Sida 1(19) PROTOKOLL Vård- och Omsorgsnämnden Beslutande Ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter"

Transkript

1 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist (M) Bea Lundh (M) Britt Nilsson (C) Allan Jönsson (-) Roger Strömpers (-) Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Rolf Malmberg (S) Kjell-Arne Nilsson (S) Magdalena Rydståle (M) Per Rosvall (FP) Cathrine Eriksson, förv.chef Anki Andersson, nämndsekr. Eva-Marie Hasslöf, sekr. Jeanette Lindqvist, Samordnare för anhörigstöd, kultur i vården och frivilligverksamhet Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Allan Jönsson , Almliden Underskrifter Sekreterare Anki Andersson Ordförande Justerare Arvo Hellman Allan Jönsson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet, Almgatan 2, Bjuv Underskrift

3 3 VON 64 Fastställande av dagordning Ordförande informerar om de tre ärendena som dukats vid dagens sammanträde och föreslår dem som tillägg till dagordningen: Behov av Trygghetsbostäder i Bjuvs kommun Remiss av ny Renhållningsordning och avfallsplan i Bjuv Detaljplan för del av Bjuvstorp 9:13, Bjuv. Vård- och omsorgsnämnden beslutar fastställa dagordningen med de tillägg som ordföranden föreslagit.

4 4 VON 65 Information/presentation Jeanette Lindqvist, samordnare för anhörigstöd, kultur i vården och frivilligverksamhet, presenterar sig för nämnden. Jeanette informerar om att hon jobbar med Anhörig stöd, Frivillig verksamhet, Äldreombud och Kultur i Vården. Vård- och omsorgsnämnden tackar Jeanette och beslutar lägga informationen till handlingarna.

5 5 VON 66 Behov av Trygghetsbostäder i Bjuvs kommun Dnr Andelen av befolkningen i Bjuvs kommun och i riket, som är över 70 år, ökar med ett par procent varje år under de närmaste åren. Vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att det finns ett behov av trygghetsbostäder som förutom boendet har en värd/värdinna som kan ge stöd, trygghet, leda aktiviteter mm samt ger möjlighet till gemensamma måltider. En stor fördel vore om det också kan inrymmas lokaler för områdets hemtjänstgrupp. Syftet med trygghetsbostäder är att personer som känner sig ensamma och otrygga eller bor i sämre anpassade lägenheter för äldre, kan få ett tryggare och bättre anpassat boende som gör att man klarar mer själv samt ger ökade sociala kontakter. Syftet är således att ge äldre personer en ökad livskvalitet. Målet är att de lägenheter som byggs blir attraktiva och efterfrågade. Centralt läge med närhet till service och kommunikationer är en framgångsfaktor. En rimlig hyresnivå, inte alltför högt över nuvarande nivå, är sannolikt en annan viktig faktor. För att detta ska bli möjligt, tror vi att lägenheternas storlek ska hållas på en relativt låg nivå och att statsbidrag för trygghetsboende kan erhållas. Mindre lägenheter är troligen också det som efterfrågas mest av de som söker sig till trygghetsboende. Företrädesvis handlar det om ensamstående personer, ibland parboende. En effekt av att trygghetsboende byggs, är att kommunens hemtjänst på sikt kan effektiviseras men framförallt att inträdet till särskilt boende förskjuts väsentligt, i vissa fall upp till 10 år.*. Det skulle i så fall, på sikt, ge positiva effekter på vård- och omsorgsförvaltningens ekonomi. Bjuvs befolkning samt prognos I Bjuvs kommun fanns den 30/ invånare över 70 år. Av dessa var 52 % gifta och 48 % ogifta, änklingar eller änkor samt skilda. Ifall 20 trygghetsbostäder byggs innebär det att c:a 1 % av befolkningen över 70 år skulle kunna bo i trygghetslägenhet. Alla prognoser visar att antal personer över 70 år fortsätter att öka med i genomsnitt 2-3 % per år de närmaste 10 åren. Kommunens invånare över 70 år fördelar sig på Bjuv med c:a 52 %, Billesholm 26 % och Ekeby 22 %. Om man ser till den grupp som framöver torde ha störst behov av trygghetsboende, nämligen personer över 75 år, ökar denna grupp med 26 % de närmaste 10 åren i kommunen. I kommundel Bjuv med 24 %, I Billesholm med hela 48 % och i Ekeby med 13 %.

6 6 Omvärldsanalys i närområdet I Åstorps kommun, med ungefär samma invånarantal som Bjuv, finns idag 52 trygghetslägenheter. Ett boende i Kvidinge med 29 lägenheter och ett boende i Åstorp med 23 lägenheter. Alla är uthyrda. Dessutom finns det 30 servicelägenheter d v s bostäder med hög tillgänglighet. I Klippans kommun finns ett trygghetsboende i 7-våningshuset med 81 trygghetslägenheter och 40 servicelägenheter. Alla är uthyrda. Klippans kommun har genom denna struktur, låga kostnader per invånare för äldreomsorg. I Svalövs kommun finns ännu inga trygghetsboenden. I Helsingborg finns ett ökande antal trygghetsboenden och inga svårigheter att hyra ut. Sammanfattning och slutsatser En enkel omvärldsanalys visar att det idag, med stor sannolikhet, finns behov av trygghetsbostäder för äldre över 70 år i Bjuvs kommun. Behovet kommer dessutom att öka med drygt 25 % de närmaste 10 åren. Behovet är störst i kommundel Bjuv eftersom drygt 50 % av de över 70 år bor där. Rent logiskt ska kommunens första trygghetsboende byggas i Bjuv; centralt med tillgång till service och kommunikationer. Därefter i Billesholm där antalet äldre de närmaste 10 åren ökar med nästan 50 %. I Ekeby är ökningstakten inte lika hög men det kan ändå finnas ett behov av trygghetsboende. Personer som vill bo i trygghetsboende vill förmodligen gärna bo kvar i sin kommundel men en viss rörlighet finns mellan orterna. Uppgifter vi fått, säger t ex att ett antal personer från Billesholm har flyttat in i Bjuvsbostäders nya lägenheter i Bjuv. *uppgift från Leif Wikman, projektledare för Luleå kommuns bostadsplanering för äldre och regeringsutredare för bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta godkänna och överlämna denna skrivelse till kommunstyrelsen samt föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige att planera för ett trygghetsboende med minst 20 lägenheter i kommundel Bjuv, med inflyttning senast år 2016, samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

7 7 VON 67 Förvaltningschefen informerar - Hemtjänsten. Det är hög sjukfrånvaro i hemtjänsten. FC tittar på möjligheten att förändra hemtjänsten från 2 områden till 4 områden. - Tre rapporter Lex Sarah. Två på Varagården och en på Ekhaga. - FC visar och redogör för Nyckeltal, Vård- och omsorgsförv. - Rätt till heltid/möjlighet med deltid. Alla har den sysselsättningsgrad man har haft önskemål om. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

8 8 VON 68 Begäran om utdrag ur belastningsregistret Dnr Sammanfattning Vård- och omsorgsförvaltningen har i samverkansmöte i Fösam beslutat att presentera förslaget om att medarbetare som ska nyanställas inom Vård- och omsorgsförvaltningen ska uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Ärende Det är av yttersta vikt att våra kommuninvånare som kommer i kontakt med oss känner sig trygga och säkra med den vård och omsorg som ges. Kontroll av utdrag ur polisens belastningsregister innebär en extra trygghet och är ett komplement till den övriga kontrollen av t.ex. referenser för att en person motsvarar verksamhetens profil. Syftet med att vid nyanställning begära ett utdrag ur belastningsregistret är att öka tryggheten genom att minska risken för att patienter och vårdtagare inom våra verksamheter utsätts för brott som exempelvis stöld. Den i förvaltningen som är ansvarig för publicering av annonsen ska säkerställa att det i annonsen framgår att vi som arbetsgivare i slutet av rekryteringsprocessen kommer att begära in ett utdrag ur belastningsregistret. Detta för att den sökande ska kunna ta ställning till om man vill söka tjänsten. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning. Om det finns notering i belastningsregistret innebär detta inte automatiskt att anställning inte är aktuell. En eventuell notering i registret ska ses som underlag för diskussion med ansvarig chef och syftet är inte att döma den sökande igen. Den sökande får möjlighet att berätta om det som har inträffat och förklara omständigheter kring händelsen innan beslutet fattas. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Riktlinje: Begäran om utdrag ur belastningsregister

9 9 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta godkänna förslaget om att begära in utdrag ur Polisens belastningsregister för medarbetare som ska nyanställas inom förvaltningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå a i enlighet med förslaget. Förvaltningschefen informerar i ärendet. Roger Strömpers föreslår att utdrag ur belastningsregistret ska lämnas in årligen. Detta för att skydda våra äldre på ett betydligt bättre sätt än det liggande förslaget. Allan Jönsson bifaller Roger Strömpers förslag. Ordföranden yrkar avslag till Roger Strömpers förslag. Moderaterna begär ajournering i 5 minuter. Efter ajourneringen återupptas sammanträdet. Moderaterna yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition dels på arbetsutskottets förslag, dels på Roger Strömpers yrkande, varefter ordföranden finner att nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Roger Strömpers begär votering och följande voteringsproposition fastställes. De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag rösar ja. De som önskar avslå arbetsutskottets förslag röstar nej. Verkställd omröstning utfaller med 9 ja-röster och 2 nej-röster Ordföranden finner att Vård- och omsorgsnämnden således beslutat godkänna förslaget om att begära in utdrag ur Polisens belastningsregister för medarbetare som ska nyanställas inom förvaltningen. Roger Strömpers och Allan Jönsson reserverar sig till förmån för eget förslag och kommer att lämna in skriftlig reservation.

10 10 VON 69 Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen Dnr Sammanfattning Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens insatser för äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. De lokala värdighetsgarantierna är ett komplement och ett sätt att arbeta efter den nationella värdegrunden. Syftet med lokala värdighetsgarantier är att göra det tydligt för äldre personer, anhöriga och allmänhet vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Garantierna ska ge ett mervärde, dvs. utlova något utöver vad den äldre redan har rätt till enligt gällande lag eller föreskrift. Garantierna ska vara konkreta, den äldre personen ska kunna avgöra om en garanti uppfylls eller inte. På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen bland annat fördelat prestationsbaserade ersättningar till kommuner som valt att arbeta med att ta fram och införa lokala värdighetsgarantier. Utifrån prestationskraven och verksamhetens pågående kvalitetsarbete har Äldreomsorgens chefer tillsammans med sina verksamheter arbetat fram följande förslag till Bjuvs kommuns 4 lokala värdighetsgarantier: - Kontaktman - Inom en vecka kommer den utvalda kontaktmannen att kontakta den enskilde för information och fortsatt planering av beviljade insatser. - Genomförandeplan - Senast tre veckor efter det att dina insatser har påbörjats ska din genomförandeplan vara klar och personalen arbetar utifrån den. - Namnskylt och tjänstelegitimation - All personal på kommunens särskilda boende bär namnskylt. Hemtjänstens och hemsjukvårdens personal bär namnskylt och tjänstelegitimation väl synligt. - Aktiviteter och social samvaro - Den som bor på ett särskilt boende erbjuds att delta i gemensam aktivitet måndag till fredag. Den som bor hemma med stöd från hemtjänst eller har trygghetslarm erbjuds delta i kommunens dagverksamhet och mötesplats. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Broschyren: Lokala värdighetsgarantier.

11 11 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta godkänna förslaget om de lokala värdighetsgarantierna som börjar gälla den 1 november Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå a i enlighet med förslaget. Rolf Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

12 12 VON 70 Remiss av ny Renhållningsordning och avfallsplan i Bjuv Dnr Sammanfattning Ett förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan för Bjuvs kommun har tagits fram av Bjuvs kommun tillsammans med NSR AB. Beslutsunderlag Förslag till renhållningsordning och avfallsplan daterad Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot förslag till renhållningsordning och avfallsplan i Bjuv.

13 13 VON 71 Detaljplan för del av Bjuvstorp 9:13 i Bjuv, Bjuvs kommun Dnr Sammanfattning Föreligger förslag till detaljplan i rubricerat ärende. Beslutsunderlag Detaljplan daterad Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget till detaljplan.

14 14 VON 72 Anmälan trygghetsboende Dnr Förfrågan från Bjuvsbostäder om trygghetsboende. Förvaltningschefen informerar om att hon fått en förfrågan från Bjuvsbostäder angående att blockförhyra trygghetsboende. Bjuvsbostäder vill ha skriftligt besked senast den 26 augusti 2014, Förvaltningschefen och Torbjörn Ekman, ekonom, informerar i ärendet. Nämnden diskuterar ärendet , 62. Vård- och omsorgsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att tillskriva Bjuvsbostäder om att nämnden är intresserad av trygghetsboende, men att frågan måste diskuteras vidare. Förvaltningens bedömning i nuläget är att ett trygghetsboende skulle kunna omfatta 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymme. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse till Bjuvsbostäder i rubricerat ärendet, daterat Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta lägga anmälan till handlingarna. beslutar lägga anmälan till handlingarna.

15 15 VON 73 Ökat lokalbehov för vård- och omsorgsförvaltningen på Almliden Dnr Ärendet Vård- och omsorgsförvaltningen har idag behov av fler kontorsrum på Almliden för - assistent till kostchefen - LOV-handläggare - anhörigstöd- och frivilligsamordnare - hemtagningsteam Inom en snar framtid tillkommer dessutom behov av - utökade lokalytor för hantering av hjälpmedel, närförråden ska utökas enligt överenskommelse mellan Medelpunktens delägarkommuner - kontor för projektanställningar - ett sannolikt kontinuerligt ökat behov av korttidsplatser, vissa perioder är det redan idag fullbelagt och nästintill överbelagt. Det lokal- och kontorsbehov som beskrivs är av högsta vikt att det om möjligt kan lösas inom Almliden. Att hyra lokaler och kontor på andra ställen i kommunen skulle skapa nya problem och synergieffekten av att vissa funktioner hålls samman och finns nära varandra kan inte nog betonas för att verksamheterna ska fungera smidigt och effektivt, med bra och nära samarbete. Förvaltningen har undersökt möjligheten att hyra kontor/lokaler i direkt anslutning till de lokaler och kontor som idag hyrs på Almliden. Vårdcentralen har lämnat lokaler på 131 kvm vägg i vägg med det mottagningskök som finns på Almliden som servar förskolan och korttidsboendet på Almliden. Ifall dessa lokaler kan hyras ger det möjlighet att lösa samtliga lokalbehov som beskrivs ovan. Lokalhyran för dessa lokaler är 138 tkr per år i kallhyra. Inkl värme torde årskostnaden vara c:a 165 tkr per år. Vissa anpassningar av lokaler behövs enligt nedan, vilket kan röra sig om tkr i engångskostnad, beroende på vad som görs. Mottagningsköket som idag används skulle läggas ner och bli varm- respektive kallförråd för hjälpmedel, som då kan flyttas från lokalytorna utanför korttidsboendet. In- och urlastning av hjälpmedel skulle dessutom fungera väldigt smidigt då det finns en lastbrygga i direkt anslutning till de önskade lokalerna.

16 16 I anslutning till förskolan och korttidsboendet finns ett kök som idag används av personalen som kan användas som mottagningskök för förskolan och korttidsboendet vilket skulle öka kökseffektiviteten genom att ett av köken försvinner. Dessutom hamnar mottagningsköket i direkt anslutning till de verksamheter som köket servar. Viss anpassning och uppsättande av innervägg behöver göras för att personalköket ska fungera som mottagningskök. En möjlighet är att Rehabenheten flyttas till de nya lokalerna i anslutning till det nya hjälpmedelsförrådet (f d mottagningsköket) intill vårdcentralen. Där kan något fler personer än dagens anställda inrymmas. Rehabenhetens nuvarande kontor och lokalyta för hjälpmedelförvaring kan användas till kontor för bland annat frivillig- och anhörigsamordnare, hemtagningsteam och till att utöka antalet platser i korttidsboendet och förhindra behov av att köpa externa platser för utskrivningsklara personer. Flexibiliteten och möjligheter att möta nya behov ökar väsentligt med förhyrning av de aktuella lokalerna. Merkostnaden är inte större än att det får rymmas inom de ekonomiska ramar som fullmäktige beslutat. Förvaltningen gör bedömningen att ifall dessa lokaler inte förhyrs, är risken större att merkostnader uppstår i organisationen p g a bristande samordning, ineffektiv verksamhet och för köp av externa platser inom korttidsverksamheten. Nämndens verksamheter ökar i omfattning med drygt 2 % per år enbart på grund av befolkningsutvecklingen. Därtill kommer alla övriga parametrar som också driver på volymökning och kostnadsökning. Risken för att lokalöverskott skulle uppstå för vård- och omsorgsförvaltningen är i stort sett obefintlig. Alla prognoser visar tydligt att verksamheternas omfattning kommer att öka kontinuerligt de kommande åren vilket också gör att lokalbehoven successivt ökar. Ytterligare en fördel med att hyra de aktuella lokalerna är att primärvården, Söderåsens vårdcentral, inrättar en äldrecentral vägg i vägg. Att kommunens rehabilitering och hjälpmedelshantering placeras i direkt anslutning till en vårdcentral kan ge förutsättningar för ett fördjupat samarbete som gynnar alla parter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta - att godkänna förhyrning av ytterligare 131 kvm lokalyta på Almliden - att förvaltningen anmäler behovet till fastighetsenheten som ombeds att snarast möjligt hyra lokalerna för nämndens räkning

17 17 - att uppdra åt förvaltningen att finansiera detta inom de ramar som fullmäktige beslutat för 2014 och som kommer att beslutas för Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå Vård- och omsorgsnämnden besluta i enlighet med förslaget. Förvaltningschefen informerar i ärendet. Rolf Olsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Bert Roos yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Allan Jönsson efterlyser en långsiktig plan inom den egna förvaltningen, men att man i förlängningen även skulle skicka frågan vidare till kommunstyrelsen, för att göra en inventering. Roger Strömpers har samma åsikt som Allan Jönsson. Vård- och omsorgsnämnden beslutar - att godkänna förhyrning av ytterligare 131 kvm lokalyta på Almliden - att förvaltningen anmäler behovet till fastighetsenheten som ombeds att snarast möjligt hyra lokalerna för nämndens räkning - att uppdra åt förvaltningen att finansiera detta inom de ramar som fullmäktige beslutat för 2014 och som kommer att beslutas för Allan Jönsson och Roger Strömpers inkommer med skriftlig reservation till förmån för eget förslag.

18 18 VON 74 Redovisning av delegeringsbeslut har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Beslutsunderlag Biståndsbeslut enligt LSS och Sol fattade under perioden Arbetsutskottets beslutsprotokoll (dukas vid sammanträdet) Förslag till beslut föreslås besluta godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

19 19 VON 75 Övriga frågor - Margit Johansson frågar hur många som står i kö till särskilt boende. Förvaltningschefen meddelar att det är oförändrat. 7 personer i kö till demensboende, varav 6 personer bor på korttiden och 1 person i ordinärt boende. - Ordföranden presenterar Eva-Marie Hasslöf, som kommer att ta över tjänsten som nämndsekreterare. Vård- och omsorgsnämnden beslutar lägga övriga frågor till handlingarna.

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer