Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)"

Transkript

1 DELEGATIONSBESLUT Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Inte heller delegeras ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Ej heller framställningar eller yttranden till fullmäktige eller yttranden med anledning av att nämndens beslut i sin helhet överklagats. Detsamma gäller föreläggande och förbud som förenas med vite. Sådana beslut ska avgöras av nämnden. 2 Delegering av befogenhet att besluta om tillstånd, godkännande, dispens och liknande innefattar, om inte annat sägs nedan, befogenhet att: - fatta beslut om såväl bifall som avslag, liksom med stöd av gällande författningar meddela villkor för beslutet. - inte vidtaga åtgärd i anledning av framförda klagomål eller av annan anledning 3 Delegering av befogenhet att besluta om föreläggande, förbud eller annan åtgärd innefattar även befogenhet att förordna att beslutet ska gälla utan hinder av att det överklagas. 4 Delegering av befogenhet att besluta om föreläggande, förbud eller annan åtgärd innefattar även befogenhet att där lagen så medger, begära den hjälp av polismyndighet som kan behövas för tillsynen, eller sända uppgift om beslut till inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregistret. 5 Beslut som fattas med stöd av delegation ska snarast anmälas till nämnden. Anvisningar för anmälan av delegationsbeslut redovisas i bilaga 1. Delegation till ordföranden Ordföranden får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL kap 6 36). Om ordföranden är förhindrad att närvara delegeras beslutsrätten till vice ordföranden. Delegation till chefen Nedan följer en förteckning över bygg- och miljönämndens delegation där beslutsrätten, med stöd av kommunallagen kap , delegeras till förvaltningschef eller chefen för respektive avdelning. Chefen får med stöd av kommunallagen kap 6 37 vidaredelegera beslutsrätten. I kolumn vidaredelegation anges sedan chefens beslut om vidaredelegation.

2 Sida 2 av 26 A. Administrativa ärenden m.m. 1. Personalärenden Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredele gation Delegation till förvaltningschef från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Förvaltningschefen har beslutanderätt för vissa personaladministrativa ärenden direkt från kommunstyrelsen och har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd. Delegation till bygg- och miljöchef och stadsarkitekt från bygg- och miljönämnden. 1. Beslut om anställning av personal (annan än byggmiljöchef och stadsarkitekt) Kommunstyrelsens delegationsordning, Personaladministrativa ärenden där kommunstyrelsen har en kommunövergripande beslutanderätt FC 2. Uppsägning av personal i samråd med FC 3. Företräda arbetsgivaren vid samverkan och förhandlingar 2. Ekonomiärenden Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredele gation 1. Beslut om anskaffning av varor, tjänster och entreprenader inom i budget anvisade medel och enligt godkända verksamhetsplaner 2. Avyttring av överbliven materiel 3. Utse attestanter inom avdelningen/förvaltningen / / / 4. Beslut att ej fullfölja krav /

3 Sida 3 av Övriga administrativa ärenden Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredele gation 1. Beslut att inte lämna ut allmän handling TF kap 2 14 / 2. Anföra och fullfölja besvär samt företräda och föra Byggoch miljönämndens talan inför domstolar eller myndigheter. 3. Ompröva beslut som fattats med stöd av delegation FVL Besluta att ompröva delegerat beslut som är uppenbart oriktigt eller då nya omständigheter framkommit. FVL Besluta att avvisa för sent inkommet överklagande FVL Beslut om att överklagande inkommit i rätt tid och överlämnande till prövande instans. FVL 24 och 25 / / / / /

4 Sida 4 av 26 B Myndighetsärenden Miljöbalken med förordningar 1. Allmänt I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegation av rätten att besluta i tillsynsärende befogenhet att: 1. Meddela föreläggande eller förbud MB 26 kap Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares adress 3. Besluta att sända beslut om föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet, till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret samt anmäla borttagande av anteckning 4. Besluta om ansökan till kronofogdemyndigheten om verkställighet av ett föreläggande eller förbud MB 26 kap 13. MB 26 kap 15. Efter samråd MC MB 26 kap 17 efter samråd med MC 5. Besluta att rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad MB 26 kap Besluta att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön, ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 7. Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen 8. Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen MB 26 kap 19. MB 26 kap 21. MB 26 kap Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället skall utföras av någon annan och att utse någon att göra denna undersökning om kostnaden för undersökningen inte överstiger kr. MB 26 kap Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess att undersökningen är slutförd 11. Besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar 12. Befogenhet att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser eller villkor i ett tillståndsbeslut. MB 26 kap 22 MB 28 kap 7 MB 24 kap 8

5 Sida 5 av Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1. Besluta om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i ärende om anmälan av annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut i anledning av anmälan om ändring av avloppsanordning Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut med anledning av anmälan eller tillsyn av avloppsanläggning, Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 200 personekvivalenter. MB kap 9 7 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i ärenden föranledda av lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Lokala Hälsoskyddsföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige Beslut i anledning av anmälan om att inrätta värmepumpsanläggning Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Besluta i tillsynsärenden angående - miljöfarlig verksamhet som har beteckningen C Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 22 - miljöfarlig verksamhet i övrigt 9. Beslut om föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt 27 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 1998: Beslut om föreläggande för verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet att söka tillstånd enligt miljöbalken 9 kap 6, Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut med anledning av anmälan om anordnande av gödselstad eller upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Beslut med anledning av anmälan av lokaler och anläggningar som avses i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38, SFS 1998:899.

6 Sida 6 av Beslut med anledning av tillsyn av byggnader och lokaler som avses i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45, SFS 1998: Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur 15. Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport MB kap 9 9 MB kap Avge yttranden till länsstyrelsen i anmälningsärende om miljöfarlig verksamhet i sådana ärenden som skall handläggas av länsstyrelsen, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avge yttrande till länsstyrelsen över förslag till kontrollprogram. 19. Avge yttranden till länsstyrelsen över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 20. Avge yttranden till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MB kap Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa. MB kap tredje stycket 3 Förorenade områden 1. Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap miljöbalken. 10 kap 2-7 miljöbalken 2. Besluta i tillsynsärende om vidtagande av åtgärder eller utredning med anledning av en allvarlig miljöskada som avses i 10 kap miljöbalken 3. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar 4. Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder 5. Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde MB kap 10 5 och 14 MB kap MB kap MB kap BC

7 Sida 7 av Täkter, jordbruksmark m.m. 1. Besluta i tillsynsärende angående jordbruk som avses i 12 kap 10 miljöbalken Förordning om tillsyn enligt miljöbalken, bilaga p B3 samt föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruksmark (SJVFS 2005:74) 2. Avge yttranden till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt MB kap 9 6a 3. Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering Förordning om miljöhänsyn i jordbruket 9 4. Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen i ärende angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligen kan komma att ändra eller skada naturmiljön MB kap 12 6 samt 9 förordning om täkter och anmälan för samråd, SFS 1998:904). 5. Kemiska produkter och biotekniska organismer 1. Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel SNFS 1997: Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel 3. Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga väskor. SNFS 1997:2 11 NFS 2003:24 4. Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 5. Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt. 6. Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer.

8 6. Avfall och producentansvar Sida 8 av Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall MB kap Besluta om dispens i övrigt från bestämmelserna i kommunens föreskrifter om avfallshantering 3. Besluta i ärende om anmälan och/eller tillsyn om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet Avfallsförordning Besluta i tillsynsärende angående: Hushållsavfall i övrigt Industriavfall Producentansvar Hantering av avfall i övrigt. 5. Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall och meddela föreläggande om sådan uppgiftsskyldighet. Avfallsförordningen Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter vid hanteringen av avfall Avfallsförordningen Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt vidtaga erforderliga förebyggande åtgärder MB 15 kap Avge yttranden till länsstyrelsen i ärenden om anmälan eller tillstånd till yrkesmässig transport av avfall eller farligt avfall eller annan hantering av avfall Avfallsförordning 26-33, 34-36, Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 1. Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om verksamhet eller åtgärd som kan medföra betydande miljöpåverkan Gäller ej om verksamheten är av större vikt för kommunen. 2. Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med miljökonsekvensbeskrivning MB 6 kap 4 MB 6 kap 5 3. Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende MB 6 kap 8 samt Förordningen om MKB 7

9 Sida 9 av Skydd av områden 1. Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller för områden som omfattas av skydd enlig 7 kap miljöbalken. 2. Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller enligt 8 kap miljöbalken. 3. Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt miljöbalken 7, 8 och 12 kap. 4. Beslut i anledning av anmälan, ansökan om tillstånd eller dispens eller i tillsynsärende enligt beslut om vattenskyddsområde MB kap Avge yttrande i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna Förordningen om områdesskydd Avge yttrande till länsstyrelsen MB kap 8 samt kap Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden avseende dispens från andra föreskrifter om områdesskydd Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken mm 23 samt Nationalparksförordning 5 8. Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om biotopskydd. Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 9. Besluta i ärenden enligt strandskyddslagstiftningen MB kap 7 9. Vattenverksamhet Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Deleg at Vidaredeleg ation 1. Avge yttrande till länsstyrelsen eller miljödomstolen i ärend MB kap 11 angående tillstånd till markavvattning

10 Sida 10 av Avgifter för prövning och tillsyn 1. Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken MB kap Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 3. Besluta om till vilken avgiftsgrupp i antagen taxa en viss verksamhet hör efter samråd med MC 11. Sanktioner m.m. Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Deleg at Vidaredelega tion 1. Besluta om miljösanktionsavgifter som inte överstiger kr 2. Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring att bidra till försäkringarna MB kap 30 3 MB kap 33 kap Smittskydd 1. Vidta de åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning samt låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner MB kap 9 15 Ordningslag (1993:1617) och lokal ordningsstadga Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredeleg ation 1. Avge yttrande till polismyndighet Förordning (1998:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Dele gat 1. Avge yttrande angående radonbidrag Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem 7 Vidaredeleg ation

11 Sida 11 av 26 Statens Jordbruksverks föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter; utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor (SJVFS 2009:6) Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredeleg ation 1.Godkänna plats för nedgrävning av häst och andra sällskapsdjur SJVFS 2009:6 23 och 27 Lag (1985:206) om viten Ärendegrupp/ärendetyp Lagrum Delegat Vidaredelega tion 1. Ansökan om utdömande av vite efter det att nämnden utfärdat ett vitesföreläggande i ärendet Lag om viten 6 Tobakslagen (SFS 1993:581) 1. Beslut om föreläggande och förbud som erfordras vid tillsyn av miljöer och lokaler enligt 2, 4 samt 20. TL 20 Strålskyddslagen (SFS 1988:220) 1. Besluta i ärenden om tillsyn av solarier enligt delegation från statens strålskyddsinstitut Strålskyddslagen Besluta med anledning av anmälan av solarium Strålsäkermyndighetens föreskrifter om solarier 8

12 Livsmedelslagen med förordningar och EG-förordningar om foder- och livsmedelslagstiftning C1 Livsmedelslagen (SFS 2006:804). Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation Sida 12 av 26 1 Meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas. (22 ) 2 Meddelande av förelägganden och förbud enligt 22 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite. (23 ) 3 Besluta att ta hand om en vara som 1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden, i strid med 10 eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller 2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22, om föreläggandet eller förbudet inte följs. (24 st 1) 4 Besluta att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 6 Livsmedelslagen. (24 st 2) 5 Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel. (25 ) 6 Besluta om rättelse på den felandes bekostnad om denne inte fullgjort sina skyldigheter. (26 ) 7 Beslut om att begära hjälp av polismyndigheten för tillsynen. (27 ) 8 Förordna att beslut som meddelats med stöd av livsmedelslagen skall gälla utan hinder av överklagande (33 )

13 Sida 13 av 26 C2 Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning. (8 ) 2 Besluta i ärende om godkännande eller registrerande av livsmedelsanläggning. (23 ) 3 Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. (24 st 1) 4 Besluta om krav på ersättning för kostnader som uppkommer till följd av åtgärder enligt 24. (34 ) C3 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Godkänna animalisk livsmedelsanläggning som omfattas av förordning (EG) nr 853/2004 samt villkorat godkännande. (8 ) 2 Registrera livsmedelsanläggning som omfattas av förordning (EG) nr 852 art 6.2 samt dricksvattenverksamhet och verksamheter som bereder, behandlar och bearbetar snus och tobak.(7 ) C4 Förordning (SFS 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Beslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift ( 5-6) 2 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. ( 11) 3 Beslut om avgift för godkännande och registrering ( 13-14) 4 Besluta om att sätta ner eller efterge kontroll avgift 10

14 Sida 14 av 26 C5 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Fastställande av kontrollprogram för egentillsyn (11 ) 2 Beslut om undantag från informationsskyldigheten (17 ) C6 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. (Artikel 28) 2 Besluta om godkännande av livsmedelsanläggning. Godkännandet får förenas med förbehåll (Artikel 31.2 c) 3 Besluta om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning samt förlängning av sådant godkännande. (Artikel 31.2 d) 4a Besluta om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. (Artikel 31.2 e och artikel 54.2 f) 4b Besluta om permanent upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. (Artikel 31.2 e och artikel 54.2 f) 5 Besluta om åtgärder vid bristande efterlevnad. (Artikel 54.2 a tom h) 6 Utförande av offentliga kontroller för att bekräfta eller undanröja misstankar eller tveksamheter samt beslut om att omhänderta sändning till dess att resultat erhållits av den offentliga kontrollen. (Artikel 18) C7 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Registrera livsmedelsanläggning (Artikel 6. 2)

15 Sida 15 av 26 C8 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Godkänna animalisk livsmedelsanläggning med eller utan förbehåll samt villkorat godkännande. (Artikel 4) C9 Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Besluta om att godkänna anläggning för animaliska livsmedel (Artikel 3.1 a) 2 Besluta om villkorat godkännande av anläggning för animaliska livsmedel. (Artikel 3.1 b) C10 Lag om foder och animaliska biprodukter (SFS 2006:805) Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas. (23 ) 2 Meddelande om förelägganden och förbud enligt 23 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite. (24 ) C11 Förordning (SFS 2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter Ärendegrupp/ärendetyp Delegat Vidaredelegation 1 Beslut om inklassning av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift ( 5, 6)

16 Sida 16 av 26 D Plan och bygglagen (PBL) mm 1. Plan- och bygglagen SFS 2010:900 med förordningar (PBL) 1. Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan 2. Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader 3. Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap. 5 PBL har väckts i byggnadsnämnden m2 4. Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap PBL i följande ärenden: a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked b) Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, hantverk eller industri. c) Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus som inte hänför sig till rad- eller kedjehusbebyggelse PBL 5 kap. 2 och 5 PBL 5 kap. 4 PBL 6 kap. 6 PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och / / / / / / d) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus / e) Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad. f) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader. g) Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser h) Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri i) Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende PBL 9 kap. 2 första stycket 3a) PBL 9 kap. 2 första stycket 3b) PBL 9 kap. 2 första stycket 3c) och 8 första stycket 2c) / / / / /

17 Sida 17 av 26 j) Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 PBL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser PBL 9 kap. 8 första stycket 2b) / Ark k) Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 / l) Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p 2) fasta cisterner (p 4), samt murar och plank (p 7) PBL 9 kap. 8 första stycket 1 och 16 kap. 7 samt PBF 6 kap. 1-2 / m) Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar PBL 9 kap. 8 första stycket 1 och 16 kap. 7 samt PBF 6 kap. 3-4 / 5. Beslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 34 PBL, dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning PBL 9 kap 10 / 6. Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 PBL PBL 9 kap / 7. Bygglov för åtgärder som inte kräver lov PBL 9 kap 14 / 8. Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap st. ej ska ske, då särskilda skäl för det föreligger 10. Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna 11. Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 33 PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen. PBL 9 kap 19 / PBL 9 kap PBL 9 kap. 27 PBL 9 kap 33 /ST ARK i samråd med ordf. BMN /

18 Sida 18 av Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick PBF 6 kap. 10 / 13. Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats. PBL 10 kap. 4 / efter samråd med stark 14. Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag PBL 10 kap. 13 / 15. Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 inte behövs något tekniskt samråd PBL 10 kap. 22 första stycket 1 / 16. Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 PBL inte behövs något tekniskt samråd PBL 10 kap. 22 första stycket 2 / 17. Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga PBL 10 kap / - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs 18. Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag PBL 10 kap. 13 / 19. Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden PBL 10 kap. 27 och 11 kap. 8 / 20. Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan PBL 10 kap. 18 / 21. Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen PBL 10 kap 29 /

19 Sida 19 av Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap PBL 23. Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 PBL 24. Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap. 7 PBL 25. Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 PBL 26. Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet 27. Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget 28. Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, (även förbud som förenas med vite). 29. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, (även förbud som förenas med vite). 30. Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked 31. Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap. 34 PBL 32. Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 PBL och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig 33. Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 19, 21 eller 22 PBL 34. Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa PBL 10 kap PBL 11 kap. 7 PBL 11 kap. 7 PBL 11 kap. 9 PBL 11 kap. 17 / / / / / PBL 11 kap PBL 11 kap PBL 11 kap PBL 11 kap PBL 11 kap. 34 PBL 11 kap. 35 PBL 11 kap. 39 PBL 12 kap och kommunens planoch bygglovtaxa / / / / / / / (ark) (ark)

20 Sida 20 av Plan- och byggförordningen mm (PBF) 1. Beslut av om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar PBF (8 kap. 8 och 5 kap. 9 ) / 2. Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 18 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 19 Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. 4-5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1994:25 H 1 med ändringar omtryckt i BFS 2006:26 H 10) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar / 3. Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem fullgör sina skyldigheter PBF 5 kap. 1-7 och kap. 3 (samt 11 kap PBL) / 4. Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 (om det finns särskilda skäl) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om Funktionskontroll av ventilationssystem, BFS 1991:36, 4 / 5. Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt Boverkets byggregler, BFS 1993:57 BBR 1:22 / (ark) 6. Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt Boverkets föreskrifter 2008:8, omtryck 2010:28, om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) BFS 2010:28, EKS 7, 2 /

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

Delegationsordning. Miljö-Hälsa

Delegationsordning. Miljö-Hälsa Delegationsordning Miljö-Hälsa Antagen av Miljö- och byggnämnden 2010-09-08, MBN 110 Reviderad 2011-06-22, MBN 72 2 Innehåll Förutsättningar...4 Ersättare..4 Avrapportering...4 Administrativa ärenden...5

Läs mer

Skydd av naturen (7 kap.)...8. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.)...9

Skydd av naturen (7 kap.)...8. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.)...9 Mbn 27/2009 Delegationsordning för Miljö- och Byggnadsnämnden sid. 1 (28) Innehåll Förutsättningar...4 Avrapportering...4 Administrativa ärenden...5 Allmänna ärenden...5 Personalärenden...5 Upphandlingsärenden...5

Läs mer

Byggnadsnämnden. Allmänt 1

Byggnadsnämnden. Allmänt 1 Byggnadsnämnden Delegationsordning Antagen av BN den 5 oktober 2010, 155 Reviderad 2014-09-24 160 Innehållsförteckning: Sid: Allmänt 1 MYNDIGHETSÄRENDEN Plan- och bygglagen 2 Fastighetsbildningslagen 5

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Ockelbo Kommun Bygg- och Miljönämndens delegeringsordning 2010-05-07 Rev (Z. Personalärenden): 2010-08-06

Ockelbo Kommun Bygg- och Miljönämndens delegeringsordning 2010-05-07 Rev (Z. Personalärenden): 2010-08-06 1 Ockelbo Kommun Bygg- och Miljönämndens delegeringsordning 2010-05-07 Rev (Z. Personalärenden): 2010-08-06 A. Allmänt B. Miljöbalken C. Plan- och bygglagen D. Anläggningslagen E. Fastighetsbildningslagen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28)

Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28) Svedala Kommuns 4:07 Författningssamling 1(28) antagen av bygg- och miljönämnden 2002-09-19, 85, med viss ändring Gäller från av bygg- och miljönämnden 2003-04-10, 31, 2004-10-14, 119, 2002-10-24 2005-03-10,

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden Delegationsordning för miljö- och byggnämnden Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-02-12, 8 Träder i kraft 2013-03-01 Delegation Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen (1991:900) beslutar miljö- och byggnämnden

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Mats Rydström, miljöchef Jan-Erik Lundberg, räddningstjänsten 10 Mattias Persson, Plan- och fastighetschef 9

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Mats Rydström, miljöchef Jan-Erik Lundberg, räddningstjänsten 10 Mattias Persson, Plan- och fastighetschef 9 Jävsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.20 Beslutande Ersättare saknas för Bo Guldbrandsson (S) Ersättare saknas för Anders Holt

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 2013-01-31 1-2 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-01-31, kl 08.30-09:10 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2013-01-21 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 21 januari 2013, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden ... modell plan policy regel delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samhällsbyggnadsnämnden Beslutandedatum: 2014-10-23

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

1 Cirkulärnr: 1999:16 Diarienr: 1999/0132

1 Cirkulärnr: 1999:16 Diarienr: 1999/0132 1 Cirkulärnr: 1999:16 Diarienr: 1999/0132 Handläggare: Sektion/Enhet: Germund Persson Civilrättssektionen Datum: 1999-01-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Miljö/hälsoskydd Plan, stadsbyggnad,

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C. 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ärendegrupp A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN

SALA KOMMUN. ~~ s;\~ a KS 2013/9/6. Kommunstyrelsens förvaltning ~KOMMUN. Ink. 2013-11- 1 9. Delegationsordning REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN ~~ s;\~ a KS 2013/9/6 ~KOMMUN SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-11- 1 9 REVIDERAD 2013- KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL ALLMÄNT OM DELEGATION...4 Vad kan man delegera?...... 4 Till vem kan kommunstyrelsen

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer