Revisionsrapport. Lärarnas arbetstider. Stadsrevisionen Örebro kommun Hans-Lennart Stenqvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Lärarnas arbetstider. Stadsrevisionen Örebro kommun. 2009-03-18 Hans-Lennart Stenqvist"

Transkript

1 Revisionsrapport Lärarnas arbetstider Stadsrevisionen Örebro kommun Hans-Lennart Stenqvist

2 Innehållsförteckning 1 Uppdraget Bakgrund och revisionsfråga Metod och genomförande Granskningsmål: Arbetstiden planeras och används på ett ändamålsenligt sätt Bedömning av granskningsmålet Granskningsmål: Nämnderna har tagit tillvara på de möjligheter som avtalen ger Bedömning av granskningsmålet Granskningsmål: Arbetsmiljölagens krav på insyn tillgodoses Bedömning av granskningsmålet Revisionsfrågan besvaras Revisionell bedömning...9

3 1 Uppdraget Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av stadsrevisionen i Örebro kommun granskat hur lärarnas arbetstid används. 2 Bakgrund och revisionsfråga Enligt läraravtalet uppgår den genomsnittliga årsarbetstiden för lärare till 1767 timmar per heltidsanställd, exklusive semester. Den reglerade arbetstiden är 1360 timmar och den del som överstiger 1360 timmar är förtroendearbetstid, vilken utgör 22 % av arbetstiden. Förtroendearbetstiden förfogar varje lärare över själv och den är främst avsedd till för- och efterarbete. Arbetsgivaren har rätt att förvänta sig att tiden används på bästa sätt för verksamhetens måluppfyllelse. Den centrala regleringen av hur arbetstiden ska disponeras togs bort i samband med avtalen som tecknades under 1990-talet. Stadsrevisionen har i sin analys av väsentlighet och risk bedömt att genomföra en granskning av hur nämnderna arbetar så att lärartiden kan användas på bästa sätt. Revisionsfrågor som ska besvaras är: om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt om styrbarheten är tillräcklig. Projektet inriktas mot nedanstående granskningsmål: arbetstiden planeras och används ändamålsenligt utifrån elevernas behov och lagstadgade rättigheter (eller gör lärare sådant som andra borde göra?) nämnderna har tagit vara på de möjligheter som avtalen på lärarområdet ger för att organisera arbetet arbetsmiljölagens krav på insyn i lärarnas arbetssituation med hänsyn till både reglerad arbetstid och förtroendearbetstid tillgodoses 3 Metod och genomförande Med utgångspunkt i granskningsmålen har en enkät utformats med sex frågor kopplade till varje granskningsmål, således totalt arton frågor. Enkäten har varit webbaserad och har 1

4 genom berörda förvaltningar skickats ut till de skolenheter som ingått i granskningen. Medverkande enheter i granskningen har varit Karolinska skolan, Mikaelskolan samt Tullängsskolan. Skolenheterna har valts i samråd med förvaltningarna. Med enkäten som underlag har fördjupande intervjuer/samtal förts med två lärargrupper om 6-9 personer på respektiver skola samt med berörda gymnasiechefer och rektorer, berörda förvaltningschefer samt presidierna i Gymnasienämnden och Skolnämnd Sydväst. Totalt har samtal/intervjuer förts med ca 50 personer. Aktuell dokumentation i form av uppdragsbeskrivningar och tjänstefördelningar har studerats. Inledningsvis konstateras att det finns tolkningsutrymme i det avtal som styr lärarnas arbetstider och övriga förutsättningar hur arbetet skall utföras och organiseras. Frågor om arbetstider och vilka arbetsuppgifter som ingår i läraruppdraget är mot ovanstående bakgrund konfliktfyllda och väcker lätt starka känslor. Lärarna på de medverkande skolorna har haft ett avvaktande förhållningssätt till granskningen och de frågor som blir en följd av densamma, vilket sannolikt haft betydelse för svarsfrekvensen på enkäten. (Gymnasieskolan 122 svar och grundskolan 35 svar.) Även de intervjuer/samtal som förts har initialt präglats av ett avvaktande och ifrågasättande förhållningssätt. Efter att uppdraget presenterats och förklarats har samtalen/intervjuerna varit öppna, informativa och konstruktiva. 4 Granskningsmål: Arbetstiden planeras och används på ett ändamålsenligt sätt Granskningsmålet utgår från elevernas behov och lagstadgade rättigheter och förutsätter att arbetstiden planeras och används på sådant sätt att den medverkar till högsta möjliga måluppfyllelse för eleverna. 4.1 Jag utför arbetsuppgifter som med fördel kan utföras av någon utan pedagogisk utbildning Enkätsvaren indikerar att förhållandevis många av de svarande anser att de inte utför uppgifter som någon utan pedagogisk utbildning skulle kunna utföra. Vid samtalen/intervjuerna framkommer att en del av dem som svarat tolkat frågan så att delar av det pedagogiska arbetet skulle kunna utföras av någon annan, vilket inte var avsikten. Yrkesstoltheten har då påverkat svarsalternativet. Sannolikt upplever lärare oro för att andra grupper skall komma in i skolan och medverka till icke önskvärda förändringar av arbetets innehåll. Vid samtalen/intervjuerna framkommer att man som pedagog gärna vill lämna ifrån sig uppgifter som skulle kunna utföras av till exempel vaktmästare, kanslister eller institutionstekniker. Det framkommer också en tydlig uppfattning att det skett betydande indragningar av stödfunktioner och att uppgifterna som dessa medarbetare tidigare utförde nu ingår som en del i läraruppdraget. Med utgångspunkt att resurserna är konstanta råder delade meningar om hur finansieringen av ökade stödfunktioner kan ske. 2

5 En del anser att de hellre skulle undervisa några timmar till i utbyte mot att någon annan tog över uppgifter som inte är direkt relaterade till undervisningen. Andra förutsätter att det tillskjuts ytterligare resurser. 4.2 En för stor del av min arbetstid går åt till uppgifter som inte bidrar till elevernas måluppfyllelse De intervjuer/samtal som förts präglas av skilda uppfattningar mellan ledning och lärare om vad som leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. Många lärare anser att för mycket tid läggs på möten och konferenser som inte upplevs som meningsskapande och därmed inte heller bidrar till ökad måluppfyllelse för eleverna. 4.3 Jag får som pedagog tillräckligt stöd från elevvård/elevhälsa Av enkätsvaren framgår att relativt stor andel anser att de inte får det stöd de skulle önska från elevvård/elevhälsa. Under senare år har elevvården i större utsträckning inriktas mot att arbeta förebyggande, samt ha ett konsultativt förhållningssätt relativt skolans pedagoger. Detta som ett led i att skolan övergett särlösningar till förmån för ett inkluderande synsätt. Eleverna skall således i så stor utsträckning som möjligt finnas i sin naturliga grupp- och klasstillhörighet. Det råder delade meningar om huruvida förhållningssättet, och den inverkan som detta har på verksamhetens organisation, leder till högre måluppfyllelse för eleverna. Det framkommer vidare synpunkter på långa handläggningstider i elevvårdsärenden. 4.4 Jag ingår i ett arbetslag där uppgifterna fördelas med hänsyn till kompetens och lämplighet De berörda skolorna ger intryck av att i varierande grad ha fungerande arbetslag. På gymnasieskolorna har programarbetslag ersatt de tidigare ämnesarbetslagen. För vissa lärare, med undervisning i ämnen som till exempel idrott, möjliggör inte organisationen att läraren kan ha all sin undervisning inom ett arbetslag. Av naturliga skäl kan man då uppleva att arbetslaget inte fyller den tänkta funktionen. I intervjuerna/samtalen med lärarna framkommer uppfattningen att det hos arbetsgivare finns en övertro på de effektiviseringsmöjligheter som arbetslagsorganisationen ger. Arbetslagsorganisationen skall medverka till att lärarna arbetar smartare. Problemet tycks vara att varken arbetstagare eller arbetsgivare på ett begripligt sätt kan förklara hur detta skall gå till i praktiken. 4.5 Rektor tar hänsyn till mina personliga kvalifikationer och erfarenheter vid organiseringen av skolan Av enkätsvar och samtal/intervjuer framgår att det inte är helt klart vad som avses med organiseringen av skolan. Några utgår från tjänstefördelningen och ser då organiseringen i första hand som en kombination av ämnen och undervisningstid. Andra tar sin utgångspunkt i arbetslaget och ser då organisering av skolan i första hand som en 3

6 kombination av människor som skall erbjudas bästa möjliga förutsättningar till samarbete. Några har förmågan att se båda dimensionerna och dessutom addera en tredje dimension i form av hänsyn till personliga kvalifikationer och erfarenheter för att delta i utvecklingsoch förändringsarbete. 4.6 Arbetsgivaren har organiserat arbetet så att jag på ett optimalt sätt kan medverka till elevernas måluppfyllelse Det finns en grundläggande skillnad i uppfattning mellan många lärare och arbetsgivaren avseende vilka inslag i arbetet som leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. En allmän uppfattning är att det går åt för mycket tid till administration och olika möten. Allt för många möten upplevs inte som meningsskapande. Vilket sannolikt kan tolkas om att de inte upplevs bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. En relativt vanlig uppfattning är att den tid som avsätts för olika möten, som läraren själv inte valt att delta i, på ett bättre sätt skulle komma eleverna till godo om den disponerade på annat sätt. Skolledningarna företräder uppfattningen att arbetslag och samverkan mellan lärare är ett sätt att effektivisera undervisningen för att skapa utrymme för till exempel ökat krav på elevrelaterad dokumentation. Få lärare dela denna uppfattning. 5 Bedömning av granskningsmålet Det finns hos lärarna en tydlig uppfattning att det, i det som uppfattas som pedagogiskt arbete (lektioner inklusive för- och efterarbete), inte finns inslag som någon utan pedagogisk utbildning skulle kunna överta. Lika tydligt framkommer uppfattningen att det tillkommit allt fler arbetsuppgifter som tidigare utfördes av administration, vaktmästeri och institutionstekniker. För att organisationen skall fungera väl är det en allt för stor andel av lärarna som anser att arbetstiden inte används på ett sätt som sätter eleverna i centrum. 6 Granskningsmål: Nämnderna har tagit tillvara på de möjligheter som avtalen ger Granskningsmålet har tolkats så att det med möjligheter avses arbetsplatsförlagd tid motsvarande 35 timmar per vecka samt att den tidigare centrala regleringen av undervisningsskyldigheten upphört. 6.1 Jag är väl förtrogen med arbetstidsavtalets innehåll Av enkätsvar och intervjuer framkommer att många lärare känner sig osäkra på vad arbetstidsavtalet egentligen innebär. Skolledningarna tycker att det ibland kan vara svårt att få utväxling på avtalet, samtidigt som många lärare upplever att det inte går att få någon klarhet i vad som är en heltidstjänst och vilka arbetsuppgifter som faktiskt skall ingå i tjänsten. 4

7 6.2 Upphörandet av central reglering av arbetstiden har i realiteten inneburit stor frihet för lärarna att organisera arbetet så att det leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. Ett rimligt antagande måste vara att syftet med ett nytt arbetstidsavtal inom skolan skulle leda till att de låsningar som uppfattades vara inbyggda i det tidigare systemet, och ansågs vara ett hinder för skolutveckling och ökad måluppfyllelse, eliminerades. Påfallande många anser inte att avtalet fått avsedd effekt, utan snare haft motsatt verkan. Förklaringar som anges är; resursbrist, organiseringsbrister, ledningsbrister samt att en tilltagande del av arbetstiden läggs på uppgifter som inte leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. 6.3 Arbetsgivaren har på ett tillfredsställande sätt medverkat till att intentionerna i avtalet kunnat förverkligas Av dem som besvarat enkäten är det påfallande många som valt alternativet; Vet ej. Flera anger att de inte satt sig in i avtalet, eller rent av aldrig sett det. Det finns också en spridd uppfattning att skolledarna inte heller kan avtalet. Den bild som förmedlas är att lärarna till stor del är okunniga om innehållet och därför inte kan ta ställning till om arbetsgivaren på ett konstruktivt sätt medverkat till att intentionerna kunnat förverkligas. 6.4 De lärarfackliga organisationerna och arbetsgivaren har samsyn avseende arbetstidsavtalets innehåll och tillämpning Av såväl intervjuer som enkätsvar framgår att flertalet inte uppfattar att det finns en partsgemensam syn på avtalets innehåll och tillämpning, vilket försvårar den praktiska tillämpningen. 6.5 Begreppet undervisningsskyldighet är fortfarande centralt i organiseringen av verksamheten Begreppet undervisningsskyldighet har fortfarande en central plats i arbetstidsdiskussionen. Den historiska förankringen är stark. Samtidigt framkommer i de samtal/intervjuer som genomförts att parterna inte kunnat etablera något annat begrepp/uttryck som på ett tillfredställande sätt beskriver den del av arbetet som tidigare benämndes undervisningsskyldighet. Det finns också en allmän uppfattning att den arbetstid som tidigare benämndes undervisningsskyldighet är den reella tjänsten. 6.6 Att inte utgå från ett bestämt antal timmar som undervisningsskyldighet skulle leda till att arbetsbördan ökade Det verkar inte finnas någon egentlig önskan hos lärarkåren att konservera begreppet undervisningsskyldighet som sådant. Snare uttrycker enkätsvar och samtal/intervjuer en rädsla för att bli utnyttjad. Det finns hos många en djup misstro riktad mot arbetsgivarens oförmåga att se till lärarnas totala arbetsbörda. 5

8 7 Bedömning av granskningsmålet Arbetsgivaren (rektorerna) har, mot bakgrund av de inbyggda motsättningar och tolkningssvårigheter som avtalet innebär, på ett rimligt sätt tagit till vara avtalets möjligheter. Lärarna är mer tillgängliga på arbetsplatsen inom ramen för den arbetsplatsförlagda tiden. Det finns också en ambition att komma bort från begreppet undervisningsskyldighet och som ett led i detta skapa en ökad flexibilitet i organisationen. 8 Granskningsmål: Arbetsmiljölagens krav på insyn tillgodoses Granskningsmålet tolkas så att det med utgångspunkt i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är dennes ansvar att säkerställa en korrekt bild av arbetstagarens hela arbetssituation. I lärarnas fall även den del av arbetstiden som benämns förtroendearbetstid. 8.1 Rektor har en god uppfattning om min totala arbetssituation Skolan har, relativt många andra organisationer, en platt organisation. Det är inte ovanligt att en rektor har mellan medarbetare. I extremfallet kan det röra sig om 70 medarbetare eller fler. Med hänvisning till olika ledarskapsteorier torde man generellt kunna påstå att ledningsspännvidden är för stor i skolans organisationer. Lärare och rektorer ger uttryck för en påfallande skillnad i uppfattning om den kunskap skolledarna har om den enskildes arbetssituation. Rektorerna anser att de har förhållandevis god kunskap om såväl den enskildes arbetssituation som prestationsförmåga. Lärarna uppfattar att rektor i allt för stor omfattning utgår från andrahandsinformation och hörsägen. Avseende möjlighet till insikt och inflytande över den så kallade förtroendearbetstiden råder också skilda uppfattningar. I extremfallet anser läraren att detta är arbetstid som den enskilde helt disponera efter eget val och behov och som arbetsgivaren inte har någon som helst rätt att ha synpunkter på. Rektor å sin sida menar att det för- och efterarbete som måste ske i anslutning till lektionerna skall utföras. inom ramen för förtroendearbetstiden 8.2 När så behövs får jag nödvändigt stöd av rektor för att klara mina arbetsuppgifter Det är svårt att se någon egentlig tendens i materialet. Många lärare är självgående och upplever inte något behov av stöd från sin rektor. Det finns också en grupp som upplever att de kan få stöd när så behövs. Samtidigt finns det lärare som skulle önska ett mer påtagligt stöd från rektor. Det finns hos många av lärarna en stor förståelse för att rektorernas arbetssituation och arbetsbörda begränsar möjligheterna till individuellt stöd. 6

9 8.3 Jag har regelbundna utvecklingssamtal med rektor där min arbetssituation är föremål för uppföljning och dialog Flertalet har haft regelbundna utvecklingssamtal, även om det också finns ett antal lärare som anger att de inte haft något utvecklingssamtal med sin chef under det senaste året. Generellt framkommer synpunkterna att samtalen sker för sällan och att innehållet ibland känns opersonligt. I några fall utrycks också en rädsla för att vara ärlig i samtalen eftersom man befarar att detta kan uppfattas som gnäll och eventuellt påverka även ett kommande lönesamtal. 8.4 Jag anser att den lärararbetsplats som jag har på skolan är utformad så att jag på ett tillfredsställande sätt kan genomföra det för- och efterarbete som krävs Av dem som svarat är ungefär hälften nöjda med lärararbetsplatsens utformning. Det finns rimlig tillgång till datorer och telefoner. Variation är stor mellan olika skolor och mellan olika arbetslag. Den vanligaste invändningen mot att utföra för- och efterarbete på skolan är att man hela tiden blir störd eller avbruten. Här finns givetvis stor individuell variation avseende tolerans mot yttre störningar i form av ljud, rörelse med mera. Det finns inte heller någon kontroll av att lärarna är 35 timmar i veckan på arbetsplatsen, vilket innebär att de som känner ett behov av att få vara ostörda vid till exempel rättning av nationella prov kan utföra arbetsuppgiften på annan plats. 8.5 Arbetsgivaren genomför kontinuerliga kartläggningar av lärarnas arbetsbelastning och arbetsmiljö En klar majoritet anser att det inte förekommer någon kontinuerlig uppföljning av arbetsbelastning och arbetsmiljö. I något fall hänvisas till en central enkät som enligt lärarna troligen genomförs vartannat år. Om den genomförs är det få som känner till den och de som gör det vet aldrig att de fått någon återkoppling. Om enkäten genomförs verkar det rimligt att de som svarat får ta del av resultatet och eventuella förbättringsförslag. 8.6 Jag är nöjd med min personliga arbetssituation Trots de i vissa stycken negativa synpunkter som framkommit anger en majoritet att de är förhållandevis nöjda med sin personliga arbetssituation. En viktig faktor är sannolikt den relativa frihet som fortfarande finns inom yrket. Samtalen/intervjuerna bekräftar att många är nöjda med sitt yrkesval, men känner ett tilltagande missnöje med de förutsättningar inom vilket uppdraget skall genomföras. 9 Bedömning av granskningsmålet Med hänvisning till den stora ledningsspännvidd som många rektorer har, samt den tveksamhet som råder avseende utvecklingssamtalens funktion och innehåll, samt 7

10 genomförandet av en eventuell arbetsmiljöenkät, kan det ifrågasättas om arbetsgivaren har tillräcklig insyn i lärarnas arbetssituation inom ramen för den reglerade arbetstiden. Avseende den så kallade förtroendearbetstiden har arbetsgivaren ingen, eller mycket begränsad insyn i lärarnas arbetssituation. Hur detta skall betraktas med hänvisning till arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för hela arbetstiden är väl närmast en fråga för arbetsrättsjuristerna att fundera över. 10 Revisionsfrågan besvaras De revisionsfrågor som ska besvaras är om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och om styrbarheten är tillräcklig. Arbetsgivaren (rektorerna) anser inte att det, mot bakgrund av de olika tolkningar parterna gör av arbetstidsavtalet, fullt ut går att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Inte minst framkommer synpunkter avseende bristen på inflytande över förtroendearbetstiden som utgör drygt 20 procent av arbetstiden. Arbetstagarna anser att avtalet misstolkas av arbetsgivaren och inte sällan leder till ett för stort, sammantaget arbetstidsuttag. Arbetsgivaren (rektorerna) och lärarna företräder till viss del olika uppfattningar om vilka inslag i arbetet som leder till ökad effektivitet (ökad måluppfyllelse för eleverna). Med de meningsskiljaktigheter som finns avseende hur avtalet skall tolkas och tillämpas är det sannolikt att organiseringen av verksamheten inte i alla avseende kan bli ändamålsenlig och effektiv. Nämnderna har tre övergripande mål för styrning av skolverksamheten; 10.1 Ekonomi i balans Trots att begreppet undervisningsskyldighet inte längre formellt är normerande bedöms avtalet som reglerar lärarnas arbetstid i relativt begränsad omfattning kunna fungera som budgetregulator. Styrbarheten i ekonomiskt hänseende är således mycket begränsad Ökad måluppfyllelse Den arbetsplatsförlagda tiden medför att lärarna är mer tillgängliga på skolan än tidigare, vilket ger större möjligheter att organisera verksamheten på ett sätt som leder till ökad måluppfyllelse för eleverna. Samtidigt finns anledning att fundera över det faktum att en 8

11 påfallande stor del av lärarkåren ger uttryck för att så inte sker. Relativt stor styrbarhet, men tveksamhet råder avseende ändamålsenlighet och effektivitet Ökad trygghet för eleverna Ökad trygghet i skolan för eleverna förutsätter sannolikt ökad vuxennärvaro under raster, håltimmar och så vidare. Trygghet kan för eleven även innebära vetskap om att det finns möjlighet till hjälp och stöd avseende såväl undervisningsrelaterade som sociala behov. Avtalet ger ökade möjligheter i dessa avseenden. Flertalet lärare tycks vara överens om att förändrad organisation och ökad vuxennärvaro gett avsedd effekt. Relativt stor styrbarhet och stor samstämmighet råder om ökad ändamålsenlighet och effektivitet. 11 Revisionell bedömning De berörda nämnderna har inte i särskild ordning diskuterat eller tagit beslut avseende läraravtalets tillämpning. Nämnderna har inte uppfattat att detta är en politisk fråga. Nämnderna arbetar med målstyrning där de tre övergripande målen är; ekonomi i balans, ökad måluppfyllelse samt ökad trygghet för eleverna. Det finns en medvetenhet om skolornas olika förutsättningar och därmed behov av att i vissa dela tillämpa avtalet olika. Nämnderna ser rektor (gymnasiechef) som nyckelperson i styrningen av den enskilda skolan och har överlåtit på dessa funktioner att tillämpa avtalet och tillsammans med berörda medarbetare komma överens om den lämpligaste lösningen för att nå uppsatta mål. Mot bakgrund av den styrmodell som nämnderna hänvisar till är inte granskningen grund för revisionell kritik. 9

Lärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag

Lärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag Revisionsrapport Lärarnas förutsättningar att genomföra sitt uppdrag med utgångspunkt i lärarnas arbetstidsavtal Gällivare kommun Mars 2010 Lars-Börje Sehlberg Andreas Jönsson 2010-03-18 Lars-Börje Sehlberg

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde Kommunstyrelsen Styrning och uppföljning inom s verksamhetsområde KPMG AB Datum Antal sidor: 6 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Innehåll Undervisning 3 Förtroendearbetstid 5 Arbetstid

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan

Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning och ledning av grundskolan Hallsbergs kommun Mars 2010 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Gävle: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

SÅ ANVÄNDS STADENS LÄRARRESURSER

SÅ ANVÄNDS STADENS LÄRARRESURSER STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 7 Oktober 2007 DNR 420-169/07 Revisionsrapport SÅ ANVÄNDS STADENS LÄRARRESURSER enligt granskning på högstadiet vid tio grundskolor Lärarna använder i genomsnitt

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Timplaner. en relik eller rekvisit för framtidens skola? En rapport från Lärarnas Riksförbund om undervisningstiden i matematik i grundskolan

Timplaner. en relik eller rekvisit för framtidens skola? En rapport från Lärarnas Riksförbund om undervisningstiden i matematik i grundskolan Timplaner en relik eller rekvisit för framtidens skola? En rapport från Lärarnas Riksförbund om undervisningstiden i matematik i grundskolan En rapport från Lärarnas Riksförbund Timplaner en relik eller

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt

Tionde skolåret - ett utvecklingsprojekt UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-26 Handläggare: Björn Johansson Heléne Wallerstedt Telefon: 08 508 33 818 076 12 90 780 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun Bilaga 1 Dnr 400-2015:6585 efter kvalitetsgranskning av utbildningen på språkintroduktion vid Huddingegymnasiet i Huddinge kommun 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Huddingegymnasiet Resultat

Läs mer

Granskning av ersättning från högskolorna

Granskning av ersättning från högskolorna 2006-12-13 För kännedom: Utbildningsnämnden BSN-Norr BSN- Söder BSN- Öster Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av ersättning från högskolorna På uppdrag av Lunds kommuns revisorer har Komrev inom

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Verksamhetsidé som ledningsverktyg. Katina Thelin, Fil Dr i pedagogiskt arbete Skolledarkonferensen, Tylösand den 25 september 2014

Verksamhetsidé som ledningsverktyg. Katina Thelin, Fil Dr i pedagogiskt arbete Skolledarkonferensen, Tylösand den 25 september 2014 Verksamhetsidé som ledningsverktyg Katina Thelin, Fil Dr i pedagogiskt arbete Skolledarkonferensen, Tylösand den 25 september 2014 Bakgrund Skolutveckling Utveckling Skola Def. medvetna förändringar som

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Lärare i grundskolan

Lärare i grundskolan Utdrag ur Skolverkets kommande rapport nr 151 Lärare i grundskolan samt i praktisk-estetiska ämnen i gymnasieskolan - tillgång och behov Rapporten beräknas publiceras i början av november, då den kan beställas

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8)

Innehållsförteckning. Bilaga 5 1(8) Bilaga 5 1(8) Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling 5 1. Allmänt. 5 2. Medbestämmande och samverkan 6 3. Koncerner och företag med flera driftsenheter. 8 4. Facklig information på betald

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Utvärdering av verksamheten vid Aspenskolan i Tierps kommun

Utvärdering av verksamheten vid Aspenskolan i Tierps kommun Revisionsrapport Utvärdering av verksamheten vid Aspenskolan i Tierps kommun Februari 2011 Roger Burström Anders Törnqvist Innehåll Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Uppdrag... 5 Metod...6 Inledning... 7 Resultat...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNINGAR 2010/2011 Skolenhet Centrum

KVALITETSREDOVISNINGAR 2010/2011 Skolenhet Centrum /skolenhetcentrum Barn- och utbildningsförvaltningen Skolenhet Centrum KVALITETSREDOVISNINGAR 2010/2011 Skolenhet Centrum Vi utvecklar rötter och vingar. Nyfikenhet är vår drivkraft. Här gömmer vi oss

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Cecilia Hanö Undervisningsråd Beslut Styrelsen för Ljud&Bildskolan i Halmstad Box 4061 300 04 Halmstad 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstads kommun Skolverket har

Läs mer

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år.

Värt att notera i sammanhanget är att kostnaden för en plats på individuella programmet för närvarande är 75 768 kronor per år. RAPPORT 1 (5) Vår handläggare Jörgen Rüdeberg, verksamhetschef Rapport Sommarskola 2010 Bakgrund Sommaren 2010 genomfördes, i Interkulturella enhetens regi sommarskola för elever i år 8, 9 och gymnasieskolan.

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen

Från huvudmannen till undervisningen. Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Från huvudmannen till undervisningen Henrik Dahl & Joakim Norberg, Skolinspektionen Vårt huvudbudskap Från huvudmannen till undervisningen Styrkan i skolans lokala styrkedja avgör om eleven får den skola

Läs mer

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning...

Ny Diskrimineringslag...3 Diskrimineringsgrunderna...3 Tillsyn...4 Påföljder...4 Jämställdhetsplan och handlingsplan...5 Lönekartläggning... Jämställdhetsplan Jämställdhetsplanen är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna i Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-29 Distribueras av personalavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Än sen då? Resultat och reflektioner från Skolinspektionens granskning av introduktionsprogrammen yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Prop. 2009/10:165 (inför ny skollag) Utdrag ur propositionen:

Läs mer

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund

Arbetsmöte 1. Vi arbetar med vår värdegrund Om arbetsmöten Arbetsmötena handlar om hur vi ska arbeta för att värdegrunden ska ge resultat, det vill säga att de äldre personer som vi ger stöd och omsorg kan ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier Likabehandlingsplan 2016-2018 för Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ALLMÄNNA MÅL Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier ansluter sig till de mål och riktlinjer

Läs mer

Lunds kommun. Granskning av barn- och skolnämndernas styrning av arbetstid och påverkande faktorer

Lunds kommun. Granskning av barn- och skolnämndernas styrning av arbetstid och påverkande faktorer Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Lunds kommun Granskning av barn- och skolnämndernas styrning av arbetstid och påverkande faktorer Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) Avtal 2012-10-25 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Saco-S Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) 1 Parterna sluter ramavtal om

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22)

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Utbildningsdepartementet Stockholm 2015-09-22 103 33 Stockholm Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Inledning Utredaren Olof Johansson har gedigen erfarenhet av frågorna kring skolans ledarskap.

Läs mer

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

2013-09-04 Bou 231/2013. Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2013-09-04 Bou 231/2013 Riktlinjer för Örebro kommuns utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Innehållsförteckning Förord... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Styrande dokument...4 Nyanländ och

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer