* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998."

Transkript

1 Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen minskar dock fortfarande på SKFs huvudmarknader. Konjunkturen har ännu inte nått botten. I Asien har emellertid SKFs försäljning börjat öka igen. * SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick första kvartalet 1999 till 273 Mkr, jämfört med 466 Mkr för motsvarande period * Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period * Första kvartalets resultat påverkades positivt av en engångsintäkt om netto 80 Mkr för avyttring av fasta tillgångar. * Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till 113 Mkr (-571). * Koncernens försäljning minskade med 2% under första kvartalet, från Mkr 1998 till Mkr * Av den 2%-iga försäljningsminskningen orsakades -5.5% av volym; +0.5% av prix/ mix; +0.5% av strukturförändringar (verksamheter som tillfördes eller avvecklades); och +2.5% av valuta. * Koncernens nettoresultat uppgick till 180 Mkr (262) och resultatet per aktie efter skatt till 1.60 kronor (2.30). * Koncernen har inlett ett program för att minska kapitalet med 6-7 miljarder kronor. Alla nu pågående åtgärder förväntas öka rörelseresultatet till 3 miljarder kronor inom ett par år. SKF-koncernens finansnetto för första kvartalet var -203 Mkr (-212). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 262 Mkr (496). Vid utgången av mars månad uppgick varulagret till 26.5% (27.9) av årsförsäljningen. Avkastningen på sysselsatt kapital för den senaste tolvmånadersperioden var -3.6% (12.6) och på eget kapital -14.6% (12.5). Koncernens soliditet var 29.2% (33.7). Medelantalet anställda uppgick till (42 384) och registrerat antal anställda till (43 519). Rullningslager Rörelseresultatet för rullningslager uppgick första kvartalet 1999 till 328 Mkr (542) och den totala försäljningen till Mkr (8 101). 1

2 Kvartalets resultat påverkades negativt av volymnedgång samt otillfredsställande kapacitetsutnyttjande. Industrial Divisions externa försäljning ökade med 3% till Mkr (2 065). Efterfrågan från divisionens viktigaste kundsegment fortsatte att vara svag under kvartalet. Försäljningen i Tyskland låg emellertid något över förra årets nivå. Efterfrågan från tung industri visar inga tecken på återhämtning. Automotive Divisions externa försäljning ökade något och uppgick till Mkr (2 143). I USA och Europa låg efterfrågan från tillverkare av personbilar och mindre lastbilar på en bra nivå och SKFs försäljning ökade. Försäljningen till lastbilsmarknaden i Europa var emellertid lägre medan den nordamerikanska marknaden var fortsatt stark. Efterfrågan på den brasilianska marknaden sjönk kraftigt. Electrical Divisions externa försäljning minskade med 7% till 406 Mkr (437). Avmattningen i konjunkturen och import av billiga lager från Asien påverkar volymutvecklingen i både Västeuropa och Nordamerika. Service Divisions externa försäljning minskade med 4% till Mkr (2 872). Den lägre försäljningen återspeglar den fortsatta neddragningen av varulager på den västeuropeiska marknaden. Varulagerneddragningarna som pågick i USA under 1998 börjar upphöra. I Asien har försäljningen börjat öka igen på flera marknader. I Latinamerika, Östeuropa, Afrika och Mellanöstern var efterfrågan svag. Tätningar Rörelseresultatet för tätningar uppgick första kvartalet 1999 till 69 Mkr (79) och försäljningen till Mkr (1 014). Försäljningen till de större OEM-kunderna i USA, pådriven huvudsakligen av fordonskunderna, utvecklades positivt. På den industriella eftermarknaden var utvecklingen svagare. I Västeuropa började året trögt. Försäljningen av lagertätningar påverkades av den låga efterfrågan på lager. Försäljningen av ventiltätningar för bilmotorer visar god utveckling. Stål I Ståldivisionen ingår från och med den 1 januari 1999 också smidesverksamheterna i Sverige, Tyskland och Italien. Dessa redovisades tidigare under Rullningslager. Divisionens rörelseresultat uppgick för första kvartalet 1999 till 22 Mkr (98) och försäljningen till Mkr (1 351). Divisionens försäljning påverkas negativt av minskande efterfrågan på stål för lager och komponenter. Också från andra kundsegment avtog efterfrågan och varulagerneddragningarna i branschen fortsätter. Den lägre produktionsnivån kommer att medföra ytterligare personalminskningar. Programmen löper planenligt Genomförandet av det omfattande kostnadsreduceringsprogrammet och omstruktureringsprogrammet löper enligt plan. 2

3 Under första kvartalet 1999 lämnade ytterligare anställda koncernen. Det betyder att cirka tre fjärdedelar av de som annonserades nu har slutat. En överenskommelse har nåtts att sälja huvuddelen av Textilmaskinkomponentrörelsen till ett tyskt företag. Försäljningen inkluderar ringspinningen i Tyskland och hela verksamheten i Singapore. Målet är att lämna också den återstående delen. Beslut fattades om att lägga ned tillverkningen av koniska rullager vid Glasgowfabriken i USA. En försäljning eller stängning kommer att vara genomförd under tredje kvartalet Neddragningen av kapaciteten vid den brasilianska fabriken med en tredjedel är under genomförande. I Lutsk-fabriken i Ukraina har ett omfattande omstruktureringsprogram inletts för att anpassa kapaciteten till den lägre efterfrågan. Avvecklingen av smidesverksamheten i Arvika fortlöper planenligt. Koncernen sålde under kvartalet sitt 40-procentiga innehav i ett företag i Italien för tillverkning av vattenpumpspindlar till bilar. Kapitalminskning Under de närmaste åren genomför SKF också ett nytt program som syftar till att minska koncernens kapitalbehov med 6-7 miljarder kronor. Detta innefattar en avsevärd minskning av varulager, försäljning av mark, fastigheter och utrustning samt ökade köp av material och komponenter i stället för egentillverkning. Målet är att minska varulagret från 27% av årsförsäljningen vid slutet av förra året till 20%. Reduktionstakten planeras bli två procentenheter per år. I kapitalreduceringsprogrammet ingår att helt eller delvis avyttra SKFs stålverksamhet. Nya ägare eller samarbetspartners för Ovako Steel, som är en ledande tillverkare av specialstål, kommer att övervägas. De åtgärder som nu håller på att genomföras är avsedda att öka koncernens rörelseresultat till tre miljarder kronor på årsbasis. Det motsvarar en rörelsemarginal på 8% och utgör första målet, att uppnås inom ett par år. Ny strategi För att åstadkomma en långsiktigt tillfredsställande vinsttillväxt i koncernen genomför SKF nu en ny strategi, vars huvudpunkter är: * Fokusering på områden där koncernen är stark och har eller kan uppnå hög lönsamhet. * Allianser och samarbete med andra tillverkare eller avyttring av verksamheter där SKF inte kan uppnå tillräckligt hög lönsamhet på egen hand. * Fördjupat kundsamarbete inom utvalda marknadssegment genom kundanpassade lösningar inom teknik, logistik och underhåll. 3

4 Göteborg den 22 april 1999 Aktiebolaget SKF (publ.) Sune Carlsson Verkställande direktör Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncernens balansräkning Koncernens finansieringsanalys Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. SKF-koncernens resultat för första halvåret 1999 kommer att publiceras torsdagen den 15 juli Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tfn , Aktiebolaget SKF, Göteborg, tfn , fax: , telex: 2350, 4

5 Bilaga 1 KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Jan-mars 1999 Jan-mars 1998 Mkr % Mkr % Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader - netto Resultat från intresseföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatter Resultat efter skatt Minoritetsintressens andel i resultatet Periodens resultat Resultat i kronor per aktie efter skatt Antal aktier Investeringar i materiella anläggningstillgångar Registrerat antal anställda Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, %

6 KONCERNENS BALANSRÄKNING (Mkr) Mars 1999 Dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga finansiella tillgångar Summa omsättningstillgångar Bilaga 2 SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar för pensioner och sjukvårdsförmåner Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga lån Övriga långfristiga skulder inkl. minoritetsintressen Summa långfristiga skulder Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

7 KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS (Mkr) Jan-mars 1999 Jan-mars Rörelseresultat Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar och goodwill Nettovinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar Skatter Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från rörelsen Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde efter investeringar, före finansiering Förändring av låneskulder Förändring av övriga långfristiga tillgångar och skulder samt avsättningar Kassaflödeseffekt på kortfristiga finansiella tillgångar Bilaga 3 Förändring av kortfristiga finansiella tillgångar December Kassaflödeseffekt Valutakurseffekt Mars Förändring av räntebärande nettoskuld Balans Kassaflödes- Förändring av Valutakurs- Balans Dec 31, 1998 effekt, åtd lån/tillgångar effekt Mars 31, 1999 Lån, lång- och kortfristiga Avsättningar för pensioner Finansiella tillgångar, långfristiga kortfristiga Räntebärande nettoskuld

8 BOKSLUTSUPPGIFTER OCH STATISTISKA DATA - HELÅRS- OCH KVARTALSVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Bilaga 4 KONCERNEN Helår Helår /98 2/98 3/98 4/ /99 Försäljning Rörelseresultat Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat i kronor per aktie efter skatt Investeringar i materiella anläggningstillgångar AFFÄRSOMRÅDEN Försäljning Rullningslager* Tätningar Stål* Rörelseresultat Rullningslager* Tätningar Stål* Investerat kapital Rullningslager* Tätningar Stål* NYCKELTAL Substansvärde per aktie, kr Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, % * Tidigare publicerade siffror har omräknats för att överensstämma med den aktuella organisationen. 8

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner

Läs mer

Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf

Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf \t \t \t \t Bokslutskommunikö r 998 ffi[gf KoMMENTAR AV styrelsens ordpönanob en flnansiella kris som inleddes i Sydostasien sommaren 997 kom i stor utsträckning att präga den ekonomiska utvecklingen i

Läs mer

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr

ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor,

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Det första halvåret 2009

Det första halvåret 2009 Volvokoncernen Det första halvåret 2009 Under det andra kvartalet sjönk nettoomsättningen till 54,0 Mdr kr (80,3). Den valutajusterade försäljningen var på samma nivå som under det första kvartalet Det

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%.

Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2. Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till 4,6%. XX Stockholm den 31 januari 214 Sammanfattning av fjärde kvartalet 213 Läs mer Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185). 2 Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 27 april 2004 ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftfull order- och vinsttillväxt Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. Faktureringen

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden

HALVÅRSRAPPORT 1999. -Stark resultatförbättring och högre marginal- Högre rörelseresultat för samtliga affärsområden Pressmeddelande den 13 augusti 1999 HALVÅRSRAPPORT 1999 -Stark resultatförbättring och högre marginal- Första halvåret Andra kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998 ring, % Nettoomsättning,

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Finansinspektionens diarienummer: 11-4141 Datum: 18 april 211 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Medium Term Note Program i svenska kronor Tillägg till Trelleborg Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(10) För fri publicering: 2005-04-28 För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Delårsrapport

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer