Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)"

Transkript

1 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) Stig-Arne Svalö (S) Kjell-Arne Nilsson (S) Per Rosvall (FP) Cathrine Eriksson, förv.chef Anki Andersson, sekreterare Margaret Barner, verks.chef 59 Gun Törnkvist , fm, Almliden Gun Törnkvist (M) Bea Lundh (M) Britt Nilsson (C) Allan Jönsson (SD) Roger Strömpers (SD) Maria Berglund (KD) Nils Nilsson (C) Underskrifter Sekreterare.. Anki Andersson Ordförande.. Arvo Hellman Justerare.. Gun Törnkvist

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet, Almgatan 2, Bjuv Underskrift

3 3 VON 54 Fastställande av dagordning Ordföranden föreslår/ ändringar/tillägg i dagordningen enligt följande: punkt 4 Previa informerar om Ekhagaprojektet punkt 7 Utgår punkt 11 Övriga frågor s beslut beslutar i enlighet med ordförandens förslag samt för övrigt fastställa dagordningen.

4 4 VON 55 Previa informerar Previa informerar om Ekhagaprojektet som startade i juni Det innefattade bl a en hälsoundersökning vilket innebar test av BMI, blodtryck, kolesterol, P-Glukos, konditionstest, vikt och midjemått. Det fanns också en del frågor om alkoholvanor, tobaksvanor, motion, matvanor samt hur man upplevde sitt allmänna hälsotillstånd. Man hade också en del föreläsningar angående kost, motion, alkohol, stress. Deltagarna erbjöds även fysisk träning som Zumba och Powerwalk. Hälsoundersökningen med tester kollades åter efter 6 månader. Då fick deltagarna även frågan Vad är ditt omdöme om Ekhagaprojektet. 73 % tyckte att det var mycket bra. Ordföranden tackade för informationen. s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna.

5 5 VON 56 Förvaltningschefen informerar Ekonomi Förvaltningschefen, ekonomen och enhetscheferna håller på med delårsrapporten som redovisas i nämnden i augusti. Kön till särskilt boende har minskat något. För närvarande står 6 personer i kö. Dagverksamheten kommer igång i mitten av augusti. s beslut beslutar lägga informationen till handlingarna.

6 6 VON 57 Yttrande över granskningsrapport gällande granskning av personella resurser inom särskilda boende för äldreomsorg Dnr Sammanfattning Revisionsfrågan för granskningen har varit om vård- och omsorgsnämnden säkerställer att personalutnyttjandet inom äldreomsorgens särskilda boenden är ändamålsenligt och effektivt utifrån vårdtagarnas behov. Ärendet Rapporten pekar på att policy och rutiner bör utvecklas för fördelning av personella resurser samt för vikarierekrytering Yttrande: Vård- och omsorgsförvaltningen har en övergripande plan för personal- och kompetensförsörjning. Det finns ingen dokumenterad policy eller dokumenterade rutiner för vikarierekrytering. Enhetschefen har ett ansvar att rekrytera utifrån de behov som finns i verksamheten. Det finns i dagsläget en tillfredställande vikariebank och en flexibel användning av vikarieresurser mellan enheterna. Omfördelning av personalresurser sker mellan avdelningar/våningar vid behov. Rapporten pekar på att det bör inrättas former för att bedöma aktuellt vårdbehov samt metod för att fördela personella resurser i förhållande till behov. Yttrande: En vårdtyngdsmätning gjordes på samtliga tre särskilda boenden under hösten En andra vårdtyngdsmätning ska göras under juni månad 2013 för att bedöma aktuellt vårdbehov. Ett arbete pågår med att ta fram uppdrag i förvaltningen med uppföljningsbara mål och nyckeltal som ska styra verksamheten och därmed utgöra en grund för bland annat resursstyrning. Den nyckeltalsjämförelse som utförts visar på att Bjuvs kostnader för äldreomsorgens särskilda boenden ligger högre än riksgenomsnittet. En förklaring till skillnaden kan bland annat vara att Kommunen hade tomma platser och att besparingar som beslutades 2012 ännu inte fått effekt. Förmodligen kommer jämförelsen att se annorlunda ut vid kommande mätningar.

7 7 Nationella jämförelser visar på en hög grad av nöjdhet i Särskilt boende, Bjuvs Kommun. Jämförelsen visar att andelen positiva till totalupplevelsen är 87 % i Bjuvs kommun jämfört med snittet i riket som är 80 %. Beslutsunderlag Revisionens rapport daterad Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut föreslås besluta, att som svar på revisionens rapport daterad översända tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå Vård- och omsorgsnämnden besluta i enlighet med förslaget. s beslut beslutar i enlighet med förslaget.

8 8 VON 58 Förvaltningen har fått i uppdrag av att genomlysa verksamheten för att finna åtgärder som effektiviserar och minskar kostnaderna Dnr Sammanfattning Vi har i dag en osäker och ineffektiv hantering av nycklar. Det är ett område som tar stora resurser inom hemtjänst och hemsjukvård. Det går åt mycket tid för att hämta och lämna nycklar. Det finns även säkerhetsrisker förenat med hanteringen av nycklar, nycklar kan komma på avvägar och snabb åtkomst till en bostad kan försvåras genom att inte ha tillgång till nyckel. Det finns också en otrygghet och osäkerhet i att lämna från sig nycklar. Ärende Alternativ till dagens system är att införa nyckelhanteringssystem i hemtjänsten. Fördelar med att införa nyckelfri hemtjänst: - Ökad trygghet och säkerhet för den enskilde - Snabbare inställelse vid larm - Minskade restider - Förenklad administration - Kostnadseffektiv och säker verksamhet Kostnad vid inköp av digitalt nyckelsystem beräknas till ca 1,4 mkr Kostnad vid leasingavtal av digitalt nyckelsystem beräknas till ca 280 tkr/året Fördelen med ett leasingavtal är att man kan byta till annat alternativ eller system efter avtalstidens utgång utan stora investeringskostnader. Teknikutvecklingen går mycket fort och det är svårt att förutse vilket system som är fördelaktigt på längre sikt. Förslag till införandeplan av nyckelhanteringssystem i hemtjänst: Förslag till etapp 1: Start hemtjänst Bjuv oktober 2013 kostnad ca 40 tkr Förslag till etapp 2. Start hemtjänst Billesholm/Ekeby januari tkr Summa helårsdrift för nyckelfri hemtjänst i hela kommunen ca 280 tkr (beräknat på 300 larmmottagare)

9 9 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta i enlighet med förslaget. Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Arbetsutskottet beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå besluta i enlighet med förslaget. Förvaltningschefen informerar i ärendet. Roger Strömpers önskar att en analys genomförs tillsammans med hemtjänstpersonalen avseende var det är mest effektivt att börja med införandet av nyckelfri hemtjänst. Förvaltningschefen för frågan vidare till hemtjänsten och gör en plan utifrån deras bedömning. s beslut beslutar i enlighet med förslaget.

10 10 VON 59 Investeringsbehov inom kostenheten Dnr Ärende: Kommunfullmäktige biföll , kommunstyrelsens förslag att ett investeringsutrymme skapas på totalt kronor till nyinvestering av maskiner och visst underhåll. Vissa investeringar har genomförts men det återstår fortfarande behov av åtgärder utifrån köksutredningen från 2009 och nya behov har tillkommit. På Varagårdsskolan behövs en renovering göras av matsalarna inom det närmaste året. En god måltidsmiljö förutsätter lokaler som är trivsamma och i viss mån anpassade för målgruppen. En översyn av samtliga lokaler inom Kostenheten bör genomföras av Fastighetsenheten i samråd med Kostenheten utifrån vilken en plan för underhåll och renovering tas fram. Brogårdaskolan och köket på Vitsippans förskola är enheter som har fått anmärkningar av Miljöförbundet Söderåsen och som behöver åtgärdas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Kommunfullmäktiges beslut , 69 Förslag till beslut föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta att investeringsbehoven fullföljs enligt kommunfullmäktiges beslut , innebärande att 1 mkr tillförs 2013 års investeringsbudget och 1.2 mkr Margaret Barner, verksamhetschef, informerar i ärendet. s beslut beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att investeringsbehoven fullföljs enligt kommunfullmäktiges beslut , innebärande att 1 mkr tillförs 2013 års investeringsbudget och 1.2 mkr 2014.

11 11 VON 60 Redovisning delegeringsbeslut har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Beslutsunderlag Biståndsbeslut enligt LSS och Sol fattade under perioden Arbetsutskottets beslutsprotokoll Förslag till beslut föreslås besluta godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. s beslut beslutar i enlighet med förslaget.

12 12 VON 61 Enskilt ärende

13 13 VON 62 Övriga frågor Ordförande önskar ledamöterna En trevlig sommar. Ledamöterna önskar ordföranden En trevlig sommar.

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer