Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9."

Transkript

1

2 Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat per aktie till 2,80 kronor (0,45). Operativt kassaflöde uppgick till 110 Mkr (121). I en kommentar till det första kvartalet säger Bilias VD Per Avander: Efterfrågan på både bilar och service var bättre jämfört med föregående år och vi redovisade ett starkt resultat. Resultatförbättringen är hänförlig till Serviceaffären som ökade den underliggande omsättningen med 8 procent och rörelseresultatet med 28 Mkr. Bilaffären redovisade ett bra resultat som var i nivå med föregående år. Orderstocken av nya bilar ökade under kvartalet. Koncernens finansiella situation är fortsatt stark och bolaget har emitterat ett obligationslån om 500 Mkr. Vi bedömer att efterfrågan på bilar och service under det andra kvartalet 2016 kommer att vara något bättre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Kvarvarande verksamheter Första kvartalet April 15 - Helåret mars Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1) Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 3,4 3,2 3,6 3,6 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 3,4 3,3 4,5 4,5 Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 1) Resultat före skatt, Mkr Periodens / årets resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,80 2,50 14,80 14,50 Biliakoncernen Periodens / årets resultat, Mkr Resultat per aktie, kronor 2) 2,80 0,45 15,20 12,85 1) Jämförelsestörande poster framgår av tabellen på sidan 4. 2) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 14. Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

3 Bilia träffade den 28 januari 2016 avtal om att förvärva tre bilåterförsäljare som bedriver BMW-, MINI- och Toyotaverksamhet i Sverige. Bolagen omsätter cirka 750 Mkr och rörelseresultaten beräknas sammantaget till cirka 14 Mkr per år. Tillträdet var den 1 mars Bilia emitterade ett icke-säkerställt obligationslån om 500 Mkr med en löptid om fem år. Obligationslånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 220 räntepunkter och har slutligt förfall i mars Bilia träffade den 11 mars 2016 avtal om att sälja Fordverksamheten i Göteborg, Kungsbacka och Stockholm till Hedin Bil. Avtalet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande. Tillträdet planeras för verksamheten i Göteborg och Kungsbacka till den 1 maj 2016 och för Stockholmsverksamheten senast till slutet av Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på bilia.com. Efterfrågan på bilar och service var bättre jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (4 715). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med cirka 400 Mkr, eller med 9 procent. Ökningen är hänförlig till både försäljning av bilar och service. Rörelseresultatet uppgick till 185 Mkr (157). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 185 Mkr (153). Förbättringen är hänförlig till Serviceaffären, som ökade omsättningen underliggande med knappt 8 procent. Bilaffären redovisade ett starkt resultat som var i nivå med föregående år. Koncernens omkostnader ökade underliggande med cirka 3 procent jämfört med föregående år. Omkostnaderna uppgick till 12,6 procent i relation till nettoomsättningen, vilket var 0,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Resultatnivån under kvartalet medförde att avsättning gjordes för medarbetarbonus med 5 Mkr (8). Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-3). Periodens skatt uppgick till -40 Mkr (-29) och den effektiva skattesatsen uppgick till 22 procent (19). Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (23) och resultat per aktie till 2,80 kronor (0,45). Valutakursförändringar påverkade resultatet med -3 Mkr. Balansomslutningen ökade med Mkr under kvartalet och uppgick till Mkr. Ökningen är främst hänförlig till förvärv av verksamheter i Sverige och i Luxemburg. Eget kapital ökade med 155 Mkr under kvartalet och uppgick till Mkr. Soliditeten uppgick till 26 procent (24). Förvärv av anläggningstillgångar uppgick till 60 Mkr (38). Ersättningsinvesteringar representerade 11 Mkr (12), expansionsinvesteringar 8 Mkr (4), miljöinvesteringar 0 Mkr (1), investeringar i ny- och tillbyggnad fastigheter 36 Mkr (19) och finansiell leasing uppgick till 5 Mkr (2). Operativt kassaflöde uppgick till 110 Mkr (121). Efter förvärv och avyttring av verksamheter samt förändring av räntebärande fordringar uppgick kassaflödet till -143 Mkr (-26). Nettolåneskulden ökade med 412 Mkr under kvartalet och uppgick till 735 Mkr. Ökningen är hänförlig till förvärv av verksamheter. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

4 Likviditeten är fortsatt god och vid utgången av mars månad redovisades en skuld mot bankerna på 309 Mkr. Kreditlimiten hos Nordea och DNB uppgår sammantaget till Mkr. Antalet anställda ökade med 347 personer och uppgick till personer. Förvärv av verksamheter ökade antalet med 277 personer under kvartalet. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

5 Första kvartalet April 15 - Helåret Koncernen, Mkr mars Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Inlösen PRI-skuld Strukturkostnader m m Rörelseresultat Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Inlösen PRI-skuld Strukturkostnader m m Resultat före skatt Föregående års kvartalsresultat vid försäljning av verksamhet avser vinst vid försäljning av Bilias verksamhet i Stavanger. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

6 Leveranser Orderstock Antal nya Första kvartalet April 15 - Helåret bilar mars Sverige 1) Norge Västeuropa 2) Totalt ) Kaiser Bil ingår i leveranser under kvartalet med 125 (-) samt med 181 (-) i orderstock. BMW-, MINI- och Toyotaförvärven ingår i leveranser under kvartalet med 89 (-) samt med 202 (-) i orderstock. 2) Tyskland ingår i leveranser under kvartalet med 231 (-) samt med 137 (-) i orderstock. Luxemburg ingår med 892 (-) i orderstock. Nettoomsättning Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, rörelsemarginal Första kvartalet April 15 - Helåret Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars % 2015 % mars % Sverige , , ,3 Norge ,8 30 2, ,8 Västeuropa , ,4 Summa Personbilar , , ,9 Moderbolaget, övrigt Totalt , , ,6 Starkt resultat i Sverige Högre utgående orderstock Marknaden för nya personbilar ökade under kvartalet med 10 procent i Sverige, 5 procent i Norge och 5 procent i våra marknader i Västeuropa. Koncernen redovisade ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 185 Mkr (153) och en rörelsemarginal på 3,4 procent (3,2). Serviceaffären redovisade ett resultat som var 28 Mkr bättre och Bilaffären ett resultat som var 1 Mkr sämre jämfört med föregående år. Orderstocken ökade med bilar under kvartalet, varav bilar är hänförliga till förvärvade verksamheter, och uppgick till bilar vid utgången av kvartalet. Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelseresultat på 155 Mkr (139) och rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (4,0). Serviceaffären redovisade ett resultat som var 16 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till högre omsättning. Bilaffären redovisade ett resultat som var oförändrat jämfört med föregående år. Resultaten vid försäljning av både nya och begagnade bilar var i nivå med föregående år. Lagren av begagnade bilar var fortsatt på en bra nivå. Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet uppgick till 40 Mkr (30) och rörelsemarginalen till 2,8 procent (2,4). Serviceaffären utvecklades väl och resultat var 11 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförlig till högre omsättning och en något högre bruttovinstmarginal. Leveranserna av nya bilar ökade under kvartalet och resultatet förbättrades med 4 Mkr. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar minskade med 5 Mkr och uppgick till 4 Mkr, främst beroende på en lägre bruttovinstmarginal. Lagret av begagnade bilar minskade under kvartalet, men var vid utgången av kvartalet något för högt. Verksamheten i Västeuropa redovisade ett resultat på 1 Mkr som är hänförligt till Serviceaffären. Tyskland redovisade en vinst på 2 Mkr medan förvärvskostnader på 1 Mkr belastat Bilias holdingbolag som förvärvade BMW- och MINI-verksamheten i Luxemburg per den 31 mars Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

7 Nettoomsättning 1) Rörelseresultat, rörelsemarginal Första kvartalet April 15 - Helåret Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars mars Service marginal, % 10,6 9,7 10,9 10,7 Bil marginal, % 1,4 1,6 1,8 1,8 Drivmedel marginal, % 3,6 3,6 2,4 2,4 Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar och tillbehör. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären. 1) I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning. Tillväxt i Serviceaffären Första kvartalet Procent Sverige Norge Totalt Förändring mot föregående år Underliggande omsättning 6,3 11,2 7,6 Kalendereffekt 1,6 3,2 2,0 Justerad omsättning 7,9 14,4 9,6 Bättre resultat och stark tillväxt inom Serviceaffären Oförändrat resultat inom Bilaffären Serviceaffären redovisade ett resultat som var 28 Mkr bättre jämfört med föregående år. Förbättringen är främst hänförbar till högre omsättning och lägre relativa kostnader. Verksamheten i Norge utvecklades fortsatt positivt och redovisade en justerad omsättningsökning med 14 procent och Sverige med 8 procent. Det var en arbetsdag färre i Sverige och två dagar färre i Norge jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bilaffärens leveranser av nya bilar ökade för jämförbara verksamheter med 10 procent och leveranserna av begagnade bilar var oförändrade jämfört med föregående år. Orderingången av nya bilar minskade med 1 procent jämfört med föregående år. Resultatet vid försäljning av nya bilar förbättrades med 2 Mkr, beroende på högre omsättning och lägre relativa kostnader. Resultatet vid försäljning av begagnade bilar minskade med 3 Mkr, främst beroende på en lägre bruttovinstmarginal, och uppgick till 21 Mkr. Lagren av begagnade bilar minskade för jämförbara verksamheter under kvartalet och är sammantaget på bra nivåer. Omsättningshastigheten för begagnade bilar minskade marginellt och uppgick till 10,7 gånger per år. Drivmedelsaffären är koncentrerad till Sverige och resultatet uppgick till 8 Mkr (8). Alla värden i diagrammen ovan avser isolerade kvartal. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

8 Den 1 mars 2016 förvärvade Bilia tre bilåterförsäljare som driver BMW-, MINI- och Toyotaverksamhet i Sverige. Verksamheterna finns på följande orter: BMW Trollhättan, Uddevalla och Strömstad MINI Trollhättan Toyota Kristianstad, Västerås, Enköping, Borlänge, Falun och Ludvika Verksamheterna omsätter cirka 750 Mkr per år och redovisar ett rörelseresultat på cirka 14 Mkr per år. Köpeskillingen uppgick till 58 Mkr. Hela köpeskillingen erlades kontant. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Synergier finns i ökad lageromsättningshastighet, vilket bedöms kunna reducera det sysselsatta kapitalet med cirka 30 Mkr under Antalet anställda uppgår till cirka 115 personer och verksamheterna kommer även i fortsättningen att drivas från nuvarande anläggningar. Det finns inga externa transaktionsutgifter och förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärven Förvärven har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Då parterna ännu inte har godkänt boksluten per 29 februari 2016 är nedan angivna förvärvade nettotillgångar samt köpeskilling preliminära. Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde BMW, MINI, Toyota värde redovisat i Mkr verksamheterna justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0 0 Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel 4 4 Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Uppsjuten skatteskuld 2 2 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 43 Erlagd köpeskilling, kontant 58 Avgår: Likvida medel i de förvärvade verksamheterna 4 Nettoeffekt på likvida medel 54 Förvärvade kundrelationer om 9 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

9 Den 31 mars 2016 tillträdde Bilia Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg. Verksamheten som är centralt belägen i Luxemburg svarar för cirka 50 procent av den totala BMW-försäljningen i Luxemburg. Verksamheten omsätter cirka 1,1 Mdr per år och redovisar ett rörelseresultat på cirka 45 Mkr per år. Köpeskillingen uppgick till 314 Mkr. Av den totala köpeskillingen erlades 198 Mkr kontant och resterande del 116 Mkr kommer att erläggas med nytecknade Bilia-aktier. Betalning med de nya aktierna genomförs genom kvittning av skuld till säljaren. Någon villkorad köpeskilling finns inte. Förvärvet ger Bilia goda förutsättningar att utöka närvaron i regionen. Antalet anställda uppgår till cirka 145 personer och verksamheten kommer även i fortsättningen att drivas från nuvarande anläggningar. Det finns till och med 31 mars 2016 inga externa transaktionsutgifter och förvärvsrelaterade utgifter hänförliga till förvärvet. Effekter av förvärvet Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder. Då parterna ännu inte har godkänt bokslutet per 31 mars 2016 är nedan angivna förvärvade nettotillgångar samt köpeskilling preliminära. Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde Arnold Kontz återför- värde redovisat i Mkr säljarverksamhet justering koncernen Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Uppsjuten skatteskuld Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill 125 Erlagd köpeskilling, kontant 314 Avgår: Skuld till säljaren 116 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten 10 Nettoeffekt på likvida medel 188 Förvärvade kundrelationer om 188 Mkr redovisas som immateriella anläggningstillgångar. Kundrelationer skrivs av på 10 år. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

10 Under mars 2015 beslöt Bilia att avveckla hela sin verksamhet i Danmark. Per den 31 december 2015 var samtliga fem anläggningar avvecklade. Första kvartalet Helåret Mkr Intäkter Kostnader Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet Avvecklad verksamhet Resultat per aktie före utspädning, kr - -2,05-1,65 Resultat per aktie efter utspädning, kr - -2,00-1,65 Mkr Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Mkr Leverantörsskulder och övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa skulder Första kvartalet Helåret Mkr Kassaflöden från den löpande verksamheten Kassaflöden från investeringsverksamheten Kassaflöden från finansieringsverksamheten Netto kassaflöden från avvecklad verksamhet Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

11 Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, inköp, information, affärsutveckling, redovisning och finansiering. Dessutom bedriver Bilia AB fastighets- och ITverksamhet främst åt företag inom koncernen. Moderbolagets rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till -9 Mkr (-16). Förbättringen är främst hänförlig till att föregående års resultat belastades med 5 Mkr i särskild löneskatt hänförlig till värdeökningar på kapitalförsäkringar. Biliakoncernen är genom sin verksamhet exponerad för både rörelserelaterade och finansiella risker. Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas: Marknadsutveckling för nya bilar. Minskad efterfrågan på bilar kan även påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden. Minskad efterfrågan på service och reparationer. Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet. Leverantörernas förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Fordonsleverantörer hamnar på obestånd eller säger upp återförsäljaravtal med Bilia. Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden. Bland de finansiella riskerna kan nämnas likviditetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutarisker. Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information om de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för Årsstämman 2016 beslutade om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital och rätt att teckna nya aktier som ska tillkomma Société de Participations Financiéres Groupe Arnold Kontz (bolaget). Bakgrunden till beslutet är ett avtal där Bilia förvärvar Arnold Kontz BMW- och MINI-verksamhet i Luxemburg, varvid betalning delvis ska erläggas med aktier i Bilia. Betalning av de nya aktierna ska ske genom kvittning av skulden till bolaget om EUR Skulden ska omräknas till SEK och teckningskursen ska fastställas till 95 procent av den genomsnittliga kursen för Bilia-aktien under perioden april Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Nya IFRS har under året inte haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella rapporter. Upplysningar enligt IAS 34 punkt 16 framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

12 Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av revisorerna. Delårsrapporten för andra kvartalet 2016 publiceras den 27 juli Göteborg den 27 april 2016 Bilia AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta gärna CEO Per Avander eller CFO Gunnar Blomkvist, Bilia AB, telefon Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: bilia.com Organisationsnummer: Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016, klockan 08:30. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

13 Första kvartalet Service Bil Drivmedel Summa Segments- Koncernen Personbilar avstämningar Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Ränteintäkter 7 1 Räntekostnader Andelar i intresseföretags resultat Resultat före skatt Periodens skattekostnad Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Periodens resultat Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över resultat och övrigt totalresultat: Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: - Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Uppskjutna skattefordringar Övriga tillgångar Tillgångar som innehas för försäljning Summa tillgångar Investeringar i anläggningstillgångar Skulder Eget kapital Skulder Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Summa skulder och eget kapital Intäkter från Anläggningsexterna kunder tillgångar Mkr Geografiska områden Sverige Norge Tyskland Segmentsavstämningar Totalt Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

14 Service Bil Sverige Norge Västeuropa Sverige Norge Västeuropa Mkr Nettoomsättning Extern försäljning Intern försäljning Summa nettoomsättning Avskrivningar Rörelseresultat Andelar i intresseföretags resultat 5 5 Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i rapport över resultat och övrigt totalresultat: Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av verksamhet, övrigt 2 2 Poster av engångskaraktär Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar: - Övrigt Totalt Tillgångar Andelar i intresseföretag Investeringar i anläggningstillgångar Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

15 Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Andelar i intresseföretags resultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklad verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till årets resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat Poster som k an omföras till årets resultat Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Övrigt totalresultat efter skatt Periodens totalresultat Periodens resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal: - före utspädning efter utspädning Resultat per aktie före utspädning, kr 2,80 0,45 15,20 12,85 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,80 0,45 15,10 12,75 Kvarvarande verksamheter Resultat per aktie före utspädning, kr 2,80 2,50 14,80 14,50 Resultat per aktie efter utspädning, kr 2,80 2,45 14,75 14,40 1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon Summa Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

16 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Leasingfordon 1) Finansiella anläggningstillgångar Finansiella placeringar 1) Långfristiga fordringar 2) Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager, handelsvaror Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 1) Likvida medel 2) Tillgångar som innehas för försäljniing 1) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån 3) Obligationslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar 4) Kortfristiga skulder Förlagslån 3) Räntebärande skulder 3) Övriga skulder och avsättningar Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 4) Summa eget kapital och skulder Tillgångar 1) Varav räntebärande ) Räntebärande Skulder 3) Räntebärande ) Varav räntebärande Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

17 Mkr Ingående balans Kontantutdelning till aktieägare Inlösta teckningsoptioner Periodens totalresultat Utgående balans Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars Den löpande verksamheten Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter Resultat före skatt från avvecklad verksamhet Av- och nedskrivningar från kvarvarande verksamheter Av- och nedskrivningar från avvecklad verksamhet Övriga ej kassapåverkande poster Betald skatt Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Avyttring av anläggningstillgångar (immateriella och materiella) Förvärv av leasingfordon Avyttring av leasingfordon Operativt kassaflöde Förvärv av finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Förvärv av dotterföretag / rörelse, netto Avyttring av dotterföretag / rörelse, netto Avyttring av avvecklad verksamhet, netto Kassaflöde efter nettoinvesteringar Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Förändring checkräkningskredit Inlösta teckningsoptioner Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel, exklusive omräkningsdifferenser Likvida medel redovisade i tillgångar som innehas till försäljning Kursdifferens i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

18 Redovisat värde för finansiella instrument utgör en rimlig approximation av verkligt värde. Uppdelning av hur verkligt värde bestämts görs utifrån följande tre nivåer: Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Valutaderivat redovisas som finansiella tillgångar och skulder och värderas till verkligt värde enligt värderingsnivå 2. Värdet av valutaderivaten är inte materiellt och utgör inte en betydande post. Värdering till verkligt värde har påverkat resultatet med 0 Mkr. För valutaderivat bestäms det verkliga värdet med utgångspunkt från marknadskurser. Om sådana inte finns tillgängliga beräknas det verkliga värdet genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

19 2/14 3/14 4/14 1/15 2/15 3/15 4/15 1/16 Kvarvarande verksamheter Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,6 2,9 4,0 3,2 3,5 3,4 4,1 3,4 Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 2,6 3,2 3,9 3,3 7,1 3,4 4,1 3,4 Resultat före skatt, Mkr Räntetäckningsgrad, ggr 1) 7,4 8,3 15,0 17,8 30,9 41,3 32,9 28,6 Biliakoncernen Periodens resultat, Mkr Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 3,12 3,10 3,06 2,99 2,99 2,98 2,96 2,93 Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 19,4 21,0 19,8 21,8 31,7 33,8 36,2 35,6 Avkastning på eget kapital, % 1) 20,0 22,2 21,0 18,5 30,5 31,6 33,2 39,7 Nettolåneskuld/Eget kapital, ggr 0,23-0,09-0,04 0,05 0,04-0,05 0,16 0,33 Soliditet, % Data per aktie (kr) Periodens resultat 1,70 2) 2,10 4) 2,35 6) 0,45 8) 5,90 10) 2,60 12) 3,90 14) 2,80 16) Eget kapital 35 3) 36 5) 37 7) 35 9) 35 11) 37 13) 41 15) 44 17) Operativt kassaflöde 2,35 2) 11,90 4) 0,15 6) 2,40 8) 3,90 10) 2,45 12) -4,55 14) 2,15 16) För kvarvarande verksamheter har Bilias danska verksamhet exkluderats för år ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) Rullande 12 månader. Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 4, Beräknat på antalet utestående aktier per , Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 1, Beräknat på antalet utestående aktier per , Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

20 Första kvartalet April 15 - Helåret Mkr mars Nettoomsättning Administrationskostnader Rörelseresultat 1) Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag: - Immateriella rättigheter Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Summa Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

21 Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella rättigheter Materiella anläggningstillgångar Byggnader Pågående nyanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Förlagslån Obligationslån Övriga skulder Kortfristiga skulder Förlagslån Skulder till koncernföretag Övriga lån Övriga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för Moderbolaget Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (20)

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2013 Rapport för tredje kvartalet 2013 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 12 778 Mkr (13 128). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för första kvartalet 2013 Rapport för första kvartalet 2013 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 048 Mkr (4 562). Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Fjärde kvartalet pressinformation 9 februari 2011 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2010 Bokslut 2010 Nettoomsättningen uppgick till 16 257 Mkr (13 700). Årets resultat uppgick till 407 Mkr (114) och resultat per

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till 17 656 Mkr (17 662). Årets resultat uppgick till 290 Mkr (156) och resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-juni 2015

Delårsrapport. för. januari-juni 2015 Delårsrapport för januari-juni 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Ekeforshus AB har under 2014 namnändrat till. bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av monteringsfärdiga trähus. Företagets huvudkontor

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt.

Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Untitled Document THE EMPIRE (PUBL) Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation,

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet pressinformation 29 april 2010 Rapport för första kvartalet 2010 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3.742 Mkr (3.040). Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (-16) och marginalen till 2,2 procent

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 september 2001. Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18)

Delårsrapport Bilia AB (publ) 1 januari 31 mars (18) Nettoomsättningen uppgick till 6 815 Mkr (5 433). Operativt rörelseresultat uppgick till 267 Mkr (195). Periodens resultat uppgick till 181 Mkr (143) och resultat per aktie till 3,50 kronor (2,80). Operativt

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB (publ) Sida 1 av 11 Vindico Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-03-31 Rapportperioden 2016-01-01 2016-03-31 Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med Q1 2015 och uppgick till 1 640

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2011

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2011 1 (15) pressinformation 28 oktober 211 Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 211 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 38 Mkr (11 637). Periodens resultat uppgick till 321

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spaljisten AB 556190-7709. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spaljisten AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 17 662 Mkr (18 160). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015

Kvartal 4 2015. Jefast Holding. org. nr 556721-2526. Sammanfattning oktober december 2015 Jefast Holding org. nr 556721-2526 Kvartal 4 2015 Sammanfattning oktober december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 65,3 mkr (Q4 2014: 47,6) Rörelseresultatet uppgick till 11,2 mkr (Q4 2014: 8,4) Kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 5 BOKSLUTSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-08-31 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består sedan tidigare av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

3L System AB (publ.)

3L System AB (publ.) 3L System AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ RÄKENSKAPSÅRET 2011 Fjärde kvartalet 2011: Minskad nettoomsättning, förstärkt kassaflöde. Helårsresultat 2011: Minskad nettoomsättning, ökad vinst och positiva kassaflöden.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari mars 2009 - Försäljningen under första kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (11,2). Jämfört med fjärde kvartalet 2008 ökade försäljningen med 87 %. - Resultatet

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer