qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq iopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq iopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq iopasdfghjklzxcvbnmqwerty wert yu uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop APL - handbok asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Botkyrkas yrkesprogram dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Vt 2014 S:tB, Tgy, Tu och Gy.sär ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

2 Handledaren viktig person för eleven under APL Att handleda elever under det arbetsplatsförlagda lärandet 1 Att vara handledare för en elev från gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan som är ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan vara både lärorikt och ansvarsfullt. Du som kommer att vara handledare blir en länk mellan skolan och företaget. Alla elever som går ett yrkesprogram ska ha minst 15 veckors APL och en elev som går något av de nya nationella programmen på gymnasiesärskolan ska ha minst 22 veckors APL. Bestämmelserna om APL finns i gymnasieförordningen (Gyf2010:2039) APL är arbetslivets viktigaste medverkan i det svenska utbildningssystemet. Under APL ska eleven träna och utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter i yrket. Du som handleder eleven på en arbetsplats har som uppgift att successivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet hos eleven. Du som handledare är elevens stöd och förebild och som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får en chans att utveckla dig själv och ditt arbete. Räkna med att det kan vara jobbigt, tidskrävande och ansvarsfullt att vara handledare men du kommer att upptäcka att det är mycket roligt och stimulerande att arbeta med ungdomar. Du kommer att få så mycket tillbaka. Vem vet det är kanske din framtida kollega du lär upp. Välkommen som handledare och lycka till med APL-handledningen! Låt praktikanten få ett lika bra mottagnade som en ny medarbetare 1 APL = arbetsplatsförlagt lärande 1

3 Innehållsförteckning Sida 2 Fakta gymnasieutbildningen och gymnasiesärskoleutbildningen 3 Botkyrkas yrkesprogram 3 Samverkan mellan skola och näringsliv/företag/arbetsplats 4 Utbildningens mål 4 Syfte med APL Vad är arbetsplatsförlagt lärande? Arbetsmiljön för elever på APL. Vad säger Arbetsmiljölagen? 5 Skolans ansvar Skolans och arbetsplatsens gemensamma ansvar Arbetsplatsens ansvar Eleven och APL 6 Elevens ansvar Att vara APL- handledare Vad säger styrdokumenten om APL- handledaren? Vad förväntas av en handledare? Att ta emot eleven första dagen? 7 Checklista och några tips inför det första mötet och introduktionsveckan Exempel på introduktion till arbetsplatsen Några vanliga frågor? 8-9 Vilka krav kan du ställa på eleven? Vad gör du om eleven inte kommer i tid till arbetet? Vad gör du om eleven verkar helt ointresserad av arbetet och arbetsuppgifterna? Vad gör du om eleven verkar ha personliga problem eller mår dåligt? Vilka krav kan eleven ställa på dig som handledare och på arbetsplatsen? Vilka arbetstider gäller? Vad gäller vid sjukdom och ledighet? Lön? Lunchersättning? Vad gäller beträffande bedömning? Formativ bedömning av APL Försäkringar 12 Vad gäller beträffande försäkringar? Vad gäller för elev som gör sin APL utomlands? BILAGOR/ Dokumentförteckning Checklista APL 2. Elevens utvärdering av APL 3. Handledarens utvärdering av APL 4. Elevens bedömning av egna kompetenser 5. Handledarens bedömning av elevens kompetenser 6. Samarbetsavtal APL 7. Formativ bedömning av APL 2

4 Fakta gymnasieutbildningen och gymnasiesärskoleutbildningen Gymnasieskolan är en grundläggande nivå för yrkeskunskaper Gymnasieskolans yrkesprogram är på 3 år Gymnasiesärskolans program är på 4 år Gymnasieskolan är formellt sett en frivillig skolform men i dagens samhälle är en godkänd gymnasieutbildning i praktiken minimikrav för att komma in i arbetslivet Botkyrkas yrkesprogram: Följande yrkesprogram ges i Botkyrkas gymnasieskolor S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium samt Gymnasiesärskolan på S:t Botvids gymnasium. S:t Botvids gymnasium:. - Hotell och turismprogrammet/ HT - Hantverksprogrammet Frisör/ HvF - Yrkesintroduktion HP (på 1-2 år) start hösten 2014 Tullinge gymnasium: - Vård och omsorgsprogrammet/ VO Tumba gymnasium: - Barn- och Fritidsprogrammet/ BF start hösten Bygg- och anläggningsprogrammet/ BP - El- och energiprogrammet/ EE - Fordon- och transportprogrammet/ FT - Restaurang- och livsmedelsprogrammet/rl - Yrkesintroduktion Speedshop (på 1-2 år) Gymnasiesärskolan S:tB: - Programmet för estetiska verksamheter - Programmet för fastighet, anläggning och byggnation - Programmet för administration, handel och varuhantering - Programmet för hälsa, vård och omsorg 3

5 Samverkan mellan skola och näringsliv/företag/arbetsplats I den nya skolan Gy11 och Gy.sär13 får näringsliv och företag bl.a. via APL ökade möjligheter att påverka skolans undervisning och utformning. Arbetslivet medverkar i utbildningen på riks-, regional- och på lokal nivå via Råden för att utbildningen ska ha rätt innehåll. De som arbetar i yrket vet vad man behöver för att klara av jobbet. De Nationella råden för yrkesprogrammen bistår Skolverket med ex. stöd och råd då det gäller att anpassa, utveckla och förnya utbildningsutbudet och innehållet i yrkesutbildningen så att den motsvarar den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. De Regionala och Lokala programråden ska finnas för varje yrkesprogram och i dessa ingår både representanter från skola och arbetsliv. Uppgifter för dessa råd kan bestå i att de ex. hjälper huvudmannen med att ordna platser för APL, hjälper till att planera och organisera APL och samråder om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning. Väl fungerande programråd är en förutsättning för att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna fungera och utvecklas. Utbildningens mål Det primära målet för utbildningen är att leda till jobb inom det yrkesområde som utbildningen gäller. En elev som avslutat ett av gymnasieskolans yrkesprogram ska vara väl förberedd för yrkeslivet. Även för elever på ett yrkesprogram ska det vara möjligt att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen genom att läsa särskilda kurser. Skollagen 16 kap, 3 yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning Syfte med APL Syftet med APL är att eleven ska få komma ut och prova och känna på hur det kan vara att arbeta inom det valda yrkesområdet samt få möjlighet att fördjupa sina ämneskunskaper. Av det lärande som sker via praktiken får eleven erfarenhet och förbereds för det kommande arbetslivet. Vad är arbetsplatsförlagt lärande? Med APL avses enligt 1 kap. 3 i Gyf 2010:2039: lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan APL är när teori och praktik smälter ihop så att man medvetet lär sig samtidigt som man arbetar. APL ska vara planlagt och förekomma på alla yrkesprogram Minst 15 veckors APL under 3 läsår på gymnasieskolan och minst 22 veckors APL under 4 läsår på gymnasiesärskolan 4

6 Arbetsmiljön för elever på APL. Vad säger Arbetsmiljölagen? Bestämmelserna om vad som gäller för den som är under 18 år finns i Arbetsmiljölagens kapitel 5. I kapitlen 2 4 och 7 9 räknas elever som arbetstagare. Därför gäller det som står där lika mycket för elever som för andra som jobbar. När eleven går ut på APL till en arbetsplats utanför skolan har både skolan och arbetsgivaren ansvar för elevens arbetsmiljö. På Arbetsmiljöverkets hemsida under temat Så får ungdomar arbeta finns alla regler som gäller vid praktik. Skolans ansvar Innan eleven går ut på APL ska skolan: välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö informera arbetsgivaren om elevens kunskaper, färdigheter och mognad. Det är skolan som enligt 2 i Arbetsmiljöförordningen, formellt ska anmäla allvarliga skador och tillbud som händer eleven under praktiktiden. Skolans och arbetsplatsens gemensamma ansvar Skolan och arbetsplatsen ska tillsammans: bestämma elevens arbetstider bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar bestämma handledningens art och omfattning bestämma vem som ska förse eleven med personlig skyddsutrustning underrätta skyddsombudet om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå Arbetsplatsens ansvar Arbetsgivare som tar emot en elev på APL ska se till att: det blir säkert för eleven eleven får tillräcklig introduktion och handledning eleven arbetar under ledning och tillsyn av lämplig person handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag handledaren har tillräckligt med tid att fullgöra uppdraget att tillbud och olyckor som berör eleven rapporteras till skolan Det är särskilt viktigt att elever på yrkesprogram får goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor inom sina yrkesområden. Praktiken är en viktig del av utbildningen inom arbetsmiljöfrågor. Vid en arbetsplatsolycka eller tillbud som berör eleven på APL åligger det arbetsgivaren att skyndsamt beskriva och rapportera händelsen skriftligt till skolan som sedan rapporterar händelsen till Arbetsmiljöverket. 5

7 Eleven och APL För en elev är det uppskattat att bli behandlad som om man vore anställd även om det är en kortare tid som eleven är på arbetsplatsen. Ge eleven beröm när eleven löst en uppgift bra. Beröm föder kreativitet. Likaså påtala för eleven om uppgiften ej blev så bra och visa på hur man kan lösa uppgiften istället. Tänk på att eleven är under utbildning. Tänk också på att låta eleven få ta del av hela verksamheten och ej bara tråkiga moment eller bara roliga moment. Viktigt att det inte blir en skev bild av verksamheten utan att eleven får känna på yrket för att få ett yrkeskunnande och sen skapa sig en yrkesidentitet. Elevens ansvar Eleven ansvarar för att ta kontakt med sin handledare innan eleven går ut på sin APL. Eleven ansvarar för att hålla tider och utföra tilldelade arbetsuppgifter samt att följa de regler som gäller på APL-platsen. Eleven ansvarar även för att ta reda på information som gäller för den aktuella praktikplatsen och dokumentera det som är ålagt att eleven ska dokumentera i lärandeprocessen. Eleven är också en god representant för sin skola. Att vara APL- handledare Som handledare är du en mycket viktig person för APL-platsen, eleven och skolan. Du som representant för arbetsplatsen är för många av ungdomarna den som förmedlar deras första kontakt med yrkeslivet. Var medveten om det. Likaså att många av eleverna har högt ställda förväntningar på APL-tiden när de kommer första dagen till sin praktikplats. Flera av eleverna är också osäkra när de kommer till detta första möte. För dig som handledare är det klokt att du tänker på det och att din uppgift kommer att vara att göra utbildningen meningsfull och stimulerande för att du ska få eleven att fastna för just ditt jobb och ditt yrke. En elev med en fullgjord utbildning kan ge branschen en ytterligare duktig medarbetare. Vad säger styrdokumenten om APL - handledaren? Gyf 4 kap. 14 : 2 För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen. Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig. 2 Gyf = Gymnasieförordningen 6

8 Vad förväntas av en handledare? tillsammans med läraren planera lämpliga APL-moment kunna ge information om APL-platsen ha kunskap om handledarrollen och arbetsuppgifterna ha kunskap om den aktuella yrkesutbildningen i stort och hur undervisningen fungerar i skolan ha en allmänt positiv syn på ungdomar och speciellt om det som är viktigt för deras intresse och förmåga att lära och ha kunskap om deras förkunskaper när de kommer till arbetsplatsen i samråd med yrkesläraren ge ett omdöme om eleven Att ta emot eleven första dagen? Var väl förberedd och tänk igenom hur du ska ta emot eleven. Informera inte för mycket i början. Tänk på att de flesta elever känner sig nervösa och osäkra första dagen. Se till att du har avsatt tid till introduktionen, att visa runt och presentera eleven och till att sätta in eleven i de arbetsuppgifter han eller hon ska ha. Försök att bygga upp en god atmosfär och en bra stämning från början. Glöm inte bort att förbereda dina arbetskamrater och skyddsombudet på att det kommer en elev. Checklista och några tips inför det första mötet och introduktionsveckan Dag 1 - möt eleven i entrén/ receptionen. Hälsa välkommen, presentera dig själv. Låt eleven presentera sig berätta närmast vad som ska hända och lite kort om vad som kommer att hända under APL -perioden ge eleven ett praktikschema och ev en namnskylt fråga eleven om vilka kunskaper eleven har om arbetsplatsen och berätta kort om arbetsplatsen visa på vilka arbetsmoment som eleven ska arbeta med/lära sig under tiden på APL-platsen Exempel på introduktion till arbetsplatsen: presentation av företaget (personal, projekt, organisation) administrativa rutiner (arbetstider, raster, sjukanmälan, anslagstavlor) arbetsmiljö (kvalitets- och miljökrav, skyddsombud) olycks-och tillbudsregler (första hjälpen, säkerhetsrutiner) risker i arbetet (kemikalier, säkra lyft, genomgång av elevens förkunskaper/ certifiering) brand, utrymningsvägar (återsamlingsplats, truckvägar) personlig skyddsutrustning (kläder, skyddsskor, id-kort, hjälm) rundvandring (omklädningsrum, personalutrymmen) övrigt (specifika rutiner inom yrkesområdet) 7

9 Några vanliga frågor? Vilka krav kan du ställa på eleven? Var redan från början tydlig och klar gentemot eleven när det gäller krav på exempelvis uppförande och klädsel. Gå gärna igenom vad som gäller redan första dagen och ännu hellre i förväg när eleven kommer och besöker er innan APLperioden. Ställ krav på eleven. Eleven ska följa företagets regler som kan vara allt från att det ska vara ordning när det gäller verktyg, hjälpmedel och material till att man stör inte i onödan och är inte i vägen. Eleven kan/ska givetvis fråga om eleven behöver hjälp. I övrigt gäller samma krav som i skolan: man passar tider man meddelar sjukfrånvaro (till både arbetsplats och skola) man utför tilldelade arbetsuppgifter man bidrar till trivsel på arbetsplatsen man uppträder trevligt och använder ett vårdat språk Vad gör du om eleven inte kommer i tid till arbetet? Agera som om det gällde vilken arbetskamrat som helst. Går inte det kontakta läraren. Det är viktigt att klara ut att närvaroplikt på företaget gäller för att APL ska kunna godkännas och att det är företagets arbetstider som gäller. Vad gör du om eleven verkar helt ointresserad av arbetet och arbetsuppgifterna? Försök att motivera eleven, ge stöd och råd så att arbetsuppgifterna känns stimulerande. Om du som handledare tycker att eleven förefaller helt olämplig för uppgifterna bör du kontakta elevens lärare. Det kanske till och med finns skäl att avbryta APL-perioden. Vad gör du om eleven verkar ha personliga problem eller mår dåligt? Var observant och prata med eleven och hör efter hur eleven mår. Det finns inga generella lösningar. Har eleven själv något förslag på lösningar? Märker du att du behöver rådgöra med skolan, kontakta elevens lärare. Vilka krav kan eleven ställa på dig som handledare och på arbetsplatsen? Det är viktigt att du som handledare har avsatt tid för att ta emot, introducera och handleda eleven på ett bra sätt. I övrigt är det viktigt att du stödjer eleven på arbetsplatsen. Vilka arbetstider gäller? Skolan och arbetsplatsen ska tillsammans bestämma elevens arbetstider. Eleven ska under APL-perioden följa arbetsplatsens ordinarie arbetstid så mycket som möjligt, men ej efter klockan 18:00 p.g.a. av att elevens färdbevis för buss/tunnelbana gäller endast till klockan 19:00. Skulle andra arbetstider gälla vissa dagar, kontaktar du som handledare skolan för att samråda. 8

10 Vad gäller vid sjukdom och ledighet? Eleven ska sjukanmäla sig till både skolan och till handledaren, i annat fall registreras det som ogiltig frånvaro vilket kan medföra indrag av studiemedel. Lön? Lön till elev utgår ej under APL- tiden. Undantag är om eleven ex. arbetar lördagar och under lovdagar, då gäller lön enligt kollektivavtal. Lunchersättning? Eleverna erhåller lunchersättning (30 kr/dag) som betalas ut av skolan i efterhand. Denna ersättning baseras på elevens närvaro på APL. Närvaroblanketten har eleven med sig och du som handledare fyller i den. Den ifyllda närvaroblanketten ska tillbaka till skolan med eleven efter APL - periodens slut. Vad gäller beträffande bedömning? Det är den betygssättande läraren som ska ha helhetsansvaret för elevens lärande. Läraren behöver därför besöka APL-platsen och ha en bra kommunikation med eleven och dig som handledare. Vid yrkeslärarens besök på praktiken ska samtal hållas om hur eleven tillgodogör sig lärandet på praktiken. Vid detta samtal ska du som handledare delta och eleven samt läraren. Ett underlag för samtalet kan vara Bedömning av elevens kompetenser. 3 Vid dessa möten bör också stämmas av med dig som handledare om elevens arbetsuppgifter svarar mot de mål som finns uppställda för utbildningen. Hur går det för eleven på APL? Dina synpunkter om hur eleven utvecklas och din bedömning av de arbetsuppgifter som eleven gjort och visat upp på praktiken är viktig att höra för eleven och läraren. APL är ett underlag för betygssättningen i enlighet med betygskriterierna. Du som handledare fyller efter APL-periodens slut i de omdömespapper som eleven hade med sig till dig då praktiken började. Dessa ska sen med eleven tillbaka till skolan. Du som handledare sätter alltså EJ betyg. Det är läraren som sätter betyg på den totala måluppfyllelsen av visat arbete på skolan och APL-platsen. Viktigt här att du som handledare också talar med eleven om det som du sett om elevens utveckling mot yrket under APL-tiden. Likaså att du ger tips på vad eleven eventuellt behöver träna mer på innan eleven slutar skolan. 3 Se sid Formativ bedömning av APL samt Bil 4 och 5. 9

11 Formativ bedömning av APL Vilka kompetenser och kriterier ska utvärderas för APL? Exempel på kompetenser/kriterier för formativ bedömning inom Serviceprogram Generella kompetenser Digital kompetens Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Lära att lära Lära att lära är förmågan att ägna sig åt lärande och visa uthållighet i detta avseende, att organisera sitt eget lärande, bland annat genom effektiv användning av tid och information, både individuellt och i grupp. Motivation och självförtroende har avgörande betydelse för individens kompetens på detta område Entreprenörskompetens Initiativförmåga och företagaranda är individens förmåga att omvandla idéer till handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande och förmågan att planera och leda projekt för att uppnå målen. Självkännedom och värderingar Sambandet mellan kropp och själ viktigt. Självkännedom handlar om att ha kunskap om sitt eget mentala tillstånd, som trosföreställningar och viljeattityder. Denna kunskap gör det lättare att förstå sig själv och möta andra människor i olika situationer och sammanhang. Ledarkompetens Ledarkompetens är förmågan att kunna leda sig själv och andra i stort och smått. Servicekompetenser Serviceinriktad Förmågan och intresset av att hjälpa andra Förmågan att kunna möta människor av olika slag i skilda situationer Kundfokus Förmågan att se kundens behov Intresse och motivation av att påverka andra människor. Ha egen motor och se affärsmöjligheter 10

12 Kommunikativ förmåga Att på olika sätt kunna formulera och dela med sig av information. Att kunna möta människor av olika slag och lyssna, förstå och göra sig förstådd Etiskt förhållningssätt Ha en god uppfattning om lagar och regler, om vad som är rätt och orätt Ha god arbetsmoral, hög integritet och uppvisa pålitlighet Strukturerat förhållningssätt Att kunna planera och organisera uppgifter Hålla ordning och reda Initiativförmåga Tar egna initiativ och kan översätta planer till handling Har stark drivkraft och hög energinivå Samarbetsförmåga Förmåga och vilja att vara en lagspelare. Är lyhörd och har förmåga att ta till sig andras idéer och tankar Ex. på kompetenser för formativ bedövning inom byggbranschen Använda fackspråk Utföra arbetsuppgifter Hantera material Hantera verktyg och maskiner Visa problemlösningsförmåga Samverka och kommunicera Arbeta hållbart (säkert och ergonomiskt, miljömedvetna val ) 11

13 Försäkringar Vad gäller beträffande försäkringar? Skolan har en försäkring som gäller för eleven som är ute på APL. Denna försäkring motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsförsäkring. Den gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och under färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Botkyrkas kollektiv olycksfallsförsäkring har försäkringsnummer BOA O Vad gäller för elev som gör sin APL utomlands? Vid APL utomlands måste eleven få ett godkännande från skolan för att få göra praktiken utanför Sverige. Innan eleven reser har skolan kontrollerat senaste upplysningar på UD:s/ Utrikesdepartementets hemsida UD avråder från resor om lämpligheten av val av land. Om ja till APL utomlands, upplyser skolan eleven och vårdnadshavare (om minderåring elev) om vikten av försäkringsskydd och vilka försäkringstillägg som eleven bör ha. Eleven behöver ha ett fullgott skydd vid utlandspraktik. Det innebär att eleven behöver förutom Botkyrkas kollektiva olycksfallsförsäkring ha en rese- och en ansvarsförsäkring. En HEMFÖRSÄKRING som har reseskydd och ansvarsförsäkring är att rekommendera. Eleven informeras också om lämpligheten att ladda ner UD:s reseapp, där får eleven all nödvändig reseinformation på fickan Skolan ansvarar för att informera Gymnasiechefen och Försäkringssamordnaren i Botkyrka kommun om vilka elever som fått godkännande att göra APL utomlands. Informationen ska innehålla förutom skola, namn, personnummer, klass: 1) Syfte med resan, 2) Tidpunkt, antal dagar, 3) Vilket land och ort samt adress, 4) Vad eleven kommer att göra, ex på vilken typ av APL, 5) Kontaktperson utomlands. Försäkringssamordnare Botkyrka kommun: Ann-Christin Hajas Kommunledningsförvaltningen Tumba Besöksadress: Munkhättevägen 45 Direkt: Sms:

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014

APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 APL-plan/Systematiskt arbetsmiljöarbete Struktur, rutiner och ansvarsområden kring APL/praktik på gymnasiesärskolan 2013-2014 1) Apl/praktik anskaffning Vår rektor har den första kontakten med de olika

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon

Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Att välja till gymnasiet Vad som var sant igår kanske inte är det imorgon Robert Studie- och yrkesvägledare Presentation Planering HT 2015- VT 2016 Gymnasiet Meritpoäng Att hjälpa till i elevens-val Syv-

Läs mer

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning Missiv Dnr: 403-3012:3815 Regeringsuppdrag om yrkesutbildning I enlighet med regleringsbrev för Statens skolinspektion 2012 överlämnas härmed bifogade regeringsuppdrag. I detta ärende har generaldirektör

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Statsbidragsenheten Information Dnr:2015:991 2016-03-01 1 (13) Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Ansökan vårterminen 2016: 1 mars- 4 april 2016 Ansökan höstterminen 2016: 1 oktober - 1 november

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL Till dig som ska vara handledare vid Arbetsplatsförlagt lärande, APL Tack för att du har möjlighet att ta emot en av våra elever som utbildar sig till MASKINFÖRARE INOM LANTBRUK vid det treåriga naturbruksprogrammet.

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram rin Skolinspektionen Beslut Dnr 43-2014:7899 Hylle kommun Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter prioriterad tillsyn i Traineegymnasiet belägen i Hylte kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17

Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2015-05-12 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Diarienummer 2014/GAN 0064 44 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret

Läs mer

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl

LATHUND. Arbetsplatsförlagt lärande, apl LATHUND Arbetsplatsförlagt lärande, apl 1 (10) Arbetsplatsfö rlagt la rande Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

gymnasiedagarna - framtid och yrke

gymnasiedagarna - framtid och yrke www.helsingborg.se/gymnasie8 www.skanegy.se familjen helsingborg gymnasiedagarna - framtid och yrke 27 28 april i helsingborg B- och C-hallen i Helsingborg Arena Ingång via B-hallen Onsdag: elever årskurs

Läs mer

Förhållandet mellan mästare och lärling

Förhållandet mellan mästare och lärling Fjärde nordiska mötesplatsen på Island Den 25 och 26 september hölls den fjärde mötesplatsen inom projektet Lärande på arbetsplats som skolmyndigheter från de nordiska länderna turas om att arrangera för

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Hantverksprogrammet (HV)

Hantverksprogrammet (HV) 124 gymnasieskola 2011 (HV) Examensmål för hantverksprogrammet Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom floristyrket,

Läs mer

Tips och råd till handledare för praktikanter

Tips och råd till handledare för praktikanter 2015 Tips och råd till handledare för praktikanter Foto: Fredric Alm Framtaget för GRAMKO av IF-Metall, Boliden samt LKAB. Tips och råd till handledare för praktikanter 2 (8) Innehållsförteckning 1. Handledarrollen

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan 1 (9) Elever med heltäckande slöja i skolan Inledning Frågan om möjligheten för en elev att bära religiös klädsel i skolan i form av heltäckande slöja (burqa eller niqab) har aktualiserats i samband med

Läs mer

HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen HANDLEDARE I MOTORBRANSCHEN Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen 2 FÖRORD Att vara handledare i motorbranschen är ett viktigt ansvar, där du är en förebild för en ung, blivande branschmedarbetare.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2014

Utvärdering APL frågor till handledare VT2014 Utvärdering APL frågor till handledare VT2014 Jag har gått den nya handledarutbildningen A. Ja 39 78 B. Nej 11 22 Total 50 100 98% (50/51) Jag har endast gått den gamla handledarutbildningen A. Ja 6 20,7

Läs mer

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Utökat uppdrag till Skolverket Instruktionen: Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

PRAOBLANKETT. Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på Hagalidskolan i Staffanstorp. Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget:

PRAOBLANKETT. Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på Hagalidskolan i Staffanstorp. Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget: PRAOBLANKETT Vecka 15 & 16 för elev i årskurs 8 på i Staffanstorp Ifylles av eleven och lämnas till handledaren på företaget: Namn: klass: Telefon: E-post: Vårdnadshavare: Telefon vårdnadshavare: Detta

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare

Utvärdering APL frågor till handledare Utvärdering APL frågor till handledare Utvärdering för handledare VT 13 Jag har gått den nya handledarutbildningen A. Ja 14 53,8 B. Nej 12 46,2 Jag har endast gått den gamla handledarutbildningen A. Ja

Läs mer

Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014

Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014 Statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2014 Ansökan ska ha inkommit till Skolverket senast den 21 februari 2014 7 Gröna fält ska fyllas i Grå fält fylls i automatiskt Nya huvudmän börjar med

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT 2015 Jag har inte gått någon handledarutbildning Instämmer 3 100 Total 3 100 10,3% (3/29) Min praktikant studerar

Läs mer

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå

Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb. Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Ungdomar, gymnasieskolan och jobb - Varberg 1 feb Medlemsföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå Högskoleförberedande program (HP) Antal elever på HF (andel av elever på nat. prog.): Könsfördelning på HF: 187.056

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal.

Personen i yrkesintroduktion avlönas lägst med 75 procent av vid varje tidpunkt gällande minimilön för teknisk och administrativ personal. Riktlinjer handlednings- och utbildningsplaner för Yrkesintroduktionsanställningar inom Scenkonstområdet 2015-04-28 Yrkesintroduktion inom scenkonstområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har i syfte

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

UTBILDNINGSJOURNAL. . är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk..

UTBILDNINGSJOURNAL. . är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk.. UTBILDNINGSJOURNAL. är elev på Hantverksprogrammet med inriktning förberedande utbildning i frisöryrket och går nu i åk.. Elevens ansvariga lärare under denna termin är I skolan har vi olika steg i utbildningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2012:109 Utkom från trycket den 13 mars 2012 utfärdad den 1 mars 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 043 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om

Läs mer

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete Yrkesintroduktion Agenda Hur ser avtalet ut? Vem kan anställas på yrkesintroduktion? Vad är fördelarna med yrkesintroduktion för arbetsgivare och anställd? Att tänka på när man fattar en lokal överenskommelse

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Ett fungerande programråd, förutsättning för ett bra APL-arbete

Ett fungerande programråd, förutsättning för ett bra APL-arbete Lokala programråd För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. Förordning (2012:402). Ett fungerande programråd, förutsättning

Läs mer

Elev och Föräldrainformation inför prao, praktisk arbetslivs orientering.

Elev och Föräldrainformation inför prao, praktisk arbetslivs orientering. Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning Elev och Föräldrainformation inför prao, praktisk arbetslivs orientering. På söker eleverna själva PRAO-platser. Vi tycker det är en bra träning inför senare kontakter

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande Arbetsplatsförlagt lärande Elev 2016-08-16 Innehåll Information... 1 Elevens ansvar... 2 Handledarens ansvar... 3 Skolans ansvar... 4 Arbetsmiljö... 5 Lärande och bedömning... 6 Information 1 Nu ska du

Läs mer

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15

Arbetsmiljöplan. för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan för Virginska skolan läsåret 14/15 Arbetsmiljöplan 2014-2015, Virginska skolan 1. Syfte Planens syfte är att beskriva hur det systematiska arbetsmiljöarbetet är organiserat och hur det

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid

Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid PM Tyresö kommun 2011-04-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (13) Judit Kisvari Diarienummer 2010/GAN0034 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Utredning om Praktisk yrkeskompetens framtid Förslag till beslut

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.

Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009. KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet. Arbetsplan för KF Gymnasiet 2008-2009 KF Gymnasiet Högbergsgatan 62, 118 54 STOCKHOLM Tel 08-714 39 80/81 Fax 08-714 39 99 www.kfgymnasiet.se INNEHÅLL Ledardeklaration...3 Vår skola...5 Skolans organisation...8

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (15) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-30 30 Reviderad plan för utbildning på introduktionsprogram (UN 2015.101) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

APU UTOMLANDS: Erfarenheter och kontakter för livet

APU UTOMLANDS: Erfarenheter och kontakter för livet APU UTOMLANDS: Erfarenheter och kontakter för livet Att arbeta utomlands får eleven att växa mer än bara yrkesmässigt! Det kan vara en god idé att förlägga delar av den arbetsförlagda utbildningen utomlands,

Läs mer

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH)

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) Motionerna AH 1 AH 18 MOTION AH 1 Byggnads Väst Det fins arbetskamrater som får höra från Försäkringskassan de inte är tillräckligt sjuka för få ersättning, och från Arbetsförmedlingen

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion

Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Kvalitetssäkring av lärandet i yrkesintroduktion Elin Landell Jonas Olofsson Helena Asp Peter Holmberg Annika Jervgren Uppdraget (Fi 2013:D) Kartlägga och analysera former av lärande på arbetsplatser arbetsgivarnas

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Schyssta villkor på arbetsplatsen

Schyssta villkor på arbetsplatsen LÄRARHANDLEDNING Schyssta villkor på arbetsplatsen INLEDNING Syfte och avsändare Fyra filmer om arbetslivet med tillhörande lärarhandledning är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen,

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan

Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) Redovisning av uppdrag om Skolverkets samverkan med de nationella programråden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan Dnr U2011/7258/SAM,

Läs mer

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

Departementspromemorian En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten SN Dnr 166/2015 Registrator Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ds 2015:41 2015-11-13 Remissvar Departementspromemorian En

Läs mer

APL-HANDBOKEN ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL-HANDBOKEN 1

APL-HANDBOKEN ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE APL-HANDBOKEN 1 APL-HANDBOKEN ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE ETT STÖD FÖR DIG SOM VILL BLI APL- HANDLEDARE APL-HANDBOKEN 1 APL betyder arbetsplatsförlagt lärande, alltså praktik på arbetsplatser. Handboken är ett stöd för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter, hur du kan få stöd från konsulenter och hur du kan använda ledning och kollegor i

Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter, hur du kan få stöd från konsulenter och hur du kan använda ledning och kollegor i G U I D E T I L L M E N TO R E N G U I D E T I L L D I G S O M S K A L L B Ö R J A S O M M E N T O R E L L E R R E D A N Ä R I G Å N G Här ger vi dig några tips om bl a din roll, dina arbetsuppgifter,

Läs mer

Praktik i staten 2016-2018 FAQ

Praktik i staten 2016-2018 FAQ Praktik i staten 2016-2018 FAQ Denna FAQ är ett levande dokument som återfinns i samma utformning på Statskontoret, Arbetsgivarverket och Arbetsförmedlingens respektive hemsidor. Dessa tre myndigheter

Läs mer

för dig som vet vad du vill

för dig som vet vad du vill för dig som vet vad du vill Välkommen till Malmö Lärlingscenter! Här lägger du grunden till en yrkeskarriär som väntar runt hörnet. Åtta av tio lärlingar får jobb efter avslutad gymnasieutbildning. Och

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

LÄRLING I BUTIK G U I D E DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK. www.larlingibutik.se. www.larlingibutik.se

LÄRLING I BUTIK G U I D E DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK. www.larlingibutik.se. www.larlingibutik.se LL LÄRLING I BUTIK DIN GUIDE OM HUR DU FÅR UT DET MESTA AV LÄRLING I BUTIK G U I D E Syftet med denna guide är att ge en överblick och en struktur för i vilken ordning du bäst kan använda materialet inom

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Handlingsplan för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rektorsområde förskola och grundskola Rektorsområde gymnasium Hultsfreds kommun rutiner för handläggning, utredning och beslut om mottagande

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015

Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan för Kunskapsgymnasiet Västerås En skola fri från diskriminering och annan kränkande behandling 2014-2015 1 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning 3 Begrepp och definitioner 3 Diskriminering

Läs mer