PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA"

Transkript

1 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA för Stadsbyggnadsförvaltningen Gäller f o m Antagen av miljö- och byggnadsnämnden Fastställd av kommunfullmäktige Justerad i stadsbyggnadsnämnden

2 INNEHÅLL Sid Taxebestämmelser 2 Formler för beräkning av avgifter 5 Tabell 1 Objektsfaktor (OF) 6 Bilaga 1 Mätningsregler 8 Tabell 2 Bygglovsfaktor (LF) 9 Tabell 3 Bygganmälansfaktor (AF) 10 Tabell 4 Objekt och handläggningsfaktorer för 12 övriga ärenden Tabell 5 Planfaktor (PF) vid bygglov/anmälan 14 Tabell 6A Mätningsfaktor (MF) för utstakning 16 Tabell 6B Mätningsfaktor (MF) för lägeskontroll 17 Tabell 7 Handläggningsfaktor för 18 brandfarliga varor (HF) Bilaga 2 Exempel på fasta handläggningsfaktorer 20 för vissa anläggningar och anordningar TAXEBESTÄMMELSER

3 3 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för * ärenden angående lov och förhandsbesked * ärenden föranledda av bygganmälan * upprättande av detaljplan och utförande av utstakning samt lägeskontroll * ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor * ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar * annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. Uppdrag enligt denna taxa utförs i tillämpliga delar i enlighet med föreskrifter och anvisningar i Handbok till Mätningskungörelsen HMK. Den kommunala nämnd som har till uppgift fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet enligt 1 kap 7 PBL benämns här stadsbyggnadsnämnden (nämnden). 2 Allmänna bestämmelser 2.1 Beräkning av avgift Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp som årligen kan ändras multipliceras med för ärendet tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor enligt till denna taxa hörande tabeller. Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets beslut eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd som avgiften avser är utförd. Finner stadsbyggnadsnämnden eller motsvarande nämnd att det finns skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften äger nämnden för viss slag av ärenden eller särskilt uppdrag besluta om en sådan. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning, enligt uppdragstaxan. 2.2 Ändring av belopp i taxan Ändringar av taxans grundbelopp (G) och justeringsfaktorer(na) kan beslutas årligen av nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat om önskad kostnadstäckning d v s hur kostnaderna ska fördelas mellan avgifter och kommunbidrag. Nämnden beslutar även om ersättning för nya och eller förändrade arbetsuppgifter. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 2.3 Avgiftens erläggande forts

4 Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när denne tillställts nämndens beslut eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, när beställd handling levererats eller utförd åtgärd vidtagits. Vid bygganmälan uttages avgiften efter nämndens beslut om kontrollplan. Kostnad för upprättande av nybyggnadskarta debiteras separat. Avgift får även uttagas i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs och ersätts av lovavgift. 2.4 Överklagande Kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos stadsbyggnadsnämnden eller motsvarande får överklagas i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i kommunallagen (PBL 13:1). Nämndens eller motsvarande beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt PBL 13:3 lämna in handlingarna till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet. 4 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m m 3.1 Beräkning av avgift Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som nämnden vidtar i samband med lov- och bygganmälningsärenden (lovprövning, byggsamråd, kontrollplan, utfärda slutbevis, kartavgift och mätningsavgift). I avgiften ingår också kostnad för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan. 3.2 Avräkning Om projektet, för vilket bygganmälan fullgjorts, ej fullföljts inom föreskriven tid ska preliminärt erlagda avgifter för åtgärder som ej vidtagits, på sökandens begäran, återbetalas. Framställs inte sådan begäran inom sex månader från det att lovet har förfallit är rätten till återbetalning förfallen. Om avgifter för bygganmälan och utstakning utan sökandens förskyllan inte fullföljs i den utsträckning som beslutats ska slutavräkning ske när slutbeviset överlämnas. Om, vid upprättandet av slutbevis, slutlig avgift för byggsamråd och upprättande av kontrollplan avviker i från preliminärt erlagd avgift ska avräkning ske senast när slutbeviset överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska fullgöras. 3.3 Dröjsmålsränta forts Betalas inte avgiften inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.

5 5 Denna taxa träder i kraft den 1 januari FORMLER FÖR BERÄKNING AV AVGIFTER

6 Beräkning av avgifter utförs enligt följande princip: 6 Avgift = G x n x OF x F G= Grundbelopp. Kommunfullmäktige beslutar om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med skattemedel respektive avgifter. Nämnden beslutar därefter om grundbelopp för att uppnå den önskade fördelningen av skatter/avgifter. Ju högre grundbelopp desto större del av verksamheten finansieras med avgifter. Grundbeloppet får dock inte enligt PBL 11 kap 5 ändra stycket sättas högre än vad som utgör den genomsnittliga självkostnaden för åtgärderna. Vissa av nämndens uppgifter bör ej räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör t ex tillsyn och allmän rådgivning. Omfattningen av denna verksamhet varierar mellan olika kommuner och kan uppskattas till mellan 15-25% av totala kostnaden. n= Justeringsfaktorer av grundbeloppet för planavgift, mätningsavgift och brandfarliga varor. Justeringsfaktorn avser att tillgodose önskemålet om att ha olika kostnadstäckningsgrad för olika delar av taxan. OF= Objektsfaktor. Beror normalt av byggnadens eller anläggningens storlek, se tabell 1. F= Åtgärdsfaktorer vid avgift för handläggningen av bygglov (LF), bygganmälan och byggsamråd (AF), planer (PF), utstakning (MF), lägeskontroll (MF) och övriga åtgärdsfaktorer för brandfarliga varor m m. Registreringsavgift G x 15 tillkommer för ansökan om bygglov, bygganmälan och ärenden avseende brandfarliga varor. Tabell 1

7 OBJEKTSFAKTOR (OF) 7 Areal (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF O Avgifter för bygglov, samråd och anmälan samt planavgift beräknas efter summan av bruttoarean (BTA) och öppenarean (OPA) per byggnad. Mätningsavgiften beräknas efter byggnadsarean (BYA) inkl OPA. Svensk standard SS ska tillämpas vid beräkning av BTA, BYA och OPA. Avgift för mikrofilmning 3,3 x G per bildkort. Bilaga: Mätningsregler Tabell 1 forts Objektfaktorn (OF) forts

8 8 Fritidsanläggningar Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med Markarea multipliceras med lift, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, frilufts- 0,01 därefter OF enligt bad, motorbanor och golfbanor tabell 1 Begravningsplatser Markarea multipliceras med 0,01 därefter OF enligt tabell 1 Parkering (ej parkeringshus) Markarea multiplicerad med (endast som sep ärende) 0,1 därefter OF enl tabell 1 Växthus (kommersiella) Area multipliceras med 0,1 därefter OF enl tabell 1, dock min 4 och max 20 Övriga anläggningar och anordningar Hissar, tunnlar, bergrum, radio- och telemaster, 4 torn, vindkraftverk, cistern, simbassäng, skylt som i första hand avses att synas på långt hål (sep ärende) Eldstad, upplag, mur, plank, skyltar, ljusanordningar 2 (sep ärende) Anordning utöver den första i samma ärende 1 Övriga åtgärder 4 VVS-installation, större fasadändring (sep ärende) Mindre fasadändring, ändring av takmaterial, om- 2 färgning, brandväggsgenombrott, mindre invändig ändring (sep ärende) KOMMENTAR Objektfaktorn för fritidsanläggningar och begravningsplatser gäller endast för själva anläggningen. Byggnader eller andra lovpliktiga åtgärder ska debiteras som separat ärende.

9 Bilaga: Mätningsregler 9

10 10 Tabell 2 BYGGLOVSFAKTOR (LF) Avgift = G x OF x LF Bygglovsfaktor (LF) Nybyggnad Tillbyggnad hus 1 hus 2 Administration (inkl arkivering) 5 5 Byggnad Yttre utformning färgsättning placering ofullständiga handlingar Tomts ordnande 3 3 Tillfart/parkering/utrymnings-/räddningsvägar Förbesiktning PLANPRÖVNING Alt 1: Planenlighet inom detaljplan Alt 2: Lämplighets/lokaliseringsprövning utanför detaljplan Alt 3: Planavvikelse Strandskyddsdispens Objektfaktorn (OF) beräknas efter den totala bruttoarean (BTA) och öppenarea (OPA) som byggnaden omfattar. OF-faktorn avläses därefter i tabell 1. Planenlighet innefattar en granskning att ärendet överensstämmer med detaljplanen. Saknas detaljplan eller innebär ärendet avvikelse ifrån detaljplanen tillämpas alt 2 och 3 i lämplighets/lokaliseringsprövning / eller planavvikelse. Större och komplicerade projekt kan komma att kräva mer handläggningstid. För dessa fall kan i taxan beslutas att en faktor > 1 multipliceras med LF ovan. Alternativt kan särskild tidsersättning tillämpas.

11 11 Tabell 3 BYGGANMÄLANSFAKTOR (AF) Avgift = G x OF x AF Administration (inkl arkivering) 2 Bygganmälan (sep eller samtidigt med bygglovs- 3 ansökan) inkl byggherredokumentation Godkännande av kvalitetsansvarig (ej riksbehörig) 2-4 och av sakkunniga Alt 1: Byggsamråd före byggstart 5 Beslut om kontrollplan 5 Alt 2: Byggsamråd med samtidigt beslut om kontrollplan 8 Alt 3: Byggsamråd och kontrollplan vid eget kvalitets- 6 säkringssystem Ofullständiga handlingar 3-12 Extra samråd, faktor per samrådstillfälle 3-12 Kontroll av intyg mot kontrollplanen och utfärdande av 3 slutbevis Bygganmälansfaktor (AF) Skyddsrum, granskning och besiktning (OF enl skyddsrummets area) Objektfaktorn (OF) beräknas efter den totala bruttoarean (BTA) och öppenarea (OPA) som byggnaden omfattar. OF avläses i tabell 1. För godkännande av kvalitetsansvarig OF högst 20. KOMMENTAR Byggsamråd Nämnden är skyldig att kalla till byggsamråd utom i det fall ärendet är enkelt eller då egenskapskraven bevakas av en annan myndighet. Om nämnden bedömer att samråd ej behövs ska byggherren snarast underrättas om detta. Vid byggsamrådet ska nämnden informera byggherren om nämnden har anledning att anta att arbetena kräver tillstånd av annan myndighet. Kontrollplan forts

12 Kontrollplanen ska beskriva i vilken omfattning och på vilket sätt byggherren ska kontrollera och låta bestyrka att byggnaden eller anläggningen uppfyller de krav som ställs i lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m m (1994:847) och de bygg- och konstruktionsregler (BBR och BKR ) som Boverket utfärdat. Kvalitetsansvarig För att anmälningspliktiga åtgärder ska få påbörjas ska det finnas en kvalitetsansvarig som utses av byggherren. Flera kvalitetsansvariga kan utses, varav en ska vara samordnande. Den kvalitetsansvarige ska antingen ha riksbehörighet eller ha godkänts för den aktuella uppgiften av miljö- och byggnadsnämnden. För mindre projekt där byggherren bygger för egen räkning kan han själv vara kvalitetsansvarig. Uppgiften för den kvalitetsansvarige är att delta i byggsamråden och se till att kontrollplanen följs. Om byggnadsarbeten sker utan kvalitetsansvarig, ska en särskild avgift mellan kronor uttas. I de fall byggherren är en juridisk person, kan byggherren inte vara kvalitetsansvarig. Fakturering Vid utfärdande av slutbevis kan avräkning behöva ske mot tidigare utförd fakturering. T ex kan det vara svårt att i samband med bygganmälan avgöra antalet byggsamråd och därmed lämna det korrekta faktureringsunderlaget. Vid bygglovsärende utan krav på bygganmälan är det naturligt att fakturera avgiften för bygglovet i samband med beslutet. Vid bygganmälan utan krav på föregående bygglov faktureras sökanden när nämnden har beslutat om kontrollplan. Sanktioner Om byggnadsarbeten påbörjas utan föreskriven anmälan, eller arbete utförs i strid mot något beslut som nämnden har meddelat enligt PBL ska en särskild avgift uttas på mellan kronor. Om byggherren till nämnden lämnat in de bestyrkanden som krävs enligt kontrollplanen, men nämnden finner att det brister i förutsättningarna för att utfärda ett slutbevis, ska nämnden utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden eller anläggningen ska få användas till dess bristerna rättats till. Ett beslutat användningsförbud kan förenas med vite. 12 Tabell 4

13 OBJEKT- OCH HANDLÄGGNINGSFAKTORER FÖR ÖVRIGA ÄRENDEN Avgift för övriga ärenden = G x OF x (LF + AF) OF LF+AF Positivt förhandsbesked Ärendets OF Inom dpl = 7 Utom dpl = Negativt förhandsbesked Från 0-75% av avgiften för positivt förhandsbesked Strandskyddsdispens (sep ärende) Förlängning av lov för till fällig åtgärd Förnyelse av lov Ändring av lov (mindre fasadändring, byte av endast nytt beslut takmaterial, färg etc) efter skriftlig ansökan Avslag Ärendets OF 10 Återkallad ansökan Ärendet OF, dock Ärendets LF dock lägst 2 lägst 5 Avskrivet ärende Ärendet OF, dock Ärendets LF dock lägst 2 lägst 2 Rivningslov 4 Summa inblandade moment enl LF o AF Marklov 4 Summa inblandade moment enl LF o AB Anståndsbeslut Ingen avgift Skyddsrumbesked Ingen avgift Skriftlig upplysning 1 10 Upphävande av fastighetsplan och 5 20 avslag fastighetsplan forts Tabell 4 forts OF LF + AF

14 14 Ändrad användning Ärendets OF Ärendets LF dock lägst 5 beräknad efter arean + AF i förekommande fall för ändrad användning Hiss och andra motordrivna anord ningar enligt förordn SFS 1993:1598 (externa konsultkostnader tillkommer) Medgivande att tillfälligtvis använda 4 5 hiss samt utfärdande av besiktningsskylt Byggnadsavgift vid svartbygge 4 x (LF+AF+planavg) dock lägst 500 kronor KOMMENTAR I lagen om civilt försvar (SFS 1994:1720) som träder i kraft den 1 juli 1995 med tillhörande förordning (SFS 1995:128) regleras kommunens medverkan i tillsyn och slutbesiktning av skyddsrum. Kontrollen av skyddsrummens tekniska egenskaper sker enligt samma system som för andra tekniska egenskaper. Den slutbesiktning som ska genomföras av kommunen enligt förordningen 6 kap 8-9 görs på uppdrag av Räddningsverket och ersätts av verket efter ansökan hos länsstyrelsen i särskild ordning (6 kap 25 ). Tillkommande avgift för bygganmälan under ändrad användning förutsätter att ändringen innebär byggnadsarbeten som kräver bygganmälan. Planavgift uttages ej för beslut enligt denna tabell. Avgifterna vid svartbygge ska beräknas efter den taxa och de planförhållanden som rådde då svartbygget genomfördes. Kan detta inte klarläggas tillämpas den taxa som råder när svartbygget kommer till myndighetens kännedom. Planavgiften kan endast uttagas om svartbygget ligger inom område med detaljplan enligt PBL och det legitimeras genom att bygglov lämnas i efterhand. Avgift för samrådsyttrande och prövning enligt 4 kap 25a fastighetsbildningslagen kan i avgiftshänseende hänföras till kategorin förhandsbesked. Ärendet OF = 2. Avgift uttas av den myndighet som begärt nämndens prövning. Tabell 5

15 15 PLANFAKTOR (PF) vid bygglov/anmälan Planavgift för detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan = G x n p x OF x PF Planfaktor (PF) Ny- och tillbyggn. av komplementbyggnad till Nybyggnad Tillbyggnad bostadshus Ändring Områdesbestämmelser Detaljplan (PBL) Fastighetsplan (PBL) utan villkors prövning enl anläggningslagen (AL) Med villkorsprövning enl AL Bruttoarea (BTA) > kvm ges OF = 123 Bruttoarea (BTA) > 10 kvm och < kvm ges OF enl Tabell 1 Bruttoarea (BTA) < 10 kvm ges OF 1. För tillbyggnad som överstiger 50% av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad. Ändring innefattar ändrad användning. KOMMENTAR När bygglov ej krävs enligt detaljplanen kan lämpligen planavgiften uttagas när miljö- och byggnadsnämnden beslutat om kontrollplanen. När bygglovsprövningen ingår som ett led i planarbetet och lovbefrielse införs i planen kan planfaktorn för beräkning av planavgiften utökas till Nybyggnad 45 och Tillbyggnad 30. Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer och vilkas objektfaktor beräknas efter tabell 1. Om fastighetsplanen är upprättad enligt PBL, men underliggande detaljplan är en stads- eller byggnadsplan, kan planavgift uttas endast för fastighetsplanen. forts

16 16 Planavgift kan inte uttas om bygglov har lämnats enligt PBL 8:11 stycke 3 (ändring i strid mot plan) eller vid tillfälligt lov enligt PBL 8:14 i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet). Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för planen. Ifråga om planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett exploateringsavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad. För ändring av användningssätt i byggnad som dessutom innefattar inredningsåtgärd eller sådan ändring som avses i 8 kap 2 punkterna 3-5, som erfordrar bygganmälan kan planavgift uttas. Planläggningsavtal Inget hindrar att kommunen istället för att uttaga planavgift tecknar ett avtal, som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Stöd för uttag av avgift i avtal framgår av motiven till PBL 11:5. Kravet ställs där avtal kan upprättas när fastighetsägaren har ställning som exploatör. Det är också vanligt att planavgiften regleras i ett exploateringsavtal.

17 Tabell 6A 17 MÄTNINGSFAKTOR (MF) för utstakning Mätningsavgift = 5 x G x n m x (OF + MF) Mätningsfaktor Avgift/punkt Avgift (MF) utöver 4 st normalfall 1) Grovutstakning nybyggnad 12 3) 5 G Grovutstakning tillbyggnad, 6 3 G garage, uthus m m Finutstakning nybyggnad G 100 G alt 115 G 1) Finutstakning tillbyggnad, 8 10 G 60 G / 20 G 2) uthus m m Förnyad grovutstakning 8 - Förnyad finutstakning 16-1) Normalfall innebär utstakning av enbostadshus, uthus eller tillbyggnad av enbostadshus med max 4 hörn beläget på fastland där stomnät och/eller gränspunkter finns tillgängligt. Om byggnaden överstiger 200 kvm bya tillkommer 15 G ( 100 G + 15 G ). 2) Vid utstakning av komplementbyggnad och bostadshus vid ett och samma tillfälle gäller 20 G ( 100 G + 20 G ). 3) Om grovutstakning och utstakning kommer att utföras av kommunen rabatteras kostnaden för grovutstakning. Kostnaden blir, 1 timme enligt uppdragstaxan. Övriga fall Objektfaktor (OF) beräknas efter den totala byggnadsarean (BYA) inkl öppenarean (OPA) som ärendet omfattar. Objektfaktorn (OF) avläses därefter i tabell 1. Mätningsfaktorn ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma bygglovsbeslut även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid skilda tillfällen. KOMMENTAR Stadsbyggnadsförvaltningen utför utstakningen i enlighet med kontrollplanen. I de fall byggherren föreslår annan part för utstakning skall denne inneha kompetens i enlighet med kraven i mätningskungörelsens, 13. Kompetensen prövas av nämnden i varje enskilt fall. Tabell 6B

18 18 Mätningsfaktor (MF) för lägeskontroll Mätningsavgift Avgift Avgift Tillägg / hörn om kommunen utöver 4 har stakat ut Kontrollmätning nybyggnad höjd eller plan 50 G 1) 35 G 1) 3 G höjd och plan 60 G 1) 35 G 1) 3 G Kontrollmätning tillbyggnad, 40 G 1) 35 G 1) 3 G garage, uthus m m Enkel kontrollmätningokulärbesiktning 30 G moms tillkommer 1) Om den totala byggnadsarean (BYA) överstiger 200 kvm tillkommer 15 G. När flera byggnader i samma ärende lägeskontrolleras vid ett och samma tillfälle räknas tillkommande byggnads hörn som extra hörn. Största byggnaden gäller som 1:a byggnad. Lägeskontroll Krav på lägeskontroll skall anges i bygglovet. Lägeskontrollen skall utföras som polär inmätning från det kommunala stomnätet och redovisas i koordinatsystem ST 74 resp RH 00. Toleranskrav enligt Handbok till mätningskungörelsen (HMK geodesi stomnät och geodesi detaljmätning). Stadsbyggnadsförvaltningen utför lägeskontrollen och utfärdar intyg i enlighet med kontrollplan. I de fall byggherren anlitar någon annan för utförandet skall denne inneha kompetens enligt mätningskungörelsens, 13. Kompetensen prövas av nämnden i varje enskilt fall. Intyg över utförd kontroll inklusive redovisning av inmätta punkter och fasadmått skall inlämnas till stadsbyggnadsnämnden. Tabell 7

19 19 HANDLÄGGNINGSFAKTOR FÖR BRANDFARLIGA VAROR (HF) Avgift för tillstånd till hantering av brandfarliga varor G x HF x n b n b = justeringsfaktor Tillstånd Återkommande tillstånd Anläggning för förvaring i cistern 1 cistern cisterner cisterner Anläggning för förvaring och försäljning ur cistern: (bensinstationer) 1 cistern cisterner cisterner Medgivande om generellt undantag enl FBE i anslutning till bensinstationer (svetsarbeten m m) Nytt tillstånd enl 35 FBE innehavarskifte 20 Mindre komplettering till ett gällande till- 30 stånd (ej utökad tid) Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning Mindre anläggningar (skolor, restauranger) Övriga anläggningar (t ex större varuhus) Avslag KOMMENTAR Tidsersättning Speciella och komplicerade ärenden som t ex områdestillstånd och transporter i rörledning liksom förhandsbesked, extra besiktning och andra åtgärder, som inte redovisas i tabellen kan lämpligen tiddebiteras. forts Avgiftsuttag

20 Grunden för uttag av avgift återfinns i 20 lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE (SFS1988:868) FBE= Förordningen (SFS 1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor. 20 Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även kostnader för avsyning. Övrigt Förvaring av klass 3-vätskor (dieselolja, eldningsolja 1) i markförlagda cisterner kräver inte tillstånd enligt LBE. Dessa cisterner lyder under förordningen om kemiska produkter (1985:835). Statens Naturvårdsverk har meddelat föreskrifter om skydd om vattenföroreningar som kan förorsakas av dessa cisterner. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. BILAGA 2 Exempel på fasta handläggningsfaktorer för vissa anläggningar och anordningar

21 21 Avgift = G x OF x (LF + AF) Objekt OF LF AF Avgift Skylt, som i första hand avses synas 4 på långt håll Administration 5 Utformning/förbesiktning 5 Anmälan 2 48 G Per skylt utöver den första i samma ansökan 15 G Övriga skyltar 2 Administration 5 Utformning 5 20 G Per skylt utöver den första 8 G Eldstad med rökkanal 2 - Anmälan 5 Kontrollplan 5 Slutbevis 3 26 G Upplag 3 Administration 5 Utformning 5 30 G VVS-installation 3 Administration 5 Kontrollplan 5 Slutbevis 3 39 G Brandväggsgenombrott 2 Anmälan 5 Slutbevis 3 16 G forts BILAGA 2 forts Exempel på fasta handläggningsfaktorer för vissa anläggningar och anordningar

22 22 Avgift = G x OF x (LF + AF) Objekt OF LF AF Avgift Mur, plank, ljusanordning och 2 andra mindre ärenden Administration 5 Förbesiktning 3 16 G Inglasning balkonger 2 Administration 5 10 G Brunn 2 Administration 5 Förbesiktning 3 Planprövning 2 20 G

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2005-08-29, 159 2008-12-22, 155 Grundbelopp

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2003 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 440 BYGGAVGIFTER MM FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN avseende avgifter enligt plan- och bygglagen m fl antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Taxa enligt Plan- och bygglagen

Taxa enligt Plan- och bygglagen Taxa enligt Plan- och bygglagen Diarienummer KS 2009/1346-008 Grundbeloppet G är 43kr. Gäller from 1 januari 2010 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1 mars 2007 20 samt 6 december 2007 293. ADRESS Nämndhuset

Läs mer

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL

TAXA. FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET I LUND (avseende bygglov-bygganmälan) KORTVERSION MED EXEMPEL TAXA FÖR STADSBYGGNADSKONTORETS VERKSAMHET - FÖRKORTAD VERSION - I detta dokument redovisas en förkortad

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL.

2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. 2013-09-24 Reviderad 2013-10-02 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M.FL. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2014-01-01 TAXEBESTÄMMELSER

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m

2011-04-12 TAXA. för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M. Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m 2011-04-12 TAXA för Bygg- och miljönämndens verksamhet ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) M M Bygglov, plan, mätning, strandskydd m m Taxan gäller fr o m 2011-05-02 Antagen av KF 2011-04-28, 100 INNEHÅLL

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68

Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Sidan 1 av 35 SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1994:1 1994-03-28, 27 1995-11-20, 203 1999-11-22, 143 2000-04-25, 43 2002-10-14, 141 2003-09-29, 149 2011-04-18, 68 Justeringsfaktor

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2013

Vad kostar bygglovet? 2013 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2012

Vad kostar bygglovet? 2012 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2012 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften

Läs mer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer 1 Ärendets Första gil- Diarieplandiarienummer tighetsdatum beteckning 750/04 2005-04-01 400 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS VERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa.

Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. 1 (19) Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa. Gäller fr.o.m. 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 86 Denna taxa gäller för de delar av miljö- och byggnämndens verksamhet

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Kart- och Mättaxa fr.o.m 2011-05-02 Plan- och bygglovtaxa 2011 0 Innehåll Administrativa rutiner... 2 Avgiftsbestämning... 2 Antagande av taxan... 2 Betalning av avgift...

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 206.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 06.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 007-1-17 170 008-01-01 007/570-06 Kf 014-01-7 5 014-03-01 013/866 TAXA FÖR KARTMATERIAL OCH UTSÄTTNING Faktor

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND

FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND 1 FÖRSLAG TILL REVIDERAD TAXA 2012-01-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-39 TAXA FÖR LUNDS BYGGNADSNÄMND - - 2 Innehåll 1 Inledning...4 1.1 Kommunallagen...4 1.2 Plan- och bygglagen...4 2 Taxebestämmelser...5

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37)

Svedala kommuns 2:20 författningssamling 1 (37) författningssamling 1 (37) Plan- och bygglovtaxa inklusive mätning och för brandfarliga varor i Svedala kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-09, 81, med ändring 2012-04-16, 79, Gäller från 2014-04-11,

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 X Antagen av Tillsynsnämnden 2012-08-22 X Innehåll Inledning 3 Allmänna regler om kommunala avgifter 3 Kommunallagen 3 Självkostnadsprincipen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014

Inklusive kart- och mättaxa. foton: www.fotoakuten.se. Plan- och bygglovstaxa 2014 Inklusive kart- och mättaxa foton: www.fotoakuten.se Plan- och bygglovstaxa 2014 Enköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 8 april 2014 Innehållsförteckning Förord... 3 KAPITEL 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011

Plan- och bygglovtaxa 2011 Plan- och bygglovtaxa 2011 för Bollebygds kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-22 103 INLEDNING Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnads- och miljönämnden att ta ut en avgift i ärenden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) L 6 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FÖRE 2011-05-02 1. TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för ärenden angående lov och

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa TAXA 1(21) Miljö- och teknikförvaltningen Byggavdelningen Jessica Fogelberg, Byggadministratör 0171-525 47 jessica.fogelberg@habo.se Plan- och bygglovtaxa Kostnadstäckningen för verksamheterna vara 75

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet

Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Taxa för Miljö- och Byggnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 29 maj 1995, 38 Antagen av kommunfullmäktige den 4 september 1995, 73 INNEHÅLL Inledning och anvisning för avgiftsberäkning

Läs mer

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016

Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 SAMHÄLLSSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-06-242015-12-29 1 (9) Taxa Kart- och mätningsverksamheten 2016 LUDVIKA KOMMUN 2 (9) Innehåll Allmänna regler om kommunala avgifter... 3 Kommunallagen... 3 Likställighetsprincipen...

Läs mer

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa

Exempel på ändrade avgifter i förslag till ny Bygglovtaxa Nuvarande taxa Föreslagen taxa Nybyggnad bostad eller annan byggnad 120 m2 10 784 14 244 Nybyggnad bostad eller annan byggnad 250 m2 13 280 17 805 Komplementbyggnad 50 m2 2 400 3 082 Komplementbyggnad

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

KART- OCH MÄTTAXA 2013

KART- OCH MÄTTAXA 2013 2013-01-02 1(5) KART- OCH MÄTTAXA 2013 Berör avgifter för kart- och mätningstjänster som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 19 november 2012 166 Inledning

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 Inklusive Mät- och karttaxa Fastställd i kommunfullmäktige den 14 april 2011 1 Innehåll Kapitel 1...4 Allmänna regler om kommunala avgifter...4 Kommunallagen...4 Självkostnadsprincipen...4

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa 2015-09-24 Bn 409 Bilaga A 1 (34) Plan- och bygglovstaxa 2016 inklusive kart- och mättaxa Gäller från och med 1 januari 2016 Fastställd av kommunfullmäktigen den17 november 2015 191 2 (34) Innehållsförteckning

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa Senast reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-12-18 289, KS14.523 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Utgångspunkter... 5 1.2 Fastställd genom beslut... 5 1.3 Reviderad... 5 2 Allmänna regler om kommunala

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

1. Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 i 1 (25) PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13, 67 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-18, 92 Gäller fr o m 2012-07-01 1. Bestämmelser om plan-

Läs mer

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA

Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Plan- och bygglov- taxa 2014 INKLUSIVE KART-OCH MÄTTAXA Miljö- och bygglovnämnden Mbn 126 Kommunstyrelsen Ks 207 Antagen av kommunfullmäktige Kf 120 2014-06-24 2014-09-01 2014-09-22 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa

Plan- och bygglovtaxa [Skriv text] Vi tillämpar Sveriges Kommuner och Landstings förslag till planoch bygglovtaxa från 2011, som är antagen av kommunfullmäktige den 16 maj 2011. Prisbasbeloppet ändras årligen och är 44 000

Läs mer

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare

Föreskrift Taxa 2015:261-206. 2015-08-24 96 2016-01-01 tillsvidare Dokumentnamn TAXA FÖR PLAN OCH BYGGLOV Gällivare Kommun Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa 2015:261-206 Beslutad av Framtagen av Kommunfullmäktige Miljö- och byggkontoret Beslutad Giltighetstid 2015-08-24

Läs mer

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa

Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Förklaring av Plan- och bygglovtaxa Beslut för gällande plan- och bygglovtaxa fastslogs i kommunfullmäktige 2009-11-09, 101. Enligt beslutet skall avgifterna beräknas enligt Sveriges kommuner och Landstings

Läs mer

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02

Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet. gäller fr.o.m. 2011-05-02 Taxa för Malmö stadsbyggnadsnämnds verksamhet gäller fr.o.m. 2011-05-02 2 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Kommunallagen...3 1.2 Plan- och bygglagen...3 1.3 Miljöbalken...3 2 Taxebestämmelser...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden.

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. 203-0-02 (9) BYGGLOVSTAXA 203 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 9 november 202 66 Inledning Kommunens rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2015-10-02 Diarienummer KSN-2015- Kommunstyrelsen Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet

Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet 1 [10] Kart- och mätenheten 2012-12-30 Kommunal uppdragstaxa för samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätverksamhet Gäller från och med 2012-01-01 Antagen av kommunfullmäktige den 2011-12-15 Reviderad

Läs mer

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö

Taxor och avgifter 2016. Samhällsbyggnad och offentlig miljö Taxor och avgifter Samhällsbyggnad och offentlig miljö Bilaga 9 till Mål och budget -2018 Innehållsförteckning 1. STADSBYGGNADSNÄMNDEN... 3 1.1 Plan - och Bygglovtaxa... 3 1.1.1 Tabell 1 Objektsfaktorer...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa 2014

Plan- och bygglovstaxa 2014 Plan- och bygglovstaxa 2014 1 Gul markering = ändringar www.laholm.se 2 PLAN- OCH BYGGVERKSAMHETEN Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch

Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-10-26 Sida 1(2) Kommunfullmäktige 77 Dnr 2015/00364-206 Revidering av plan- och bygglovstaxa, inklusive kartoch mättaxa Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag

Läs mer

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Styrdokument Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt planoch bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken Katrineholms kommuns Författningssamling (KFS nr 4.07) Senast reviderad av

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 118, att gälla från och med den 1 januari 2006 2 FÖRORD När plan- och bygglagen trädde ikraft den 1 juli

Läs mer

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 232 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR Utdrag ur plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordning (1987:383), PBF Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23.

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-16, 67, att gälla från och med 2011-05-23. Dnr KS 2011/546 2 1. Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med

Plantaxa. Beslutad av Kommunfullmäktige: /14:2. Gäller från och med Plantaxa Beslutad av Kommunfullmäktige: 2014-11-24 19/14:2 Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Inledning... 3 Planbesked... 3 Planavgift i avtal eller i samband med bygglov... 3 Beräkning av avgift...

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Lathund. för fribyggare i Lunds kommun

Lathund. för fribyggare i Lunds kommun Lathund för fribyggare i Lunds kommun 2 När händer vad? Att köpa en fribyggartomt är ett stort beslut som man kanske fattar bara en gång i livet. För att hjälpa dig och underlätta din planering har vi

Läs mer

Taxa för planering, byggande,

Taxa för planering, byggande, Taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-11-24 Grundbeloppet ( G ) för 2015 är 54 enligt beslut i Kommunstyrelsen 2014-11-17 Taxan gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015

1 (12) Plan- och bygglovtaxa 2015 1 () Plan- och bygglovtaxa 2015 2 () INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. Inledning 3 2. Grundbelopp 4 3. Lovavgift 5 4. Planavgift 7 5. Avgift för startbesked 8 6 Objektsfaktor area 9 7. Timersättning 10 8. Avgift

Läs mer

Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret. Lathund. för fribyggare i Lunds kommun

Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret. Lathund. för fribyggare i Lunds kommun Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Lathund för fribyggare i Lunds kommun Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret När händer vad? Att köpa en fribyggartomt är ett stort

Läs mer

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr

Plan och bygglov- Taxa 2016. Osby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Plan och bygglov- Taxa 2016 Osby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20 Reviderad 2015-12-31 nytt prisbasbelopp på 44 300 Kr Förord Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya

Läs mer

PBL-TAXA. Taxebestämmelser. 1 Inledande bestämmelser. Enligt denna taxa erläggs avgift för

PBL-TAXA. Taxebestämmelser. 1 Inledande bestämmelser. Enligt denna taxa erläggs avgift för PBL-TAXA Sida 1(17) Taxebestämmelser 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för ärenden angående lov, förhandsbesked och strandskyddsdispens ärenden föranledda av bygganmälan andra ärenden

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa

Plan- och bygglovtaxa. inklusive kart- och mättaxa Taxa Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2015 Antagen av kommunfullmäktige 101/2014 att taxan ska gälla för ärenden inkomna från och med den 1 januari 2015, att nuvarande taxa för plan- och

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 13 mars 2012 Sidan 3 av 148 Ärende 1 Sidan 4 av 148 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 148 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa Mariestad Töreboda Gullspång Taxan gäller från och med 1 oktober 2010 Antagen med kommunfaktor 0,9 av Kommunfullmäktige i Mariestad Antagen med

Läs mer

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad,

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad, Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2014 Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2013, 110 Ikraftträdelse: 01.01.2014 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Gäller fr.o.m. 2010-08-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 3 2 BYGGLOV... 4 2.1

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun

Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Plan- och bygglovtaxa för Piteå kommun Denna taxa gäller för Miljö- och byggnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Prislista för Mät- och kartverksamheten

Prislista för Mät- och kartverksamheten Prislista för Mät- och kartverksamheten 2015 1 Innehåll Tabell 2... 3 Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta... 4 Tabell 24 Avgift för utstakning... 5 Tabell 25 Lägeskontroll... 7 Tabell 26 Avgift för tillfälligt

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219.

Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den , 219. Taxa 2017 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 219. Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa Taxebestämmelser Nedan angivna bestämmelser

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer