Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II."

Transkript

1 Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (USS101) Betygskriterierna grundas på kursplanens förväntade studieresultat. För liga betygskriterier gäller att de skriftliga uppgifterna, inklusive hemtentamen, ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande normer för språkriktighet. 1. redogöra för och analysera grundläggande aspekter av het, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang 2. reflektera över och problematisera egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald 3. problematisera förhållandet språk, identitet, etnicitet 4. redogöra för och förklara grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, diskutera samband mellan dessa 5. analysera faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper. Betygskriterier A för och analyserar grundläggande aspekter av het, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, med förankring i kurslitteraturen. med reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, med förankring i kurslitteraturen. med problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, med förankring i kurslitteraturen. för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, diskutera samband mellan dessa, 1

2 B C D kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, med förankring i kurslitteraturen. analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt, med förankring i kurslitteraturen. för och analyserar grundläggande aspekter av het, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang kritiskt, analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. Terminologi används huvudsakligen med reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald kritiskt, analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. Terminologi används huvudsakligen med problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet kritiskt, analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, diskutera samband mellan dessa, kritiskt, analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper kritiskt, analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. för och analyserar grundläggande aspekter av het, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. huvudsakligen med reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. huvudsakligen med problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet huvudsakligen analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, diskutera samband mellan dessa, analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper analytiskt sätt, med förankring i kurslitteraturen. för och analyserar grundläggande aspekter av het, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang med viss grad av analytiskt förhållningssätt, med förankring i kurslitteraturen. till viss del med reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar 2

3 E Fx F och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald med viss grad av analytiskt förhållningssätt, med förankring i kurslitteraturen. till viss del med problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet med viss grad av analytiskt förhållningssätt, med förankring i kurslitteraturen. för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, diskutera samband mellan dessa, med viss grad av analytiskt förhållningssätt, med förankring i kurslitteraturen. analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper med viss grad av analytiskt förhållningssätt, med förankring i kurslitteraturen. för och analyserarar grundläggande aspekter av het, språklig mångfald och variation i olika samhälleliga sammanhang med viss förankring i kurslitteraturen. till viss del med reflekterar över och problematiserar egna och andras attityder, värderingar och förhållningssätt till språklig och kulturell mångfald med viss förankring i kurslitteraturen. till viss del med problematiserar förhållandet språk, identitet, etnicitet med viss förankring i kurslitteraturen. för och förklarar grundläggande begrepp och centrala aspekter av språkpolitik, språkideologier och attityder till språk och språklig mångfald i samhället, diskutera samband mellan dessa med viss förankring i kurslitteraturen. analyserar faktorer som påverkar språkbyte eller språkbevarande hos minoritetsgrupper med viss förankring i kurslitteraturen. uppnår inte lägst betyget E för ett av de förväntade studieresultaten. Komplettering behövs. uppnår inte lägst betyget E för två eller fler av de förväntade studieresultaten. Delkurs 2: Svenskans grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (CTS112) 1. beskriva det svenska språksystemet (morfologiska, syntaktiska, semantiska och lexikala aspekter) ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv 2. använda grundläggande grammatiska begrepp. 3

4 Betygskriterier examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en salstentamen. Inlämningsuppgifterna bedöms enligt en tvågradig skala med betygen G eller U. Salstentamen bedöms enligt en sjugradig betygsskala (A = Utmärkt, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräckligt, FX = Otillräckligt, F = Helt otillräckligt). För godkänt slutbetyg på kursen krävs: betyget G på liga inlämningsuppgifter lägst betyg E på salstentamen uppfyllt närvarokrav. Slutbetyget på kursen avgörs av betyget på salstentamen. För de godkända betygen finns också ett generellt kriterium att skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen ska ha en tydligt urskiljbar disposition och vara formulerade enligt grundläggande språkliga normer för svensk sakprosa och språkriktighet. Förväntat studieresultat 2 (för inlämningsuppgifter) G beskriver svenskans semantik och lexikon ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till övervägande del korrekt sätt. U Kriterierna för godkänt uppfylls inte. använder grundläggande grammatiska begrepp inom semantik och lexikon till övervägande del korrekt. Förväntat studieresultat 1 (för salstentamen) A B C beskriver svenskans morfologi och syntax) ur och ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv korrekt och systematiskt sätt. beskriver svenskans morfologi och syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv i det närmaste korrekt sätt. beskriver svenskans morfologi och syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till mycket stor del korrekt sätt. använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax korrekt. använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax i det närmaste korrekt. använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax till mycket stor del korrekt. 4

5 D E beskriver svenskans morfologi och syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till stor del korrekt sätt. beskriver svenskans morfologi och syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till viss del korrekt sätt. använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax till stor del korrekt. använder grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax till viss del korrekt. Fx beskriver antingen svenskans morfologi eller svenskans syntax ur ett tvärspråkligt perspektiv och andraspråksinlärningsperspektiv till viss del korrekt sätt och/eller studenten använder inte grundläggande grammatiska begrepp inom morfologi och syntax till viss del korrekt. F Kriterierna för betyg E uppfylls inte. Delkurs 3: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (CTS103) 1. redogöra för och diskutera olika teorier om och utveckling 2. redogöra för och diskutera hos barn och vuxna hur utveckling på 3. andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket 4. förklara sociala och individuella faktorers inverkan på modersmålets roll i utveckling av andraspråket 5. analysera andraspråksanvändares talade och skrivna texter med utgångspunkt i kursens teoretiska perspektiv. För godkänt betyg krävs att liga förväntade studieresultat är uppfyllda (minst betyget E). Alla förväntade studieresultat väger lika tungt vid bedömningen. A B C D E olika teorier om andraspråksinlärning och utveckling kritiskt, insiktsfullt, analytiskt olika teorier om andraspråksinlärning och utveckling kritiskt, insiktsfullt och olika teorier om andraspråksinlärning och utveckling olika teorier om andraspråksinlärning och utveckling med viss grad av analytiskt förhållningssätt. gör en ansats att redogöra för och diskutera olika teorier om andraspråksinlärning och utveckling. 5

6 och självständigt sätt. med hos barn och vuxna hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket kritiskt, insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. med huvudsakligen med hos barn och vuxna hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket på ett kritiskt, huvudsakligen med huvudsakligen med hos barn och vuxna hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket på ett huvudsakligen med till viss del med hos barn och vuxna hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket med viss grad av analytiskt förhållningssätt. till viss del med till viss del med gör en ansats att redogöra för och diskutera hos barn och vuxna hur utveckling på andraspråket skiljer sig från utveckling på förstaspråket. till viss del med förklarar sociala och individuella faktorers inverkan på modersmålets roll i utveckling av andraspråket insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. förklarar sociala och individuella faktorers inverkan på modersmålets roll i utveckling av andraspråket förklarar sociala och individuella faktorers inverkan på modersmålets roll i utveckling av andraspråket huvudsakligen förklarar sociala och individuella faktorers inverkan på modersmålets roll i utveckling av andraspråket huvudsakligen gör en ansats att förklara sociala och individuella faktorers inverkan på modersmålets roll i utveckling av andraspråket. G/U:skala: G: analyserar andraspråksanvändares talade och skrivna texter med utgångspunkt i kursens teoretiska perspektiv tillfredsställande sätt. U: analyserar inte andraspråksanvändares talade och skrivna texter med utgångspunkt i kursens teoretiska perspektiv tillfredsställande sätt. Fx uppfyller inte ett av kriterierna för betyg E. F uppfyller inte två eller flera av kriterierna för E. 6

7 Delkurs 4: Språk, lärande, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (USS104) 1. redogöra för, diskutera och värdera olika organisationsmodeller för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvändare, modersmålets roll och användning i skola och klassrum 2. redogöra för och diskutera hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas i skolundervisningen 3. redogöra för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning såsom prototypiska skillnader mellan olika språkliga register 4. planera undervisning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. A B C D E för, diskuterar och värderar olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och användning i skola och klassrum insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. för, diskuterar och värderar olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och användning i skola och klassrum för, diskuterar och värderar olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och användning i skola och klassrum huvudsakligen för, diskuterar och värderar olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och användning i skola och klassrum, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. gör en ansats att redogöra för, diskutera och värdera olika organisationsmodel ler för tvåspråkig undervisning för andraspråksanvänd are, modersmålets roll och användning i skola och klassrum. 7

8 hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas i skolundervisninge n insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas i skolundervisninge n hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas I skolundervisninge n huvudsakligen hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas I skolundervisninge n, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. gör en ansats att redogöra för och diskutera hur multimodala resurser kan samverka i hur språkliga dimensioner i skolämnen kan behandlas i skolundervisningen. för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning på ett insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. Terminologi används med för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning på ett Terminologi används huvudsakligen med för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning på ett huvudsakligen Terminologi används huvudsakligen med för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. Terminologi används till viss del med gör en ansats att redogöra för centrala aspekter av språkliga dimensioner i skola och utbildning. Terminologi används till viss del med G/U:skala G: uppvisar förmåga att planera undervisning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. U: uppvisar inte förmåga att planera undervisning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Fx: uppfyller inte ett av kriterierna för betyg E. Hela eller delar av examinationen måste göras om eller kompletteras. F: uppfyller inte två eller flera av kriterierna för E. uppfyller inte kurskraven. Examinationen måste göras om eller kursen läsas på nytt. 8

9 Delkurs 5: Svenskans uttal i ett inlärningsperspektiv, 7,5 hp Betygskriterierna färdigställs och publiceras senast vid kursstart. Delkurs 6: Bedömning av språkfärdighet, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (NSS204) 1. redogöra för några relevanta teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskutera deras relevans för bedömning; 2. resonera om för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang; 3. resonera om principer för planering, operationalisering och genomförande av olika slag av bedömning/prov och diskutera möjliga slutsatser utifrån resultatet. Betygskriterier 1 och 2 betygsätts enligt en sjugradig skala, där A-E är godkända betyg och Fx-F är underkända betyg. Förväntat studieresultat 3 har en tvågradig skala (G/U). Det lägsta betyget avgör betygsättningen på delkursen. För godkänt betyg på delkursen krävs att liga förväntade studieresultat är uppfyllda (minst E/G) A B för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning tydligt och korrekt sätt. för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning tydligt och i det närmaste korrekt sätt. resonerar om för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett självständigt, systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. resonerar om för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. 9

10 C D för resonerar om för- och teoretiska modeller av nackdelar med olika andraspråkskompetens och bedömningsformer i relation andraspråksinlärning och till syfte och sammanhang på diskuterar deras relevans ett huvudsakligen systematiskt för bedömning till och kritiskt sätt med förankring i stora delar tydligt och korrekt relevant litteratur. sätt. för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning i huvudsak tydligt och korrekt sätt. resonerar om för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett huvudsakligen systematiskt och kritiskt sätt med anknytning till relevant litteratur. E/G för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning i huvudsak korrekt sätt och utan allvarliga missuppfattningar. Fx inte för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning i huvudsak korrekt sätt, eller uppvisar någon allvarlig missuppfattning. resonerar om för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang på ett någorlunda systematiskt och kritiskt sätt med anknytning till relevant litteratur. har svårigheter att systematiskt sätt resonera om för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang och/eller anknyter i liten utsträckning till relevant litteratur. resonerar om principer för planering, operationalisering och genomförande av olika slag av bedömning/prov och diskuterar möjliga slutsatser sätt som är förankrat i litteraturen. resonerar inte om principer för planering, operationalisering och genomförande av olika slag av bedömning/prov eller diskuterar inte möjliga slutsatser sätt som är förankrat i litteraturen. F inte för teoretiska modeller av andraspråkskompetens och andraspråksinlärning och diskuterar deras relevans för bedömning och/eller redogör med flera allvarligare missuppfattningar. beskriver och/eller problematiserar inte för- och nackdelar med olika bedömningsformer i relation till syfte och sammanhang och/eller anknyter inte till relevant litteratur. resonerar inte om principer för planering, operationalisering och genomförande av olika slag av bedömning/prov och diskuterar inte möjliga slutsatser sätt som är förankrat i litteraturen. 10

11 Delkurs 7: Litteracitet och lärande, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen (USS203) 1. redogöra för och diskutera litteracitet första- och andraspråk hos barn, unga och vuxna ur ett samhälls- och utbildningsperspektiv 2. analysera och diskutera kognitiva, sociala och pedagogiska faktorer i individperspektiv som påverkar litteracitet på andraspråket, till exempel läs- och skrivsvårigheter och betydelsen av litteracitet på förstaspråket 3. diskutera och problematisera i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk. A B C D E för för för för gör en och diskuterar litteracitet första- och och diskuterar litteracitet första- och andraspråk hos barn, andraspråk hos barn, unga och vuxna ur ett samhälls- och utbildningsperspektiv insiktsfullt, analytiskt och självständigt sätt. analyserar och diskuterar kognitiva, sociala och pedagogiska faktorer i individperspektiv som påverkar litteracitet på andraspråket litteraturförankrat, självständigt sätt. unga och vuxna ur ett samhälls- och utbildningsperspektiv och diskuterar litteracitet första- och andraspråk hos barn, unga och vuxna ur ett samhälls- och utbildningsperspektiv huvudsakligen och diskuterar litteracitet första- och andraspråk hos barn, unga och vuxna ur ett samhälls- och utbildningsperspektiv, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. ansats att redogöra för och diskutera litteracitet första- och andraspråk hos barn, unga och vuxna ur ett samhälls- och utbildningsperspektiv. analyserar analyserar analyserar gör en och diskuterar och diskuterar och diskuterar ansats att med kognitiva, sociala och kognitiva, sociala och kognitiva, sociala och förankring i pedagogiska faktorer pedagogiska faktorer pedagogiska faktorer litteraturen analysera i individperspektiv som påverkar litteracitet på andraspråket i individperspektiv som påverkar litteracitet på andraspråket huvudsakligen i individperspektiv som påverkar litteracitet på andraspråket, med viss grad av insikt och diskutera kognitiva, sociala och pedagogiska faktorer i individperspektiv som påverkar litteraturförankrat, litteraturförankrat och och litteracitet på och insiktsfullt sätt. insiktsfullt sätt. litteraturförankring. andraspråket 11

12 diskuterar och problematiserar i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk kritiskt, analytiskt och självständigt sätt. diskuterar och problematiserar i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk kritiskt och diskuterar och problematiserar i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk diskuterar och problematiserar i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk, med viss grad av analytiskt förhållningssätt. gör en ansats att diskutera och problematisera i förhållande till specialiserat språkbruk och skolans ämnesspråk Fx: uppfyller inte ett av kriterierna för betyg E. Hela eller delar av examinationen måste göras om eller kompletteras. F: uppfyller inte två eller flera av kriterierna för E. uppfyller inte kurskraven. Examinationen måste göras om eller kursen läsas på nytt. Delkurs 8: Andraspråksanvändning i sociala praktiker, 7,5 hp Fastställda av prefekten (NSS202) 1. redogöra för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning 2. beskriva och problematisera andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv med stöd i relevant litteratur 3. redovisa muntliga och skriftliga kontakter med praktik- och arbetsplatser 4. resonera kring etiska frågor som rör olika former av datainsamling Betygskriterier För godkänt betyg på kursen krävs att liga lärandemål är uppfyllda med minst betyget E. Mål 1 och 2 graderas i A E och väger lika. Lägst delbetyg avgör slutbetyg. 12

13 A B C för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning tydligt, relevant och korrekt sätt. för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning tydligt, relevant och i det närmaste korrekt sätt. för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning till stora delar tydligt, relevant och korrekt sätt. beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv självständigt, systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv huvudsakligen systematiskt och kritiskt sätt med förankring i relevant litteratur. redovisar muntliga och skriftliga kontakter med praktik- och arbetsplatser tydligt sätt. resonerar kring etiska frågor som rör olika former av datainsamling på ett sätt som överensstämmer med vedertagna vetenskapliga uppfattningar. D E för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning i huvudsak tydligt, relevant och korrekt sätt. för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning i huvudsak korrekt sätt och utan allvarliga missuppfattningar. beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv huvudsakligen systematiskt och kritiskt sätt med anknytning till relevant litteratur. beskriver och problematiserar andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv någorlunda systematiskt och kritiskt sätt med anknytning till relevant litteratur.. Fx inte för teorier och metoder har svårigheter att på ett systematiskt sätt beskriva och redovisar inte resonerar kring 13

14 F i praxisinriktad andraspråksforskning i huvudsak korrekt sätt eller med någon allvarlig missuppfattning. inte för teorier och metoder i praxisinriktad andraspråksforskning och/eller redogör med flera allvarligare missuppfattningar. problematisera andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv och/eller anknyter i liten utsträckning till relevant litteratur. beskriver och/eller problematiserar inte andraspråkstalares språkbruk på praktik- och arbetsplatser ur pragmatiska och interaktionella perspektiv och/eller anknyter inte till relevant litteratur. muntliga och skriftliga kontakter med praktik- och arbetsplatser tydligt sätt. redovisar inte muntliga och skriftliga kontakter med praktik- och arbetsplatser tydligt sätt. etiska frågor som rör olika former av datainsamling på ett sätt som inte överensstämmer med vedertagna vetenskapliga uppfattningar. resonerar kring etiska frågor som rör olika former av datainsamling på ett sätt som inte överensstämmer med vedertagna vetenskapliga uppfattningar. Delkurs 9: Teori och metod inom andraspråksforskning, 7,5 hp 1. med ett kritiskt förhållningssätt ta del av och diskutera ett brett urval vetenskapliga artiklar ( till viss del även utredningsarbeten) inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskning, i synnerhet ur ett vetenskapsmetodologiskt perspektiv 2. med utgångspunkt i grundläggande kunskaper om vetenskapsteori, vetenskaplig metod och teoribildningar inom andraspråksforskningen föreslå plausibla forskningsupplägg för ett antal givna frågeställningar diskutera problem förknippade med föreslagna upplägg, härvid beaktande forskningsetiska principer 3. visa insikt om relationen mellan andraspråksforskning och det omgivande samhället ur olika aspekter Betygskriterier A. har utomordentligt sätt uppfyllt de förväntade studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat synnerligen god förmåga till självständiga, nytänkande och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en utomordentligt analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är utmärkt, särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. B. har mycket bra sätt uppfyllt de förväntade studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat mycket god förmåga till självständiga, nytänkande och kritiska resonemang om 14

15 företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en god analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är utmärkt, särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. C. har bra sätt uppfyllt studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat god förmåga till självständiga och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en god analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är till stora delar mycket bra, särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. D. har mer än acceptabelt sätt uppfyllt studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat förmåga till självständiga och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om en till stora delar god analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är till stora delar bra (dock med några svagheter) särskilt med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. E. har acceptabelt sätt uppfyllt studieresultaten. Detta inbegriper bl.a. att studenten har visat förmåga till självständiga och kritiska resonemang om företeelser som delkursen behandlar. Presentationerna vittnar om tillfredsställande analytisk och problematiserande förståelse av grundläggande vetenskapsmetodologi i relation till olika områden inom andraspråks- och tvåspråkighetsforskningen. Den skriftliga presentationen är acceptabel, bl.a. med avseende på struktur, argumentation, språkbehandling och formalia. Fx. har inte kunnat uppvisa färdigheter som motsvarar alla förväntade studieresultat. Examination måste göras om eller i relevanta fall kompletteras. F. har visat bristande förståelse av kursinnehållet och bristande förmåga att uppfylla de förväntade studieresultaten. Examinationen måste göras om eller delkursen läsas på nytt. 15

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen

Läs mer

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II.

Betygskriterier. CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Betygskriterier CT120U, Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp. Ingår i Lärarlyftet II. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1: Flerspråkighet individ och samhälle, 7,5 hp Fastställda av institutionsstyrelsen

Läs mer

CTL101, Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

CTL101, Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Betygskriterier CTL101, Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Fastställda enligt beslut från institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 högskolepoäng (1-90 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Teachers

Läs mer

Betygskriterier NS5004, Språkkonsultprogrammet, kurs 5, 30 hp

Betygskriterier NS5004, Språkkonsultprogrammet, kurs 5, 30 hp NS5004, Språkkonsultprogrammet, kurs 5, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2017-06-07. Gäller fr.o.m. ht 17. Delkurs 1. Organisationers kommunikation II, 8 hp För godkänt resultat på delkursen

Läs mer

CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Betygskriterier CTL302, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan vuxenutbildningen, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2017-06-07. Gäller fr.o.m. ht 2017.

Läs mer

NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp

NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-05-04. Gäller fr.o.m. ht 2016. Delkurs 1. Multimodal textanalys, 7 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat

Läs mer

US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 1 (5) US154U - Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp na grundas på kursplanens förväntade studieresultat. De förväntade studieresultaten

Läs mer

Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet (CTL101) betygskriterier

Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet (CTL101) betygskriterier vid Institutionen svenska och flerspråkighet Svenska som andraspråk I inom ämneslärarprogrammet (CTL101) betygskriterier Fastställda enligt beslut från institutionsstyrelsen Institutionen svenska och flerspråkighet

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 högskolepoäng (1-90 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Teachers

Läs mer

Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp

Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp Betygskriterier NS2031, Svenska II, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-12-07. Gäller fr.o.m. vt 2017. Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp Förväntade studieresultat För

Läs mer

NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp

NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-11-05. Gäller fr.o.m. vt 2015. Delkurs 1: Webbproduktion och grafisk formgivning, 4 hp För godkänt resultat på kursen

Läs mer

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp

Betygskriterier NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp NS4000 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2010-12-01. Gäller fr.o.m. vt 2011. Delkurs 1: Webbproduktion och grafisk formgivning, 4 hp Vid delkursens slut ska studenten

Läs mer

Betygskriterier. NS2019, Svenska II, 30 hp. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa:

Betygskriterier. NS2019, Svenska II, 30 hp. Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna visa: Betygskriterier NS2019, Svenska II, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Delkurs 1. Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp Förväntade studieresultat För

Läs mer

US208P/A, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp

US208P/A, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Betygskriterier US208P/A, Svenska/svenska som andraspråk i mångfaldens skola II, skolår 5-9 samt skolår 7-9 och gymnasieskolan, 30 hp Delkurs 1: Textanalys, 6 hp För godkänt betyg på delkursen krävs att

Läs mer

Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp

Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp Betygskriterier NSN110, Svenska I, ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet och årskurs 7 9, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. vt 14. Delkurs 1. Provkod: Sociolingvistik

Läs mer

Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17

Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17 Kursbeskrivning för kurs inom LLII VT17 Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1 45 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet II. Antal

Läs mer

CTL300, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

CTL300, Svenska som andraspråk III inom ämneslärarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Betygskriterier CTL300, Svenska som andraspråk III ämneslarprogrammet, för arbete i gymnasieskolan vuxenutbildningen, 30 hp Betygs delkurs 1 2 har fastställts enligt beslut från Institutionsstyrelsen för

Läs mer

Betygskriterier NS1067 Skrivande för studenter med svenska som andraspråk, 15 hp

Betygskriterier NS1067 Skrivande för studenter med svenska som andraspråk, 15 hp Betygskriterier NS1067 Skrivande för studenter med svenska som andraspråk, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-01-15. Gäller fr.o.m. vt 14. För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna

Läs mer

Betygskriterier. NS1082, Svenska i arbetslivet I, 30 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 2014.

Betygskriterier. NS1082, Svenska i arbetslivet I, 30 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 2014. Betygskriterier NS1082, Svenska i arbetslivet I, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Delkurs 1. Praktisk språkanalys, 7, 5 hp Förväntade studieresultat För godkänt

Läs mer

Delkurs 1. Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp

Delkurs 1. Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp NS1081, Svenska I, 30 hp astställda av institutionsstyrelsen 2017-05-03. Gäller fr.o.m. ht 17. Delkurs 1. Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp ör godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:

Läs mer

US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp

US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp 1 (6) US116G - Svenska för grundlärare i grundskolan årskurs 4-6, I, 15 hp Kursen behandlar teoretiska och didaktiska perspektiv på språkutveckling i tal och skrift för elever i grundskolans mellanår samt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA126 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second language, Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

NS3042, Språkkonsultprogrammet, Kurs 3, 30 hp

NS3042, Språkkonsultprogrammet, Kurs 3, 30 hp NS3042, Språkkonsultprogrammet, Kurs 3, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2014-05-07. Gäller fr.o.m. ht 2014. Delkurs 1. Översättningens grunder, 3 hp 1. färdighet och förmåga att utföra enklare

Läs mer

NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp

NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp Betygskriterier NSÄA30, Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9, 30 hp Fastställda 2017-12-06. Gäller fr.o.m. vt 2018. Delkurs 1: Språkvetenskaplig kurs, 7,5 hp Tal och samtal, 7,5 hp Förväntade

Läs mer

USSV2B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp

USSV2B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp 1 (7) USSV2B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i åk 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 30 hp Kursen utgör den andra terminens studier i ämnet svenska som andraspråk

Läs mer

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits

SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN SSA122, Svenska som andraspråk, fortsättningskurs, 30,0 högskolepoäng Swedish as a Second Language, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

NSN110, Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9 och gymnasiet, 30 hp

NSN110, Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9 och gymnasiet, 30 hp NSN110, Svenska I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7 9 och gymnasiet, 30 hp Fastställda 2018-06-13. Gäller fr.o.m. ht 2018. Delkurs 1: Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp Provkod: SOSA, Sociolingvistik

Läs mer

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSAD11, Svenska som andraspråk 1, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

USS79B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, 15 hp

USS79B - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, 15 hp etygskriterier 1 (5) USS79 - Svenska som andraspråk II inom Ämneslärarprogrammet, för arbete i årskurs 7-9, 15 hp Kursen utgör den andra terminens studier i ämnet svenska som andraspråk på Ämneslärarprogrammet.

Läs mer

NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp

NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp NS 2025 De nordiska språken i tid och rum, 30 hp Delkurs 1: Runologi I, 7,5 hp Fastställda av prefekten 2013-05-08. Gäller fr.o.m. ht 13. Förväntade studieresultat - lärandemål För godkänt resultat på

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU72, Svenska som andraspråk för lärare i gymnasieskolan, 60 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Upper Secondary School Teachers, 60 credits Grundnivå

Läs mer

Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik

Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik Mall för betygskriterier vid Institutionen för språkdidaktik 1 (9) Förväntade studieresultat ska bedömas enligt skriftligt formulerade betygskriterier. Betygskriterierna ska meddelas studenterna vid varje

Läs mer

Betygskriterier. NS1093, Praktisk retorik, 15 hp. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp

Betygskriterier. NS1093, Praktisk retorik, 15 hp. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp Betygskriterier NS1093, Praktisk retorik, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-05-04. Gäller fr.o.m. ht 16. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat

Läs mer

Betygskriterier. NS1063 Praktisk retorik, 15 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 15.

Betygskriterier. NS1063 Praktisk retorik, 15 hp. Fastställda av institutionsstyrelsen Gäller fr.o.m. ht 15. Betygskriterier NS1063 Praktisk retorik, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-04-06. Gäller fr.o.m. ht 15. Delkurs 1. Talaren och talet, 7,5 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat

Läs mer

Du får betyg enligt en tvågradig skala. För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga förväntade studieresultat har uppnåtts.

Du får betyg enligt en tvågradig skala. För godkänt betyg på delkursen krävs att samtliga förväntade studieresultat har uppnåtts. NS4001, Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-12-07. Gäller fr.o.m. vt 2017. Delkurs 1. Vetenskapliga verktyg, 3 hp För godkänt resultat på delkursen ska studenten

Läs mer

Betygskriterier. US610F - Språkdidaktik I, 30 hp

Betygskriterier. US610F - Språkdidaktik I, 30 hp 1 (5) US610F - Språkdidaktik I, 30 hp Kursen avser första terminens studier i ämnet språkdidaktik. I kursen behandlas grunderna för såväl språkbeskrivning, språkanvändning, språkinlärning och språkutveckling

Läs mer

Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp (1-90hp) Ingår i Lärarlyftet II

Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp (1-90hp) Ingår i Lärarlyftet II Lärosätets namn Stockholms universitet Kursens namn Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 90 hp (1-90hp) Ingår i Lärarlyftet II Antal högskolepoäng 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har en behörighetsgivande

Läs mer

U = Underkänd Studenten uppnår inte kunskapsnivån för de förväntade studieresultaten.

U = Underkänd Studenten uppnår inte kunskapsnivån för de förväntade studieresultaten. Betygskriterier för Teckenspråk i teori och praktik II, 30 hp VT17 Kurskod: LITN21 Beslut Dessa betygskriterier är fastställda av styrelsen vid Institutionen för lingvistik 2016-10-11. Betygskriterierna

Läs mer

Delkurs 1: Tala och samtala i akademiska sammanhang I, 4 hp

Delkurs 1: Tala och samtala i akademiska sammanhang I, 4 hp NS172U, Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare ULV, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2018-05-02. Gäller fr.o.m. ht 18. Delkurs 1: Tala och samtala i akademiska sammanhang

Läs mer

USU1SK - Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 22,5 hp

USU1SK - Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 22,5 hp 1 (5) USU1SK - Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 22,5 hp Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan i programmet Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp

US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp Betygskriterier US116G, Svenska för grundlärare i grundskolan, årskurs 4-6, I, 15 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-11-04. Gäller fr.o.m. vt 2016. Delkurs 2: Sociolingvistik, språkhistoria och

Läs mer

NS2027 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp

NS2027 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp NS2027 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2019-02-06. Gäller fr.o.m. vt 2019. Delkurs 1: Språkhistoria, 4 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen

Läs mer

NS2023 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp

NS2023 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp NS2023 Språkkonsultprogrammet, Kurs 2, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2016-01-13. Gäller fr.o.m. vt 2016. Delkurs 1: Språkhistoria, 4 hp Förväntade studieresultat För godkänt resultat på delkursen

Läs mer

Betygskriterier. NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp. Delkurs 1. Textanalys, 7 hp

Betygskriterier. NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp. Delkurs 1. Textanalys, 7 hp NS3043, Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp astställda av institutionsstyrelsen 2019-05-08. Gäller fr.o.m. ht 2019. elkurs 1. Textanalys, 7 hp ör godkänt resultat på delkursen ska studenten uppvisa 1.

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Tyska I German I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: TYS101 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-07 Institution Institutionen för slaviska och baltiska språk

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (9) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och betygsättning Förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor Kurser

Läs mer

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning 1 (8) Finska II B, 15 hp (FAB220) Fastställt av institutionsstyrelsen 2018-03-20 Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska Betygskriterier och

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU70, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teachers of Newly Arrived Immigrants, 30 credits

Läs mer

Kursinformation. Svenska som andraspråk III 15 högskolepoäng

Kursinformation. Svenska som andraspråk III 15 högskolepoäng Kursinformation Svenska som andraspråk III 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Svenska som andraspråk III, 15 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning.

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete Social Work 6: Advancement in research methodology and independent project Kurskod: SUARB6 Gäller

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET LGS210 Svenska som andraspråk, 1, för gymnasielärare, 30 högskolepoäng Swedish as Second Language 1 for Teachers in Upper Secondary School, 30 higher education credits

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Stockholms universitet Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Förväntade studieresultat, kunskapsformer och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Portugisiska III Portuguese III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: PO3300 Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2015-03-04 Institution Romanska och

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Stockholms universitet Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för finska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING Förväntade studieresultat, kunskapsformer och

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I: Introduktion till kunskapsfältet Social Work I: Introduction to the field of knowledge 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SUARB1 Gäller från:

Läs mer

NS1101, Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp

NS1101, Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp NS1101, Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp Fastställda av institutionsstyrelsen 2018-06-13. Gäller ht 2018. Delkurs 1: Det svenska språksamhället, 6 hp kunskap och förståelse genom att beskriva dagens

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(6) Kursplan Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Swedish as Second Language for Teachers, Years 4-6, 30 cr (1-30 cr) 30

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Avancerad nivå Ht 14. Studiehandledning. Vårdpedagogik, AN.

Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Avancerad nivå Ht 14. Studiehandledning. Vårdpedagogik, AN. Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Avancerad nivå Ht 14 Studiehandledning Vårdpedagogik, AN 7,5 högskolepoäng Ht 2014 1 Kursens innehåll I kursen behandlas samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1230 Danska, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp

Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp Betygskriterier NS1066 Svenska för studenter med utländsk förutbildning, 30 hp astställda av institutionsstyrelsen 2012-05-09. Gäller fr.o.m. ht 12. elkurs 1: et talade språket, 7,5 hp örväntade studieresultat

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng

Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng Vårterminen 20121 Välkommen till Dansk litteratur 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du information om kursens innehåll och

Läs mer

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school

Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kursplan för kurs på grundnivå Svenska III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 Swedish III for teachers, Secondary school Kurskod: NSÄG30 Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2014-04-09 Institution Institutionen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete III Supplementary course for people with a foreign university education in

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LGFR40 Franska 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng French 4 in Teacher Education for upper secondary school, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN

STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN LGSH40 Samhällskunskap för gymnasielärare 4. Individ, grupp, samhälle och politik, 15 högskolepoäng Fastställande Kursplanen är fastställd av Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska - kandidatkurs BA Course in English 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN30H1 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2011-10-12 Ändrad: 2013-03-13 Institution

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SPK040 Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 högskolepoäng Language Consultancy Programme, Course 4, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för svenska språket

Läs mer

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng = Gäller fr.o.m. vt 10 LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Humanistiska och teologiska fakulteterna LLYU74, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II., 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER L9TY30 Tyska 3 för lärare åk 7-9, 15 högskolepoäng German 3 for Teachers in Secondary School Year 7-9, Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I Supplementary course for people with a foreign university education in social

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Studiehandledning. Kursens syfte. Kursinnehåll

Studiehandledning. Kursens syfte. Kursinnehåll 1 (6) Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvarig: Åsa Broberg, asa.broberg@edu.su.se Kursadministratör: Emmi-Lotta Fagerlund, emmi.fagerlund@edu.su.se Studiehandledning VPG01F Hälsopedagogik

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Grafisk formgivning och Illustration 1 Graphic design and Illustration 1 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Lingvistik I Linguistics I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: LIN130 Gäller från: HT 2016 Fastställd: 2013-03-13 Ändrad: 2016-03-15 Institution Institutionen för

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv Social Work 4: Scientific Perspectives 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU4H18 Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-13

Läs mer

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng

LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. ht 08 LSI110, Svenska som andraspråk för blivande lärare I, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teacher Education and Training I, Introductory course, 30 higher education credits

Läs mer

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA)

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA) Institutionen för musik- och teatervetenskap Betygskriterier för MVTVÅA Musikvetenskap II GN 30 hp VT 2015 Beslut: Fastställda av Institutionsstyrelsen för musik- och teatervetenskap 2014-12- 19 Musikhistoria

Läs mer

Kursplan för kurs på avancerad nivå

Kursplan för kurs på avancerad nivå Kursplan för kurs på avancerad nivå Psykoterapeutisk teori och metod: grunder, vetenskapsteori och integration Psychotherapeutic theory and method: fundamentals, theory of science and integration 24.0

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan HARH01, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete, 30 högskolepoäng Business Law: Bachelor Course in Business Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Delkurs 1 Teori, metod, etik, betygsskala U-VG För VG för delkursen krävs VG på minst 3 av 5 bedömningsområden.

Delkurs 1 Teori, metod, etik, betygsskala U-VG För VG för delkursen krävs VG på minst 3 av 5 bedömningsområden. Bedömningsområden och betygskriterier på ARKK04, kandidatkurs i arkeologi, fastställda 2016-06-07 Delkurs 1 Teori, metod, etik, betygsskala U-VG För VG för delkursen krävs VG på minst 3 av 5 bedömningsområden.

Läs mer

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle

HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Business Law: Bachelor Thesis, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA111 Svenska som andraspråk, Grundkurs, 30 högskolepoäng Swedish as a Second Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2006-11-20 och senast

Läs mer

Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp

Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp Swedish as a Second Language Ba (A), Culture and Migration A3, 7,5 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION

INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LGRE40 Religionskunskap 4 för gymnasielärare, 15 högskolepoäng Religious Studies 4 for Teachers in Upper Secondary School, 15 higher education credits

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Engelska II English II 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN20H7 Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2007-06-18 Ändrad: 2011-11-23 Institution Engelska institutionen

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Kursinformation med litteraturförteckning Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp Höstterminen 2012 Välkommen till Danska muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 högskolepoäng! I detta häfte får du

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för baltiska språk, finska och tyska Avdelningen för tyska BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Kurser består för det mesta av delkurser.

Läs mer