Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastställd av byggnadsnämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Gäller tv Ärendenr BN 2015/50 Version 2.0 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post Org nr Webbplats

2 Innehåll Allmänna bestämmelser...3 Delegation...3 Ren verkställighet...4 Förkortningar...5 Delegater...5 Delegationsförteckning...6 A. Administrativa ärenden m.m ) Upphandling...6 2) Administrativa ärenden...6 B. Ärenden enligt Plan- och bygglagen (2010:900)...7 1) PBL 5 kapitlet...7 2) PBL 6 kapitlet...7 3) PBL 8 kap...7 4) PBL 9 kapitlet...7 5) PBL 10 kapitlet ) PBL 11 kapitlet ) Plan- och byggförordningen mm ) Boverkets föreskrifter, byggregler mm ) Lagen (2006:985) och om energideklarationer ) Fastighetsbildningslagen (1970:988) ) Anläggningslagen (1973:1149) ) Ledningsrättslagen (1973:1144) ) Lagen (1998:814) och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ) Lag om byggfelsförsäkring...16 C. Övriga ärenden inom byggnadsnämndens verksamhetsområde ) Förordning om kulturminne ) Miljöbalken ) Lag om lägenhetsregister ) Namnsättning...17 D. Personalärenden ) Allmänt ) Anställningsärenden mm ) Ledigheter ) Förhandlingar/ samverkan (23)

3 Allmänna bestämmelser Delegation av beslutanderätt syftar till att: - Avlasta nämnden rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. - Möjliggöra en effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar, snabbare och enklare handläggning. Delegation Gränsdragningen mellan delegering och ren verkställighet är inte helt enkel att fastställa. Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten den som fått rätten att fatta ett visst beslut tar beslut i nämndens ställe. Beslutet ska kunna överklagas. Även rätten att avge yttranden behöver delegeras, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. Kännetecknande för denna typ av beslut är, förutom att de regleras i lag, bland annat att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Beslut som fattas med stöd av delegation har samma rättsverkan som om det hade fattats av nämnden. En allmän förutsättning för den som får utöva delegerad beslutanderätt är alltid att riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten ska följas. Nämnden kan dock när som helst återkalla givna delegationer, generellt eller i ett specifikt ärende. En delegat kan alltid välja att låta nämnden ta beslut i ett ärende som delegaten, i och för sig har rätt att besluta om, då delegaten bedömer att beslutet är av större vikt eller av principiell vikt. Som läsare bör man vara på det klara med att delegationsordningen inte redovisar alla beslut inom BN:s ansvarsområde. Detta innebär att när en beslutssituation uppkommer som inte finns upptagen i delegationsordningen så skall beslut fattas av nämnden. Delegering innefattar rätt: - att om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid. Annars kan ansökan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick (9 kap 22 PBL) - att avvisa en ansökan som trots föreläggande är så ofullständig att den inte kan prövas i sak (9 kap 22 2:a stycket) - att besluta om rättelse av beslut som delegaten fattat som innehåller en uppenbar oriktighet, skrivfel eller liknande som anges i förvaltningslagen 26, eller - omprövning av beslut som delegaten fattat som är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller liknande anledning som anges i förvaltningslagen 27 - att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande beslut som delegaten själv fattat Delegering innefattar inte rätt: 3 (23)

4 - att avslå en framställning eller ansökan, om inte annat uttryckligen anges i denna delegationsordning. I delegationsordningen anges delegat och ersättare med möjlighet att i den ordningen fatta beslut i förekommande ärende. I de fall när varken delegat eller ersättare har möjlighet eller inte anser sig kunna fatta beslut enligt delegationsordningen har överordnat chef alltid möjlighet att fatta beslut i dessa ärenden. Beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas till nämnden. Vid ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt 6 kap 34 kommunallagen: - ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet - framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden har överklagats - ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och - ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden Ren verkställighet I verksamheterna görs mycket annat som inte är beslut i lagens mening, utan som är ren verkställighet. Rent verkställande beslut avser endast sådana där valmöjligheter mellan olika alternativ är ytterst begränsade och är mer av rutinmässig karaktär som fattas regelmässigt. Verkställighet i det dagliga artbetet kan normalt hänföras till tidigare fattade beslut och antagna riktlinjer. Rätten för den anställde att vidta sådana åtgärder framgår inte av delegationen utan av arbetsbeskrivningar och liknande. I många fall handlar ren verkställighet om ställningstaganden som rör den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa beslut och beslut i den löpande driften 4 (23)

5 Förkortningar I denna delegationsordning används följande förkortningar. TF KL OSL FvL PBL PBF BFS BBR EKS AL FBL LED LFS LGS LL AB LAS Tryckfrihetsförordningen Kommunallag Offentlighets- och sekretesslagen Förvaltningslagen Plan- och bygglagen Plan- och byggförordningen Boverkets föreskrifter och allmänna råd Boverkets byggregler Europeiska konstruktionsstandarder Anläggningslagen Fastighetsbildningslagen Lagen om energideklarationer Lag (2014:320) om färdigställandeskydd Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Ledningsrättslagen Allmänna bestämmelser Lag om anställningsskydd Delegater : omfattar följande typer av tjänster, Bygglovarkitekt,, Kommunantikvarie/Byggnadsantikvarie, Sakkunnig bebyggd miljö Assistent: omfattar även tjänsten Bygglovkoordinator Planhandläggare: omfattar tjänster med ansvar för handläggning av detaljplaner och områdesbestämmelser GI-ingenjör: omfattar följande typer av tjänster, GIS-ingenjörer, kartingenjör och mätningsingenjör Aina Österdahl er 5 (23)

6 Delegationsförteckning A. Administrativa ärenden m.m. 1. Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av antagen taxa för byggnadsnämndens verksamhet, enligt 12 kap 8-11 PBL. 1) Upphandling 1.1 Upphandling till ett belopp av högst 6 basbelopp vid varje tillfälle. 2) Administrativa ärenden 2.1 Rätt att skriva under delgivningskvitto som är ställt till byggnadsnämnden. 2.2 Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, 6 kap. 36 KL 2.3 Upprätta och avge yttrande till annan myndighet som bedöms vara av mindre vikt 2.5 Beslut om inte lämna ut allmän handling 6 kap. 2,3 OSL GI-ingenjör Planhandläggare Nämndsekreterare Assistent Ordförande Kommunekolog Sakkunnig bebyggd miljö Samhällsbyggnadsjur ist Gäller inte nedsättning av avgift Ärendet skall beröra ett avgränsat ämnesområde En bedömning skall göras om informationen i ärendet är av intresse för nämnden vilket kan behöva stämmas av med ordförande och/eller arbetsutskott. 2.6 Beslut att utse ombud att företräda nämnden vid förhandling eller förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelsen, domstol och andra myndigheter, enligt 6 kap. 6 KL 2.7 Beslut om rättidsprövning, enligt 24 FvL Ordförande Sakkunnig Bebyggd miljö Assistent 6 (23)

7 Planhandläggare 2.8 Beslut om att avvisa överklagande som kommit in för sent, enligt 24 FvL 2.9 Besluta att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt 11 kap. 8 och 9 PBL. B. Ärenden enligt Planoch bygglagen (2010:900) 1) PBL 5 kapitlet 1.2 Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader, 5 kap. 4 PBL 2) PBL 6 kapitlet 2.1 Beslut om att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del när fråga om prövning enligt 6 kap. 5 har väckts i byggnadsnämnden, med stöd av 6 kap 6 PBL 3) PBL 8 kap 3.1 Beslut om att förelägga om åtgärder för att hålla tomt i vårdat skick, enligt 8 kap 15 4) PBL 9 kapitlet Sakkunnig Bebyggd miljö Planhandläggare Plan BN Au 7 (23)

8 4.1 Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap a PBL i följande ärenden Förutsätter att bygglovet följer Översiktsplanens syfte. a) Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus och fritidshus utanför område med detaljplan - Bygglovärende med stor områdespåverkan BNAu - Bygglovärende med liten områdespåverkan b) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan av lovpliktiga åtgärder enligt byggrätt i planen - Bygglovärende med stor områdespåverkan BNAu - bygglovärende med liten områdespåverkan c) Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt ny eller tillbyggnad av komplementbyggnad d) Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation eller därmed jämförbara byggnader 4.2 Beslut om bygglov för lovpliktiga åtgärder inom detaljplan eller områdesbestämmelser om avvikelsen är liten och 8 (23)

9 förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelser syfte, enligt 9 kap 31b och 35 2:a stycket PBL 4.3 Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser samt utanför detaljplan, 9 kap 2 1:a stycket 3a, PBL 4.4 Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, 9 kap 2 1:a stycket 3b) PBL 4.5 Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 9 kap 2 1:a stycket 3c) och 8 1:a stycket 2c) PBL 4.6 Ärende om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser, 9 kap 8 1:a stycket 2b) PBL 4.7 Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser, 9 kap 2 1:a stycket 1 er 9 (23)

10 och 2, PBL. 4.8 Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p.2) fasta cisterner (p.4), murar och plank (p.7) samt transformatorstation (p 10), 9 kap 8 1:a stycket 1 och 16 kap 7 samt 6 kap 1-2 PBF. 4.9 Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar, 9 kap 8 1:a stycket 1 och 16 kap 7 samt PBF 6 kap Beslut om rivningslov enligt 9 kap. 34. Gäller ej rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som kräver beslut enligt annan författning, 9 kap Beslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i 9 kap 35 enligt 9 kap PBL 4.12 Beslut om marklov för åtgärder inom detaljplan som innebär en liten avvikelse från detaljplanen enligt 9 kap 35 PBL 4.13 Bygglov för åtgärder som inte kräver lov, enligt 9 kap 14 PBL Beslut om positiva förhandsbesked av eneller tvåbostadshus och 10 (23)

11 fritidshus i överensstämmelse med antagen översiktsplan 9 kap PBL Beslut om villkorsbesked enligt 9 kap 19 PBL Beslut om att samordning med miljönämnd ej ska ske, då särskilda skäl för det föreligger, enligt 9 kap. 24 1:a stycket PBL 4.17 Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna, 9 kap 27 PBL Beslut om tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 PBL i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen, 9 kap 33 PBL. 5) PBL 10 kapitlet 5.1 Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt 6 kap. 5 är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick, enligt 6 kap. 10 1:a stycket PBF 11 (23)

12 5.2 Beslut att avvisa anmälan om föreläggande enligt 6 kap. 5 inte följs och anmälan är ofullständig att anmälan inte kan handläggas i sak, enligt 6 kap. 10 PBF 5.3 Besluta om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnas, 10 kap 4 PBL 5.4 Beslut att utse ny kontrollansvarig, 10 kap 13 PBL 5.5 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 inte behövs något tekniskt samråd, enligt 10 kap 22 1:a stycket 1 PBL 5.6 Beslut att ge startbesked om det enligt 10 kap. 14 inte behövs något tekniskt samråd vad gäller anmälan om eldstäder och VAinkoppling, 10 kap 22 1:a stycket 1 PBL 5.7 Beslut att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap 14 inte behövs något tekniskt samråd, 10 kap 22 1:a stycket 2 PBL 5.8 Beslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan Assistenter Aina Österdahl har delegation att besluta om startbesked för åtgärder som omfattas av 9 kap 4a-c PBL, 12 (23)

13 som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga Aina Österdahl sk Attefallsåtgärder. - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas in för beslut om slutbesked samt ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs, enligt 10 kap 23, 24 PBL 5.9 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd beslutas av nämnden), enligt 10 kap 27, 28 och 11 kap 8, 19,20 PBL 5.10 Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan, enligt 10 kap 18 PBL 5.11 Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna samt för kontrollen, enligt 10 kap 29 PBL 5.12 Besluta om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked enligt, 10 kap PBL Aina Österdahl 6) PBL 11 kapitlet 6.1 Avge skriftligt Aina Österdahl har delegation att besluta om slutbesked för åtgärder som omfattas av 9 kap 4a-c PBL, sk Attefallsåtgärder. 13 (23)

14 ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna 11 kap 7 PBL 6.2 Beslut om föreläggande om en lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärenden, 11 kap 17 PBL. 6.3 Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget, 11 kap 18 PBL. 6.4 Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, enligt 11 kap PBL. 6.5 Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister, 11 kap 33 1 PBL. 6.6 Beslut om förbud mot användning av hela eller delar av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked, 11 kap 33 2 PBL. Biträdande enhetschef Bygg Biträdande enhetschef Bygg Biträdande enhetschef Bygg 14 (23)

15 6.7 Beslut att utse annan funktionskontrollant, enligt 11 kap 34 PBL. 6.8 Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i 10 kap. 11 och 11 kap. 35 och att efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig, enligt 11 kap 35 PBL. 6.9 Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap 8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 11 kap med stöd av 11 kap 39 PBL. 7) Plan- och byggförordningen mm 7.1 Bestämma i kontrollplan eller genom särskilt beslut att krav på omfattande ändringar av andra delar än den direkt berörda av en byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt, enligt 3 kap. 21 PBF 7.2 Förelägga den som äger eller ansvarar för en motordriven anordning installerad i ett byggnadsverk att se till att anordningen kontrolleras enligt 8 kap. 6 PBF 7.3 Beslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar, 8 kap 8 15 (23)

16 och 5 kap 9 PBF. 7.4 Beslut om längre besiktningsintervall, 3 kap. 16 eller beslut om anstånd med besiktning i fall där det finns särskilda skäl, 3 kap 17 BFS 2011:12 med ändringar BFS 2012:11 H Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar PBF 5 kap.8 16 med tillhörande föreskrifter 7.6 Beslut om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem, 5 kap 1 7 och 3 kap PBF samt 11 kap PBL. 7.7 Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 (om det finns särskilda skäl) enligt 4 BFS allmänna råd om Funktionskontroll av Ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 2011:16, OVK 1 ändrad 2012:6, OVK Beslut om bygglov för att uppföra eller väsentligt ändra radiooch telemaster eller torn - Besluta om bygglov för att uppföra eller väsentligt ändra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än 5 meter 16 (23)

17 - Besluta i ärenden om anmälan om bygglov för att anordna eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus 6 kap 1 PBF. - 8) Boverkets föreskrifter, byggregler mm 8.1 Beslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt, enligt BFS 2011:10, omtryckt 2013:10, EKS 9, Beslut med anledning av handläggning av ärenden, enkelt avhjälpta hinder: - Besluta om avskrivning av ärende som ej är aktuellt - Besluta att förelägga om redovisning av åtgärder (föreläggande om åtgärder beslutas av nämnden), BFS 2011:13, HIN 2 och BFS 2011:5 9) Lagen (2006:985) och om energideklarationer 9.1 Besluta om föreläggande (utan vite) som behövs enligt 25 lagen om energideklarationer för att byggnadens ägare skall fullgöra sin skyldighet: 1. att, för byggnader med luftkonditioneringssystem enligt 10 i lagen som inte ska energideklareras, se till att systemet regelbundet besiktigas på det sätt som anges i 11 första stycket i lagen 2. att den energideklaration 17 (23)

18 som senast har upprättats för byggnaden är tillgänglig på väl synlig plats enligt vad som anges i LED 11 1:a stycket, 13 och ) Fastighetsbildningslag en (1970:988) 10.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan fastighetsbildning sker, enligt 4 kap. 25 FBL 11) Anläggningslagen (1973:1149) 11.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan gemensamhetsanläggning inrättas, enligt 21 AL 12) Ledningsrättslagen (1973:1144) 12.1 Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten med rätt att anföra att frågan om förhandsbesked eller bygglov bör avgöras innan upplåtelse av ledningsrätt sker, enligt 19 LL 13) Lagen (1998:814) och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och Planhandläggare Ersättare Planhandläggare Ersättare Planhandläggare Ersättare 18 (23)

19 skyltning 13.1 Tillstånd att sätta upp skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet, enligt LGS Besluta att avge yttrande till länsstyrelsen, enligt 9 LGS. 14) Lag om byggfelsförsäkring 14.1 Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd behövs eller inte vid nybyggnad av småhus som inte ska användas för permanent bruk eller tillbyggnad, enligt 3 1:a stycket LFS C. Övriga ärenden inom byggnadsnämndens verksamhetsområde. 1) Förordning om kulturminne 1.1 Avge yttrande till länsstyrelsen avseende Byggnadsminnesförklarin gar, enligt 11 förordning om kulturminne. 2) Miljöbalken 2.1 Dispens från föreskrifter om vad allmänheten har att iakta inom kommunalt naturreservat, enligt 7 kap 7 miljöbalken. 2.2 Dispens vid ansökan om naturvårdsåtgärder inom strandskyddet enligt 7 kap 8 miljöbalken 3) Lag om lägenhetsregister 3.1 Rätt att fastställa belägenhetsadress och lägenhetsnummer, enligt 10, 11 lag om lägenhetsregister en Byggnadsantikvarien Kommunekolog Kommunekolog Kartingenjör G-I 19 (23)

20 (2006:378). 4) Namnsättning 4.1 Besluta om BN Au kvartersnamn. 4.2 Besluta om vägnamn. BN Au D. Personalärenden 1) Allmänt 1.1 Organisationsförändringa r: a) a) förändringar som rör flera avdelningar inom förvaltningen b) förändringar inom en avdelning b) i samråd med c) inrättande respektive indragning av befattningar 1.2 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt med lön. 1.3 Beslut om sjukintyg från första dagen. 1.4 Svara för arbetsmiljöarbetsuppgifte r i enlighet med lag och förordning om arbet6smiljö, allmänna föreskrifter, regionen arbetsmiljöpolicy och riktlinjer inom arbetsmiljöområdet. 1.5 Beslut om särskild avtalspension i enlighet med PFA KAP-KL och regionens riktlinjer, F Ingå kollektivavtal angående turlista enligt LAS, F Beslut att tillåta eller förbjuda bisyssla, F Beslut om ålders och avtalspension. 2) Anställningsärenden mm 2.1 Anställning och entledigande av personal. c) Respektive chef utifrån mottagen fördelning 20 (23)

21 2.2 Beslut om anställning och lönesättning av nyanställd medarbetare enligt riktlinjer och avtal. 2.3 Beslut om ledighet med lön och förmåner för fackligt arbete eller facklig utbildning (avser endast sk rörlig tid ). 2.4 Flyttersättning i samband med erhållen tjänst. 2.5 Avstängning från tjänstgöring samt disciplinåtgärder, enligt 10, 11 AB och regionens riktlinjer 2.6 Uppsägning av personliga förhållanden eller avskedande från anställning, enligt 33 AB och 7 LAS eller avskedande från tjänst 18 LAS. 2.7 Uppsägning på grund av arbetsbrist, enligt 33 AB och 7 LAS och regionens riktlinjer. 2.8 Beslut om avgångsvederlag, enligt regionens riktlinjer. 2.9 Beslut om lönetillägg Rehabiliteringsansvar. 3) Ledigheter 3.1 Ledigheter som regleras i lagar och avtal (semester, föräldraledighet mm) AB och enligt regionens riktlinjer. 3.2 Ledigheter för offentliga förtroendeuppdrag, 31 AB och enligt regionens riktlinjer. 3.3 Ledigheter med lön för enskilda angelägenheter, 32 AB och enligt regionens riktlinjer. 3.4 Ledigheter med 21 (23)

22 löneförmåner vid utbildning, 7 AB och enligt regionens riktlinjer. 3.5 Ledighetsförmån vid förvaltningsgemensamma fackliga uppdrag, enligt regionens riktlinjer. 3.6 Ledigheter för studier enligt Studieledighetslagen, enligt regionens riktlinjer. 4) Förhandlingar/ samverkan 4.1 MBL-förhandlingar enligt och MBL-förhandling enligt MBL-förhandlingar enligt Samverka med fackliga organisationer i enlighet med samverkansavtalet. 22 (23)

23 23 (23)

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2016-09-01 1 (12) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING BYGG

DELEGATIONSORDNING BYGG DELEGATIONSORDNING BYGG MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ANTAGEN 2012-12-05 145 REVIDERAD 2013-02-06 10 2015-02-11 7 2015-12-16 234 2016-12-08 261 Sidan 2 av 12 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 1 av 19 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 2 av 19 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGEN... 4 1.2. DELEGATER I GRUPP:...

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN 230/2015 BN-bilaga 21/15, KFS 2015:28. 2015-10-07 1 (11) 1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I Med stöd av 6 kap. 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900), KL, och 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457 Delegationsordning för byggnadsnämnden Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: 2016-07-01 Antagen av BN 233, 2015-12-02, reviderad BN 124, 2016-06-15 Dnr 2015/4457 Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 37

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde 1 (3) Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-19 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde Diarienummer: SBN-2017-01824 Sammanfattning av

Läs mer

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa.

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. 2011-05- 17 Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. Gäller för ärenden inkomna från och med den 2 maj- 2011 Antagen av byggnadsnämnden i Mora 2011-06- 09, 152 Antagen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden -

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden - 1 (12) Dnr BYN 2016/30 Delegationsordning - Byggnadsnämnden - Kommunfullmäktige har i beslut 2015-08-31 138, antagit reglemente för byggnadsnämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Byggnadsnämndens delegeringsregler

Byggnadsnämndens delegeringsregler www.hassleholm.se S Byggnadsnämndens delegeringsregler Reglemente Antagen av Byggnadsnämnden 1995-06-13. Gällande från och med 1995-07-01 och svidare Reviderad 1996-02-13, 2000-11-14, 2001-02-13 samt 2003-11-11

Läs mer

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning. Plan- och byggnadsnämnden Delegationsordning byggnadsnämnden 1 BESLUT byggnadsnämndens beslut 2016-10-11, 79 Innehållsförteckning 1 BESLUT 2 Sida 2 ALLMÄNT OM DELEGATION 3-4 3 PERSONALÄRENDEN 5-6 4 EKONOMIADMINISTRATION 7-8 5 ALLMÄN

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2015:44 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den 24 mars 2015 19 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2015-12-31

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Dnr 2011-06139 2011-04-11 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Stadsbyggnadsnämndens beslut Med stöd av 6 kap 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900) och 12 kap 6 plan- och bygglagen

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2014:228 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Giltig från och med 2014-07-02 Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den XX XX XX Reviderad:

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade SODERTALJE KOMMUN 2011-10-18 Tja nstes krivelse Dnr Dnr 2011-02097-002 Kontor Samhallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorio-Strid Stadsbyggnadsnämnden Kommundelsnämndema Enhöma, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-

Läs mer

Delegationsordning

Delegationsordning SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-01-10 SID 1 (10) SBN/2013:28 TJÄNSTESKRIVELSE ionsordning 2013-01-21 Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nämndens delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(20) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 2(20) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Byggnadsnämnden. Allmänt 1

Byggnadsnämnden. Allmänt 1 Byggnadsnämnden Delegationsordning Antagen av BN den 5 oktober 2010, 155 Reviderad 2014-09-24 160 Innehållsförteckning: Sid: Allmänt 1 MYNDIGHETSÄRENDEN Plan- och bygglagen 2 Fastighetsbildningslagen 5

Läs mer

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1

Byggnadsnämndens delegationsordning. Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Byggnadsnämndens delegationsordning Beslutad i byggnadsnämnden den 8 januari 2015, 1 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens beslut om delegering... 4 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden SBN 2016-11-16 149 BESLUTAD Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta

Läs mer

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning för Samhällsbyggnadsnämnden Delegeringsordning för Antagen av 2011-04-26, 58, dnr 2011/132 Reviderad av 2012-09-11, 82, dnr 2012/29 Reviderad av 2013-01-22, XX, dnr 2013/XX Delegeringsordning för I delegeringsordningen framgår det

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(21) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 Reviderad 23 juni 2015 163 Reviderad 17 mars 2016 74 Reviderad 22 juni 2016 222 2(21)

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Antagen av Bygg- och miljönämnden den 19 maj 2011, 30 Innehållsförteckning Delegationer... 3 A. Allmänna ärenden... 4 B. Ärenden inom Miljöbalkens och Livsmedelslagens

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Kompletteringar av revideringar i delegation av beslutanderätt för Natur-och byggnadsnämnden beslutad i NBN

Kompletteringar av revideringar i delegation av beslutanderätt för Natur-och byggnadsnämnden beslutad i NBN Sida 1 Bilaga 1: Kompletteringar av revideringar i delegation av beslutanderätt för Natur-och byggnadsnämnden beslutad i NBN 2016-05-23. Delegation av beslutanderätt för natur- och byggnadsnämnden som

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-25, 141 Delegationsordning för kommunstyrelsen i Haninge kommun Gemensamma regler Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01

Dnr BTN13/114. Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden. Antagen 2013-12-17. Gäller från 2014-01-01 Dnr BTN13/114 Delegationsordning för Bygg- och tekniknämnden Antagen 2013-12-17 Gäller från 2014-01-01 Dnr 2/16 KOMMENTARER/UPPLYSNINGAR Använda förkortningar i delegationslistan ABVA Allmänna bestämmelser

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn Byggnadsnämndens tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen

2009-09-24. Stadsbyggnadsförvaltningen 2009-09-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2016-02-24 27 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden 1(24) Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gäller fr.o.m. 2015-0616 Inledning 3 2(24) Delegationsbestämmelser 3 Ansvar, befogenheter och beslut 4 Förkortningar 4 Personalärenden 5-6 Allmänna ärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2015:11 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 62 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-10 72 Reviderad av miljö- och byggnadsnämnden 2016-01-28 3 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden

Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Delegationsordning för stadsbyggnadsnämnden Gemensamma regler Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen Administrativa avdelningen Diarienummer: MSN 2016/0333 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-27,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d.

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21) FÖRFATTNINGSSAMLING 1(21) C 04.1 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN, ÄRENDEN ANHÄNGIGGJORDA FR.O.M. 2011-05-02 Delegation till miljö- och byggförvaltningen Ärende/Ärendegrupp Beslutande

Läs mer

Delegeringsordning för Tekniska nämnden Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013.

Delegeringsordning för Tekniska nämnden Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013. 1/9 2012-11-12 Fastställd av Tekniska nämnden den 29 november 2012, 117 Gäller från och med den 1 januari 2013. Delegeringsordning Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde

Läs mer