BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER"

Transkript

1 BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

2

3 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING FÖR ENSKILDA MUSEER... 1 Arbetets museum... 1 Arkitekturmuseet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Hallwylska museet Livrustkammaren Skoklosters slott Moderna museet Moderna museet Stockholm Moderna museet Malmö Musik- och teatermuseet Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde... 2 Nationalmuseum Prins Eugens Waldemarsudde Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Skansen Statens försvarhistoriska museer Armémuseum Flygvapenmuseum... 3 Statens historiska museer Historiska museet Kungliga Myntkabinettet Statens maritima museer Marinmuseum Sjöhistoriska museet Vasamuseet Statens museer för världskultur Etnografiska museet... 4 Medelhavsmuseet... 4 Världskulturmuseet Östasiatiska museet Tekniska museet ANTAL BESÖK AV BARN OCH UNGA UNDER 19 ÅR PUBLIKUNDERSÖKNINGAR ENTRÉAVGIFTER BILAGOR Tabell 1a Tabell 1 b

4 SAMMANFATTNING Om mätmetoder och jämförbarhet Att följa besöksutveckling vid museer är intressant och relevant, men inte helt oproblematiskt. Vad avses med museibesök? Kulturrådet genomförde under 29 en kartläggning av de metoder som används för att mäta antal besök vid de museer som ingår i rapporten. Kartläggningen visade att mätmetoderna skiljer sig åt mellan museerna. I vissa fall registreras samtliga besökare som passerar entrén, inklusive de personer som besöker enbart restaurang eller butik. I andra fall registreras enbart besökare som tar del av utställningarna. Besökare till restaurang eller butik exkluderas. Kan man hävda att en besökare som har besökt ett museums restaurang utan att ta del av museets utställningsverksamhet verkligen har besökt museet i fråga? er finns även vad gäller mätmetoder avseende besök av personer under 19 år. Detta innebär att besökssiffror i de flesta fallen inte är jämförbara museerna emellan. Den digitala utvecklingen ger arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella samlingar helt nya möjligheter att ge medborgare och forskare tillgång till kulturarvet och forskningsmaterial, oberoende av fysisk lokalitet 1. Utöver personer som fysiskt besöker museerna tar många också del av museernas samlingar och övrigt utbud genom webbplatser där bland annat webbutställningar, kataloger och register finns tillgängliga. Det kan därför vara av intresse att också följa besöksutvecklingen på webben genom att bland annat mäta antal unika besökare på museernas webbplatser. Sammanfattning av besöksutvecklingen 211 I denna rapport redovisas besöksutvecklingen och tillgängligheten för 25 statliga museer. Antalet besök som redovisas för de enskilda museerna i de följande avsnitten inbegriper även besök av barn och unga under 19 år. Besök av barn och unga under 19 år har rapporterats från 19 av de 25 museerna och redovisas i ett särskilt avsnitt längre fram i rapporten. I samband med införandet av fri entré för samtliga besökare år 25 ökade antalet besök vid 19 statliga museer 2 med nära 3 miljoner, motsvarande över 15 procent jämfört med 24. Den höga publiktillströmningen höll i sig även under 26 som var frientréreformens andra och sista år. När entréavgifter åter infördes 27 på de 19 statliga museerna, minskade antalet besök med 4 procent (ca 1,9 miljoner) jämfört med 26. Därefter har dock antalet besök ökat vid de statliga museerna. 1 Tid för kultur (prop. 29/1:3) 2 De 19 museerna var: Arkitekturmuseet, Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Musikmuseet, Kungliga Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Världskulturmuseet samt Östasiatiska museet. 4(55)

5 Mellan åren 21 och 211 ökade antalet besök vid de 19 museerna som hade fri entré 26 med 3 procent ( besök). Jämfört med 26 är det en minskning med 18 procent ( besök). Antalet barn- och ungdomsbesök ökade med 7 procent mellan 21 och 211 vid de museer som rapporterar antalet barn- och ungdomsbesök. Under 211 har 7,4 miljoner besök registrerats vid de 25 statliga museer som redovisas i rapporten. Flest besök ägde rum under juli månad då nära 1 78 besök noterades. Skansen har haft flest besök under 211 med besök. Den största procentuella ökningen av antalet besök noterades vid Etnografiska museet som har haft 52 procent fler besök än under föregående år, vilket beror på de publikdragande utställningarna Vodou och Afghanistan. Under 211 har samordnade publikundersökningar genomförts vid 22 av de 25 statliga museerna. Sammanlagt har 8 23 enkäter besvarats. Den genomsnittliga medelåldern för besökare som ingått i undersökningen var 4 år för både kvinnor och män. Den högsta medelåldern, 5 år, hade besökarna vid Prins Eugens Waldemarsudde. Yngre besökare lockades till Armémuseum (37 år), Musik- och teatermuseet (37 år) och Världskulturmuseet (35 år). Utländska besökare var i genomsnitt 5 år yngre (38 år) än besökare från Sverige (43 år). Enligt undersökningen var majoriteten av besökarna kvinnor (57 procent). Nationalmuseum har haft jämn könsfördelning bland sina besökare under 211(5/5 procent). Det museum som besöks av störst andel män är Armémuseum (69 procent). Störst andel kvinnliga besökare hade Prins Eugens Waldemarsudde och Hallwylska museet med 71 respektive 69 procent. Under 211 har de 22 statliga museer som genomfört de samordnade publikundersökningarna haft i genomsnitt 38 procent utländska besökare. Av dessa har 81 procent kommit från ett europeiskt land. Enligt undersökningen har Arkitekturmuseet haft den högsta andelen utländska besökare där 87 procent av samtliga besök gjordes av personer från utlandet, följt av Historiska museet med 71 procent. 5(55)

6 UPPDRAGET I budgetpropositionen för 23 (prop. 22/3:1) föreslog regeringen att fri entré skulle införas på flertalet statliga museer. Syftet med reformen var att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Den första etappen av reformen genomfördes under 24 då Moderna museet, Arkitekturmuseet samt Östasiatiska museet införde fri entré. Den andra etappen av reformen inleddes 1 januari 25 då övriga berörda museer införde fri entré. Dessa var: Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Musikmuseet, Kungliga Myntkabinettet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott samt Världskulturmuseet. Försöket med fri entré på de 19 statliga museerna pågick i full skala under år 25 och 26. I budgetpropositionen för 27 (prop. 26/7:1) föreslog regeringen att fri entré endast skulle gälla barn och ungdomar upp till 19 år. På regeringens uppdrag överlämnade Kulturrådet i slutet av 26 en utvärdering av reformen. Därefter har Kulturrådet haft i uppdrag att lämna årliga redovisningar av besöksutvecklingen vid de berörda statliga museerna. Enligt regleringsbrev 211 ska Statens kulturråd följa upp centrala museers besöksutveckling och tillgänglighet. Den redovisning som ska lämnas till regeringen ska innehålla: utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre, förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent, antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök samt uppgifter om respektive museums entréavgifter. Uppgifterna ska redovisas totalt och per museum. Utöver de museer som ingick i frientréreformen, ingår i uppdraget sedan 29 Arbetets museum, Prins Eugens Waldemarsudde, Tekniska museet, Skansen och Vasamuseet. Med undantag för Arbetets museum som har haft fri entré sedan museets öppnande 1991 har dessa museer alltså inte haft fri entré under perioden Från och med 21 redovisas även Moderna museet Malmö som öppnade i december 21. Redovisningen för 211 omfattar således 25 museer. 6(55)

7 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER Tabell 1. Antal besök per museum jan dec 26, 29, 21 och 211. Besöksutvecklingen per museum samt (skillnad i antal besök och förändring i procent). ANTAL BESÖK BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING MUSEUM FRI ENTRÉ jan dec 26 jan dec 29 jan-dec 21 jan-dec (jan dec) Förändring (jan dec) (jan dec) Förändring (jan dec) Arbetets museum a % % Arkitekturmuseet b % % Armémuseum % % Etnografiska museet % % Flygvapenmuseum c % % Hallwylska museet % % Historiska museet % % Kungl. Myntkabinettet % % Livrustkammaren % % Marinmuseum % % Medelhavsmuseet % % Moderna museet % % Moderna museet, Malmö d % Musik- och teatermuseet % % Nationalmuseum % % Naturhist. Riksmuseet % % Nordiska museet e % % P. E. Waldemarsudde Ej fri entré % Sjöhistoriska museet % % Skansen Ej fri entré % Skoklosters slott % % Tekniska museet Ej fri entré % Vasamuseet Ej fri entré % Världskulturmuseet % % Östasiatiska museet f % % Totalt % % a Arbetets museum har haft fri entré sedan 1991 b Större delar av Arkitekturmuseet var stängda för ombyggnad september 29 c Flygvapenmuseet var stängt för ombyggnad mars 29-maj 21 d Moderna Museet Malmö öppnade i december 29 e Besök från museets filialer ingår inte i sammanställningen f De höga besökstalen 21 och 211 beror på utställningarna Kinas terrakottaarmé resp. Inkas guldskatter i Bergrummet. 7(55)

8 Sammanlagt registrerades besök på 25 statliga museer under 211. Av dessa redovisar 15 museer fler besök och 1 museer färre besök under 211 jämfört med föregående år. Den största procentuella ökningen av antal besök noterades på Etnografiska museet som under 211 har haft 52 procent fler besök än under 21. Största procentuella minskningen noterades på Moderna museet Malmö där 16 procent färre besök registrerades under 211 jämfört med 21, museets öppningsår. Diagram 1. Antal besök per månad januari december 26 (frientréår) samt vid de statliga museerna Jan Febr Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Av årets månader 211 hade juli högst antal besök, Lägst antal besök, , noterades under februari månad. Under 211 har besök registrerats vid de 19 museer som under 25 och 26 hade fri entré för samtliga besökare enligt regeringsbeslut. Det är färre besök än under 26 och motsvarar en nedgång med 18 procent. 8(55)

9 Av diagrammet ovan framgår att de flesta besöken vid de statliga museerna ägde rum under perioden maj augusti. Flest antal besök under en och samma månad redovisar Skansen med besök under juli månad. 9(55)

10 BESÖKSUTVECKLING FÖR ENSKILDA MUSEER Arbetets museum Arbetets museum i Norrköping har haft fri entré för samtliga besökare sedan museets invigning Diagram 2. Antal besök på Arbetets museum Arbetets m Arbetets museum besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Detta motsvarar en ökning med 6 procent. ARBETETS MUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 1(55)

11 3. Antal besök på Arbetets museum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Under september månad äger evenemanget Kulturnatt med historisk mässa rum, vilket resulterar i höga besökstal. Under september månad hade museet flest besök, Minst antal besök har noterats under januari med besök. 11(55)

12 Arkitekturmuseet Arkitekturmuseet är ett av de museer som ingick i första etappen av frientréreformen. Museet har fri entré för samtliga besökare varje fredag mellan kl Diagram 4. Antal besök på Arkitekturmuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Arkitekturm ARKITEKTURMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Diagram 5. Antal besök på Arkitekturmuseet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år (55)

13 Besöksutfallet för 211 visar en ökning med 33 procent (34 25 besök) jämfört med 21. Den årliga pepparkakshusutställningen lockar i december en stor publik och december var den månad under året som hade störst antal besök, Maj hade lägst antal besök, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Livrustkammaren har infört ett nytt besöksräkningssystem under 211. Det innebär, skriver museet, att besökssiffrorna för 211 totalt blir lägre än tidigare år och inte heller är jämförbara med tidigare år. Diagram 6. Antal besök på Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet Hallwylska Livrustkammaren Skokloster Besökstalen i diagrammet ovan inkluderar besökare i utställningar, butiker, gårdar och café (Skokloster). Antalet barn och unga som redovisas under avsnittet Antal besök av barn och unga under 19 år avser enbart dem som besöker utställningarna. LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED HALLWYLSKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 13(55)

14 Hallwylska museet HALLWYLSKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Antalet besök på Hallwylska museet ökade med besök under 211 jämfört med 21. Det motsvarar en ökning på 26 procent. Diagram 7. Antal besök på Hallwylska museet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Hallwylska museet under 211 noterades under juli månad med besök. Minst antal besök under året, 4 693, noterades under april. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök 211 minskat med , en minskning med 51 procent mellan åren 26 och (55)

15 Livrustkammaren Livrustkammarens besökstal för 211 visar en minskning med besök jämfört med 21. Det motsvarar en minskning med 9 procent 3. LIVRUSTKAMMAREN BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Diagram 8 Antal besök på Livrustkammaren per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under juli månad med besök. Lägst antal besök hade Livrustkammaren under januari månad då besök registrerades. Skoklosters slott Skoklosters slott har öppet under sommarsäsongen samt helger vår och höst. Övriga delar av året är museet öppet endast för bokade grupper. SKOKLOSTERS SLOTT BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 3 Livrustkammaren anger att ny beräkningsmetod ger lägre nivåer för totalt (55)

16 Skoklosters besöksutfall för 211 visar på en ökning med besök vilket motsvarar 17 procent, jämfört med 21. Jämfört med frientréåret 26 antalet besök minskat med 59 procent. Diagram 9. Antal besök på Skoklosters slott per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök 211 hade museet under juli då besök registrerades. Under vintersäsongen registrerades den lägsta besökssiffran under januari med 14 besök. 16(55)

17 Moderna museet Diagram 1. Antal besök på Moderna museet Stockholm Malmö Moderna museets filial i Malmö öppnade den 26 december 29. Moderna museet Stockholm MODERNA MUSEET STHLM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Moderna museets besöksutfall för 211 visar en ökning jämfört med 21. Det motsvarar en ökning med 12 procent. 17(55)

18 Diagram 11. Antal besök på Moderna museet Stockholm per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Under det sista kvartalet 211 lockade måleriutställningen Turner, Twombly, Monet många besökare till museet. Högst antal besök, , registrerades under november 211. Lägst antal noterades under februari med besök. Moderna museet Malmö Moderna museet Malmö öppnade den 26 december 29. Under 211 registrerades besökare till museet. Det är en minskning med besökare, vilket motsvarar en minskning med 16 procent. Diagram 12. Antal besök på Moderna museet Malmö 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök 211 noterades under oktober med registrerade besök. Lägst antal besök hade museet under juni med besök. Den stora skillnaden mellan 18(55)

19 åren förklaras främst av att antalet besök under öppningsmånaden januari 21 var mycket högt. Musik- och teatermuseet Diagram 13. Antal besök på Musik- och teatermuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Musik- och teater m MUSIK- OCH TEATERMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Musik- och teatermuseets besöksutfall för 211 visar en minskning med 3 procent, besök, jämfört med 21. Diagram 14. Antal besök på Musik- och teatermuseet per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 registrerades under augusti med besök. Lägst antal besök under året noterades under december med besök. 19(55)

20 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Diagram 15. Antal besök på nationalmuseum och prins Eugens Waldemars udde NM PEW Besökssiffror för åren 24 och 25 saknas för Prins Eugens Waldemarsudde eftersom museet då inte var inkluderat i Kulturrådets uppdrag rörande besöksutvecklingen. NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Hela myndighetens besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Ökningen motsvarar 22 procent. Jämfört med 26 då Nationalmuseum hade fri entré för samtliga besökare har antalet besök vid myndigheten ökat med 1 procent. Nationalmuseum ansvarar även för samlingar av konst och konsthantverk på flera slott, herresäten och museer runt om i Sverige. Totalt hade myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde besökare under 211. I den siffran ingår besökare till Nationalmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde, Drottningholm, Gripsholm, Antikmuseet, Leufsta, Läckö, Nynäs, Rosersberg, Strömsholm, Tessininstitutet i paris, Ulriksdals slott och Gustavsbergs Porslinsmuseum. 2(55)

21 Nationalmuseum NATIONALMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Antalet besök vid Nationalmuseum ökade under 211 med , vilket motsvarar 13 procent. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med 15 procent. Diagram 16. Antal besök på Nationalmuseum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Nationalmuseum under 211 noterades under oktober med besök. Minst antal besök under året noterades under februari med besök. Prins Eugens Waldemarsudde PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 21(55)

22 Prins Eugens Waldemarsudde omfattades inte av frientréreformen som genomfördes under åren Modeutställningen med Lars Wallin lockade nya besöksgrupper till museet och fick stort publikgenomslag. Prins Eugens Waldemarsuddes besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21. Det motsvarar en ökning på 45 procent. Diagram 17. Antal besök på Prins Eugens Waldemarsudde per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Prins Eugens Waldemarsudde under 211 noterades under januari med besök. Minst antal besök under året noterades under december med besök. 22(55)

23 Naturhistoriska riksmuseet Diagram 18. Antal besök på Naturhistoriska riksmuseet jan - dec 24 jan - dec 25 jan - dec 26 jan - dec 27 jan - dec 28 jan - dec 29 jan - dec 21 jan - dec 211 Naturhist Naturhistoriska riksmuseet omfattades av frientréreformen, dock inkluderades inte Cosmonova som hade avgiftsbelagda visningar under frientréåren. NATURHISTORISKA RIKSMUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Naturhistoriska riksmuseet har haft totalt besök, inklusive Cosmonova, under 211. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med , vilket motsvarar en minskning med 25 procent. 23(55)

24 Diagram 19. Antal besök på Naturhistoriska riksmuseet 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Flest antal besök på Naturhistoriska riksmuseet under 211 noterades under juli månad med besök. Minst antal besök noterades under september månad med besök. 24(55)

25 Nordiska museet Diagram 2. Antal besök på Nordiska museet Nordiska Nordiska museet har fri entré för samtliga besökare på onsdagar mellan kl Nordiska museet har fyra filialer/gårdar: Julita gård, Tyrsö slott, Svindersvik samt Härkeberga kapalansgård. På Härkeberga räknas inte barn och unga under 19 år. Under 211 har filialerna haft sammanlagt besök. Det är fler besök än under 21. Av dessa besök har 1 48 besök utgjorts av personer under 19 år (exklusive Härkeberga kaplansgård). NORDISKA MUSEET BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % 25(55)

26 Diagram 21. Antal besök på Nordiska museet 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Lägst antal besök under 211 noterades under februari med besök. Högst antal besök noterades under oktober då besök registrerades. 26(55)

27 Skansen Diagram 22. Antal besök på Skansen Skansen Skansen omfattades inte av frientréreformen som pågick under åren 25 och 26. SKANSEN BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Skansens besöksutfall för 211 visar en ökning med besök jämfört med 21, vilket motsvarar 9 procent. 27(55)

28 Diagram 23. Antal besök på Skansen per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under juli då besök registrerades. Lägst antal besök noterades under februari med besök. 28(55)

29 Statens försvarhistoriska museer Diagram 24. Antal besök på Statens försvarhistoriska museer Armé Flyg Flygvapenmuseum i Linköping var stängt för ombyggnad under perioden mars 29 maj 21. Armémuseum I sina kommentarer till besöksutfallet 211 skriver Armémuseum att målet att locka fler besökare i jämförelse med 21 har nåtts, bland annat genom satsningar på marknadsföringen. Under december månad hade Armémuseum fri entré för alla besökare, vilket resulterade i en publiksiffra på besökare för december månad. ARMÉMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % % Armémuseums besöksutfall för 211 visar en ökning med 2 53 besök jämfört med 21, vilket motsvarar en ökning med 3 procent. Jämfört med frientréåret 26 har antalet besök minskat med 26 procent. 29(55)

30 Diagram 25. Antal besök på Armémuseum per månad 21 och Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec år år Högst antal besök under 211 noterades under december då besök registrerades. Lägst antal besök noterades under september med besök. Flygvapenmuseum Flygvapenmuseum öppnade sommaren 21 efter att ha varit stängt för om- och tillbyggnad. Därför görs ingen jämförelse mellan 21 och 211 i sammanställningen nedan. Efter det att museet öppnade har antalet besökare ökat och i juli 211 hade museet fler besökare än under invigningsåret 21. FLYGVAPENMUSEUM BESÖKSUTVECKLING BESÖKSUTVECKLING ANTAL BESÖK jan dec jan dec FRI ENTRE` jan dec jan dec jan dec (antal) (antal) % Flygvapenmuseum har haft besök under 211. Det är en ökning med besök, vilket motsvarar en ökning med 2 procent jämfört med 21. 3(55)

Besöksutveckling för museer 2012

Besöksutveckling för museer 2012 Besöksutveckling för museer 212 Redovisning av regeringsuppdrag 213-4-3 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Uppdraget... 5 Om källor till osäkerheter och tolkningsmöjligheter... 6 Publikundersökningar...

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial Mellan kulturarvsinstitution som Samordningssekretariatet för digitalisering

Läs mer

Vem besöker de centrala museerna?

Vem besöker de centrala museerna? Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag Överlämnad till regeringen den 2013-12-13 Reviderad 2014-02-05 Förord...3 Sammanfattning...4 Summary...5 Inledning...6 Uppdraget...6

Läs mer

Fri entré till museer. Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer

Fri entré till museer. Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer Fri entré till museer Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer STATENS KULTURRÅD Rapport oktober 2006 Fri entré till museer Utvärdering av frientréreformen. Rapport oktober 2006 INNEHÅLL

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare

Andel anslag och bidrags finansiering (%) Antal besökare (%) besökare besökare Stockholms län 66,1 7 975 023 612 226 27 008 Botkyrka Mångkulturellt centrum.... Tumba Bruksmuseum 67,9 12473 0 101 Ekerö Birkamuseet.... Haninge Naturum Nationalparkernas hus 89,7

Läs mer

DISKA, resultat av inventering på 24 myndigheter, överblick

DISKA, resultat av inventering på 24 myndigheter, överblick DISKA, resultat av inventering på 24 myndigheter, överblick 1. Arbetets museum 1.1. Register över arbetslivsmuseer (digitalt i FileMaker, 1.442 museer) 2. Arkitektur- och designcentrum, f.d. Arkitekturmuseet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

K NYHETSBREVKULTURMARKNADSFÖRING Utgivet av Tullbergs Kommunikationsbyrå kulturens egen kommunikationsbyrå 2/09

K NYHETSBREVKULTURMARKNADSFÖRING Utgivet av Tullbergs Kommunikationsbyrå kulturens egen kommunikationsbyrå 2/09 K NYHETSBREVKULTURMARKNADSFÖRING Utgivet av Tullbergs Kommunikationsbyrå kulturens egen kommunikationsbyrå 2/09 Många museer arbetar med att stärka sitt varumärke år 2009 Det går en trend i museibranschen

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

KB, E-boken och den egna digitaliseringen.

KB, E-boken och den egna digitaliseringen. KB, E-boken och den egna digitaliseringen. E-boken en gräddtårta för biblioteken? Örebro 2013-09-04 Göran Konstenius Verksamhetsutredare Kungliga biblioteket Föredragets upplägg Från ABM-centrum till Digisam

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Utställnings- projekt

Utställnings- projekt Textilmuseet Inredning av aktivitetstorg på 700 kvadratmeter. Grafiskt koncept för utställningar samt formgivning av utställning om mode. Klart år: pågående Lumpen Flygvapenmuseum i Norrköping och Armémuseum

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Nordiska museet ett centralmuseum i stiftelseform

Nordiska museet ett centralmuseum i stiftelseform 2014:9 Nordiska museet ett centralmuseum i stiftelseform En analys enligt myndighetsanalysmodellen MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-06 2013/222-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-10-17 Ku2013/2057/KA Regeringen

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa.

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa. Fluctuat nec mergitur Fluctuat nec mergitur RESEMAGASINET ANNONSPRISLISTA 2015 RESANDET MED EXPRESSBUSS ÖKAR Resandet inom Sverige fortsätter att öka. Man reser för att shoppa, besöka restauranger och

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Stockholms museum. Upptäck Stockholms museer med sina samlingar i världsklass, epokgörande utställningar och fantasieggande historiska föremål.

Stockholms museum. Upptäck Stockholms museer med sina samlingar i världsklass, epokgörande utställningar och fantasieggande historiska föremål. Stockholms museum FOR THE LATEST UPDATES ON STOCKHOLM, VISIT THE OFFICIAL WEBSITE VISITSTOCKHOLM.COM PHOTO: OLA ERICSON Stockholms museum Upptäck Stockholms museer med sina samlingar i världsklass, epokgörande

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29 (8) 0400-043 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 04-0-0-04--9 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade 4 00,0% Totalt 4 00,0% Registrering av synpunkter

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Kontraktsförteckning Urval: Län: s län Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Botkyrka AB84620001 Botkyrka 2002-04-01 Moderna museet Tumba 7:150, 7:234 2012-12-31 2022-12-31 magasin Riksantikvarieämb/Svensk Musei

Läs mer

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015

Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Spelprogram för Div 2 Södra Götaland, herrar 2015 Matchnr Omg Lag Dag Notering 000025001 1 BW 90 IF - Torns IF sö 12 apr 000025002 1 IFK Malmö FK - Lindsdals IF sö 12 apr 000025003 1 IFK Berga - Kvarnby

Läs mer

Lägenhetsregistret. Marianne Leckström, SKL. Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet

Lägenhetsregistret. Marianne Leckström, SKL. Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet Lägenhetsregistret Marianne Leckström, SKL Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet Volymer Reglering av lägenhetsregistret Lag (2006:378) om lägenhetsregister Förordning (2007:108) om

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm

Kundansvarig Johan Harvig. Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm Kundansvarig Johan Harvig Bakgrund Bank Fastighetsmäklare Ordförande i min förening Arbetsområde Brf Verksam i Stockholm 1 Kundansvarig Göran Skott Bakgrund Civ. Ingenjör Fastighetschef Många år i SBAB

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-01-24 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 4, år 2014 vecka 4, år 2014 2 (17) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 60,1 procent i slutet av vecka 3

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Resultat av enkätsvar MUSEERNA OCH HBTQ 2014

Resultat av enkätsvar MUSEERNA OCH HBTQ 2014 Resultat av enkätsvar MUSEERNA OCH HBTQ 2014 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar, kurser samt

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Agenda. 18.00 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB

Agenda. 18.00 Välkomna! Om SBAB. Ansvar. Räntetro. Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB Välkomna! Agenda 18.00 Välkomna! Om SBAB Ansvar Tim Pettersson, Gustav Hoorn, Joachim Svenn, SBAB Räntetro Lars Gahnström och Per Dalemo, Wistrand Advokatbyrå Tor Borg, SBAB Ca 19.30 Mat och mingel Den

Läs mer

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9

SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 SLUTRAPPORT Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Bra mottagning omgång 9 Förbättringsprogram och Team: Barnkardiologmottagningen, BUS, USiL Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Förbättra tillgängligheten

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A

Kraftläget i Sverige. Vecka 18 30 apr - 6 maj år 2012, version: A Vecka 18 3 apr - 6 maj år 212, version: A Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-29 källa: Svensk Energi /vecka 1 9 8 7 Nuvarande period Föregående period

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006 Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Marie Haeger-Eugensson Jenny Westerdahl Karin Sjöberg Lin Tang IVL Svenska Miljöinstitutet Scenarier Tre scenarier Nu-scenarie: 26 Framtidsscenarie

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Kulturnämnden kl 16.00

Kulturnämnden kl 16.00 SAMMANTRÄDESPROOLL 115 (120) 2007-12-19 2007.174 104 Sammanträdesdagar 2008 Sammanträdesdagar för 2008 godkänns för kulturnämndens presidium, kulturnämnden och tidpunkt för pressinformation enligt sammanställning

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare.

2. Val av sekreterare och justerare för mötet Annette Söderlund är sekreterare. Ulrika valdes till justerare. Protokoll, styrelsemöte per telefon Fredagen den 15 april 2011 kl. 13-14 Deltagande; Beatrice Norberg, Sofia Dahlquist, Hugo Wester, Jessica Andersson Sjögerén, Lotte Edsbrand, EvaTua Ekström, Ulrika Sjöstrand,

Läs mer

museer 2009 Kulturen i siffror 2010:6

museer 2009 Kulturen i siffror 2010:6 museer 2009 Kulturen i siffror 2010:6 Museums 2009 Museer 2009 Swedish Arts Council Ansvarig utgivare: Statens kulturråd Förfrågningar: Cecilia Ranemo, tel. 08 519 264 32 Printed in Sweden by Elanders

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 27 april 2012 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Får publiceras omedelbart Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsknaden 27 april - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - De svenska hushållen räknar med dyrare bostadsknad - SKOP:s

Läs mer

2014-10-03. Tid: 2014-09-15, kl.13.00 16.00 Plats: Riksarkivet Sammanträdesrummet Seminarierummet. Deltagare:

2014-10-03. Tid: 2014-09-15, kl.13.00 16.00 Plats: Riksarkivet Sammanträdesrummet Seminarierummet. Deltagare: Digisam Datum 2014-10-03 Tid: 2014-09-15, kl.13.00 16.00 Plats: Riksarkivet Sammanträdesrummet Seminarierummet Nätverksgruppen kring EU-projekt som rör frågor om digitalisering, tillgängliggörande och

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Bambino Banker. Sida 1

Bambino Banker. Sida 1 Sida 1 Bambino Banker 02-1235 Bambina Guard Wall Street Banker hingst Mätning 03-10-01 150-153 Mätning 03-12-22 153-154 Mätning 04-04-01 156-156 Mätning 04-07-01 Grupp 31-12-03 C (3) Grupp 21-03-04 B (2)

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. (Redovisningen på sid 2-7 är skriven enligt Ungdomsstyrelsens mall)

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. (Redovisningen på sid 2-7 är skriven enligt Ungdomsstyrelsens mall) 2013-03-13 Dnr: 13-048/0 Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Innehållsförteckning Återrapportering av 2010 års val...2 Riksdagen Landstingsfullmäktige Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Året som gått Styrelsen har under året jobbat med föreningens medlemsaktiviteter såsom Fokus på dagen, Årets pedagogiska projekt, pedagogstafetter, programpunkten på Riksförbundet

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer