BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER"

Transkript

1 BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

2

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING FÖR ENSKILDA MUSEER... 1 Arbetets museum... 1 Arkitekturmuseet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Hallwylska museet Livrustkammaren Skoklosters slott Moderna museet Moderna museet Stockholm Moderna museet Malmö Musik- och teatermuseet Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde... 2 Nationalmuseum Prins Eugens Waldemarsudde Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Skansen Statens försvarhistoriska museer Armémuseum Flygvapenmuseum... 3 Statens historiska museer Historiska museet Kungliga Myntkabinettet Statens maritima museer Marinmuseum Sjöhistoriska museet Vasamuseet Statens museer för världskultur Etnografiska museet... 4 Medelhavsmuseet... 4 Världskulturmuseet Östasiatiska museet Tekniska museet ANTAL BESÖK AV BARN OCH UNGA UNDER 19 ÅR PUBLIKUNDERSÖKNINGAR ENTRÉAVGIFTER BILAGOR Tabell 1a Tabell 1 b

4 SAMMANFATTNING Om mätmetoder och jämförbarhet Att följa besöksutveckling vid museer är intressant och relevant, men inte helt oproblematiskt. Vad avses med museibesök? Kulturrådet genomförde under 29 en kartläggning av de metoder som används för att mäta antal besök vid de museer som ingår i rapporten. Kartläggningen visade att mätmetoderna skiljer sig åt mellan museerna. I vissa fall registreras samtliga besökare som passerar entrén, inklusive de personer som besöker enbart restaurang eller butik. I andra fall registreras enbart besökare som tar del av utställningarna. Besökare till restaurang eller butik exkluderas. Kan man hävda att en besökare som har besökt ett museums restaurang utan att ta del av museets utställningsverksamhet verkligen har besökt museet i fråga? er finns även vad gäller mätmetoder avseende besök av personer under 19 år. Detta innebär att besökssiffror i de flesta fallen inte är jämförbara museerna emellan. Den digitala utvecklingen ger arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella samlingar helt nya möjligheter att ge medborgare och forskare tillgång till kulturarvet och forskningsmaterial, oberoende av fysisk lokalitet 1. Utöver personer som fysiskt besöker museerna tar många också del av museernas samlingar och övrigt utbud genom webbplatser där bland annat webbutställningar, kataloger och register finns tillgängliga. Det kan därför vara av intresse att också följa besöksutvecklingen på webben genom att bland annat mäta antal unika besökare på museernas webbplatser. Sammanfattning av besöksutvecklingen 211 I denna rapport redovisas besöksutvecklingen och tillgängligheten för 25 statliga museer. Antalet besök som redovisas för de enskilda museerna i de följande avsnitten inbegriper även besök av barn och unga under 19 år. Besök av barn och unga under 19 år har rapporterats från 19 av de 25 museerna och redovisas i ett särskilt avsnitt längre fram i rapporten. I samband med införandet av fri entré för samtliga besökare år 25 ökade antalet besök vid 19 statliga museer 2 med nära 3 miljoner, motsvarande över 15 procent jämfört med 24. Den höga publiktillströmningen höll i sig även under 26 som var frientréreformens andra och sista år. När entréavgifter åter infördes 27 på de 19 statliga museerna, minskade antalet besök med 4 procent (ca 1,9 miljoner) jämfört med 26. Därefter har dock antalet besök ökat vid de statliga museerna. 1 Tid för kultur (prop. 29/1:3) 2 De 19 museerna var: Arkitekturmuseet, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Kungliga Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet samt Östasiatiska museet. 4(55)

5 Mellan åren 21 och 211 ökade antalet besök vid de 19 museerna som hade fri entré 26 med 3 procent ( besök). Jämfört med 26 är det en minskning med 18 procent ( besök). Antalet barn- och ungdomsbesök ökade med 7 procent mellan 21 och 211 vid de museer som rapporterar antalet barn- och ungdomsbesök. Under 211 har 7,4 miljoner besök registrerats vid de 25 statliga museer som redovisas i rapporten. Flest besök ägde rum under juli månad då nära 1 78 besök noterades. Skansen har haft flest besök under 211 med besök. Den största procentuella ökningen av antalet besök noterades vid Etnografiska museet som har haft 52 procent fler besök än under föregående år, vilket beror på de publikdragande utställningarna Vodou och Afghanistan. Under 211 har samordnade publikundersökningar genomförts vid 22 av de 25 statliga museerna. Sammanlagt har 8 23 enkäter besvarats. Den genomsnittliga medelåldern för besökare som ingått i undersökningen var 4 år för både kvinnor och män. Den högsta medelåldern, 5 år, hade besökarna vid Prins Eugens Waldemarsudde. Yngre besökare lockades till Armémuseum (37 år), Musik- och teatermuseet (37 år) och Världskulturmuseet (35 år). Utländska besökare var i genomsnitt 5 år yngre (38 år) än besökare från Sverige (43 år). Enligt undersökningen var majoriteten av besökarna kvinnor (57 procent). Nationalmuseum har haft jämn könsfördelning bland sina besökare under 211(5/5 procent). Det museum som besöks av störst andel män är Armémuseum (69 procent). Störst andel kvinnliga besökare hade Prins Eugens Waldemarsudde och Hallwylska museet med 71 respektive 69 procent. Under 211 har de 22 statliga museer som genomfört de samordnade publikundersökningarna haft i genomsnitt 38 procent utländska besökare. Av dessa har 81 procent kommit från ett europeiskt land. Enligt undersökningen har Arkitekturmuseet haft den högsta andelen utländska besökare där 87 procent av samtliga besök gjordes av personer från utlandet, följt av Historiska museet med 71 procent. 5(55)

6 UPPDRAGET I budgetpropositionen för 23 (prop. 22/3:1) föreslog regeringen att fri entré skulle införas på flertalet statliga museer. Syftet med reformen var att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Den första etappen av reformen genomfördes under 24 då Moderna museet, Arkitekturmuseet samt Östasiatiska museet införde fri entré. Den andra etappen av reformen inleddes 1 januari 25 då övriga berörda museer införde fri entré. Dessa var: Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Musikmuseet, Kungliga Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott samt Världskulturmuseet. Försöket med fri entré på de 19 statliga museerna pågick i full skala under år 25 och 26. I budgetpropositionen för 27 (prop. 26/7:1) föreslog regeringen att fri entré endast skulle gälla barn och ungdomar upp till 19 år. På regeringens uppdrag överlämnade Kulturrådet i slutet av 26 en utvärdering av reformen. Därefter har Kulturrådet haft i uppdrag att lämna årliga redovisningar av besöksutvecklingen vid de berörda statliga museerna. Enligt regleringsbrev 211 ska Statens kulturråd följa upp centrala museers besöksutveckling och tillgänglighet. Den redovisning som ska lämnas till regeringen ska innehålla: utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre, förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent, antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök samt uppgifter om respektive museums entréavgifter. Uppgifterna ska redovisas totalt och per museum. Utöver de museer som ingick i frientréreformen, ingår i uppdraget sedan 29 Arbetets museum, Prins Eugens Waldemarsudde, Tekniska museet, Skansen och Vasamuseet. Med undantag för Arbetets museum som har haft fri entré sedan museets öppnande 1991 har dessa museer alltså inte haft fri entré under perioden Från och med 21 redovisas även Moderna museet Malmö som öppnade i december 21. Redovisningen för 211 omfattar således 25 museer. 6(55)

7 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER Tabell 1. Antal besök per museum jan dec 26, 29, 21 och 211. Besöksutvecklingen per museum samt (skillnad i antal besök och förändring i procent). ANTAL BESÖK BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING MUSEUM FRI ENTRÉ jan dec 26 jan dec 29 jan-dec 21 jan-dec (jan dec) Förändring (jan dec) (jan dec) Förändring (jan dec) Arbetets museum a % % Arkitekturmuseet b % % Armémuseum % % Etnografiska museet % % Flygvapenmuseum c % % Hallwylska museet % % Historiska museet % % Kungl. Myntkabinettet % % Livrustkammaren % % Marinmuseum % % Medelhavsmuseet % % Moderna museet % % Moderna museet, Malmö d % Musik- och teatermuseet % % Nationalmuseum % % Naturhist. Riksmuseet % % Nordiska museet e % % P. E. Waldemarsudde Ej fri entré % Sjöhistoriska museet % % Skansen Ej fri entré % Skoklosters slott % % Tekniska museet Ej fri entré % Vasamuseet Ej fri entré % Världskulturmuseet % % Östasiatiska museet f % % Totalt % % a Arbetets museum har haft fri entré sedan 1991 b Större delar av Arkitekturmuseet var stängda för ombyggnad september 29 c Flygvapenmuseet var stängt för ombyggnad mars 29-maj 21 d Moderna Museet Malmö öppnade i december 29 e Besök från museets filialer ingår inte i sammanställningen f De höga besökstalen 21 och 211 beror på utställningarna Kinas terrakottaarmé resp. Inkas guldskatter i Bergrummet. 7(55)

8 Sammanlagt registrerades besök på 25 statliga museer under 211. Av dessa redovisar 15 museer fler besök och 1 museer färre besök under 211 jämfört med föregående år. Den största procentuella ökningen av antal besök noterades på Etnografiska museet som under 211 har haft 52 procent fler besök än under 21. Största procentuella minskningen noterades på Moderna museet Malmö där 16 procent färre besök registrerades under 211 jämfört med 21, museets öppningsår. Diagram 1. Antal besök per månad januari december 26 (frientréår) samt vid de statliga museerna Jan Febr Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Av årets månader 211 hade juli högst antal besök, Lägst antal besök, , noterades under februari månad. Under 211 har besök registrerats vid de 19 museer som under 25 och 26 hade fri entré för samtliga besökare enligt regeringsbeslut. Det är färre besök än under 26 och motsvarar en nedgång med 18 procent. 8(55)

9 Av diagrammet ovan framgår att de flesta besöken vid de statliga museerna ägde rum under perioden maj augusti. Flest antal besök under en och samma månad redovisar Skansen med besök under juli månad. 9(55)

10 BESÖKSUTVECKLING FÖR ENSKILDA MUSEER Arbetets museum Arbetets museum i Norrköping har haft fri entré för samtliga besökare sedan museets invigning Diagram 2. Antal besök på Arbetets museum Arbetets m Arbetets museum besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Detta motsvarar en ökning med 6 procent. ARBETETS MUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 1(55)

11 3. Antal besök på Arbetets museum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Under september månad äger evenemanget Kulturnatt med historisk mässa rum, vilket resulterar i höga besökstal. Under september månad hade museet flest besök, Minst antal besök har noterats under januari med besök. 11(55)

12 Arkitekturmuseet Arkitekturmuseet är ett av de museer som ingick i första etappen av frientréreformen. Museet har fri entré för samtliga besökare varje fredag mellan kl Diagram 4. Antal besök på Arkitekturmuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Arkitekturm ARKITEKTURMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Diagram 5. Antal besök på Arkitekturmuseet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år (55)

13 Besöksutfallet för 211 visar en ökning med 33 procent (34 25 besök) jämfört med 21. Den årliga pepparkakshusutställningen lockar i december en stor publik och december var den månad under året som hade störst antal besök, Maj hade lägst antal besök, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Livrustkammaren har infört ett nytt besöksräkningssystem under 211. Det innebär, skriver museet, att besökssiffrorna för 211 totalt blir lägre än tidigare år och inte heller är jämförbara med tidigare år. Diagram 6. Antal besök på Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet Hallwylska Livrustkammaren Skokloster Besökstalen i diagrammet ovan inkluderar besökare i utställningar, butiker, gårdar och café (Skokloster). Antalet barn och unga som redovisas under avsnittet Antal besök av barn och unga under 19 år avser enbart dem som besöker utställningarna. LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED HALLWYLSKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 13(55)

14 Hallwylska museet HALLWYLSKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Antalet besök på Hallwylska museet ökade med besök under 211 jämfört med 21. Det motsvarar en ökning på 26 procent. Diagram 7. Antal besök på Hallwylska museet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Hallwylska museet under 211 noterades under juli månad med besök. Minst antal besök under året, 4 693, noterades under april. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök 211 minskat med , en minskning med 51 procent mellan åren 26 och (55)

15 Livrustkammaren Livrustkammarens besökstal för 211 visar en minskning med besök jämfört med 21. Det motsvarar en minskning med 9 procent 3. LIVRUSTKAMMAREN BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Diagram 8 Antal besök på Livrustkammaren per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under juli månad med besök. Lägst antal besök hade Livrustkammaren under januari månad då besök registrerades. Skoklosters slott Skoklosters slott har öppet under sommarsäsongen samt helger vår och höst. Övriga delar av året är museet öppet endast för bokade grupper. SKOKLOSTERS SLOTT BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 3 Livrustkammaren anger att ny beräkningsmetod ger lägre nivåer för totalt (55)

16 Skoklosters besöksutfall för 211 visar på en ökning med besök vilket motsvarar 17 procent, jämfört med 21. Jämfört med frientréåret 26 antalet besök minskat med 59 procent. Diagram 9. Antal besök på Skoklosters slott per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök 211 hade museet under juli då besök registrerades. Under vintersäsongen registrerades den lägsta besökssiffran under januari med 14 besök. 16(55)

17 Moderna museet Diagram 1. Antal besök på Moderna museet Stockholm Malmö Moderna museets filial i Malmö öppnade den 26 december 29. Moderna museet Stockholm MODERNA MUSEET STHLM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Moderna museets besöksutfall för 211 visar en ökning jämfört med 21. Det motsvarar en ökning med 12 procent. 17(55)

18 Diagram 11. Antal besök på Moderna museet Stockholm per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Under det sista kvartalet 211 lockade måleriutställningen Turner, Twombly, Monet många besökare till museet. Högst antal besök, , registrerades under november 211. Lägst antal noterades under februari med besök. Moderna museet Malmö Moderna museet Malmö öppnade den 26 december 29. Under 211 registrerades besökare till museet. Det är en minskning med besökare, vilket motsvarar en minskning med 16 procent. Diagram 12. Antal besök på Moderna museet Malmö 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök 211 noterades under oktober med registrerade besök. Lägst antal besök hade museet under juni med besök. Den stora skillnaden mellan 18(55)

19 åren förklaras främst av att antalet besök under öppningsmånaden januari 21 var mycket högt. Musik- och teatermuseet Diagram 13. Antal besök på Musik- och teatermuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Musik- och teater m MUSIK- OCH TEATERMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Musik- och teatermuseets besöksutfall för 211 visar en minskning med 3 procent, besök, jämfört med 21. Diagram 14. Antal besök på Musik- och teatermuseet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 registrerades under augusti med besök. Lägst antal besök under året noterades under december med besök. 19(55)

20 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Diagram 15. Antal besök på nationalmuseum och prins Eugens Waldemars udde NM PEW Besökssiffror för åren 24 och 25 saknas för Prins Eugens Waldemarsudde eftersom museet då inte var inkluderat i Kulturrådets uppdrag rörande besöksutvecklingen. NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Hela myndighetens besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Ökningen motsvarar 22 procent. Jämfört med 26 då Nationalmuseum hade fri entré för samtliga besökare har antalet besök vid myndigheten ökat med 1 procent. Nationalmuseum ansvarar även för samlingar av konst och konsthantverk på flera slott, herresäten och museer runt om i Sverige. Totalt hade myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde besökare under 211. I den siffran ingår besökare till Nationalmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Drottningholm, Gripsholm, Antikmuseet, Leufsta, Läckö, Nynäs, Rosersberg, Strömsholm, Tessininstitutet i paris, Ulriksdals slott och Gustavsbergs Porslinsmuseum. 2(55)

21 Nationalmuseum NATIONALMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Antalet besök vid Nationalmuseum ökade under 211 med , vilket motsvarar 13 procent. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med 15 procent. Diagram 16. Antal besök på Nationalmuseum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Nationalmuseum under 211 noterades under oktober med besök. Minst antal besök under året noterades under februari med besök. Prins Eugens Waldemarsudde PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 21(55)

22 Prins Eugens Waldemarsudde omfattades inte av frientréreformen som genomfördes under åren Modeutställningen med Lars Wallin lockade nya besöksgrupper till museet och fick stort publikgenomslag. Prins Eugens Waldemarsuddes besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Det motsvarar en ökning på 45 procent. Diagram 17. Antal besök på Prins Eugens Waldemarsudde per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Prins Eugens Waldemarsudde under 211 noterades under januari med besök. Minst antal besök under året noterades under december med besök. 22(55)

23 Naturhistoriska riksmuseet Diagram 18. Antal besök på Naturhistoriska riksmuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Naturhist Naturhistoriska riksmuseet omfattades av frientréreformen, dock inkluderades inte Cosmonova som hade avgiftsbelagda visningar under frientréåren. NATURHISTORISKA RIKSMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Naturhistoriska riksmuseet har haft totalt besök, inklusive Cosmonova, under 211. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med , vilket motsvarar en minskning med 25 procent. 23(55)

24 Diagram 19. Antal besök på Naturhistoriska riksmuseet 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Naturhistoriska riksmuseet under 211 noterades under juli månad med besök. Minst antal besök noterades under september månad med besök. 24(55)

25 Nordiska museet Diagram 2. Antal besök på Nordiska museet Nordiska Nordiska museet har fri entré för samtliga besökare på onsdagar mellan kl Nordiska museet har fyra filialer/gårdar: Julita gård, Tyrsö slott, Svindersvik samt Härkeberga kapalansgård. På Härkeberga räknas inte barn och unga under 19 år. Under 211 har filialerna haft sammanlagt besök. Det är fler besök än under 21. Av dessa besök har 1 48 besök utgjorts av personer under 19 år (exklusive Härkeberga kaplansgård). NORDISKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 25(55)

26 Diagram 21. Antal besök på Nordiska museet 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Lägst antal besök under 211 noterades under februari med besök. Högst antal besök noterades under oktober då besök registrerades. 26(55)

27 Skansen Diagram 22. Antal besök på Skansen Skansen Skansen omfattades inte av frientréreformen som pågick under åren 25 och 26. SKANSEN BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Skansens besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21, vilket motsvarar 9 procent. 27(55)

28 Diagram 23. Antal besök på Skansen per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under juli då besök registrerades. Lägst antal besök noterades under februari med besök. 28(55)

29 Statens försvarhistoriska museer Diagram 24. Antal besök på Statens försvarhistoriska museer Armé Flyg Flygvapenmuseum i Linköping var stängt för ombyggnad under perioden mars 29 maj 21. Armémuseum I sina kommentarer till besöksutfallet 211 skriver Armémuseum att målet att locka fler besökare i jämförelse med 21 har nåtts, bland annat genom satsningar på marknadsföringen. Under december månad hade Armémuseum fri entré för alla besökare, vilket resulterade i en publiksiffra på besökare för december månad. ARMÉMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Armémuseums besöksutfall för 211 visar en ökning med 2 53 besök jämfört med 21, vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med 26 procent. 29(55)

30 Diagram 25. Antal besök på Armémuseum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under december då besök registrerades. Lägst antal besök noterades under september med besök. Flygvapenmuseum Flygvapenmuseum öppnade sommaren 21 efter att ha varit stängt för om- och tillbyggnad. Därför görs ingen jämförelse mellan 21 och 211 i sammanställningen nedan. Efter det att museet öppnade har antalet besökare ökat och i juli 211 hade museet fler besökare än under invigningsåret 21. FLYGVAPENMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % Flygvapenmuseum har haft besök under 211. Det är en ökning med besök, vilket motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med 21. 3(55)

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2009 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2009 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 1. BAKGRUND... 6 Uppdraget... 6 Mätmetoder... 7 Antal besök av personer under 19 år... 7 Publikundersökning...

Läs mer

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson 2005-04-22 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen I Kulturrådets

Läs mer

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING FÖR STATLIGA MUSEER REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER SOM OMFATTAS AV FRI ENTRÉ FÖR BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 19 ÅR

BESÖKSUTVECKLING FÖR STATLIGA MUSEER REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER SOM OMFATTAS AV FRI ENTRÉ FÖR BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 19 ÅR FÖR STATLIGA MUSEER REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER SOM OMFATTAS AV FRI ENTRÉ FÖR BARN OCH UNGDOMAR UPP TILL 19 ÅR INNEHÅLL BAKGRUND... 4 Uppdraget... 4 Antal besökare uppdelat på upp

Läs mer

Dnr KUR 2007/ Bakgrund Sammanfattande bedömning Besöksutveckling för enskilda museer Museernas kommentarer 9

Dnr KUR 2007/ Bakgrund Sammanfattande bedömning Besöksutveckling för enskilda museer Museernas kommentarer 9 Sten Månsson Dnr KUR 2007/28 RAPPORT 2007-10-12 Besöksutveckling för museer Redovisning av besöksutfall t.o.m. tredje kvartalet 2007 vid statliga museer med fri entré för barn och ungdomar upp till 19

Läs mer

HALLWYLSKA USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka

HALLWYLSKA USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET FRIENTRÉ-REFORMEN PÅ VISSA STATLIGA MUSEER HALLWYLSKA Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka 14 2005 2 Publikundersökningar Frientréreformen som

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer KULTURRÅDET LÄGESRAPPORT Sten Månsson 2005-10-24 Utvärdering av fria entréer vid statliga museer Uppdraget I regleringsbrev för 2005 erhåller Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utvärdera införandet

Läs mer

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Webbplats:

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Webbplats: Postadress: Box 12 3, 12 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 2, 6 tr Telefon: 8-528 2 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se Myndigheten för kulturanalys 217 Omslag: Hallwylska

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2010 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2010 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 21 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 1. BAKGRUND... 6 Uppdraget... 6 Mätmetoder... 7 Antal besök av personer under

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

Digitalt museiengagemang

Digitalt museiengagemang VOLANTE WORKING PAPER 16:03 Digitalt museiengagemang Centrala museer och museibesökare i sociala medier VOLANTE WORKING PAPER 16:03 Digitalt museiengagemang Centrala museer och museibesökare i sociala

Läs mer

Landets museer slog nytt besöksrekord 2016

Landets museer slog nytt besöksrekord 2016 Pressmeddelande 2017-01-12 Landets museer slog nytt besöksrekord 2016 Museerna lockade mängder av besökare och slog nytt besöksrekord under 2016. Det står klart när den årliga besöksundersökning som Riksförbundet

Läs mer

Landets museer lockar fler besökare

Landets museer lockar fler besökare Pressmeddelande 2015-01-13 Landets museer lockar fler besökare Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att museerna

Läs mer

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1

GD 2006:240 VERKSAMHETSOMRÅDET MUSEI- OCH KULTURMILJÖ Beslutsbilaga 1 Sida 1 (8) Beviljade ansökningar, ytterligare belopp i kr. Bidrag beviljas med högst 30 000 kr (inkl. sociala. avgifter) per månad och anställd. Dnr KUR Sökande Org.nr Projekt/Ändamål Minsta antal ytterligare

Läs mer

fri entré till museer en utvärdering av frientréreformen

fri entré till museer en utvärdering av frientréreformen fri entré till museer en utvärdering av frientréreformen Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Foto omslag:

Läs mer

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Regeringsbeslut 12 2009-11-26 Ku2009/2152/KT Kulturdepartementet Enligt bilaga 1 och 2 Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande

Läs mer

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Arboga museum Arkitekturmuseet Armémuseum Arsenalen

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Vem besöker de centrala museerna?

Vem besöker de centrala museerna? Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag Överlämnad till regeringen den 2013-12-13 Reviderad 2014-02-05 Förord...3 Sammanfattning...4 Summary...5 Inledning...6 Uppdraget...6

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial Mellan kulturarvsinstitution som Samordningssekretariatet för digitalisering

Läs mer

Fri entré till museer. Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer

Fri entré till museer. Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer Fri entré till museer Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer STATENS KULTURRÅD Rapport oktober 2006 Fri entré till museer Utvärdering av frientréreformen. Rapport oktober 2006 INNEHÅLL

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Kulturen i siffror. Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001

Kulturen i siffror. Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001 Kulturen i siffror 2002:3 Museer och konsthallar 2001 Museums and Art Galleries 2001 Statens kulturråd Museums and Art Galleries 2001 Museer och konsthallar 2001 Swedish National Council for Cultural Affairs

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Ärendeförteckning regeringssammanträde 2015-12-17 Underprotokoll A Nr 44 1 (11) Föredragande: statsrådet A Bah Kuhnke Ärende: 1 Fortsatt vikariat som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

MUSEER & KONSTHALLAR 2006

MUSEER & KONSTHALLAR 2006 MUSEER & 7 6 KONSTHALLAR 2006 Museums & Art Galleries 2006 Museer & konsthallar 2006 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB Förfrågningar: Cajsa Anufrijeff

Läs mer

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare (%) besökare besökare Stockholms län 66,1 7 975 023 612 226 27 008 Botkyrka Mångkulturellt centrum.... Tumba Bruksmuseum 67,9 12473 0 101 Ekerö Birkamuseet.... Haninge Naturum Nationalparkernas hus 89,7

Läs mer

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi.

INNEHÅLL. Bild omslag: Ögonblick av opera, Scenkonst Västernorrland. Foto: Lia Jacobi. STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV 2013 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Disposition... 5 Metodfrågor... 5 Omfång... 6 STATLIGA KULTURUTGIFTER I REGIONALT PERSPEKTIV

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:4 14.3.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2008 Övernattningarna ökade i februari Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

MUSEER OCH KONSTHALLAR 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:5

MUSEER OCH KONSTHALLAR 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:5 MUSEER OCH KONSTHALLAR 2002 KULTUREN I SIFFROR 2003:5 Museums and Art Galleries 2002 Museer och konsthallar 2002 Swedish National Council for Cultural Affairs / Ansvarig utgivare: Kulturrådet Förfrågningar:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende:

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende: Ärendeförteckning regeringssammanträde 2016-12-14 Underprotokoll A Nr 42 Kulturdepartementet Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke Ärende: 1 Förordnande av ledamöter

Läs mer

Besöksrekord på landets museer

Besöksrekord på landets museer Pressmeddelande 2016-01-12 Besöksrekord på landets museer Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att flera av medlemsmuseerna

Läs mer

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Maria Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2013-12-19 Underprotokoll A Nr 41 1 (12) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 Anställning som direktör

Läs mer

DISKA, resultat av inventering på 24 myndigheter, överblick

DISKA, resultat av inventering på 24 myndigheter, överblick DISKA, resultat av inventering på 24 myndigheter, överblick 1. Arbetets museum 1.1. Register över arbetslivsmuseer (digitalt i FileMaker, 1.442 museer) 2. Arkitektur- och designcentrum, f.d. Arkitekturmuseet

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Turism 2016:6 20.7.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2016 Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror Antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 38 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02738/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 31 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

KF SEPT Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN

KF SEPT Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN KF 133 29 SEPT 2014 Nr 133. Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas museer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012

PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING HR-AVDELNINGEN BENGT WALLENIUS SID 1 (6) 2012-12-27 PERSONAL I FARSTA STADSDELS- FÖRVALTNING 2012 Alla uppgifter avser tillsvidareanställd personal om inte annat anges. Anställda

Läs mer

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:3 22.4.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2015 Hotellgästnätterna ökade i mars Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

K NYHETSBREVKULTURMARKNADSFÖRING Utgivet av Tullbergs Kommunikationsbyrå kulturens egen kommunikationsbyrå 2/09

K NYHETSBREVKULTURMARKNADSFÖRING Utgivet av Tullbergs Kommunikationsbyrå kulturens egen kommunikationsbyrå 2/09 K NYHETSBREVKULTURMARKNADSFÖRING Utgivet av Tullbergs Kommunikationsbyrå kulturens egen kommunikationsbyrå 2/09 Många museer arbetar med att stärka sitt varumärke år 2009 Det går en trend i museibranschen

Läs mer

Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar

Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar 1 Internkontrollen i Nationalmuseums samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) granskat den interna kontrollen i samlingarna

Läs mer

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik -

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:11 19.11.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2015 Flera övernattade på hotell i oktober Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:13 29.1.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 Hotellgästnätterna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

kulturen i siffror museer & 2008#4 konsthallar 2007

kulturen i siffror museer & 2008#4 konsthallar 2007 kulturen i siffror museer & 2008#4 konsthallar 2007 Museums & Art Galleries 2007 Museer & konsthallar 2007 Swedish Arts Council / Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Producent: Statisticon AB Förfrågningar:

Läs mer

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

Juni 2013. Förändringar andra kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT Juni 2013 Förändringar andra kvartalet 2013 Under andra kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under andra

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Jönköpings läns museum Verksamhetsberättelse

Jönköpings läns museum Verksamhetsberättelse Jönköpings läns museum Verksamhetsberättelse 2015 Förord...2 Styrelse...3 Organisation... 4 Ekonomi... 5 Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark... 5 Enheten för dokumentation, samling och publika aktiviteter

Läs mer

Kort om kultur 2017:1. Utsatta museer? En kartläggning av skadegörelse, våld och hot mot museer i Sverige

Kort om kultur 2017:1. Utsatta museer? En kartläggning av skadegörelse, våld och hot mot museer i Sverige Kort om kultur 2017:1 Utsatta museer? En kartläggning av skadegörelse, våld och hot mot museer i Sverige Postadress: Box 120 30, 2 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig

TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL 2017:3 Män får oftare jobb, kvinnor väljer att utbilda sig TSL-rapport feb 2017 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige ökar något år 2015 jämfört med 2014 (från 72,6 procent till 73,1 procent). Ökningen kan främst hänföras

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

KB, E-boken och den egna digitaliseringen.

KB, E-boken och den egna digitaliseringen. KB, E-boken och den egna digitaliseringen. E-boken en gräddtårta för biblioteken? Örebro 2013-09-04 Göran Konstenius Verksamhetsutredare Kungliga biblioteket Föredragets upplägg Från ABM-centrum till Digisam

Läs mer