I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor"

Transkript

1 ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Botkyrka/Salem, NORSBORG Ungdomsråd för funktionsnedsatta Har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets övergripande syfte är att motverka att unga med funktionsnedsättning hamnar i marginalisering och utanförskap. Projektets mål är att skapa ett livskraftigt ungdomsråd för unga med funktionsnedsättning, med möjlighet att framföra sina åsikter och idéer i direkt dialog med politiker och tjänstemän för att öka målgruppens delaktighet i samhället. Projektet riktar sig till unga med funktionsnedsättning i Botkyrka kommun i åldern år. I ett första skede kommer projektet att prioritera unga med utvecklingsstörning, men tanken är att projektet ska rikta sig till alla unga med funktionsnedsättning. Projektets långsiktiga mål är att ungdomarna, via deltagandet i Ungdomsrådet, ska slussas vidare till Ungdomsfullmäktige. År 1 av 3. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. IPA-Barns Rätt till lek, Barn som inte leker Har beviljats stöd med kronor Projektets mål är att kunna erbjuda en lättfattlig information, ett verktyg och ett arbetssätt som bidrar till att barn som inte knäckt lekkoden får ett utvecklande stöd. Syftet är att finna verksamma metoder och förhållningssätt för att förbättra för de barn som inte leker. Förhoppningen är att de metoder som utarbetas ska bli så goda så de blir en del av vardagliga förhållningssätt i utbildningar och verksamheter. Konkreta resultat av projeket kan bli enkla diagnostiska instrument liknande BOEL-testet eller 3 4-årskontroll. Möjliga användare är lärarutbildning, bvc, parklekar, öppna förskolor, fritidshem m.fl. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Fagersta Södra Idrottsklubb, FAGERSTA Ombyggnation av samlingslokal på fastigheten Onsjö 9:29 i Fagersta kommun Har beviljats stöd med kronor Projektet syftar till att bygga om samlingslokalen så att den blir ändamålsenlig för att kunna fungera som samlingslokal för föreningar i Fagersta kommun och för att kunna bedriva aktiviteter året runt för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteter kopplade till lokalen är exempelvis fotboll, boul och modellflyg. Föreningen kommer att samarbeta med skolor, Västmanlands HIF m.fl. 1

2 Östergötlands läns hemslöjdsförening, LINKÖPING Ombyggnation av hemslöjdsgård på fastigheten Abboten 1 i Linköpings kommun Har beviljats stöd med kronor Föreningen vill med projektet bedriva verksamhet som väcker intresse och förmedlar kunskap om slöjd och konsthantverk i regionen. Prioriterad målgrupp är barn och ungdomar oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning. De kommer att utveckla nya former för samarbete med särskola, förskola och skola i syfte att bli ett resurscentrum för design, form, slöjd och konsthantverk ett öppet kulturkvarter Skellefteå Motorsällskap, SKELLEFTEÅ Fastec Ring - Ny- och ombyggnad av gokartanläggning Har beviljats stöd med kronor Föreningen vill genom att tillgänglighetsanpassa anläggningen kunna starta ny verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Initiativet kommer att genomföras tillsammans med samarbetsorganisationerna, bland annat HSO Västerbotten och Skellefteå Handikappidrott. I den satsningen ingår att åtgärda banor, bygga servicebyggnad, åskådarplatser samt köp av anpassade fordon med dubbelkommandon. Näshults Idrottsförening, ÅSEDA Om- och nybyggnation av aktivitetsanläggning på fastigheten Näshultsserarp Norregården 2:11 i Vetlanda kommun Har beviljats stöd med kronor Föreningen vill med byggnationen utveckla fotbollsverksamheten till att även omfatta verksamhet för barn och unga, oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning, som inte är intresserade av fotboll. Man vill införa luftgevärsskytte, styrketräning, LAN, TV-spel, bordtennis, boule, bingo, dans och möjlighet till fritidsverksamhet. Målgruppens delaktighet är hög och idén har kommit från ungdomarna själva. Föreningen har ett brett samarbete med olika föreningar och organisationer på orten och i närområden. Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) Syd Halland, HALMSTAD Ung positiv kraft har beviljats stöd med kronor För år 1 av 2 Syftet med projektet är att stärka ungdomars inflytande i samhället genom att skapa möjligheter för dem att utvecklas, organisera sig och bedriva samhällsinriktat arbete. Föreningen vill testa ett nytt koncept där ungdomar skapar förutsättningar för ungdomar som är självstärkande och som kan fungera som en språngbräda in i arbetslivet. Målgruppen är ungdomar som varken arbetar eller studerar. Projektet kommer uppskattningsvis att involvera 60 ungdomar under det första året. Platsen för genomförandet är Bastionen i Norre Katts park i Halmstad. Deltagarna ska arbeta med att bl.a. organisera och driva olika kulturarrangemang. Deltagarna ska utbilda sig i kooperativt och socialt företagande med stöd av Coompanion. Efter projekttiden ska deltagarna bilda ett arbetsintegrerat socialt företag och det är i denna form som verksamheten ska drivas vidare. I det sociala företaget ska unga människor kunna praktisera samt stärka sitt självförtroende och självkänsla för att blir redo att gå vidare till studier eller anställning. År 1 av 2. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden 2

3 Riksteatern Örebro län, ÖREBRO Visukal-projeket har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att med kulturen som verktyg skapa mötesplatser där både hörande och döva kan ta del av samma upplevelser. Projektet ska också ge en ökad medvetenhet om dövkultur och teckenspråk. Målet med projektet är att detta ska vara startskottet för ett nytt sätt att producera föreställningar av, med och för både döva, hörselskadade och hörande. Att teckenspråkig kultur ska i fortsättningsvis vara en självklar del i Örebros kulturliv. Fram till hösten 2012 då det tidigare beslutade samarbetet mellan Riksteatern Örebro län och teatergruppen Martin Mutter tar vid, kommer följande aktiviteter genomföras: Erbjuda elever från Kulturskolan, RGD (Riksgymnasiet för döva) och RGH (Riksgymnasiet för hörselskadade) platser i FAME som sceniskt utövande eller som praktikanter. Genomföra ett antal workshops samt en rad Visukal-aktiviteter såsom Visukal-mingel, Visukal-kickoff, låna en tolk, Visukal-byrå, Visukal-stationer, Visukal-värdar, marknadsföring m.m. Allt detta i syfte för att det ska höja medvetenheten och teckenspråk, om målgruppen och om teckenspråkig kultur. År 1 av 1 Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, SUNDBYBERG Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser har beviljats stöd med kronor Mot bakgrund av EU-rekommendationen Council Recommendation on action in the field of rare diseases (2009) kommer Sverige att upprättat en nationell handlingsplan/strategi för sällsynta diagnoser. Projektet syftar till att öka förbundets regionala närvaro och bygga en struktur för brukarmedverkan för personer med sällsynta diagnoser. Genom olika regionala möten, sammankomster och idéverkstäder kommer målgruppens erfarenheter och behov att tas till vara och föras vidare till politiker och vårdgivare. Intresseorganisationens medlemmar kommer därmed att bidra till fördjupat och breddat beslutsunderlag när det gäller framtidens vård för personer med sällsynta diagnoser. År 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Fysisk och psykisk hälsa Stiftelsen Rosendals Trädgård, Lekträdgården har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets syfte är att ge barn från Stockholms förorter möjligheten att uppleva lek, rekreation, kultur och pedagogisk verksamhet på Rosendals Trädgård. Lekträdgården som ska etableras kommer att erbjuda förskolebarn att få lära sig om kretsloppet och delta i olika praktiska projekt. Verksamheten ska vara kostnadsfri och den primära målgruppen under projekttiden är förskolebarn i Skärholmen, Rinkeby och Kista. År 1 av 3. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO, Informationsinsats i samband med nya skollagen Har beviljats stöd med kronor För år1 av 1 Projektets syfte är att informera Sveriges gymnasieelever om den nya skollagen, hur lagstiftningen fungerar, hur systemet styr deras rättigheter och deras vardag. Projektet 3

4 belyser även hur eleverna kan bli delaktiga och ta till vara sina rättigheter i egna organisationer. År 1 av 2. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Föreningen för nyskriven dramatik, Dream business- ett projekt om handlen med kroppar,själar och drömmar i vår tid. Har beviljats stöd med kronor För år 1 av 2 Det övergripande syftet med projektet är att arbeta med ungdomars tro på sin egen förmåga och möjlighet att påverka framtiden genom samtal och egen kreativitet samt att konstnärligt gestalta och synliggöra konsekvenserna av en samhällsutveckling och livshållning där allt är till salu. I detta projekt riktar man sig till ungdomar i gymnasieåldern på skolor i Stockholms län. Målet är att bredda en dialog och stimulera en samverkan mellan ungdomar och vuxna samt att stärka ungdomars inflytande och röst i samhället. Man vill även stimulera ungdomar att skapa egna projekt utifrån deras egna perspektiv och reflektioner kring projektets kärnfrågor. Ett annat mål är att skapa en interaktiv plattform för unga, teater och vetenskap i form av en hemsida. Utgångspunkt för pjäsen och diskussionerna är vår tids människohandel, trafficking. Här resonerar, diskuterar och gestaltar man händelseförloppet i pjäsen, den komplexa kedjan i människohandeln där det finns många offer och många anledningar till varför man inte kan ta sig ur denna kedja. Projektet planerar att kunna leva vidare bl.a. genom olika digital media, lärarhandledning och film. År 1 av 2. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Westervik Motorsportklubb WMSK, VÄSTERVIK Ett Ljungheden för alla- motorinitiativet Har beviljats stöd med kronor Syftet med projektet är att utveckla och lägga grunden för ett aktivitets- behandlingsprogram inom fordonsmekanik för ungdomar med fysiska och psykiska handikapp genom projektet Motorinitiativet. Anpassade aktiviteter kopplade till motorer/fordon/teknik ska erbjudas målgruppen veckans alla dagar. Inom ramen för initiativet ska Handikappomsorgen tillsammans motorklubben inleda barn-förälder träffar för barn med autistiska diagnoser. År 1 av 3. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet Romska Ungdomsförbundet (RUF), MALMÖ MALMÖMALMÖ Vi är romer Har beviljats stöd med kronor Detta projekt syftar till att dels genomföra en vandringsutställning om romer, på olika museer och kulturinstitutioner över landet, dels skapa en virtuell utställning så att alla barn och ungdomar kan ta del av den romska kulturen. Den fysiska utställningen består av en autentisk romsk trävagn, tält, hantverk, smycken och kläder samt mobila utställningar framtagna för barn av barn och unga som ska ge en allmän bild av romsk kultur och skapa utrymme för frågeställningar och diskussioner. Den virtuella utställningen baseras på den fysiska utställningen med inslag av idéer och uppslag som de lokala organisationerna kommer att bidra med under projektets gång Det övergripande målet är att få igång en dialog med besökarna om romernas situation idag och hur man kan påverka attityder och värderingar.år 1 av 3. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet 4

5 Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen i Karlstad, KARLSTAD Förstudie Outsider Art Har beviljats stöd med kronor Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för att starta upp en ettårig konstoch konsthantverksutbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning, inkluderande internat och boendestöd på angivna folkhögskolor. Målet är även att kunna erbjuda aktiviteter på fritiden för målgruppen som deltar i utbildningen samt att genomföra utställningar på Rackstadsmuseet tillsammans med internationella konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning. År 1 av 1, förstudie. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet 5

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer