Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)"

Transkript

1 DELEGATIONSBESLUT Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Inte heller delegeras ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ej heller framställningar eller yttranden till fullmäktige eller yttranden med anledning av att nämndens beslut i sin helhet överklagats. Detsamma gäller föreläggande och förbud som förenas med vite. Sådana beslut ska avgöras av nämnden. 2 Delegering av befogenhet att besluta om tillstånd, godkännande, dispens och liknande innefattar, om inte annat sägs nedan, befogenhet att: - fatta beslut om såväl bifall som avslag, liksom med stöd av gällande författningar meddela villkor för beslutet. - inte vidtaga åtgärd i anledning av framförda klagomål eller av annan anledning 3 Delegering av befogenhet att besluta om föreläggande, förbud eller annan åtgärd innefattar även befogenhet att förordna att beslutet ska gälla utan hinder av att det överklagas. 4 Delegering av befogenhet att besluta om föreläggande, förbud eller annan åtgärd innefattar även befogenhet att där lagen så medger, begära den hjälp av polismyndighet som kan behövas för tillsynen, eller sända uppgift om beslut till inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregistret. 5 Beslut som fattas med stöd av delegation ska snarast anmälas till nämnden. Anvisningar för anmälan av delegationsbeslut redovisas i bilaga 1. Delegation till ordföranden Ordföranden får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL kap 6 36). Om ordföranden är förhindrad att närvara delegeras beslutsrätten till vice ordföranden. Delegation till chefen Nedan följer en förteckning över bygg- och miljönämndens delegation där beslutsrätten, med stöd av kommunallagen kap , delegeras till förvaltningschef eller chefen för respektive avdelning. Chefen får med stöd av kommunallagen kap 6 37 vidaredelegera beslutsrätten. I kolumn vidaredelegation anges sedan chefens beslut om vidaredelegation.

2 Sida 2 av 26 A. Administrativa ärenden m.m. 1. Personalärenden Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredele gation Delegation till förvaltningschef från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Förvaltningschefen har beslutanderätt för vissa personaladministrativa ärenden direkt från kommunstyrelsen och har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Delegation till bygg- och miljöchef och stadsarkitekt från bygg- och miljönämnden. 1. Beslut om anställning av personal (annan än byggmiljöchef och stadsarkitekt) Kommunstyrelsens delegationsordning, Personaladministrativa ärenden där kommunstyrelsen har en kommunövergripande beslutanderätt FC 2. Uppsägning av personal i samråd med FC 3. Företräda arbetsgivaren vid samverkan och förhandlingar 2. Ekonomiärenden Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredele gation 1. Beslut om anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom i budget anvisade medel och enligt godkända verksamhetsplaner 2. Avyttring av överbliven materiel 3. Utse attestanter inom avdelningen/förvaltningen / / / 4. Beslut att ej fullfölja krav /

3 Sida 3 av Övriga administrativa ärenden Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredele gation 1. Beslut att inte lämna ut allmän handling TF kap 2 14 / 2. Anföra och fullfölja besvär samt företräda och föra Byggoch miljönämndens talan inför domstolar eller myndigheter. 3. Ompröva beslut som fattats med stöd av delegation FVL Besluta att ompröva delegerat beslut som är uppenbart oriktigt eller då nya omständigheter framkommit. FVL Besluta att avvisa för sent inkommet överklagande FVL Beslut om att överklagande inkommit i rätt tid och överlämnande till prövande instans. FVL 24 och 25 / / / / /

4 Sida 4 av 26 B Myndighetsärenden Miljöbalken med förordningar 1. Allmänt I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten att besluta i tillsynsärende befogenhet att: 1. Meddela föreläggande eller förbud MB 26 kap Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares adress 3. Besluta att sända beslut om föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet, till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret samt anmäla borttagande av anteckning 4. Besluta om ansökan till kronofogdemyndigheten om verkställighet av ett föreläggande eller förbud MB 26 kap 13. MB 26 kap 15. Efter samråd MC MB 26 kap 17 efter samråd med MC 5. Besluta att rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad MB 26 kap Besluta att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön, ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 7. Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen 8. Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen MB 26 kap 19. MB 26 kap 21. MB 26 kap Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället skall utföras av någon annan och att utse någon att göra denna undersökning om kostnaden för undersökningen inte överstiger kr. MB 26 kap Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess att undersökningen är slutförd 11. Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar 12. Befogenhet att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser eller villkor i ett tillståndsbeslut. MB 26 kap 22 MB 28 kap 7 MB 24 kap 8

5 Sida 5 av Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1. Besluta om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i ärende om anmälan av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut i anledning av anmälan om ändring av avloppsanordning Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut med anledning av anmälan eller tillsyn av avloppsanläggning, Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 200 personekvivalenter. MB kap 9 7 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i ärenden föranledda av lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Lokala Hälsoskyddsföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige Beslut i anledning av anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i tillsynsärenden angående - miljöfarlig verksamhet som har beteckningen C Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 22 - miljöfarlig verksamhet i övrigt 9. Beslut om föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt 27 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998: Beslut om föreläggande för verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet att söka tillstånd enligt miljöbalken 9 kap 6, Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut med anledning av anmälan om anordnande av gödselstad eller upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut med anledning av anmälan av lokaler och anläggningar som avses i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38, SFS 1998:899.

6 Sida 6 av Beslut med anledning av tillsyn av byggnader och lokaler som avses i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45, SFS 1998: Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur 15. Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport MB kap 9 9 MB kap Avge yttranden till länsstyrelsen i anmälningsärende om miljöfarlig verksamhet i sådana ärenden som skall handläggas av länsstyrelsen, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avge yttrande till länsstyrelsen över förslag till kontrollprogram. 19. Avge yttranden till länsstyrelsen över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 20. Avge yttranden till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MB kap Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa. MB kap tredje stycket 3 Förorenade områden 1. Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap miljöbalken. 10 kap 2-7 miljöbalken 2. Besluta i tillsynsärende om vidtagande av åtgärder eller utredning med anledning av en allvarlig miljöskada som avses i 10 kap miljöbalken 3. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar 4. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder 5. Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde MB kap 10 5 och 14 MB kap MB kap MB kap BC

7 Sida 7 av Täkter, jordbruksmark m.m. 1. Besluta i tillsynsärende angående jordbruk som avses i 12 kap 10 miljöbalken Förordning om tillsyn enligt miljöbalken, bilaga p B3 samt föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruksmark (SJVFS 2005:74) 2. Avge yttranden till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt MB kap 9 6a 3. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 9 4. Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligen kan komma att ändra eller skada naturmiljön MB kap 12 6 samt 9 förordning om täkter och anmälan för samråd, SFS 1998:904). 5. Kemiska produkter och biotekniska organismer 1. Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997: Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel 3. Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga väskor. SNFS 1997:2 11 NFS 2003:24 4. Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 5. Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt. 6. Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer.

8 6. Avfall och producentansvar Sida 8 av Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall MB kap Besluta om dispens i övrigt från bestämmelserna i kommunens föreskrifter om avfallshantering 3. Besluta i ärende om anmälan och/eller tillsyn om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet Avfallsförordning Besluta i tillsynsärende angående: Hushållsavfall i övrigt Industriavfall Producentansvar Hantering av avfall i övrigt. 5. Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall och meddela föreläggande om sådan uppgiftsskyldighet. Avfallsförordningen Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter vid hanteringen av avfall Avfallsförordningen Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt vidtaga erforderliga förebyggande åtgärder MB 15 kap Avge yttranden till länsstyrelsen i ärenden om anmälan eller tillstånd till yrkesmässig transport av avfall eller farligt avfall eller annan hantering av avfall Avfallsförordning 26-33, 34-36, Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 1. Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om verksamhet eller åtgärd som kan medföra betydande miljöpåverkan Gäller ej om verksamheten är av större vikt för kommunen. 2. Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med miljökonsekvensbeskrivning MB 6 kap 4 MB 6 kap 5 3. Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende MB 6 kap 8 samt Förordningen om MKB 7

9 Sida 9 av Skydd av områden 1. Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller för områden som omfattas av skydd enlig 7 kap miljöbalken. 2. Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller enligt 8 kap miljöbalken. 3. Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt miljöbalken 7, 8 och 12 kap. 4. Beslut i anledning av anmälan, ansökan om tillstånd eller dispens eller i tillsynsärende enligt beslut om vattenskyddsområde MB kap Avge yttrande i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna Förordningen om områdesskydd Avge yttrande till länsstyrelsen MB kap 8 samt kap Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden avseende dispens från andra föreskrifter om områdesskydd Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken mm 23 samt Nationalparksförordning 5 8. Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om biotopskydd. Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 9. Besluta i ärenden enligt strandskyddslagstiftningen MB kap 7 9. Vattenverksamhet Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Deleg at Vidaredeleg ation 1. Avge yttrande till länsstyrelsen eller miljödomstolen i ärend MB kap 11 angående tillstånd till markavvattning

10 Sida 10 av Avgifter för prövning och tillsyn 1. Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MB kap Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 3. Besluta om till vilken avgiftsgrupp i antagen taxa en viss verksamhet hör efter samråd med MC 11. Sanktioner m.m. Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Deleg at Vidaredelega tion 1. Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger kr 2. Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring att bidra till försäkringarna MB kap 30 3 MB kap 33 kap Smittskydd 1. Vidta de åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning samt låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner MB kap 9 15 Ordningslag (1993:1617) och lokal ordningsstadga Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredeleg ation 1. Avge yttrande till polismyndighet Förordning (1998:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Dele gat 1. Avge yttrande angående radonbidrag Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem 7 Vidaredeleg ation

11 Sida 11 av 26 Statens Jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter; utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor (SJVFS 2009:6) Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredeleg ation 1.Godkänna plats för nedgrävning av häst och andra sällskapsdjur SJVFS 2009:6 23 och 27 Lag (1985:206) om viten Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredelega tion 1. Ansökan om utdömande av vite efter det att nämnden utfärdat ett vitesföreläggande i ärendet Lag om viten 6 Tobakslagen (SFS 1993:581) 1. Beslut om föreläggande och förbud som erfordras vid tillsyn av miljöer och lokaler enligt 2, 4 samt 20. TL 20 Strålskyddslagen (SFS 1988:220) 1. Besluta i ärenden om tillsyn av solarier enligt delegation från statens strålskyddsinstitut Strålskyddslagen Besluta med anledning av anmälan av solarium Strålsäkermyndighetens föreskrifter om solarier 8

12 Livsmedelslagen med förordningar och EG-förordningar om foder- och livsmedelslagstiftning C1 Livsmedelslagen (SFS 2006:804). Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation Sida 12 av 26 1 Meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas. (22 ) 2 Meddelande av förelägganden och förbud enligt 22 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite. (23 ) 3 Besluta att ta hand om en vara som 1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden, i strid med 10 eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller 2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22, om föreläggandet eller förbudet inte följs. (24 st 1) 4 Besluta att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 6 Livsmedelslagen. (24 st 2) 5 Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel. (25 ) 6 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad om denne inte fullgjort sina skyldigheter. (26 ) 7 Beslut om att begära hjälp av polismyndigheten för tillsynen. (27 ) 8 Förordna att beslut som meddelats med stöd av livsmedelslagen skall gälla utan hinder av överklagande (33 )

13 Sida 13 av 26 C2 Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning. (8 ) 2 Besluta i ärende om godkännande eller registrerande av livsmedelsanläggning. (23 ) 3 Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. (24 st 1) 4 Besluta om krav på ersättning för kostnader som uppkommer till följd av åtgärder enligt 24. (34 ) C3 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Godkänna animalisk livsmedelsanläggning som omfattas av förordning (EG) nr 853/2004 samt villkorat godkännande. (8 ) 2 Registrera livsmedelsanläggning som omfattas av förordning (EG) nr 852 art 6.2 samt dricksvattenverksamhet och verksamheter som bereder, behandlar och bearbetar snus och tobak.(7 ) C4 Förordning (SFS 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift ( 5-6) 2 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. ( 11) 3 Beslut om avgift för godkännande och registrering ( 13-14) 4 Besluta om att sätta ner eller efterge kontroll avgift 10

14 Sida 14 av 26 C5 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Fastställande av kontrollprogram för egentillsyn (11 ) 2 Beslut om undantag från informationsskyldigheten (17 ) C6 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. (Artikel 28) 2 Besluta om godkännande av livsmedelsanläggning. Godkännandet får förenas med förbehåll (Artikel 31.2 c) 3 Besluta om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning samt förlängning av sådant godkännande. (Artikel 31.2 d) 4a Besluta om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. (Artikel 31.2 e och artikel 54.2 f) 4b Besluta om permanent upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. (Artikel 31.2 e och artikel 54.2 f) 5 Besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad. (Artikel 54.2 a tom h) 6 Utförande av offentliga kontroller för att bekräfta eller undanröja misstankar eller tveksamheter samt beslut om att omhänderta sändning till dess att resultat erhållits av den offentliga kontrollen. (Artikel 18) C7 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Registrera livsmedelsanläggning (Artikel 6. 2)

15 Sida 15 av 26 C8 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Godkänna animalisk livsmedelsanläggning med eller utan förbehåll samt villkorat godkännande. (Artikel 4) C9 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Besluta om att godkänna anläggning för animaliska livsmedel (Artikel 3.1 a) 2 Besluta om villkorat godkännande av anläggning för animaliska livsmedel. (Artikel 3.1 b) C10 Lag om foder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805) Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas. (23 ) 2 Meddelande om förelägganden och förbud enligt 23 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite. (24 ) C11 Förordning (SFS 2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Beslut om inklassning av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift ( 5, 6)

16 Sida 16 av 26 D Plan och bygglagen (PBL) mm 1. Plan- och bygglagen SFS 2010:900 med förordningar (PBL) 1. Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan 2. Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader 3. Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap. 5 PBL har väckts i byggnadsnämnden m2 4. Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap PBL i följande ärenden: a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri. c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- eller kedjehusbebyggelse PBL 5 kap. 2 och 5 PBL 5 kap. 4 PBL 6 kap. 6 PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och / / / / / / d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus / e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader. g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende PBL 9 kap. 2 första stycket 3a) PBL 9 kap. 2 första stycket 3b) PBL 9 kap. 2 första stycket 3c) och 8 första stycket 2c) / / / / /

17 Sida 17 av 26 j) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser PBL 9 kap. 8 första stycket 2b) / Ark k) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 / l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p 2) fasta cisterner (p 4), samt murar och plank (p 7) PBL 9 kap. 8 första stycket 1 och 16 kap. 7 samt PBF 6 kap. 1-2 / m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar PBL 9 kap. 8 första stycket 1 och 16 kap. 7 samt PBF 6 kap. 3-4 / 5. Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning PBL 9 kap 10 / 6. Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 PBL PBL 9 kap / 7. Bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap 14 / 8. Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap st. ej ska ske, då särskilda skäl för det föreligger 10. Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna 11. Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen. PBL 9 kap 19 / PBL 9 kap PBL 9 kap. 27 PBL 9 kap 33 /ST ARK i samråd med ordf. BMN /

18 Sida 18 av Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick PBF 6 kap. 10 / 13. Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats. PBL 10 kap. 4 / efter samråd med stark 14. Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag PBL 10 kap. 13 / 15. Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 inte behövs något tekniskt samråd PBL 10 kap. 22 första stycket 1 / 16. Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 PBL inte behövs något tekniskt samråd PBL 10 kap. 22 första stycket 2 / 17. Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga PBL 10 kap / - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs 18. Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag PBL 10 kap. 13 / 19. Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden PBL 10 kap. 27 och 11 kap. 8 / 20. Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan PBL 10 kap. 18 / 21. Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen PBL 10 kap 29 /

19 Sida 19 av Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap PBL 23. Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 PBL 24. Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 PBL 25. Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 PBL 26. Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet 27. Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget 28. Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, (även förbud som förenas med vite). 29. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, (även förbud som förenas med vite). 30. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked 31. Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 PBL 32. Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 PBL och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig 33. Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 PBL 34. Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa PBL 10 kap PBL 11 kap. 7 PBL 11 kap. 7 PBL 11 kap. 9 PBL 11 kap. 17 / / / / / PBL 11 kap PBL 11 kap PBL 11 kap PBL 11 kap PBL 11 kap. 34 PBL 11 kap. 35 PBL 11 kap. 39 PBL 12 kap och kommunens planoch bygglovtaxa / / / / / / / (ark) (ark)

20 Sida 20 av Plan- och byggförordningen mm (PBF) 1. Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar PBF (8 kap. 8 och 5 kap. 9 ) / 2. Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1994:25 H 1 med ändringar omtryckt i BFS 2006:26 H 10) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar / 3. Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem fullgör sina skyldigheter PBF 5 kap. 1-7 och kap. 3 (samt 11 kap PBL) / 4. Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 (om det finns särskilda skäl) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om Funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 1991:36, 4 / 5. Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt Boverkets byggregler, BFS 1993:57 BBR 1:22 / (ark) 6. Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryck 2010:28, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) BFS 2010:28, EKS 7, 2 /