Miljöutredning för institutionen Matematiska Vetenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning för institutionen Matematiska Vetenskaper"

Transkript

1 Miljöledningssystem Miljöutredning Jenny Forshufvud för Matematiska Fastställd av prefekt: vetenskaper Bo Johansson Utgåva 1.0 Miljöutredning för institutionen Matematiska Vetenskaper Medverkande funktioner Certifieringsrepresentant Prefekt Miljörepresentant Miljösamordnare Övriga Namn Pia Nilsson Bo Johansson Boel Engebrand, Kerstin Wiklander Jennica Kjällstrand, Maria Lindberg Helena Rafstedt

2 Innehåll 1. Bakgrund Institutionens verksamhet Institutionens miljöledningssystem Avgränsningar Miljöaspekter Forskning Samverkan Verksamhetsenergi Fastighetsenergi Avfall Farligt avfall Kemikalier Strålning Genmodifierade organismer (GMO) Resor och transporter Inköp Vattenanvändning Avlopp Övriga miljöaspekter Värdering av miljöaspekter Bedömningskriterier Egen värdering Lagar och andra krav Anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet... 6 s. 2

3 1. Bakgrund 1.1 Institutionens verksamhet Institutionen är gemensam mellan Chalmers och Göteborgs Universitet och har ca 175 anställda varav 130 hör till Chalmers. Institutionen har två avdelningar, Matematik och Matematisk Statistik och två centrumbildningar, Stokastiskt centrum och Gothenburg Mathematical Modelling Centre (GMMC). Några av lärarna sitter huvudsakligen på Campus Lindholmen (i huset Jupiter) men den största delen av verksamheten bedrivs på Johanneberg. Institutionen har ett eget forskningsbibliotek för matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Bibliotekets huvudsyfte är att ge service till forskare, lärare och studenter på matematiska vetenskaper. Verksamheten är ungefär jämnt fördelad på grundutbildning och forskning. Institutionen upplever ett generationsskifte som har inneburit och fortsätter att innebära ett stort rekryteringsbehov. 1.2 Institutionens miljöledningssystem Institutionen är gemensam mellan Chalmers och Göteborgs Universitet och verksamheten omfattas därmed av Göteborgs Universitets miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO och EMAS. 1.3 Avgränsningar Institutionen för matematiska vetenskaper verkar inom både Chalmers och Göteborgs universitet. Vissa av institutionens lokaler på Campus Johanneberg (ex. undervisningslokaler) ligger i Fysikhuset men merparten av verksamheten på Johanneberg bedrivs i eget hus (MV-huset). 2. Miljöaspekter För mer information om gemensamma miljöaspekter (2.1 till och med 2.14), se Chalmers centrala miljöutredning. 2.1 Utbildning Utbildning i matematik ingår i samtliga grundutbildningsprogram utom Arkitektur. Institutionen ansvarar för grundutbildningsprogrammet Teknisk Matematik och för masterprogrammet Engineering Mathematics. Kursen Miljö och matematisk modellering är klassad som en kurs med miljöinnehåll. Programmet Teknisk Matematik uppfyller därmed obligatoriet på 7.5 hp med inriktning mot miljö och hållbar utveckling. En genomgång av institutionens kurser borde kunna leda till att fler kurser klassas som miljökurser. s. 3

4 2.2 Forskning Institutionen bedriver verksamhet med koppling till miljö och hållbar utveckling (bland annat klimatforskning, optimering, vindkraft och artificiell ekologi) och har rapporterat in detta till Göteborgs Universitet. Chalmers miljöforskningsrapport innehåller inga projekt från institutionen med koppling till miljö och hållbar utveckling och behöver uppdateras. 2.3 Samverkan Institutionen samverkade under 2010 inom styrkeområdena Transport, Grundläggande vetenskap, Material (genom projektet SuMo) samt Energi. Institutionen strävar efter att utöka sin samverkan inom styrkeområdena. Som gemensam institution har man en naturligt stor samverkan med Göteborgs Universitet, exempelvis med Sahlgrenska akademin och med Handelshögskolan. Samverkan sker också genom centrum. Centrum för tillämpad matematik och statistik, CTMS, är gemensamt med Göteborgs universitet och ett annat centrum bedrivs i samarbete med forskningsorganisationen Fraunhofer-Gesellschaft. Institutionen har omfattande samverkan med näringslivet genom både industridoktorander och genom egen konsultverksamhet. Några av institutionens forskare är anslutna till Göteborgs miljövetenskapliga centrums (GMV:s) nätverk. 2.4 Verksamhetsenergi Energiförbrukningen antas motsvara normal kontorsverksamhet. Institutionen har relativt många datorer men ingen energikrävande övrig utrustning. 2.5 Fastighetsenergi En äldre del av MV-huset (låghuset) upplevs som kyligt och många i personalen har egna elektriska element som drar extra energi. Den nyrenoverade delen bedöms vara energieffektiv. 2.6 Avfall Avfallshanteringen bedöms fungera väl. Samtliga fraktioner man har behov av att sortera kan lämnas i eget soprum. Institutionen har inte identifierat någon avfallsfraktion utöver de som finns med i Chalmers avfallshandledning. 2.7 Farligt avfall Verksamheten vid institutionen genererar farligt avfall motsvarande en normal kontorsverksamhet. 2.8 Kemikalier Institutionen har inga egna kemikalier. 2.9 Strålning Institutionen har ingen verksamhet inom strålning. s. 4

5 2.10 Genmodifierade organismer (GMO) Institutionen bedriver ingen verksamhet med GMO Resor och transporter Uppfattningen är att större delen av de anställda tar sig till och från jobbet utan bil. Enligt en resvaneundersökning från 2006 tog sig endast 16% av de anställda till jobbet ensamma i bil. Utlandsresor görs i samband med konferenser. Några doktorander har regelbundna resor till destinationer i Europa Inköp Man bedriver ingen laboratorieverksamhet och köper i princip bara in material som hör till normal kontorsverksamhet. Matematiska biblioteket köper in böcker och tidskrifter. De andra huvudsakliga produktgrupperna är kontorsmaterial och datorer. Det finns många inköpare av mindre kvantiteter men man har en huvudsaklig inköpare för produktgrupperna kontorsmaterial respektive för datorer. Bibliotekarien köper in böcker och tidskrifter Vattenanvändning Vattenförbrukningen bedöms ligga i nivå med normal kontorsverksamhet. Institutionen har ingen övrig verksamhet som förbrukar onormala mängder vatten Avlopp Verksamheten genererar endast normalt hushållsavlopp Övriga miljöaspekter Inga övriga miljöaspekter kunder identifieras vid tidpunkten för miljöutredningens genomförande. 3. Värdering av miljöaspekter 3.1 Bedömningskriterier Vid värderingen används följande kriterier: omfattning, antal påverkade nationella miljömål, spridning, konsekvens samt sannolikhet för olycka. Till detta läggs en styrbarhetsparameter. Metoden beskrivs mer ingående i Chalmers centrala miljöutredning. 3.2 Egen värdering Vid egen värdering av miljöaspekter har institutionen utgått från Chalmers centrala miljöutredning för miljöaspekterna under kapitel 2.1 till och med För dessa har det endast gjorts ett tillägg av aspektens omfattning för den egna institutionen. Detaljerad värdering i tabellform bifogas miljöutredningen. s. 5

6 Följande miljöaspekter värderas som mest betydande för institutionen: Nr Miljöaspekt Bedömningspoäng exkl. styrbarhet 2.1 Utbildning Forskning Samverkan Resor och transporter Inköp Lagar och andra krav Institutionen omfattas inte av några lagar förutom de som gäller generellt för Chalmers när det gäller miljöpåverkan. Det finns ett avtal mellan Chalmers och GU som reglerar samverkan mellan institutionerna för matematiska vetenskaper (se Chalmers diarium, ärendenummer 2008/740). 5. Anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet Institutionen bedriver ingen verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig. s. 6

7 Miljöplan för institutionen Matematiska Vetenskaper 1. Institutionens miljömål Institutionen har bedömt styrbarheten för sina mest betydande miljöaspekter enligt tabell nedan: Nr Miljöaspekt Bedömningspoäng exkl. styrbarhet Styrbarhet (1-5) Sammanvägd bedömningspoäng 2.1 Utbildning Forskning Samverkan Resor och transporter Inköp Institutionen har utifrån detta valt följande miljömål: Nr Miljömål (centralt eller eget) Miljöaspekt Uppföljning/mätning Ansvarig 1 Öka kompetensen hos undervisande personal när det gäller ämnesområdets koppling till miljö och hållbar utveckling Utbildning Erbjud samtliga lärare kompetensutveckling med start under Mät: andel deltagande lärare Ulla Dinger och Sven Järner (viceprefekter) Indirekt öka antalet kurser med koppling till miljö och hållbar utveckling Mät: Antal klassade/märkta kurser - ökning 2 Ökad medvetenhet när det gäller forskningsområdets koppling till miljö och hållbar utveckling. Forskning och samverkan Anordna tillfälle för inspiration i samband med avdelningsmöten. Bo Johansson s. 7

8 3 Öka andelen miljöanpassade tjänsteresor i enlighet med Chalmers och GUs resepolicies. Tranporter 1. Informera anställda om innehållet i resepolicies. 2. Förbättra rutin för hantering av tjänsteresor (komplettera resefinansieringsblankett). Pia Nilsson Institutionens val av målen ovan baseras på värderingen av miljöaspekterna (inkl. värderingen av styrbarhet). (Se även kapitel 3.2. i Miljöutredning för institutionen Matematiska Vetenskaper.) 2. Roller och identifierade kompetensutvecklingsbehov Följande personer vid institutionen har funktioner eller roller med miljöpåverkan: Funktion/Roll Individ Kompetensutvecklingsbehov Prefekt Bo Johansson Miljöcertifieringsutbildning Certifieringsrepresentant Pia Nilsson Miljöcertifieringsutbildning Miljörepresentant Boel Engebrand Kemikalieinventerare - Kemikalieinköpare - Kerstin Wiklander Ordningsman för laboratorier Föreståndare för brandfarlig vara Inköpare av datorer och kontorsmateriel mm - - Dieter Modig (datorer) Jovan Pankovski (kontorsmaterial) Marie Kühn (blommor, möbler ) Lars Almqvist (tidskrifter, böcker) Miljöutbildning för inköpare inklusive avtalstrohet s. 8

9 Hanterar farligt avfall Avdelningschefer Stig-Ove Nilsson Jovan Pankovski Olle Nerman Jan-Erik Andersson Pia Nilsson/ Helena Rafstedt Utbildning inom farligt avfall Miljöutbildning för inköpare inklusive avtalstrohet (kortform) Allmän lagstiftningsutbildning inkl. farligt avfall s. 9

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011

Miljöutredning. Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Miljöutredning Specialpedagogiska skolmyndigheten April/maj 2011 Goodpoint AB Norrlandsgatan 18 SE-111 43 Stockholm Sweden Tel +46 8 789 04 00 Fax +46 8 789 04 01 E-mail info@goodpoint.se www.goodpoint.se

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013

Stiftelsen Håll Sverige Rent. Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Miljöredovisning 2013 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 INNEHÅLL Sammanfattning...4 1. Håll Sverige Rent-kampanjen...6 1.1 De Nationella Skräpplockardagarna 2013...7 1.2

Läs mer

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009

Riksantikvarieämbetets. Miljöutredning 2009 Riksantikvarieämbetets Miljöutredning 2009 Innehåll Sammanfattning... 4 Genomförande... 5 Bakgrund... 5 Projektet... 5 Projektets mål... 6 Arbetssätt... 6 Omfattning... 7 Direkta miljöaspekter... 8 Tjänsteresor...

Läs mer

Miljöarbete inom teknikföretag

Miljöarbete inom teknikföretag Miljöarbete inom teknikföretag utvecklingstendenser samt jämförelser med annan tillverkande industri Sammanställd i juni 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av Richard Almgren,

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum

Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Miljöutredning för Försvarsmedicincentrum Lina Junedal och Olof Mattsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs

Läs mer

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1

2 ÅRSBERÄTT 0 2 ELSE 1 0 1 1 2011 ÅRSBERÄTTELSE CHALM 2011 INNEHÅLL 4 Rektor om året 2011 6 Studentkårens syn 7 Kvalitetsarbete 8 STYRKOR OCH DRIVKRAFTER 10 Utmaningar ger incitament 14 Med hållbar utveckling som drivkraft 16 Nyttiggörande

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

LFV hållbarhetsredovisning 2011

LFV hållbarhetsredovisning 2011 LFV hållbarhetsredovisning 2011 2 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Strategisk inriktning...5. Gemensamt luftrum...5. Harmonisering av flygledningssystem...5. Affärsverkskoncernen...6. Flygtrafiktjänst...6.

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens

Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland. Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens Förenklad anbudsinbjudan Automation Småland Aktionsforskning och stärkande av nätverk och kompetens i

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer