De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen."

Transkript

1 Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen. Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning från 16 februari 2011, 35 gäller för plan- och bygglovsärenden som påbörjades före den 2 maj Vad som i övrigt gäller för delegering av beslutanderätten Överordnads rätt att fatta beslut i ärendetyper som delegerats En delegat som har delegation att fatta beslut inom en viss typ av ärenden, får överlämna ärendet till överordnad eller till kommunstyrelsen för avgörande. Det kan till exempel handla om särskilt känsliga ärenden avseende till exempel tillsynsbeslut (myndighetsutövning). Tillförordnad tjänsteman (ersätter ordinarie delegat) Samma rätt att fatta beslut på delegation som för delegat, gäller för den som är tillförordnad på den tjänst som delegationen avser. Detta ska i förekommande fall dokumenteras skriftligt där det ska framgå vem och under vilken tid tillförordnandet gäller. En nämnd har befogenhet att när som helst till exempel på grund av missbruk av delegeringsbefogenheten, arbetskonflikt eller annan anledning återkalla delegering. Däremot kan ett beslut som redan fattats med stöd av delegering i princip inte återtas, eftersom nämnden inte har någon omprövningsmöjlighet. Ett beslut som har fattats på delegation gäller. Nämnden, förvaltningschefen eller någon annan kan inte ändra ett sådant beslut. Skillnad mellan verkställighet och delegering Beslut som fattas inom ramen för ren verkställighet är inte delegering i kommunallagens mening och kan därför till exempel grundas på instruktioner eller befattningsbeskrivningar. Exempel på beslut av verkställande karaktär är bland annat debitering av olika former av avgifter. Avgifter utgår i allmänhet från riktlinjer där det sällan eller aldrig finns utrymme för någon subjektiv bedömning. 1 (21)

2 Kännetecknande för ett delegeringsbeslut är bland annat att det finns alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar till grund för sitt beslut. Samhällsplaneringsnämnden är ansvarig Samhällsplaneringsnämnden kan delegera beslutanderätten men ansvaret för beslutet ligger kvar hos samhällsplaneringsnämnden. Delegationsordning Med stöd av kap kommunallagen (1991:900) delegeras beslutsrätten inom ramen för samhällsplaneringsnämndens förvaltningsområde och anvisade anslag enligt följande. Vidaredelegering Förvaltningschefen får i samtliga ärendetyper vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen (KL 6:37). Vilka ärendetyper och till vem beslutanderätten är vidaredelegerad ska i förekommande fall dokumenteras och anmälas till samhällsplaneringsnämnden. Vidaredelegerade beslut ska anmälas till förvaltningschefen. Anmälan Beslut som fattats på delegation ska anmälas av delegaten vid samhällsplaneringsnämndens närmast efterföljande sammanträde. Anmälan ska ske enligt samhällsplaneringsnämndens rutin. Definitioner I delegationsordningen används följande förkortningar. Förkortning Beskrivning Exempel SPN AFS AL BBR BFS EG-förordning EKS FBL KF Samhällsplaneringsnämnden Arbetsmiljöverkets författningssamling Anläggningslagen Boverkets byggregler Boverkets föreskrifter Europaparlamentets och rådets förordning Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) Fastighetsbildningslagen Kommunfullmäktige 2 (21)

3 KL LF LL MB NFS OSL PBF PBL SFS SJVFS SLVFS SNFS SSMFS TF Kommunallagen Lag om färdigställandeskydd Ledningsrättslagen Miljöbalken Naturvårdsverkets föreskrifter Offentlighets- och sekretesslag Plan- och byggförordningen Plan- och bygglagen Svensk författningssamling Statens jordbruksverks föreskrifter Statens livsmedelsverks föreskrifter Statens naturvårdsverks föreskrifter Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter Tryckfrihetsförordning 3 (21)

4 1. Övergripande ärenden Handling: [anger var handlingen är förvarad.] Anmälan: [anger på vilket sätt respektive 27 förvaltningslagen Besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat förvaltningslagen Avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent. 1.3 Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat. 1.4 Tryckfrihetsförordningen (SFS Pröva begäran om att lämna ut allmän handling. Besluta att 1949:105) 2 kap. sekretessbelägga handling, vägra att lämna ut handling eller att lämna ut handling med förbehåll. 1.5 Övrigt Efter granskning och utvärdering av anmälan eller rapport, inlämnad i enlighet med gällande lagstiftning eller begärd i nämndbeslut, besluta om godkännande av rapporten eller att anmälan ska lämnas utan åtgärd eller erinran. Besvara remisser och avge yttranden till annan myndighet i ärenden som saknar principiell betydelse och som i övrigt bedöms vara rutinartade eller av mindre vikt, samt i övrigt i ärenden där nämndens uppfattning finns redovisad eller kan anses vara självklar eller där yttrandet inte kräver något ställningstagande utan kan begränsas till lämnande av faktabaserad information. Föreslå kompletteringar av ansökan, anmälan eller annat beslutsunderlag till annan myndighet inför nämndens beslut i remissärende av principiell betydelse eller i ärende som ej är rutinartat eller av mindre vikt. Samhällsplaneringschef Samhällsplaneringschef Samhällsplaneringschef Samtliga Samtliga beslutet anmäls.] 4 (21)

5 2. Plan- och bygglagen (PBL) och speciallagstiftning 2.1 9:21 första stycket 13 Om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick :22 andra stycket Avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9:22 första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i sak :31b och 31c respektive 9:35 Vid beslut om bygglov och marklov innefattar delegationen rätt att medge liten avvikelser från detaljplanen eller områdesbestämmelser om avvikelserna är förenliga med syftet med planen eller bestämmelserna. Avvikelserna ska vara godkända av sakägare och övrigt berörda :2 och 5 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell översiktsplan :4 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader :2 första stycket 1 och 2 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9:30-32 PBL i följande ärenden: Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor eller hantverk med högst 1000 m 2 bruttoarea. Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan av industri med högst m 2. Planarkitekt/ingenjör Planarkitekt/ingenjör 5 (21)

6 Nybyggnad eller tillbyggnad utanför detaljplanelagt område men inom etablerat industriområde med högst 500 m 2 bruttoarea. Nybyggnad inom detaljplan av en- och tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- eller kedjehusbebyggelse. Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation eller andra mindre byggnader :2 första stycket 3a) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser med högst 1000 m 2 bruttoarea :2 förstastycket 3b) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri :2 första stycket 3c) och 8 första stycket 2c) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens eller områdets utseende :8 första stycket 2b) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8:13 PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser :8 första stycket 1 och 16:7 samt PBF 6:1-2 Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar, fasta cisterner, murar, plank, parkeringsplatser samt mindre master och transformatorstation eller därmed jämförliga byggnader :8 första stycket 1 och 16:7 samt PBF 6:3-4 Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar. 6 (21)

7 2.13 9:10 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9:34 PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning : Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 PBL :14 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov :19 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9: :27 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna :33 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9:33 PBL PBF 6:10 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Avhjälps inte bristerna, kan anmälan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick :4 Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats :13 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag :22 första stycket 1 Beslut att ge startbesked om det enligt 10:14 PBL inte behövs något tekniskt samråd. 7 (21)

8 :22 första stycket 2 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10:14 PBL inte behövs något tekniskt samråd :23-24 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga. Bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. Bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs. Bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked och ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs :27 och 11:8 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden :18 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan :29 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen :34-37 Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10:34-37 PBL :7 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11:7 PBL. 8 (21)

9 :9 Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt 11:8 PBL :17 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet :18 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget :30-32 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med vite :33 1. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite :33 2. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked :34 Besluta att en annan funktionskontrollant ska utses inom ramen för föreskrifterna :35 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10:11 och 11:35 PBL och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig :39 Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11:8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10:19, 21 eller 22 PBL. 9 (21)

10 2.39 PBF 8:8 och 5:9 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1994:25 H 1 med ändringar omtryckt i BFS 2012:11 H 14) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3:18. Beslut om anstånd med besiktning enligt 3:19. Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3: PBF 5:1-7 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem Boverkets föreskrifter och allmänna råd om Funktionskontroll av Ventilationssystem, BFS 1991:36, 4 Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 (om det finns särskilda skäl) BBR 1:21 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt BFS 2010:28, EKS 7, 2 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt FBL 4:25-25a Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för prövning FBL 5:3 tredje stycket Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 10 (21)

11 2.47 FBL 14 1 a första stycket 3-7 Besluta att ansöka om fastighetsbestämning. Planarkitekt/ingenjör 2.48 FBL 15:11 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning AL 12 och 23 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten. Planarkitekt/ingenjör Planarkitekt/ingenjör 2.50 AL 18 Rätt att påkalla förrättning. Planarkitekt/ingenjör 2.51 AL 30 Godkännande av beslut eller åtgärd. Planarkitekt/ingenjör 2.52 LL 21 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten. Planarkitekt/ingenjör 2.53 LL 28 Godkännande av beslut eller åtgärd. Planarkitekt/ingenjör 2.54 LF 3 Beslut om färdigställandeskydd behövs. Planarkitekt/ingenjör 2.55 Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut om bostadsanpassningsbidrag. Inspektör/bygglovingenjör 2.56 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, H 14 Handlägga tillsynsfrågor och besluta i frågor som rör byggnadsnämnden enligt gällande lagstiftning. 11 (21)

12 3. Livsmedelslagen dricksvattenföreskrifterna Beslut om fastställande om provtagningspunkter samt (SLVFS frekvensen av normal respektive utvidgad kontroll av 2005:10) dricksvatten. 3.2 Art a) och b) i EGförordning samt art. 6.2 i EG-förordning 852/2004, 23 i livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning livsmedelslagen (SFS 2006:804) Meddelande av föreläggande och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas livsmedelslagen (SFS 2006:804) Meddelande av föreläggande och förbud enligt 22 (livsmedelslagen)eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med vite livsmedelslagen (SFS 2006:804) Beslut att ta hand om vara som a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22, om föreläggande eller förbudet inte följs. 12 (21)

13 livsmedelslagen (SFS 2006:804) Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6:6 livsmedelslagen. 3.7 Art 54.2 a), EG-förordning Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att foder eller livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs. 3.8 Art 54.2 b), EG-förordning Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av foder eller livsmedel på marknaden och import eller export av foder, livsmedel eller djur. 3.9 Art 54.2 c), EG-förordning 3.10 Art 54.2 d), EG-förordning 3.11 Art.54.2 e), EG-förordning 3.12 Art f) EG-förordning 3.13 Art 54.2 g), EG-förordning 3.14 Art 54.2 h), EG-förordning livsmedelslagen (SFS 2006:804) Beslut om att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för. Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under lämplig tidsperiod. Beslut om att tillfälligt eller permanent återkalla anläggningens godkännande. Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG-förordning för sändningar från tredjeländer. Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade. Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel. 13 (21)

14 livsmedelslagen (SFS 2006:804) Beslut om rättelse på felandes bekostnad livsmedelsagen (SFS 2006:804) livsmedelsagen (SFS 2006:804) 3.19 Art.19.1 EG-förordning Beslut gäller omedelbart även om de överklagas. Beslut om att begära hjälp av polismyndigheten för tillsyn. Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder från tredjeländer som inte överensstämmer med bestämmelserna i foder- eller livsmedelslagstiftningen samt beslut om att: a) förordna om att fodret/livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet mer art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder b) beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på marknaden, förordna om att fodret/livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder som anges ovan vidtas Art EG-förordning Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa. Beträffande livsmedel/foder av icke- animaliska ursprung som är föremål för strängare kontroller i enlighet med art och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och att det därefter antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art Art. 18 EG-förordning Beslut om att omhänderta en sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m. 14 (21)

15 livsmedelsverkets Beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger till förordning (LIVSFS grund för årlig kontrollavgift. 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel livsmedelsverkets förordning (LIVSFS 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt art. 28 EG-förordning Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket livsmedelsverkets förordning (LIVSFS 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Beslut om avgift för godkännande och registrering livsmedelsverkets förordning (SFS 2006:813) Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer till följd av åtgärder i samband med omhändertagande av vara enligt 24 livsmedelslagen livsmedelsverkets förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter Beslut om inklassning av företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift. 15 (21)

16 4. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (KF , 152) Besluta med anledning av ansökan om tillstånd att inrätta annan / avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom skyddsområden och skyddszoner för allmänna dricksvattentäkter i kommunen Beslut om tillstånd att installera förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med latrinkompostering Besluta med anledning av ansökan om tillstånd att, inom område med detaljplan, inneha: 1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 3. Orm Besluta med anledning av ansökan om tillstånd att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten inom skyddsområden och skyddszoner för allmänna dricksvattentäkter i kommunen I enskilda fall medge dispens från lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön om det kan ske utan väsentlig olägenhet från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. / / Anmälan: lista för anmälan av delegationsbeslut Anmälan: lista för anmälan av delegationsbeslut Anmälan: lista för anmälan av delegationsbeslut 5. Tobakslagen (SFS 1993:581) Meddela de föreläggande och förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som meddelats med stöd av lagen ska följas. Anmälan: lista för anmälan av delegationsbeslut 16 (21)

17 6. Miljöbalken (SFS 1998:808) 6.1 9:15 Besluta om åtgärder som behövs för att spåra och undanröja risken för smittspridning av en allvarlig smittsam sjukdom. Låta förstöra föremål av personlig natur samt låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner om det är nödvändigt för att hindra spridning av en allvarlig smittsam sjukdom :9 Meddela förelägganden och förbud. / :13 Ålägga om att lämna uppgift om ny ägare eller innehavare :15 Sända beslut till inskrivningsmyndigheten. / :17 Ansök om verkställande samt begäran om handräckning. / :18 Besluta att rättelse ska vidtas på den felandes bekostnad. / :19 Begära in förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. / :21 Förelägga om lämnande av uppgifter och handlingar. / :22 Förelägga om utförande av undersökning. / :26 Beslut gäller omedelbart även om det överklagas. / 17 (21)

18 7. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS (1998:899) Pröva ansökan/anmälan om tillstånd att inrätta / avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas, eller anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning Underrätta den som gjort anmälan att ärendet inte föranleder någon åtgärd. / 8. Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) Meddela tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel Medge undantag från informationsplikten enligt Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel Meddela tillstånd att yrkesmässigt sprida bekämpningsmedel. 18 (21)

19 10. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnärig Medge undantag från a, 24 2 och 3, 25, och 28 a-28 b, 28 d avseende spridning av gödsel. 11. Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9) Bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen och högst tre månader med textdelen, om det finns särskilda skäl. 12. Reservatsföreskrifter för naturreservatet Lövhult i Nässjö kommun 12.1 Kommunfullmäktiges beslut Ansökan om dispens från föreskrifter inom Lövhults / 222/ naturreservat 13. Länsstyrelsens föreskrifter för vattenskyddsområde för vattentäkt i Spexhultasjön, Nässjö kommun 13.1 Länsstyrelsen i Jönköpings läns Tillståndsansökan enligt länsstyrelsens beslut om / författningssamling vattenskyddsområde för ytvattentäkt i Spexhultasjön. 06 FS (21)

20 14. Renhållningsföreskrift för Nässjö kommun (kommunfullmäktige ) Besluta i ärenden om tillstånd, undantag eller dispens från renhållningsföreskriften. / 15. Vattenskyddsområde för vattentäkten i Storesjön 15.1 Kommunfullmäktiges beslut Beslut i ärenden om tillstånd / 92/ Strålskyddslagen (SFS 1988:220) Begäran om upplysning eller handling som behövs för tillsynen Besluta att meddela föreläggande och förbud Besluta om omhändertagande av radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar Besluta om försegling av en teknisk anordning eller anläggning för att förebygga att den brukas olovligen. 20 (21)

21 17. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2015:5) Besluta i ärende om anmälan om solarium som upplåts för allmänheten 18. Lag om lägenhetsregister 2006: Besluta i ärenden om fastställande av belägenhetsadresser. Kartingenjör Besluta i ärenden om lägenhetsnummer. Kartingenjör 21 (21)

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING BYGG

DELEGATIONSORDNING BYGG DELEGATIONSORDNING BYGG MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ANTAGEN 2012-12-05 145 REVIDERAD 2013-02-06 10 2015-02-11 7 2015-12-16 234 2016-12-08 261 Sidan 2 av 12 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2016-02-24 27 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN fastställda av miljö- och samhällsnämnden den 15 januari

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26 Delegationsordning Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden BMN 2014/0013 2014-02-26 Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens delegation av beslutanderätt till förvaltningschef för bygg-

Läs mer

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade SODERTALJE KOMMUN 2011-10-18 Tja nstes krivelse Dnr Dnr 2011-02097-002 Kontor Samhallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorio-Strid Stadsbyggnadsnämnden Kommundelsnämndema Enhöma, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2016-09-01 1 (12) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2012 Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Antagen 2012-02-14 av miljö- och hälsoskyddsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegationsordning

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 1 av 19 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 2 av 19 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGEN... 4 1.2. DELEGATER I GRUPP:...

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa.

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. 2011-05- 17 Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. Gäller för ärenden inkomna från och med den 2 maj- 2011 Antagen av byggnadsnämnden i Mora 2011-06- 09, 152 Antagen

Läs mer

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN 230/2015 BN-bilaga 21/15, KFS 2015:28. 2015-10-07 1 (11) 1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I Med stöd av 6 kap. 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900), KL, och 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Delegeringsordning för miljönämnden

Delegeringsordning för miljönämnden Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden 2015-10-05, 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden...

Läs mer

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde 1 (3) Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-19 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde Diarienummer: SBN-2017-01824 Sammanfattning av

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457 Delegationsordning för byggnadsnämnden Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: 2016-07-01 Antagen av BN 233, 2015-12-02, reviderad BN 124, 2016-06-15 Dnr 2015/4457 Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 37

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden -

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden - 1 (12) Dnr BYN 2016/30 Delegationsordning - Byggnadsnämnden - Kommunfullmäktige har i beslut 2015-08-31 138, antagit reglemente för byggnadsnämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8 2011-03-15 1 (37) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 2007 INNEHÅLL SID A Villkor och instruktioner A 1 B Organisation och personal B1-2 C Allmänna ärenden och upphandling C 1 2 D Allmänna ärenden,

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2015:44 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den 24 mars 2015 19 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2015-12-31

Läs mer

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6.

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 14 (24) Sammanträdesdatum 2013-11-26 308 för kommunstyrelsen_ Dnr 2013/24 INLEDNING Reviderad delegationsordning. Beredning Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2014:228 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Giltig från och med 2014-07-02 Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den XX XX XX Reviderad:

Läs mer

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-05-28 Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Sanera rödlistade

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015:11 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 62 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-10 72 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2016-01-28 3 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH

Läs mer

Byggnadsnämndens delegeringsregler

Byggnadsnämndens delegeringsregler www.hassleholm.se S Byggnadsnämndens delegeringsregler Reglemente Antagen av Byggnadsnämnden 1995-06-13. Gällande från och med 1995-07-01 och svidare Reviderad 1996-02-13, 2000-11-14, 2001-02-13 samt 2003-11-11

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Antagen av Bygg- och miljönämnden den 19 maj 2011, 30 Innehållsförteckning Delegationer... 3 A. Allmänna ärenden... 4 B. Ärenden inom Miljöbalkens och Livsmedelslagens

Läs mer

Delegationsordning

Delegationsordning SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-01-10 SID 1 (10) SBN/2013:28 TJÄNSTESKRIVELSE ionsordning 2013-01-21 Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nämndens delegationsordning

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Dnr 2011-06139 2011-04-11 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Stadsbyggnadsnämndens beslut Med stöd av 6 kap 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900) och 12 kap 6 plan- och bygglagen

Läs mer

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastställd av byggnadsnämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2016-12-07 Gäller 161207-tv Ärendenr BN 2015/50 Version 2.0 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-09, 38 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-13, 89 Dnr 2012/0096 MBN Reviderad av miljö- och

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(20) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 2(20) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 232 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR Utdrag ur plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordning (1987:383), PBF Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN 1(19 ) DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2.

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden Delegationsordning byggnadsnämnden 1 BESLUT byggnadsnämndens beslut 2016-10-11, 79 Innehållsförteckning 1 BESLUT 2 Sida 2 ALLMÄNT OM DELEGATION 3-4 3 PERSONALÄRENDEN 5-6 4 EKONOMIADMINISTRATION 7-8 5 ALLMÄN

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: Dnr: 145 /11 Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: Dnr: 145 /11 Handlingsslag. Arkivläggs Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 14 /11 läggning Analysprotokoll livsmedel Analysprotokoll dricksvatten ej kommunalt Analysprotokoll dricksvatten kommunalt Avgift

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-11-16 149 BESLUTAD Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta

Läs mer

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till ny delegationsordning Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-03 55 1 Förkortningar som används i delegationsordningen AB Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Lokala föreskrifter. för att skydda. människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter. för att skydda. människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Definition: Samlad bebyggelse enligt PBL (plan och bygglagen): Med samlad bebyggelse avses bebyggelsegrupper utanför detaljplan om 10-20 hus,

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(21) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 Reviderad 23 juni 2015 163 Reviderad 17 mars 2016 74 Reviderad 22 juni 2016 222 2(21)

Läs mer

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, Teknik och Kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Byggherrarna är en intresseförening

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden 1 (21) Bygg- och miljönämnden Dnr BMN 2016-9 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Fastställd av bygg- och miljönämnden den 21 april 2016 74 Adress: Linköpings kommun, Drottninggatan 45, 581 81

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

Övergripande best., 11 kap 5 PBL

Övergripande best., 11 kap 5 PBL Övergripande best., 11 kap 5 PBL En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta

Läs mer

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Grundbelopp 915 kr VERKSAMHETER M.M. MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning DEBITERINGS- FAKTOR AVGIFT Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Byggnadsnämndens delegationsordning Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens beslut om delegering... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Verkställighet...

Läs mer

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01 Dnr BTN13/114 Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden Antagen 2013-12-17 Gäller från 2014-01-01 Dnr 2/16 KOMMENTARER/UPPLYSNINGAR Använda förkortningar i delegationslistan ABVA Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén Nya PBL Vindkraftsstödet Anette Löfgren, Emma Franzén Proposition 2009/10:170 En ny lag utifrån förslag från: PBL-kommittén (Får jag lov?) - 2005 Byggprocessutredningen (Bygg helt enkelt!) - 2008 Klimat-

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21) FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21) C 04.1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FR.O.M. 2011-05-02 Delegation till miljö- och byggförvaltningen Ärende/Ärendegrupp Beslutande

Läs mer

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL 2015-10-05. 20xx-xx-xx.

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL 2015-10-05. 20xx-xx-xx. 20xx-xx-xx Tjänsteskrivelse Rättelseföreläggande Diarienummer: 0000-000 Ärendet avser: Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Fastighetsägare: namn Fastighetsägares person/organisationsnr: Förslag till beslut

Läs mer

Regelsamling för hushållning, planering och byggande

Regelsamling för hushållning, planering och byggande Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2013 Regelsamling för hushållning, planering och byggande 1 Regelsamling för hushållning, planering och byggande Boverket 2013 2 Titel: Regelsamling

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer