Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II."

Transkript

1 Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (USS101) Betygskriterierna grundas på kursplanens förväntade studieresultat. För samtliga betygskriterier gäller att de skriftliga uppgifterna, inklusive hemtentamen, ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande normer för språkriktighet. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 1. redogöra för och analysera grundläggande aspekter av flerspråkighet, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang 2. reflektera över och problematisera egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald 3. problematisera förhållandet språk, identitet, etnicitet 4. redogöra för och förklara grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, samt diskutera samband mellan dessa 5. analysera faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper. Betygskriterier A för och analyserar grundläggande aspekter av flerspråkighet, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang genomgående kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, samt med förankring i genomgående med Studenten reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald genomgående kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, samt med förankring i genomgående med Studenten problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet genomgående kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, samt med förankring i för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, samt diskutera samband mellan dessa, genomgående 1

2 B C D kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, samt med förankring i Studenten analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper genomgående kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, samt med förankring i för och analyserar grundläggande aspekter av flerspråkighet, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang genomgående kritiskt, analytiskt sätt, samt med förankring i Terminologi används huvudsakligen med Studenten reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald genomgående kritiskt, analytiskt sätt, samt med förankring i Terminologi används huvudsakligen med Studenten problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet genomgående kritiskt, analytiskt sätt, samt med förankring i för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, samt diskutera samband mellan dessa, genomgående kritiskt, analytiskt sätt, samt med förankring i Studenten analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper genomgående kritiskt, analytiskt sätt, samt med förankring i för och analyserar grundläggande aspekter av flerspråkighet, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang analytiskt sätt, samt med förankring i huvudsakligen med Studenten reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald analytiskt sätt, samt med förankring i huvudsakligen med Studenten problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet huvudsakligen analytiskt sätt, samt med förankring i för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, samt diskutera samband mellan dessa, analytiskt sätt, samt med förankring i Studenten analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper analytiskt sätt, samt med förankring i för och analyserar grundläggande aspekter av flerspråkighet, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang med viss grad av analytiskt förhållningssätt, samt med förankring i till viss del med Studenten reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar 2

3 E Fx F och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald med viss grad av analytiskt förhållningssätt, samt med förankring i till viss del med Studenten problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet med viss grad av analytiskt förhållningssätt, samt med förankring i för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, samt diskutera samband mellan dessa, med viss grad av analytiskt förhållningssätt, samt med förankring i Studenten analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper med viss grad av analytiskt förhållningssätt, samt med förankring i för och analyserarar grundläggande aspekter av flerspråkighet, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang med viss förankring i till viss del med Studenten reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald med viss förankring i till viss del med Studenten problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet med viss förankring i för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, samt diskutera samband mellan dessa med viss förankring i Studenten analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper med viss förankring i Studenten uppnår inte lägst betyget E för ett av de förväntade studieresultaten. Komplettering behövs. Studenten uppnår inte lägst betyget E för två eller fler av de förväntade studieresultaten. Delkurs 2: Svenskans grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (CTS112) Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 1. beskriva det svenska språksystemet (morfologiska, syntaktiska, semantiska och lexikala aspekter) ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv 2. använda grundläggande grammatiska begrepp. 3

4 Betygskriterier Förväntade studieresultat examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen. Inlämningsuppgifterna bedöms enligt en tvågradig skala med betygen G eller U. Salstentamen bedöms enligt en sjugradig betygsskala (A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, FX = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt). För godkänt slutbetyg på kursen krävs: betyget G på samtliga inlämningsuppgifter lägst betyg E på salstentamen uppfyllt närvarokrav. Slutbetyget på kursen avgörs av betyget på salstentamen. För de godkända betygen finns också ett generellt kriterium att skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet. Förväntat studieresultat 2 (för inlämningsuppgifter) G Studenten beskriver svenskans semantik och lexikon ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till övervägande del korrekt sätt. U Kriterierna för godkänt uppfylls inte. Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp inom semantik och lexikon till övervägande del korrekt. Förväntat studieresultat 1 (för salstentamen) A B C Studenten beskriver svenskans morfologi och syntax) ur och ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv genomgående korrekt och systematiskt sätt. Studenten beskriver svenskans morfologi och syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv i det närmaste genomgående korrekt sätt. Studenten beskriver svenskans morfologi och syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till mycket stor del korrekt sätt. Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax genomgående korrekt. Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax i det närmaste genomgående korrekt. Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax till mycket stor del korrekt. 4

5 D E Studenten beskriver svenskans morfologi och syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till stor del korrekt sätt. Studenten beskriver svenskans morfologi och syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till viss del korrekt sätt. Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax till stor del korrekt. Studenten använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax till viss del korrekt. Fx Studenten beskriver antingen svenskans morfologi eller svenskans syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till viss del korrekt sätt och/eller studenten använder inte grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax till viss del korrekt. F Kriterierna för betyg E uppfylls inte. Delkurs 3: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (CTS103) Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 1. redogöra för och diskutera olika teorier om och flerspråkig utveckling 2. redogöra för och diskutera hos barn och vuxna samt hur utveckling på 3. andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket 4. förklara sociala och individuella faktorers inverkan på samt modersmålets roll i utveckling av andraspråket 5. analysera andraspråksanvändares talade och skrivna texter med utgångspunkt i kursens teoretiska perspektiv. För godkänt betyg krävs att samtliga förväntade studieresultat är uppfyllda (minst betyget E). Alla förväntade studieresultat väger lika tungt vid bedömningen. A B C D E olika teorier om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling kritiskt, insiktsfullt, analytiskt olika teorier om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling kritiskt, insiktsfullt och olika teorier om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling olika teorier om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling med viss grad av analytiskt förhållningssätt. Studenten gör en ansats att redogöra för och diskutera olika teorier om andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling. 5

6 och självständigt sätt. genomgående med hos barn och vuxna samt hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. genomgående med huvudsakligen med hos barn och vuxna samt hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket på ett kritiskt, huvudsakligen med huvudsakligen med hos barn och vuxna samt hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket på ett huvudsakligen med till viss del med hos barn och vuxna samt hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket med viss grad av analytiskt förhållningssätt. till viss del med till viss del med Studenten gör en ansats att redogöra för och diskutera hos barn och vuxna samt hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket. till viss del med Studenten förklarar sociala och individuella faktorers inverkan på samt modersmålets roll i utveckling av andraspråket genomgående insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. Studenten förklarar sociala och individuella faktorers inverkan på samt modersmålets roll i utveckling av andraspråket genomgående Studenten förklarar sociala och individuella faktorers inverkan på samt modersmålets roll i utveckling av andraspråket huvudsakligen Studenten förklarar sociala och individuella faktorers inverkan på samt modersmålets roll i utveckling av andraspråket huvudsakligen Studenten gör en ansats att förklara sociala och individuella faktorers inverkan på samt modersmålets roll i utveckling av andraspråket. G/U:skala: G: Studenten analyserar andraspråksanvändares talade och skrivna texter med utgångspunkt i kursens teoretiska perspektiv tillfredsställande sätt. U: Studenten analyserar inte andraspråksanvändares talade och skrivna texter med utgångspunkt i kursens teoretiska perspektiv tillfredsställande sätt. Fx Studenten uppfyller inte ett av kriterierna för betyg E. F Studenten uppfyller inte två eller flera av kriterierna för E. 6

7 Delkurs 4: Språk, lärande, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (USS104) Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 1. redogöra för, diskutera och värdera olika organisationsmodeller för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvändare, modersmålets roll och flerspråkig användning i skola och klassrum 2. redogöra för och diskutera hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas i skolundervisningen 3. redogöra för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning såsom prototypiska skillnader mellan olika språkliga register 4. planera undervisning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. A B C D E för, diskuterar och värderar olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och flerspråkig användning i skola och klassrum genomgående insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. för, diskuterar och värderar olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och flerspråkig användning i skola och klassrum genomgående för, diskuterar och värderar olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och flerspråkig användning i skola och klassrum huvudsakligen för, diskuterar och värderar olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och flerspråkig användning i skola och klassrum, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. Studenten gör en ansats att redogöra för, diskutera och värdera olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och flerspråkig användning i skola och klassrum. 7

8 hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas i skolundervisningen genomgående insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas i skolundervisningen genomgående hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas I skolundervisningen huvudsakligen hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas I skolundervisningen, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. Studenten gör en ansats att redogöra för och diskutera hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas i skolundervisningen. för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning på ett genomgående insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. Terminologi används genomgående med för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning på ett genomgående Terminologi används huvudsakligen med för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning på ett huvudsakligen Terminologi används huvudsakligen med för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. Terminologi används till viss del med Studenten gör en ansats att redogöra för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning. Terminologi används till viss del med G/U:skala G: Studenten uppvisar förmåga att planera undervisning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. U: Studenten uppvisar inte förmåga att planera undervisning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Fx: Studenten uppfyller inte ett av kriterierna för betyg E. Hela eller delar av examinationen måste göras om eller kompletteras. F: Studenten uppfyller inte två eller flera av kriterierna för E. Studenten uppfyller inte kurskraven. Examinationen måste göras om eller kursen läsas på nytt. 8

9 Delkurs 5: Svenskans uttal i inlärningsperspektiv, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (NSS211) Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna: 1. redogöra för det svenska fonetiska och fonologiska systemet, ur ett tvärspråkligt perspektiv, och då använda grundläggande fonetisk-fonologiska begrepp. 2. beskriva fenomen i svenska språket som kan vålla svårigheter för inläraren. 3. redogöra för förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv. 4. transkribera och analysera inlärares uttal ur ett inlärningsperspektiv. 5. analysera och diskutera inlärares uttal ur ett uttalspedagogiskt perspektiv. Förväntade studieresultat 1, 2 och 3 examineras med salstentamen och fördelas då enligt följande procentsatser: Studieresultat 1: 40 %, studieresultat 2: 40 %, studieresultat 3: 20 %. Förväntade studieresultat 4 och 5 examineras med inlämningsuppgifter. Betygskriterier Förväntade studieresultat examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen. Inlämningsuppgifterna bedöms enligt en tvågradig skala med betygen G eller U. Salstentamen bedöms enligt en sjugradig betygsskala. För godkänt slutbetyg på kursen krävs: betyget G på samtliga inlämningsuppgifter lägst betyg E på salstentamen uppfyllt närvarokrav Slutbetyget på kursen avgörs av betyget på salstentamen. För de godkända betygen finns också ett generellt kriterium att skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet. Därtill ska för uppgifterna relevanta begrepp och distinktioner användas korrekt. 9

10 Salstentamen, förväntade studieresultat 1, 2 och A B för svenskans fonetiska och fonologiska struktur i tvärspråkligt perspektiv på ett genomgående problematiserande, insiktsfullt, nyanserat och för svenskans fonetiska och fonologiska struktur i tvärspråkligt perspektiv på ett Studenten beskriver fenomen i svenska språket som kan vålla svårigheter för inläraren uttömmande och insiktsfullt sätt, med tydlig förankring i relevant litteratur. Studenten beskriver fenomen i svenska språket som kan vålla svårigheter för inläraren nästintill uttömmande och insiktsfullt sätt, med tydlig förankring i relevant litteratur. för förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv på ett insiktsfullt, problematiserande, nyanserat och analytiskt sätt, med tydlig förankring i för förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv på ett analytiskt sätt, med tydlig förankring i C för svenskans fonetiska och fonologiska struktur i tvärspråkligt perspektiv med viss grad av analytiskt förhållningssätt. Studenten beskriver fenomen i för svenska språket som kan vålla förhållandet mellan skrift, svårigheter för inläraren i huvudsak insiktsfullt sätt, med tydlig förankring i relevant litteratur. stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv med viss grad av analytiskt förhållningssätt samt med övervägande klar förankring i D tillfredsställande för svenskans fonetiska och fonologiska struktur i tvärspråkligt perspektiv. Studenten beskriver fenomen i svenska språket som kan vålla svårigheter för inläraren någorlunda insiktsfullt sätt, med viss förankring i relevant litteratur. för förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv och med viss förankring i E i huvudsak tillfredsställande för svenskans fonetiska och fonologiska struktur i tvärspråkligt perspektiv. Studenten beskriver fenomen i svenska språket som kan vålla svårigheter för inläraren godtagbart sätt, med viss förankring i relevant litteratur. för förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv med viss förankring i 10

11 Fx Studenten beskriver otillräckligt för svenskans otillräckligt fenomen i svenska fonetiska och fonologiska språket som kan vålla struktur i tvärspråkligt med svårigheter för inläraren med många fel och/eller luckor. svag förankring i relevant litteratur. otillräckligt för förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv och med viss förankring i F för svenskans fonetiska och fonologiska struktur i tvärspråkligt perspektiv på ett till största delen felaktigt sätt med många fel och/eller luckor. Studenten beskriver helt otillräckligt fenomen i svenska språket som kan vålla svårigheter för inläraren, utan tillräcklig förankring i relevant litteratur. otillräckligt för förhållandet mellan skrift, stavning och uttal, i synnerhet ur ett andraspråksperspektiv och med otillfredsställande förankring i Inlämningsuppgifter, lärandemål 4 och G U Studenten transkriberar och analyserar inlärares uttal ur ett inlärningsperspektiv tydligt och övervägande korrekt sätt, med förankring i relevant litteratur. Kriterierna för godkänt betyg uppfylls inte. Studenten analyserar och diskuterar inlärares uttal ur ett uttalspedagogiskt perspektiv tydligt och övervägande korrekt sätt, med förankring i relevant litteratur. Kriterierna för godkänt betyg uppfylls inte. Delkurs 6: Bedömning av språkfärdighet, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (NSS204) Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 1. redogöra för några relevanta teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskutera deras relevans för bedömning; 2. resonera om för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang; 3. resonera om principer för planering, operationalisering och genomförande av olika slag av bedömning/prov och diskutera möjliga slutsatser utifrån resultatet. 11

12 Betygskriterier Förväntade studieresultat 1 och 2 betygsätts enligt en sjugradig skala, där A-E är godkända betyg och Fx-F är underkända betyg. Förväntat studieresultat 3 har en tvågradig skala (G/U). Det lägsta betyget avgör betygsättningen på delkursen. För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga förväntade studieresultat är uppfyllda (minst E/G) A B C D för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning tydligt och korrekt sätt. för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning tydligt och i det närmaste korrekt sätt. för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning till stora delar tydligt och korrekt sätt. för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning i huvudsak tydligt och korrekt sätt. Studenten resonerar om föroch nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett självständigt, systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. Studenten resonerar om föroch nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. Studenten resonerar om föroch nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett huvudsakligen systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. Studenten resonerar om föroch nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett huvudsakligen systematiskt och kritiskt sätt med anknytning till relevant litteratur. E/G för teoretiska modeller av Studenten resonerar om föroch nackdelar med olika Studenten resonerar om principer för planering, 12

13 andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning i huvudsak korrekt sätt och utan allvarliga missuppfattningar. Fx inte för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning i huvudsak korrekt sätt, eller uppvisar någon allvarlig missuppfattning. bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett någorlunda systematiskt och kritiskt sätt med anknytning till relevant litteratur. Studenten har svårigheter att på ett systematiskt sätt resonera om för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang och/eller anknyter i liten utsträckning till relevant litteratur. operationalisering och genomförande av olika slag av bedömning/prov och diskuterar möjliga slutsatser sätt som är förankrat i litteraturen. Studenten resonerar inte om principer för planering, operationalisering och genomförande av olika slag av bedömning/prov eller diskuterar inte möjliga slutsatser sätt som är förankrat i litteraturen. F inte för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning och/eller redogör med flera allvarligare missuppfattningar. Studenten beskriver och/eller problematiserar inte för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang och/eller anknyter inte till relevant litteratur. Studenten resonerar inte om principer för planering, operationalisering och genomförande av olika slag av bedömning/prov och diskuterar inte möjliga slutsatser sätt som är förankrat i litteraturen. Delkurs 7: Litteracitet och lärande, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (USS203) Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 1. redogöra för och diskutera flerspråkig litteracitetsanvändning samt utvecklingen av litteracitet första- och andraspråk hos barn, unga och vuxna ur ett samhälls- och utbildningsperspektiv 2. analysera och diskutera kognitiva, sociala och pedagogiska faktorer i individperspektiv som påverkar utvecklingen av litteracitet på andraspråket, till exempel läs- och skrivsvårigheter och betydelsen av litteracitet på förstaspråket 3. diskutera och problematisera flerspråkig litteracitetsanvändning i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk. 13

14 A B C D E för Studenten gör en och diskuterar ansats att redogöra flerspråkig flerspråkig flerspråkig flerspråkig för och diskutera litteracitets- litteracitets- litteracitets- litteracitets- flerspråkig användning samt användning samt användning samt användning samt litteracitetsutvecklingen av utvecklingen av utvecklingen av användning samt utvecklingen av litteracitet litteracitet litteracitet utvecklingen av litteracitet första- och första- och första- och litteracitet första- och andraspråk hos barn, andraspråk hos andraspråk hos första- och andraspråk hos unga och vuxna ur ett barn, unga och barn, unga och andraspråk hos barn, unga och samhälls- och vuxna ur ett vuxna ur ett barn, unga och vuxna ur ett samhälls- och utbildningsutbildningsperspektiv genomgående samhälls- och utbildningsperspektiv samhälls- och utbildningsperspektiv, med vuxna ur ett samhälls- och utbildningsperspektiv huvudsakligen viss grad av perspektiv. genomgående analytiskt insiktsfullt, förhållningssätt. analytiskt och Studenten analyserar och diskuterar kognitiva, sociala och pedagogiska faktorer i individperspektiv som påverkar utvecklingen av litteracitet på andraspråket genomgående litteraturförankrat, självständigt sätt. Studenten analyserar och diskuterar kognitiva, sociala och pedagogiska faktorer i individperspektiv som påverkar utvecklingen av litteracitet på andraspråket genomgående litteraturförankrat, och insiktsfullt sätt. Studenten analyserar Studenten analyserar Studenten gör en och diskuterar och diskuterar ansats att med kognitiva, sociala och kognitiva, sociala och förankring i pedagogiska faktorer pedagogiska faktorer i individperspektiv som påverkar utvecklingen av litteracitet på andraspråket huvudsakligen i individperspektiv som påverkar utvecklingen av litteracitet på andraspråket, med viss grad av insikt litteraturförankrat och insiktsfullt sätt. och litteraturförankring. litteraturen analysera och diskutera kognitiva, sociala och pedagogiska faktorer i individperspektiv som påverkar utvecklingen av litteracitet på andraspråket 14

15 Studenten diskuterar och problematiserar flerspråkig litteracitetsanvändning i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk kritiskt, analytiskt och självständigt sätt. Studenten diskuterar och problematiserar flerspråkig litteracitetsanvändning i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk kritiskt och Studenten diskuterar och problematiserar flerspråkig litteracitetsanvändning i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk Studenten diskuterar och problematiserar flerspråkig litteracitetsanvändning i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. Studenten gör en ansats att diskutera och problematisera flerspråkig litteracitetsanvändning i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk Fx: Studenten uppfyller inte ett av kriterierna för betyg E. Hela eller delar av examinationen måste göras om eller kompletteras. F: Studenten uppfyller inte två eller flera av kriterierna för E. Studenten uppfyller inte kurskraven. Examinationen måste göras om eller kursen läsas på nytt. Delkurs 8: Andraspråksanvändning i sociala praktiker, 7,5 hp Fastställda av prefekten (NSS202) Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 1. redogöra för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning 2. beskriva och problematisera andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv med stöd i relevant litteratur 3. redovisa muntliga och skriftliga kontakter med praktik- och arbetsplatser 4. resonera kring etiska frågor som rör olika former av datainsamling Betygskriterier För godkänt betyg på kursen krävs att samtliga lärandemål är uppfyllda med minst betyget E. Mål 1 och 2 graderas i A E och väger lika. Lägst delbetyg avgör slutbetyg. 15

16 A B C för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning tydligt, relevant och korrekt sätt. för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning tydligt, relevant och i det närmaste korrekt sätt. för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning till stora delar tydligt, relevant och korrekt sätt. Studenten beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv självständigt, systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. Studenten beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. Studenten beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv huvudsakligen systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. Studenten redovisar muntliga och skriftliga kontakter med praktik- och arbetsplatser tydligt sätt. Studenten resonerar kring etiska frågor som rör olika former av datainsamling på ett sätt som överensstämmer med vedertagna vetenskapliga uppfattningar. D E för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning i huvudsak tydligt, relevant och korrekt sätt. för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning i huvudsak korrekt sätt och utan allvarliga missuppfattningar. Studenten beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv huvudsakligen systematiskt och kritiskt sätt med anknytning till relevant litteratur. Studenten beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv någorlunda systematiskt och kritiskt sätt med anknytning till relevant litteratur.. Fx inte för teorier och metoder Studenten har svårigheter att på ett systematiskt sätt beskriva och Studenten redovisar inte Studenten resonerar kring 16

17 F i praxisinriktad andraspråksforskning i andraspråkstalares språkbruk på problematisera huvudsak korrekt sätt praktik- och arbetsplatser ur eller med någon pragmatiska och interaktionella allvarlig perspektiv och/eller anknyter i missuppfattning. liten utsträckning till relevant litteratur. inte för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning och/eller redogör med flera allvarligare missuppfattningar. Studenten beskriver och/eller problematiserar inte andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv och/eller anknyter inte till relevant litteratur. muntliga och skriftliga kontakter med praktik- och arbetsplatser tydligt sätt. etiska frågor som rör olika former av datainsamling på ett sätt som inte överensstämmer med vedertagna vetenskapliga uppfattningar. Studenten Studenten redovisar inte resonerar kring muntliga och etiska frågor som skriftliga kontakter rör olika former av med praktik- och datainsamling på arbetsplatser ett sätt som inte tydligt sätt. överensstämmer med vedertagna vetenskapliga uppfattningar. Delkurs 9: Teori och metod inom andraspråksforskning, 7,5 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: 1. med ett kritiskt förhållningssätt ta del av och diskutera ett brett urval vetenskapliga artiklar (samt till viss del även utredningsarbeten) inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskning, i synnerhet ur ett vetenskapsmetodologiskt perspektiv 2. med utgångspunkt i grundläggande kunskaper om vetenskapsteori, vetenskaplig metod och teoribildningar inom andraspråksforskningen föreslå plausibla forskningsupplägg för ett antal givna frågeställningar samt diskutera problem förknippade med föreslagna upplägg, härvid beaktande forskningsetiska principer 3. visa insikt om relationen mellan andraspråksforskning och det omgivande samhället ur olika aspekter Betygskriterier A. Studenten har utomordentligt sätt uppfyllt de förväntade studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat synnerligen god förmåga till självständiga, nytänkande och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en utomordentligt analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är utmärkt, särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. B. Studenten har mycket bra sätt uppfyllt de förväntade studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat mycket god förmåga till självständiga, nytänkande och kritiska resonemang om 17

18 företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en god analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är utmärkt, särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. C. Studenten har bra sätt uppfyllt studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat god förmåga till självständiga och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en god analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är till stora delar mycket bra, särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. D. Studenten har mer än acceptabelt sätt uppfyllt studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat förmåga till självständiga och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en till stora delar god analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är till stora delar bra (dock med några svagheter) särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. E. Studenten har acceptabelt sätt uppfyllt studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat förmåga till självständiga och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om tillfredsställande analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är acceptabel, bl.a. med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. Fx. Studenten har inte kunnat uppvisa färdigheter som motsvarar alla förväntade studieresultat. Examination måste göras om eller i relevanta fall kompletteras. F. Studenten har genomgående visat bristande förståelse av kursinnehållet och bristande förmåga att uppfylla de förväntade studieresultaten. Examinationen måste göras om eller delkursen läsas på nytt. 18

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen

Läs mer

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen

Läs mer

CTL101, Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

CTL101, Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Betygskriterier CTL101, Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Fastställda enligt beslut från institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 högskolepoäng (1-90 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Teachers

Läs mer

US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 1 (5) US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp na grundas på kursplanens förväntade studieresultat. De förväntade studieresultaten

Läs mer

Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet (CTL101) betygskriterier

Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet (CTL101) betygskriterier vid Institutionen svenska och flerspråkighet Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet (CTL101) betygskriterier Fastställda enligt beslut från institutionsstyrelsen Institutionen svenska och flerspråkighet

Läs mer

CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Betygskriterier CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan vuxenutbildningen, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2017-06-07. Gäller fr.o.m. ht 2017.

Läs mer

Betygskriterier NS5004, Språkkonsultprogrammet, kurs 5, 30 hp

Betygskriterier NS5004, Språkkonsultprogrammet, kurs 5, 30 hp NS5004, Språkkonsultprogrammet, kurs 5, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2017-06-07. Gäller fr.o.m. ht 17. Delkurs 1. Organisationers kommunikation II, 8 hp För godkänt resultat på delkursen

Läs mer

NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp

NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-05-04. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1. Multimodal textanalys, 7 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 högskolepoäng (1-90 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Teachers

Läs mer

Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp

Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp Betygskriterier NS2031, Svenska II, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-12-07. Gäller fr.o.m. vt 2017. Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp Förväntade studieresultat För

Läs mer

Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17

Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17 Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17 Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1 45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Antal

Läs mer

NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp

NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-11-05. Gäller fr.o.m. vt 2015. Delkurs 1: Webbproduktion och grafisk formgivning, 4 hp För godkänt resultat på kursen

Läs mer

US208P/A, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

US208P/A, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Betygskriterier US208P/A, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Delkurs 1: Textanalys, 6 hp För godkänt betyg på delkursen krävs att

Läs mer

Betygskriterier. NS2019, Svenska II, 30 hp. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa:

Betygskriterier. NS2019, Svenska II, 30 hp. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa: Betygskriterier NS2019, Svenska II, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp Förväntade studieresultat För

Läs mer

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2010-12-01. Gäller fr.o.m. vt 2011. Delkurs 1: Webbproduktion och grafisk formgivning, 4 hp Vid delkursens slut ska studenten

Läs mer

US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp

US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp 1 (6) US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språkutveckling i tal och skrift för elever i grundskolans mellanår samt

Läs mer

Delkurs 1. Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp

Delkurs 1. Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp NS1081, Svenska I, 30 hp astställda av institutionsstyrelsen 2017-05-03. Gäller fr.o.m. ht 17. Delkurs 1. Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp ör godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

Läs mer

Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp

Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. vt 14. Delkurs 1. Provkod: Sociolingvistik

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA126 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second language, Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Betygskriterier NS1067 Skrivande för studenter med svenska som andraspråk, 15 hp

Betygskriterier NS1067 Skrivande för studenter med svenska som andraspråk, 15 hp Betygskriterier NS1067 Skrivande för studenter med svenska som andraspråk, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-01-15. Gäller fr.o.m. vt 14. För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna

Läs mer

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Betygskriterier. NS1082, Svenska i arbetslivet I, 30 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 2014.

Betygskriterier. NS1082, Svenska i arbetslivet I, 30 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 2014. Betygskriterier NS1082, Svenska i arbetslivet I, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Delkurs 1. Praktisk språkanalys, 7, 5 hp Förväntade studieresultat För godkänt

Läs mer

CTL300, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

CTL300, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Betygskriterier CTL300, Svenska som andraspråk III ämneslarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan vuxenutbildningen, 30 hp Betygs delkurs 1 2 har fastställts enligt beslut från Institutionsstyrelsen för

Läs mer

NS3042, Språkkonsultprogrammet, Kurs 3, 30 hp

NS3042, Språkkonsultprogrammet, Kurs 3, 30 hp NS3042, Språkkonsultprogrammet, Kurs 3, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Delkurs 1. Översättningens grunder, 3 hp 1. färdighet och förmåga att utföra enklare

Läs mer

USSV2B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

USSV2B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp 1 (7) USSV2B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Kursen utgör den andra terminens studier i ämnet svenska som andraspråk

Läs mer

NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp

NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp Betygskriterier NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp Fastställda 2017-12-06. Gäller fr.o.m. vt 2018. Delkurs 1: Språkvetenskaplig kurs, 7,5 hp Tal och samtal, 7,5 hp Förväntade

Läs mer

NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp

NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp Delkurs 1: Runologi I, 7,5 hp Fastställda av prefekten 2013-05-08. Gäller fr.o.m. ht 13. Förväntade studieresultat - lärandemål För godkänt resultat på

Läs mer

Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp (1-90hp) Ingår i Lärarlyftet II

Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp (1-90hp) Ingår i Lärarlyftet II Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp (1-90hp) Ingår i Lärarlyftet II Antal högskolepoäng 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har en behörighetsgivande

Läs mer

Betygskriterier. US610F - Språkdidaktik I, 30 hp

Betygskriterier. US610F - Språkdidaktik I, 30 hp 1 (5) US610F - Språkdidaktik I, 30 hp Kursen avser första terminens studier i ämnet språkdidaktik. I kursen behandlas grunderna för såväl språkbeskrivning, språkanvändning, språkinlärning och språkutveckling

Läs mer

Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik

Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik 1 (9) Förväntade studieresultat ska bedömas enligt skriftligt formulerade betygskriterier. Betygskriterierna ska meddelas studenterna vid varje

Läs mer

Du får betyg enligt en tvågradig skala. För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga förväntade studieresultat har uppnåtts.

Du får betyg enligt en tvågradig skala. För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga förväntade studieresultat har uppnåtts. NS4001, Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-12-07. Gäller fr.o.m. vt 2017. Delkurs 1. Vetenskapliga verktyg, 3 hp För godkänt resultat på delkursen ska studenten

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

NSN110, Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9 och gymnasiet, 30 hp

NSN110, Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9 och gymnasiet, 30 hp NSN110, Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9 och gymnasiet, 30 hp Fastställda 2018-06-13. Gäller fr.o.m. ht 2018. Delkurs 1: Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp Provkod: SOSA, Sociolingvistik

Läs mer

USS79B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, 15 hp

USS79B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, 15 hp etygskriterier 1 (5) USS79 - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, 15 hp Kursen utgör den andra terminens studier i ämnet svenska som andraspråk på Ämneslärarprogrammet.

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU72, Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 60 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Teachers, 60 credits Grundnivå

Läs mer

US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp

US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp Betygskriterier US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-11-04. Gäller fr.o.m. vt 2016. Delkurs 2: Sociolingvistik, språkhistoria och

Läs mer

Betygskriterier. NS1093, Praktisk retorik, 15 hp. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp

Betygskriterier. NS1093, Praktisk retorik, 15 hp. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp Betygskriterier NS1093, Praktisk retorik, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-05-04. Gäller fr.o.m. ht 16. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat

Läs mer

Betygskriterier. NS1063 Praktisk retorik, 15 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 15.

Betygskriterier. NS1063 Praktisk retorik, 15 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 15. Betygskriterier NS1063 Praktisk retorik, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-04-06. Gäller fr.o.m. ht 15. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat

Läs mer

U = Underkänd Studenten uppnår inte kunskapsnivån för de förväntade studieresultaten.

U = Underkänd Studenten uppnår inte kunskapsnivån för de förväntade studieresultaten. Betygskriterier för Teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp VT17 Kurskod: LITN21 Beslut Dessa betygskriterier är fastställda av styrelsen vid Institutionen för lingvistik 2016-10-11. Betygskriterierna

Läs mer

NS2027 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp

NS2027 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp NS2027 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2019-02-06. Gäller fr.o.m. vt 2019. Delkurs 1: Språkhistoria, 4 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen

Läs mer

NS2023 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp

NS2023 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp NS2023 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-01-13. Gäller fr.o.m. vt 2016. Delkurs 1: Språkhistoria, 4 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen

Läs mer

USU1SK - Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 22,5 hp

USU1SK - Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 22,5 hp 1 (5) USU1SK - Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 22,5 hp Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan i programmet Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Delkurs 1: Tala och samtala i akademiska sammanhang I, 4 hp

Delkurs 1: Tala och samtala i akademiska sammanhang I, 4 hp NS172U, Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare ULV, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2018-05-02. Gäller fr.o.m. ht 18. Delkurs 1: Tala och samtala i akademiska sammanhang

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU70, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teachers of Newly Arrived Immigrants, 30 credits

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET LGS210 Svenska som andraspråk, 1, för gymnasielärare, 30 högskolepoäng Swedish as Second Language 1 for Teachers in Upper Secondary School, 30 higher education credits

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU74, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II., 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for

Läs mer

Betygskriterier. NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp. Delkurs 1. Textanalys, 7 hp

Betygskriterier. NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp. Delkurs 1. Textanalys, 7 hp NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp astställda av institutionsstyrelsen 2019-05-08. Gäller fr.o.m. ht 2019. elkurs 1. Textanalys, 7 hp ör godkänt resultat på delkursen ska studenten uppvisa 1.

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Tyska I German I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: TYS101 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-07 Institution Institutionen för slaviska och baltiska språk

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (8) Finska II B, 15 hp (FAB220) Fastställt av institutionsstyrelsen 2018-03-20 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(6) Kursplan Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Swedish as Second Language for Teachers, Years 4-6, 30 cr (1-30 cr) 30

Läs mer

Kursinformation. Svenska som andraspråk III 15 högskolepoäng

Kursinformation. Svenska som andraspråk III 15 högskolepoäng Kursinformation Svenska som andraspråk III 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Svenska som andraspråk III, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning.

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (9) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och betygsättning Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser

Läs mer

Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp

Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp astställda av institutionsstyrelsen 2012-05-09. Gäller fr.o.m. ht 12. elkurs 1: et talade språket, 7,5 hp örväntade studieresultat

Läs mer

NS1101, Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp

NS1101, Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp NS1101, Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2018-06-13. Gäller ht 2018. Delkurs 1: Det svenska språksamhället, 6 hp kunskap och förståelse genom att beskriva dagens

Läs mer

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 08 LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education credits

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Stockholms universitet Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Förväntade studieresultat, kunskapsformer och

Läs mer

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng = Gäller fr.o.m. vt 10 LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete Social Work 6: Advancement in research methodology and independent project Kurskod: SUARB6 Gäller

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Avancerad nivå Ht 14. Studiehandledning. Vårdpedagogik, AN.

Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Avancerad nivå Ht 14. Studiehandledning. Vårdpedagogik, AN. Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Avancerad nivå Ht 14 Studiehandledning Vårdpedagogik, AN 7,5 högskolepoäng Ht 2014 1 Kursens innehåll I kursen behandlas samhällsvetenskapliga

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Stockholms universitet Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Förväntade studieresultat, kunskapsformer och

Läs mer

Betygskriterier NS 1094 Norska baskurs 1, 15 hp

Betygskriterier NS 1094 Norska baskurs 1, 15 hp Betygskriterier NS 1094 Norska baskurs 1, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-05-04. Gäller fr.o.m. ht 16. Delkurs 1. Norska, hör- läsförståelse, 7,5 hp Förväntade studieresultat För godkänt

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska III Portuguese III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO3300 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2015-03-04 Institution Romanska och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2006-11-20 och senast

Läs mer

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 11 LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education credits

Läs mer

Mall för beskrivning av kurs ht vt (5) Dnr :1244

Mall för beskrivning av kurs ht vt (5) Dnr :1244 ht 2013 + vt 2013 1 (5) Lärosätets namn Stockholms universitet. Kursens namn Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 30 hp (1 30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Social Work I: Introduction to the field of knowledge 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB1 Gäller från:

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Delkurs 1 Teori, metod, etik, betygsskala U-VG För VG för delkursen krävs VG på minst 3 av 5 bedömningsområden.

Delkurs 1 Teori, metod, etik, betygsskala U-VG För VG för delkursen krävs VG på minst 3 av 5 bedömningsområden. Bedömningsområden och betygskriterier på ARKK04, kandidatkurs i arkeologi, fastställda 2016-06-07 Delkurs 1 Teori, metod, etik, betygsskala U-VG För VG för delkursen krävs VG på minst 3 av 5 bedömningsområden.

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER L9TY30 Tyska 3 för lärare åk 7-9, 15 högskolepoäng German 3 for Teachers in Secondary School Year 7-9, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN LGSH40 Samhällskunskap för gymnasielärare 4. Individ, grupp, samhälle och politik, 15 högskolepoäng Fastställande Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk hp (1-30). Ingår i lärarlyftet

Svenska som andraspråk för lärare åk hp (1-30). Ingår i lärarlyftet DNR LIU-2016-02257 1(5) Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6 30 hp (1-30). Ingår i lärarlyftet Uppdragsutbildning 30 hp Swedish as a second language for teachers years 4-6 30 hp (1-30). Included in

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER L9EN10 Engelska 1 för lärare åk 7-9, 15 högskolepoäng English 1 for Teachers in Secondary School Year 7- Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska

Läs mer

ÄSVC52, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVC52, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVC52, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17

Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17 Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17 Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 hp (1-30hp). Ingår i lärarlyftet II. Antal högskolepoäng

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik I Linguistics I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN130 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2013-03-13 Ändrad: 2016-03-15 Institution Institutionen för

Läs mer

ÄEND01, Engelska 1, 30 högskolepoäng English 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND01, Engelska 1, 30 högskolepoäng English 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND01, Engelska 1, 30 högskolepoäng English 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1118 Svenska med språkvetenskaplig inriktning A, 30 högskolepoäng Swedish Linguistics A, Introductory Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska

Läs mer

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kursplan för kurs på grundnivå Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kurskod: NSÄG30 Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2014-04-09 Institution Institutionen

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1101 Svenska språket, grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish Language, Introductory Course, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Avdelningen för tyska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Kurser består för det mesta av delkurser.

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA)

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA) Institutionen för musik- och teatervetenskap Betygskriterier för MVTVÅA Musikvetenskap II GN 30 hp VT 2015 Beslut: Fastställda av Institutionsstyrelsen för musik- och teatervetenskap 2014-12- 19 Musikhistoria

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I Swedish as a Second Language with an Educational Perspective I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: CT1500 Gäller

Läs mer

US152U - Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

US152U - Engelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 1 (5) US152U - ngelska för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp elkurs 1: Muntlig språkfärdighet, 1,5 hp Provkod: UTT elkursen utgörs av ett diagnostiskt uttalsprov med individuell

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer