även i framtiden; dels ger metoden jämförbarhet mellan museer, dels kan kostnaderna hållas på en rimlig nivå genom att flera museer deltar. Även några regionala museer har börjat använda standardmodellen för sina publikmättningar. Hittills genomförda undersökningar och insamlat datamaterial: 1) Undersökning i februari 2005 av ett urval av Stockholms befolkning (s.k. omnibusundersökning genomförd av Utrednings- och statistikkontoret, Stockholm (USK). Undersökningen omfattar endast stockholmare (en riksrepresentativ undersökning hade varit för kostsam. Frågorna i omnibusundersökningen (bilaga 2) tar upp kunskap om och attityder till frientréformen samt museibesökande senaste året vid de olika frientrémuseerna. 4

5 Denna undersökning kommer upprepas i februari En generell analys av museibesöksvanor före respektive efter reformen blir härigenom möjlig (begränsningen är alltså att undersökningen endast gäller stockholmare). 2) Publikundersökningar under två mätveckor i april respektive juli vid 8 museer. En tredje mätvecka återstår i november. Metod: Utdelning av blanketter till ett slumpat urval i publiken (på basis av valda dagar/timmar i öppethållandet). Bilaga 3. 3) Månadsrapportering till Utbildnings- och kulturdepartementet fr.o.m. maj t.o.m. oktober på basis av inlämnad besöksstatistik vid museerna (enligt ändring/tillägg i regleringsbrev ). Bilaga 1. Planerade undersökningar: a) Enkät till regionala och lokala museer om genomförda eller planerade förändringar i entréavgifter och avgiftspolicy (december 2005). b) Enkät om ekonomi- och verksamhetskonsekvenser av fria entréer. Enkät till berörda frientrémuseer (januari 2006). Ytterligare material att bearbeta i utvärderingen Enligt regleringsbrev skall berörda museer till Kulturrådet i februari 2006 lämna redogörelser om sina erfarenheter av fria entréer. Bilagor 1. Kulturrådets månadsredovisning. Besöksutveckling aggregerat t.o.m. september 2. Allmänhetens kunskap/attityder om reformen, museibesökande. USK februari Tabell. Kulturrådets standardundersökningar. Första mätveckan (v. 14) i april 5

6 KULTURRÅDET Dnr KUR 2005/2081 Utvärdering av frientréreformen Sten Månsson Rapportering t.o.m. september 2005 Besöksutfall vid statliga museer omfattade av frientréreformen Antal besök t.o.m. september 2005 samt förändring i procent jämfört med motsv. period 2004 Museum Besök t.o.m. Besök t.o.m. Skillnad Förändring % september 04 september Arkitekturmuseet Armémuseum Etnografiska museet Flygvapenmuseum Hallwylska museet Historiska museet Livrustkammaren Marinmuseum Medelhavsmuseet Stängt fr. o. m. april - - Moderna museet Musikmuseet Myntkabinettet Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet[1] Nordiska museet Sjöhistoriska museet Skoklosters slott Världskulturmuseet Östasiatiska museet Samtliga frientrémuseer[2] Frientrémuseer fr. o. m [2] [1] Utställningarna exkl. Cosmonova [2] Exkl. Östasiatiska museet och Världskulturmuseet pga. jämförelse med 2004 saknas

7 Stockholmsbuss 4 våren 2005 Andel av stockholmarna som besökte följande museer minst en gång under fjolåret (2004). % Skansen 62 Moderna museet 40 Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet (ej Cosmonova) Waldemarsudde 25 Vasamuseet 22 Nordiska museet 22 Stockholms stadsmuseum 17 Historiska museet 15 Tekniska museet 15 Medelhavsmuseet 12 Livrustkammaren 10 Etnografiska museet 8 Har du hört talas om att många av museerna i Stockholm fått gratis entré? Har inte alls hört talas om det 7% Har hört talas om det 35% Känner till det väl 58%

8 Stockholmsbuss 4 våren 2005 Har gratis entré någon betydelse för dig när du väljer om du ska besöka ett museum eller ej? Ingen eller mycket liten betydelse 27% Vet ej 2% Stor betydelse 31% Viss betydelse 40% Tycker du det är bra eller dåligt att museerna slopar sina avgifter för besökare och att verksamheten i högre grad betalas gemensamt via skatten? Dåligt 15% Ingen åsikt 7% Bra 58% Varken bra eller dåligt 20%

9 Publikundersökningar Frientréreformen som sjösattes vid årsskiftet 2005 omfattar följande museer: Arkitekturmuseum Armémuseum Dansmuseet Etnografiska museet Flygvapenmuseum Hallwylska museet Historiska museet Livrustkammaren Marinmuseum Medelhavsmuseet Moderna museet Musikmuseet Myntkabinettet Nationalmuseum Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Sjöhistoriska museet Skoklosters slott Världskulturmuseet Östasiatiska museet. Kulturrådet har fått i uppdrag att följa upp reformen med fri entré på museerna. Det sker bl a genom publikmätningar. På samtliga avgiftsfria museer kommer under år 2005 enkät- och intervjuundersökningar att genomföras. Vissa museer gör detta helt i egen regi, sex museer har använt Kulturrådets frågeblankett en frågeblanketten som även kan komma att användas kom- mande år för upprepade undersökningar liksom vid andra (ej avgiftsfria) museer. För att på ett praktiskt sätt täcka in variationer i publiksamamnsättningen över säsonger, veckans dagar och tider på dagen valdes tre mätveckor under Under museernas hela öppethållande en vecka i april, juli respektive november samlas enkäter in från en i förväg bestämd andel av besökarna. Urvalet av mättillfällen är konstruerat så att minst 700 frågeblanketter erhålles per museum, max blanketter. Mätveckorna är vecka 14 (2-10 april), vecka 28 (10-16 juli) och vecka 46 (13-19 november). Enkäterna delas ut och samlas in i museernas egen försorg. Sammanställningen av den första mäteveckan som presentaeras här har gjorts av Utredningsoch statistikkontoret i Stockholm (USK) Totalt har enkäter samlats in från besökare som är över 15 år: Arkitekturmuseum 223 st 85 % Armémuseum 481 st 94 % Flygvapenmuseum 344 st 84 % Hallwylska 488 st 73 % Livrustkammaren 189 st 95 % Musikmuseum 312 st 95 % Dansmusett 106 st 2

10 Kön (%) Man Kvinna Födelseår (%) Medelålder 40 år 34 år 43 år 47 år 43 år 42 år 41 år Hemkommun/land (%) * Stockholms stad Övriga länet Övriga Sverige Utlandet * Inga engelska formulär utdelade Utbildning (%) Grundskola Gymnasium Universitet/högskola Sysselsättning (%) Förvärvsarbete Studerande Föräldraledig Arbetssökande Pensionär/förtidspensionär Sjukskriven Annat Är du född i Sverige? (%) Ja Nej

11 Är någon av dina föräldrar född utomlands? (%) Ja Nej Jag besöker museet: (%) Ensam I privat sällskap (familj, bekanta) I skolgrupp I annan grupp Besöker Du museet i sällskap med barn under 15 år som du har tillsyn över? (%) Ja, barn i eget privat sällskap Ja, barn i grupp från förskola etc Nej, inga barn under 15 år Har du idag besökt......permanenta samlingarna? (%) Ja Nej Summa tillfällig utställning? (%) Ja Nej Summa café restaurang? (%) Ja Nej Summa museibutiken? (%) Ja Nej

12 ...arkiv/bibliotek/faktarum? (%) Ja Nej Summa Hur länge varade ditt museibesök i dag? (%) 1-29 minuter minuter minuter minuter Medelvärde 59 min 67 min 47 min 91 min 85 min 85 min 49 min Hur fick du idén att besöka museet idag? (%) Genom någon jag känner Från dagstidning 9 5 Från museiannons i DN, SVD och Metro 9 6 Genom skolan 1 3 Från Internet 5 3 Från informationsbroschyr 12 6 Annat Har du besökt museet tidigare? (%) Nej Ja Antal besök på museet under de senaste 12 månaderna (% av de som gjort tidigare besök) 1 besök besök besök Hur många besök på olika museer har du gjort senaste 12 månader? (%) Inga besök besök besök besök

13 Hur många besök på olika museer med gratis entré har du gjort senaste 12 månader? (%) Inga besök besök besök besök Tror du att du framöver oftare kommer besöka de museer som har gratis inträde jämfört de museer som har gratis inträde jämfört med då de hade entréavgift? (%) * Ja, betydligt oftare Ja, något oftare Nej, ingen skillnad Vet ej * Annan svarsskala: Ja, oftare (79 %), Nej, entréavgiften har ingen betydelse för mig (12 %), vet ej (9 %). 6

HALLWYLSKA USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka

HALLWYLSKA USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET FRIENTRÉ-REFORMEN PÅ VISSA STATLIGA MUSEER HALLWYLSKA Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka 14 2005 2 Publikundersökningar Frientréreformen som

Läs mer

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson 2005-04-22 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen I Kulturrådets

Läs mer

Landets museer lockar fler besökare

Landets museer lockar fler besökare Pressmeddelande 2015-01-13 Landets museer lockar fler besökare Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att museerna

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

Dnr KUR 2007/ Bakgrund Sammanfattande bedömning Besöksutveckling för enskilda museer Museernas kommentarer 9

Dnr KUR 2007/ Bakgrund Sammanfattande bedömning Besöksutveckling för enskilda museer Museernas kommentarer 9 Sten Månsson Dnr KUR 2007/28 RAPPORT 2007-10-12 Besöksutveckling för museer Redovisning av besöksutfall t.o.m. tredje kvartalet 2007 vid statliga museer med fri entré för barn och ungdomar upp till 19

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2009 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2009 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 1. BAKGRUND... 6 Uppdraget... 6 Mätmetoder... 7 Antal besök av personer under 19 år... 7 Publikundersökning...

Läs mer

fri entré till museer en utvärdering av frientréreformen

fri entré till museer en utvärdering av frientréreformen fri entré till museer en utvärdering av frientréreformen Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Foto omslag:

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING FÖR STATLIGA MUSEER REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER SOM OMFATTAS AV FRI ENTRÉ FÖR BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 19 ÅR

BESÖKSUTVECKLING FÖR STATLIGA MUSEER REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER SOM OMFATTAS AV FRI ENTRÉ FÖR BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 19 ÅR FÖR STATLIGA MUSEER REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER SOM OMFATTAS AV FRI ENTRÉ FÖR BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 19 ÅR INNEHÅLL BAKGRUND... 4 Uppdraget... 4 Antal besökare uppdelat på upp

Läs mer

Fri entré till museer. Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer

Fri entré till museer. Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer Fri entré till museer Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer STATENS KULTURRÅD Rapport oktober 2006 Fri entré till museer Utvärdering av frientréreformen. Rapport oktober 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning)

Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning) Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning) Följande tariff skall tillämpas för 6 i avtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar

Läs mer

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Arboga museum Arkitekturmuseet Armémuseum Arsenalen

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2010 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2010 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 21 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 1. BAKGRUND... 6 Uppdraget... 6 Mätmetoder... 7 Antal besök av personer under

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

Digitalt museiengagemang

Digitalt museiengagemang VOLANTE WORKING PAPER 16:03 Digitalt museiengagemang Centrala museer och museibesökare i sociala medier VOLANTE WORKING PAPER 16:03 Digitalt museiengagemang Centrala museer och museibesökare i sociala

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Landets museer slog nytt besöksrekord 2016

Landets museer slog nytt besöksrekord 2016 Pressmeddelande 2017-01-12 Landets museer slog nytt besöksrekord 2016 Museerna lockade mängder av besökare och slog nytt besöksrekord under 2016. Det står klart när den årliga besöksundersökning som Riksförbundet

Läs mer

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Webbplats:

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Webbplats: Postadress: Box 12 3, 12 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 2, 6 tr Telefon: 8-528 2 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se Myndigheten för kulturanalys 217 Omslag: Hallwylska

Läs mer

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Arbetsgivaravgiftsväxling PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Henrik Sjöholm och Lars Jagrén november 2013 november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Besöksrekord på landets museer

Besöksrekord på landets museer Pressmeddelande 2016-01-12 Besöksrekord på landets museer Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att flera av medlemsmuseerna

Läs mer

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion?

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion? Rapport från Företagarna juni 2011 Bakgrund... 2 Expansionsutsikter... 3 Tillväxthinder... 3 Varför vill inte företagarkvinnor expandera?... 4 Kvinnor tvekar att anställa... 4 Slutsatser... 5 Företagarna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

Norrlänningarna mer internationella än väntat

Norrlänningarna mer internationella än väntat Norrländsk regionstudie 2009 Informationsblad 6: Norrlänningarna och globaliseringen Norrlänningarna mer internationella än väntat Norrland är definitivt ingen isolerad plats i periferin. Norrlänningarna

Läs mer

Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar

Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar 1 Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) granskat den interna kontrollen i samlingarna

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården 9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården Sofia Reinholdt, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Under de senaste 15 åren har många länder genomfört

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Kulturen i siffror. Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001

Kulturen i siffror. Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001 Kulturen i siffror 2002:3 Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001 Statens kulturråd Museums and Art Galleries 2001 Museer och konsthallar 2001 Swedish National Council for Cultural Affairs

Läs mer

Fri entré vid stadens museer Redovisning av uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av införandet av fri entré på stadens museer

Fri entré vid stadens museer Redovisning av uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av införandet av fri entré på stadens museer Utlåtande 2003:70 RIV (Dnr 328-1416/2003) Fri entré vid stadens museer Redovisning av uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av införandet av fri entré på stadens museer Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010

JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 JOBBTORG STOCKHOLM WEBBENKÄT TILL ASPIRANTERNA PÅ STADENS FEM JOBBTORG HÖSTEN 2010 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Gunnar Lindqvist 08-508 35 002 gunnar.lindqvist@usk.stockholm.se .

Läs mer

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998

Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 Museer och konsthallar Kalenderåret 1998 KU0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Kultur och fritid A.2 Statistikområde Museer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009

HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 1 HAMMARBY GÖTEBORG SÖDERSTADION APRIL 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Befolkningens tandhälsa 2009. Regeringsuppdrag om tandhälsa, tandvårdsstatistik och det statliga tandvårdsstödet

Befolkningens tandhälsa 2009. Regeringsuppdrag om tandhälsa, tandvårdsstatistik och det statliga tandvårdsstödet Befolkningens tandhälsa 2009 Regeringsuppdrag om tandhälsa, tandvårdsstatistik och det statliga tandvårdsstödet Citera gärna Socialstyrelsens rapporter men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare (%) besökare besökare Stockholms län 66,1 7 975 023 612 226 27 008 Botkyrka Mångkulturellt centrum.... Tumba Bruksmuseum 67,9 12473 0 101 Ekerö Birkamuseet.... Haninge Naturum Nationalparkernas hus 89,7

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014. Antal svar: 51 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Futuraskolan Bergtorp i Futuraskolan AB hösten 2014 Antal svar: 51 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför

Båda röstades ner. Så benägen är man att vara tydlig, få folk att förstå hur man tänker och utvärdera egna organisationer man inför Inför kommunfullmäktige 10 december 2014 hade Landsbygdspartiet oberoende lämnat en motion som nu ska beredas. Den kan du läsa här på vårt lokala material. Vi hade även ställt en fråga om hur byggordningen

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Resultat av enkätsvar MUSEERNA OCH SKOLAN 2014

Resultat av enkätsvar MUSEERNA OCH SKOLAN 2014 Resultat av enkätsvar MUSEERNA OCH SKOLAN 2014 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar, kurser

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010

Konsumentvägledning. Nöjd kund-undersökning 2010 1 Konsumentvägledning Nöjd kund-undersökning 2010 Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se www.radron.se 2 3 Bakgrund Sedan 1 oktober 2008 driver KonsumentCentrum

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Förmåga att tillvarata sina rättigheter

Förmåga att tillvarata sina rättigheter Kapitel 8 Förmåga att tillvarata sina rättigheter Inledning I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) finns också ett avsnitt som behandlar samhällsservice. Detta avsnitt inleds med frågan: Tycker

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-07-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Antagning

Läs mer

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Ärendeförteckning regeringssammanträde 2015-12-17 Underprotokoll A Nr 44 1 (11) Föredragande: statsrådet A Bah Kuhnke Ärende: 1 Fortsatt vikariat som

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

MUSEER OCH KONSTHALLAR 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:5

MUSEER OCH KONSTHALLAR 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:5 MUSEER OCH KONSTHALLAR 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:5 Museums and Art Galleries 2002 Museer och konsthallar 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar:

Läs mer

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012

Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 2012-10-01 Brukarundersökning på Alkoholpolikliniken 2012 Avd. för verksamhetsutveckling Socialförvaltningen Adress Box 834, 391 28 Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55 Tel 0480-45 00 00 vx britt.kronberg@kalmar.se

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 38 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02738/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Umeå. Media. Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv

Umeå. Media. Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv Media Grundskola 6 LGR11 Hkk Sh Bl Sv När vi jobbar med media kommer du att få lära dig om reklamens syfte och påverkan. Du får lära dig hur en tidning är uppbyggd samt hur hur de olika delarna, som tex

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2011 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2015-08-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH

Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH Matematikkunskaperna 2005 hos nybörjarna på civilingenjörsprogrammen vid KTH bearbetning av ett förkunskapstest av Lars Brandell Stockholm oktober 2005 1 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET STOCKHOLMS KULTURFESTIVAL 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006.

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006. Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 26. Enkäten delades ut i två versioner, en pappersform och en webform. Skillnaden mellan de olika versionerna var att kurserna fick

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014. Tillväxt, miljö och regionplanering Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 Tillväxt, miljö och regionplanering Fakta om undersökningen Mottagare: Ett slumpmässigt urval om 3 000 personer 18 år eller äldre och bosatta i

Läs mer

Undersökning "Unga vuxna"

Undersökning Unga vuxna Undersökning "Unga vuxna" Så här fyller du i formuläret Läs igenom frågorna noga och kryssa i eller skriv in det eller de svar som stämmer bäst för dig personligen. Svaren läses av optiskt av en skanner.

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus

De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus De flesta norrlänningar är nöjda med tillgängligheten till närmast akutsjukhus. Två tredjedelar (67 procent) av de boende i de fyra

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013

Olofströms kommun. Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen. KPMG AB 29 januari 2013 Granskning av personaltätheten inom barnomsorgen KPMG AB 29 januari 2013 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3

Läs mer

Göteborgs Ornitologiska Förening Medlemsundersökning 2007

Göteborgs Ornitologiska Förening Medlemsundersökning 2007 Juli 2007 Göteborgs Ornitologiska Förening Medlemsundersökning 2007 Intermetra Business & Market Research Group Unr 1537-701 Markus Lagerqvist Innehåll 2 >> Innehåll 1. Metod, urval, bortfall 2. Åsikter

Läs mer

Högskolenivå. Kapitel 5

Högskolenivå. Kapitel 5 Kapitel 5 Högskolenivå Avsnittet är baserat på olika årgångar av Education at a glance (OECD) och Key Data on Education in Europe (EU). Bakgrundstabeller finns i Bilaga A: Tabell 5.1 5.3. Många faktorer

Läs mer

Utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län. Arbetsmaterial

Utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län. Arbetsmaterial Utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län Sammanfattning Kulturutveckling för barn och unga i Jönköpings län är en grupp med representation från verksamheter

Läs mer

2014-03-05 U2014/1700/UH

2014-03-05 U2014/1700/UH Promemoria 2014-03-05 U2014/1700/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Vissa frågor om högskoleprovet 1. Förslag För att sökande ska komma i fråga för urval på grundval av högskoleprovet

Läs mer

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Ansökan och turordning till förskola, familjedaghem och fritidshem När kan jag göra en ansökan till förskola eller familjedaghem för mitt barn? Du kan

Läs mer

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 0 2 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden TEMO har, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet

Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Bilaga 6 Enkätundersökning med personal, före arbete med digitalt stöd i hemmet Personalen som deltog i projektet och därmed skulle omfattas av de nya arbetsrutinerna för testpersonerna, var det som arbetar

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer