SKF Rapport första kvartalet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKF Rapport första kvartalet 2008"

Transkript

1 SKF Rapport första kvartalet 2008 Rekordvinst och rekordförsäljning, båda upp med mer än 8% för första kvartalet Marknadsutsikterna visar på en fortsatt god volymtillväxt för det andra kvartalet Försäljningen under första kvartalet 2008 uppgick till Mkr (14 371). Rörelseresultatet för första kvartalet var Mkr (1 886) och rörelsemarginalen var 13,1% (13,1). Resultat före skatt för första kvartalet var Mkr (1 825). Nettoresultat för första kvartalet var Mkr (1 214). Resultatet per aktie för första kvartalet var 2,77 kronor (2,57). Resultat per aktie, efter utspädning, var 2,77 kronor (2,56). Försäljningsökningen på 8,5% under kvartalet, uttryckt i kronor, kan hänföras till: volym 4,9%, struktur 1,0%, pris/mix 3,8% och valutaeffekter -1,2%. Försäljningsutveckling under första kvartalet 2008 (beräknat i lokal valuta exkl. struktureffekter och jämfört med samma period föregående år) Under första kvartalet var försäljningen i Europa högre, i Nordamerika var den relativt oförändrad och i både Asien och Latinamerika var den påtagligt högre. För Industrial Division och Service Division var försäljningen under första kvartalet påtagligt högre och för och Automotive Division var den något högre. Tillverkningsnivån för första kvartalet 2008 var relativt oförändrad jämfört med fjärde kvartalet 2007 och högre än första kvartalet föregående år. Marknadsutsikter för andra kvartalet 2008 (jämfört med första kvartalet 2008) Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster under andra kvartalet 2008 förväntas bli högre för koncernen. Efterfrågan förväntas bli högre i Europa, relativt oförändrad i Nordamerika och påtagligt högre i både Asien och Latinamerika. Efterfrågan förväntas bli högre för Industrial Division och Service Division och något högre för Automotive Division. Tillverkningsnivån kommer att vara något högre under andra kvartalet 2008, jämfört med första kvartalet 2008, och högre än andra kvartalet 2007.

2 Sidan 2 av 11 Finansiella fakta Finansnetto för första kvartalet 2008 var -116 Mkr (-61), inklusive omvärdering av aktieswapar på 14 Mkr (41). Nyckelsiffror för första kvartalet 2008 (första kvartalet 2007): - Varulager i % av årsförsäljningen, 19,4% (20,1) - Avkastning på sysselsatt kapital för 12-månadersperioden, 26,3% (24,9) - Avkastning på eget kapital för 12-månadersperioden, 26,7% (23,4) - Soliditet, 39,8% (43,0) - Skuldsättningsgrad, 39,3% (37,5) - Nettoskuldsättning/eget kapital 47,5% (22,7) - Registrerat antal anställda, (41 348) Kassaflödet, efter operativa investeringar och före finansiella poster (dvs exklusive effekten av finansiella investeringar) var -131 Mkr (-653) för första kvartalet. Kassaflödet inkluderar förvärv på 54 Mkr under första kvartalet. Valutakurserna för första kvartalet 2008, inklusive omräkningseffekter och effekter från transaktionsflöden, hade en negativ effekt på SKFs rörelseresultat med cirka 80 Mkr. Utifrån nuvarande antaganden och valutakurser förväntas det bli en negativ effekt på cirka 200 Mkr för andra kvartalet 2008 och cirka 500 Mkr för helåret. Priser för råmaterial och komponenter steg påtagligt vid årets början. Ytterligare större ökningar tillkom under första kvartalet på grund av tilläggsavgifter, främst för skrot, vilket kommer att få fullt genomslag under andra kvartalet. Genom inköp, produktivitet och prishöjningar, kompenserade SKF för den ökade kostnaden under första kvartalet och förväntar sig kunna kompensera för dessa ökningar under året. Situationen med en brist på råmaterial och komponenter förbättrades under kvartalet jämfört med föregående kvartal, men brister på material och störningar i leveranser påverkar fortfarande våra verksamheter. Händelser under första kvartalet SKF förvärvade QPM Aerospaces verksamhet för metallstag. Fabriken ligger i Monroe i USA. QPM är leverantör till Boeing och även godkänd leverantör till Airbus. Före detta förvärv var SKFs verksamhet inom metallstag koncentrerad huvudsakligen till Europa. QPM kommer att bli plattformen för SKFs tillväxt inom stag för den nordamerikanska flygindustrin. Företaget ingår i Industrial Division och dess siffror kommer att ingå i SKFs halvårsrapport. SKF tilldelades ett kontrakt till ett värde av över 5 miljoner euro av Siemens Transportation Systems för Railjet-tågen avsedda för de österrikiska statsjärnvägarnas fjärrlinjer. SKF kommer att leverera axelboxar och koniska rullagerenheter. SKF säkrade ett kontrakt med Goldwind Science and Technologies Co. Ltd i Kina för att leverera tätningar för huvudaxeln i deras nya 1,5 MW vindturbin utan växellåda. SKF levererar redan lager, smörjfett, tekniska konsulttjänster samt SKF WindCon övervakningssystem till denna kund. SKF öppnade sitt första kompetenscentrum för maskinverktyg under kvartalet. Det är beläget i Stuttgart i Tyskland och har idag 22 anställda, bland dessa finns lager- och smörjningsspecialister för applikationer inom verktygsmaskiner. SKF tilldelades ett femårskontrakt med British Petroleum för att tillhandahålla förebyggande driftsäkerhetstjänster för alla deras olje- och gastillgångar på den brittiska kontinentalsockeln,

3 Sidan 3 av 11 inklusive processanläggningar på land. Tjänsterna som SKF kommer att tillhandahålla omfattar genomgång av underhållsstrategi, strategi för tillståndsövervakning, utveckling och implementering, webbaserad rapportering med hjälp av Results Reporter och fortgående service/konsultstöd inklusive prognoser/diagnoser. Kontraktets värde uppgår till över GBP 5 miljoner under en femårsperiod. Händelser efter kvartalets slut: SKF sålde de rörelserelaterade tillgångarna i Roller Bearing Industries, Inc., USA, till Greenbrier Companies, USA, en ledande leverantör av transportutrustning och tjänster till järnvägsindustrin. Roller Bearing Industries, som för närvarande har en årlig försäljning på cirka 60 Mkr och omkring 50 anställda, förvärvades av SKF under Industrial Division Rörelseresultatet för första kvartalet 2008 uppgick till Mkr (878), vilket gav en rörelsemarginal på 12,5% (12,2) på försäljningen inkl. intern försäljning. Försäljningen inkl. intern försäljning under första kvartalet var Mkr (7 218). Försäljningen under första kvartalet uppgick till Mkr (4 931). Försäljningsökningen på 12,1% kan hänföras till: organisk tillväxt 10,0%, struktur 3,3% och valutaeffekter -1,2%. Försäljningen, i lokala valutor, under första kvartalet var påtagligt högre i alla geografiska områden. De huvudsakliga segmenten som visade bra utveckling var energi, gruvindustri, hydraulik/ pneumatik och jordbruk. Service Division Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 718 Mkr (633), vilket gav en rörelsemarginal på 13,1% (13,0) på försäljningen inkl. intern försäljning. Försäljningen inkl. intern försäljning under första kvartalet var Mkr (4 884). Försäljningen under första kvartalet uppgick till Mkr (4 456). Försäljningsökningen på 11,7% kan hänföras till: organisk tillväxt 13,0%, struktur 0,7% och valutaeffekter -2,0%. Försäljningen, i lokala valutor, under första kvartalet var påtagligt högre i Europa, Asien, Nordamerika och Latinamerika. I Mellanöstern och Afrika var den högre. Automotive Division Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 388 Mkr (348), vilket gav en rörelsemarginal på 6,2% (5,8) på försäljningen inkl. intern försäljning. Försäljningen inkl. intern försäljning under första kvartalet var Mkr (6 041). Försäljningen under första kvartalet uppgick till Mkr (4 961). Försäljningsökningen på 2,3% kan hänföras till: organisk tillväxt 3,7%, struktur -1,0% och valutaeffekter -0,4. För första kvartalet var försäljningen, i lokala valutor, till tillverkare av personbilar och lätta lastvagnar högre i Europa. Försäljningen i Nordamerika var påtagligt lägre. Försäljningen till tillverkare av tunga lastvagnar var påtagligt högre i Europa och lägre i Nordamerika. Försäljningen till fordonseftermarknaden var oförändrad i Europa och i Nordamerika och påtagligt högre i Asien. Försäljningen till den elektriska industrin och till tillverkare av tvåhjulingar var lägre i Europa och högre i Asien. Nya redovisningsprinciper Följande nya tolkningar som getts ut av IASB och som trädde i kraft den 1 januari 2008 hade inte någon effekt på koncernens finansiella rapporter. IFRIC 11: IFRS 2 Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna ger riktlinjer för aktiebaserade ersättningar inkluderande en enhets eget kapitalinstrument.

4 Sidan 4 av 11 IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang ger riktlinjer för redovisning av servicekoncessionskontrakt, vilka är arrangemang för tillhandahållande av public services. IFRIC 14: IAS 19 Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan, förtydligar begränsningsreglerna för nettotillgångar samt hur ett lägsta fonderingskrav i fonderade pensionsplaner påverkar redovisningen. Föregående bedömning av marknadsutsikter Bokslutskommuniké 2007: Marknadsutsikter för första kvartalet 2008 (jämfört med fjärde kvartalet 2007) Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster under första kvartalet 2008 förväntas bli högre för koncernen och inom alla divisioner. Sett ur ett geografiskt perspektiv förväntas efterfrågan bli högre i Europa, påtagligt högre i Asien och Latinamerika och relativt oförändrad i Nordamerika. Tillverkningsnivån kommer att vara oförändrad under första kvartalet 2008, jämfört med fjärde kvartalet 2007, och högre än första kvartalet Risker och osäkerheter i verksamheten Företaget har verksamhet i många olika industri- och fordonssegment, såväl som geografiska segment, som befinner sig på olika stadier i konjunkturcykeln. En generell ekonomisk nedgång på global nivå eller i en av världens ledande ekonomier kan minska efterfrågan på koncernens produkter, lösningar och tjänster under en period. Dessutom kan terrorism och andra oroligheter såväl som störningar på världens finansmarknader ha en negativ effekt på efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. SKF-koncernen är utsatt för både transaktionsexponering och exponering för omräkning till svenska kronor. För de kommersiella flödena är SKF-koncernen främst exponerad för US-dollarn och US-dollarrelaterade valutor. Då merparten av vinsten görs utanför Sverige är koncernen dessutom exponerad för omräkning i alla större valutor. Moderbolaget utför tjänster av koncerngemensam karaktär. Riskerna för moderbolaget är samma som beskrivits för koncernen. Framtidsinriktad information Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på SKF-ledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer som omnämns i förvaltningsberättelsen i SKFs senaste årsredovisning (tillgänglig på under avsnitten Viktigaste faktorer som påverkar det finansiella resultatet, Finansiella risker och Känslighetsanalys samt i denna kvartalsrapport under avsnittet Risker och osäkerheter i verksamheten. Göteborg den 16 april 2008 Aktiebolaget SKF (publ.) Tom Johnstone Vd och koncernchef

5 Sidan 5 av 11 Presentation från SKF En presentation kommer att publiceras på SKFs webbplats på följande adress: (välj Presentations). Informationen är sådan som AB SKF kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2008 kl Bilagor: Finansiella rapporter 1. Koncernens resultaträkningar 2. Koncernens balansräkningar och Koncernens förändringar av eget kapital 3. Koncernens kassaflödesanalyser Övrig finansiell information 4. Finansiell information - helårs- och kvartalsvärden 5. Segmentsinformation - helårs- och kvartalsvärlden 6. Moderbolagets resultaträkningar, balansräkningar och fotnoter SKFs koncernredovisning baseras på International Financial Reporting Standards sådana de antagits av EU. SKF-koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporterna som i SKFs Årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med IAS34. Rapporten har inte granskats av företagets revisorer. SKFs halvårsrapport 2008 kommer att publiceras tisdagen den 15 juli Ytterligare information lämnas av: Ingalill Östman, Group Communication, tel: , , e-post: Marita Björk, Investor Relations, tel: , , e-post: Aktiebolaget SKF, Göteborg, org.nr , tel: , fax: ,

6 Sidan 6 av 11 Bilaga 1 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Jan-Mar 2008 Jan-Mar 2007 Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag -3 0 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,1 13,1 Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget Minoritetsintressen Resultat i kronor per aktie efter skatt* 2,77 2,57 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 2,77 2,56 Investeringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, % 26,3 24,9 ANTAL AKTIER 31 mars december 2007 Totalt antal aktier varav A-aktier varav B-aktier * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget.

7 Sidan 7 av 11 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Bilaga 2 Mars 2008 December 2007 Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Övriga materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga finansiella tillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till aktieägare i AB SKF Eget kapital hänförligt till minoritetsintressen Långfristiga finansiella skulder Ersättningar till anställda efter avslutad anställning Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder och avsättningar Långfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga finansiella skulder Övriga kortfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL (Mkr) Mars 2008 Mars 2007 Ingående balans 1 januari Totala effekter av valutaomräkningar som uppstått vid omräkning av utländska verksamheter Förändring av verkligt värde av finansiella tillgångar som kan säljas och kassaflödessäkringar Återföring av kassaflödessäkringar Periodens resultat Inlösen av aktieoptioner Övrigt, inklusive transaktioner med minoritetsägare 5 - Totala utdelningar 0-13 Utgående balans eget kapital

8 Sidan 8 av 11 Bilaga 3 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER (Mkr) Jan-mar 2008 Jan-mar 2007 Operativa aktiviteter: Resultat före skatt Avskrivningar och nedskrivningar Nettovinst (-) vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, aktier och andelar, verksamheter och tillgångar som innehas för försäljning 1-2 Skatter Övrigt inklusive ej kassapåverkande poster Förändring av rörelsekapital Nettokassaflöde från rörelsen Investeringsaktiviteter: Operativa investeringar: Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter och aktier och andelar Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, verksamheter, aktier och andelar, tillgångar som innehas för försäljning samt förtida likvidationsbetalning Delsumma operativa investeringar Investeringar i finansiella och övriga tillgångar Försäljning av finansiella och övriga tillgångar Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering Finansieringsaktiviteter: Förändring av kortfristiga och långfristiga lån Betalning av finansiella leasingskulder 5-1 Utdelning 0-13 Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter NETTOKASSAFLÖDE Förändringar i likvida medel: Likvida medel 1 januari Kassaflödeseffekt, exkl. förvärvade verksamheter Kassaflödeseffekt, förvärvade verksamheter 0 - Valutakurseffekter Likvida medel 31 mars TILLÄGGSINFORMATION KASSAFLÖDE Kassaflöde efter operativa investeringar före fiansiella poster: Nettokassaflöde från rörelsen Delsumma operativa investeringar Förändring av räntebärande nettoskuld Ingående balans 1 jan 2008 Valutakurseffekt Förändring av poster Köpta och sålda verksamheter Övrigt Utgående balans 31 mar 2008 Lån, lång- och kortfristiga Ersättningar till anställda efter avslutad anställning, netto Övriga finansiella tillgångar Likvida medel Räntebärande nettoskuld

9 Sidan 9 av 11 Bilaga 4 KONCERNENS FINANSIELLA INFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helår 1/07 2/07 3/07 4/ /08 Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Bruttomarginal, % 26,4 26,5 26,4 25,8 26,3 26,1 Försäljnings- och administrationsomkostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto Resultat från gemensamt styrda företag och intresseföretag Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,1 13,5 12,7 12,1 12,9 13,1 Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat före skatt Vinstmarginal före skatt, % 12,7 13,1 11,6 11,3 12,2 12,3 Skatter Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till Aktieägare i moderbolaget Minoritetsintressen Resultat i kronor per aktie efter skatt* 2,57 2,71 2,48 2,33 10,09 2,77 Resultat i kronor per aktie efter utspädning* 2,56 2,70 2,48 2,33 10,07 2,77 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, % 24,9 25,3 25,9 25,4 25,4 26,3 Skuldsättningsgrad, %** 37,5 44,1 41,4 40,1 40,1 39,3 Soliditet, % 43,0 35,9 37,8 39,6 39,6 39,8 Substansvärde per aktie, kr* Investeringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda * Resultat i kronor per aktie efter skatt, före och efter utspädning, samt substansvärde per aktie är beräknade på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget. ** Kort- och långfristiga lån plus avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, i procent av summan av kortoch långfristiga lån, avsättningar till anställda efter avslutad anställning, netto, och eget kapital, allt beräknat vid kvartalets/årets slut.

10 Sidan 10 av 11 SEGMENTSINFORMATION - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Bilaga 5 Helår 1/07 2/07 3/07 4/ /08 Industrial Division Försäljning Försäljning inkl. intern försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal* 12,2% 12,3% 11,0% 11,6% 11,8% 12,5% Tillgångar och skulder, netto Registrerat antal anställda Service Division Försäljning Försäljning inkl. intern försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal* 13,0% 13,3% 12,9% 14,7% 13,5% 13,1% Tillgångar och skulder, netto Registrerat antal anställda Automotive Division Försäljning Försäljning inkl. intern försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal* 5,8% 6,9% 5,6% 0,7% 4,8% 6,2% Tillgångar och skulder, netto Registrerat antal anställda Tidigare publicerade siffror har för jämförbarhet räknats om för att överensstämma med den aktuella organisationen Vissa affärsområden har flyttats mellan divisionerna och vissa övriga verksamheter har flyttats till divisionerna. * Rörelsemarginal är beräknad på försäljning inkl. intern försäljning.

11 Sidan 11 av 11 Bilaga 6 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) Not Jan-mar 2008 Jan-mar 2007 Försäljning Kostnad för sålda tjänster Bruttoresultat 0 0 Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto 1-1 Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat före skatt Bokslutsdispositioner 0 0 Skatter 16 8 Periodens resultat MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Not Mars 2008 December 2007 Aktier och andelar i dotterbolag Fordringar hos dotterföretag Övriga anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Fordringar hos dotterbolag Övriga fordringar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 1. Finansiella intäkter och kostnader - netto Nettoförändringen i finansiella intäkter och kostnader är främst hänförlig till utdelningar från dotterbolag. Not 2. Eget kapital (Mkr) Mars 2008 Mars 2007 Ingående balans 1 januari Periodens resultat Övriga förändringar Utgående balans eget kapital

SKF Niomånadersrapport 2008

SKF Niomånadersrapport 2008 SKF Niomånadersrapport 2008 Stark försäljning, rörelseresultat och marginal i tredje kvartalet Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vi levererade ett mycket starkt resultat för tredje kvartalet. Mot slutet

Läs mer

SKF Bokslutskommuniké 2007

SKF Bokslutskommuniké 2007 SKF Bokslutskommuniké 2007 SKF-koncernen rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för hela året. Styrelsen föreslår en höjning på 11,1% av utdelningen till 5,00 kronor per aktie och en extra utskiftning

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2007

SKF Halvårsrapport 2007 SKF Halvårsrapport 2007 SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för andra kvartalet 2007. Rörelseresultatet ökade med 18,6% och försäljningen steg med 11,9%. Resultatet per aktie ökade med 17,8%.

Läs mer

SKF - Niomånadersrapport 2006

SKF - Niomånadersrapport 2006 SKF - Niomånadersrapport 2006 SKF-koncernen rapporterar rekordnivåer för tredje kvartalets vinst, försäljning och rörelsemarginal. Försäljningen under tredje kvartalet 2006 uppgick till 12 544 Mkr (12

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2010

SKF Rapport första kvartalet 2010 SKF Rapport första kvartalet 2010 Tom Johnstone, vd och koncernchef: SKF levererade ett mycket starkt resultat under kvartalet med bättre volym och högre tillverkningsnivåer, vilket resulterade i en rörelsemarginal

Läs mer

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706).

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706). Press release SKF - Niomånadersrapport 2001 Robust resultat för tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för de första nio månaderna 2001 på 2 296 Mkr (2 241). Exklusive engångsintäkterna

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2011

SKF Rapport första kvartalet 2011 SKF Rapport första kvartalet 2011 Tom Johnstone, vd och koncernchef: SKF-koncernen har haft en mycket bra start på året med rekordsiffror i form av försäljning, rörelseresultat och rörelsemarginal, samt

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2009

SKF Rapport första kvartalet 2009 SKF Rapport första kvartalet 2009 Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vi såg en påtaglig minskning av vår försäljningsvolym under första kvartalet och reducerade vår tillverkningsnivå ännu mer. De åtgärder

Läs mer

Sammanfattning: Rörelseresultatet för första kvartalet 2003 var 944 Mkr (903).

Sammanfattning: Rörelseresultatet för första kvartalet 2003 var 944 Mkr (903). Press meddelande SKF - Rapport första kvartalet 2003 Stabil vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 802 Mkr (761) för första kvartalet 2003. Resultatet per aktie under första kvartalet

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2008

SKF Halvårsrapport 2008 SKF Halvårsrapport 2008 Rekordvinst och rekordförsäljning, både för andra kvartalet och för första halvåret 2008. Marknadsutsikterna visar på en god volymtillväxt för det tredje kvartalet 2008. Försäljningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

SKF Niomånadersrapport 2007

SKF Niomånadersrapport 2007 SKF Niomånadersrapport 2007 SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för tredje kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 17,2% och försäljningen steg med 12,8%. Resultatet per aktie ökade med 20,4%.

Läs mer

SKF - Niomånadersrapport 2005

SKF - Niomånadersrapport 2005 SKF - Niomånadersrapport 2005 SKF rapporterar en försäljningsökning, beräknat i lokala valutor och exkl. strukturförändringar*, på 7,2% under tredje kvartalet 2005 i jämförelse med föregående år. Under

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Robust resultatutveckling i en svag marknad.

Robust resultatutveckling i en svag marknad. Press Release SKF - Rapport första kvartalet 2002 Robust resultatutveckling i en svag marknad. SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 761 Mkr (791) för första kvartalet 2002. Resultatet per

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: 1(11) VD Jonas Wiström 070-608 12 20 CFO Jonas Ågrup 070-333 04 95 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010 Första

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY 1 8 februari 2016 nr 01/16 Stark avslutning på året för ASSA ABLOY Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3). Stark tillväxt i

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

P R E S S R E L E A S E

P R E S S R E L E A S E P R E S S R E L E A S E från ASSA ABLOY AB (publ) 27 april 2005 nr. 8/05 STARK TILLVÄXT I USA, SVAGARE I EUROPA FÖR ASSA ABLOY Omsättningen för första kvartalet 2005 ökade organiskt med 2% till 6 269 (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 791 Mkr (770). Exklusive engångsposter är resultatet 791 Mkr (670), en ökning med 18%.

SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 791 Mkr (770). Exklusive engångsposter är resultatet 791 Mkr (670), en ökning med 18%. Press release SKF - Rapport första kvartalet 2001 Ännu ett bra kvartal SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt på 791 Mkr (770). Exklusive engångsposter är resultatet 791 Mkr (670), en ökning

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

SKF - Rapport första kvartalet 2006

SKF - Rapport första kvartalet 2006 SKF - Rapport första kvartalet 2006 SKF rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för första kvartalet 2006. Rörelseresultatet ökade med 33% och försäljningen steg med 12%. Resultatet per aktie ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

SKF - Halvårsrapport 2006

SKF - Halvårsrapport 2006 SKF - Halvårsrapport 2006 SKF-koncernen rapporterar rekordvinst och rekordförsäljning för andra kvartalet 2006. Rörelseresultatet ökade med 22,6% och försäljningen steg med 5,0%. Resultatet per aktie ökade

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

SKF Niomånadersrapport 2009

SKF Niomånadersrapport 2009 SKF Niomånadersrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Mot bakgrund av påtagligt lägre försäljning och tillverkning under kvartalet levererade koncernen ett bra resultat och ännu en gång ett mycket

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008

Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 1 2 3 4 Bokslutskommuniké för perioden 1 april 2007 31 mars 2008 Nettoomsättningen 2007/08 ökade med 10 % till 2 172 MSEK (1 974). Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 562 MSEK (557). Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer