Press te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Press release. @na te= fil llt\:d-i- SKF - Niomånadersrapport 1996"

Transkript

1 @na te= fil llt\:d-i- Press release SKF - Niomånadersrapport 1996 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 tlll1 849 miljoner kronor, en minskning med 737 Mkr jämfört med motsvarande period Försäljningen uppgick till2s 360 Mkr mot 28 Il7 }i4kr 1995, en minskning med 10 procent. Resultatet för tredje kvartalet 1996 uppgick till 374Mkr (720) och försäljningen till Mkr (8 690). Den 10-procentiga försäljningsnedgången orsakades av följande faktorer: Strukturella förändringar (verksamheter som tillförts eller ar.vecklats) -1.5 procent, volym -2.5 procent, pris/mix (volymftiråindringar mellan olika kundsegment med olika prisnivåer) +3 procent och valutaeffekt vid omräkningen till svenska kronor -9 procent. Samtidigt som den redovisade ftrsäljningen minskade med cirka2 500 Mkr till ftiljd av ändrade valutakurser, påverkades också rörelseresultatet negatir,t med mer än 500 Mkr av samma skäi. Drygt 150 Mkr av detta återhämtades emellertid i finansnettot, huvudsakligen genom terminssäkring av valutaflöden. Det lägre resultatet frir årets tredje kvartal, jämfört med samma period 1995, berodde på en försämring av pris- och mixutvecklingen, en kombination av fortsatt press på priserna samt en förskjutning - framför allt i Västeuropa - från lönsamma till mindre lönsamma kundsegment. Resultatet under tredje kvartalet påverkades dessutom negativt av kostnadsutvecklingen till följd av bl a de åtgiirder som vidtogs under varen och sommaren for att uppnå balans mellan produktion och efterfrågan. Försäljnings- och administrationskostnaderna steg också bl a genom de expansions- och förbättringsprojekt som ftir närvarande drivs inom koncernen. Rullningslager Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för rullningslager under de tre första kvartalen 1996 uppgick till }'/'kr (2 186). Försäljningen under samma period var Mk (23 797). Tredle kvartalets resultat uppgick till 340 Mkr (630). Årets tredje kvartal är normalt ett kvartal med lägre ftirsäljningsvolymer och resultat eftersom semesterperioden i Europa infaller då.

2 ffi[cf Den utplaning i efterfrågan som SKF nu upplever är resultatet av ati försvagningen i västra Europa altar samtidigt som övriga marknader i viirlden forbättras. Någon generell uppgång i Västeuropa syns inte. Skillnaderna är dock stora, dels mellan olika länder, dels mellan kundsegment. Ökningen av lorsäljningen av nyabilar i Europa innebar att SKFs försäljning till detta kundsegment ökade under tredje kvartalet. Italien utgjorde emellertid även här ett undantag. Till lastbilssegmentet var försäljningen dock fortfarande svag och låg klart under fiolårets nivå. Bileftermarknaden fortsatte att forbättras. Inom det europeiska maskinsegmentet var bilden splittrad mellan olika kundsegment. Industrieftermarknaden ftirsvagades något under perioden. I USA fortsatte SKFs tillväxt om än i en något svagare takt. Nybilsförsäljningen låg över fiolårets nivå och även om produktionen inom bilindustrin inte ökade, låg SKFs leveranser till detta kundsegment över fiolårets nivå. Försäljningen till lastbilssegmentet låg emellertid till följd av lägre produktion hos kundema väsentligt under förra årets. Den låga produktionstakten väntas bestå året ut. Försäljningen inom maskinsegmentet var under tredje kvartalet i stort sett oftirändrad jämförlmed årets första häift. Eftermarknadsbilden i USA liknade den i Europa med en svagare utveckling på industrisidan, medan bilsidan var mera positiv. Försäljningen till det elektriska kundsegmentet hölls väl uppe i såväl Europa som USA, men med en något starkare tillväxt i USA. I Asien var SKFs ftirsäljning fortsatt positiv med hög tillväxttakt. Även i östra Europa fortsatte SKF att växa. Försäljningsutvecklingen i Latinamerika var positiv även om konkurrensen skärptes också här, med ett starkt tryck på prissidan. Detta gällde framft)r allt Brasilien där den kraftiga minskningen av tullar på komponenter som importeras av den brasilianska bilindustrin drabbade koncernens lokala tillverkning och försäljning. Tullsatsen har minskat från 16 procent till2.4 procent. Den redan tidigare svaga efterfrågan på textilmaskinkomponenter försvagades ytterligare under perioden och några tecken på återhämtning syns inte. För att anpassa produktionen kommer antalet anställda att minskas i såväl Tyskland som Singapore. Tätningar Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för tätningar uppgick under de första tre kvartalen 1996 till 127 Mkr (156). Resultatet ftir tredje kvartalet var 31 Mk (44). Försäljningen under perioden uppgick till Mkr (2 718). Den största enheten inom SKF-koncernens tätningsdivision är det amerikanska dotterbolaget Chicago Rawhide som har en stark ställning på hemmamarknaden. Utvecklingen i USA är därftjr avgörande för tätningsdivisionens resultat.

3 ffi[cf Efterfrågan fran såväl biltillverkarna som bileftermarknaden i USA låg kvar på en god nivå för Chicago Rawhide. Efterfrågan från industrikundema 1åg däremot stilla. Detta berodde delvis på en fortsatt varulagerneddragning i kundledet. I Europa är tätningsdivisionens verksamhet koncentrerad till fabrikema i Tyskland och Italien och inriktad på lager- och bilindustrin. Utvecklingen följer därfor lager- och bilindustrins utveckling. Den svagare italienska marknaden påverkade det italienska bolaget negatir.t. Specialstål Stålverksamhetens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för perioden januari-september 1996 till 52 Mkr (230). Resultatet for tredje kvartalet var -3 Mkr (39). Försäljningen under de nio första månaderna uppgick trii2 482 Mkr (3 123). Volymutvecklingen som normalt är svag under tredje kvartalet försvagades därutöver ftir Ovako Steel under perioden. På grund av de höga fasta kostnaderna ledde detta till en ftirlust för divisionen. Den under andra kvartalet annonserade personalneddragningen pågår planenligt. Produktionen ligger nu i takt med efterfrågan. Trots de lägre volymerna jämfört med andra kvartalet försvagades dock inte Ovako Steels resultat 1'tterligare under tredje kvartalet. Resultat SKF-koncernens rörelseresultat efter planenliga avskrivningar uppgick för de forsta nio månaderna 1996 tlll2 158 Mkr (3 118). Finansnettot var för perioden -309 Mkr (-532) och för tredje kvartalet -127 Mkr (-142). Resultat per aktie efter skatt uppgick till kronor (14.70).Investeringar i anläggningar gjordes med 1741}.lfu (1 599). Varulagret i procent av arsförsäljningen var vid september månads utgång 27.I procent (23.4). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 15.6 procent (19.1) och på eget kapital 14.6 procent (21.4). Soliditeten var 33.3 procent (32.0). Registrerat antal anställda vid periodens slut var (42 804).I denna siffra ingår personer i verksamheter som inte fanns i koncernen vid motsvarande tidpunkt Efter kvartalets utgång genomfordes en försäljning av ett av koncernens japanska dotterbolag, som bl a innehöll den fastighet där bolagets Tokyo-kontor är beläget. Denna afftir gav en realisationsvinst om cirka 350 Mkr. Pågående och planerade omstruktureringsaktiviteter beräknas medföra nedskrivningar och avsättningar under resten av året i storleksordningen några hundra miljoner kronor.

4 ffi[cf Marknadsutsikter Afftirsklimatet bedöms bli i stort sett oftirändrat under de närmaste kvartalen. Göteborg den24 oktober 1996 Aktiebolaget SKF! Peter Augustsson Verkställande direktör Bilagor: Koncernens resultat i sammandras Koncernens balansräkning Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden Rapporten har ej blivit ftiremålftir granskning av bolagets revisorer. SKF-koncernens resultat for de verksamhetsåret 1996 kommer att publiceras torsdagen den 6 februari Ytterligare upplysningar liimnas av: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel (den 24 oktober): i rum92 Åke Svanberg, SKF Group Communication, tel: 03l Aktiebolaget SKF, Göteborg, tel: , fax: 03I , telex: 2350,

5 E[CF KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Bilaga 1 Jan-sept 1996 Mkr "/" Jan-sept 1995 Mkr % Försäljning Övriga rörelseintiikter I Tillverkningsko stnader* r Försälj nings- och administrationskostnader* t Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader - netto* Resultat efter finansiella intäkter och kostnader I s r Häftillhänförlig skatt Resultat efter skatt J.Z 6.0 Minoritetsintressen Periodens resultat zj ^a r Resultat i kronor per aktie efter skatt* I t4.70 Antal aktier tl2 999 ss6 tt Investeringar i anläggningar Registrerat antal anställda* * * Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden, oä 15.6 t9.1 * FoU-kostnader redovisas numera som tillverkningskostnader. Räntedelen i kostnaden ftr fastigheter under sale and lease back-afialhar omklassificerats till finansiell kostnad. ** Då beräknad full konvertering av utestående konvertibelt lån inte ger någon materiell utspädningseffekt redovisas endast ursprungligt resultat i kronor per aktie. * *' * I 1996 års siffra ingär personer i verksamheter som inte fanns i koncernen vid motsvarande tidpunkt

6 ffi[cf Bllaga2 KONCERNENS BALANSRAKNING Sept 1996 Mkr Dec 1995 Mkr Finansiella omsättningstillgangar Varulager Övriga omsiittningstillgångar Summa omsättningstillgångar Anläggningar Övriga anläggningstillgångar I t8 462 Lt t45 II Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar 14 48s t=!:! t= y: Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Långfristiga lån t2s ti Övriga långfristiga skulder inkl. minoritetsintressen Eget kapital Summa skulder och eget kapital r0 273,:??:

7 er ff rr-r t!\f LJ Bilaga 3 BOKSLUTSUPPGIFTER OCH STATISTISKA DATA - HELÅRS- OCH KVARTALSvÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Helar 1994 It95 219s Helår 3t95 4t95 r99s U t96 KONCERNEN Försäljning Resultat efter finansiella intiikter och kostnader* r2 977s s Resultat i kronor per aktie efter skatt* PRODUKTOMRÅDEN Total forsäljning 5.05 I s 3.2s s0 Rullningslager 28 i r Tätningar s Specialstål t r 04s s Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Rullningslager r s Tätningar 1i8 51 6I I 31 Specialstål a IJ NYCKELTAL Helår Helar S ub stansvtirde/aktie, kr * 83 9I 95 Soliditet, o/o* ,6 J J.J Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste tolvmånadersperioden, o% * * Tidigare publicerade siffror för 1994 har omriiknats på grund av ändrade redovisningsprinciper.

Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf

Bokslutskommunikö r 998. ffi[gf \t \t \t \t Bokslutskommunikö r 998 ffi[gf KoMMENTAR AV styrelsens ordpönanob en flnansiella kris som inleddes i Sydostasien sommaren 997 kom i stor utsträckning att präga den ekonomiska utvecklingen i

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005

VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 VOLVO- KONCERNENS BOKSLUT FÖR 2005 Nettoomsättningen för helåret 2005 steg med 14% till 231.191 Mkr (202.171) Nettoomsättningen det fjärde kvartalet 2005 steg med 15% till 65.287 Mkr (56.977) Årets resultat

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer