Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014"

Transkript

1 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till (2 014). Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 364 (298). Rörelsemarginalen förbättrades till 17,1 procent (14,8). Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 262 (216). Resultat per aktie ökade med 21 procent till 7,61 SEK (6,28). Det operativa kassaflödet var starkt och ökade till 287 (240). VD-kommentar Första kvartalet 2014 var ett starkt kvartal för HEXPOL-koncernen. Vår volymutveckling var positiv och volymerna förbättrades i samtliga geografiska regioner jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Speciellt glädjande är att volymerna i Europa ökade, dock från en låg nivå. Försäljningen ökade med 6 procent trots en negativ påverkan av lägre priser på våra huvudsakliga råmaterial, vilka dock har stabiliserats under de senaste två kvartalen. Vårt resultat per aktie förbättrades till 7,61 SEK (6,28), en ökning med 21 procent. Rörelsemarginalen förbättrades till 17,1 procent (14,8) och vårt rörelseresultat ökade med 22 procent till 364 (298). Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 30,8 procent (24,5). Det operativa kassaflödet var återigen starkt och ökade till 287 (240). Vår balansräkning är stark och med en nettoskuld på 133 (1 013) är vi väl rustade för fortsatt expansion. Georg Brunstam, VD och Koncernchef Koncernen i sammandrag Nyckeltal jan-mar helår apr 13- Försäljning Rörelseresultat, EBIT Rörelsemarginal, % 17,1 14,8 15,6 16,2 Resultat före skatt Resultat efter skatt Resultat per aktie, SEK 7,61 6,28 27,02 28,35 Soliditet, % 61,3 49,6 61,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 30,8 24,5 27,0 28,0 Operativt kassaflöde HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding), packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Kunderna är i huvudsak OEMtillverkare av plattvärmeväxlare och truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOLkoncernens försäljning 2013 uppgick till HEXPOL-koncernen har cirka anställda i tio länder. Ytterligare information finns på

2 Första kvartalet 2014 HEXPOL-koncernens försäljning under första kvartalet ökade med 6 procent till (2 014). Valutaeffekterna påverkade försäljningen positivt med 34, främst beroende på en förstärkning av euron. Försäljningstillväxten (justerat för valutakurseffekter) uppgick till 4 procent, i vilken ingår effekter av lägre priser på våra huvudsakliga råmaterial, vilka dock har stabiliserats under de senaste två kvartalen. Volymutvecklingen var mycket positiv i samtliga geografiska regioner jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen i NAFTA var högre än motsvarande kvartal föregående år. I NAFTA var försäljningen fortsatt stark till energi-, olja- och gas- samt fordonsrelaterade kunder. Försäljningen i Mexiko var fortsatt stark till samtliga segment. I Europa var försäljningen högre än motsvarande kvartal föregående år främst tack vare bättre försäljning till fordonsrelaterade kunder. Rörelseresultatet ökade med 22 procent till 364 (298), vilket innebar att rörelsemarginalen förbättrades till 17,1 procent (14,8). Rörelseresultatet förbättrades tack vare ökade volymer samt fortsatta effektivitetsförbättringar i verksamheterna. Valutakursförändringar har påverkat rörelseresultatet positivt i kvartalet med 9. Rörelseresultatet har också påverkats positivt under kvartalet med 6 i försäkringsersättningar för uppbyggnad av den brandskadade produktionslinjen i HEXPOL Wheels anläggning i Laxå. Försäljning Rörelseresultat & rörelsemarginal ,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% Affärsområde HEXPOL Compoundings försäljning under kvartalet ökade till (1 831). Volymerna ökade i samtliga geografiska regioner jämfört med motsvarande kvartal föregående år och försäljningen har i samtliga regioner återigen påverkats av lägre priser på våra huvudsakliga råmaterial. Försäljningen i NAFTA ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år och försäljningen var fortsatt stark till energi-, olja- och gassektorn samt till fordonsrelaterade kunder. I Europa ökade försäljningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, främst tack vare förbättrad försäljning till fordonsrelaterade kunder. Produktområde HEXPOL TPE Compounding fortsatte sin positiva utveckling med ökad försäljning och förbättrat rörelseresultat. Rörelseresultatet för affärsområde HEXPOL Compounding ökade med 20 procent till 337 (282). Rörelsemarginalen förbättrades till 17,2 procent (15,4), bland annat tack vare ökade volymer och fortsatt förbättrad effektivitet i verksamheterna. Affärsområde HEXPOL Engineered Products försäljning under kvartalet uppgick till 177 (183). Den brand som inträffade i början av april 2013 i HEXPOL Wheels anläggning i Laxå har påverkat försäljningen. Rörelseresultatet i affärsområde HEXPOL Engineered Products uppgick till 27 (16), vilket motsvarade en rörelsemarginal på 15,3 procent (8,7). Rörelseresultatet har påverkats positivt under kvartalet med 6 i försäkringsersättningar för uppbyggnad av den brandskadade produktionslinjen i HEXPOL Wheels anläggning i Laxå. Sida 2 av 12

3 HEXPOL-koncernens försäljning i NAFTA ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen var fortsatt stark till energi-, olja- och gas- samt fordonsrelaterade kunder. I Mexiko var försäljningen fortsatt stark till samtliga segment. HEXPOL-koncernens försäljning i Europa ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år främst tack vare förbättrad försäljning till fordonsrelaterade kunder. I Asien var HEXPOL-koncernens försäljning betydligt högre, speciellt till fordonsrelaterade kunder, än motsvarande kvartal föregående år. Råmaterialpriserna på koncernens huvudsakliga råmaterial sjönk under de tre första kvartalen 2013, men stabiliserades under det fjärde kvartalet och har varit fortsatt stabila under årets första kvartal. Detta har inneburit lägre försäljningspriser jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Koncernens operativa kassaflöde ökade till 287 (240). Koncernens finansnetto uppgick till -6 (-9). Resultat före skatt ökade till 358 (289) och resultat efter skatt ökade till 262 (216). Resultat per aktie förbättrades med 21 procent till 7,61 SEK (6,28). Lönsamhet Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital ökade till 30,8 procent (24,5). Avkastningen på eget kapital uppgick till 28,0 procent (28,8). Finansiell ställning och likviditet Soliditeten ökade till 61,3 procent (49,6). Koncernens balansomslutning uppgick till (6 223). Nettoskulden minskade till 133 (1 013). Koncernen har följande tre kreditavtal med nordiska banker: Ett femårigt låneavtal med en låneram på 100 MUSD som förfaller i oktober Ett femårigt låneavtal med en låneram på 125 MUSD som förfaller i februari Ett treårigt låneavtal med en låneram på 750 som förfaller i februari Kassaflöde Det operativa kassaflödet ökade till 287 (240). Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 262 (214). Investeringar och avskrivningar Koncernens investeringar uppgick till 29 (21). Investeringarna är till största delen hänförliga till underhållsinvesteringar, främst i USA, kapacitetsinvesteringar inom HEXPOL TPE Compounding samt återuppbyggnad av den brandskadade produktionslinjen i HEXPOL Wheels anläggning i Laxå. Avskrivningarna uppgick till 35 (38). Skattekostnader Koncernens skattekostnad uppgick till 96 (73), vilket motsvarar en skattesats på 26,8 procent (25,3). Personal Antalet anställda vid utgången av kvartalet var (3 357). Sida 3 av 12

4 Affärsområde HEXPOL Compounding Affärsområdet HEXPOL Compounding är en av världens ledande leverantörer inom utveckling och tillverkning av avancerade polymera blandningar (Compounding) av hög kvalitet för krävande applikationer. Kunderna består av tillverkare av polymera produkter och komponenter, som ställer höga krav på kvalitet och global leveransförmåga. Marknaden är global och största slutkundssegment är fordons- och verkstadsindustrin. Övriga nyckelsegment är bygg- och infrastrukturindustrin, energi-, olje- och gassektorn, kabel- och vattenhanteringsindustrin samt medicinteknik. jan-mar helår apr 13- Försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 17,2 15,4 16,0 16,5 HEXPOL Compoundings försäljning under första kvartalet ökade med 7 procent till (1 831). Rörelseresultat ökade med 20 procent till 337 (282). Rörelsemarginalen förbättrades till 17,2 procent (15,4), bland annat tack vare ökade volymer och fortsatt förbättrad effektivitet i verksamheten. Råmaterialpriserna på affärsområdets huvudsakliga råmaterial sjönk under de tre första kvartalen 2013, men stabiliserades under det fjärde kvartalet och har varit fortsatt stabila under årets första kvartal. Detta har inneburit lägre försäljningspriser jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Volymutvecklingen var mycket positiv i samtliga geografiska regioner jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen i NAFTA ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen var fortsatt stark till energi-, olja- och gas- samt fordonsrelaterade kunder, medan försäljningen till gruvindustrirelaterade kunder var svag. Försäljningen var fortsatt stark till samtliga segment i Mexiko. En mindre produktionsanläggning i USA stängdes under kvartalet och produktionsvolymerna flyttades till andra anläggningar i NAFTA. Investering i ytterligare en produktionslinje i Mexiko har påbörjats och denna planeras att tas i bruk i slutet av året. Försäljningen i Europa ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år främst tack vare förbättrad försäljning till fordonsrelaterade kunder. Försäljningen i Asien ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år, framför allt till fordonsrelaterade kunder i Kina där kundprojektportföljen är stark. Produktområde HEXPOL TPE Compounding fortsatte sin positiva utveckling med ökad försäljning, främst inom konsumentrelaterade applikationer, och förbättrat resultat. Investering har skett i ytterligare en linje inom HEXPOL TPE Compounding i Tyskland och denna planeras att tas i bruk under andra kvartalet Försäljning Rörelseresultat & rörelsemarginal ,0% 18,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 0,0% Sida 4 av 12

5 Affärsområde HEXPOL Engineered Products Affärsområde HEXPOL Engineered Products är en av världens ledande tillverkare av kvalificerade produkter såsom packningar till plattvärmeväxlare (Gaskets) och hjul för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels). Marknaden för packningar och hjul är global. För packningar är kunderna tillverkare av plattvärmeväxlare och för hjul är kunderna tillverkare av truckar och länkhjul. jan-mar helår apr 13- Försäljning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 15,3 8,7 11,3 13,0 HEXPOL Engineered Products försäljning under första kvartalet uppgick till 177 (183). Rörelseresultatet uppgick till 27 (16), vilket motsvarade en rörelsemarginal på 15,3 procent (8,7). Rörelseresultatet har påverkats positivt under kvartalet med 6 i försäkringsersättningar för uppbyggnad av produktionslinjen i Wheels anläggning i Laxå, som skadades av en brand i början av april Produktområde HEXPOL Gaskets hade en bra försäljningsutveckling under första kvartalet på samtliga geografiska regioner, men försäljningen var fortsatt svag till projektrelaterad verksamhet. I likhet med tidigare kännetecknades marknaden generellt av prispress. Produktområde HEXPOL Wheels försäljning påverkades av den brand som inträffade i anläggningen i Laxå i början av april Den brandskadade produktionslinjen har i stort sett återställts och produktionen kommer successivt att startas upp under andra kvartalet. HEXPOL Wheels enheter i USA, Kina och på Sri Lanka fortsatte att utvecklas positivt. Försäljning Rörelseresultat & rörelsemarginal ,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% Sida 5 av 12

6 Moderbolaget Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 13 (-6) och eget kapital uppgick till (3 075). Riskfaktorer Koncernens och moderbolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat under året som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av koncernens eller moderbolagets risker och hantering av dessa. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits av EU. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. De redovisningsoch värderingsprinciper samt bedömningsgrunder som tillämpades i årsredovisningen för 2013 har använts även i denna delårsrapport. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2014, har någon betydande påverkan på koncernen. Ägarstruktur HEXPOL AB (publ) med organisationsnummer är moderbolag i HEXPOL-koncernen. HEXPOL:s B-aktier är noterade på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Large Cap. HEXPOL hade aktieägare den 31 mars Den största ägaren är Melker Schörling AB med 26 procent av kapitalet samt 47 procent av rösterna. De tjugo största ägarna innehar 63 procent av kapitalet samt 74 procent av rösterna. Årsstämma den 7 maj 2014 Årsstämma hålls den 7 maj 2014, kl. 15:00 i Malmö (Börshuset, Skeppsbron 2). Årsredovisningen för 2013 finns tillgänglig på HEXPOL:s hemsida och huvudkontor. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår årsstämman den 7 maj att besluta om en utdelning om 9,00 SEK (6,00) per aktie. Förslag från valberedningen Den utsedda valberedningen, bestående av Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Anders Algotsson (AFA Försäkring), har följande förslag avseende val av styrelse: omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Alf Göransson, Jan-Anders Månson, Malin Persson, Ulrik Svensson och Georg Brunstam samt nyval av Märta Schörling. Inbjudan till presentation av rapporten Presentation av denna rapport kommer att ske genom en telefonkonferens den 7 maj kl. 13;00. Presentationen, liksom information om deltagande, finns tillgängligt på Kapitalmarknadsdag 13 maj HEXPOL arrangerar en kapitalmarknadsdag den 13 maj på ELASTO AB:s anläggning i Åmål. Ytterligare information finns tillgängligt på Sida 6 av 12

7 Kalender för ekonomisk information HEXPOL AB lämnar finansiell information vid följande tillfällen: Årsstämma 7 maj 2014 Halvårsrapport januari-juni juli 2014 Delårsrapport januari-september oktober 2014 Finansiell information finns även tillgänglig på svenska och engelska på HEXPOL AB:s webbplats Delårsrapporten januari-mars 2014 har inte varit föremål för särskild granskning av HEXPOL AB:s revisorer. Malmö den 7 maj 2014 HEXPOL AB (publ) Georg Brunstam, VD och Koncernchef För mer information kontakta: Georg Brunstam, VD och Koncernchef Tel: Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig Tel: Adress: Skeppsbron Malmö Organisationsnummer: Tel: Fax: Webbplats: Denna rapport kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. "förutser", "tror", "beräknar", "förväntar", "avser", "planerar" och "projicerar" förekommer i denna rapport är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan, marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar HEXPOL-ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på HEXPOLledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. HEXPOL har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden. Informationen är sådan som HEXPOL AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl.12:00. Resultaträkningar i sammandrag, koncernen Sida 7 av 12

8 Resultaträkningar i sammandrag, koncernen jan-mar helår apr 13- Försäljning Kostnader sålda varor Bruttoresultat Försäljnings-, administrationskostnader m.m Rörelseresultat Finansiella intäkter och -kostnader Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie, SEK 7,61 6,28 27,02 28,35 Eget kapital per aktie, SEK 112,64 89,66 105,08 Genomsnittligt antal aktier, tusental Av- och nedskrivningar ingår med Koncernens rapporter över totalresultat jan-mar helår apr 13- Resultat efter skatt Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Omvärdering av förmånsbaserade pensionsplaner Skatter avseende poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen Kassaflödessäkringar Skatter avseende kassaflödessäkringar Omräkningsdifferens Totalresultat varav hänförligt till moderbolagets aktieägare Sida 8 av 12

9 Balansräkningar i sammandrag, koncernen 31 mar 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Räntebärande skulder Uppskjutna skatteskulder Avsättning för pensioner Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter, avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändringar av koncernens eget kapital 31 mar mar dec 2013 Hänförligt till moderbolagets Hänförligt till moderbolagets Hänförligt till moderbolagets aktieägare Totalt eget kapital aktieägare Totalt eget kapital aktieägare Totalt eget kapital Ingående eget kapital Totalresultat Utdelning Utgående eget kapital Förändring av antal aktier Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt antal aktier Antal aktier vid årets början Antal aktier vid periodens slut Sida 9 av 12

10 Kassaflödesanalys i sammandrag, koncernen jan-mar helår apr 13- Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Utdelning Kassaflöde från övrig finansieringsverksamhet Förändring likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Operativt kassaflöde, koncernen jan-mar helår apr 13- Rörelseresultat Avskrivningar Förändring rörelsekapital Försäljning av anläggningstillgångar Investeringar Operativt kassaflöde Andra nyckeltal, koncernen jan-mar helår apr mar 14 Vinstmarginal före skatt, % 16,8 14,3 15,4 16,0 Avkastning på eget kapital, % 28,0 28,8 28,5 28,0 Räntetäckningsgrad, ggr 72,6 58,8 52,5 55,4 Nettoskuld, Nettoskuldssättningsgrad, ggr 0,0 0,3 0,1 Kassaflöde per aktie, SEK 7,61 6,22 35,53 36,92 Kassaflöde per aktie före förändring av rörelsekapital, SEK 10,02 8,40 31,38 33,00 Finansiella instrument värderade till verkligt värde i balansräkningen 31 mar 31 dec Övriga kortfristiga fordringar Valutaderivat Övriga kortfristiga skulder Valutaderivat Derivat består av valutaterminskontrakt och används främst till säkringsändamål och dessa värderas enligt nivå 2. Sida 10 av 12

11 Kvartalsdata, koncernen Försäljning per affärsområde apr 13- Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 helår mar 14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 helår HEXPOL Compounding HEXPOL Engineered Products Totalt koncernen Försäljning per geografiskt område apr 13- Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 helår mar 14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 helår Europa NAFTA Asien Totalt koncernen Rörelseresultat per affärsområde apr 13- Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 helår mar 14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 helår HEXPOL Compounding HEXPOL Engineered Products Totalt koncernen Rörelsemarginal per affärsområde apr 13- % Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 helår mar 14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 helår HEXPOL Compounding 17,2 15,4 15,7 16,3 16,8 16,0 16,5 13,1 13,8 14,5 13,4 13,7 HEXPOL Engineered Products 15,3 8,7 9,4 11,7 15,5 11,3 13,0 8,9 10,5 10,6 9,6 9,9 Totalt koncernen 17,1 14,8 15,1 15,9 16,7 15,6 16,2 12,7 13,5 14,1 13,0 13,4 Resultaträkningar i sammandrag, moderbolaget jan-mar helår Försäljning Administrationskostnader m.m Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt Balansräkningar i sammandrag, moderbolaget 31 mar 31 dec Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Sida 11 av 12

12 Finansiella definitioner Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i procent av genomsnittligt eget kapital, exklusive minoritetsandelar. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. EBIT Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar. Eget kapital per aktie Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med antalet aktier vid periodens slut. Investeringar Inköp minus försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar exkl. vad som ingår i förvärv och avyttringar av dotterföretag. Kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet. Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet dividerat med genomsnittligt antal aktier. Nettoskuld Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minus likvida medel. Räntebärande skulder minus likvida medel dividerat med eget kapital. Operativt kassaflöde Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster minus avskrivningar och nettoinvesteringar samt efter förändring av rörelsekapital. Resultat per aktie Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av periodens försäljning. Räntetäckningsgrad Resultat före skatt plus räntekostnader dividerat med räntekostnader. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder. Vinstmarginal före skatt Resultat före skatt i procent av periodens försäljning. Sida 12 av 12

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2016 publicerad den 20 juli 2016

Halvårsrapport januari-juni 2016 publicerad den 20 juli 2016 Halvårsrapport januari-juni 2016 publicerad den 20 juli 2016 Andra kvartalet 2016 Fortsatt starka marginaler Försäljningen uppgick till 2 627 (2 910). Rörelseresultatet uppgick till 465 (508). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 publicerad den 4 maj 2015

Delårsrapport januari-mars 2015 publicerad den 4 maj 2015 Delårsrapport januari-mars 2015 publicerad den 4 maj 2015 Första kvartalet 2015 Mycket stark tillväxt och starka marginaler Försäljningen ökade med 38 procent till 2 951 (2 131). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2014 publicerad den 24 oktober 2014

Delårsrapport januari-september 2014 publicerad den 24 oktober 2014 Delårsrapport januari-september 2014 publicerad den 24 oktober 2014 Tredje kvartalet 2014 Fortsatt stark volymutveckling bästa resultatet hittills Försäljningen ökade med 13 procent till 2 312 MSEK (2

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013 publicerad den 2 maj 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 publicerad den 2 maj 2013 Delårsrapport januari-mars 2013 publicerad den 2 maj 2013 Första kvartalet 2013 Ytterligare ett starkt kvartal vårt bästa resultat hittills Försäljningen uppgick till 2 014 (2 142). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 publicerad den 6 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 publicerad den 6 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 publicerad den 6 februari 2015 Fjärde kvartalet 2014 Ytterligare ett starkt kvartal hög förvärvsaktivitet Försäljningen ökade med 21 procent till 2 331 (1 923). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 publicerad den 3 februari 2016

Bokslutskommuniké 2015 publicerad den 3 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 publicerad den 3 februari 2016 Fjärde kvartalet 2015 Fortsatt tillväxt och starka marginaler Försäljningen ökade med 11 procent till 2 596 (2 331). Rörelseresultatet ökade med 33

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017 publicerad den 28 april 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 publicerad den 28 april 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 publicerad den 28 april 2017 Första kvartalet 2017 Ökad försäljning och högre resultat Försäljningen ökade med 14 procent till 3 138 MSEK (2 757). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 publicerad den 3 februari 2017

Bokslutskommuniké 2016 publicerad den 3 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 publicerad den 3 februari 2017 Fjärde kvartalet 2016 Ökad försäljning och förbättrat resultat Försäljningen ökade med 6 procent till 2 753 MSEK (2 596). Rörelseresultatet ökade med

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Halvårsrapport januari-juni 2017 publicerad den 19 juli 2017

Halvårsrapport januari-juni 2017 publicerad den 19 juli 2017 Halvårsrapport januari-juni 2017 publicerad den 19 juli 2017 Andra kvartalet 2017 Ökad försäljning och högre resultat Försäljningen ökade med 23 procent till 3 230 MSEK (2 627). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013

30 sep 2012. Förändring. 30 sep 2013 Delårsrapport 1 april tember (6 månader) Nettoomsättningen uppgick till 3 734 (3 827). Rörelseresultatet ökade till 152 (93). Resultatet efter finansiella poster ökade till 122 (56). Resultatet efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2012 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 212 Kvartalsperioden april-juni na för Poolia uppgick till 258,1 (283,2) MSEK, en minskning med -8,9 %, i lokal valuta motsvarande -9,5%. Rörelseresultatet, uppgick till,3

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari juni 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 40 % till 91,0 mkr (64,9 mkr) Orderstocken ökade med 26 % till 51,9 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013 Dedicare AB (publ.) 556516-1501 Perioden juli-september Intäkterna uppgick till 134,5 MSEK (142,5), minskning med 5,6 % Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (11,1), rörelsemarginal 5,1 % (7,8 %) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31. Rapportperioden januari - mars 2014 DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Rapportperioden januari - mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011 publicerad den 7 februari 2012

Bokslutskommuniké 2011 publicerad den 7 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 publicerad den 7 februari 2012 Fjärde kvartalet 2011 Fortsatt kraftig tillväxt med starka och stabila marginaler Försäljningen ökade kraftigt med 58 procent till 1 792 MSEK (1 132).

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 25 % till 29,2 mkr (23,3 mkr) Orderstocken ökade med 53 % till 33,3 mkr (21,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Intäkterna ökade med 22 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. 2012-02-15 Januari December 2011 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 25 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Före justering ökade intäkterna med 23 procent

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16 - B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Nolato Medical Fjärde kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-2-6 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 242 MSEK (985) - Justerat för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY 1 8 februari 2016 nr 01/16 Stark avslutning på året för ASSA ABLOY Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3). Stark tillväxt i

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

SKF Rapport första kvartalet 2008

SKF Rapport första kvartalet 2008 SKF Rapport första kvartalet 2008 Rekordvinst och rekordförsäljning, båda upp med mer än 8% för första kvartalet 2008. Marknadsutsikterna visar på en fortsatt god volymtillväxt för det andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: 1(11) VD Jonas Wiström 070-608 12 20 CFO Jonas Ågrup 070-333 04 95 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010 Första

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ITAB INDUSTRI AB (PUBL) Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 Utdelning av ITAB Inredning har genomförts Detta påverkar samtliga jämförelsesiffror Nettoomsättningen var 732 Mkr (1 383) Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet var 385 Mkr

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

Delårsrapport januari september 2009 publicerad den 23 oktober 2009

Delårsrapport januari september 2009 publicerad den 23 oktober 2009 Delårsrapport januari september 2009 publicerad den 23 oktober 2009 Tredje kvartalet 2009 Starkt resultat och bra marginal i en något förbättrad marknad Nettoomsättningen uppgick till 651 MSEK, en minskning

Läs mer

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad

Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2008 Fortsatt omsättnings- och vinstökning i svag marknad Tredje kvartalet, 1 juli 30 september 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 7 procent till 704

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009 publicerad den 5 maj 2009

Delårsrapport januari mars 2009 publicerad den 5 maj 2009 Delårsrapport januari mars 2009 publicerad den 5 maj 2009 Första kvartalet 2009 Lägre volymer och kraftfulla kostnadsanpassningar i en svag marknad Nettoomsättningen minskade med 24 procent till 647 MSEK

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Q2 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18% FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR-

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2015 Fjärde kvartalet 2015 i sammandrag Kvartalet inkluderar intäkter och kostnader för det förvärvade bolaget ScandBook

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer