Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning"

Transkript

1 UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3

2 1 Ändringar i delegationsordningen för miljö- och bygglovsnämnden , MBn 36, dnr 0131/13, bygglovsenhetens verksamhetsområde , MBn 76, dnr 0178/14, bygglovsenhetens verksamhetsområde , MBn 75, dnr /91, miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde , MBn 127, dnr 0321/14, bygglovsenhetens verksamhetsområde , MBn 3, Dnr , Dnr 0002/ , MBn 49, Dnr 0002/91 400, miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde

3 2 Delegationsordning för miljö- och bygglovsnämnden Principer för delegationen Ambitionen med denna delegationsordning är att så långt som möjligt vidaredelegera beslutsrätten för att få en väl fungerande och effektiv verksamhet. Beslut ska kunna tas utan onödiga dröjsmål. Tillsynsmyndigheten ska kunna ge god service och snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder. Sist men inte minst är det lämpligt att besluten så långt som möjligt tas av den som har störst sakkunskap på området. Allmänna bestämmelser Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen (1991:900), KL samt 12 kap 5-6 plan- och bygglagen (2010:900), PBL beslutar byggnadsnämnden att i nedan redovisade ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater. 6 kap. 33 KL En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34. Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 förvaltningslagen (1986:223), FL att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat besluta att lämna klagomål utan åtgärd. att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 respektive 27 förvaltningslagen (1986:223) 6 kap. 34 KL I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

4 3 12 kap. 6 PBL Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 kommunallagen (1991:900) får, utöver det som följer av 6 kap. 34 kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 1. avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse, 2. i andra fall än som avses i 11 kap och 33 1 besluta förelägganden eller förbud som förenas med vite, 3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet riktas mot, eller 4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap. Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde. Delegater MC A SA VC BC BA Ordf Miljöchef andläggare Administratör Stadsarkitekt Verksamhetschef plan- och bygglov Bygglovschef Bygglovsarkitekt Bygglovsingenjör Miljö- och bygglovsnämndens ordförande Miljöchefen har full behörighet i alla delegerade beslutstyper inom miljö- och hälsoskydds verksamhet. Verksamhetschefen har full behörighet i alla delegerade beslutstyper inom bygglovenhetens verksamhet. Ersättare Vid frånvaro av bygglovsingenjör beslutar bygglovsarkitekt Vid frånvaro av bygglovsarkitekt och bygglovsingenjör beslutar bygglovschef Vid frånvaro av ordförande beslutar vice ordförande

5 4 Miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde Miljöbalken (1998:808) MB MB 26 kap. 9 Besluta att meddela föreläggande och förbud. Anmärkning: En delegation att fatta beslut enligt denna punkt innebär också att delegaten har rätt att stödja sig på samtliga hänsynsregler, oavsett om dessa finns bland de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. eller på annat ställe i balken eller författningar meddelade med stöd av balken. MB 26 kap. 3 MB 26 kap.15 MB 26 kap.19 tredje stycket MB 26 kap. 21 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress. Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

6 5 MB 26 kap. 22 första stycket första och andra meningen Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. MB 26 kap. 22 första stycket tredje meningen MB 26 kap 22 tredje stycket MB 26 kap. 26 MB 28 kap. 7 MB 6 kap. 4 andra stycket Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället skall utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan undersökning, om kostnaden för undersökningen inte överstiger kr. Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. Förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar. Miljökonsekvensbeskrivningar Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

7 6 MB 6 kap. 5 Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med miljökonsekvensbedömning. MB 6 kap. 8 Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende. Skydd av områden MB 7 kap. 18 b Besluta om strandskyddsdispens. MC, SA,, BA MB 7 kap. 22 Besluta i ärende om dispens, tillstånd, medgivande enligt föreskrifter som meddelats för vattenskyddsområde. MB 7 kap. 22 Besluta i tillsynsärende enligt föreskrifter för vattenskyddsområde. MB 12 kap. 6 Besluta om anmälan för samråd. MB 12 kap. Förordning om områdesskydd, 23 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 13 Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående dispens från andra föreskrifter om områdesskydd. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i ärende om ansökan att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett eller ansluta WC till befintlig avloppsanordning.

8 7 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 17 Besluta i ärende om anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. MB 22 kap. 25 tredje stycket Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 2, Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 4, MB 22 kap 6 Förordning om miljöhänsyn i jordbruket, 9 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 26, Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller länsstyrelsen i beslut om tillstånd överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom vissa delar av kommunen. Besluta i ärende om tillstånd att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla. nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, orm. Yttranden Avge yttrade till mark- och miljödomstol eller länsstyrelse i vid prövning av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering. Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet., A

9 8 Förorenade områden Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 28 MB 10 kap. 12 MB 10 kap. 8 första stycket MB 10 kap. 2-4 Förordning om miljöriskområden, 3 SNFS 1997:2 14 SNFS 1997:2 11 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap. miljöbalken. Beslut i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder. Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd avseende förklaring av område som miljöriskområde. Kemiska produkter och biotekniska organismer Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel. Besluta i anmälningsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

10 9 SNFS 2003:24 Besluta i tillsynsärende om skydd mot mark- vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, 58 Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer. A, Föreskrifter om hantering av avfall i ärryda kommun, kf , 65. MB 15 kap.18 MB 15 kap. 30 Avfallsförordningen 45 Avfall och producentansvar Besluta om dispens eller undantag i övrigt från föreskrifter om hantering av avfall i ärryda kommun 30, 31a, 31b, 31c, 32, 33, 34 och 35. Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet. Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt vidta erforderliga förebyggande åtgärder. Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall. A, A, A,

11 10 Avfallsförordningen 51 Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter vid hanteringen av avfall. Avfallsförordningen 26-33, 34-36, 37 MB 27 kap.1 MB 27 kap.1 MB 26 kap. 2 MB 28 kap. 1, 6 och 8 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig transport av avfall eller farligt avfall eller annan hantering av avfall. Avgifter för prövning och tillsyn Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Sanktioner m.m Besluta om polis- eller åklagaranmälan vid misstanke om brott mot bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder. A, A,

12 11 MB 30 kap. 3 Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger kr. Livsmedelslagen (2006:804) 22 Besluta om föreläggande och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas. 23 Besluta om föreläggande och förbud enligt 22 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 24 första stycket Besluta att ta hand om en vara som: a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid mot 10 livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22, om föreläggande eller förbudet inte följs. 24 andra stycket Besluta om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 livsmedelslagen.

13 12 25 Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel. 26 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad då den beräknade kostnaden inte överstiger kronor. Livsmedelsförordning (2006:813) 8 Besluta om skyldighet för person som sysslar med livsmedelshantering att genomgå läkarundersökning. 23 Artikel 31.1a och b i EGförordning 882/2004 samt artikel 6.2 i EGförordning 852/ Artikel 31.2c, EGförordning 882/ Artikel 3.1a EGförordning 854/2004 samt artikel 60.3 EGförordning 882/ Artikel 31.2d EGförordning 882/ Artikel 31.2e EGförordning 882/2004 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning. Besluta i ärende om godkännande av anläggning för animaliska livsmedel. Besluta i ärende om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. Besluta om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning.

14 13 Artikel 31 EG-förordning 882/2004 samt artikel 4 i EG-förordning 853/2004 Besluta om permanent upphävande av godkännande av anläggning när verksamheten upphört. Förordning (SFS 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 5-6 Besluta om inklassning av livsmedelsföretag samt beslut om årlig kontrollavgift. 10 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgift om särskilda skäl finns. 11 samt art 28 EGförordning 882/2004 Besluta om avgift för extra offentlig kontroll Besluta om avgift för godkännande och registrering. 18 Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar. Åtgärder vid bristande efterlevnad, EGförordningar nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll Artikel 54.2a Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs.

15 14 Artikel 54.2b Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av foder eller livsmedel på marknaden och import eller export av foder, livsmedel eller djur. Artikel 54.2c Artikel 54.2e Artikel 54.2g Artikel 54.2h Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 11, EG-förordning nr 98/83, artikel 7 Smittskydd MB 9 kap. 15 Besluta om att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. I brådskande fall besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. Besluta om åtgärder som avses i artikel 19 för sändningar från tredje länder. Besluta om andra åtgärder som anses vara motiverade. Besluta i frågor som rör egenkontrollprogram om dricksvatten. Beslut om sanitära åtgärder beträffande laster, bagage samt utfärdande av intyg om sådan åtgärd.

16 15 Tobakslagen (1993:581) 19 b Besluta om avgift fastställd av kommunfullmäktige. 20 Besluta om föreläggande och förbud. Alkoholagen (2010:1622) 9 kap. 2 Bedriva tillsyn över detaljhandel med folköl. 9 kap. 2 Förbjuda detaljhandel med folköl. 9 kap. 8 Avge yttrande till den nämnd inom kommunen som handhar serveringstillstånd. Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 22 och 24 Beslut om sanitära åtgärder beträffande laster, bagage samt utförande av intyg om sådan åtgärd. Lag om handel med receptfria läkemedel 20 Kontroll av efterlevnaden av lagen och föreskrifter meddelade med stöd av lagen. 21 Begära in handlingar som behövs för kontrollen. Ordningslagen (1993: kap. 2 Avge yttrande till polismyndigheten.

17 16 Polishandräckning Lag om skydd mot olyckor, 3 kap.10 och 5 kap.3 Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, 19 Livsmedelslagen (2006:804), 27 Begära polishandräckning. Begära polishandräckning. Begära polishandräckning.

18 17 Bygglovenhetens verksamhetsområde Plan- och bygglag Lov m.m. (2010:900), PBL PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap a PBL i följande ärenden: a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri. c) Nybyggnad inom detaljplan som följer bestämmelserna i detaljplanen. d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför områden med detaljplan och inom rätten till liten tillbyggnad. e) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus inom detaljplan. f) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. g) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader. h) Besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b PBL. BC BC, BC BC, BC BC, BC, BC

19 18 PBL 9 kap. 2 första stycket 3a) PBL 9 kap. 2 första stycket 3b) PBL 9 kap. 2 första stycket 3c) och 8 första stycket 2c) PBL 9 kap. 8 första stycket 2b) PBL 9 kap. 8 första stycket 1 och 16 kap. 7 samt PBF 6 kap. 1-2 PBL 9 kap. 8 första stycket 1 och 16 kap. 7 samt PBF 6 kap. 3-4 i) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse samt ändring i gällande bygglov utom detaljplan och/eller inom områdesbestämmelse och som inte är av väsentlig betydelse. j) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. k) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. l) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. m) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser. n) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4) murar och plank (p. 7) samt transformatorstation (p.10) o) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar. BC, BC, BC BC BC BC, BC,

20 19 PBL 9 kap. 10 Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning. BC, PBL 9 kap PBL 9 kap. 14 PBL 9 kap. 19 PBL 9 kap. 22 andra stycket PBL 9 kap. 27 PBL 9 kap 33 Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 35 PBL. Bygglov för åtgärder som inte kräver lov. Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 PBL. Att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 22 första stycket PBL är så ofullständig att den inte kan prövas i sak. Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen. BC, BC, BC BC, BC BC,

21 20 Anmälan, genomförande av åtgärder m.m PBL 10 kap. 4 PBL 10 kap. 13 PBL 10 kap. 18 PBL 10 kap. 22 första stycket 1 PBL 10 kap. 22 första stycket 2 PBL 10 kap Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats. Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 PBL inte behövs något tekniskt samråd. Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 PBL inte behövs något tekniskt samråd. Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs SA, BA BC, BC, BC, BC,

22 21 PBL 10 kap och 11 kap. 8, Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden. PBL 10 kap 29 PBL 10 kap PBL 11 kap. 7 PBL 11 kap. 9 PBL 11 kap. 17 PBL 11 kap. 18 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen. Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap PBL. Avge skriftligt ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 7 PBL. Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 PBL. Beslut om lovföreläggande om en lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet. Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget. Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap 8 p2 PBL. BA, BC BC BA, BC, BA, BC,

23 22 PBL 11 kap. 19 Föreläggande att vidta en åtgärd inom ramen för föreskrifterna i 11 kap.19, PBL. (Föreläggandet gäller endast åtgärder som kan äventyra människors hälsa och säkerhet, och får inte förenas med vite.) BC PBL 11 kap PBL 11 kap. 33 p1 PBL 11 kap. 33 p2 PBL 11 kap. 34 PBL 11 kap. 35 PBL 11 kap. 39 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med vite. Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite. Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked. Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 PBL. Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 PBL, och att efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig. Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 11 kap , PBL. BC, BC,

24 23 PBL 12 kap. 8-11, och kommunens plan- och bygglovtaxa Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa. A, SA, BA, BC, Plan- och byggförordningen (2011:338) m.m., PBF PBF 3 kap. 21 PBF 6 kap. 1-2 PBF 6 kap. 3-4 PBF 6 kap. 10 PBF 8 kap 6 Bestämma i kontrollplan eller genom särskilt beslut att krav på omfattande ändringar av andra delar än den direkt berörda av en byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt. Se under 9 kap. 8 första stycket och 16 kap 7 PBL. Se under 9 kap. 8 första stycket och 16 kap 7 PBL. Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick. Förelägga den som äger eller ansvarar för en motordriven anordning installerad i ett byggnadsverk att se till att anordningen kontrolleras (om det behövs för att säkerställa att den uppfyller de krav som gäller för anordningar enligt 8 kap. 4 PBL). BC, BC, BC,

25 24 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:12, med ändringar omtryckt i BFS 2012:11 14) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap.16. Beslut om anstånd med besiktning i de fall där det finns särskilda skäl enligt 3 kap. 17. PBF 5 kap. 1-7 (samt 11 kap PBL) PBF 5 kap med tillhörande föreskrifter (samt 11 kap. 33 ) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 2011:16, OVK 1, ändr. 2012:6, OVK 2, 4 Boverkets byggregler, BFS 2011:6, omtryckt 2014:3 BBR 1:21 Besluta om föreläggande mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem. (Föreläggandet får inte förenas med vite). Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar. Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 (om det finns särskilda skäl). Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

26 25 Boverkets föreskrifter 2011:10, omtryck 2013:10, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) BFS 2013:10, EKS 9, 3 Lag (2014:320) om färdigställandeskydd, LFS Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. LFS 3 första stycket andra mening LFS 3 första stycket första mening Lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor LBEV Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd behövs eller inte vid nybyggnad av småhus som ska användas för permanent bruk Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd behövs eller inte vid tillbyggnad m.m. Beslut om tillstånd att hantera, överföra eller importera explosiva varor eller att yrkesmässigt eller i större mängd hantera brandfarliga varor. LBEV 19 tredje stycket Beslut om nya eller ändrade villkor för tillstånd.

27 26 Lag (2010:1011) och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor LBEV 20 Beslut att återkalla tillstånd. LBEV 27 Beslut om avgiftsuttag i enskilda fall för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning, undersökning, godkännanden och andra beslut och åtgärder. Gemensamma bestämmelser Kommunallagen (1991:900) KL 6 kap. 36 Beslut i alla ärenden inom nämndens ansvarsområde i de fall beslut i ärendet är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Ordf Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSL 6 kap. 4 Pröva begäran om att lämna ut allmän handling. Förvaltningslagen (1986:223) FL 24 Rättidspröva inkomna överklaganden. Delegatens rätt att rättidspröva finns under allmänna bestämmelser. Utsökningsförordningen (1981:981) 1 kap. 2 Ansökan om verkställighet hos kronofogdemyndigheten., SA, BC A,, SA, BC A, BC

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade SODERTALJE KOMMUN 2011-10-18 Tja nstes krivelse Dnr Dnr 2011-02097-002 Kontor Samhallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorio-Strid Stadsbyggnadsnämnden Kommundelsnämndema Enhöma, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2016-09-01 1 (12) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26 Delegationsordning Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden BMN 2014/0013 2014-02-26 Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens delegation av beslutanderätt till förvaltningschef för bygg-

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2012 Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Antagen 2012-02-14 av miljö- och hälsoskyddsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegationsordning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING BYGG

DELEGATIONSORDNING BYGG DELEGATIONSORDNING BYGG MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ANTAGEN 2012-12-05 145 REVIDERAD 2013-02-06 10 2015-02-11 7 2015-12-16 234 2016-12-08 261 Sidan 2 av 12 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap

Läs mer

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN fastställda av miljö- och samhällsnämnden den 15 januari

Läs mer

Delegeringsordning för miljönämnden

Delegeringsordning för miljönämnden Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden 2015-10-05, 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden...

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 1 av 19 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 2 av 19 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGEN... 4 1.2. DELEGATER I GRUPP:...

Läs mer

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde 1 (3) Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-19 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde Diarienummer: SBN-2017-01824 Sammanfattning av

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN 230/2015 BN-bilaga 21/15, KFS 2015:28. 2015-10-07 1 (11) 1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I Med stöd av 6 kap. 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900), KL, och 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8 2011-03-15 1 (37) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 2007 INNEHÅLL SID A Villkor och instruktioner A 1 B Organisation och personal B1-2 C Allmänna ärenden och upphandling C 1 2 D Allmänna ärenden,

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457 Delegationsordning för byggnadsnämnden Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: 2016-07-01 Antagen av BN 233, 2015-12-02, reviderad BN 124, 2016-06-15 Dnr 2015/4457 Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 37

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden -

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden - 1 (12) Dnr BYN 2016/30 Delegationsordning - Byggnadsnämnden - Kommunfullmäktige har i beslut 2015-08-31 138, antagit reglemente för byggnadsnämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa.

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. 2011-05- 17 Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. Gäller för ärenden inkomna från och med den 2 maj- 2011 Antagen av byggnadsnämnden i Mora 2011-06- 09, 152 Antagen

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kf 2000-11-27 99 Senaste reviderad 2008-01-01 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Grundbelopp 915 kr VERKSAMHETER M.M. MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning DEBITERINGS- FAKTOR AVGIFT Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(20) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 2(20) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering

Läs mer

Delegationsordning

Delegationsordning SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-01-10 SID 1 (10) SBN/2013:28 TJÄNSTESKRIVELSE ionsordning 2013-01-21 Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nämndens delegationsordning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015:11 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 62 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-10 72 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2016-01-28 3 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Antagen av Bygg- och miljönämnden den 19 maj 2011, 30 Innehållsförteckning Delegationer... 3 A. Allmänna ärenden... 4 B. Ärenden inom Miljöbalkens och Livsmedelslagens

Läs mer

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6.

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 14 (24) Sammanträdesdatum 2013-11-26 308 för kommunstyrelsen_ Dnr 2013/24 INLEDNING Reviderad delegationsordning. Beredning Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning

Läs mer

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 232 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR Utdrag ur plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordning (1987:383), PBF Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2016-02-24 27 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21) FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21) C 04.1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FR.O.M. 2011-05-02 Delegation till miljö- och byggförvaltningen Ärende/Ärendegrupp Beslutande

Läs mer

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastställd av byggnadsnämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2016-12-07 Gäller 161207-tv Ärendenr BN 2015/50 Version 2.0 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén

Läs mer

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL 2015-10-05. 20xx-xx-xx.

S16 Exempel. Rättelseföreläggande. Förslag till beslut. Rättelseföreläggande, tjänsteskrivelse Rev. SKL 2015-10-05. 20xx-xx-xx. 20xx-xx-xx Tjänsteskrivelse Rättelseföreläggande Diarienummer: 0000-000 Ärendet avser: Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Fastighetsägare: namn Fastighetsägares person/organisationsnr: Förslag till beslut

Läs mer

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-05-28 Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Sanera rödlistade

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Regelsamling för hushållning, planering och byggande

Regelsamling för hushållning, planering och byggande Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2013 Regelsamling för hushållning, planering och byggande 1 Regelsamling för hushållning, planering och byggande Boverket 2013 2 Titel: Regelsamling

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2014:228 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Giltig från och med 2014-07-02 Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den XX XX XX Reviderad:

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2015:44 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den 24 mars 2015 19 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2015-12-31

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändringsdatum. 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.10 Övrigt (bygglov) 6 Avgifter. 6.1 Miljö- och hälsoskydd 10/28

Punkt Beslut Delegat Ändringsdatum. 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.10 Övrigt (bygglov) 6 Avgifter. 6.1 Miljö- och hälsoskydd 10/28 10/28 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.9.1 Yttrande över radonbidrag 5.9.2 Yttrande till socialnämnden över alkoholtillstånd 5.9.3 Yttranden över ansökning för skottlossningstillstånd 5.9.4 Yttrande över militärövningar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-09, 38 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-13, 89 Dnr 2012/0096 MBN Reviderad av miljö- och

Läs mer

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden REGLEMENTE 1 (6) Reglemente för Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11 92 Dnr 2006.195 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall fullgöra

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Byggnadsnämndens delegeringsregler

Byggnadsnämndens delegeringsregler www.hassleholm.se S Byggnadsnämndens delegeringsregler Reglemente Antagen av Byggnadsnämnden 1995-06-13. Gällande från och med 1995-07-01 och svidare Reviderad 1996-02-13, 2000-11-14, 2001-02-13 samt 2003-11-11

Läs mer

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, Teknik och Kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Byggherrarna är en intresseförening

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Dnr 2011-06139 2011-04-11 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Stadsbyggnadsnämndens beslut Med stöd av 6 kap 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900) och 12 kap 6 plan- och bygglagen

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden Delegationsordning byggnadsnämnden 1 BESLUT byggnadsnämndens beslut 2016-10-11, 79 Innehållsförteckning 1 BESLUT 2 Sida 2 ALLMÄNT OM DELEGATION 3-4 3 PERSONALÄRENDEN 5-6 4 EKONOMIADMINISTRATION 7-8 5 ALLMÄN

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(21) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 Reviderad 23 juni 2015 163 Reviderad 17 mars 2016 74 Reviderad 22 juni 2016 222 2(21)

Läs mer

Övergripande best., 11 kap 5 PBL

Övergripande best., 11 kap 5 PBL Övergripande best., 11 kap 5 PBL En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer