Byggnadsnämnden. Allmänt 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsnämnden. Allmänt 1"

Transkript

1 Byggnadsnämnden Delegationsordning Antagen av BN den 5 oktober 2010, 155 Reviderad Innehållsförteckning: Sid: Allmänt 1 MYNDIGHETSÄRENDEN Plan- och bygglagen 2 Fastighetsbildningslagen 5 Anläggningslagen 6 Ledningsrättslagen 6 Miljöbalken 6 Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 6 Förordning med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och Skyltning 7 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm 7 Förordning om funktionskontroll av ventilationssystem 7 Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om funktionskontroll av ventilationssystem 7 Förordning om kontroll av hissas och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk 7 Boverkets föreskrifter om allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 8 Lag om byggfelsförsäkring mm 8 Lag om skydd mot olyckor 8 Lag om lägenhetsregister 8 ADMINISTRATIVA ÄRENDEN Förvaltningslagen 9 Offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen 9 Personuppgiftslagen 9 Domstolsärenden och polisanmälan 9 EKONOMIÄRENDEN Inköp och upphandling 10 Försäljning och ersättningar 10 Representation 10 PERSONALÄRENDEN Anställning, upphörande av anställning mm 11 Lön och ersättningar 11 Arbetstid och ledighet 11 Tjänsteresor, kursdeltagande mm 12 Medbestämmande 12 Arbetsmiljö 12 Uppvaktning och representation 12

2 1 BYGGNADSNÄMNDENS BESLUT OM DELEGATION Med stöd av fullmäktiges beslut om byggnadsnämndens reglemente och reglerna i 6 kap kommunallagen samt 11 kap 3 plan- och bygglagen (PBL) beslutar nämnden att uppdra beslutanderätten i nedanstående ärenden till där angivna delegater. Kommunallagen medger rätt att utöver delegering av grupper av ärenden (enligt nedan) även delegera enskilda ärenden. I ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas kan nämndens ordförande besluta på nämndens vägnar. Vid förfall för någon delegat på förvaltningen utses förvaltningschefen som delegat. Delegation som lämnas till flera befattningshavare innebär att de har rätt att besluta var för sig. Delegerat ärende får av delegaten om ärendets beskaffenhet kan påkalla detta överlämnas till nämnden för avgörande. Beslut av delegat ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde. Delegationen avser inte befogenhet att avslå framställning att avgöra ärenden av principiell natur eller i övrigt av större vikt t.ex. ärenden som berör kulturmiljöfrågor av större vikt och/eller har stor omgivningspåverkan lämna yttrande till kommunfullmäktige Delegationen innefattar rätt att ge föreläggande enligt PBL 8 kap 11 2:a stycket (fastighetens överensstämmelse med fastighetsplan) och 8 kap 20 2:a stycket (ofullständiga handlingar) att vid beslut om bygglov och marklov medge mindre avvikelse från detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser om avvikelserna är förenliga med syftet med planen eller bestämmelser (PBL 8 kap 11 6:e stycket, 12 4:e stycket och 18 2a stycket) att besluta om avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa (PBL 11 kap 5 ). att avge yttrande vid överklagande av egna beslut att förordna att det överklagade beslutet får genomföras i sådana delar som inte berörs av besvären (PBL 13 kap 8 2.a stycket) att i beslut om kontrollplan ange att handlingar som beskriver byggnaden i färdigt skick o dyl. ska inges till nämnden (plan- och byggförordningen 15b ) att medge avvikelse från bindande föreskrifter BBR 06 och ombyggnadsregler (föreskrifter och allmänna råd) om avvikelserna inte är av principiell betydelse eller kan anses innebära någon olägenhet.

3 2 Författning Ärende Delegat MYNDIGHETSÄRENDEN Plan- och bygglagen (PBL) SFS 1987:10 PBL 6 kap Antagande av fastighetsplan, som ej antas samtidigt planark. 12 och 13 med detaljplan, då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 28 får tillämpas och planen inte ska reglera inrättandet av annan gemensamhetsanläggning än sådan som är förutsatt i gällande detaljplan eller avser gemensam utfart och gemensamma VSD-ledningar för ett fåtal fastigheter eller ge bestämmelser om annan ledningsrätt än sådan som är förutsatt i gällande detaljplan. PBL 6 kap Ändring eller upphävande av fastighetsplan. Be- planark. 14 fogenheten innefattar inte rätt att mot fastighetsägares bestridande ändra eller upphäva fastighetsplan före utgången av detaljplanens genomförandetid. PBL 6 kap Anmälan till inskrivningsmyndigheten. planark. 20 PBL 8 kap Bygglov inom ramen för de före skrifter och riktlinjer 1 som anges i 8 kap. 11 och 12 Inom detaljplan och områdesbestämmelser punkt 1-2 a) nybyggnad inom detaljplan eller inom område med stadsark. områdesbestämmelser av en- eller tvåbostadshus som ej hänför sig till gruppbebyggelse, b) nybyggnad inom detaljplan eller område med stadsark. områdesbestämmelser av fritidshus, kolonistugor och liknande byggnader, c) ny- och tillbyggnad inom detaljplan eller område stadsark. med områdesbestämmelser av handels-, hantverks- och industrilokaler med liten omgivningspåverkan, Inom och utom detaljplan och bestämmelser d) tillbyggnad eller annan ändring av en- eller stadsark. tvåbostadshus, e) tillbyggnad eller annan ändring av fritidshus, stadsark. kolonistugor och liknande byggnader, bygglovsingark. f) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av mindre stadsark. ekonomibyggnad, gäststuga, garage eller carport, andra uthus och därmed jämförliga byggnader,

4 Författning Ärende Delegat g) tillbyggnad eller annan ändring av handels- stadsark. hantverks- och industrilokaler med liten om- givningspåverkan, h) ny- och tillbyggnad eller annan ändring av mindre stadsark. byggnad - kiosk, transformatorstation, avloppspump- station eller därmed jämförlig byggnad. punkt 3 i) ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller till viss stadsark. del för väsentligen annat ändamål, punkt 4 j) sådana övriga åtgärder som anges i 1 första stadsark. stycket punkt 4 (ändring som innebär att det inreds någon ytterligare bostad någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri). 3 Bygglov (i övrigt enligt 1 ) inom ramen för de föreskrifter och riktlinjer som anges i detaljplan och områdesbestämmelse och under särskilt angivna villkor eller bestämts i bindande förhandsbesked (8 kap 34 ). Ändring av meddelat lov inom ramen för tidigare medgivna bruttoarea, användningssätt eller medgiven mindre avvikelse från detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser. stadsark. stadsark. PBL 8 kap Bygglov inom ramen för de föreskrifter och riktlinjer 2 som anges i 8 kap 11, 12 och 12a, a) anordna eller väsentligt ändra upplag eller material- stadsark. gårdar (punkt 2 och 10), uppföra eller väsentligt ändra murar eller plank (punkt 7 och 10), anordna eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus (punkt 8 och 10), b) inrätta eller ändra fast cistern med störst volym om stadsark. tre kvadratmeter (punkt 4 och 10). Bygglov (i övrigt enligt 2 ) inom ramen för de föreskrifter och riktlinjer som anges i detaljplan och områdesbestämmelse och under särskilt angivna villkor eller bestämts i bindande förhandsbesked (8 kap 34 ). stadsark. PBL 8 kap 3, 6 och 7 Bygglov för a) omfärgning mm av byggnader (3 första stycket stadsark. punkt 1 och 6 1:a stycket, punkt 1 och 2), bygglovsark. b) uppsättande eller ändring av skyltar eller ljus- stadsark. anordningar (3 1:a stycket, punkt 2 och 7 ) bygglovsark.

5 Författning Ärende Delegat PBL 8 kap Rivningslov inom ramen för de före skrifter och stadsark. 8 och 16 riktlinjer som anges i 8 kap 8 och 16, i en detalj- plan eller i områdesbestämmelser eller eljest. PBL 8 kap Marklov inom ramen för de före skrifter och riktlinjer stadsark. 9 och 18 som anges i 8 kap 9 och 18, i en detaljplan eller i områdesbestämmelser eller eljest. PBL 8 kap Bygglov för kompletteringsåtgärder. stadsark. 13 PBL 8 kap Bygglov för tillfällig åtgärd om åtgärden har stöd stadsark. 14 i en detaljplanebestämmelse om tillfällig markan- vändning. PBL 8 kap Beslut om anstånd med avgörande av lov. stadsark PBL 9 kap Beslut om medgivande till att byggnadsarbeten får bygglovsing/ark 2 2 st. påbörjas tidigare än tre veckor efter bygg- eller rivningsanmälan. PBL 9 kap Beslut om rivningsplan för arbetena (d.v.s. om inne- bygglovsing/ark 4 hållet i rivningsplanen) och om rivningsplan inte behövs. PBL 9 kap Beslut om kontrollplan för arbetena (d.v.s. om inne- bygglovsing/ark 9 hållet i kontrollplanen). PBL 9 kap Beslut om ändring av kontroll- eller rivningsplan bygglovsing/ark 9 3 st, PBL 9 kap Anmärkning i anslutning till besiktning (inom ramen bygglovsing/ark 9 2 st för nämndens tillsyn över byggnadsarbeten) som inne- (16 kap 7 ) fattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av byggnadsnämnden. PBL 9 kap Utfärdande av slutbevis. bygglovsing/ark 10 PBL 9 kap Godkännande av kvalitetsansvarig för visst arbete, bygglovsing/ark 14 enligt de riktlinjer som nämnden beslutat. 5

6 Författning Ärende Delegat PBL 10 kap Förbud att fortsätta byggnadsarbeten mm enligt 3 bygglovsing/ark 3 och 16 och användningsförbud enligt 16. PBL 10 kap Ansökning om särskild handräckning när någon har bygglovsing/ark 12 och 13 underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom enligt 15, 16 första stycket eller 17 (12 punkt 4). PBL 10 kap Föreläggande att inom viss tid vidta rättelse. stadsark. 14 PBL 10 kap Anmana ägare att ansöka om efterföljande bygglov, stadsark. 19 rivningslov eller marklov om delegaten har befogenhet bygglovsing/ark att besluta i lovärendet, dock under förutsättning att någon påföljd inte anges om inte ansökan inkommer inom föreskriven tid. Fastighetsbildningslagen SFS 1970:988 FBL 4 kap Företräda byggnadsnämnden vid samråd med planark. 25 och 25a lantmäterimyndighet. FBL5 kap Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för planark. 3 3 st att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt. FBL 14 kap Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller planark. 1 2 st område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser. FBL 15 kap Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller planark. 11 gränsutmärkning.

7 Författning Ärende Delegat Anläggningslagen SFS 1973: Anläggnings- Rätt att påkalla förrättning. planark lagen 18 Anläggningslagen Företräda byggnadsnämnden vid samråd med planark. 21 och 23 lantmäterimyndighet. Anläggnings- Godkännande av beslut eller åtgärd (förrättning, planark lagen 30 förrättningsbeslut eller gränsutmärkning) Ledningsrättslagen SFS 1973:1144 Ledningsrättslagen Företräda byggnadsnämnden vid samråd med planark. 21 lantmäterimyndighet. Ledningsrättslagen Godkännande av beslut eller åtgärd (förrättning, planark. 28 förrättningsbeslut eller gränsutmärkning) Miljöbalken SFS 1998:808 Miljöbalken 7 kap Rätt att ge dispens från strandskyddet enligt stadsark. 18 b och c miljöbalken kap 18 b avseende: - Område som redan tagits i anspråk på ett sätt som bygglovsgör att det saknar betydelse för strandskyddets syften handlägg. Mindre åtgärder för att tillgodose allmänhetens intressen (ex. transformatorstationer) Besluta om avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) SFS 1998:814 LGS Tillstånd att uppsätta sådan skylt som anges i 5 stadsark. 6 LGS.

8 Författning Ärende Delegat Förordning med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning SFS 1998:929 7 Förordningen Yttrande från byggnadsnämnden i ärenden enligt stadsark. 4 LGS 6, 7 och 9. Lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk mm SFS 1994:847 Lagen Godkänna funktionskontrollant (ventilation) för viss bygglovsing/ark 16 och 17 kontroll och besluta om en annan funktions kontrollant ska utses. Förordning om funktionskontroll av ventilationssystem SFS 1991:1273 Förordningen Registrera genomförd besiktning och besluta om bygglovsing/ark 6 godkännandetid. Boverkets föreskrifter om ändring av föreskrifterna om funktionskontroll av ventilationssystem BFS 1996:56 BFS 4 Besluta om senareläggning av besiktningstidpunkter bygglovsing/ark Förordning om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk SFS 1999:371 Förordningen Beslut av tillsynsmyndighet om särskild besiktning 6 (6 ) av hissar och andra motordrivna anordningar som nämns i 1.

9 Författning Ärende Delegat Förordningen Beslut om användningsförbud för hissar och andra bygglovsing/ark 11 motordrivna anordningar enligt 10 kap PBL. 8 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar BFS 2003:10 BFS kap 3, 18 Beslut om längre besiktningsintervaller bygglovsing/ark BFS kap 3, 19 Besluta om anstånd med besiktning bygglovsing/ark Lag om byggfelsförsäkring mm SFS 1993:320 1b 1:a st, Prövning av behov av byggfelsförsäkring bygglovsing/ark 1 och 2 meningen 14 1:a st, Prövning av behov av färdigställandeskydd 1 och 2 meningen Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 3 kap 4 Medge att en fastighetsägare utför eller låter byggloving. annan utföra sotning på den egna fastigheten. Lag om lägenhetsregister SFS 2006:378 10, 11 och 13 Besluta om belägenhetsadress och lägenhetsnummer stadsing./ (bostäder) GIS-tekniker Adresser i övrigt Besluta om adressnumrering för annat än bostads- stadsing. / adresser GIS-tekniker

10 9 Ärende Delegat ADMINISTRATIVA ÄRENDEN Förvaltningslagen SFS1986:223 Inom var och ens verksamhetsområde: Förvaltningslagen Pröva om överklagande inkommet i rätt tid. stadsark. 24 Avvisa för sent inkommet överklagande. stadsing. planark. Vid förfall förv. sekr. Förvaltningslagen Besluta om att ta upp fråga om omprövning av stadsark. 27 nämndens eller delegatens beslut. stadsing. planark. Offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen Inom var och ens verksamhetsområde: Offentlighets- och Beslut att helt eller delvis avslå enskilds framställan förv.ch Sekretesslagen om utlämnande av handling eller beslut att lämna ut stadsing. 6 kap 2, 3 den med förbehåll som inskränker den enskildes rätt stadsark. Tryckfrihetsförord- att röja innehållet eller annars förfoga över ningen 2 kap 14 handlingen. Vid förfall förv. sekr. Personuppgiftslagen (PUL) PUL Beslut att godkänna nya behandlingar av person- förv. sekr. uppgifter Domstolsärenden och polisanmälan Föra talan i ärenden och mål vid domstol och andra myndigheter förv.ch samt att utfärda fullmakt att företräda nämnden i sådana ärenden eller mål. Beslut att polisanmäla brott som riktar sig mot förvaltningens enh.ch/förv.ch verksamhet

11 10 Ärende Delegat EKONOMIÄRENDEN Inköp och upphandling Med utnyttjande av i budget eller särskilt beslut för ändamålet anvisade medel besluta att upphandla a) vid anbudsupphandling intill ett belopp om 10 basbelopp per enh.ch. upphandlingstillfälle b) vid anbudsupphandling intill ett belopp om 20 basbelopp per förv.ch. upphandlingstillfälle Utse beslutsattestanter i enlighet med kommunens attest- och förv.ch. utanordningsreglemente. Anskaffning av vara eller tjänst inom ramen för beviljat anslag och som ej är att hänföra till a) b) ovan är att betrakta som ren verkställighet. Ansvar och befogenheter i dessa avseenden regleras via attestuppdrag och attestreglemente. Försäljning och ersättningar Försäljning eller kassation av egendom till ett värde av max ett bas- förv.ch belopp som ej vidare kan användas i förvaltningens verksamhet. Representation Beslut om representation a) till ett belopp av 10 % av ett basbelopp per tillfälle enh.ch. b) till ett belopp av 15 % av ett basbelopp per tillfälle förv.ch. c) övriga fall ordf.

12 11 Ärende Delegat PERSONALÄRENDEN Anm. Kommundirektören handlägger personalärenden gällande förvaltningschefen. Gällande Allmänna bestämmelser (AB) ska beaktas. Anställning, upphörande av anställning mm Anm. Ansvar och befogenheter inom personalområdet har delegerats direkt till förvaltningschefen KS delegation Förvaltningschefen delegerar egen beslutanderätt vidare enligt PFU Anvisning Lön och ersättningar Anm. Lönesättning är delegerad till förvaltningschefen direkt från kommunstyrelsen Förvaltningschefen delegerar egen beslutanderätt vidare enligt PFU Anvisning Anvisningar: Kommunens personalpolicy Riktlinjer till personalpolicy Lön och belöning PFU Anvisning - nylönesättning genom delegation PFU Anvisning - lönesättning i samband med löneöversyn Arbetstid och ledighet Anm. Anvisning tillämpning av oreglerad arbetstid Information ansökan om ledighet för facklig kurs/förtroendeuppdrag Bevilja semester och kompensationsledighet samt annan ledighet jml lagar och avtal för a) enhetschefer förv.ch. b) övrig personal närmaste chef Tillstyrka tjänstledighet utan lön för a) enhetschef förv.ch. b) övrig personal närmaste chef Tillstyrka ledighet för facklig förtroendeman (Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, LFF 6) för a) enhetschefer förv.ch. b) övrig personal närmaste chef Infordran av läkarintyg vid kortare sjukledighet än 7 dagar närmaste chef

13 12 Ärende Delegat Tjänsteresor, kursdeltagande mm Beslut om tjänsteresa och deltagande i konferens för a) Förtroendevald ordf. b) Ehetschef förv.ch c) Övrig personal närmaste chef Medbestämmande Svara för samverkan a) Förvaltningsövergriande (förvaltningens samverkansgrupp) FSG förv.cf b) Enhetsvis, lokal samverkan enh.ch MBL-information och förhandlingsskyldighet förv.ch Arbetsmiljö Anm. Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet har beslutats av kommunstyrelsen. Riktlinjer personalpolicy arbetsmiljö och skrivningen om ansvarsfördelning och roller. Anvisning uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet. Uppgiftsfördelning av nämndens arbetsmiljöarbete redovisas separat. Uppvaktning och representation Beslut enligt riktlinjer för kommunens representation och upp- förv.ch vaktningar mm

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING BYGG

DELEGATIONSORDNING BYGG DELEGATIONSORDNING BYGG MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ANTAGEN 2012-12-05 145 REVIDERAD 2013-02-06 10 2015-02-11 7 2015-12-16 234 2016-12-08 261 Sidan 2 av 12 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2016-09-01 1 (12) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN 230/2015 BN-bilaga 21/15, KFS 2015:28. 2015-10-07 1 (11) 1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I Med stöd av 6 kap. 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900), KL, och 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 1 av 19 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 2 av 19 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGEN... 4 1.2. DELEGATER I GRUPP:...

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

Byggnadsnämndens delegeringsregler

Byggnadsnämndens delegeringsregler www.hassleholm.se S Byggnadsnämndens delegeringsregler Reglemente Antagen av Byggnadsnämnden 1995-06-13. Gällande från och med 1995-07-01 och svidare Reviderad 1996-02-13, 2000-11-14, 2001-02-13 samt 2003-11-11

Läs mer

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa.

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. 2011-05- 17 Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. Gäller för ärenden inkomna från och med den 2 maj- 2011 Antagen av byggnadsnämnden i Mora 2011-06- 09, 152 Antagen

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2014:228 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Giltig från och med 2014-07-02 Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den XX XX XX Reviderad:

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2015:44 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den 24 mars 2015 19 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2015-12-31

Läs mer

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden -

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden - 1 (12) Dnr BYN 2016/30 Delegationsordning - Byggnadsnämnden - Kommunfullmäktige har i beslut 2015-08-31 138, antagit reglemente för byggnadsnämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller

Läs mer

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457 Delegationsordning för byggnadsnämnden Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: 2016-07-01 Antagen av BN 233, 2015-12-02, reviderad BN 124, 2016-06-15 Dnr 2015/4457 Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 37

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Dnr 2011-06139 2011-04-11 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Stadsbyggnadsnämndens beslut Med stöd av 6 kap 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900) och 12 kap 6 plan- och bygglagen

Läs mer

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde 1 (3) Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-19 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde Diarienummer: SBN-2017-01824 Sammanfattning av

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Delegationsordning

Delegationsordning SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-01-10 SID 1 (10) SBN/2013:28 TJÄNSTESKRIVELSE ionsordning 2013-01-21 Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nämndens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(20) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 2(20) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering

Läs mer

Reglemente REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Byggnadsnämndens verksamhetsområde. I fullgörandet av dessa uppgifter skall byggnadsnämnden

Reglemente REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Byggnadsnämndens verksamhetsområde. I fullgörandet av dessa uppgifter skall byggnadsnämnden Kommunal författningssamling 04.01.1 Dokument Beteckning Reglemente 04.01.1 Organ Beslut av KF Byggnadsnämnden 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 rev. 2007-01-29,

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden Delegationsordning byggnadsnämnden 1 BESLUT byggnadsnämndens beslut 2016-10-11, 79 Innehållsförteckning 1 BESLUT 2 Sida 2 ALLMÄNT OM DELEGATION 3-4 3 PERSONALÄRENDEN 5-6 4 EKONOMIADMINISTRATION 7-8 5 ALLMÄN

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Delegeringsordning för Antagen av 2011-04-26, 58, dnr 2011/132 Reviderad av 2012-09-11, 82, dnr 2012/29 Reviderad av 2013-01-22, XX, dnr 2013/XX Delegeringsordning för I delegeringsordningen framgår det

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-25, 141 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 9 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2010-11-29, 182 Gäller fr o m 1 januari 2011. Detta reglemente beskriver miljö- och byggnadsnämndens

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegeringsordning för Tekniska nämnden Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013.

Delegeringsordning för Tekniska nämnden Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013. 1/9 2012-11-12 Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013. Delegeringsordning Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastställd av byggnadsnämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2016-12-07 Gäller 161207-tv Ärendenr BN 2015/50 Version 2.0 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. Sida 1/5 Reglemente för Byggnadsnämnden Utöver det som föreskrivs i Kommunallagen och i kommunens allmänna stadga gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Huvudarbetsuppgifter Byggnadsnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Reglemente för Byggnadsnämnden

Reglemente för Byggnadsnämnden Nummer: 20:1 Blad: (1) Reglemente för Byggnadsnämnden A Byggnadsnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Byggnadsnämnden ska beträffande plan- och byggnadsväsendet m m 1. fullgöra kommunens uppgifter enligt

Läs mer

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Byggnadsnämndens delegationsordning Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens beslut om delegering... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva maj :5

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva maj :5 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2013 3:5 REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(21) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 Reviderad 23 juni 2015 163 Reviderad 17 mars 2016 74 Reviderad 22 juni 2016 222 2(21)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden

Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-09-27 Dnr: TN 2016/226 Tekniska nämnden Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden godkänner ny delegationsordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Tn 57/04 2004-12-09 Tn 7 1 Ändring 2008-02-07 Ändring 2008-10-23 TEKNISKA NÄMNDENS DELEGATIONSREGLEMENTE 1 Till angivna befattningshavare delegeras att på

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen BILAGA 2 Delegationsordning 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01 Dnr BTN13/114 Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden Antagen 2013-12-17 Gäller från 2014-01-01 Dnr 2/16 KOMMENTARER/UPPLYSNINGAR Använda förkortningar i delegationslistan ABVA Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Gemensamma bestämmelser...2 B. Ekonomiärenden...3 B.1. Investeringar & underhåll...3 B.2. Upphandlingar & anbud...3 B.3.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Gemensamma bestämmelser...2 B. Ekonomiärenden...3 B.1. Investeringar & underhåll...3 B.2. Upphandlingar & anbud...3 B.3. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Gemensamma bestämmelser...2 B. Ekonomiärenden...3 B.1. Investeringar & underhåll...3 B.2. Upphandlingar & anbud...3 B.3. Inköp av varor & tjänster...5 B.4. Attester & rutiner...5

Läs mer

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-11-16 149 BESLUTAD Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 2013-01-31 1-2 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-01-31, kl 08.30-09:10 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer