Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt"

Transkript

1 Beslut i Bygg- och miljönämnden , 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ), beslutanderätten inte delegeras: Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Enligt PBL 11 kap 3 får inte delegeringsuppdrag inte omfatta befogenhet att avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt avgöra frågor om avgift enligt 10 kap. Andra begränsningar Beslutanderätten får inte utövas när jäv föreligger Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar inte rätt att besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut. besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. Delegeringsbeslut fattas i bygg- och miljönämndens namn. Besluten skall sedan anmälas skriftligt till bygg- och miljönämndens kommande sammanträde. Ett delegeringsbeslut ska alltid dokumenteras skriftligt med uppgift om vem som fattat beslutet, när beslutet fattades, vilket beslut som fattats samt vad beslutet avser. Vid beslut som avser myndighetsutövning ska uppgifter om hur man överklagar finnas. I de fall beslut innefattar föreläggande eller förbud med vite ska de avgöras av bygg- och miljönämnden. Om den ordinarie delegaten är frånvarande och om inte annat framgår av delegeringsordningen inträder bygg- och miljöchefen som delegat. Vid förhinder för ordföranden så tillkommer beslutanderätten istället vice ordföranden.

2 A. Plan- och bygglagen PBL och speciallagstiftning PBL 8 kap 1 a)ny- och tillbyggnad inom detaljplan eller områdesbestämmelser av en - eller tvåbostadshus, fritidshus och gäststuga som ej hänför sig till gruppbebyggelse, b)ny- och tillbyggnad inom detaljplan eller områdesbestämmelser av mindre ekonomibyggnad, garage eller carport för högst två bilar, andra uthus och därmed jämförliga byggnader c)ny- och tillbyggnad av kiosk, transformatorstation, mindre telebyggnad, avloppspumpstation eller därmed jämförlig byggnad. 2 PBL 8 kap 2 PBL 8 kap 3, 6 och 7 PBL 8 kap 13 PBL 8 kap 8 PBL 8 kap 9 PBL 8 kap 1 PBL 8 kap11, 12 och 18 PBL 9 kap 7 PBL 9 kap 8 PBL9 kap 14 PBL 9 kap 9 PBL 9 kap 4 och 12 Taxa för bygglov mm PBL 11 kap PBL 10 kap 8 a)anordna eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar. b)uppföra eller väsentligt ändra murar eller plank a)omfärgning m m av byggnader (3 punkt 1) b)uppsättande eller ändring av skyltar eller ljusanordningar (3 punkt 2). Bygglov för kompletteringsåtgärder. Rivningslov. Marklov Bygglov utom detaljplan för en- eller tvåbostadshus, fritidshus, garage, uthus och liknande byggnader där nämnden lämnat ett positivt förhandsbesked Rätt att vid beslut om bygglov eller marklov medge mindre avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser. Beslut om att samråd inte behövs och kallelse till byggsamråd där samråd krävs. Kontroll om skyddsrum finns och bereda myndighet som avses i 3 kap 1 lagen 2006:545 tillfälle att yttra sig. Godkännande av kvalitetsansvarig för visst arbete. Beslut om kontrollplan Godkännande av rivningsplan Bestämmande i varje särskilt fall av avgift enligt 2 och fjärde stycket taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet. Föra bygg- och miljönämndens talan i mål om tilläggsavgift sedan nämnden fattat beslut därom.

3 PBL 10 kap 3 och 16 PBL 10 kap 14, 15 och 16 PBL 10 kap 23 Förbud att fortsätta byggnadsarbeten mm enligt 3 och användningsförbud enligt 16 Meddela föreläggande när någon ej följer reglerna i plan- och bygglagen eller annan lag eller författning inom nämndens arbetsområde (delegeringen är förknippad med de hinder som framgår av plan- och bygglagen 11 kap 3 ). Återkalla föreläggande sedan rättelse skett och att meddela tingsrätten (inskrivningsmyndigheten) detta för borttagning av anteckning i fastighetsboken. 3 Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor Meddelande av nytt tillstånd vid i huvudsak oförändrad verksamhet, samt meddelande av nytt tillstånd vid innehavsskifte med i huvudsak oförändrad verksamhet. (13-14 lagen o 35 förordningen). Avsyning och medgivande att påbörja hanteringen efter avsyning. (30 förordningen).. Anläggningslag Godkännande i klara fall av förrättning, förrättningsbeslut eller Ledningsrättslag gränsutmärkning samt mottagande av kallelser till förrättningar, Fastighetsbildningsföreträda nämnden vid samråd med fastighetsbildningsmyndigheten lag (FBM) enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, Lag om byggfelsförsäkring 1 b och 14 ledningsrättslagen. Beslut om att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs eller inte behövs. Lag 1994:847 om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) 16 Godkänna sakkunnig funktionskontrollant för kontroll av ventilationssystem. Föreskrifter till förordningen om hissar o andra motordrivna anläggningar BFS 1994: :3 Medgivande till att anordningen trots vissa brister får användas under en begränsad tid. 3.1 Besluta om längre besiktningsintervall samt anstånd med besiktning, dock högst 6 mån Utfärda besiktningsskylt

4 4 B. Miljöbalken B. 1 Allmänt 1. Rätt att besluta om tillstånd/dispens i en viss ärendegrupp omfattar också rätt att 1.1 besluta att på ansökan av tillståndshavaren upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut (24 kap. 8 ). 2. Rätt att besluta om tillstånd/dispens omfattar inte rätt att 2.1 besluta om att avslå ansökan om tillstånd/dispens. 3. I den mån inte annat framgår av den aktuella ärendegruppen omfattar delegering av rätten att Besluta i tillsynsärende rätt att: 3.1 besluta att lämna klagomål utan åtgärd. 3.2 besluta att meddela föreläggande (26 kap. 9 ). 3.3 besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress (26 kap. 13 ). 3.4 besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastigheten m. m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret (26 kap. 15 ). 3.5 besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder (26 kap. 19 tredje stycket ). 3.6 besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen (26 kap. 21 ). 3.7 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap. 22, 1 stycket, första och andra meningen ). 3.8 Besluta om att godkänna tillkommande avfallstyper för mottagning, behandling, mellanlagring och deponering på deponier för icke-farligt avfall enligt beslut meddelat av miljödomstolen.

5 5 B. 2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag Yttranden 6 kap. 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan 6 kap. 5 Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med miljökonsekvensbedömning B.3 Miljöfarlig Tillstånds/dispensbeslut 13 1:a och 2:a st förordningen om miljöfarlig verksamhet och 13 1:a och 2:a st förordningen om miljöfarlig verksamhet och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning Besluta i ärenden angående anmälan om ändring av avloppsanordningar som avses i 13 förordningen om miljöfarlig Tillstånds /dispensbeslut enligt lokala föreskrifter (Kf , 44, jfr 30 och 40 förordningen om miljöfarlig ) 13 tredje stycket förordningen om miljöfarlig 39 förordningen om miljöfarlig Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än till vilken vattentoalett är ansluten inom vissa delar av kommunen Besluta i ärende om tillstånd att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, orm.

6 6 40 och 42 förordningen om miljöfarlig. Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område eller inom annat tätbebyggt område, inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, uppföra anläggning eller anordning som utnyttjar grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla eller värmemagasin inom område där yt- eller grundvattentäkt kan förorenas. Tillsynsärenden jfr. 9 kap. 9 Jfr 9 kap 15 (9 kap: ) och föreskrifter meddelade med stöd av (fo om miljöfarlig 33-38, 45 samt kommunens lokala föreskrifter) jfr.9 kap 7 och förordningen om miljöfarlig jfr förordningen om miljöfarlig Förordningen om miljöfarlig 26 kap :st förordningen om miljöfarlig Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur Besluta om att låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner om det är nödvändigt för att förhindra spridning av allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över på människor (ändr 0702) Besluta i andra tillsynsärenden angående et Besluta i tillsynsärenden angående avloppsanordningar dimensionerade för högst 25 personekvivalenter Besluta i tillsynsärenden angående värmepumpar Besluta i tillsynsärenden angående miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen om miljöfarlig har beteckningen B eller C miljöfarlig verksamhet i övrigt. Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport Meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om

7 7 det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Yttranden m.m. 5 2:a st samt 21, 22 och 26 fo om miljöfarlig. Avge yttrade till miljödomstol eller länsstyrelse i den s.k. kompletteringsremissen och avge kompletterande yttranden över handlingar vid prövning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Föra nämndens talan vid miljödomstol och länsstyrelse. Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet Avge yttrande till länsstyrelsens lantbruksenhet i ärende angående om-, till- eller nybyggnad av stall och ladugård B.4 Täkter, jordbruksmark m.m. Tillsyn 9 kap 6a Yttranden 12 kap. 6 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt Avge yttrande till länsstyrelsen eller skogsstyrelsen i ärende angående anmälan för samråd för verksamhet/åtgärd som väsentligt kan komma att ändra eller skada naturmiljön B. 5 Kemiska produkter och biotekniska organismer Tillstånds/dispensbeslut 14 SNFS 1997:2 Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel Tillsynsärenden jfr. 11 SNFS 1997:2 Besluta i tillsynsärende om spridning av kemiska bekämpningsmedel

8 8 Bygg- och miljöchef jfr. NFS 2003:24 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor jfr. 28 SNVFS 1992:16 Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller CFC, övriga CFC, HCFC, haloner och HFC Besluta i tillsynsärenden angående kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt. Yttranden Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer. Avge yttranden till länsstyrelsen i tillståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer. B. 6 Avfall och producentansvar Tillstånds/dispensbeslut 15 kap.18 3:e och 4:e st. Ånge kommuns renhållningsordning Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall Besluta i ärenden om dispens eller undantag i övrigt från kommunens renhållningsordnings bestämmelser Tillsynsärenden Jfr avfallsförordningen, 2001:1063 och kommunens renhållningsordning Jfr avfallsförordningen, 2001:1063 och kommunens renhållningsordning 51 avfallsförordningen, 2001:1063 Besluta i tillsynsärende om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av hushållsavfall på fastighet Besluta i tillsynsärende angående hushållsavfall i övrigt, industriavfall, producentansvar, hantering av avfall i övrigt. Besluta i tillsynsärende om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda

9 9 15 kap. 30 omständigheter vid hanteringen av avfall Förelägga den som är ansvarig för nedskräpning att iordningställa platsen samt vidta erforderliga förebyggande åtgärder Yttranden 26 och 30 avfallsförordningen 2001: och 30 avfallsförordningen 2001:1063 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig transport av avfall Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om särskilt tillstånd till transport av eller mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall B. 7 Avgifter för prövning och tillsyn 27 kap. 1 Ånge kommuns taxa, 22 Besluta att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt. B. 8 Sanktioner m.m. 28 kap. 1, 6 och 8 ; jfr. 31 kap kap. 4 Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder Förelägga bidragsskyldig till miljöskadeförsäkring eller saneringsförsäkring att fullgöra sin skyldighet att bidra till försäkringarna C. Livsmedelslagstiftningen C 1. Artiklar i EG-förordning 882/2004, 852/2004, 853/20004, 854/2004 livsmedelsförordningen (lf) Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar m m 11 LIVSFS 2005:10 (dricksvattenföreskr) Beslut om fastställande av provtagningspunkter samt frekvensen av normal respektive utvidga kontroll av dricksvatten 882/ a)- Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

10 10 b), 852/ , 23 Lf 882/ c), 23 Lf 854/ a), 882/ ), 23 Lf 882/ d), 23 Lf 854/ b), 882/ ), 23 Lf 882/ e), 24 Lf 882/ , 853/ Beslut i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning Beslut i ärende om godkännande av anläggning för animaliska livsmedel Beslut i ärende om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning Beslut i ärende om villkorat godkännande av anläggning för animaliska livsmedel Beslut om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning Beslut om permanent upphävande av godkännande av anläggning när verksamheten upphört C. 2 Livsmedelslagen (Ll) Åtgärder vid bristande efterlevnad m m. 22 Meddelande av föreläggande som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletters av lagen och de beslut som har Ll meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas 22 Ll I brådskande fall meddela förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas 24 Ll 24 Ll Besluta att ta hand om en vara som a) har släppts ut på marknaden eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 om föreläggandet eller förbudet inte följs Besluta om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 6 livsmedelslagen

11 25 Ll Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitt sprids eller misstänks spridas genom livsmedel 11 C. 3 Livsmedelsförordningen (Lf), Art a)-e), g-h) EG-förordning 882/2004 Åtgärder vid bristande efterlevnad m m 8 Beslut om skyldighet att genomgå läkarundersökning Lf 54.2 a) 54.2 b) 54.2 c) 54.2 d) 54.2 e) 54.2 g) 54.2 h) Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs. Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och import eller export av livsmedel Beslut om att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och /eller destrueras. Beslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG-förordning 882/2004 för sändningar från tredjeländer Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade D. Djurskyddslagstiftningen D. 1 Djurskyddslagen (1988:534) 16 Meddela tillstånd till verksamhet för den som yrkesmässigt eller i större omfattning 1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring och utfodring, Handläggare djurskydd 2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring och utfodring eller använder hästar ridskoleverksamhet eller 3. föder upp pälsdjur. 26 Meddela förelägganden för att denna lag eller föreskrifter som har Handläggare djurskydd

12 12 meddelats med stöd av denna ska efterlevas. 32 Besluta om omedelbart omhändertagande av djur som är utsatta för lidande under villkor som förutsätts i 32 djurskyddslagen. Handläggare djurskydd D.2 Taxa inom djurskyddslagens (1988:534) område (kf ) 12, 15 Besluta om avgift för kompletterande tillsyn samt nedsättning eller eftergift av avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. E. Övrig lagstiftning E. 1 Begravningsförordningen (1990:1147) 30 Avge yttrande angående flyttning av gravsatt stoft. Handläggare miljö- och E. 2 Lag om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129) 3 2st Framställning till polismyndighet rörande beslut om flyttning av fordon i vissa fall. Handläggare miljö- och E. 3 Alkohollagen (1994:1738) 6 kap 1 Avge yttrande till socialtjänsten angående serveringstillstånd. E. 4 Lag om hotell- och pensionatsrörelse (1966:742) 2 Avge yttrande till polismyndighet i ärenden rörande tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse. Handläggare miljö- och E.5 Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem (1988:372) 4 Avge yttrande till länsstyrelsen över ansökan om radonbidrag till åtgärder i egnahem. Handläggare

13 13 E. 6 Förvaltningslagen (1986:223) 23 Anföra besvär över beslut under sommaruppehållet då nämnden ej sammanträder inom besvärstiden samt att utfärda fullmakter att företräda nämnden i angivna fall. 24 Pröva om skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid. Respektive handläggare 24 Avvisa överklagande som inkommit för sent. Respektive handläggare E. 7 Sekretesslagen (1980:100) 15 kap 6 Besluta om utlämnande av handling eller utlämnade av handling med förbehåll i de fall ärendet hänskjuts till bygg- och miljönämnden. E. 8 Polishandräckning Begära polishandräckning enligt 27 livsmedelslagen 27 a djurskyddslagen Handläggare djurskydd 28 kap 8 E. 9 Åtalsprövning Anmäla till åtalsprövning vid överträdelser av lagstiftning som ankommer på bygg- och miljönämnden att utöva tillsyn över., respektive handläggare

14 14 E. 10 Brådskande ärenden Besluta i ärenden, enligt Kommunallagen kap 6 36, som är så brådskande att nämndens beslut ej kan avvaktas. Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens beslut eller avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister. Ordförande Ordförande Besluta om föreläggande och förbud med vite eller förordna om rättelse på den ansvariges bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt ansökan om verkställighet eller särskild handräckning enligt 26 kap 17. Ordförande E. 11 Övriga ärenden Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser o dyl. Avskrivning av fordringar inom nämndens verksamhetsområde. Framställning eller yttrande till kommunala förvaltningar i ärenden som ej är av principiell art eller av större ekonomisk betydelse. Ordförande Avge yttrande över remitterade ärenden av enklare beskaffenhet. Omdisposition av medel inom förvaltningens budgetram. (ändr 0702) Där flera befattningshavare angivits som delegater gäller miljö- och sinspektör som delegat i tilldelade ärenden. Vid förfall för bygg- och miljöchef, som sjukdom, semester etc fungerar miljö- och sinspektör Lena Selberg som ersättare.

15 15

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2012 Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Antagen 2012-02-14 av miljö- och hälsoskyddsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegationsordning

Läs mer

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8 2011-03-15 1 (37) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 2007 INNEHÅLL SID A Villkor och instruktioner A 1 B Organisation och personal B1-2 C Allmänna ärenden och upphandling C 1 2 D Allmänna ärenden,

Läs mer

Delegeringsordning för miljönämnden

Delegeringsordning för miljönämnden Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden 2015-10-05, 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden...

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN fastställda av miljö- och samhällsnämnden den 15 januari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26 Delegationsordning Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden BMN 2014/0013 2014-02-26 Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens delegation av beslutanderätt till förvaltningschef för bygg-

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen om

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Antagen av kf 2000-11-27 99 Senaste reviderad 2008-01-01 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Inledande bestämmelser 1 Denna taxa

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406

Taxebilaga A. Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Taxa för Tjörns kommun för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr 2014-2119 SBN: 267 2014/2119 KF: 238 2014/384-406 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT

Läs mer

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015

Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Taxebilaga A till taxa för tillsyn inom miljöbalkens område, 2015 Grundbelopp 915 kr VERKSAMHETER M.M. MILJÖFARLIG VERKSAMHET Prövning DEBITERINGS- FAKTOR AVGIFT Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning

Läs mer

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut.

2.2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av delegeringsbeslut. 1 Miljöbalken A. 1 Allmänt 1. Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut skall av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Lokala föreskrifter. för att skydda. människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter. för att skydda. människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Definition: Samlad bebyggelse enligt PBL (plan och bygglagen): Med samlad bebyggelse avses bebyggelsegrupper utanför detaljplan om 10-20 hus,

Läs mer

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2

1 Medborgarförslag Sanera rödlistade områden. 2 Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden. 3 Remiss Detaljplan (11-30) för del av Opalen 2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-05-28 Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Sanera rödlistade

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden REGLEMENTE 1 (6) Reglemente för Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11 92 Dnr 2006.195 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall fullgöra

Läs mer

Delegationsordning för utvecklingsnämnden

Delegationsordning för utvecklingsnämnden Fastställd av utvecklingsnämnden 2011-01-18, 1 1 (1) Delegationsordning för utvecklingsnämnden Enligt 6 kap. 33 Kommunallagen (1991:900) får en nämnd, med vissa undantag, uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:04 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND.

DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. 1 (16) 2015-09-21 Dnr 2015.3301 DELEGERINGSREGLER FÖR DIREKTIONEN FÖR YSTAD- ÖSTERLENREGIONENS MILJÖFÖRBUND. Gäller från och med 2015-09-21 2 (16) Miljöbalken 1 Allmänt Rätt att besluta om tillstånd/dispens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN ISSN 2000-043X Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden HebyFS 2015:47 Infördes i författningssamlingen den 8 augusti 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 232 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR Utdrag ur plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordning (1987:383), PBF Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Dnr 841/99-401 1 (1) Strängnäs kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Fastställd av kommunfullmäktige 2000-05-29, KF 89, förutom 5 och 9 och 2000-10-30, KF 172, rev formulering

Läs mer

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade SODERTALJE KOMMUN 2011-10-18 Tja nstes krivelse Dnr Dnr 2011-02097-002 Kontor Samhallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorio-Strid Stadsbyggnadsnämnden Kommundelsnämndema Enhöma, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: Dnr: 145 /11 Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: Dnr: 145 /11 Handlingsslag. Arkivläggs Livsmedel och smittskydd Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 14 /11 läggning Analysprotokoll livsmedel Analysprotokoll dricksvatten ej kommunalt Analysprotokoll dricksvatten kommunalt Avgift

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2016-09-01 1 (12) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m 2009-01-01 Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 1995-10-18 1210 Fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-11 217 Justerad i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

DELEGATIONSORDNING BYGG

DELEGATIONSORDNING BYGG DELEGATIONSORDNING BYGG MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ANTAGEN 2012-12-05 145 REVIDERAD 2013-02-06 10 2015-02-11 7 2015-12-16 234 2016-12-08 261 Sidan 2 av 12 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap

Läs mer

RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 4 Brådskande ärenden... 6 Allmänt... 6 Förvaltningslagen (1986:223)... 7 Sekretesslagen (1980:100)...

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan

Taxebilaga 1. Prövning av ansökan om dispens eller från föreskrifter för natur- och kunturreservat eller vattenskyddsområde Anmälan Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Åre kommun, Samhällsbyggnadsnämnden 1(7) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6.

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 14 (24) Sammanträdesdatum 2013-11-26 308 för kommunstyrelsen_ Dnr 2013/24 INLEDNING Reviderad delegationsordning. Beredning Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning

Läs mer

Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken

Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken Taxebilaga 1 Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden FÖRFATTNING 1.3.4 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Antagen av mos 29/13 (avser miljöverksamhet) Reviderad av mos 82/08, 81/12 (avser trafikverksamhet) Antagen av mos 59/14- (avser

Läs mer

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN 230/2015 BN-bilaga 21/15, KFS 2015:28. 2015-10-07 1 (11) 1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I Med stöd av 6 kap. 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900), KL, och 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad,

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad, Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2014 Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2013, 110 Ikraftträdelse: 01.01.2014 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

Taxebilaga 1 Ärendetyper

Taxebilaga 1 Ärendetyper Taxebilaga 1 Ärendetyper AVGIFT SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2015:44 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den 24 mars 2015 19 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2015-12-31

Läs mer

Bilaga 1 Fasta avgifter

Bilaga 1 Fasta avgifter Bilaga 1 Fasta avgifter ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. i övrigt AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap.

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2014:228 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Giltig från och med 2014-07-02 Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den XX XX XX Reviderad:

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter

Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter SFS nr: 1998:950 Departement/ myndighet: Miljödepartementet Rubrik: Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Utfärdad: 1998-06-25 Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:842 1 Miljösanktionsavgift enligt

Läs mer

Skydd av naturen (7 kap.)...8. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.)...9

Skydd av naturen (7 kap.)...8. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.)...9 Mbn 27/2009 Delegationsordning för Miljö- och Byggnadsnämnden sid. 1 (28) Innehåll Förutsättningar...4 Avrapportering...4 Administrativa ärenden...5 Allmänna ärenden...5 Personalärenden...5 Upphandlingsärenden...5

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift.

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. 1(6) Bygg- och miljöenheten Antagen av KF 13-03-27 39 Reviderad av KF 14-03-26 56 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsynsavgift. Med h avses gällande timavgift. ALLMÄNNA

Läs mer

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift

vattenskyddsområde Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken timavgift Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Bostadsändamål Annat ändamål av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT

SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN. Datum Taxebilaga 1 2010-12-20 Sida 1 av 5 AVGIFT Sida 1 av 5 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt

Läs mer

Myndighetsnämndens beslut om delegering

Myndighetsnämndens beslut om delegering Bilaga till MYN:s X, 2014- DELEGATIONSORDNING 1 (11) Gäller fr.o.m. 2014- Fastställd av Myndighetsnämnden den 2014- Myndighetsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE L ALINGSÅS KOMMUN SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE Tekniskt underlag till skyddsområde och skyddsföreskrifter BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I ALINGSÅS KOMMUN KF 93 2004 06 23 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-09, 38 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-13, 89 Dnr 2012/0096 MBN Reviderad av miljö- och

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändringsdatum. 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.10 Övrigt (bygglov) 6 Avgifter. 6.1 Miljö- och hälsoskydd 10/28

Punkt Beslut Delegat Ändringsdatum. 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.10 Övrigt (bygglov) 6 Avgifter. 6.1 Miljö- och hälsoskydd 10/28 10/28 5.9 Övrigt (hälsoskydd) 5.9.1 Yttrande över radonbidrag 5.9.2 Yttrande till socialnämnden över alkoholtillstånd 5.9.3 Yttranden över ansökning för skottlossningstillstånd 5.9.4 Yttrande över militärövningar

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1.

Läs mer

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 204-09-5 Dnr 204.2775.2 axebilaga Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 2

Läs mer

Delegationsordning för Miljö- och Byggnadsnämnden sid. 1 (33)

Delegationsordning för Miljö- och Byggnadsnämnden sid. 1 (33) Mbn 103/2008 Delegationsordning för Miljö- och Byggnadsnämnden sid. 1 (33) Innehåll Förutsättningar...4 Avrapportering...4 Administrativa ärenden...5 Allmänna ärenden...5 Personalärenden...5 Upphandlingsärenden...5

Läs mer