Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag"

Transkript

1 Arbetsgivaravgiftsväxling PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Henrik Sjöholm och Lars Jagrén november 2013

2 november 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning Sammanfattning arbetsgivaravgiftsväxling för fler jobb Dagens riktade nedsättningar av arbetsgivaravgiften ett oöverskådligt system Företagarnas förslag ett Arbetsgivaravdrag Kostnaden för ett Arbetsgivaravdrag Argumenten för en arbetsgivaravgiftsväxling Principiella argument Företagarnas panel i september Kort om panelen Stödet för en arbetsgivaravgiftsväxling är överväldigande Från företagsperspektiv är generella åtgärder mest effektiva Många småföretag skulle vinna och få förlora på en arbetsgivaravgiftsväxling Långsiktiga dynamiska effekter...8 Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vår uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Vi företräder närmare företagare, vilket ger oss en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner. Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokala nätverk och mötesplatser

3 november 2013 Denna PM beskriver förutsättningarna för och konsekvenserna av en reform som innebär att riktade nedsättningar av arbetsgivaravgiften slopas och ersätts av en allmän nedsättning av arbetsgivaravgiften för alla företag i enlighet med Företagarnas förslag till arbetsgivaravdrag. De senaste 20 åren har småföretag stått för fyra av fem nya jobb. De kan skapa många fler, men det kräver ett tydligare politiskt fokus på att underlätta tillväxtmöjligheterna. Sänkta kostnader för att anställa är en central uppgift för att åstadkomma fler jobb i landets småföretag. Enligt Företagarnas och Swedbanks Småföretagarbarometer vill drygt åtta av tio företag växa. Ser man till hindren, vid sidan av konjunkturläget, så är kostnaden för arbetskraft det i särklass viktigaste hindret och uppges av 20 % av företagen som den viktigaste tillväxthämmande faktorn. Därefter kommer brist på lämplig arbetskraft (13 % av företagen) och brist på extern finansiering (7 %). Ser man till företag som ser tillväxtmöjligheter är siffran något högre. Företagarna vill se ett Arbetsgivaravdrag en reform där dagens oöverskådliga flora av riktade nedsättningar av arbetsgivaravgiften till unga och äldre ersätts med ett arbetsgivaravdrag i enlighet med Företagarnas förslag. Det innebär en generell nedsättning av arbetsgivaravgiften med 9,88 % (den allmänna löneavgiften) på lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor, ungefär motsvarande tio anställda. En sådan reform är på kort sikt nästan statsfinansiellt neutral efter automatiska effekter. På lång sikt visar de undersökningar som Företagarna och andra har gjort att reformen kan få mycket kraftiga effekter på sysselsättning och därmed innebära en väsentlig förbättring av de offentliga finanserna genom lägre kostnader för arbetslöshet och högre skatteintäkter. Bland de företagare som besvarat Företagarnas panel i september 2013 är stödet för en sådan reform överväldigande. Två av tre företagare vill se en sådan förändring, medan mindre än var tionde motsätter sig det. Ett tänkbart motargument är att företag som idag tjänar på de selektiva sänkningarna av arbetsgivaravgiften skulle drabbas negativt av ett skifte till en generell nedsättning. Det finns dock inte i undersökningen något stöd för en sådan hypotes. Endast var 25:e svarande säger att det egna företaget skulle drabbas negativt. Det förstärker intrycket av att de selektiva sänkningarna av arbetsgivaravgifterna inte främst uppmuntrat sysselsättningen i småföretag, trots att dessa under 20 års tid stått för fyra av fem nya jobb. Det finns för närvarande en rad olika nedsättningar av arbetsgivaravgifterna vilket medför att arbetsgivaravgiften kan ha fem olika nivåer, beroende på den 2

4 anställdes ålder eller arbetsguppgifter samt företagets lokalisering. De kostnadsmässigt viktigaste av dessa är nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga med en beräknad kostnad på drygt 17 miljarder Här föreslår regeringen i budgeten en ytterligare sänkning för ungdomar under 23 år, samtidigt som nuvarande nedsättning för dem mellan år tas bort. Vidare finns nedsättningar för äldre arbetskraft (över 65 år), liksom vissa regionala nedsättningar inom stödområdet. Regeringen föreslår en viss nedsättning för FoU-personal och det finns därutöver nedsättningar för egenföretagares avgifter. november 2013 Målgrupp för nedsatt arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift Unga år 10,21 % Unga år (sänkt från 26 år i budget för 2014) 15,49 % Äldre år 10,21 % Äldre % Forskning och utveckling 21,42 % dock max per månad och koncern Regional nedsättning i stödområden 21,42 % - För ungdomar ,21 % Nystartzoner Utredningen förslag nedsättning till 10,21 1 Ordinarie arbetsgivaravgift 31,42 % Tabell 1 Sammanställning av nuvarande och föreslagna selektiva nedsättningar av arbetsgivaravgiften Sammantaget har detta lett till ett svåröverskådligt system, med betydande offentliga kostnader. Miljarder kronor Nedsättning av arbetsgivaravgiften för unga 17,3 Ytterligare nedsättning enligt BP ,14 0,27 Nedsättning för äldre 2,0 3,0 Nedsättning egenavgifter 1,3 Nedsättning för FoU 0,82 Regional nedsättning Ca 0,43 Sammantagen kostnad Tabell 2 Kostnaderna för selektiva nedsättningar av arbetsgivaravgiften Utgångspunkten för Företagarnas förslag är återkommande undersökningar där företagare själva uppger att sänkt arbetsgivaravgift är den i särklass viktigaste åtgärden för att förbättra företagarklimatet i Sverige. Lägre arbetsgivaravgifter innebär 1) Sänkta lönekostnader, som är den helt dominerande kostnadsposten, särskilt bland tjänsteföretagen, och minskar kostnaden för att anställa. 1 Utredningens huvudförslag är att alla företag i en nystartszon ska slippa alla arbetsgivaravgifter utom pensionsavgiften, d.v.s. ca 21 av 31 %-enheter. Avdraget motsvarar en sänkning av avgifterna till 10,21 procent. Det maximala avdraget skulle uppgå till cirka kronor per anställd och år, vilket skulle kunna innebära upp till cirka 3,4 miljoner kronor per företag och år. Stödet ska gälla i max fem år, med 2 ytterligare år med halv lätt6nad. 3

5 2) Ökad lönsamhet för företagaren själv, vilket gör det lättare att starta och driva företag. En ytterligare utgångspunkt är att undvika marginaleffekter, som blir följden med selektiva sänkningar riktade till de minsta företagen, då en nyanställning eller ökad omsättning kan innebära att man går miste om tidigare nedsättningar. Vidare ingår i arbetsgivaravgiften idag inte endast sociala avgifter, utan arbetsgivaravgiften belastas också med en allmän löneavgift, på idag 9,88 % av lönesumman. Löneavgiften, motsvarande nästan en tredjedel av den samlade arbetsgivaravgiften, är en ren skatt utan koppling till de förmånssystem som arbetsgivaravgiften är tänkt att finansiera. Även om det skulle vara önskvärt att slopa den allmänna löneavgiften generellt, så innebär det en stor kostnad. Företagarna har därför tagit fram ett förslag på ett Arbetsgivaravdrag. Detta är utformat så att den allmänna löneavgiften slopas för alla lönesummor upp till 3,2 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär kostnaden för tio anställda. Den maximala nedsättningen per företag blir därmed drygt kronor. Konstruktionen har flera fördelar. Det direkta budgetbortfallet begränsas. De små företagen, där flest jobb skapas, gynnas relativt större och offentlig sektor. Den s.k. dödviktskostnaden, kostnaden för reformen i den del som ligger utanför målgruppen småföretag och nyanställningar, blir därmed låg. Självfallet innebär utformningen att även större företag får del av sänkningen, men att marginaleffekten där blir avtagande för företag som har lönesummor större än 3,2 miljoner kronor. Även om stora företag har många anställda utgör de en mindre andel än en procent av företagsstocken (företag större än 50 anställda), vilket innebär att andelen av den totala nedsättningen som går till dessa är låg. I och med begränsningen minimeras risken för s.k. övervältring, där sänkningen förs över på högre löner. Att så är fallet också i praktiken visas tydligt av den undersökning som Fores och Företagarna genomförde sommaren 2012, då en överväldigande majoritet av tillfrågade fackliga företrädare uppgav att det inte skulle leda till betydande löneglidning på respektive avtalsområde 2. november 2013 Den beräknade kostnaden för Arbetsgivaravdraget kan, efter automatiska effekter via främst skatteåterflöden, beräknas till miljarder kronor. I Företagarnas rapport Lägre Arbetsgivaravgifter skapar jobb och nya Företag på basis av 2010 års statistik uppskattades bruttokostnaden till 41 miljarder och nettokostnaden efter de automatiska inkomsteffekterna till ca 26 miljarder 3. 2 Edqvist H, Jagrén L, Ådahl M, Innebär sänkta arbetsgivaravgifter högre löneanspråk?, Fores Policy Paper 2012:5, 3 Företagarna 2012, Lägre arbetsgivaravgifter skapar jobb och nya företag, 4

6 november 2013 Bruttokostnad arbetsgivaravdrag (borttagen allmän löneavgift för lönesummor upp till 3,2 mkr) Automatiska effekter Ökad lön och företagarinkomster i existerande företag (antagande 25 % löneövervältring) Miljarder kronor Lägre offentliga utgifter (tack vare lägre 5,6 priser) Kostnad efter automatiska effekter 26 Tabell 3 Kostnad för ett Arbetsgivaravdrag, inklusive automatiska, men exklusive dynamiska effekter Den budgetmässiga effekten av ett arbetsgivaravdrag och ett borttagande av de selektiva nedsättningarna kan därmed på något års sikt beräknas till 4-6 miljarder. Beräkningen är dock givetvis osäker beroende på både hur företagen väljer att agera vad gäller den personal som idag är sysselsatt via olika typer av nedsättningar. Det finns dessutom givetvis en betydande osäkerhet vad avser hur konjunkturutvecklingen kan komma att påverka beslutet att anställa eller inte. Denna osäkerhet finns dock både vad gäller dagens system och ett system med arbetsgivaravdrag De viktigaste argumenten för en arbetsgivaravgiftsväxling är principiella. Det viktigaste argumentet för selektiva framför generella sänkningar av arbetsgivaravgiften har varit att generella nedsättningar är för kostsamma. Som vi kan konstatera i denna PM är nu kostnaden för de selektiva åtgärderna och ett Arbetsgivaravdrag nästan likvärdiga. Generella sänkningar får inga snedvridande effekter mellan branscher eller företag med olika personalsammansättning, vilket alltid är risken med selektiva sänkningar. Många småföretag eftersöker kvalificerad yrkesutbildad arbetskraft, som inte nödvändigtvis omfattas av en selektiv sänkning för unga (eller som bara skulle gälla under kort tid). Dessa företag får med generella åtgärder lättare att anställa 4. De utvärderingar av de selektiva sänkningar som gjorts pekar på en begränsad effekt, även om någon mer vetenskapligt stabil utvärdering inte har gjorts. Finanspolitiska rådet skrivet i sin rapport för 2011 att Lägre arbetsgivaravgifter för alla ungdomar är en dyr och ineffektiv åtgärd för att sänka ungdomsarbetslösheten. Man kan också konstatera att IFAUs utvärderingar av de regionala nedsättningar som gjordes 2002 med 10 procentenheter i Norrlands inland och nordvästra Svealand, visade att det 4 Småföretagsbarometern våren 2013 (Swedbank och Företagarna) 5

7 november 2013 inte gav inte fler anställda i redan etablerade företag. Däremot hade det en viss positiv effekt på antalet nya företag. Ett mer generellt regelverk minskar de administrativa kostnaderna och får därmed större effekt. Generella regler är betydligt lättare att informera om vilket ytterligare ökar effekten. I september 2013 genomförde Företagarna en panelundersökning med såväl medlemmar som icke-medlemmar. Panelundersökningar med självurval har förvisso vissa metodproblem, men resultatet av undersökningen är så pass entydigt och anmärkningsvärt att det ger en god indikation på vad svenska småföretag i stort skulle önska. Panelen genomfördes under perioden september 2013, med totalt 1004 respondenter. Fördelningen av svarande är i mångt och mycket representativ för Företagarnas medlemmar och något skev i förhållande till alla företag i Sverige. Vid en analys förefaller dock inte denna skevhet påverka resultaten på ett sådant sätt att slutsatserna påverkas. Om man viktar resultaten för alla dimensioner på den svenska företagsstrukturen kan stödet för en arbetsgivaravgiftsväxling förefalla vara något lägre, men om man istället exkluderar företag utan anställda, vilket det finns goda skäl att göra, så förefaller panelen snarare under- än överskatta stödet för en arbetsgivaravgiftsväxling. En närmare analys av panelen och dess olika delmoment samt påverkan av olika viktningar har presenterats i en särskild metod-pm. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bra idé Dålig idé Vet ej Diagram 1 Anser du principiellt att det vore en bra idé att ersätta dagens nedsättningar av arbetsgivaravgiften (ungdomar, äldre etc.) med en generell nedsättning av arbetsgivaravgiften? (Bas 964 svarande) Mer än tre av fyra svarande (77 %) uppger att det är en bra idé att ersätta dagens selektiva nedsättningar med en generell nedsättning av arbetsgivaravgiften. Var tionde säger att det är en dålig idé. I frågeformuleringen förklarades innebörden 6

8 av Företagarnas förslag. Vi undvek också begreppet selektiva som skulle kunna signalera en värdering av dagens nedsättningar. Stödet är brett i alla åldersgrupper, där gruppen upp till 39 år utgör ett markant undantag, då mer än nio av tio svarar att det är en bra idé. Resultatet måste dock tolkas med försiktighet, då det är få svarande i kategorin. Det finns dock inget stöd för en hypotes om att yngre företagare skulle vara för selektiva åtgärder för unga. november ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Generell sänkning Riktad sänkning Annat Vet ej Diagram 2 Ur ditt företags perspektiv, vilken åtgärd uppfattar du som mest effektiv för att öka sysselsättningen? (Bas 957 svarande) Även då de svarande uppger vad som skulle vara mest effektivt utifrån det egna företagets perspektiv dominerar uppfattningen att en generell sänkning är att föredra. Totalt uppger sex av tio att det skulle vara mest effektivt sett ur det egna företagets perspektiv. Marginellt fler än i föregående fråga (14 %) uppger att en riktad sänkning är mer effektiv. Svaret antyder att respondenterna skiljer på ett företagscentrerat och principiellt perspektiv. En av sex (17 %) uppger annat som svar på vad som är mest effektivt. En genomgång av fritextsvaren på frågan antyder att de som svarat annat menar att andra åtgärder, som sänkt moms, förändrad arbetsrätt och satsningar på kompetensförsörjning är viktigare. Stödet för generella åtgärder är brett över alla företagsstorlekar, undantaget dem som saknar anställda, vilket förefaller naturligt. Om man i resultatet bortser från företag utan anställda ökar andelen företag som menar att generella åtgärder är mest effektiva till 62 %. Även i denna fråga upprepas samma mönster bland åldersgrupper. Bland dem upp till 39 år svarar tre fjärdedelar att en generell sänkning är mer effektiv. Givetvis ska samma försiktighet iakttas ifråga om tolkningen pga. få svarande, men återigen saknas stöd för en alternativ hypotes om att unga företagare skulle vara mer positiva till selektiva åtgärder. 7

9 november % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Många skulle vinna och få förlora på en arbetsgivaravgiftsväxling Positivt Negativt Ingen betydelse Diagram 3 Hur skulle ditt företag påverkas om samtliga sänkningar av arbetsgivaravgiften för vissa grupper (ungdomar, äldre etc.) togs bort och istället ersattes av en lägre generell arbetsgivaravgift? (Bas 813 svarande som uppgivit att de har anställda) En möjlig invändning mot en arbetsgivaravgiftsväxling skulle kunna vara att företag har organiserat sig utifrån givna förutsättningar och att många skulle bli förlorare på en förändring. Resultaten av Företagarnas panel ger tydligt besked om att den farhågan åtminstone för småföretagens del är starkt överskattad. Sju av tio (71 %) av de respondenter som har anställda uppger att en växling till generella nedsättningar skulle vara positivt för det egna företaget. Endast 4 % uppger att det vore negativt. Vid en kontroll mot svarande branscher som ska tolkas med mycket stor försiktighet sticker ingen bransch ut genom en särskilt hög andel respondenter som uppger att det skulle vara negativt för det egna företaget. På lång sikt torde de dynamiska effekterna av en växling vara betydande, främst genom att: Ett arbetsgivaravdrag på ett helt annat sätt uppmuntrar till nyföretagande och till tillväxt i alla typer av företag. Lägre administrativa bördor och mindre risk för konkurrenssnedvridning ökar tillväxtpotentialen i ekonomin De sammantagna dynamiska effekterna kan på några års sikt beräknas till nya jobb 5, varav ungefär hälften i nystartade företag. Jobbeffekten förklaras dels av att det blir mer lönsamt att starta och driva företag; dels att företagens kostnadsläge förbättras och att man därmed kan expandera sysselsättningsmässigt. (Antagandet bygger givetvis på att arbetsmarknaden och de existerande kompetenserna är hyggligt flexibla och anpassningsbara). Om 5 Företagarna 2012, Lägre arbetsgivaravgifter skapar jobb och nya företag, 8

10 detta förverkligas beräknades i Förtagarnas rapport det återstående finansieringsbehovet till endast ca 5 miljarder kronor. Denna beräkning inkluderade dock inte att en betydande del av finansieringen vid den typ av växling som diskuterats här kommer från dagens selektiva nedsättningar. Tar man hänsyn till detta är det mycket som talar för att den statsfinansiella effekten på lång sikt av en växling skulle bli kraftigt positiv. november

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion?

Vilket är det största hindret för ditt företags ytterligare expansion? Rapport från Företagarna juni 2011 Bakgrund... 2 Expansionsutsikter... 3 Tillväxthinder... 3 Varför vill inte företagarkvinnor expandera?... 4 Kvinnor tvekar att anställa... 4 Slutsatser... 5 Företagarna

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. MÄLARDALEN #4av5jobb Skapas i små företag. MÄLARDALEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Företagarna om arbetsgivaravgiftsväxling. PM om Företagarnas panel om arbetsgivaravgifter

Företagarna om arbetsgivaravgiftsväxling. PM om Företagarnas panel om arbetsgivaravgifter Företagarna om arbetsgivaravgiftsväxling PM om Företagarnas panel om arbetsgivaravgifter René Bongard och Henrik Sjöholm november 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt om Företagarnas panel... 2 2 Metod

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

FÖRETAGARNAS UNDERSÖKNING OM ÄGAR- OCH GENERATIONSSKIFTEN 2015

FÖRETAGARNAS UNDERSÖKNING OM ÄGAR- OCH GENERATIONSSKIFTEN 2015 FÖRETAGARNAS UNDERSÖKNING OM ÄGAR- OCH GENERATIONSSKIFTEN 2015 BÄTTRE RAMVILLKOR KAN UNDERLÄTTA ÄGAR- OCH GENERATIONSSKIFTEN MEN SOM FÖRETAGARE MÅSTE DU SJÄLV FÖRBEREDA DIG! Januari 2016 INNEHÅLL 3 Sammanfattning

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011

Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Blekinge län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND

Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Rapport Oktober 2013 VÄSTMANLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013

VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 VÄSTRA GÖTALAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Berg kommun... 5 Östersunds kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

Förstärkt nedsättning av egenavgifter

Förstärkt nedsättning av egenavgifter Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förstärkt nedsättning av egenavgifter Augusti 2013 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)...

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker.

en urvalsundersökning. en undersökning av företagsklimat eller av var företagen är störst eller mest lönsamma. en utmärkelse till kommunalpolitiker. Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 3 Länsutveckling... 5 Boxholms kommun... 6 Linköping kommun... 7 Övriga kommuner...8 Slutsatser och policyförslag... 9 Om Årets Företagarkommun...

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Södermanlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Växjö kommun... 5 Ljungby kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Eskilstuna kommun... 5 Trosa kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är Årets

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Värmlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 37 22 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 37 22 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 37 22 december 2005 Föreningssparbankens andra Tysklandpanel Tysklands reformer och konjunktur i ett inhemskt och internationellt ekonomperspektiv: Tyskland godkänd reformpolitik

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll Inför budgetpropositionen för 2017 är det angeläget att skatteförslag

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

Morgondagens arbetsmarknad

Morgondagens arbetsmarknad Morgondagens arbetsmarknad Förslag till arbetsmarknadskommission 2016-08-15 LUX HUN SVK POR ITA CZK USA POL GRE IRL ICE EST GBR ESP SWZ NOR SLO GER AUT FIN FRA DEN BEL NED SWE En arbetsmarknadskommision

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Inledning Numera vill samtliga riksdagspartier beskriva sin politik som småföretagarinriktad. Vänsterpartiets

Läs mer

ag föret små om Smått

ag föret små om Smått Smått om små företag Om Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vi främjar företagens gemensamma intressen, en fri företagsamhet, en väl fungerande marknadsekonomi och

Läs mer

Uppföljning av nystartsjobben

Uppföljning av nystartsjobben 1(12) 2007-12-19 Dnr 0200-005426-02 Uppföljning av nystartsjobben 2 (12) Sammanfattning Nystartsjobben infördes den 1 januari i år. Detta PM är en redogörelse för utvecklingen av antalet nystartsjobb och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer

Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter RUT och ROT 2010 Succén fortsätter Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Snabb ökning av användningen av RUT och ROT... 2 Minst 24 000 nya jobb... 3 Flest nya jobb

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Lönekartläggning Tyresö kommun

Lönekartläggning Tyresö kommun Lönekartläggning Tyresö kommun 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003

Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden. Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 2003 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden Anders Morin, Stefan Fölster och Johan Fall April 0 2 Svenska folket på kollisionskurs med politiken om välfärden TEMO har, på uppdrag av Svenskt

Läs mer

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Borås 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre

JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013. Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre JÄMSTÄLLT FÖRETAGARINDEX 2013 Attitydinfrastruktur i Ystad, Sjöbo, Malå och Åre Rapport Mars 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten... 2 Analys... 3 De fem toppkommunerna... 4 De fem bottenkommunerna...

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Med grund i det jag anfört ovan ställer jag mig starkt kritisk till förslaget att heltidsarvodera förbundsordförande.

Med grund i det jag anfört ovan ställer jag mig starkt kritisk till förslaget att heltidsarvodera förbundsordförande. Jag, Nicklas Kövamees, har i egenskap av förbundskassör läst utredningen om arvoderingen av förbundsordförande. Nedan följer de kommentarer jag har att lämna på utredningen; till de delar av utredningen

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få 7 av 10 företagare anställa

Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få 7 av 10 företagare anställa Regelförenklingar ger fler jobb Enklare regler skulle få av 10 företagare anställa Näringslivets Regelnämnd (NNR), Företagarna och Svenskt Näringsliv har under december 2006 februari 200 med hjälp av Demoskop

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Stärk inlandet - lärdomar från Norge

Stärk inlandet - lärdomar från Norge Stärk inlandet - lärdomar från Norge Politik för inflyttning genom: -differentierade arbetsgivaravgifter -återföring av vattenkraftsmedel september 2006 Håkan Larsson Catrin Mattsson Per Åsling www.centerpartiet.se/jamtland

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer

Sänkta socialavgifter

Sänkta socialavgifter RiR 2008:16 Sänkta socialavgifter för vem och till vilket pris? ISBN 978 91 7086 155 0 RiR 2008:16 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Datum 2008-09-11 Dnr 31-2005-1161 Sänkta socialavgifter

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-opinion tar tempen på: Bostadsrätts- och villa/radhusägare i storstadsregionerna Bostadsmarknaden i storstadsregionerna är ett omdebatterat ämne. Inte minst i fråga

Läs mer

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv 2012-04-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

Läs mer

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt

dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt dec 2014 Medicinska sekreterare en översikt 1 Medicinska sekreterare en översikt Vision är fackförbundet som organiserar drygt 173 000 medlemmar som leder, planerar, utvecklar och administrerar välfärden.

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling

Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Från höger till vänster Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling Kontakt Samuel Engblom, samhällspolitisk chef. samuel.engblom@tco.se Från höger till vänster 2016 Sammanfattning Dagens

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn

Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år av inskrivna barn Andel små barn 0-3 år, 56 57 55 54 55 55 55 55 55 av inskrivna barn 56 55 56 53 54 52 56 54 55 54 55 55 52 53 54 54 54 55 Andel (%) små barn 0-3 år av inskrivna

Läs mer

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

Yttrande över promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014

Studerandes sysselsättning 2015. YH-studerande som examinerades 2014 Studerandes sysselsättning 2015 YH-studerande som examinerades 2014 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget att följa

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar

Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Utländska företag: Nej till euron ger lägre investeringar Jonas Frycklund Juni, 23 TEMO-undersökning om utlandsägda företags syn på eurons effekter 1 Innehåll Sid Sammanfattning 2 Inledning 3 Konsekvenser

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer