M E M O - S T E N C I L Nr 35 UNDERVISNINGSMATERIAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M E M O - S T E N C I L Nr 35 UNDERVISNINGSMATERIAL 11.12.1991"

Transkript

1 M E M O - S T E N C I L Nr 35 UNDERVISNINGSMATERIAL MARKNADSFORSKNINGSPROCESSEN "Marknaden för begagnade bilar" Ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro graduskribenter Hans-Erik Krokfors Företagsekonomiska institutionen FEI ÅBO AKADEMI

2 MARKNADSFORSKNINGSPROCESSEN "Marknaden för begagnade bilar" Ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro graduskribenter Av Hans-Erik Krokfors

3 Åbo Akademis kopieringscentral Åbo 1991 ISBN ISSN x UDK :

4 MARKNADSFORSKNINGSPROCESSEN Ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro graduskribenter Innehållsförteckning Förord i Innehållsförteckning ii 1. Problemanalysfasen Situationsbeskrivning Val av beskrivningsnivå Val av beskrivningskriterier Problemområdet Val av determinanter Precisering av problemområdet Problemidentifiering Val av synvinkel Det egentliga problemet Forskningsproblemet Problemformulering Teori- & modellinventering Begreppsdefinitioner Val av modell Problemlösningsfasen Revidering av problemformuleringen Problemoperationalisering Uppställandet av forskningshypoteser Definition av begrepp Operationalisering av begrepp Val av problemlösningsmetoder Val av källa för primärdata Val av datainsamlingsmetod Val av mätnivå Val av analysmetod Frekvensanalys Sambandsanalys Testning av forskningshypoteserna Forskningsresultat och problemlösning Rapportering Bilagor Marknadsforskningsprocessen Frågeformuläret Frågeformulärets uppbyggnad Källförteckning 55

5 ii Förord Det är alltid vissa risker förbundna med att ge ut en "modelluppsats" av något slag. Å ena sidan binder den studeranden till ett visst mönster och ger honom inte den "frihet" som skall karaktärisera forskningen. Å andra sidan vet vi, att studerandena lånar gamla pro gradu- arbeten, dels som källmaterial men även som medveten eller omedveten modell för sin egen avhandling. Därför har jag sett det nödvändigt att sammanställa den här "modellavhandlingen", speciellt som en metodologisk och dispositionsmässig förebild för pro gradu-avhandlingar i marknadsforskning. Identifiering och formulering av forskningsproblem är ständigt återkommande frågor i samband med uppsatser och avhandlingar. Inom t.ex. marknadsforskningen förekommer ofta fältundersökningar av olika slag. Förutom de "normala" svårigheterna med problemformuleringen, dyker det upp problem i samband med insamling och strukturering av primärdata. Dessutom tillkommer "speciella problem" i anslutning till resultatanalyser och metodvalsfrågor, liksom då man skall ta ställning till vilka frågor som är relevanta och bör ingå i ett frågeformulär. Det är bl.a. de här problemen som jag vill belysa med denna modellavhandling, dvs. hur man formulerar sitt problem, vad man bör ta i beaktande och hur man förbereder en fältundersökning. Här är det egentligen fråga om två arbeten i ett, vardera med egen innehållsförteckning. Dispositionsmässigt är uppsatsen skriven så, att den flytande vetenskapliga texten finns i spalten till vänster eller över hela sidan, medan forskningsprocessens olika skeden markeras med stickord i den högra spalten. I undervisningen kan den här modelluppsatsen utnyttjas t.ex. som en praktikfallsövning, där de studerande tilldelas olika avsnitt alltefter som arbetet fortskrider, t.ex. problemet, problemformuleringen, olika metodvalsfrågor, o.s.v. De här presenterade alternativen är inte och gör heller inte anspråk på att vara de enda "rätta". De presenteras endast som de alternativa lösningar eller metoder de facto är. Här ges forskaren full frihet att själv välja hur han vill gå tillväga för att lösa sitt unika problem. Den här modellavhandlingen baserar sig i huvudsak på pro graduavhandlingen "Marknaden för begagnade bilar" av Bo Hellén, inlämnad till granskning Avhandlingen bedömdes av Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten med vitsordet cum laude approbatur vid mötet den Vissa korrigeringar i såväl text som struktur har gjorts, bl.a. har avsnitten där författaren behandlar konsumentskyddsfrågor vid köp av begagnade bilar helt utelämnats. Min förhoppning är naturligtvis att blivande ekonomer skall ha nytta av denna "modellavhandling", men att den inte binder "den fria vetenskapliga forskningen" utan används som modell i kombination med en kritisk rannsakan samt att den logiska och systematiska process som utgör grunden för allt vetenskapligt arbete även kan spåras i framtida pro graduavhandlingar. Åbo, den 20 november 1991 Hans-Erik Krokfors överassistent i marknadsföring

6 iii MARKNADEN FÖR BEGAGNADE BILAR Ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro graduskibenter Innehållsförteckning 1. Den finländska bilmarknaden Bilens samhällsekonomiska funktion Parterna på bilmarknaden 3 2. Marknaden för begagnade bilar Företagen inom bilbranschen Forskningsproblemet 5 3. Modeller för konsumentbeteende Konsumentbeteende Konsumentbeteendemodeller Klassificering av konsumentbeteende 7 4. Presentation av några konsumentbeteendemodeller Värde-, värderings- och situtationsmodellen Modeller för fullständig och begränsad problemlösning Modeller för produkter med högt engamang och lågt engagemang Engel-Kollat-Blackwell-modellen (EKB-modellen) för beslut vid högt engagemang Arpis modell för köp och byge av bil Konsumenten och hans situation Begreppet kausalitet och forskningshypoteserna Konsumenten Konsumentens behov - utlösande stimuli Information och kunskap Konsumentens värderingar Alternativa källor för information Källor för sekdärdata Interna datakällor Externa datakällor Källor för primärdata Undersökningspopulation Alternativa metoder för datainsamling Skrivbordsundersökningar Fältundersökningar Observation Experiment Intervjuer Personlig intervju eller enkät Validitet, reliabilitet, objektivitet och relevans Frågeformuläret Informationsbehovet Mätnivå och analysmetod Måtnivåer Analysmetoder 30

7 χ 2 -metoden Undersökningens administration och resultatanalys Följebrevet Svarsprocent och bortfall Frågornas svarsfrekvenser Konsumentens informationsbehov Testning av olikheter avseende olika konsumentens användning av informationskällor och informationsbehov Testning av bakgrundsvariabler Testning av konsumentens behov Testning av konsumentens situation Testning av konsumentens informationsanvändning Testning av konsumentens kunskaper Testning av konsumentens krav Testresultat och problemlösning Sammanfattning Bilagor 1. Marknadsforskningsprocessen Frågeformuläret Frågeformulärets uppbyggnad Källförteckning 54 iv

8 1 MARKNADEN FÖR BEGAGNADE BILAR "Uppdraget" Den finskspråkiga dagstidningen i Åboregionen, Turun Sanomat 1, publicerar varje måndag flere sidor annonser för begagnade bilar 2. Härutöver införs sporadiska annonser under veckan, närmast då på torsdagar. Enligt P. Keskinen 3 rör sig bilfirmornas annonsutgifter i storleksklassen 0% - 1% av omsättningen. Denna kostnad upplevs som "ett måste" av bilhadelns representanter, man riskerar inte att utelämna annonserna "för då tar kanske konkurrenterna över mina presumtiva bilköpare." 1. Den finländska bilmarknaden MARKNADSFORSKNINGSPROCESSEN Problemanalysfasen "Företagets problem sådant det presenteras av uppdragsgivaren" Sekundärdata: 1 Turun Sanomat hade i juli 1991 en vardagsupplaga på ex. 2 Måndagen den 7 oktober 1991 omfattade annonserna för begagnade bilar 4 sidor (ss 13-16) för 20 företag. Annonsernas typstorlek var 4 x 20 spaltmillimeter. Kostnader för en "eftertext- "annons i Turun Sanomat var sagda dag 9.30 mk/spaltmillimeter. 3 Intervju med P. Keskinen , Tavoite-Auto Ky Situationsbeskrivning (deduktiv argumentering) Val av beskrivningsnivå: - beskrivning av marknaden på "macro-nivå" Val av beskrivningskriterier: - marknadsvariablerna (utbudet/efterfrågan/ produkten/priset) - Beskrivning av marknaden I Finland kämpar många bilmärken via sina representanter om kunderna. År 1989 uppgick marknadspotten till nära nya bilar. Begagnade bilar utbjuds och efterfrågas naturligtvis i mångdubbelt större antal. Konkurrensen har fört med sig att kunderna fått "överpris" för sina bytesbilar. Det pris kunderna ges för sina bytesbilar är ett av bilfirmornas viktigaste konkurrensmedel. De konsumenter som inte har någon bytesbil tenderar därmed att bli lidande. På senare tid har man emellertid kunnat skönja en utveckling mot sundare pris för kundernas bytesbilar. Nybilförsäljarnas bytesbilhandel har hotat bli alltför förlustbringande. Utbudet av nya personbilar sköts av märkesauktoriserade bilförsäljningsföretag. - Beskrivning av marknaden / utbudet.

9 2 Begagnade bilar däremot utbjuds av tre olika parter: privatpersoner, icke-märkesauktoriserade bilförsäljare och märkesauktoriserade bilfirmor. Försäljningen av begagnade bilar är (naturligtvis) klart större än försäljningen av nya bilar. År 1985 såldes (registrerade ägarbyten 4 ) totalt begagnade personbilar. Distriktsförsäljarna allena säljer mer än dubbelt mera begagnade bilar än nya per år. År 1990 Överlät distriktsförsäljarna ca nya bilar 5 och drygt begagnade bilar. 6 Detta är helt väntat eftersom 80% - 90% av nybilsköparna har en begagnad bil att ge i utbyte. När denna begagnade bil i sin tur säljs vidare, har den nya köparen ofta en begagnad bil som delprestation o.s.v. Bilförsäljare utan märkesrepresentation köper ofta sina bilar av märkesfirmorna och av privatpersoner i behov av kontanter. De bilar man köper av märkesfirmor är ofta av det gamla och billiga slaget. 4 Bilregistercentralen, statistik för Exklusive Åland. 6 Autoalan faktat 1990/91, s.9 Inregistreringen av nya bilar ( ) Källa: Statistisk årsbok för Finland 1990, tabell 226 Köpet av en bil, ny eller begagnad, är en relativt betydande investering för konsumenten och innefattar ibland t.o.m. starka känslomässiga förväntningar. Oundvikligen blir en del av konsumenterna besvikna och förbittrade till följd av något fel i bilen eller för att bilen annars inte motsvarar förväntningarna. Detta gäller i första hand begagnade bilar och speciellt äldre sådana. Konsumentskyddslagen ger konsumenten ett relativt långtgående skydd också i fråga om begagnade bilar. Man kan emellertid tillämpa lagen endast då konsumenten köpt sin bil av en näringsidkare. Risken är därmed större för konsumenten om han/hon köper sin bil av en privatperson. Men också i de fall då konsumentskyddslagen kan tillämpas så är konsumenten på inget sätt helt skyddad för fel i den köpta bilen. Konsumenten har en undersökningsplikt - fel som fanns i bilen vid köpögonblicket och som köparen borde ha märkt, ansvarar inte säljaren för. - Beskrivning av marknaden / efterfrågan. Pesonbilsbeståndet och antalet personbilar / 1000 inv Källa: Statistisk årsbok för Finland 1990, tabell 227

10 Bilens samhällsekonomiska funktion I vårt samhälle har bilen stor betydelse i många avseenden. Bilen är något av en symbol för hela det västliga samhällssystemet. Primärt fyller bilen naturligtvis ett transportbehov. År 1990 stod personbilarna för 84,3% av persontransporterna 7. För många är bilen också ett uttryck för deras personlighet och den bild de vill ge av sig. Bilen har ett statusvärde och den kan ge individen en känsla av frihet -frihet att kunna köra vart man vill, när man vill. I en undersökning gjord av Taloustutkimus Oy för Bilbranschens Informationscentral (Autoalan Tietokeskus) framkom, att majoriteten av finländarna anser att skaffandet och användandet av privatbil är oskäligt dyrt i Finland. 8 De flesta tycker att det borde göras lättare för privatpersoner att skaffa bil. Staten borde m.a.o. möjliggöra billigare bilar. Denna åsikt eller detta krav är inte helt utan grund. Staten har nämligen bilarna och bilisterna som något slag av "mjölkkor". Av priset på en bil i medelklass är ungefär hälften skatt. Orsaken till att bilarna i Finland är så dyra är alltså skatterna. - Beskrivning av produkten 7 Autoalan faktat 1990/91, s 13 - Beskrivning av priset 8 Undersökningen refereras i Turun Sanomat s. 8 Prisbildningen på nya KAT-bilar 1991 Förtullningsvärdet (cif-pris) 32300,- 32,3% Tullavgift +717,- 0,7% Avdrag för utrustning -703,- -0,7% Katalysatoravdrag -4500,- Beskattningsvärde 27786,- Bilskatt 122% mk 30187,- 30,1% 57084,- Återbäring av KAT-avdraget 4500, ,- Utjämningsskatt (1,8% av cif-värdet) 581,- 0,5% Hamn-, iståndsättningskostn. o.dyl. 2235,- 2,2% 64400,- Importörens och distriktförsäljarens täckningsbidrag 18100,- 18,1% Omsättningsskatt 17,5% 17500,- 17,5% Riktpris ,- Skatter och avgifter: 48,8 % av riktpriset Källa: Autoalan faktat 1990/91 s Parterna på bilmarknaden Att köpa och hålla sig med bil är dyrt i Finland. Efter bostaden är bilen ofta den största investeringen som en konsument gör under sitt liv. Inköpspriset för en ny bil av medelklass är idag drygt mk. Begagnade bilar kan naturligtvis fås för en mindre peng. De kostnader för bilen vilka konsumenten får räkna med är värdeminskning, försäkringspremier, bränsle- och underhållskostnader. Dessutom kan Problemområdet - beskrivning av marknaden på "micro-nivå" Val av determinanter - Marknadsparterna (köparen/säljaren) Beskrivning av köparen och hans situation

11 4 körkortet beaktas, åtminstone som en indirekt kostnad. På begagnade bilar kan värdesänkningen absolut sett (ibland också relativt sett) vara mindre än på nya bilar, men reparationskostnaderna tenderar att vara högre. Man kan också räkna med en alternativkostnad för bilen, oberoende av om den är ny eller begagnad - vad gick man misste om genom att satsa på en bil. Kapitalkostnaderna för bilfirmornas bytesbilar är stora. Det är därför naturligt att man med alla till budsstående marknadsföringsmedel försöker öka bytesbilslagrens omloppshastighet. Bytesbilarna har ofta sålts med förlust. Enligt beräkningar för år 1990 var kostnaderna för i lager bundet kapital ca 1,8 miljarder. Medelpriset för en begagnad bil var mk. Vid ingången av år 1991 hade bilarnas prisnivå sjunkit med en fjärdedel och värdet av billagren var ca 1,45 miljarder. Ca 37% av bilarna hade en lagringstid av mer än 90 dagar. I takt med den sjunkande nybilsförsäljningen under år 1991 fick bilhandeln också färre begagnade bilar i utbyte 9. Beskrivning av säljaren och hans situation 9 Autoalan faktat 1990/91, s.9 2. Marknaden för begagnade bilar Precisering av problemområdet Av de tre parterna på utbudssidan är vi här primärt intresserade av de märkesauktoriserade bilförsäljarna som står för drygt mer än hälften av den totala försäljningen av begagnade personbilar. På efterfrågesidan kan vi identifiera enskilda konsumenter och företag. Privatpersoner står till största delen för efterfrågan på begagnade personbilar. Företag köper (eller leasar) främst nya bilar. Familjer och enskilda personer utgör således i första hand efterfrågeparten på marknaden för begagnade personbilar.

12 5 2.1 Företagen inom bilbranschen Bilbranschens detaljhandel uppdelas i fyra verksamhetsformer, vilka samtliga så gott som undantagslöst idkas av branschens företag. Dessa fyra verksamhetsformer är: - försäljning av nya bilar - försäljning av begagnade bilar - reservdelsförsäljning - reparations- och serviceverksamhet Problemidentifiering Verksamhetsformerna bildar tillsammans en helhet där de olika formerna är bundna till varandra. Detta innebär att en enskild verksamhetsform inte kan ses som helt separerad från övriga - ledningen för ett märkesföretag bör beakta vilka följder ett beslut inom en verksamhetsform kan ha för helheten. Försäljningen av begagnade bilar har varit ett stort problem för märkesföretagen. Bytesbilarna har ofta sålts med förlust. Dessutom binder bytesbilarna ansenliga mängder kapital i lagret, vilket försämrar bytesbilhandelns lönsamhet ännu mer. Bytesbilhandeln har varit ett sorgebarn som kraftigt försämrat företagens resultat. Förbättringar inom denna verksamhetsform förbättrar med stor sannolikhet också företagens helhetsresultat Forskningsproblemet Ur företagets synvinkel är problemet entydigt ett kostnads-/lönsamhetsproblem med hänsyn till det kapital som är bundet i bytesbilslagret. En fråga som aktualiseras i sammanhanget är, huruvida man genom att effektivera företagets marknadsföring av begagnade bilar kan öka på omsättningen av bytesbilslagret och på så sätt bidra till att höja lönsamheten. Utarbetandet av en marknadsföringsstrategi för företag inom bilbranschen skulle innebära att vi, förutom att studera konsumenten och hans beslutssituation inför bilköpet, bl.a. befattar Val av synvinkel - vems problem avses lösas? "Det egentliga problemet" Förslag till alternativa angreppssätt

13 6 oss med företagets konkurrenssituation, sortimentsuppbyggnad, nuvarande marknadsföring, lokalisering e.t.c. Eftersom uppdraget utgick från att ifrågasätta annonskostnaderna, och annonserna uppfattas som en del av den information som ingår i konsumentens beslutsprocess inför hans köpbeslut, kommer vårt intresse i det följande att i huvudsak koncentreras till att söka svar på frågan: "Vilket är konsumentens informationsbehov och i vilken utsträckning använder han sig av olika informationskällor inför sitt beslut att köpa en begagnad personbil?" "Det aktuella forskningsproblemet" Problemformulering 3. Modeller för konsumentbeteende En modell är en representation av de viktigaste elementen i ett system som finns i verkligheten. En modell är en förenklad bild av verkligheten. Allt som är relaterat till ett problem, problemets totala miljö, bildar ett system. Ändamålet med en modell är att göra det möjligt för oss att bättre förstå det existerande system som modellen representerar. Om modellen är för komplex kan vi inte göra det. I en modell beaktas endast de variabler och samband som modellbyggaren anser vara väsentliga för modellens användning. Kriteriet för en bra modell är således inte hur många detaljer ur verkligheten som finns med. En bra modell skall vara tillräckligt realistisk med hänsyn till den avsedda användningen. (Arpi s.92) Teori- & modellinventering (induktiv argumentering) Definition av modell 3.1. Konsumentbeteende Med konsumentbeteende avses enskilda individers beteende som konsumenter, hur och varför de väljer som de gör. Individen handlar som enskild, antingen han företräder en grupp som familjen eller om han endast representerar sig själv. Konsumenterna kan Definition av konsumentbeteende

14 7 påverka varandra, men fattar i allmänhet sina beslut för sig själva. Detta tillsammans med det faktum att alla är olika, har olika erfarenheter, kunskaper o.s.v., skapar stora individuella variationer som gör den enskilda individen till den naturliga enheten vid studier av köpbeslut. (Sandell s.18) 3.2. Konsumentbeteendemodeller Definition av konsumentbeteendemodeller Konsumentens beslutsprocesser är mycket invecklade och komplexa. De kan inte mätas direkt på samma sätt som de flesta fysikaliska fenomen. En konsumentbeteendemodell kräver därför mycket mera arbete av den som konstruerar modellen än av den som gör en modell för beskrivning av en produktionsprocess. I många konsumentbeteendemodeller ingår komponenter som attityder, motiv, individens behandling av stimuli osv. Variabler av detta slag är ytterst svåra att mäta tillförlitligt - de är överhuvudtaget svåra att mäta. (Arpi 1972, s. 124) 3.3. Klassificering av konsumentbeteendemodeller Konsumentbeteendemodeller kan indelas i fyra grupper enligt de variabler som ingår i dem. Dessa fyra slag är: ekonomiska modeller, sociologiska modeller, psykologiska modeller och marknadsmodeller. Exempel på ekonomiska modeller är gränsnyttoteorin och teorin om indifferenskurvor. De ekonomiska modellerna försöker med hjälp av inkomster, prisrelationer och preferenser förklara hur konsumenten fördelar sina köp på olika alternativ. Konsumtionen är i de sociologiska modellerna en funktion av samspelet mellan olika människor och av sociala strukturer. I sociologiska modeller finns tre viktiga begrepp: - värderingar, normer och sanktioner. De psykologiska modellerna förklarar individens köpbeteende med hjälp av variabler som individens egenskaper och stimuli i individens omgivning. Stimulus- och motivationsmodeller och kognitiva modeller är exempel på psykologiska modeller. I de ekonomiska, sociologiska och psykologiska modellerna arbetar man med olika oberoende variabler och man beskriver olika sidor av köpbeteende. Marknadsmodellerna försöker förena

15 ekonomiska, sociologiska och psykologiska variabler för att förklara köpbeteendet på massmarknader Presentation av några konsumentbeteendemodeller 4.1. Värde-, värderings- och situationsmodellen Här granskar vi kort tre modeller som Sandell anger för hur konsumenten fungerar - värdemodellen, värderingsmodellen och situationsmodellen. (Sandell 1973, s ) Enligt värdemodellen styrs konsumenten av objektiva värden hos olika alternativ. Varje alternativ kan bedömas på en absolut och objektiv värdeskala. Alla konsumenter väljer samma produkt eller märke vid alla tillfällen, förutsäger värdemodellen. Mycket motsäger emellertid modellen - människan brister i urskiljningsförmåga, hon påverkas av oväsentlig information och alla väljer inte lika. I värderingsmodellen tror man inte på absoluta och objektiva värden. Varje individ har en egen uppfattning om saker och tings värden, dvs. alla har egna värderingar. Enligt värderingsmodellen väljer konsumenten det han värderar högst, det han tycker bäst om. Olika konsumenter har olika värderingar och väljer olika alternativ, men en viss individ väljer samma alternativ vid alla tillfällen. Denna modell motsägs av att folk inte alltid är konsekventa, de planerar ofta inte, de utnyttjar ofta inte tillgänglig information. Situationsmodellen säger att konsumentens val av en produkt är beroende av den situation han befinner sig i, platsen och tiden, och av vad konsumenten lärt sig eller gjort i den situationen eller liknande situationer tidigare. Situationen är ett mönster av stimuli från den egna kroppens organ och från omvärlden. Individens minnesstruktur, vad individen lärt sig att göra i olika situationer, identifierar individen eller definierar hans personlighet, eftersom olika individer i viss utsträckning lärt sig olika Modeller för fullständig och begränsad problemlösning Konsumenten genomgår inte samma beslutsprocess vid köp av en tändare och vid köp av en bil. John A Howard har utvecklat tre modeller för olika beslutsprocesser efter graden av övervägande före beslutet. Fullständig problemlösning (extensive problem solving) är den mest omfattande. Beslutsprocessen omfattar då sökande efter alternativ och information om alternativ (Wärneryd 1979, s ) I begränsad problemlösning (limited problem solving) vet köparen vilka alternativen är. Men han behöver information om varje alternativ för att han skall kunna känna på sig att han kan fatta ett bra beslut. Den enklaste beslutsprocessen är s.k. automatiskt marknadsbeteende (automatic response behavior). Köp av cigarrettändare är ett exempel på sådant beteende. Konsumenten tycker knappast det är värt att söka efter information om olika tändares priser, kvalitet o. dyl. Konsumenten överväger knappast ens olika handlingsalternativ. När konsumenten upptäcker behovet utlöses marknadsbeteendet oftast

16 9 reflexmässigt. (Arpi 1972, s ) 4.3. Modeller för produkter med högt engagemang och lågt engagemang Vissa produkter har stor personlig betydelse för konsumenten. Köp av t.ex. en bil eller en stereoanläggning har hög relevans för kunden p.g.a. högt pris, komplexa egenskaper och stora olikheter mellan alternativ. Dessutom upplevs riskerna för fel beslut som höga. Köp av bil eller stereoanläggning startar därför en beslutsprocess med högt engagemang (high involvement). Produktens pris måste inte nödvändigtvis vara högt för att konsumenten skall engageras högt före val av alternativ. Köp av kaffe kan kräva ett högt engagemang om kvaliteten på det kaffe som serveras upplevs som ett mått på tillredarens skicklighet. Produkter som pappersnäsdukar och tandpetare är inte personligt betydelsefulla för konsumenten. Detta slag av produkter har inget samband med konsumentens självkänsla och självvärdering. Produktklassernas alternativ är alla i stort sett likadana, så riskerna för fel beslut är därför mycket obetydliga. Beslutsprocessen före köpet är mycket enklare i detta fall än vid köp av t.ex. bil. Det är fråga om en beslutsprocess med lågt engagemang. (Engel & Blackwell 1982, s ) Beslutsprocessen varierar stort mellan produkter med högt och lågt engagemang. En betydande skillnad är konsumentens informationsbehov. Marknadsföringsstrategierna är naturligtvis helt olika för produkter med högt och med lågt engagemang. Engel-Kollat-Blackwell-modellen (EKBmodellen) för högt engagemang har många paralleller till Howards modell för fullständig problemlösning. Bilar (även begagnade bilar) hör till produkter som kräver högt engagemang av konsumenten. EKBmodellen är således relevant här och presenteras därför här i stora drag, utan noggrannare granskning av detaljerna Engel-Kollat-Blackwell-modellen (Ekb-modellen) för beslut vid högt engagemang John Dewey förklarade redan år 1910 att problemlösning sker i olika faser och inte som en separat handling. I konsumentens beslutsfattande finns fem viktiga faser: problemupptäckt, sökande, alternativvärdering, val och utfall.

17 10 Problemupptäckt Sökande Alternativvärdering Val Utfall Var startar beslutsprocessen? Vilka informationskällor använder konsumenten för att komma till ett beslut och vilken är respektive källas inverkan? Vilka kriterier använder konsumenten för värdering av alternativ. Vilka är de resulterande åsikterna om alternativen och attityderna? Vilket val görs bland tillgängliga alternativ? Följs valet av tillfredsställelse eller av tvivel (dissonans)? Figur 1. Konsumentens beslutsprocess vid högt engagemang. Källa: Engel & Blackwell 1982, s. 23 Processen i figuren är en fullständig problemlösningsprocess och den uppstår som sagt endast vid produkter som förutsätter högt engagemang. Sökandet och användandet av information är aktivt. Informationen behandlas och lagras i minnet i en form som gör det möjligt för konsumenten att återkalla den och utnyttja den i samband med senare köp. I beslutsprocessen vägs och värderas många produktattribut på ett komplext sätt. Som resultat uppkommer först åsikter om olika alternativ, i nästa skede en värdering för eller emot köp och användning av varje alternativ (attityd), och till slut en köpavsikt. Denna bild av den rationella konsumenten gäller för ett litet antal produktgrupper. Problemupptäckt är det första steget i alla slag av beslutsprocesser. Den uppstår när individen percipierar en skillnad mellan idealiskt och faktiskt förhållande eller tillstånd. Problemupptäckten kan aktiveras genom uppkomsten av motiv som ger konsumenten en benägenhet, en predisposition att nå specifika mål. Motiv och behov kan både väcka och styra beteende. Konsumenten kan upptäcka ett problem också genom något slag av yttre stimulus t.ex. en reklamsnutt i TV. För att konsumentens beslutsbeteende skall startas fordras emellertid att den percipierade differensen mellan det idealiska och det faktiska förhållandet når en viss gräns. När konsumenten upptäcker ett problem söker han först i minnet för att bestämma om han vet tillräckligt om olika alternativ för att kunna göra ett val. På basen av erfarenhet kan något visst märke prefereras över andra. Bilköp sker emellertid sannolikt inte helt på basen av erfarenhet. Ofta är nämligen tiden mellan köpen lång och bilarna utvecklas tekniskt sett hela tiden. Konsumenten måste därför ty sig till olika informationskällor innan han kan göra sitt val. Informationssökandet styrs alltid av en balans mellan förväntade fördelar och kostnader för tid, energi o.dyl. För bilköp spelar konsumentreklam sannolikt en betydande roll. Tryckta reklambudskap har den största

18 effekten, eftersom fullständig problemlösning tenderar att ske i vänstra hjärnhalvan där synintryck (tryckta reklam) behandlas. Insamlande av tidigare köpares erfarenheter, liksom besök hos bilhandlare och provkörningar är väsentliga delar av sökprocessen vid bilköp. (Engel & Blackwell 1982, s ) Då konsumenten anser sig ha sökt tillräckligt efter information måste han värdera konkurrerande alternativ för att komma till en köpavsikt. För denna värdering behöver konsumenten värderingskriterier. Värderingskriterierna är standarder om önskade produktattribut eller produktfördelar. Värderingskriterierna kan indelas i objektiva (pris, hållbarhet, bränsle-ekonomi) och subjektiva (status). Vid högt engagemang följer konsumenten en kompenserande strategi för val av märke. Detta betyder att konsumenten inte förkastar ett visst märke p.g.a. dess svaghet i ett attribut om det finns andra starka egenskaper. Konsumenten behandlar informationen om märken som helheter och jämför inte specifika egenskaper enskilt mellan märken. (Engel m.fl. 1983, s ) Den insamlade informationen jämförs med värdekriterierna och åsikter om alternativen uppstår. När åsikterna har formats eller förändrats, ändrar attityden gentemot köp av ett specifikt alternativ. En definition på attityd är, att det är tendensen att närma sig eller undvika ett föremål. (Wärneryd 1979, s. 169). Man kan säga att åsikterna om ett alternativ tillsammans bildar en attityd. Om attityden gentemot köp av ett visst märke är positivt, uppstår en köpavsikt. 11 Åsikter Värderings- kriterier Alternativ- värdering Attityd Avsikt Val Figur 2. Alternativvärdering och uppkomst av köpavsikt. Källa: Engel & Blackwell 1982, s. 28 Konsumentens informationsbehandling är relativt komplex. Den börjar med att konsumenten exponeras för något slag av stimuli, så att ett eller flera av sinnena aktiveras. Konsumenten kan uppmärksamma stimulit eller meddelandet, men han gör det inte alltid. Om exponeringen är frivillig är det troligt att konsumenten uppmärksammar meddelandet. Meddelandet behandlas sedan i korttidsminnet för att dess betydelse och innebörd skall bli klart. Informationens behandling är emellertid högt selektiv, vilket gör att inte på långt när all stimuli som når konsumenten lagras i minnet. Om informationen inte går från korttidsminnet till långtidsminnet får den ingen effekt på beslutsprocessen. När stimuli har förståtts av konsumenten jämförs de med värdekriterier och åsikter som båda finns i långtidsminnet. Om stimuli inte överensstämmer med värdekriterierna och åsikterna stannar informationsbehandlingen. Om överensstämmelse finns förstärks eller förändras existerande åsikter

19 och meddelandet flyttas därmed till långtidsminnet (retention). När stimulus nått långtidsminnet kan den ha flera effekter. Den kan göra att konsumenten upptäcker ett problem, ett behov. Den kan modifiera värderingskriterierna och påverka åsikter. (Engel & Blackwell 1982, s ) 12 Exponering M Uppmärksamhet I Stimuli N Förståelse N E Acceptans T Retention Figur 3. Konsumentens informationsbehandling Källa: Engel m.fl. 1983, s. 52 Valet av produkt sker oftast i någon form av detaljhandel, men postorder- och hemköp har blivit allt vanligare. En möjlig utgång av valet, och en önskvärd sådan är tillfredsställelse med produkten. Detta kan ha stor effekt på åsikter, attityder och framtida köpavsikter. Tillfredsställelse innebär att det valda alternativet överensstämmer med tidigare åsikter om alternativet i fråga. Om överensstämmelse inte finns, är resultatet missnöje. En annan möjlig utgång av valet är dissonans. Efter valet uppstår tvivel genom att ett, och endast ett, alternativ valdes och genom att ovalda alternativ också anses ha önskvärda egenskaper. Dissonans uppstår när två åsikter inte passar ihop. Resultatet är ett tillstånd av psykologiskt obehag. Konsumenten kan reducera dissonansen genom att omvärdera de ovalda alternativen till det valdas fördel eller genom att söka efter information som bekräftar riktigheten i hans val. Det kan alltså uppstå ett informationsbehov efter köpet. (Engel & Blackwell 1982, s ) Den fullständiga EKB-modellen för högt engagemang presenteras nedan. I modellen ingår kulturella normers och värdens, liksom referensgruppers och oförutsedda förhållandens inverkan på beslutsprocessen. Kulturella normer och referensgrupper påverkar individens livsstil och den vägen hans värderingskriterier och motiv. Oförutsedda förhållanden (lottovinst) påverkar direkt valet av alternativ.

20 13 Input Informations- Beslutsprocess Beslutsvariabler Extern påverkan behandling Problem- upptäckt Motiv Exponering Sökande M Värderings- Kulturella Stimuli kriterier normer och från mark- Uppmärksamhet I Åsikter värden nadsförare o.a. N Alternativ- Livsstil Förståelse värdering Attityd N Referens- Normativ in grupp Acceptans E Avsikt formations- påverkan T Retention Val Oförutsedda förhållanden Externt Utfall sökande Dissonans Tillfreds- ställelse Figur 4. Den fullständiga EKB-modellen för högt engagemang. Källa: Engel & Blackwell 1982, s Arpis modell för köp och byte av bil Det finns en stor mängd olika modeller för konsumentbeteende. I det följande presenteras en modell för bilbyte baserad på Howards modell för fullständig problemlösning. Den modellen bildar bas för det fortsatta arbetet på denna uppsats. Modellen som helhet presenteras här nedan. Stimuli finns till vänster och resultatet av beslutsprocessen uppe i figuren. Själva beslutsprocessen återfinns i mitten och till höger om den finns en ruta som står för konsumentens mål- eller behovsstruktur. Till denna hör variabler som bilens pris, storlek och prestanda samt betalningsvillkor. Den relativa betydelsen av olika variabler varierar för olika konsumenter. Dessa variabler driver beslutsprocessen och påverkar dess slutresultat (pil 2b).

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 2 Marknadsanalys och marknadsundersökningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet Betydelsen av attityder, normer och vanors. 1 2 Vem är jag? Chris von Borgstede

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 BEGAGNADE BILAR konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln Författare: Johanna Hagström Amanda Tholin Handledare: Mikael Gidhagen

Läs mer

Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen.

Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen. Konkreta åtgärdsförslag från må bra- utredningen. Följande frågeställningar avses besvaras: 1. Finns det någon form av mobbing i Sveroks organisation? 2. Råder ett onödigt hårt diskussionsklimat i organisationen?

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323. Miniräknare, FARs samlingsvolym

Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323. Miniräknare, FARs samlingsvolym Luleå tekniska universitet Inst för Industriell Ekonomi och Samhällsvetenskap Lars Lassinantti (uppgift 1, 2, 5) Anna Vikström (uppgift 3, 4, 6) Tentamen i Redovisningsteori och koncernredovisning, IEF323

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer.

Teorier om Hälsa och Sjukdom. Alla vetenskaper kräver tydligt definierade begrepp som beskriver vetenskapens objekt och deras relationer. Teorier om Hälsa och Sjukdom Vetenskapsteoretisk bakgrund: Vetenskaperna innehåller alltid vissa grundantaganden 1) Teorier och lagar 2) Metafysik 3) Värderingar Alla vetenskaper kräver tydligt definierade

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:24 2006-09-13 Dnr C 30/05 KÄRANDE Boendeförmedling i Linköping Kommanditbolag, Box 2116, 580 02 LINKÖPING Ombud: bolagsjuristen Bo Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling AB, Box

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Minnet - begrepp och principer

Minnet - begrepp och principer Minnet - begrepp och principer Ebbinghaus (1885)» nonsensstavelser» retention»test Två begreppsteorin för minnet» aktivitet»styrka bestämmer tillgängligheten hos ett minnesspår vid en viss tidpunkt bestämmer

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011

SE2011-0246 Bilundersökning. Bilundersökning. Blocket AB. April 2011. Stockholm april 2011 SE011-046 Bilundersökning Bilundersökning B Locket AB April 011 Stockholm april 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation YouGov SE011-046

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30

Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel 2011-11-30 Etiska riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel Reviderade av styrelsen för Svenskt Växtskydd den 30 november 2011 1. Dessa riktlinjer

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Hva betyr lærernes kompetanse for elevenes resultat på 4. trinn i Norge, Sverige og Finland?

Hva betyr lærernes kompetanse for elevenes resultat på 4. trinn i Norge, Sverige og Finland? Hva betyr lærernes kompetanse for elevenes resultat på 4. trinn i Norge, Sverige og Finland? Jan-Eric Gustafsson Göteborgs Universitet Centre for Educational Measurement at the University of Oslo (CEMO)

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Korrelation och kausalitet

Korrelation och kausalitet Korrelation och kausalitet samt lite metodologi, källkritik och vetenskapsjournalistik I tidningen ser du en artikel med rubriken "Överviktiga är sjukare". Betyder detta att övervikt orsakar dålig hälsa?

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

"Med vårt västra grannland som förebild"

Med vårt västra grannland som förebild MEDDELANDEN FRÅN STIFTELSENS FÖR ÅBO AKADEMI FORSKNINGSINSTITUT "Med vårt västra grannland som förebild" En undersökning av policydiffusion Sverige till Finland från LA URI KAR VONEN AKADEMISK AVHANDLING

Läs mer

Psykologi 14.9.2009. 2. Vad avses med temperament? Hur borde föräldrar och lärare beakta barnets temperament?

Psykologi 14.9.2009. 2. Vad avses med temperament? Hur borde föräldrar och lärare beakta barnets temperament? Psykologi 14.9.2009 1. Den positiva psykologins idé är att betona människans resurser och starka sidor snarare än hennes svagheter, brister och begränsningar. Vad kan den positiva psykologin bidra med

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år

Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, maj Konsumenternas tro på ekonomin starkare än på fyra år Konsumenternas förtroende för ekonomin stärktes ytterligare i maj. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, april Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin stiger Konsumenternas förtroende för ekonomin var oförändrat i april. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport

1(6) Datum 2011-10-03. Anna Björkesjö Klara Jakobsson. Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö. - Nyköping 2011. Metod- och kvalitetsrapport Datum 2011-10-03 1(6) Anna Björkesjö Klara Jakobsson Nedskräpning i stadens centrala gatumiljö - Nyköping 2011 Metod- och kvalitetsrapport 2(6) Metoddokumentation Målpopulation Målpopulationen för en skräpmätning

Läs mer

TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS

TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS TNK047 [TEN1] OPTIMERING OCH SYSTEMANALYS Datum: 22 maj 2012 Tid: 8 12, TP56 Hjälpmedel: Ett A4-blad med text/anteckningar (båda sidor) samt miniräknare. Antal uppgifter: 5; Vardera uppgift kan ge 5p.

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober

Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Inkomst och konsumtion 2014 Konsumentbarometern 2014, oktober Konsumenternas förtroende oförändrat i oktober Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 0,4, då den i september var -0,7 och i augusti

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti

Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, augusti Konsumenternas förväntningar på ekonomin mestadels svaga i augusti Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 8,3, medan den i juli var

Läs mer

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön. Vad är psykosocial arbetsmiljö? Metoder för riskbedömning av den psykosociala arbetsmiljön SAN-konferens 20 oktober 2011, fil.dr. psykolog Forskargruppen Säkerhet-Organisation-Ledarskap Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin,

Läs mer

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Linköpings Universitet Jour; Ulf Andersson Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03 Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Torsdagen den 3/5 2007, kl. 14.00-18.00

Läs mer

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni

Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, juni Uppåtgående trend för den ekonomiska stämningen nedåt i juni Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari

Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Inkomst och konsumtion 2015 Konsumentbarometern 2015, januari Den svaga uppgången i ekonomiförtroendet fortsatte i januari Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 6,0, då den i december var 4,4

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser

Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Ledare i politiskt styrd organisation Förutsättningar och konsekvenser Christer Jonsson Om mig Universitetslektor i FEK med inriktning på organisering och marknadsföring Undervisat mycket kring marknadsföring

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 50 ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER Josefine Sternvik 2003 Allmänheten och reklamen

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer