Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämndens. delegationsförteckning"

Transkript

1 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2014:228 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Giltig från och med Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den XX XX XX Reviderad: Giltig t.o.m: Ansvarig ägare: Tillsvidare Samhällsbyggnadschef

2 2(20) Delegationsförteckning för byggnadsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Delegat I delegationsförteckningen anges till vem/vilka byggnadsnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i nämndens ställe. Beslutanderätten Den delegerade beslutanderätten får inte utövas i ärenden av principiell innebörd eller annars av större vikt. Ersättare för delegat vid jäv När jäv föreligger för delegaten ska ärendet överlämnas och beslut fattas i första hand av utsedd ersättare för delegat, i andra hand av närmast överordnad som getts beslutanderätt för den aktuella ärendetypen. Om sådan delegat saknas ska beslut fattas av byggnadsnämnden.. Ersättare för delegat vid förfall Vid förfall, t.ex. semester, sjukdom eller annan frånvaro för delegat inträder i första hand utsedd ersättare för delegaten i andra hand kontorschefen. Vid förfall för kontorschefen inträder, om inte annat anges i förteckningen, tillförordnad kontorschef i nedan angiven ordning: Planeringschef Planchef Kart- och GIS-chef Beslutets giltighet Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av byggnadsnämnden. Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av nämnden, men kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut. Dokumentering av beslut Delegat ansvarar för att varje beslut dokumenteras. Beslutsdokumentet ska vara arkivbeständigt och innehålla uppgift om: - vem som fattat beslutet - när beslut fattades - vilket beslut som fattats - vad beslutet avser

3 3(20) Anmälan av beslut Alla beslut som fattats med stöd av delegation ska återrapporteras/anmälas till byggnadsnämnden. Anmälan av beslut ska ske till det nämndsammanträde som infaller närmast efter att beslutet fattats. Besluten eller en förteckning över fattade beslut ska finnas tillgänglig vid sammanträdet. Förteckning ska innehålla beslutande, beslut samt datum för beslutet. Överklagandetid vid laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär) Den tidpunkt vid vilken överklagandetiden börjar löpa vid delegationsbeslut beror på om särskilt protokoll förts över beslutet eller inte. Om särskilt protokoll förts, justerats och anslagits räknas överklagandetiden, tre veckor, från den dag då anslag skedde om justering av detta protokoll. Om särskilt protokoll inte förts räknas överklagandetiden, tre veckor, från den dag då anslag skedde om justering av protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden. Överklagandetid vid förvaltningsbesvär Överklagandetiden är tre veckor beräknat från det att parten eller annan besvärsberättigad fått del av beslutet. Om nämnden inte har något bevis för när vederbörande fått del av beslutet, t.ex. genom mottagningsbevis, fortsätter överklagandetiden att löpa.

4 4(20) BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM DELEGERING Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och 11 kap 3 plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL) har nämnden beslutat att uppdra beslutanderätten i nedanstående ärenden till angivna delegater. Avseende personalfrågor hänvisas till kommunstyrelsens författningssamling Avseende delegation i frågor om mark som ägs av kommunen, se kommunstyrelsens författningssamling punkterna 5:9 och 5:11. ADMINISTRATIVA ÄRENDEN Ärende Delegat UPPHANDLING/INKÖP Upphandling/inköp av varor och tjänster inom respektive verksamhet till ett belopp av högst kr kr kr kr kr Kart- och GIS-chef Planchef Planeringschef FÖRSÄLJNING kr EKONOMISK ADMINISTRATION Intern finansiering Ansöka om intern finansiering upp till kr per objekt inom befintlig ram

5 5(20) ÖVRIGT Ärende Upprätta och underteckna plankostnadsavtal Delegat Planchef Upprätta och underteckna avtal inom kart- och GISavdelningens verksamhetsområde Kart- och GIS-chef Avslå detaljplaneförfrågan för område som endast bedöms utgöra en del av en större helhet, om inte särskilda skäl föreligger som är av överordnad strategisk karaktär för kommunen. Rätt att överklaga beslut som prövats i högre instans - nämndbeslut - delegationsbeslut Ordförande i nämnden Besluta om att handling inkommit i rätt tid, förvaltnings- Lagen (FL) 10 Besluta om avskrivning av bygglovärende som återkallats av sökanden Besluta om avskrivning av planärende som återkallats av sökanden Planchef Besluta om att handling inkommit i rätt tid, förvaltningslagen (FL) 10

6 6(20) ÖVRIGT Ärende Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande, förvaltningslagen (FL) 24 Delegat Planchef i planärenden i bygglovärenden Besluta om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild Representation, uppvaktningar utöver löpande och vardaglig karaktär Beslut om omprövning enligt förvaltningslagen (FL) 27 Planchef i planärenden i bygglovärenden

7 7(20) PBL OCH SPECIALLAGSTIFTNING Delegation innefattar rätt att vid beslut om bygglov och marklov medge en liten avvikelse från detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna att ge föreläggande om komplettering av ofullständiga handlingar samt avvisa ofullständigt ärende eller avgöra i befintligt skick att avge yttrande vid överklagande av egna beslut PBL 9 kap 2 första stycket p 1 och 2 (ÄPBL 8 kap 1 första stycket, 8 kap 3 första stycket p 1 och 3) Bygglov inom ramen för de föreskrifter och riktlinjer som anges i 9 kap 30, 31, 31a, 31b, 32 och 35, (ÄPBL 8 kap och 18 ) b) tillbyggnad eller annan ändring av en- eller tvåbostadshus c) nybyggnad av flerbostadshus d) till- och ombyggnad av flerbostadshus e) nybyggnad, till- och ombyggnad eller annan ändring inom detaljplan av industribyggnad, kontor eller allmän byggnad, byggnad för allmänt ändamål och därmed jämförliga byggnader

8 8(20) f) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av ekonomibyggnad, gäststuga, garage eller carport för högst två bilar, andra uthus och därmed jämförliga byggnader g) ny- och tillbyggnad eller annan ändring inom detaljplan eller område med områdesbestämmelser av fritidshus, kolonistugor och därmed jämförliga byggnader h) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av kiosk, transformatorstation, avloppspumpstation eller därmed jämförlig byggnad i) ianspråktagande eller inredning av byggnad helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats j) att det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri och därmed jämförliga verksamheter k) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnads yttre utseende påverkas på annat sätt

9 9(20) l) bygglov inom ramen för de föreskrifter och riktlinjer som anges i områdesbestämmelser PBL 9 kap 2 första stycket p 1 och 2, 9 kap 17 och 18 (ÄPBL 8 kap 12 och 8 kap 34 ) Bygglov inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. PBL 9 kap 6 andra stycket (ÄPBL 8 kap 4 b ) Bygglov för kompletteringsåtgärder inom sammanhållen bebyggelse PBL 9 kap 8 p 1 (ÄPBL 8 kap 2 och 8 kap 3 första stycket p 2) Bygglov för skyltar samt andra anläggningar än byggnader enligt regeringens föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap 7 PBL 9 kap 9 och 33 (ÄPBL 8 kap 14a och 14 ) Tidsbegränsat lov PBL 9 kap 10 (ÄPBL 8 kap 8 ) Rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap 34 (ÄPBL 8 kap 16 ), eller i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Dock ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning

10 10(20) PBL 9 kap (ÄPBL 8 kap 9 ) Marklov inom ramen för de föreskrifter och riktlinjer som anges i 9 kap 35 (ÄPBL 8 kap 18 ), eller i en detaljplan eller i områdesbestämmelser PBL 9 kap 14 (ÄPBL 8 kap 21 ) Bygglov, marklov och rivningslov för åtgärder som inte kräver lov. PBL 9 kap 19 Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 19 PBL 9 kap 22 (ÄPBL 8 kap 20 andra stycket och fjärde stycket) Förelägga sökanden att, inom viss tid, avhjälpa brister i ansökningshandlingarna Avvisa ärenden, vilka ej kompletterats efter påfordran PBL 9 kap 27 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna PBL 9 kap 28 (ÄPBL 8 kap 23 ) Besluta om anstånd PBL 10 kap 4 (ÄPBL 9 kap 10 ) Beslut om att byggnad (1 kap 4 ) får tas i bruk utan att slutbesked lämnats Beslut om att annan anläggning (t ex plank) får tas i bruk utan att slutbesked lämnats

11 11(20) PBL 10 kap 13 Utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag PBL 10 kap 18 (ÄPBL 9 kap 4 ) PBL 10 kap 22 första stycket p 1 (ÄPBL 9 kap 7 ) Beslut om att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan Ge startbesked om det enligt 10 kap 14 (ÄPBL 9 kap 7 ) inte behövs något tekniskt samråd Beslut om att tekniskt samråd behövs för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 4 a, 4 b första stycket 1, 4 c eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad enligt 10 kap. 14

12 12(20) PBL 10 kap (ÄPBL 9 kap 12 ) Meddela startbesked och med det meddela att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är kontrollansvariga - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om slutbesked samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs Beslut om att inte ge startbesked om en åtgärd som avses i 10 kap. 3 inte kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen PBL 10 kap 27 och 11 kap 8 1 och 2 stycket (ÄPBL 9 kap 9, 16 kap 7 ) Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift Beslut om ändring av kontrollplan

13 13(20) PBL 10 kap 29 (ÄPBL 9 kap 9 tredje stycket) Kompletterande villkor för byggeller rivningsåtgärderna eller för kontrollen PBL 10 kap (ÄPBL 9 kap 10) PBL 11 kap 7 Utfärdande av slutbesked/slutbevis respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i 10 kap Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i 11 kap 7 PBL PBL 11 kap 17 (ÄPBL 10 kap 19 första stycket) Förelägga ägare att ansöka om efterföljande bygglov, rivningslov eller marklov om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet

14 14(20) PBL 11 kap 18 (ÄPBL 10 kap 20 ) Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget PBL 11 kap 22 (ÄPBL 10 kap 17 första stycket) Förelägga ägare att ta bort byggnadsverk (gäller ej byggnad) eller att vidta någon annan åtgärd om ett byggnadsverk inom ett område med detaljplan innebär stora olägenheter för trafiksäkerheten på grund av att förhållandena har ändrats PBL 11 kap 24 (ÄPBL 10 kap 17 tredje stycket) Förelägga ägare att anordna stängsel kring ett byggnadsverk för industriändamål om det inte längre används men behövs till skydd mot olycksfall PBL 11 kap 25 (9 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL)) Besluta om det föreläggande eller förbud som från skyddssynpunkt behövs för att bestämmelsen om byggprodukter i 8 kap. 20 eller en bestämmelse som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 ska följas PBL 11 kap 30, 31, 32, 38 (ÄPBL 10 kap 3 ) Förbud att fortsätta byggnadsarbeten och andra åtgärder. Beslutet gäller omedelbart om något annat inte bestäms i samråd med bygglovchef

15 15(20) PBL 11 kap 33, 38 (ÄPBL 10 kap 16 andra stycket och 10 kap 3 femte stycket) Förbud mot användning av byggnadsverk, om byggnadsverket har säkerhetsbrister eller om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked. Beslutet gäller omedelbart om något annat inte bestäms PBL 11 kap 34 (17 första stycket lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL)) Besluta att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11 kap 34 (17 första stycket BVL) PBL 11 kap 35 (ÄPBL 9 kap 15 ) PBL 11 kap 39 (ÄPBL 10 kap ) Entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap 11 och 11 kap 35 (ÄPBL 9 kap 13 och 15 ) och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig Ansökning om särskild handräckning när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har föreslagits honom enligt 11 kap (ÄPBL 15, 16 första stycket eller 17 (12 p 4)) PBL 11 kap 54 och 56 (ÄPBL 10 kap 5 ) Avskriva tillsynsärenden då rättelse skett eller ingen olovlig åtgärd föreligger

16 16(20) PBF 8 kap 7 och 5 kap 9 Plan- och byggförordningen (2011:338) Förordning (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar BBR 1:22 Boverkets ByggRegler Medgivande till avvikelse eller undantag från de bindande föreskrifterna om avvikelserna eller undantagen inte är av principiell betydelse eller kan anses innebära någon olägenhet (tillgänglighet, energikrav, ekonomiskt eller tekniskt oskäligt) i samråd med bygglovchef BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar (BFS 1994:25) med de ändringar som beslutats därefter a) Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3 kap 4-5 i samråd med bygglovchef b) Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap 16 (3 kap 18 ) c) Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap 17 (3 kap 19 )

17 17(20) PBF 5 kap 1-7 Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem 6-7 Utfärda intyg om genomförd besiktning PBF 5 kap 1-7 Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem 6-7 Övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt förordningen och i samband med denna övervakning utfärda föreläggande enligt PBL 11 kap (ÄPBL 10 kap) Taxa för BN:s verksamhet; PBL 12 kap 8-11 (ÄPBL 11 kap 5 ) Bestämmande i varje särskilt fall av avgift enligt gällande taxa. Delegat får även justera avgiften enligt 2 tredje och fjärde styckena i taxan för BN:s verksamhet PBL 5 kap 2 och 5 Beslut om planbesked i de fall stöd för den avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan Planchef PBL 5 kap 18 (ÄPBL 5 kap 28 andra stycket) Beslut om granskning av detaljplaner och områdesbestämmelser när detta av tidsskäl kan bli nödvändigt Byggnadsnämndens ordförande PBL 6 kap 6 (ÄPBL 6 kap 20 ) Anmälan till inskrivningsmyndigheten (när kommunen har tagit mark i anspråk för allmänna platser eller allmänna byggnader utan ersättning) (PBL 6 kap 5) Planchef

18 18(20) FBL 4 kap 25-25a Fastighetsbildningslagen (1970:988) AL 12 och 23 Anläggningslagen (1973:1149) LL 21 Ledningsrättslagen (1973:1144) Företräda BN vid samråd med fastighetsbildningsmyndighet. Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för prövning Planchef SFS 2006: Lag om lägenhetsregister Besluta i ärende om fastställande av belägenhetsadress SFS 2006: Lag om lägenhetsregister Besluta i ärende om fastställande av lägenhetsnummer SFS 2006: Lag om lägenhetsregister Förelägga en fastighetsägare som inte fullgör sina skyldigheter enligt 14 eller 16 att fullgöra dessa (ej vite)

19 19(20) LED 11 första stycket, 13 och 25 Lag (2006:985) om energideklarationer Besluta om föreläggande (utan vite) som behövs enligt 25 lagen om energideklarationer för att byggnadens ägare ska fullgöra sin skyldighet att 1) för byggnader med luftkonditioneringssystem enligt 10 i lagen som inte ska energideklareras, se till att systemet regelbundet besiktigas på det sätt som anges i 11 första stycket i lagen 2) den energideklaration som senast har upprättats för byggnaden är tillgänglig på väl synlig plats enligt vad som anges i 13 i lagen LBFF 1 b Lag (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. Beslut om att byggfelsförsäkring inte behövs KomL 6 kap 36 Kommunallagen (1991:900) Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Byggnadsnämndens ordförande

20 20(20) Giltighetstid Delegationsförteckningen är ett styrdokument antaget av byggnadsnämnden den , att gälla från och med Förteckningen innefattar befintliga och nya ärenden som inkommer till byggnadsnämnden. Delegationsförteckningen är giltig tillsvidare. Ansvarig för delegationsförteckningen Varje styrdokument ska ha en ägare som ansvarar för att styrdokumentet är aktuellt, känt och finns tillgängligt på kommunens interna och externa webbplatser. Ansvarig för byggnadsnämndens delegationsförteckning är kontorschef. Respektive chef är ansvarig för att styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna, efterlevs och följs upp.

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2015:44 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den 24 mars 2015 19 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2015-12-31

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

DELEGATIONSORDNING BYGG

DELEGATIONSORDNING BYGG DELEGATIONSORDNING BYGG MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ANTAGEN 2012-12-05 145 REVIDERAD 2013-02-06 10 2015-02-11 7 2015-12-16 234 2016-12-08 261 Sidan 2 av 12 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2016-09-01 1 (12) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN 230/2015 BN-bilaga 21/15, KFS 2015:28. 2015-10-07 1 (11) 1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I Med stöd av 6 kap. 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900), KL, och 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa.

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. 2011-05- 17 Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. Gäller för ärenden inkomna från och med den 2 maj- 2011 Antagen av byggnadsnämnden i Mora 2011-06- 09, 152 Antagen

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 1 av 19 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 2 av 19 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGEN... 4 1.2. DELEGATER I GRUPP:...

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Byggnadsnämndens delegeringsregler

Byggnadsnämndens delegeringsregler www.hassleholm.se S Byggnadsnämndens delegeringsregler Reglemente Antagen av Byggnadsnämnden 1995-06-13. Gällande från och med 1995-07-01 och svidare Reviderad 1996-02-13, 2000-11-14, 2001-02-13 samt 2003-11-11

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457 Delegationsordning för byggnadsnämnden Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: 2016-07-01 Antagen av BN 233, 2015-12-02, reviderad BN 124, 2016-06-15 Dnr 2015/4457 Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 37

Läs mer

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden -

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden - 1 (12) Dnr BYN 2016/30 Delegationsordning - Byggnadsnämnden - Kommunfullmäktige har i beslut 2015-08-31 138, antagit reglemente för byggnadsnämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(20) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 2(20) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Dnr 2011-06139 2011-04-11 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Stadsbyggnadsnämndens beslut Med stöd av 6 kap 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900) och 12 kap 6 plan- och bygglagen

Läs mer

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde 1 (3) Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-19 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde Diarienummer: SBN-2017-01824 Sammanfattning av

Läs mer

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade SODERTALJE KOMMUN 2011-10-18 Tja nstes krivelse Dnr Dnr 2011-02097-002 Kontor Samhallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorio-Strid Stadsbyggnadsnämnden Kommundelsnämndema Enhöma, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Byggnadsnämnden. Allmänt 1

Byggnadsnämnden. Allmänt 1 Byggnadsnämnden Delegationsordning Antagen av BN den 5 oktober 2010, 155 Reviderad 2014-09-24 160 Innehållsförteckning: Sid: Allmänt 1 MYNDIGHETSÄRENDEN Plan- och bygglagen 2 Fastighetsbildningslagen 5

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastställd av byggnadsnämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2016-12-07 Gäller 161207-tv Ärendenr BN 2015/50 Version 2.0 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén

Läs mer

Delegationsordning

Delegationsordning SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-01-10 SID 1 (10) SBN/2013:28 TJÄNSTESKRIVELSE ionsordning 2013-01-21 Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nämndens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(21) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 Reviderad 23 juni 2015 163 Reviderad 17 mars 2016 74 Reviderad 22 juni 2016 222 2(21)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden Delegationsordning byggnadsnämnden 1 BESLUT byggnadsnämndens beslut 2016-10-11, 79 Innehållsförteckning 1 BESLUT 2 Sida 2 ALLMÄNT OM DELEGATION 3-4 3 PERSONALÄRENDEN 5-6 4 EKONOMIADMINISTRATION 7-8 5 ALLMÄN

Läs mer

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01 Dnr BTN13/114 Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden Antagen 2013-12-17 Gäller från 2014-01-01 Dnr 2/16 KOMMENTARER/UPPLYSNINGAR Använda förkortningar i delegationslistan ABVA Allmänna bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-11-16 149 BESLUTAD Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta

Läs mer

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Delegeringsordning för Antagen av 2011-04-26, 58, dnr 2011/132 Reviderad av 2012-09-11, 82, dnr 2012/29 Reviderad av 2013-01-22, XX, dnr 2013/XX Delegeringsordning för I delegeringsordningen framgår det

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Byggnadsnämndens delegationsordning Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens beslut om delegering... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Kompletteringar av revideringar i delegation av beslutanderätt för Natur-och byggnadsnämnden beslutad i NBN

Kompletteringar av revideringar i delegation av beslutanderätt för Natur-och byggnadsnämnden beslutad i NBN Sida 1 Bilaga 1: Kompletteringar av revideringar i delegation av beslutanderätt för Natur-och byggnadsnämnden beslutad i NBN 2016-05-23. Delegation av beslutanderätt för natur- och byggnadsnämnden som

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter framgår av reglemente fastställt

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2016-02-24 27 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Antagen av Bygg- och miljönämnden den 19 maj 2011, 30 Innehållsförteckning Delegationer... 3 A. Allmänna ärenden... 4 B. Ärenden inom Miljöbalkens och Livsmedelslagens

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn Byggnadsnämndens tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden 1(24) Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gäller fr.o.m. 2015-0616 Inledning 3 2(24) Delegationsbestämmelser 3 Ansvar, befogenheter och beslut 4 Förkortningar 4 Personalärenden 5-6 Allmänna ärenden

Läs mer

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Styrdokument, reglemente Sida 1(13) Delegationsförteckning för utbildningsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter Utbildningsnämndens ansvar och uppgifter

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015:11 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 62 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-10 72 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2016-01-28 3 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-25, 141 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2015:41 Infördes i författningssamlingen den 25 juni 2015 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 17

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer