ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till Mkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ffitgf Fress release Aktiebolaget SKF (7 321). var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till 8 576 Mkr"

Transkript

1 ffitgf Aktiebolaget SKF Fress release Halvårsrapport från SKF 1994 Koncernen SKF-koncernens resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick för första halvåret 1994 till 817 miljoner kronor, en förbåttring med t 286 Mkr jämfört med första halvåret Resultatet för årets andra kvartal var 5ll Mkr. Koncernens försäljning första halvåret 1994 ökade med 14 procent till Mkr (I4 526). Volymökningen var cirka l3 procent. Försåljningen under andra kvartalet 1994 uppgick till Mkr (7 321). Rullningslager och tätningar Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för rullningslager och tåtningar uppgick under första halvåret 1994 ttll 749 Mkr {-251). Försäljningen under samma period var Mkr (13 515). Efterfrågan på rullningslager och tåtningar fortsatte att vara stark även under årets andra kvartal. Några tecken på avmattning efter första kvartalets uppgång mårktes ej. Den starkaste efterfrågeökningen återfanns inom bil- och lastbilssegmentet. Ökningstakten under årets andra kvartal översteg första kvartalets. Nybilsförsäljningen borjade återhämta sig i Tyskland och hade efter sex månader kommit ikapp fiolårets nivå. Också Frankrike och England visade forbattrad försäljning med ett andra kvartal som var starkare än årets första. SKFs försäljningstakt till den europeiska bilindustrin, inkl. tunga lastbilar, fortsatte att ligga på en nivå som var högre iin tillverkningstakten hos bilkunderna. På den nordamerikanska marknaden fortsatte SKF också att visa en god försäljningsökning inom bilsegmentet. Även här var andra kvartalet 1994 starkare än det första och volymerna fortsaffe att stiga. Det var framför allt segmentet tunga lastbilar som hade en mycket stark volymtillviixt.

2 ffi[cf Även på andra viktiga bilmarknader såsom Argentina, Brasilien och Indien ökade bilproduktionen väsentligt och därmed också SKFs leveranser till dessa industrier. Utvecklingen för SKFs båda andra huvudsegment, maskinindustrin och eftermarknaden, var också positiv. Efterfrågan ökade också starkt inom dessa båda segment under perioden. Mönstret var likartat pä alla de viktigare marknaderna, Även eftermarknaden, som tidigare släpat efter något, visade nu en starkare återhämtning. Det är dock inte troligt att efterfrågan fortsätter att öka i den takt som hittills skett under 1994.Det finns nu tecken som tyder päatt en lageruppbyggnad borjat ske, i form av komponenter eller fardiga produkter. En sådan lageruppbyggnad brukar så småningom leda till en utplaning i efterfrågan. En sådan utveckling stämmer också överens med det konjunkturmönster som tidigare varit normalt. Den snabba efterfrågeökningen för koncernens produkter under första hälften av 1994 medförde en ökad produktionstakt. I vissa fabriker infördes ytterligare skift för att möta efterfrågan. Detta ledde till ett behov av fler anställda i produktionen, varför registrerat antal anställda ökade under andra kvartalet med 270 tlll Produktivitetsutvecklingen inom tillverkningen var god och skrevs i tvåsiffriga tal som en följd av genomförda rationaliseringar i kombination med ökade volymer. Koncernens varulager fortsatte att minska under perioden och var vid utgangen av juni 27.7 procent (36.a) av årsforsäljningen. Samtidigt pågick inkörningen av koncernens nya europeiska centrallager i Tongeren i Belgien. Under första halvåret 1994 påborjades överföringen till Tongeren av lagren från forsäljningsbolagen i Belgien, Nederlånderna och Schweiz. Övriga europeiska enheter kommer att följa successivt t o m E Ovako Steel Ovako Steels försäljning uppgick tlll 1 9?4 Mkr (1 432) och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick tlll 74 }dkr (-22$. Resultatet för andra kvartalet 1994 var 39 Mkr. Efterfrågeökningen på Ovakos produkter, rullningslagerstål och maskinståi, som böriade redan 1993, fortsatte under 1994 och förstårktes under årets andra kvartal

3 ffi[gf samtidigt som priserna började stiga. Ytterligare prishöjningar viintas komma under andra halften av året. Ovakos kapacitet att tillverka stål i Hofors utnyttjades fullt ut. Internt inom Ovako Steel fortsatte det löpande rationaliseringsarbetet liksom anstråingtingarna att ytterligare öka produktiviteten genom bl a kortare ledtider. Kvalitetsarbetet Under 1993 fattade SKF beslut om att alla koncernens anståillda skall genomgå ytterligare kvalitetsutbildning. Totalt investerar SKF cirka 150 Mkr i denna process under åren 1994 och Syftet är att stiirka SKFs ställning hos kunderna samtidigt som det innebär en effektivare verksamhet inom koncernen. Resultatutfall Koncernens rörelseresultat efter planenliga avskrirmingar uppgick till 988 Mkr (-66). Finansnettot var -I7I Mkr (-a03). Resultat per aktie efter skatt var" för första halvåret 1994, 4.80 kronor (-4.45). Investeringar i anlåggningar uppgick till 487 }l4:kr $22). Koncemens finansiella tillgångar var vid utgangen av juni månad Mkr (3 93 i) mot Mkr vid årets ingång. Medelantalet anstållda i arbete var ga 100). Avkastningen på sysselsatt kapital för tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni var 9.1 procent (-4.0). Avkastningen på eget kapital var 4.5 procent (-18.6) och soliditeten uppgick tlll27.4 procent (26.0). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella intåkter och kostnader uppgick till 85 Mkr (100). Någon försäljning forekom ej. Investeringar uppgick till 3 Mkr (0). Finansiella omsåttningstillgångar vid utgången av juni uppgick till 4 Mkr (337) mot 108 Mkr vid utgangen av Medelantalet anställda i arbete var T42 (169). E

4 ffi8sf Utsikter Koncernens tidigare prognos om ett helårsresultat efter finansiella intäkter och kostnader på cirka I 500 Mkr kvarstår. Göteborg den 11 augusti 1994 Aktiebolaget SKF Mauritz Sahlin Verkställande direktor Bilagor: Koncernens resultat i sammandrag Koncemens balansråkning Bokslutsuppgifter och statistiska data - helårs- och kvartalsvärden Rapporten har ej blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. SKF-koncernens resultat för de första nio månaderna 1994 kommer att publiceras torsdagen den 27 oktober. Ytterligare upplysningar lämnas av: Lars G Malmer, SKF Group Public Affairs, tel A , eller Åke Svanberg, SKF Group Public Affairs, tel: 03l Aktiebolaget SKF, Göteborg, tel: , fax: 03I , telex: 2350

5 ffi[gf Bilaga I KONCERNENS RESULTAT I SAMMANDRAG (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) Försäljning Övriga rörelseintäkter Jan - juni 1994 o/e Mk Jan - juni 1993 Mkr % 14 s Tillverkningskostnader Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader i Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader - netto Resultat efter finansiella intåikter och kostnader - t7l Hårtill hiinförlig skatt Resultat efter skatt A.2 - s Minoritetsintressen Periodens resultat -12 I Resultat i kronor per aktie efter skatt* Antal aktier 1r rr Investeringar i anläggningar Medelantal anställda i arbete Registrerat antal anställda $ 453 Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste tolvmånadersperioden, o/o * Då beråknad full konvertering av optioner och konvertibelt lån inte ger någon materiell utspådningseffekt redovisas endast urspnrngligt resultat i kronor per aktie.

6 ESSF Bllaga 2 KONCERNENS BALANSRI{.KNING Finansiella omsättningstillgångar Varulager Övri ga omsåttningstillgangar Summa omsättnin gstill gangar Anlaggningar Övri ga anlaggningstillgångar Summa anl aggningstill gangar Summa tillgångar &mi 1994 Mkr I n r4 622 :::t::y Dec 1993 Mkr Z2g l ::!1:: Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder Summa kcrtfristiga skulder I Långfristiga lån Övriga långfristiga skulder inkl. minoritetsintressen Eget kapital Summa skulder och eget kapital I A r92?

7 ffi[gf Bilaga 3 BOKSLUTSUPPGIFTER OCH STATISTISKA DATA. HEIÅRS. OCH KVARTAI.SVÄRDEN (Belopp i miljoner kronor där annat ej anges) KONCERNEN Helår Helår 1992 ll ,993 rl Försäljning A Resultat efter finansiella intåkter och kostnader ll Resultat i kronor per aktie efter skatt* A 2.64 PRODUKTOMRÅDEN Total försälining Rullningslager och tätnrngar ZZ 69A Specialstål Resultat efter finansiella intåkter och kcstnader Rullningslagerochtätningar l -l7l Specialstål ll NYCKELTAL Helår Helår Juni Substansvärde/aktie, kr Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital under den senaste tolvmånadersperioden, I g p x Helår 1992 och i993 samt kvartal 3 och 4 1gg3 inkluderar extraordinära poster definierade fr enligt FARs rekommendation nr 13. å Oen redovisade skatteprocenten för första kvartalet 1994 är låg jamfort med fprvantad procentsats för helåret 1994.