BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER"

Transkript

1 BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

2

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING FÖR ENSKILDA MUSEER... 1 Arbetets museum... 1 Arkitekturmuseet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Hallwylska museet Livrustkammaren Skoklosters slott Moderna museet Moderna museet Stockholm Moderna museet Malmö Musik- och teatermuseet Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde... 2 Nationalmuseum Prins Eugens Waldemarsudde Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Skansen Statens försvarhistoriska museer Armémuseum Flygvapenmuseum... 3 Statens historiska museer Historiska museet Kungliga Myntkabinettet Statens maritima museer Marinmuseum Sjöhistoriska museet Vasamuseet Statens museer för världskultur Etnografiska museet... 4 Medelhavsmuseet... 4 Världskulturmuseet Östasiatiska museet Tekniska museet ANTAL BESÖK AV BARN OCH UNGA UNDER 19 ÅR PUBLIKUNDERSÖKNINGAR ENTRÉAVGIFTER BILAGOR Tabell 1a Tabell 1 b

4 SAMMANFATTNING Om mätmetoder och jämförbarhet Att följa besöksutveckling vid museer är intressant och relevant, men inte helt oproblematiskt. Vad avses med museibesök? Kulturrådet genomförde under 29 en kartläggning av de metoder som används för att mäta antal besök vid de museer som ingår i rapporten. Kartläggningen visade att mätmetoderna skiljer sig åt mellan museerna. I vissa fall registreras samtliga besökare som passerar entrén, inklusive de personer som besöker enbart restaurang eller butik. I andra fall registreras enbart besökare som tar del av utställningarna. Besökare till restaurang eller butik exkluderas. Kan man hävda att en besökare som har besökt ett museums restaurang utan att ta del av museets utställningsverksamhet verkligen har besökt museet i fråga? er finns även vad gäller mätmetoder avseende besök av personer under 19 år. Detta innebär att besökssiffror i de flesta fallen inte är jämförbara museerna emellan. Den digitala utvecklingen ger arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella samlingar helt nya möjligheter att ge medborgare och forskare tillgång till kulturarvet och forskningsmaterial, oberoende av fysisk lokalitet 1. Utöver personer som fysiskt besöker museerna tar många också del av museernas samlingar och övrigt utbud genom webbplatser där bland annat webbutställningar, kataloger och register finns tillgängliga. Det kan därför vara av intresse att också följa besöksutvecklingen på webben genom att bland annat mäta antal unika besökare på museernas webbplatser. Sammanfattning av besöksutvecklingen 211 I denna rapport redovisas besöksutvecklingen och tillgängligheten för 25 statliga museer. Antalet besök som redovisas för de enskilda museerna i de följande avsnitten inbegriper även besök av barn och unga under 19 år. Besök av barn och unga under 19 år har rapporterats från 19 av de 25 museerna och redovisas i ett särskilt avsnitt längre fram i rapporten. I samband med införandet av fri entré för samtliga besökare år 25 ökade antalet besök vid 19 statliga museer 2 med nära 3 miljoner, motsvarande över 15 procent jämfört med 24. Den höga publiktillströmningen höll i sig även under 26 som var frientréreformens andra och sista år. När entréavgifter åter infördes 27 på de 19 statliga museerna, minskade antalet besök med 4 procent (ca 1,9 miljoner) jämfört med 26. Därefter har dock antalet besök ökat vid de statliga museerna. 1 Tid för kultur (prop. 29/1:3) 2 De 19 museerna var: Arkitekturmuseet, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Kungliga Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet samt Östasiatiska museet. 4(55)

5 Mellan åren 21 och 211 ökade antalet besök vid de 19 museerna som hade fri entré 26 med 3 procent ( besök). Jämfört med 26 är det en minskning med 18 procent ( besök). Antalet barn- och ungdomsbesök ökade med 7 procent mellan 21 och 211 vid de museer som rapporterar antalet barn- och ungdomsbesök. Under 211 har 7,4 miljoner besök registrerats vid de 25 statliga museer som redovisas i rapporten. Flest besök ägde rum under juli månad då nära 1 78 besök noterades. Skansen har haft flest besök under 211 med besök. Den största procentuella ökningen av antalet besök noterades vid Etnografiska museet som har haft 52 procent fler besök än under föregående år, vilket beror på de publikdragande utställningarna Vodou och Afghanistan. Under 211 har samordnade publikundersökningar genomförts vid 22 av de 25 statliga museerna. Sammanlagt har 8 23 enkäter besvarats. Den genomsnittliga medelåldern för besökare som ingått i undersökningen var 4 år för både kvinnor och män. Den högsta medelåldern, 5 år, hade besökarna vid Prins Eugens Waldemarsudde. Yngre besökare lockades till Armémuseum (37 år), Musik- och teatermuseet (37 år) och Världskulturmuseet (35 år). Utländska besökare var i genomsnitt 5 år yngre (38 år) än besökare från Sverige (43 år). Enligt undersökningen var majoriteten av besökarna kvinnor (57 procent). Nationalmuseum har haft jämn könsfördelning bland sina besökare under 211(5/5 procent). Det museum som besöks av störst andel män är Armémuseum (69 procent). Störst andel kvinnliga besökare hade Prins Eugens Waldemarsudde och Hallwylska museet med 71 respektive 69 procent. Under 211 har de 22 statliga museer som genomfört de samordnade publikundersökningarna haft i genomsnitt 38 procent utländska besökare. Av dessa har 81 procent kommit från ett europeiskt land. Enligt undersökningen har Arkitekturmuseet haft den högsta andelen utländska besökare där 87 procent av samtliga besök gjordes av personer från utlandet, följt av Historiska museet med 71 procent. 5(55)

6 UPPDRAGET I budgetpropositionen för 23 (prop. 22/3:1) föreslog regeringen att fri entré skulle införas på flertalet statliga museer. Syftet med reformen var att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Den första etappen av reformen genomfördes under 24 då Moderna museet, Arkitekturmuseet samt Östasiatiska museet införde fri entré. Den andra etappen av reformen inleddes 1 januari 25 då övriga berörda museer införde fri entré. Dessa var: Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Musikmuseet, Kungliga Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott samt Världskulturmuseet. Försöket med fri entré på de 19 statliga museerna pågick i full skala under år 25 och 26. I budgetpropositionen för 27 (prop. 26/7:1) föreslog regeringen att fri entré endast skulle gälla barn och ungdomar upp till 19 år. På regeringens uppdrag överlämnade Kulturrådet i slutet av 26 en utvärdering av reformen. Därefter har Kulturrådet haft i uppdrag att lämna årliga redovisningar av besöksutvecklingen vid de berörda statliga museerna. Enligt regleringsbrev 211 ska Statens kulturråd följa upp centrala museers besöksutveckling och tillgänglighet. Den redovisning som ska lämnas till regeringen ska innehålla: utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre, förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent, antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök samt uppgifter om respektive museums entréavgifter. Uppgifterna ska redovisas totalt och per museum. Utöver de museer som ingick i frientréreformen, ingår i uppdraget sedan 29 Arbetets museum, Prins Eugens Waldemarsudde, Tekniska museet, Skansen och Vasamuseet. Med undantag för Arbetets museum som har haft fri entré sedan museets öppnande 1991 har dessa museer alltså inte haft fri entré under perioden Från och med 21 redovisas även Moderna museet Malmö som öppnade i december 21. Redovisningen för 211 omfattar således 25 museer. 6(55)

7 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER Tabell 1. Antal besök per museum jan dec 26, 29, 21 och 211. Besöksutvecklingen per museum samt (skillnad i antal besök och förändring i procent). ANTAL BESÖK BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING MUSEUM FRI ENTRÉ jan dec 26 jan dec 29 jan-dec 21 jan-dec (jan dec) Förändring (jan dec) (jan dec) Förändring (jan dec) Arbetets museum a % % Arkitekturmuseet b % % Armémuseum % % Etnografiska museet % % Flygvapenmuseum c % % Hallwylska museet % % Historiska museet % % Kungl. Myntkabinettet % % Livrustkammaren % % Marinmuseum % % Medelhavsmuseet % % Moderna museet % % Moderna museet, Malmö d % Musik- och teatermuseet % % Nationalmuseum % % Naturhist. Riksmuseet % % Nordiska museet e % % P. E. Waldemarsudde Ej fri entré % Sjöhistoriska museet % % Skansen Ej fri entré % Skoklosters slott % % Tekniska museet Ej fri entré % Vasamuseet Ej fri entré % Världskulturmuseet % % Östasiatiska museet f % % Totalt % % a Arbetets museum har haft fri entré sedan 1991 b Större delar av Arkitekturmuseet var stängda för ombyggnad september 29 c Flygvapenmuseet var stängt för ombyggnad mars 29-maj 21 d Moderna Museet Malmö öppnade i december 29 e Besök från museets filialer ingår inte i sammanställningen f De höga besökstalen 21 och 211 beror på utställningarna Kinas terrakottaarmé resp. Inkas guldskatter i Bergrummet. 7(55)

8 Sammanlagt registrerades besök på 25 statliga museer under 211. Av dessa redovisar 15 museer fler besök och 1 museer färre besök under 211 jämfört med föregående år. Den största procentuella ökningen av antal besök noterades på Etnografiska museet som under 211 har haft 52 procent fler besök än under 21. Största procentuella minskningen noterades på Moderna museet Malmö där 16 procent färre besök registrerades under 211 jämfört med 21, museets öppningsår. Diagram 1. Antal besök per månad januari december 26 (frientréår) samt vid de statliga museerna Jan Febr Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Av årets månader 211 hade juli högst antal besök, Lägst antal besök, , noterades under februari månad. Under 211 har besök registrerats vid de 19 museer som under 25 och 26 hade fri entré för samtliga besökare enligt regeringsbeslut. Det är färre besök än under 26 och motsvarar en nedgång med 18 procent. 8(55)

9 Av diagrammet ovan framgår att de flesta besöken vid de statliga museerna ägde rum under perioden maj augusti. Flest antal besök under en och samma månad redovisar Skansen med besök under juli månad. 9(55)

10 BESÖKSUTVECKLING FÖR ENSKILDA MUSEER Arbetets museum Arbetets museum i Norrköping har haft fri entré för samtliga besökare sedan museets invigning Diagram 2. Antal besök på Arbetets museum Arbetets m Arbetets museum besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Detta motsvarar en ökning med 6 procent. ARBETETS MUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 1(55)

11 3. Antal besök på Arbetets museum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Under september månad äger evenemanget Kulturnatt med historisk mässa rum, vilket resulterar i höga besökstal. Under september månad hade museet flest besök, Minst antal besök har noterats under januari med besök. 11(55)

12 Arkitekturmuseet Arkitekturmuseet är ett av de museer som ingick i första etappen av frientréreformen. Museet har fri entré för samtliga besökare varje fredag mellan kl Diagram 4. Antal besök på Arkitekturmuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Arkitekturm ARKITEKTURMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Diagram 5. Antal besök på Arkitekturmuseet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år (55)

13 Besöksutfallet för 211 visar en ökning med 33 procent (34 25 besök) jämfört med 21. Den årliga pepparkakshusutställningen lockar i december en stor publik och december var den månad under året som hade störst antal besök, Maj hade lägst antal besök, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Livrustkammaren har infört ett nytt besöksräkningssystem under 211. Det innebär, skriver museet, att besökssiffrorna för 211 totalt blir lägre än tidigare år och inte heller är jämförbara med tidigare år. Diagram 6. Antal besök på Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet Hallwylska Livrustkammaren Skokloster Besökstalen i diagrammet ovan inkluderar besökare i utställningar, butiker, gårdar och café (Skokloster). Antalet barn och unga som redovisas under avsnittet Antal besök av barn och unga under 19 år avser enbart dem som besöker utställningarna. LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED HALLWYLSKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 13(55)

14 Hallwylska museet HALLWYLSKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Antalet besök på Hallwylska museet ökade med besök under 211 jämfört med 21. Det motsvarar en ökning på 26 procent. Diagram 7. Antal besök på Hallwylska museet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Hallwylska museet under 211 noterades under juli månad med besök. Minst antal besök under året, 4 693, noterades under april. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök 211 minskat med , en minskning med 51 procent mellan åren 26 och (55)

15 Livrustkammaren Livrustkammarens besökstal för 211 visar en minskning med besök jämfört med 21. Det motsvarar en minskning med 9 procent 3. LIVRUSTKAMMAREN BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Diagram 8 Antal besök på Livrustkammaren per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under juli månad med besök. Lägst antal besök hade Livrustkammaren under januari månad då besök registrerades. Skoklosters slott Skoklosters slott har öppet under sommarsäsongen samt helger vår och höst. Övriga delar av året är museet öppet endast för bokade grupper. SKOKLOSTERS SLOTT BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 3 Livrustkammaren anger att ny beräkningsmetod ger lägre nivåer för totalt (55)

16 Skoklosters besöksutfall för 211 visar på en ökning med besök vilket motsvarar 17 procent, jämfört med 21. Jämfört med frientréåret 26 antalet besök minskat med 59 procent. Diagram 9. Antal besök på Skoklosters slott per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök 211 hade museet under juli då besök registrerades. Under vintersäsongen registrerades den lägsta besökssiffran under januari med 14 besök. 16(55)

17 Moderna museet Diagram 1. Antal besök på Moderna museet Stockholm Malmö Moderna museets filial i Malmö öppnade den 26 december 29. Moderna museet Stockholm MODERNA MUSEET STHLM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Moderna museets besöksutfall för 211 visar en ökning jämfört med 21. Det motsvarar en ökning med 12 procent. 17(55)

18 Diagram 11. Antal besök på Moderna museet Stockholm per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Under det sista kvartalet 211 lockade måleriutställningen Turner, Twombly, Monet många besökare till museet. Högst antal besök, , registrerades under november 211. Lägst antal noterades under februari med besök. Moderna museet Malmö Moderna museet Malmö öppnade den 26 december 29. Under 211 registrerades besökare till museet. Det är en minskning med besökare, vilket motsvarar en minskning med 16 procent. Diagram 12. Antal besök på Moderna museet Malmö 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök 211 noterades under oktober med registrerade besök. Lägst antal besök hade museet under juni med besök. Den stora skillnaden mellan 18(55)

19 åren förklaras främst av att antalet besök under öppningsmånaden januari 21 var mycket högt. Musik- och teatermuseet Diagram 13. Antal besök på Musik- och teatermuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Musik- och teater m MUSIK- OCH TEATERMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Musik- och teatermuseets besöksutfall för 211 visar en minskning med 3 procent, besök, jämfört med 21. Diagram 14. Antal besök på Musik- och teatermuseet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 registrerades under augusti med besök. Lägst antal besök under året noterades under december med besök. 19(55)

20 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Diagram 15. Antal besök på nationalmuseum och prins Eugens Waldemars udde NM PEW Besökssiffror för åren 24 och 25 saknas för Prins Eugens Waldemarsudde eftersom museet då inte var inkluderat i Kulturrådets uppdrag rörande besöksutvecklingen. NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Hela myndighetens besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Ökningen motsvarar 22 procent. Jämfört med 26 då Nationalmuseum hade fri entré för samtliga besökare har antalet besök vid myndigheten ökat med 1 procent. Nationalmuseum ansvarar även för samlingar av konst och konsthantverk på flera slott, herresäten och museer runt om i Sverige. Totalt hade myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde besökare under 211. I den siffran ingår besökare till Nationalmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Drottningholm, Gripsholm, Antikmuseet, Leufsta, Läckö, Nynäs, Rosersberg, Strömsholm, Tessininstitutet i paris, Ulriksdals slott och Gustavsbergs Porslinsmuseum. 2(55)

21 Nationalmuseum NATIONALMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Antalet besök vid Nationalmuseum ökade under 211 med , vilket motsvarar 13 procent. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med 15 procent. Diagram 16. Antal besök på Nationalmuseum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Nationalmuseum under 211 noterades under oktober med besök. Minst antal besök under året noterades under februari med besök. Prins Eugens Waldemarsudde PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 21(55)

22 Prins Eugens Waldemarsudde omfattades inte av frientréreformen som genomfördes under åren Modeutställningen med Lars Wallin lockade nya besöksgrupper till museet och fick stort publikgenomslag. Prins Eugens Waldemarsuddes besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Det motsvarar en ökning på 45 procent. Diagram 17. Antal besök på Prins Eugens Waldemarsudde per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Prins Eugens Waldemarsudde under 211 noterades under januari med besök. Minst antal besök under året noterades under december med besök. 22(55)

23 Naturhistoriska riksmuseet Diagram 18. Antal besök på Naturhistoriska riksmuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Naturhist Naturhistoriska riksmuseet omfattades av frientréreformen, dock inkluderades inte Cosmonova som hade avgiftsbelagda visningar under frientréåren. NATURHISTORISKA RIKSMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Naturhistoriska riksmuseet har haft totalt besök, inklusive Cosmonova, under 211. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med , vilket motsvarar en minskning med 25 procent. 23(55)

24 Diagram 19. Antal besök på Naturhistoriska riksmuseet 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Naturhistoriska riksmuseet under 211 noterades under juli månad med besök. Minst antal besök noterades under september månad med besök. 24(55)

25 Nordiska museet Diagram 2. Antal besök på Nordiska museet Nordiska Nordiska museet har fri entré för samtliga besökare på onsdagar mellan kl Nordiska museet har fyra filialer/gårdar: Julita gård, Tyrsö slott, Svindersvik samt Härkeberga kapalansgård. På Härkeberga räknas inte barn och unga under 19 år. Under 211 har filialerna haft sammanlagt besök. Det är fler besök än under 21. Av dessa besök har 1 48 besök utgjorts av personer under 19 år (exklusive Härkeberga kaplansgård). NORDISKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 25(55)

26 Diagram 21. Antal besök på Nordiska museet 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Lägst antal besök under 211 noterades under februari med besök. Högst antal besök noterades under oktober då besök registrerades. 26(55)

27 Skansen Diagram 22. Antal besök på Skansen Skansen Skansen omfattades inte av frientréreformen som pågick under åren 25 och 26. SKANSEN BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Skansens besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21, vilket motsvarar 9 procent. 27(55)

28 Diagram 23. Antal besök på Skansen per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under juli då besök registrerades. Lägst antal besök noterades under februari med besök. 28(55)

29 Statens försvarhistoriska museer Diagram 24. Antal besök på Statens försvarhistoriska museer Armé Flyg Flygvapenmuseum i Linköping var stängt för ombyggnad under perioden mars 29 maj 21. Armémuseum I sina kommentarer till besöksutfallet 211 skriver Armémuseum att målet att locka fler besökare i jämförelse med 21 har nåtts, bland annat genom satsningar på marknadsföringen. Under december månad hade Armémuseum fri entré för alla besökare, vilket resulterade i en publiksiffra på besökare för december månad. ARMÉMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Armémuseums besöksutfall för 211 visar en ökning med 2 53 besök jämfört med 21, vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med 26 procent. 29(55)

30 Diagram 25. Antal besök på Armémuseum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under december då besök registrerades. Lägst antal besök noterades under september med besök. Flygvapenmuseum Flygvapenmuseum öppnade sommaren 21 efter att ha varit stängt för om- och tillbyggnad. Därför görs ingen jämförelse mellan 21 och 211 i sammanställningen nedan. Efter det att museet öppnade har antalet besökare ökat och i juli 211 hade museet fler besökare än under invigningsåret 21. FLYGVAPENMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % Flygvapenmuseum har haft besök under 211. Det är en ökning med besök, vilket motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med 21. 3(55)