Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten"

Transkript

1 FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) ) ) ) Resultaträkning Nettoomsättning Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) EBITDA marginal, % 16,6 16,3 12,4 17,9 21,8 Rörelseresultat före räntor och skatt (EBIT) EBIT marginal, % 6,0 5,8 1,1 0,9 11,7 Resultat före skatt och bokslutsdispositioner (EBT) Årets resultat Balansräkning Balansomslutning Nettoskuld Eget kapital Kassaflöde Anläggningsinvesteringar, netto Operativt kassaflöde från rörelsen 1) ) Förändring nettoskuld Nyckeltal Räntabilitet på eget kapital, % 7,2 2,9-1,9 4,7 8,6 Räntabilitet på totalt kapital, % 5,8 4,6 1,6 0,9 7,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 7,1 5,6 2,0 1,2 10,8 Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 2,6 0,8 0,4 4,1 Soliditet, % Data per aktie Vinst per aktie, SEK 4,13 1,78-1,22 2,85 4,66 Operativt kassaflöde per aktie, SEK 1) 5,09 4,47-0,03 2) 3,20 5,94 Eget kapital per aktie, SEK Substansvärde per aktie, SEK Utdelning per aktie, SEK 1,10 4) 1,10 1,10 1,10 1,10 Totalavkastning, Gambro-aktien, % 26,2-24,9-0,5-10,7-11,0 Direktavkastning, % 1,8 2,3 1,7 1,6 1,4 Börskurs/nettovinst (p/e-tal) neg Börskurs/eget kapital, % Genomsnittligt och totalt antal utestående aktier Kommentarer till femårsöversikten RESULTATRÄKNING Nettoomsättningen har stadigt ökat den senaste femårsperioden men valutaeffekter har påverkat de redovisade siffrorna negativt för Koncernen har under 2002 och 2003 haft en god organisk tillväxt till skillnad från tidigare år då tillväxtstrategin varit förvärvsdriven. Samtliga rörelseresultatsmått har förbättrats under 2002 och 2003 till följd av att lönsamheten ökat i de underliggande verksamheterna främst i Gambro Healthcare. De närmast föregående åren påverkades av jämförelsestörande poster främst relaterade till klinikverksamheten. BALANSRÄKNING Som ett resultat av förbättrad lönsamhet och ett förbättrat kassaflöde har Gambro successivt minskat nettoskulden. Under senare år har också den försvagade USA-dollarn bidragit starkt till den sjunkande nettoskulden. Det egna kapitalet har under 2003 ökat något, trots en svagare USAdollar än föregående år, till följd av att resultatet förbättrats avsevärt. KASSAFLÖDE Kassaflödet från rörelsen har förbättrats de senaste tre åren som ett resultat av förbättrad lönsamhet inom framförallt Gambro Healthcare och genom den för 2003 något lägre investeringsnivån. NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE Samtliga nyckeltal och data per aktie uppvisar en positiv trend som ett resultat av förbättrad lönsamhet, starkare balansräkning och en minskad nettoskuld. STATISTIKUPPGIFTER Antalet anställda har ökat till följd av kapacitetsökningar samt etablering på nya marknader. Statistikuppgifter Medelantalet anställda Löner och ersättningar inklusive sociala kostnader ) Kassaflöde före förvärv och skatt 2) Exklusive reavinst vid försäljning av Thoratec-aktier 3) Omräknad till följd av ändrade redovisningsprinciper för redovisning av aktieswapar 4) Föreslagen 5) Redovisningsprinciperna har förändrats men de historiska värdena har ej omräknats. 37

2 Resultaträkningar Noter 1, 34 och 36 Koncernen Moderbolaget MSEK Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) 2, 3, 4, 8 och Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt och bokslutsdispositioner (EBT) Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Minoritetens andelar i årets resultat Årets resultat Vinst per aktie före och efter utspädning (SEK) 4,13 1,78 Genomsnittligt och totalt antal utestående aktier (varav A-serie: , B-serie: ). Samma antal utestående aktier för båda perioderna. Vinst per aktie har beräknats som årets resultat dividerat med antalet utestående aktier. Kommentarer till resultaträkningarna NETTOOMSÄTTNING Koncernens totala nettoomsättning för 2003 uppgick till MSEK (3 231 MUSD), en minskning med 5 procent. Av minskningen utgjorde negativa valutaeffekter 13 procent, volymökningar 6 procent och prisökningar 2 procent (inklusive förändring i produkt- och serviceinnehåll). Detta ger en valutajusterad tillväxt på 8 procent. Förändring Nettoomsättning per Förändring valutaaffärsområde nominellt justerat Gambro Healthcare % +10% Gambro Renal Products % +4% Internförsäljning % +5% Totalt, njursjukvård % +8% Gambro BCT % +8% Totalt % +8% Förändring Nettoomsättning Förändring valutaper marknad nominellt justerat Europa, Afrika Mellanöstern % +2% USA % +10% Asien, övriga världen % +9% Totalt % +8% BRUTTORESULTAT Den underliggande bruttomarginalen ökade till 26 procent (25) på grund av lägre kostnad för sålda varor i förhållande till nettoomsättningen. RÖRELSERESULTAT FÖRE RÄNTOR, SKATT OCH AVSKRIVNINGAR (EBITDA) Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till MSEK (536 MUSD), vilket motsvarar en marginal på 16,6 procent (16,3). Ökningen beror till största del på betydligt förbättrade rörelsemarginaler inom affärsområdena Gambro Healthcare och Gambro BCT. Gambro Renal Products redovisade en lägre rörelsemarginal främst beroende på negativa valutakurseffekter och engångskostnader relaterade till produktionsomläggning för att uppnå långsiktig lönsamhet, inklusive nedläggning av två dialysatorfabriker. 38

3 KVARTALSDATA MSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt Nettoomsättning EBITDA 1) EBITDA marginal (%) 17,0 16,9 17,4 15,1 16,6 16,0 16,0 17,0 16,4 16,3 Av- och nedskrivningar EBIT 2) EBIT marginal (%) 6,4 6,8 7,0 4,0 6,0 5,6 5,8 5,9 5,8 5,8 Finansnetto EBT 3) Skatt på årets resultat Minoritetens andelar i årets resultat Årets resultat ) Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar 2) Rörelseresultat före räntor och skatt 3) Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner RÖRELSERESULTAT FÖRE RÄNTOR OCH SKATT (EBIT) Gambros resultat före räntor och skatt (EBIT) minskade till MSEK (195 MUSD). Marginalen ökade däremot till 6,0 procent (5,8). Avskrivningar på goodwill uppgick till 911 MSEK (1 069). Minskningen av goodwillavskrivningar förklaras av den försvagade USA-dollarn. Nästan 90 procent av Gambros goodwillavskrivningar sker i USAdollar. Övriga avskriv ningar uppgick till MSEK (1 838) och påverkades också av den försvagade USAdollarn i kombination med ny kapacitet. Avskrivningar var också högre beroende på nedskrivning om 55 MSEK avseende nedläggningen av två dialysatorfabriker inom Gambro Renal Products. Valutakursdifferenser i koncernbolagens rörelseresultat (både före och efter avskrivningar) uppgår till -79 MSEK exklusive valutasäkringsåtgärder. Om Gambros flöden i utländska valutor inte hade terminssäkrats, skulle resultatet för 2003 varit 172 MSEK (21 MUSD) lägre. Gambros valutasäkringspolicy och dess effekter kommenteras i avsnittet Risker och riskhantering. Koncernens rörelseresultat före räntor och skatt hade varit cirka 350 MSEK (43 MUSD) högre än redovisat om föregående års valutakurser gällt. Beloppet inkluderar valutakursdifferenser och valutasäkringsåtgärder i koncernbolag, omräkningseffekter vid konsolidering av utländska dotterbolag samt prisförändringar vid inköp och försäljning i utländsk valuta. RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT OCH BOKSLUTSDISPOSITIONER (EBT) Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner uppgick till MSEK (189 MUSD). Finansnettot uppgick till -51 MSEK (-6 MUSD). Den största posten, räntenettot, uppgick till -212 MSEK (-26 MUSD). Finansnettot förbättrades jämfört med föregående år med 480 MSEK (59 MUSD), främst beroende på lägre USA dollarränta, minskad nettoskuld och positiva valutakurseffekter. Finansnettot inkluderade realiserade ränte- och valutakursdifferenser hänförliga till transaktioner för att långsiktigt binda fördelaktiga räntesatser på 80 MSEK (10 MUSD). SKATTER Skattekostnaden minskade med 352 MSEK (44 MUSD) i huvudsak till följd av en positiv jämförelsestörande skattepost om 894 MSEK (underskottsavdrag vid försäljning av ABB aktier). Skattekostnaden för 2002 innehöll en positiv jämförelsestörande skattepost om 250 MSEK (återförd skattereserv). Sammantaget uppgår årets skattesats till 2,7 procent (37,0). Justerat för goodwillavskrivningar samt jämförelsestörande poster var skattesatsen 38,3 procent (30,2). En stor del av koncernens resultat intjänas för närvarande i USA där skattesatsen är högre än i flertalet europeiska länder vilket förklarar den högre skattesatsen. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Förutom det som beskrivits under Skatter ovan fanns inga jämförelsestörande poster för varken 2002 eller MODERBOLAGET Moderbolagets rörelseresultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick 564 MSEK (70 MUSD), jämfört med 839 MSEK (104 MUSD) för VINST PER AKTIE Vinsten per aktie ökade med 132 procent jämfört med föregående år. DEFINITIONER Marginal (%) Rörelseresultat i procent av rörelsens omsättning. Nettoskuld Räntebärande avsättningar och skulder, inklusive avsättningar till pensioner, minus räntebärande fordringar och likvida medel. Räntabilitet på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på totalt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader samt till låneskulder hänförliga kursdifferenser, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader och till låneskulder hänförliga kursförluster, i procent av genomsnittlig balansomslutning reducerad med icke räntebärande rörelseskulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader samt till låneskulder hänförliga kursförluster, dividerat med summan av räntekostnader och till lån hänförliga till kursförluster. Bland finansiella poster ingår erhållna utdelningar från intressebolag istället för resultatandel i dessa bolag. Soliditet Eget kapital med tillägg för minoritetsintressen i procent av balansomslutningen. Totalavkastning Aktiernas kursutveckling inklusive lämnad utdelning. Direktavkastning Utdelning i procent av aktiekurs. Börskurs/nettovinst (p/e-tal) Aktiekursen dividerad med vinst per aktie. Kontantvinst per aktie Årets resultat med tillägg för av- och nedskrivningar dividerat med antal aktier. 39

4 Balansräkningar Noter 1, 2, 34 och 36 Koncernen Moderbolaget MSEK per 31 december Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncern- och intresseföretag samt joint ventures Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar ) Uppskjutna skattefordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Fordringar Kundfordringar ) Övriga fordringar Summa fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 26 Bundet eget kapital Aktiekapital (344,7 miljoner aktier à nom 2 SEK) Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst ) ) Årets resultat Summa eget kapital ) ) Minoritetens andel av eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för skatter Övriga avsättningar ) ) Summa avsättningar Skulder Långfristiga räntebärande skulder Övriga skulder Kommentarer till balansräkningarna IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Goodwill utgör en stor del av Gambros balansräkning. Tillgångarna uppstår vid företagsförvärv och består av skillnaden mellan köpeskillingen och det köpta företagets justerade egna kapital. Gambros företagsförvärv har huvudsakligen gjorts inom affärsområdet Gambro Healthcare, där köpeskillingen är hög jämfört med det egna kapitalet på grund av verksamhetens art. Köpeskillingen baseras till stor del på framtida vinster för det förvärvade företaget och fördelarna med att integrera dialysklinikerna med den redan existerande verksamheten. Den i särklass största goodwillposten härrör från förvärvet av Vivra Gambro har under de senast två åren gjort endast ett fåtal selektiva förvärv varför goodwillposten har minskat i takt med avskrivningarna. FINANSIERING Koncernens minskade nettoskuld beror främst på förbättrat kassaflöde och att få förvärv gjorts under året. Den genomsnittliga nettoskulden för året uppgick till ungefär MSEK (1 130 MUSD), vilket motsvarar en genomsnittlig räntesats på 3,5 procent (4,8). Förändring av nettoskuld Nettoskuld, 31 december, Operativt kassaflöde Förvärv/avyttringar netto 3 Betald inkomstskatt -524 Betald utdelning -379 Valutaeffekt, netto Övrigt -206 Nettoskuld, 31 december, MODERBOLAGET Vid årets slut uppgick moderbolagets likvida medel till 87 MSEK (12 MUSD). Härutöver är MSEK (2 224 MUSD) av fordringar på koncernbolag räntebärande. Det helägda dotterbolaget Örekron Service AB, organisationsnummer , fusionerades med moderbolaget den 3 april Vid fusiontillfället hade bolaget fordringar på moderbolaget (1 818 MSEK), aktier i dotterbolag (1 695 MSEK), obeskattade reserver (813 MSEK) samt ett eget kapital om MSEK. Moderbolagets bokförda värde på Örekron Service AB uppgick till MSEK vilket innebar att en fusionsdifferens, enligt koncernvärdemetoden, på 506 MSEK redovisades i moderbolagets egna kapital. Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser ) ) Eventualtillgångar ) 42 MSEK har omklassificerats från andra långfristiga fordringar till kundfordringar för att följa Redovisningsrådets rekommendation RR 22. 2) 205 MSEK har omklassificerats från eget kapital till avsättningar för att reflektera förändrade redovisningsprinciper för aktieswapar. 40

5 Förändringar i eget kapital Noter 1, 26 och 34 MSEK Aktie- Bundna Fritt eget Summa Koncernen kapital reserver kapital eget kapital Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprincip Justerad ingående balans 1 januari Förändring av avsättningar för aktieswapar Omräkningsdifferens 1) ) Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Eget kapital 31 december Förändring av avsättningar för aktieswapar Omräkningsdifferens 1) Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Eget kapital 31 december Aktie- Reserv- Fritt eget Summa Moderbolaget kapital fond kapital eget kapital Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprincip Justerad ingående balans 1 januari Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Förändring av avsättningar för aktieswapar Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Årets resultat Eget kapital 31 december Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Fusionsförlust Förändring av avsättningar för aktieswapar Summa förändringar i eget kapital som inte redovisas i resultaträkningen Årets resultat Eget kapital 31 december Kommentarer till eget kapital AKTIER OCH AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i Gambro är uppdelat i A och B aktier. Aktier av serie A respektive B äger samma rätt till bolagets nettotillgångar och resultat. Aktier av serie A motsvarar en röst per aktie medan aktier av serie B motsvarar en tiondels röst per aktie. Det totala antalet aktier per 31 december 2003 var Av dessa är av serie A och av serie B. Det totala aktiekapitalet uppick per den 31 december 2003 till 689 MSEK. EGET KAPITAL Gambros egna kapital ökade jämfört med föregående år till MSEK (19 634) trots att USA-dollarkursen försvagats. Ökningen är hänförlig till årets resultat som förbättrats avsevärt jämfört med föregående år. BUNDNA RESPEKTIVE FRIA MEDEL Ett syfte med koncernredovisningen är att visa storleken på koncernens fria egna kapital, en av flera restriktioner för hur stor utdelning moderföretaget kan ge sina aktieägare. Koncernens fria egna kapital specificeras i posterna balanserad vinst och årets resultat medan koncernens bundna egna kapital specificeras i posterna aktiekapital och bundna reserver. Med bundet kapital menas det kapital som inte kan delas ut. Till det bundna kapitalet hör aktiekapital, icke utdelningsbara fonder och utländska motsvarigheter samt eget kapitaldelen av obeskattade reserver. Fritt eget kapital enligt ett dotterföretags årsredovisning kan redovisas som fritt eget kapital i koncernen till den del det kan delas ut till moderföretaget utan att utlösa ett behov av nedskrivning i moderföretaget av andelarna i dotterföretaget. OMKLASSIFICERINGAR Gambro har under året bytt redovisningsprincip vad gäller aktieswapar, vilket medfört att det egna kapitalet för 2002 har justerats. Justerat eget kapital: Ingående balans Omklassificering aktieswapar Justerad ingående balans Årets resultat Omräkningsdifferens Förändring avsättning aktieswapar Utgående balans, 31 december ) Valutakursdifferenser vid omräkning enligt dagskursmetoden av finansiella rapporter för utlandsverksamheter. 2) Varav -275 MSEK avser skatt redovisad direkt mot eget kapital. 41

6 NOTER Skatter Koncernen Moderbolaget Årets skattekostnad Aktuell skatt Uppskjuten skatt Totalt Skatteberäkning Resultat Skatte- Resultat Skatte- Koncernen före skatt Skatt sats % före skatt Skatt sats % Resultat före skatt/ skatt enligt gällande skattesats Ej avdragsgilla goodwillavskrivningar Ej avdragsgilla kostnader Skillnad mellan redovisat och skattemässigt anskaffningsvärde vid aktieavyttringar Ej skattepliktiga intäkter Återföring av reservering för legal omstrukturering 250 Förlustavdrag 894 Redovisad skattekostnad Det har jämfört med föregående år inte skett några stora förändringar i skattesatserna i de länder där Gambro har sina största verksamheter. En stor del av av koncernens resultat in tjänas för närvarande i USA, där skattesatsen är högre än i flertalet europeiska länder vilket förklarar den högre skattesatsen. Gambrokoncernens genomsnittliga skattesats styrs av: Soliditetsnivå i de utländska dotterbolagen. Gambros policy är att dotterbolagen ska ha en soliditet i storleksordningen percent. Verksamhetens vinstnivå i respektive land. Bolagsskattesats i länder där Gambro har betydande verksamhet: USA 39% 39% Frankrike 35% 35% Tyskland 38% 38% Italien 42% 42% Sverige 28% 28% Skatteberäkning Resultat Skatte- Resultat Skatte- Moderbolaget före skatt Skatt sats % före skatt Skatt sats % Resultat före skatt/ skatt enligt gällande skattesats Nedskrivningar av aktier i dotterbolag Ej avdragsgilla kostnader Skillnad mellan redovisat och skattemässigt anskaffningsvärde vid aktieavyttringar Utdelningar Obeskattade reserver Förlustavdrag 626 Återföring av reserv Redovisad skatteintäkt Ansvarsförbindelser Incentive Grosshandel AB och Örekron Service AB (båda bolagen numera fusionerade med Gambro AB) har tidigare avyttrat ett betydande antal aktier i ABB AB. Regeringsrätten har i ett förhandsbesked år 2000 avseende Örekron Service ABs avyttring fastslagit att det skatte - mässiga anskaffningsvärdet ska motsvara marknadsvärdet på ABB-aktierna vid en tidigare tidpunkt än den av bolaget tidigare hävdade. Incentive Grosshandel AB har i en dom i Länsrätten i Göteborg under november 2002 fått Örekron Service ABs förhandsbesked bekräftat. Örekron Service AB har i en dom i Länsrätten i Stockholm under november 2003 fått sitt förhandsbesked bekräftat. Domarna innebär att Gambro AB fått tillgång till ett under skottsavdrag om MSEK, med en skatteeffekt om 894 MSEK, som resultatförts år Underskottet har medfört en skatteåterbetalning på 181 MSEK under 2003 samt 136 MSEK under januari Underskottsavdraget har även inneburit minskade skatteinbetalningar med 102 MSEK år 2003 samt med 475 MSEK under år 2004 och framåt. Domarna har överklagats till kammarrätten av såväl Gambro AB som skattemyndigheten. Koncernen Moderbolaget Betald skatt Återbetalning av skattefordran i USA 344 Återbetalning av skatt avseende avyttring av aktier i ABB AB, omprövning av 1998 års taxering Betald skatt som belöper på rörelsen Totalt Uppskjutna skattefordringar Underskottsavdrag Outnyttjade skattekrediter 3 27 Temporära differenser relaterade till: Internvinster Immateriella tillgångar 17 Kundfordringar Varulager 11 Övriga nedskrivningar Anläggningstillgångar 51 Anställdas förmåner 116 Garantier 12 Övrigt Totalt Aktuella skattefordringar Övrigt Totalt Uppskjutna skatteskulder Temporära differenser relaterade till: Immateriella tillgångar 120 Kundfordringar 7 Anläggningstillgångar 113 Garantier 1 Aktiverade utvecklingsutgifter Obeskattade reserver Övrigt Totalt Avsättningar för aktuella skatter Övrigt Totalt Totalt avsättningar för skatter Aktuella skatteskulder Övrigt Totalt Koncernen har totalt 175 MSEK (260) i ej aktiverade underskottsavdrag. Uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag redovisas icke då moderbolaget kan styra över tidpunkten för återföringen och inte heller har för avsikt att återföra dem. Uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader hänförliga till investeringar i intresseföretag redovisas icke då de temporära skillnaderna är immateriella. 17 Minoritetens andel i årets resultat Koncernen Andel i resultat efter finansiella poster Andel i årets skattekostnad 1 1 Totalt

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Styrelsen för Dataföreningen i Sverige avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

P R E S S R E L E A S E

P R E S S R E L E A S E P R E S S R E L E A S E från ASSA ABLOY AB (publ) 27 april 2005 nr. 8/05 STARK TILLVÄXT I USA, SVAGARE I EUROPA FÖR ASSA ABLOY Omsättningen för första kvartalet 2005 ökade organiskt med 2% till 6 269 (6

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

EUROCON CONSULTING AB (PUBL)

EUROCON CONSULTING AB (PUBL) EUROCON CONSULTING AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari december 2008 26 februari 2009 För mer information: VD Peter Johansson Mobilnr: 076-7675801 peter.johansson@eurocon.se Perioden 1 oktober 31 december

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

TKR 2012 2011 2012 2011 2010 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC 1 JANUARI 31 DECEMBER Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 983,3 mkr (707,0) EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3) Resultat per aktie före utspädning

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA 20110830 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2.860 (f å 1.567 KSEK) Periodens resultat uppgick till KSEK 133 (f å -439 KSEK) Resultat per aktie:

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Resultatet efter skatt minskade kraftigt och uppgick till -76 (177) Mkr, motsvarande -5,50 (12,90) kr per aktie.

Resultatet efter skatt minskade kraftigt och uppgick till -76 (177) Mkr, motsvarande -5,50 (12,90) kr per aktie. 2004-09-23 Lindex bokslutsrapport 1 september 2003 31 augusti 2004 September augusti 2003/2004 Försäljningen ökade under verksamhetsåret med 0,8 (5,6) procent till 5 352 (5 312) Mkr. Försäljningen i jämförbara

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB

Årsredovisning. Kopparhästen Fastigheter AB 02whoigy Årsredovisning för Kopparhästen Fastigheter AB 556762-2195 Räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker

Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Sexmånadersrapport verksamhetsåret 2006/2007 Försäljningen ökar i både nya och befintliga butiker Andra kvartalet (december 2006 februari 2007) KappAhls nettoomsättning under kvartalet uppgick till MSEK

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI

DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 JUNI DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

Borg och McEnroe i en ny match

Borg och McEnroe i en ny match BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 Borg och McEnroe i en ny match 1 APRIL 30 JUNI 2011 Koncernens nettoomsättning ökade med 1 procent till 101,9 MSEK (100,8), exklusive valutaeffekter ökade

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Försäljningen ökade med 21 procent till 10 105 (8 337) Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 608 (1 386) 1) Resultatet före skatt uppgick till 1 411 (1 277)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2005 2006-02-07

Bokslutskommuniké januari december 2005 2006-02-07 Bokslutskommuniké januari december 2005 2006-02-07 oktober-december januari-december Nyckeltal 2005 2004 2005 2004 Nettoomsättning, MSEK 3 291 2 850 12 442 11 337 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

Årsredovisning 2007. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2007. Innehållsförteckning Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Finansiella rapporter 4-12 Redovisningsprinciper och noter 13-20 Revisionsberättelse 21 Ägarstruktur 23 Adress & Kontaktuppgifter 24

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer