DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING"

Transkript

1 Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden 2 4 Utbildning gällande nämnden 3 5 Taxor 3 6 Handräckning från polis resp. kronofogde 3 7 Förvaltningslag (1986:223) 3 8 Kommunallag (1991:900) 3 9 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 4 10 Miljöbalk (1998:808) med tillhörande förordningar 4 11 EG-förordning Nr om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad 11 av foder- och livsmedelslagstiftningen 12 Strålskyddslag (1988:220) Ordningslag (1993:1617) Alkohollag (1994:1738) Tobakslag (1993:581) Bilskrotningsförordning (1975:348) Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem Terrängkörningsförordning (1978:594) Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner Förordning (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning Begravningslag (1990:1144) Begravningsförordning (1990:1147) Lag (1966:742) om hotell och pensionatsrörelse Plan- och bygglag (2010:900) Plan- och byggförordningen mm Boverkets byggregler Eurokoder Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) Fastighetsbildningslag (1970:988) Anläggningslag (1973:1149) Ledningsrättslag (1973:1144) Lag om lägenhetsregister (2006:378) 21

2 BESLUT Rätten att fatta beslut, avge yttrande och övrig ärendehantering som kräver delegation vidaredelegeras från miljö- och byggnadschef för Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning till befattningshavare i enlighet med denna delegationsordning. Beslutet gäller från Beslutet fattas med stöd av beslut 94/2009, 44/2011, 56/2011, 106/2011, 48/2012 från Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd samt med stöd av Kommunallag (1991:900) 6 kap. 33 och 37 om delegering. Anna Kuylenstierna 1 ÖVERGRIPANDE Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till en annan så att denne beslutar i nämndens ställe. Delegaten redovisar sedan tillbaka till nämnden. I 6 kap Kommunallagen framgår hur beslutanderätt kan delegeras. Anmälan av delegationsbeslut ska vara skriftligt dokumenterade. 1 Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande. 2 Beslutsrätt att utfärda fullmakter att föra nämndens talan är delegerat till ordförande, med 1:e och 2:e vice ordförande som ersättare i nämnd ordning. 3 Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 3.1 Besluta att lämna klagomål utan åtgärd. 3.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegationsbeslut. 3.3 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut. 4 Rätt att avge yttrande i ärende, remisser mm som avser nämndens verksamhetsområde och som inte anges under andra punkter i denna delegationsordning är delegerat till. 5. en äger alltid rätt att inträda som ersättare för hos denne underställd personal och har rätt att besluta i samtliga ärenden som anges i detta dokument, med undantag för delegerade beslut till ordförande och kommundirektör. I kolumnen Delegat anges den lägsta nivån på tjänsteman som delegerats beslutsrätt. Där beslutsrätten delegeras till enhetschef anges detta som enhetschef inom respektive ansvarsområde oavsett titel. Delegationsrätt delegeras enligt följande definitioner: Enhetschefer Enhetschefer äger alltid rätt att inträda som ersättare för hos denne underställd personal. Beslut får fattas av miljöchef Stadsingenjör Beslut får fattas av stadsingenjör Arkitekt Beslut får fattas av arkitekt, 1:e Byggnadsinspektör Beslut får fattas av Bygglovshandläggare Byggnadsinspektör Naturvårdshandläggare Beslut får fattas av arkitekt, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, Beslut får fattas av byggnadsinspektör, Beslut får fattas av miljöinspektör Beslut får fattas av kommunekolog, miljöinspektör med ansvar för naturvårdsfrågor 1

3 2 PERSONALÄRENDEN Anställa personal inom förvaltningen samt besluta om anställningsförhållanden i övrigt för personalen Tillsammans med personalchefen med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare inom förvaltningen. Tillsammans med personalchefen förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning och förhandlingsrätt inom förvaltningen. Tillsammans med personalchefen eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare inom förvaltningen. Tillsammans med personalchefen handlägga frågan om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare inom förvaltningen. 3 AVTAL- OCH UPPHANDLINGSÄRENDEN I sådana mål och ärenden, där det ankommer på miljö- och byggnadsnämnden att föra kommunernas talan på kommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal inom miljö- och byggförvaltningens ansvarsområde. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på miljö- och byggnadsnämnden att föra kommunernas talan på kommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal inom miljöenhetens ansvarsområde, inom plan- och byggenhetens ansvarsområde samt inom kart- och mätenhetens ansvarsområde. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på miljö- och byggnadsnämnden att föra kommunernas talan på kommunernas vägnar träffa överenskommelse efter rättslig åtgärd avseende dröjsmålsränta med gäldenär samt att avskriva ärenden som är föremål för långtidsbevakning. Utse förhandlare, beslutsattestanter, anbudsöppnare och utanordnare inom Västmanland-Dalarna miljöoch byggnadsnämnds verksamhet: 2 Enhetschef inom sitt respektive ansvarsområde 1) För nämnden Ordförande Ersättare: 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 2) För förvaltningen och nämnden Ersättare: Ordförande 3) Personalknutna ärenden för Miljö- och Kommundirektör byggnadschef

4 4 UTBILDNING GÄLLANDE NÄMNDEN Deltagande i utbildning, kurs eller konferens med lön/arvode för nämndens ledamöter och ersättare. Ordföranden Ersättare: 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande Deltagande i utbildning, kurs eller konferens med lön/arvode för nämndens ordförande. 1:e vice ordförande Ersättare: 2:e vice ordförande 5 TAXOR Rätt att debitera avgift enligt, av kommunfullmäktige fastställd, taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Bygglovshandläggare, miljöinspektör, naturvårdshandläggare Besluta att höja, sätta ner eller efterskänka avgift i enstaka fall enligt, av kommunfullmäktige fastställd, taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, när det finns särskilda skäl. Enhetschefer inom sitt respektive ansvarsområde 6 HANDRÄCKNING FRÅN POLIS resp. KRONOFOGDE 28 kap 1, 6 och 8 Miljöbalken, 11 kap 9 och 39 Plan-och bygglagen, 62 Smittskyddslagen, 27 Livsmedelslagen, 27 Lag om foder och animaliska biprodukter 31 Strålskyddslagen 25 Lag om energideklaration för byggnader Besluta att begära polishandräckning vid tillsyn, offentlig kontroll, inspektioner, besiktningar mm av skilda verksamheter. Besluta att begära hjälp av polismyndighet resp. Kronofogdemyndighet för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder. Bygglovshandläggare, miljöinspektör, naturvårdshandläggare 7 FÖRVALTNINGSLAG (1986:223) 24 Besluta om att avvisa för sent inkommet överklagande. Ersättare: enhetschefer inom sitt respektive ansvarsområde 8 KOMMUNALLAG (1991:900) 6 kap 36 BRÅDSKANDE ÄRENDEN Ordförande Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas: 1. Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens beslut eller avge yttrande inom föreskrivna tidsfrister. 2. Besluta om föreläggande och förbud med vite eller förordna om rättelse på den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt ansöka om verkställighet eller särskild handräckning Ersättare: 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 3

5 3. Besluta i sådana ärenden som annars åligger nämnden där det är av stor vikt för ärendets handläggning. 9 OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAG (2009:400) 18 kap. o 30 kap. Beslut gällande sekretess enligt 18 kap. 1 o 3, samt 30 kap. 28 Ersättare: enhetschefer inom sitt 6 kap. 3 Utövande av myndighetens (nämndens) beslutanderätt vad gäller prövning av en anställds beslut att vägra lämna ut handling eller utlämnande med förbehåll. 10 MILJÖBALK (1998:808) MED TILLHÖRANDE FÖRORDNINGAR respektive ansvarsområde Ersättare: Ordförande ALLMÄNT Tillsyn 24 kap 8 Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att besluta att på ansökan av tillståndsinnehavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut 26 kap 9 Besluta att meddela föreläggande utan vite. 26 kap 9 Besluta att meddela förbud utan vite. 26 kap 9 och 14 Besluta att förena förelägganden eller förbud med vite om högst kr i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst kr/överträdelse eller kr/månad som föreläggandet inte åtlytts etc. 26 kap 13 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress 26 kap 15 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret 26 kap 19 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder 26 kap 21 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen 26 kap 22 1:a st 1:a o 2:a meningen Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen 26 kap 22 1:a st 3:e meningen Besluta att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan undersökning om kostnaden för undersökningen inte överstiger kr. 4

6 26 kap 22 3:e st Besluta att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd. 28 kap 7 Vid brådskande ärenden besluta att meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar. Yttra sig till Länsstyrelsen i frågor där verksamhetsutövaren begär att tillstånd ska upphävas utifrån att verksamheten inte längre är tillståndspliktig. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR OCH ANNAT BESLUTSUNDERLAG (6 kap Miljöbalken) Yttranden 6 kap 4 3:e st Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 6 kap 5 Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med miljökonsekvensbedömning 6 kap 8 MB, 6 Fo. (1998:905) om MKB Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende (Anm. denna punkt avser yttranden som i förekommande fall bara avges över MKB:n). SKYDD AV OMRÅDEN (7 kap Miljöbalken) Tillstånds/dispensbeslut 7 kap 7, 9 och 10 Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för naturreservat, kulturreservat och naturminne 9 Fo. om områdesskydd Besluta i ärende om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för djur- och växtskyddsområde 7 kap 18b Dispens från strandskyddsbestämmelserna för Arkitekt komplementbyggnader på ianspråktagna tomtplatser och för mindre transformatorstationer, pumpstationer och andra liknande byggnader, samt för bostadshus och fritidshus i de fall de utgör ersättning för motsvarande byggnader som rivs. 7 kap 18b Dispens från strandskyddsbestämmelserna i enlighet med bindande förhandsbesked, enligt 9 kap 17, 18,20,39 Plan- och bygglagen (2010:900). Arkitekt 7 kap 18b Dispens från strandskyddsbestämmelserna för mindre bryggor, mindre anläggningar samt för schaktning och fyllning utan samband med byggnadsarbeten. 7 kap 22 Besluta i ärende om tillstånd utifrån föreskrifter meddelade för vattenskyddsområde. Ersättare: naturvårdshandläggare Ersättare: naturvårdshandläggare Naturvårdshandläggare 5

7 Tillsynsärenden 7, 8 och 12 kap Besluta i tillsynsärende angående skötsel av jordbruksmark enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken. 7 kap Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller för områden som omfattas av skydd enligt 7 kap Fo. (1998:900) om tillsyn enligt MB, Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen, Bilaga, punkt A17a Fo. (1998:900) om tillsyn enligt MB, Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen, Bilaga, punkt A17a Besluta i tillsynsärenden angående strandskyddsområden när överträdelsen avser åtgärder där även Plan- och bygglagen berörs. Besluta i tillsynsärenden angående strandskyddsområden när överträdelsen avser åtgärder där inte Plan- och bygglagen berörs. 8 kap Besluta i tillsynsärende angående åsidosättande av föreskrifter som gäller enligt 8 kap. miljöbalken. Naturvårdshandläggare Bygglovshandläggare Naturvårdshandläggare Naturvårdshandläggare Yttranden 23 Fo. (1998:1252) om Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående Naturvårdshandläggare områdesskydd, 5 dispens från föreskrifter om områdesskydd nationalparksfo (1987:938) 23 Fo. (1998:1252) om områdesskydd 6 Fo. (1998:1252) om områdesskydd Avge yttrande i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna Avge yttrande till Skogsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om biotopskydd. 7 kap. Miljöbalken Avge yttrande till annan kommunal nämnd som prövar ärende om dispens från föreskrifter om områdesskydd. Naturvårdshandläggare Naturvårdshandläggare Naturvårdshandläggare MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD (9 kap Miljöbalken) Tillstånds/dispensbeslut 13 1:a o 2:a st Fo. (1998:899) om MFV och HS 13 1:a o 2:a st Fo. (1998:899) om MFV och HS Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning 22 kap 25 3:e st Besluta om villkor av mindre betydelse som miljödomstol eller länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt tillsynsmyndigheten att fastställa 6

8 Tillstånds/dispensbeslut enligt lokala föreskrifter 13 1:a o 2:a st Fo. Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan (1998:899) om MFV och avloppsanordning än till vilken vattentoalett är HS ansluten inom vissa delar av kommunen (Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Avesta kommun 2, Fagersta kommuns författningssamling nr 55 Lokala hälsoskyddsföreskrifter 1, Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Norbergs kommun 1 ) 17 Fo. (1998:899) om MFV och HS samt, Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner Besluta i ärende om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten Tillsynsärenden 9 kap 9 Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur Miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken Fo. (1998:899) om MFV och HS Miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken Besluta i tillsynsärenden angående hälsoskydd och miljöskydd Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen A, B eller C samt miljöfarlig verksamhet i övrigt. 26 kap 20 Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport. 40 3:e st FO (1998:899) om MFV och HS Meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Yttranden m.m. 19 kap 5, 22 kap 1, 22 kap 10 Avge yttrande till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. 9 kap 5 2:a st samt 21, 22 och 26 Fo. (1998:899) om MFV och HS Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 24 kap 8 Avge yttrande till länsstyrelsen och Miljödomstolen vid ändring eller upphävande av villkor i befintligt tillstånd 24 kap 5, 16 kap 2 Avge yttrande till länsstyrelsen eller miljödomstolen vid omprövning av tillstånd eller i ärenden om ändringstillstånd 7

9 9 kap 6, 19 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen och miljödomstolen i prövningsärenden efter att nämnden avgivit yttrande och prövningsmyndigheten åter sänt ärendet för yttrande beroende på att någon annan remissinstans yttrat sig eller att bolaget bemött yttranden FÖRORENADE OMRÅDEN (10 kap Miljöbalken) Tillsynsärenden 10 kap MB, 28 Fo. (1998:899) om MFV och HS 10 kap. 8 1:a st miljöbalken 10 kap 2-4 miljöbalken Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap. miljöbalken Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig för efterbehandling att utreda föroreningar Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är efterbehandlingsansvarig att utföra och bekosta efterbehandlingsåtgärder i samråd med Yttranden m.m. 28 Fo. (1998:899) om MFV och HS Avge yttrande till länsstyrelsen vid anmälan om efterbehandlingsåtgärder angående vidtagande av åtgärder inom förorenade områden som avses i 10 kap. miljöbalken 3 Fo. (1998:930) om miljöriskområden Avge yttrande till länsstyrelsen om samråd avseende förklaring av område som miljöriskområde VATTENVERKSAMHET (11 kap Miljöbalken) Yttrande 11 kap 9 a o 9b Avge yttrande till berörd myndighet i ärende angående anmälan om vattenverksamhet och tillstånd för markavvattning. Naturvårdshandläggare JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET (12 kap Miljöbalken) Tillsyn 9 Fo. (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket Besluta i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering Yttrande 12 kap 6 miljöbalken samt 9 Fo. (1998:904) om täkter och anmälan för samråd Avge yttrande till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen Naturvårdshandläggare i ärende angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att ändra eller skada naturmiljön. 8

10 KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER (14 kap Miljöbalken) Tillstånds/dispensbeslut 14 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel Tillsyn 11 Naturvårdsverkets Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska föreskrifter om spridning bekämpningsmedel av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (SNFS 2003:24) Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 14 kap Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt 14 kap 25 samt Fo. (1998:944) om förbud mm i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Rätt att uttaga varuprov av kemisk produkt som saluhålls: om produkten är felmärkt enligt kemikalieinspektionens regler, eller säljs trots att försäljningen är förbjuden Yttranden 14 kap Avge yttrande till berörda myndigheter i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärts med avseende på kemiska produkter eller biotekniska organismer. AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR (15 kap Miljöbalken) Tillstånds/dispensbeslut 18 3:e och 4:e st Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall 15 AvfallsFo (2001:1063) Besluta i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall 9

11 Respektive kommun i Avesta, Fagersta och Norbergs föreskrifter om avfallshantering eller renhållningsordning Besluta om dispens eller undantag från bestämmelserna i lokal renhållningsordning. Tillsyn 38 AvfallsFo (2001:1063) Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet 15 kap Besluta i tillsynsärende angående: 1. hushållsavfall i övrigt 2. industriavfall 3. producentansvar 4. hantering av avfall i övrigt. 15 kap 16 miljöbalken och 13, 45 AvfallsFo (2001:1063) 51 AvfallsFo (2001:1063) Begära uppgifter av den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till eller omhändertar annat avfall än hushållsavfall och meddela föreläggande om sådan uppgiftsskyldighet. Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter vid hanteringen av avfall. 15 kap 30 Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt vidta erforderliga förebyggande åtgärder 15 kap Besluta i tillsynsärende om dumpning av avfall. Yttranden 26 AvfallsFo (2001:1063) Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig transport av avfall 26, 27 AvfallsFo (2001:1063) Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt tillstånd till transport avfall eller av farligt avfall. SANKTIONER M.M. (28-33 kap Miljöbalken) MB 30 kap samt Fo. om miljösanktionsavgift (1998:950), bilaga pkt Besluta om miljösanktionsavgift då föreskrivna krav på kontrollintervall ej uppfylls. MB 30 kap samt Fo. om miljösanktionsavgift (1998:950), bilaga pkt Besluta om miljösanktionsavgift vid försenad rapportering från läckagekontrollerna. 10

12 11 EG-FÖRORDNING NR OM OFFENTLIG KONTROLL FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KONTROLLEN AV EFTERLEVNAD AV LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning Art 31.1 a) och b) samt artikel 6.2 i EGförordning Besluta i ärenden avseende registrering av livsmedelsanläggning. 852/2004, 23 livsmedelsförordningen Art 31.2 c), 23 livsmedelsförordningen Besluta i ärenden avseende godkännande av livsmedelsanläggning. Art 31.2 a), EGförordning 854/2004 samt animaliskt livsmedel Besluta i ärende om godkännande av anläggning för art 60 3) EG-förordning, 23 livsmedelsförordningen Art 31.2 d), EGförordning, 23 livsmedelsanläggning. Besluta i ärenden om villkorat godkännande av livsmedelsförordningen Art 3.1. b) EG-förordning Besluta i ärende om villkorat godkännande för 854/2004, samt art 60 3) animaliskt livsmedel. EG-förordning, 23 livsmedelsförordningen Art 31.2 e) EG-förordning Besluta om tillfälligt upphävande av godkännande, 24 av livsmedelsanläggning. livsmedelsförordningen Art 31 EG-förordning. Art 4 i EGförordning 853/2004 Besluta om permanent upphävande av godkännande av anläggning när verksamheten upphör Fastställande av egenkontroll 11 Beslut om fastställande av provtagningspunkter dricksvattenföreskrifterna samt frekvensen av normal respektive utvidgad LIVSFS 2005:10 kontroll av dricksvatten. Åtgärder vid bristande efterlevnad mm Livsmedel 22 livsmedelslagen Besluta att meddela de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletterats av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas. 22 livsmedelslagen Besluta att meddela de förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletterats av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas. 11

13 23 livsmedelslagen Beslut att förena förelägganden och förbud med vite om högst kr i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst kr/överträdelse eller 5000 kr/månad som föreläggandet inte åtlytts etc., enligt 22 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletterats av livsmedelslagen 8 livsmedelsförordningen Besluta om skyldighet att genomgå läkarundersökning 24 livsmedelslagen Beslut att ta hand om vara som a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller, b) avses med ett föreläggande eller förbud enligt 22 om föreläggandet eller förbudet inte följs. 24 livsmedelslagen Besluta om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 livsmedelslagen. Art 54.2 a) EG-förordning Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses, vara nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs. Art b) EGförordning, Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och import eller export av livsmedel Art 54.2 c) EG-förordning Beslut om att beordra att livsmedel a) ska återkallas eller dras tillbaka från marknaden b) ska destrueras Art 54.2 d) EG-förordning Besluta i ärenden avseende tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för. Art 54.2 e) EG-förordning Besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. Art 54.2 e) EG-förordning Besluta om att under högst 3 dygn avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget. Art 54.2 e) EG-förordning Besluta om att förbjuda driften av det berörda företaget tills en komplett anmälan om registrering eller ansökan om godkännande inkommer. Art f) EG-förordning Beslut om att tillfälligt återkalla anläggningens godkännande. 12

14 Art g) EGförordning Art h) EGförordning Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EGförordning för sändningar från tredjeländer. Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade. 25 livsmedelslagen Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel. 26 livsmedelslagen Besluta om rättelse på den felandes bekostnad 33 livsmedelslagen Besluta om att beslutet ska gälla även om det överklagas. Åtgärder vid bristande efterlevnad. Animaliska biprodukter 23 lag om foder och animaliska biprodukter Besluta att meddela de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletterats av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas. 23 lag om foder och animaliska biprodukter 24 lag om foder och animaliska biprodukter Besluta att meddela de förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG- bestämmelser som kompletterats av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas. Besluta att förena förelägganden och förbud med vite om högst kr i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst kr/överträdelse eller kr per månad som föreläggandet inte åtlytts etc., enligt 23 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen. 25 första stycket lag om foder och animaliska biprodukter Beslut att ta hand om vara som har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 7 och 8, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 och 11 eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt avses med ett föreläggande eller förbud enligt 23 om föreläggande eller förbudet inte följs. 25 andra stycket lag om foder och animaliska biprodukter 26 lag om foder och animaliska biprodukter Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens bekostnad Beslut om rättelse på den felandes bekostnad 13

15 Art 19.1 EG-förordning Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer med bestämmelserna i foder- eller livsmedelslagstiftningen samt beslut om att a) Förordna om att livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder. b) Beträffande livsmedel som redan släppts ut på marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder som anges ovan vidtas. Art 19.2 EG-förordning Art 18 EG-förordning Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors hälsa. Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i enlighet med art och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med art 17, a) se till att det återkallas och omhändertas och b) att det därefter antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art 21. Beslut om att omhänderta en sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m. Avgifter 5-6 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Artikel 3 EG-förordning Beslut om riskklassificering av livsmedelsföretag vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift Beslut om att justera kontrolltid genom att öka eller sänka kontrolltiden vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift 11 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel samt art. 28 EGförordning förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 18 förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Beslut om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. Beslut om avgift för godkännande och registrering Beslut om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar 14

16 34 livsmedelsförordningen (2006:813) 5-6 förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter Beslut om ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer till följd av åtgärder i samband med omhändertagande av vara enligt 24 livsmedelslagen. Beslut om inklassning av verksamheter som befattar sig med animaliska biprodukter vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift. 12 STRÅLSKYDDSLAG (1988:220) Tillsyn 31 Begära upplysning eller handlingar som behövs för tillsynen. Besluta i andra tillsynsärenden angående strålskyddet. 32 Meddela föreläggande (utan vite). 32 Meddela förbud (utan vite). 33 Omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar eller anläggningar för att förebygga olovligt brukande. 34 Besluta att förena förelägganden eller förbud med vite om högst kr i varje enskilt ärende eller löpande vite om högst kr/överträdelse eller kr/månad som föreläggandet inte åtlytts etc. Miljö- och Byggnadschef 13 ORDNINGSLAG (1993:1617) 3 kap 2 Avge yttrande till polismyndighet 14 ALKOHOLLAG (1994:1738) Avge yttrande i alkoholärenden. 15 TOBAKSLAG (1993:581) Besluta om föreläggande utan vite Besluta om förbud utan vite. 16 BILSKROTNINGSFÖRORDNING (1975:348) 2 Yttrande till länsstyrelsen om auktorisation för bilskrotar 17 FÖRORDNING (1988:372) OM BIDRAG TILL ÅTGÄRDER MOT RADON I EGNA HEM 7 Avge yttrande till länsstyrelsen. 18 TERRÄNGKÖRNINGSFÖRORDNING (1978:594) 12 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om undantag från förbud enligt 1 terrängkörningslagen. Naturvårdshandläggare 15

17 19 LAG (1998:1707) OM ÅTGÄRDER MOT BULLER OCH AVGASER FRÅN MOBILA MASKINER 7-10 Besluta i tillsynsärenden, med rätt att meddela föreläggande Besluta i tillsynsärenden, med rätt att meddela förbud. 20 FÖRORDNING (2001:1084) OM BULLER FRÅN VISS UTOMHUSUTRUSTNING 9 Besluta i tillsynsärenden, med rätt att meddela föreläggande. 9 Besluta i tillsynsärenden, med rätt att meddela förbud. 21 BEGRAVNINGSLAG (1990:1144) 6 kap 1-2 Avge yttrande angående flyttning av gravsatt stoft. 22 BEGRAVNINGSFÖRORDNING (1990:1147) 30 Avge yttrande angående tillstånd att utströ aska efter avliden person 23 LAG (1966:742) OM HOTELL OCH PENSIONATSRÖRELSE 24 PLAN- OCH BYGGLAG (2010:900) Avge yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse., bygglovshandläggare Paragraf Beslutsrätt Huvuddelegat Gemensamma bestämmelser PBL 5 kap Delegeringen innefattar rätt: att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick (9 kap. 21 första stycket PBL) att avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap 21 1:a st är så ofullständig att den inte kan prövas i sak (9 kap 2:a st PBL) att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 resp. 27 förvaltningslagen 5 kap 4 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader Delegat Delegat Enhetschef Plan & Bygg 16

18 5 kap 11 Beslut om samråd om program för detaljplaner och om detaljplaner och områdesbestämmelser Enhetschef Plan & Bygg PBL 6 kap 6 kap 6 Beslut att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap. 5 PBL har väckts i byggnadsnämnden PBL 9 kap 9 kap 2, 3 och 8 Bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av alla typer av byggnader och anläggningar inom områden med detaljplan och områdesbestämmelser. Enhetschef Plan & Bygg 9 kap 2 1:a st 1 och 2 Bygglov inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked (9 kap 17 ) 9 kap 2 1:a st 1 och 2 Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea, användningssätt eller medgiven mindre avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser. 9 kap 2 Bygglov för tillbyggnad eller annan ändring av alla typer av byggnader utanför område med detaljplan. 9 kap 2 1:a st 1 och 2 Bygglov för ny- eller tillbyggnad eller annan ändring av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförliga byggnader. 9 kap 2 1:a st 3b) Bygglov för sådana ändringar av byggnader som innebär inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. 9 kap 8 1:a st 1 och 16 kap 7 samt PBF6 kap 1-2 Bygglov för nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2), fasta cisterner (p. 4), samt murar och plank. 9 kap 8 Bygglov för uppförande av radio- eller telemaster eller torn. 9 kap 8 Bygglov för anordnande eller ändring av parkeringsplatser utomhus. 9 kap 8 Bygglov för att väsentligt ändra anläggningar 9 kap 2 och 8 1:a st 2b) 9 kap 2 1:a st 3c) och 8 1:a st 2c) Bygglov för ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap 13 i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser. Bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial, eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. 9 kap 2 Bygglov för kompletteringsåtgärder. 9 kap 8 1:a st 1 och 16 kap 7 samt PBF6 kap 3-4 Bygglov för uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar. 17

19 9 kap 10 Rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i Plan- och bygglagen 9 kap 34, dock inte rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning 9 kap Marklov inom ramen för föreskrifterna i Plan- och Bygglagen 9 kap kap 14 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov. 9 kap 19 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap kap 24 Beslut om att samordning med miljönämnd enligt 9 kap 24 1 stycket inte ska ske, då särskilda skäl för det föreligger. 9 kap 27 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 9 kap 31 och 35 2:a st Beslut om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31c respektive 9 kap. 35 andra stycket PBL (liten avvikelse mm). 9 kap 33 Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 33 PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanerbestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller om åtgärden har ringa påverkan på PBL 10 kap PBF 6 kap 10 omgivningen. Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 PBF är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick 10 kap 4 Beslut om att ett byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats. 10 kap 13 Beslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 10 kap 18 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. 10 kap 22 1:a st 1 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap 14 inte behövs något tekniskt samråd. 10 kap 22 1:a st 2 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 PBL inte behövs något tekniskt samråd 10 kap Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs 10 kap 27 och 11 kap 8 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök / besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med

20 påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av nämnden 10 kap 29 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 10 kap Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap PBL 11 kap 11 kap 7 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap kap 17 Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet. 11 kap 17 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget. 11 kap 19 Förelägga om att vidta åtgärd. 11 kap 20 Föreläggande att inom viss tid vidta rättelse. 11 kap Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, även förbud som förenas med vite. 11 kap 33 1 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, även förbud som förenas med vite. 11 kap 33 2 Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked. 11 kap 34 Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap kap 35 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 PBL och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig. 25 PLAN OCH BYGGFÖRORDNINGEN MM Paragraf Beslutsrätt Huvuddelegat Hissar PBF 8 kap 8 och 5 kap Beslut om särskild besiktning av hissar och andra 9 motordrivna anordningar. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 1994:25 H 1 med ändringar Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap 18 Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap 19 omtryckt i BFS 2006:26 H 10) om hissar Beslut om användningsförbud för hissar och andra och vissa andra motordrivna anordningar med tillämpning av motordrivna anordningar bestämmelserna i 3 kap 4-5 Ventilationskontroll PBF 5 kap 1-7 och kap 3 (samt 11 kap PBL) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om Funktionskontroll av Ventilationssystem, BFS 1991:36, 4 Besluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem. Beslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 (om det finns särskilda skäl). 19

21 26 BOVERKETS BYGGREGLER, BFS 1993:57 Paragraf Beslutsrätt Huvuddelegat BBR 1:22 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 27 BOVERKETS FÖRESKRIFTER 2008:8, OMTRYCKT 2010:28 OM TILLÄMPNING AV EUROPEISKA KONSTRUKTIONSSTANDARDER (EUROKODER) Paragraf Beslutsrätt Huvuddelegat BFS 2010:28, EKS 7, 2 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 28 LAGEN (1998:814) OCH FÖRORDNINGEN (1998:929) MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING Paragraf Beslutsrätt Huvuddelegat LGS 5 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet. LGS 6 och 7 Tillstånd att varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus utan tillstånd (förutsätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen) LGS 9 Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen Medgivande att ha affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål uppsatta mer än fyra veckor (förutsätter delegation av beslutanderätten från länsstyrelsen). Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen. 29 FASTIGHETSBILDNINGSLAG (1970:988) Paragraf Beslutsrätt Huvuddelegat 3 kap 2 och 4 kap 25-25a Företräda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndigheten. Enhetschef Plan & Bygg Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till nämnden för prövning. 5 kap 3 3:e st. Besluta att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. BL 14 kap 1a 1:a st. Besluta om att ansöka om fastighetsbestämning kap 11 Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. Enhetschef Plan & bygg Enhetschef Plan & Bygg Enhetschef Plan & Bygg 20

22 30 ANLÄGGNINGSLAG (1973:1149) Paragraf Beslutsrätt Huvuddelegat 12 och 23 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten. Enhetschef Plan & Bygg 18 Rätt att påkalla förrättning. Enhetschef Plan & Bygg 30 Godkännande av beslut eller åtgärd. Enhetschef Plan & Bygg 31 LEDNINGSRÄTTSLAG (1973:1144) Paragraf Beslutsrätt Huvuddelegat 21 Företräda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndigheten. Enhetschef Plan & Bygg 28 Godkännande av beslut eller åtgärd Enhetschef Plan & Bygg 32 LAG OM LÄGENHETSREGISTER (2006:378) 10 Fastställa adressnummer (i de fall verkställighet Stadsingenjör inte tillämpas). 11 Fastställa lägenhetsnummer för bostadslägenhet. Stadsingenjör 21

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2012 Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Antagen 2012-02-14 av miljö- och hälsoskyddsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26 Delegationsordning Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden BMN 2014/0013 2014-02-26 Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens delegation av beslutanderätt till förvaltningschef för bygg-

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

Delegeringsordning för miljönämnden

Delegeringsordning för miljönämnden Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden 2015-10-05, 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden...

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN fastställda av miljö- och samhällsnämnden den 15 januari

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade SODERTALJE KOMMUN 2011-10-18 Tja nstes krivelse Dnr Dnr 2011-02097-002 Kontor Samhallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorio-Strid Stadsbyggnadsnämnden Kommundelsnämndema Enhöma, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-

Läs mer

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8 2011-03-15 1 (37) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 2007 INNEHÅLL SID A Villkor och instruktioner A 1 B Organisation och personal B1-2 C Allmänna ärenden och upphandling C 1 2 D Allmänna ärenden,

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6.

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 14 (24) Sammanträdesdatum 2013-11-26 308 för kommunstyrelsen_ Dnr 2013/24 INLEDNING Reviderad delegationsordning. Beredning Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-05-28 Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Sanera rödlistade

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 232 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR Utdrag ur plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordning (1987:383), PBF Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kf 2000-11-27 99 Senaste reviderad 2008-01-01 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Grundbelopp 915 kr VERKSAMHETER M.M. MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning DEBITERINGS- FAKTOR AVGIFT Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

Övergripande best., 11 kap 5 PBL

Övergripande best., 11 kap 5 PBL Övergripande best., 11 kap 5 PBL En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut.

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. 1 Miljöbalken A. 1 Allmänt 1. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) SFS nr: 1993:581 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1993-06-03 Omtryck: SFS 2005:369 Ändrad: t.o.m. SFS 2014:757 Övrig text: Rättelseblad 2005:369 har iakttagits.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(20) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 2(20) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Miljö- och

Läs mer

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter SFS nr: 1998:950 Departement/ myndighet: Miljödepartementet Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:842 1 Miljösanktionsavgift enligt

Läs mer

Nr Ärendemening Sidnr

Nr Ärendemening Sidnr KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2014-08-20 13.15 i kommunhuset, rum

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Regelsamling för hushållning, planering och byggande

Regelsamling för hushållning, planering och byggande Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2013 Regelsamling för hushållning, planering och byggande 1 Regelsamling för hushållning, planering och byggande Boverket 2013 2 Titel: Regelsamling

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén Nya PBL Vindkraftsstödet Anette Löfgren, Emma Franzén Proposition 2009/10:170 En ny lag utifrån förslag från: PBL-kommittén (Får jag lov?) - 2005 Byggprocessutredningen (Bygg helt enkelt!) - 2008 Klimat-

Läs mer

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Byggnadsnämndens delegationsordning Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens beslut om delegering... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Verkställighet...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Styrdokument 1 (6) Fastställd: KF 2014-11-20 130 Gäller för: samhällsbyggnadsnämnden Dokumentansvarig: administrativa chefen Reviderad: KF 2015-02-19 23 Dnr : KS2015/19 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2012-04-10 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2012-04-10 1 (11) 2012-04-10 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2012, klockan 14.00 15.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Benny Andersson (V)

Läs mer

Delegationsordning för myndighetsnämnden i Härnösands Kommun

Delegationsordning för myndighetsnämnden i Härnösands Kommun Version 3.0 Delegationsordning för myndighetsnämnden i Härnösands Kommun Ursprungsdokument samhällsnämnden: Datum Anmärkning Dnr 2010-10-13 246 SAM 09-1039 Reviderad av samhällsnämnden: 2011-04-07 106

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Strömsunds kommun

Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Strömsunds kommun Titel: Riktlinje för vård av byggnader och tomter 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: MBN 2015-12-17, 107 Uppdateras: 2018 Riktlinje för vård av byggnader och tomter

Läs mer

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE L ALINGSÅS KOMMUN SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE Tekniskt underlag till skyddsområde och skyddsföreskrifter BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I ALINGSÅS KOMMUN KF 93 2004 06 23 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01

Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Karlskrona kommun 2015-11-24 1 (13 ) Drift- och serviceförvaltningen Dnr 2015.27.002 Delegationsordning för drift- och servicenämnden, 2015-11-01 Fastställt av: Drift- och servicenämnden Fastställt: 2015-10-27

Läs mer