Dnr SU Doknr. 2. Redovisning av. Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr SU 50-2825-02 Doknr. 2. Redovisning av. Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002"

Transkript

1 STUN Dnr SU Doknr. 2 Redovisning av Central miljöplan för Stockholms universitet år 2002 Den centrala miljöplanen Detta är Stockholms universitets tredje centrala miljöplan. Den första antogs våren En intern revision har genomförts under december 2001 av miljörådet och utifrån detta underlag antas en ny central miljöplan. Handlingsplanen gäller för ett kalenderår varefter den revideras och uppdateras av miljörådet. I den centrala miljöplanen har det genomförts vissa förändringar i upplägg och utförande. Under vissa målområden anges endast övergripande mål, åtgärder och ansvarig samt uppföljning. Anledningen till detta är att vissa Mål 2002 är mer lämpade att sätta och genomföra i det lokala miljöarbetet. Dessutom är vissa detaljerade mål svåra att styra över på central nivå. Lokalt miljöarbete Miljöarbetet ska bedrivas aktivt vid alla institutioner och enheter vid Stockholms universitet. 1

2 Åtgärd Information och handledning tillhandahålls i arbetet med MLS. Det lokala miljöarbetet följs upp genom enkätundersökning. Ansvarig Miljösamordnare och miljöinformatörer genomför åtgärder inom information och intern utbildning samt följer upp det lokala miljöarbetet. Prefekter, chefer eller motsvarande vid institutioner/enheter är ansvariga för att lokala mål tas fram och uppnås med nödvändiga åtgärder. Uppföljning Hur stor andel av alla institutioner/enheter har antagit en miljöpolicy? Hur stor andel av alla institutioner/enheter har påbörjat arbetet med en nulägesanalys? Hur stor andel av alla institutioner/enheter har påbörjat arbetet med en lokal miljöplan? Hur många institutioner/enheter har gjort egen uppföljning av 2001 eller tidigare upprättade lokala handlingsplaner? Redovisning Av 117 tillfrågade institutioner och enheter har 40 svarat. (2001 = 31 svar av 123 tillfrågade.) Av dessa har 19 stycken antagit en miljöpolicy (48%) (39% 2001) 22 stycken har gjort en nulägesanalys (55%) (52% 2001) 23 stycken har gjort en miljöplan (58%) (52% 2001) 11 stycken har gjort en uppföljning (revision) av miljöplanen (28%) (32% 2001) Internutbildning De som arbetar med miljöledningssystemet (MLS) på Stockholms universitet ska ha fördjupad kunskap om hur detta bedrivs framgångsrikt. 2

3 Mål 2002 Alla miljöombud/prefekter eller annan miljöansvarig personal ska erbjudas grundläggande och fördjupande utbildningar i MLS. Åtgärd Grundkurs (steg 1) och fördjupningskurs (steg 2 och 3) i MLS kommer att hållas under våren och hösten Ansvarig Miljörådet och miljöinformatörerna. Uppföljning Hur många miljöombud eller annan personal har deltagit i respektive kurser i miljöledningsarbete? Kursutvärdering. Redovisning Under år 2002 har sammanlagt 20 personer deltagit i internutbildningen, representerande 19 institutioner/enheter. Steg 1 7 personer Steg 2 a 5 personer Steg 2 b 3 personer Steg 3 5 personer Breddutbildning 3 personer Totalt har hitintills så här många institutioner/enheter, av 117 stycken, haft representanter som gått internutbildning; Steg 1 60 stycken (51 %) Steg 2 29 stycken (25 %) Steg 3 20 stycken (17 %) Kursutvärdering ej genomförd. Målet överförs till 2003 års miljöplan. Information Alla anställda, studenter och verksamma vid Stockholms universitet ska känna till att universitetet bedriver ett aktivt miljöarbete. 3

4 Åtgärd Informera om miljöarbetet på central och lokal nivå.. Informera och föra ut miljörelaterad forskning. Ansvarig Miljörådet CNM Uppföljning Utvärdering av informationsspridning om Stockholms universitets miljöarbete kommer att genomföras. Redovisning 198 slumpvis utvalda medarbetare har tillfrågats om kännedom om universitetets miljöarbete. Av dessa svarade 52 personer. 25 personer (48 %) svarade att de hade kännedom om universitetets miljöarbete 9 personer (17 %) har använt informationen på universitetets miljöhemsidor 22 personer (42 %) känner till vem som är institutionens/enhetens miljöombud Arbetsresor Alla anställda, studenter och verksamma vid Stockholms universitet ska ständigt sträva efter att begränsa transporters miljöpåverkan genom att välja effektivare och mindre förorenande transportmedel. Mål 2002 Kartläggning av tjänsteresor för att utröna transporternas miljöpåverkan vid Stockholms universitet. En kartläggning av universitetsstuderandes val av transportmedel till och från Stockholms universitet ska genomföras. Åtgärd Hitta en modell för kartläggning av tjänsteresor för att bedöma transporters miljöpåverkan på Stockholms universitet. 4

5 Enkätundersökning för att ta reda på universitetsstuderandes färdsätt till och från Stockholms universitet. Informera om transporters miljöpåverkan och betydelsen av att välja transportmetod. Ansvarig Miljörådet. Miljösamordnare och miljöinformatörer. Uppföljning Antal kilometer per vecka med valt transportmedel till och från campus? Antal gånger konferensvideoutrustningen används? Har modell för kartläggning av tjänsteresor tagits fram? Redovisning Resvaneundersökning genomförd bland 200 slumpvis utvalda, varav 82 svarade. 27 % åker någon gång bil till arbetet. I genomsnitt åker man 19 km 5 enkelresor per vecka. 37 % åker någon gång buss till arbetet. I genomsnitt åker man 8 km 7 enkelresor per vecka. 63 % åker någon gång tåg eller tunnelbana till arbetet. I genomsnitt åker man 15 km 7 enkelresor per vecka. 21 % åker någon gång cykel till arbetet. I genomsnitt åker man 5 km 8 enkelresor per vecka. 12 % går någon gång till arbetet. I genomsnitt går man 2 km 9 gånger per vecka. 35 % har arbetat på distans någon gång under månaden. I genomsnitt har man arbetat 5 dagar på distans (i hemmet eller på resa). Videokonferensutrustningen har använts; gånger gånger gånger gånger. Tyvärr är möjligheterna att använda videokonferensutrustningen beroende av att lokal har telefonanknytning, vilket begränsar möjligheterna. Modell för kartläggning av tjänsteresor ännu ej framtagen. Målet kvarstår till 2003 års miljöplan. Resvaneundersökning för studenter ej genomförd. Målet kvarstår till 2003 års miljöplan. 5

6 Avfalls- och returproduktshantering Stockholms universitet ska ha ett fungerande avfalls- och returprodukthanteringssystem och samtliga fraktioner för de olika materialslagen ska finnas tillgängliga för uppnå god källsortering. Detta system skall komma anställda såväl som studenter till godo. Mål 2002 Information om Stockholms universitets avfalls- och returprodukthantering och var samtliga källsorteringsstationer är belägna på campus ska finnas tillgängligt på Samtliga sex källsorteringsstationer ska vara i drift innan år Statistik över mängden källsorterat material och hushållsavfall ska redovisas. Åtgärd Information om vårt avfalls- och returprodukthanteringssystem och var källsorteringsstationerna är placerade på campus kommer att dokumenteras på Föra statistik över mängd källsorterat material och hushållsavfall. Ansvarig Miljörådet Miljösamordnare och miljöinformatörerna. Uppföljning Hur mycket har mängden källsorterat avfall ökat eller minskat från föregående år? Finns information om avfallshanteringssystem och placering av källsorteringsstationer tillgänglig på Redovisning Industriavfall; kg kg (en minskning med kg) Riskavfall; kg 6

7 kg (en minskning med kg) Elektronikskrot; kg kg (en minskning med 25 kg) Antalet miljöstationer som fungerar är 6. Genom ombyggnation har två borttagits. Mängden avfall rapporteras från RagnSells kvartalsvis. Denna information läggs in på miljösidorna. Energi och vatten Inom 5 år ska Stockholms universitet ha stoppat ökningen av följande nyckeltal: Elförbrukningen i kilowatt timmar per kvadratmeter och person och år. Vattenförbrukning i kubikmeter per kvadratmeter och person och år. Energiförbrukning för värme/kyla i kilowatt timmar per kvadratmeter och person och år. Mål 2002 Stockholms universitet ska undersöka tekniska möjligheter att dokumentera el-, vatten- och energiförbrukningen på campus. Ta fram olika exempel på nyckeltal för el-, vatten- och energiförbrukning för att uppnå en bättre redovisning av detta målområde. Åtgärd Undersökning om tekniska möjligheter att dokumentera el-, vatten- och energiförbrukning. Vidareutveckla nyckeltal för el, vatten- och energiförbrukning. Ansvarig Miljörådet. 7

8 Uppföljning Har elförbrukningen ökat eller minskat mätt i kilowatt timmar per kvadratmeter och person och år? Har vattenförbrukningen ökat eller minskat mätt i kubikmeter per kvadratmeter och person och år? Har energiförbrukning för värme/kyla ökat eller minskat i kilowatt timmar per kvadratmeter och person och år? Har nya nyckeltal tagits fram för bättre redovisning av el-, vatten- och energiförbrukning? Redovisning Förbrukningen redovisas från Akademiska Hus vad gäller vatten, el och värme/kyla. Lokalytan är kvm. Vattenförbrukningen m m3 Elförbrukningen MWh (166 kwh/kvm) MWh (166 kwh/kvm) MWh (164 kwh/kvm) Värmeförbrukning MWh (172 kwh/kvm) MWh (168 kwh/kvm) MWh (164 kwh/kvm) Nya nyckeltal är ännu ej klara. Redovisningen görs ännu ej per person, då detta värde ej kan sättas rättvisande. All media förbrukas i största utsträckning av de laborativa institutionerna i särskilda fastigheter. Antal anställda kan ännu ej delas upp på fastigheter. Pappersförbrukning Pappersförbrukningen vid Stockholms universitet ska minska per person. Åtgärd All personal och studenter ska informeras om papperssparande åtgärder. Föra statisk över pappersförbrukning. 8

9 Ansvarig Miljörådet. Uppföljning Har pappersförbrukningen minskat jämfört med föregående år? Redovisning Förbrukningen (kronor omsatt till pappersark A4 á 5,8 öre) 1998 = ark ( kg) 1999 = ark ( kg) 2000 = ark ( kg) 2001 = ark ( kg) 2002 = ark ( kg) Tyvärr tycks förbrukningen öka. Möjligen visar detta på en för stor minskning är Dock är trenden rätt. Kemikalieanvändning Stockholms universitet ska beakta produktvalsprincipen vid val och användning av kemiska och biologiska produkter. Mål 2002 Upprätta statistik över in- och utflöden av kemiska och biologiska produkter på berörd(a) institution(er)/enhet(er). Åtgärd Utforma ett statistiskt underlag för kontroll av in- och utflöden som distribueras till berörda parter. Ansvarig Miljörådet Miljösamordnare och miljöinformatörerna. 9

10 Uppföljning Vilka kemiska produkter köps in av berörd(a) institution(er)/enhet(er)? Hur stor mängd? Vilka kemiska produkter lämnas för destruktion av berörd(a) institution(er)/enhet(er)? Hur stor mängd? Vilka biologiska produkter köps in av berörd(a) institution(er)/enhet(er)? Hur stor mängd? Vilka biologiska produkter lämnas för destruktion av berörd(a) institution(er)/enhet(er)? Hur stor mängd? Redovisning Universitetet saknar ännu ett centralt system för kemikaliehantering enligt de krav Arbetarskyddsverket ställer. Endast kemikalier som hanterats som farligt avfall (med EWCkod) kan redovisas kg samt kvicksilverhaltiga lysrör/lampor kg samt kvicksilverhaltiga lysrör/lampor. Upphandling och inköp Miljökrav ska ställas vid all upphandling och beaktas vid inköp på Stockholms universitet. Mål 2002 Samliga upphandlingsansvariga på institutioner/enheter ska få information om vad miljövänlig upphandling innebär. Uppdatera statistisk om hur stor del av lokalvårdsprodukterna som finns med på SIS miljömärkning eller Naturskyddsföreningens listor. Åtgärd Minst en utbildning i miljövänlig upphandling ska ges för upphandlingsansvariga på institutioner/enheter. Informationshäfte om vad miljövänlig upphandling innebär ska tas fram och spridas till upphandlingsansvariga på institutioner/enheter. 10

11 Ansvarig Miljörådet. Tekniska byrån. Uppföljning Antal upphandlingar då miljökrav ställs? Antal inköp där miljökrav beaktats? Hur stor del av lokalvårdsprodukterna som finns med på SIS miljömärkning eller Naturskyddsföreningens listor? Redovisning Rutiner har ännu inte upprättats för att kunna redovisa antalet upphandlingar då dessa sker decentraliserat. Universitetet har mer än 150 inköpare/upphandlare. Därför kan inte heller andelen som haft miljökrav anges. Målet kvarstår till 2003 års miljöplan. Hela lokalvården är föremål för entreprenadupphandling, varför hanteringen av städmaterial inte kunnat genomföras. Utbildning CNM ska verka för att en övergripande diskussion förs om att integrera hållbar utveckling inom utbildning på Stockholms universitet. Aspekter på miljö och hållbar utveckling ska integreras i alla relevanta kurser. Studenter vid Stockholms universitet ska på sikt kunna erbjudas fakultetsövergripande kurser om miljö- och hållbar utveckling. Mål 2002 Utveckla och bedriva fakultetsövergripande kurser och utbildningsprogram inom miljörådet. Öka andelen kurser med ett integrerat perspektiv av miljö - och utvecklings frågor. Åtgärd En hemsida där studenten lätt kan söka miljö och utvecklingsrelaterade kurser ska byggas. Samarbete och dialog om frågan om miljöintegrering skall uppmuntras och initieras. 11

12 Ansvarig CNM Uppföljning Har åtgärderna genomförts? Antal godkända studenter som deltagit i fakultetsövergripande kurser om miljö och hållbar utveckling? Redovisa antal nya kurser med ett integrerat miljöperspektiv. Redovisas av CNM. Forskning Stockholms universitet ska stimulera forskning över fakultetsgränserna inom områden som rör miljö- och naturresursfrågor. Kunskapen och förståelsen av det komplexa samspelet mellan människan och ekosystem ska öka. Mål 2002 I CNMs regi ska ett fakultetsövergripande miljöforskningsprogram påbörjas på Stockholms universitet. CNM ska fungera som en länk mellan internationell frontforskning inom miljöområdet och Stockholms universitet. Miljörelaterad forskning ska stärkas och lyfta fram inom Stockholms universitet. Åtgärd Koordinera den svenska delen av Millennium Ecosystem Assessment initierad av FN. Doktorandgrupp med representanter från 10 institutioner anordnar seminarier och workshops för forskare på Stockholms universitet. Föreläsningsserien The Stockholm seminars som sker i samarbete med IGBP, Beijer institutet, SIWI, SEI och CBM. Ge ut en egen reprintserie med miljörelaterad forskning från SU. 12

13 Ansvarig CNM och prefekter vid berörda miljöforskningsinstitutioner. Uppföljning Har åtgärderna genomförts? Redovisas av CNM. 13

14 Bil. 1 A C Redovisning av myndighetens miljöutredning/betydande miljöaspekter, miljöpolicy och övergripande miljömål A Miljöutredning är genomförd Ja (Om ja fyll i nedan tabell). Den är ej genomförd på sådant sätt att den kan redovisas i tabellform. Om miljöutredningen ej redovisats tidigare bifogas denna som bilaga Miljöutredningen är daterad den Myndighetens betydande miljöaspekter (Det kan vara indirekt miljöpåverkan eller direkt miljöpåverkan eller både och) 1 Kemikaliehantering 2 Utbildning 3 Forskning B Miljöpolicy är formulerad Ja (Om miljöpolicyn ej redovisats tidigare bifogas denna som bilaga) Miljöpolicyn är daterad den C Övergripande miljömål är formulerade Ja (Om ja fyll i nedan tabell) Miljömålen är daterade den för miljöarbetet (skall bygga på de betydande miljöaspekterna enligt ovan) 1 Miljöarbetet ska bedrivas aktivt vid alla institutioner och enheter vid Stockholms universitet. 2 De som arbetar med miljöledningssystemet (MLS) på Stockholms universitet ska ha fördjupad kunskap om hur detta bedrivs framgångsrikt. 3 Alla anställda, studenter och verksamma vid Stockholms universitet ska känna till att universitetet bedriver ett aktivt miljöarbete. 4 Alla anställda, studenter och verksamma vid Stockholms universitet ska 14

15 ständigt sträva efter att begränsa transporters miljöpåverkan genom att välja effektivare och mindre förorenande transportmedel. 5 Stockholms universitet ska ha ett fungerande avfalls- och returprodukthanteringssystem och samtliga fraktioner för de olika materialslagen ska finnas tillgängliga för uppnå god källsortering. Detta system skall komma anställda såväl som studenter till godo. 6 Inom 5 år ska Stockholms universitet ha stoppat ökningen av följande nyckeltal: Elförbrukningen i kilowatt timmar per kvadratmeter och person och år. Vattenförbrukning i kubikmeter per kvadratmeter och person och år. Energiförbrukning för värme/kyla i kilowatt timmar per kvadratmeter och person och år. 7 Pappersförbrukningen vid Stockholms universitet ska minska per person. 8 Stockholms universitet ska beakta produktvalsprincipen vid val och användning av kemiska och biologiska produkter. 9 Miljökrav ska ställas vid all upphandling och beaktas vid inköp på Stockholms universitet. 10 CNM ska verka för att en övergripande diskussion förs om att integrera hållbar utveckling inom utbildning på Stockholms universitet. Aspekter på miljö och hållbar utveckling ska integreras i alla relevanta kurser. Studenter vid Stockholms universitet ska på sikt kunna erbjudas fakultetsövergripande kurser om miljö- och hållbar utveckling. 11 Stockholms universitet ska stimulera forskning över fakultetsgränserna inom områden som rör miljö- och naturresursfrågor. Kunskapen och förståelsen av det komplexa samspelet mellan människan och ekosystem ska öka. 15

16 Bil. 2 D Detaljerade miljömål gällande för år.. (Ska bygga på de övergripande målen) Detaljerade Miljömål Målet är uppnått Grad av måluppfyllelse har tagits fram genom Aktivitet för att nå målet Integrerat i VP Information och handledning tillhandahålls i arbetet med MLS. Det lokala miljöarbetet följs upp genom enkätundersökning Grundkurs (steg 1) och fördjupningskurs (steg 2 och 3) i MLS kommer att hållas under våren och hösten Informera om miljöarbetet på central och lokal nivå.. Informera och föra ut miljörelaterad forskning Kartläggning av tjänsteresor för att utröna transporternas miljöpåverkan vid Stockholms universitet. Helt mer än hälften till mindre än hälften till hälften inte nyckel enkät alls -tal uppskatt Annat Ja/Nej -ning Information och utbildning Nej Enkät Nej Registrering Nej Miljöombud, hemsidor, Nej tävlingar Öppna föreläsningar Nej Metod har ännu ej framtagits Nej 16

17 En kartläggning av universitetsstuderandes val av transportmedel till och från Stockholms universitet ska genomföras. Information om Stockholms universitets avfalls- och returprodukthantering och var samtliga källsorteringsstationer är belägna på campus ska finnas tillgängligt på Samtliga sex källsorteringsstationer ska vara i drift innan år Statistik över mängden källsorterat material och hushållsavfall ska redovisas. Stockholms universitet ska undersöka tekniska möjligheter att dokumentera el-, vatten- och energiförbrukningen på campus. Ta fram olika exempel på nyckeltal för el-, vatten- och energiförbrukning för att uppnå en bättre redovisning av detta målområde Resvaneundersökning genomförd Nej Finns på hemsidan Nej Finns Nej Redovisning från RagnSells Nej Diskussioner pågår med Nej hyresvärden om möjligheterna. Redovisas per kvadratmeter. Nej Skall redovisas per kvadratmeter och person. 17

18 All personal och studenter ska informeras om papperssparande åtgärder. Genom redovisning. Saknas ännu kanal till studenterna. Nej Föra statisk över pappersförbrukning Tas fram av internrevisionen. Redovisas på hemsidan. Nej Upprätta statistik över in- och utflöden av kemiska och biologiska produkter på berörd(a) institution(er)/enhet(er). Samliga upphandlingsansvariga på institutioner/enheter ska få information om vad miljövänlig upphandling innebär. Uppdatera statistisk om hur stor del av lokalvårdsprodukterna som finns med på SIS miljömärkning eller Naturskyddsföreningens listor. Utveckla och bedriva fakultetsövergripande kurser och utbildningsprogram inom miljörådet. Öka andelen kurser med ett integrerat perspektiv av miljö - och utvecklings frågor System saknas ännu. Arbete pågår. Nej Samtliga 150 inköpare får Nej utbildning, några åt gången. Lokalvården under Nej upphandling. CNM s redovisning Nej Pågår kontinuerligt. Nej 18

19 I CNMs regi ska ett fakultetsövergripande miljöforskningsprogram påbörjas på Stockholms universitet. CNM ska fungera som en länk mellan internationell frontforskning inom miljöområdet och Stockholms universitet. Arbetet beräknas klart våren CNM deltager i ett stort antal internationella forskningsprojekt. Nej Nej Miljörelaterad forskning ska stärkas och lyfta fram inom Stockholms universitet. Kommentarer: Ett miljöpris skall inrättas. Nej 19

20 il. 3 E Övrigt Miljöledningsutbildning är genomförd inom myndigheten under året Ja Revision är genomfört under året Ja, Intern Extern Nej Enligt regeringsbeslut till resp.myndighet skall miljöanpassning av upphandling ske Myndigheten är certifierad/ registrerad, Nej Utbildning har erbjudits för: Vilka ständiga förbättringar har genomförts Ange ungefärligt procenttal av antalet myndighetens ledning - Ja sedan förra året upphandlingarna där miljökrav ställs ISO (andel deltagande 30%) Bättre information. _% datum All personal Ja Fler utbildningstillfällen. Okänt. Upphandlingen är decentraliserad till EMAS (andel deltagande 1%) Bättre statistik. cirka 150 inköpare. Metod ännu ej datum Särskilda nyckelgrupper, ange vilka: Minskning av pappers-, vatten, el- och framtagen för att redovisa vilken Har beslutat om Miljöombud värmeförbrukning. miljöhänsyn som tagits. ceritifiering/ (andel deltagande 15%) Bättre källsortering. För vilka produktgrupper ställs miljökrav? registrering Ange fokus på utbildningen Bättre redovisning av miljörelaterade utbildningar. Hela kedjan inom miljöledningssystemet. Ge exempel på miljökrav vid upphandling: För ledningen har genomförts utbildning om miljörevision. Kommentarer: t.ex. eventuella målkonflikter/hinder 20

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009

Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 1 (5) 2010-04-12 Dnr SU 83-0941-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Uppföljning av Stockholms universitets miljöarbete för 2009 Inledning Stockholms universitet har sedan 1997 har arbetat med att förbättra

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE

RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING - INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE MILJÖLEDNINGSSYSTEM M1 1171091 0110 Sida 1 av 8 dnr 1171091 RUTIN FÖR ÖVERVAKNING OCH MÄTNING INTERNT FÖRBÄTTRINGSARBETE Syfte Syftet är att säkerställa att Högskolan i Borås miljöarbete följs upp och

Läs mer

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008

Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 1(5) Anmäld för rektor Kåre Bremer 2009-03-12 Dnr: 83-0574-09 Uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2008 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning av miljöarbetet vid Stockholms

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L Nulägesanalys - kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan En nulägesanalys utreder sambanden mellan din arbetsplats och dess påverkan på miljön

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015

ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan 2013-2015 ISV:s miljöhandlingsplan bygger på de fyra miljömålsområden som LiU:s miljöarbete utgår från. Dessa fyra miljömålsområden utgår från universitetets miljöutredning men

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Enhetschef. Använda förkortningar

Enhetschef. Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/maaekn GODKÄND AV DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering AKADEMI/ENHET AHA DIARIENR HIG2011/18 DATUM Rev 2012-05-14 SIDA 1(8)

Läs mer

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten

Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten Dnr F8 70/11 Reviderad handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid Konstnärliga fakulteten 2011-2015 Beslutsfattare Handläggare Dekan Anna Lindal Miljösamordnare Amanda Forsman Beslutsdatum 2011-12-19

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009 1(5) Uppgifter för 2009 markerat med grönt! Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att redovisa enheternas detaljerade miljömål för åren 2008-2009 och utgöra underlaget för HiGs samlade

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012-2013

Miljöhandlingsplan 2012-2013 Miljöhandlingsplan 2012-2013 Miljöpolicy samt mål och handlingsplan för miljöarbetet Stressforskningsinstitutet info@stressforskning.su.se, www.stressforskning.su.se Miljöljöpolicy för Stockholms universitet

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet

Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Handlingsplan för miljöarbete 2008 Zoologiska institutionen Göteborgs universitet Datum: 2008-04-05 Utarbetad av L-Å Andersson i samråd med prefekt Lars Förlin 1. Forskning och utbildning Universitetsgemensamt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Miljöledningsplan 2015

Miljöledningsplan 2015 Miljöledningsplan 2015 Stressforskningsinstitutet Miljöpolicy för Stockholms universitet Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största universitet. På universitetet

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA

MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA MILJÖREDOVISNING FÖR GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN 212 Skärmbild från utbildning i resfria möten 212-11-27 Denna redovisning ger en översikt över vad som har gjorts inom miljöarbetet under 212 och sammanfattar

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Använda förkortningar

Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV amg AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(9) DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering DATUM 01-12 MALL GÄLLER FRÅN

Läs mer

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV

Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Minnesanteckningar för miljörådsmöte Datum: 2010.10.12 Plats: Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV Närvarande: Amanda Forsman (AF), Björn Hildenwall (BH), Tommy Spaanheden (TS), Kjell Thorbjörnsson

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet Sida 1 (6) Nedan ges en översikt av dokumentationen av Stockholms universitets miljöledningssystem. De dokument som har en koppling till miljöarbetet men står utanför Miljörådets ansvarområde finns att

Läs mer

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1

2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 2009-12-17 Dnr SU 83-2990-09 Doknr 1 Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2010 Innehåll STOCKHOLMS UNIVERSITETS MILJÖHANDLINGSPLAN 2010... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH VISIONER...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten. Fastställda av dekanus 1 Miljömål för 2008 Naturvetenskapliga fakulteten Fastställda av dekanus 2008-03-18 Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling.

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete UFV 2012/1918 Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 Fastställd av rektor 2013-04-23 Innehåll Bakgrund 3 Beskrivning av miljöledningssystem 3 Övergripande miljömål 4 Handlingsplanens upplägg

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

2011-02-24 Dnr SU 83-3155-10 Doknr 2. Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011

2011-02-24 Dnr SU 83-3155-10 Doknr 2. Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011 2011-02-24 Dnr SU 83-3155-10 Doknr 2 Stockholms universitets miljöhandlingsplan 2011 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten

Miljömål för Forskning och utbildning. Naturvetenskapliga fakulteten 1 Miljömål för 2009-2010 Naturvetenskapliga fakulteten Forskning och utbildning Universitetsgemensamt miljömål 2007-2010: Universitetet skall öka mängden forskning inom hållbar Universitetet skall integrera

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011 Sida 1 av 9 Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2011 Denna uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2011 består av två delar; Del 1: Uppföljning av KIs handlingsplan för miljö-

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 16-02-16 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(9) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012

Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Konkurrensverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 KONKURRENSVERKET BESLUT 2013-02-21 Dnr 70/2013 t Swedish Competition Authority Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av miljöledningsarbetet

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010

Uppföljning av KIs miljö- och hållbarhetsarbete 2010 Sida 1 av 11 KIs ledningssystem för miljö och hållbar utveckling Uppföljningen av KIs miljö- och hållbarhetsarbete under 2010 består av två delar; 1) Uppföljning av KIs handlingsplan 2010 2) Uppföljning

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ enligt ISO 14001:2004 Ett sammandrag Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem

Läs mer

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner

Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 1(5) Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner Syfte Syftet med de övergripande- och detaljerade miljömålen är att uppfylla företagets miljöpolicy. Målarbetet är även ett verktyg för ständiga

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Miljömål Aktiviteter Ansvarig Resurser Slutdatum Uppföljning Miljöindikator Åtgärdat

Miljömål Aktiviteter Ansvarig Resurser Slutdatum Uppföljning Miljöindikator Åtgärdat Sida 1 (10) Synliggöra miljöarbetet på hemsidan Skapa på institutionens hemsida en informationsruta till det pågående miljöarbetet och göra synligare Stockholms universitet miljöpolicy med en länk David,

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Rektors uppdrag till fakultetsnämnden inom området miljö och hållbar utveckling

Rektors uppdrag till fakultetsnämnden inom området miljö och hållbar utveckling Sahlgrenska akademins handlingsplan för hållbar utveckling och miljö 2011-2015 Inledning Sahlgrenska akademin har i sin planering utgått ifrån sina betydande miljöaspekter, miljölagstiftning, universitetets

Läs mer

Mall för handlingsplan för institutioner/enheter

Mall för handlingsplan för institutioner/enheter Mall för handlingsplan för institutioner/enheter Använd mallen för att precisera institutionens/enhetens miljöarbete som planeras under perioden 2013-2015. Universitetets övergripande miljömål finns i

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer