M E M O - S T E N C I L Nr 35 UNDERVISNINGSMATERIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M E M O - S T E N C I L Nr 35 UNDERVISNINGSMATERIAL 11.12.1991"

Transkript

1 M E M O - S T E N C I L Nr 35 UNDERVISNINGSMATERIAL MARKNADSFORSKNINGSPROCESSEN "Marknaden för begagnade bilar" Ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro graduskribenter Hans-Erik Krokfors Företagsekonomiska institutionen FEI ÅBO AKADEMI

2 MARKNADSFORSKNINGSPROCESSEN "Marknaden för begagnade bilar" Ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro graduskribenter Av Hans-Erik Krokfors

3 Åbo Akademis kopieringscentral Åbo 1991 ISBN ISSN x UDK :

4 MARKNADSFORSKNINGSPROCESSEN Ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro graduskribenter Innehållsförteckning Förord i Innehållsförteckning ii 1. Problemanalysfasen Situationsbeskrivning Val av beskrivningsnivå Val av beskrivningskriterier Problemområdet Val av determinanter Precisering av problemområdet Problemidentifiering Val av synvinkel Det egentliga problemet Forskningsproblemet Problemformulering Teori- & modellinventering Begreppsdefinitioner Val av modell Problemlösningsfasen Revidering av problemformuleringen Problemoperationalisering Uppställandet av forskningshypoteser Definition av begrepp Operationalisering av begrepp Val av problemlösningsmetoder Val av källa för primärdata Val av datainsamlingsmetod Val av mätnivå Val av analysmetod Frekvensanalys Sambandsanalys Testning av forskningshypoteserna Forskningsresultat och problemlösning Rapportering Bilagor Marknadsforskningsprocessen Frågeformuläret Frågeformulärets uppbyggnad Källförteckning 55

5 ii Förord Det är alltid vissa risker förbundna med att ge ut en "modelluppsats" av något slag. Å ena sidan binder den studeranden till ett visst mönster och ger honom inte den "frihet" som skall karaktärisera forskningen. Å andra sidan vet vi, att studerandena lånar gamla pro gradu- arbeten, dels som källmaterial men även som medveten eller omedveten modell för sin egen avhandling. Därför har jag sett det nödvändigt att sammanställa den här "modellavhandlingen", speciellt som en metodologisk och dispositionsmässig förebild för pro gradu-avhandlingar i marknadsforskning. Identifiering och formulering av forskningsproblem är ständigt återkommande frågor i samband med uppsatser och avhandlingar. Inom t.ex. marknadsforskningen förekommer ofta fältundersökningar av olika slag. Förutom de "normala" svårigheterna med problemformuleringen, dyker det upp problem i samband med insamling och strukturering av primärdata. Dessutom tillkommer "speciella problem" i anslutning till resultatanalyser och metodvalsfrågor, liksom då man skall ta ställning till vilka frågor som är relevanta och bör ingå i ett frågeformulär. Det är bl.a. de här problemen som jag vill belysa med denna modellavhandling, dvs. hur man formulerar sitt problem, vad man bör ta i beaktande och hur man förbereder en fältundersökning. Här är det egentligen fråga om två arbeten i ett, vardera med egen innehållsförteckning. Dispositionsmässigt är uppsatsen skriven så, att den flytande vetenskapliga texten finns i spalten till vänster eller över hela sidan, medan forskningsprocessens olika skeden markeras med stickord i den högra spalten. I undervisningen kan den här modelluppsatsen utnyttjas t.ex. som en praktikfallsövning, där de studerande tilldelas olika avsnitt alltefter som arbetet fortskrider, t.ex. problemet, problemformuleringen, olika metodvalsfrågor, o.s.v. De här presenterade alternativen är inte och gör heller inte anspråk på att vara de enda "rätta". De presenteras endast som de alternativa lösningar eller metoder de facto är. Här ges forskaren full frihet att själv välja hur han vill gå tillväga för att lösa sitt unika problem. Den här modellavhandlingen baserar sig i huvudsak på pro graduavhandlingen "Marknaden för begagnade bilar" av Bo Hellén, inlämnad till granskning Avhandlingen bedömdes av Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten med vitsordet cum laude approbatur vid mötet den Vissa korrigeringar i såväl text som struktur har gjorts, bl.a. har avsnitten där författaren behandlar konsumentskyddsfrågor vid köp av begagnade bilar helt utelämnats. Min förhoppning är naturligtvis att blivande ekonomer skall ha nytta av denna "modellavhandling", men att den inte binder "den fria vetenskapliga forskningen" utan används som modell i kombination med en kritisk rannsakan samt att den logiska och systematiska process som utgör grunden för allt vetenskapligt arbete även kan spåras i framtida pro graduavhandlingar. Åbo, den 20 november 1991 Hans-Erik Krokfors överassistent i marknadsföring

6 iii MARKNADEN FÖR BEGAGNADE BILAR Ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro graduskibenter Innehållsförteckning 1. Den finländska bilmarknaden Bilens samhällsekonomiska funktion Parterna på bilmarknaden 3 2. Marknaden för begagnade bilar Företagen inom bilbranschen Forskningsproblemet 5 3. Modeller för konsumentbeteende Konsumentbeteende Konsumentbeteendemodeller Klassificering av konsumentbeteende 7 4. Presentation av några konsumentbeteendemodeller Värde-, värderings- och situtationsmodellen Modeller för fullständig och begränsad problemlösning Modeller för produkter med högt engamang och lågt engagemang Engel-Kollat-Blackwell-modellen (EKB-modellen) för beslut vid högt engagemang Arpis modell för köp och byge av bil Konsumenten och hans situation Begreppet kausalitet och forskningshypoteserna Konsumenten Konsumentens behov - utlösande stimuli Information och kunskap Konsumentens värderingar Alternativa källor för information Källor för sekdärdata Interna datakällor Externa datakällor Källor för primärdata Undersökningspopulation Alternativa metoder för datainsamling Skrivbordsundersökningar Fältundersökningar Observation Experiment Intervjuer Personlig intervju eller enkät Validitet, reliabilitet, objektivitet och relevans Frågeformuläret Informationsbehovet Mätnivå och analysmetod Måtnivåer Analysmetoder 30

7 χ 2 -metoden Undersökningens administration och resultatanalys Följebrevet Svarsprocent och bortfall Frågornas svarsfrekvenser Konsumentens informationsbehov Testning av olikheter avseende olika konsumentens användning av informationskällor och informationsbehov Testning av bakgrundsvariabler Testning av konsumentens behov Testning av konsumentens situation Testning av konsumentens informationsanvändning Testning av konsumentens kunskaper Testning av konsumentens krav Testresultat och problemlösning Sammanfattning Bilagor 1. Marknadsforskningsprocessen Frågeformuläret Frågeformulärets uppbyggnad Källförteckning 54 iv

8 1 MARKNADEN FÖR BEGAGNADE BILAR "Uppdraget" Den finskspråkiga dagstidningen i Åboregionen, Turun Sanomat 1, publicerar varje måndag flere sidor annonser för begagnade bilar 2. Härutöver införs sporadiska annonser under veckan, närmast då på torsdagar. Enligt P. Keskinen 3 rör sig bilfirmornas annonsutgifter i storleksklassen 0% - 1% av omsättningen. Denna kostnad upplevs som "ett måste" av bilhadelns representanter, man riskerar inte att utelämna annonserna "för då tar kanske konkurrenterna över mina presumtiva bilköpare." 1. Den finländska bilmarknaden MARKNADSFORSKNINGSPROCESSEN Problemanalysfasen "Företagets problem sådant det presenteras av uppdragsgivaren" Sekundärdata: 1 Turun Sanomat hade i juli 1991 en vardagsupplaga på ex. 2 Måndagen den 7 oktober 1991 omfattade annonserna för begagnade bilar 4 sidor (ss 13-16) för 20 företag. Annonsernas typstorlek var 4 x 20 spaltmillimeter. Kostnader för en "eftertext- "annons i Turun Sanomat var sagda dag 9.30 mk/spaltmillimeter. 3 Intervju med P. Keskinen , Tavoite-Auto Ky Situationsbeskrivning (deduktiv argumentering) Val av beskrivningsnivå: - beskrivning av marknaden på "macro-nivå" Val av beskrivningskriterier: - marknadsvariablerna (utbudet/efterfrågan/ produkten/priset) - Beskrivning av marknaden I Finland kämpar många bilmärken via sina representanter om kunderna. År 1989 uppgick marknadspotten till nära nya bilar. Begagnade bilar utbjuds och efterfrågas naturligtvis i mångdubbelt större antal. Konkurrensen har fört med sig att kunderna fått "överpris" för sina bytesbilar. Det pris kunderna ges för sina bytesbilar är ett av bilfirmornas viktigaste konkurrensmedel. De konsumenter som inte har någon bytesbil tenderar därmed att bli lidande. På senare tid har man emellertid kunnat skönja en utveckling mot sundare pris för kundernas bytesbilar. Nybilförsäljarnas bytesbilhandel har hotat bli alltför förlustbringande. Utbudet av nya personbilar sköts av märkesauktoriserade bilförsäljningsföretag. - Beskrivning av marknaden / utbudet.

9 2 Begagnade bilar däremot utbjuds av tre olika parter: privatpersoner, icke-märkesauktoriserade bilförsäljare och märkesauktoriserade bilfirmor. Försäljningen av begagnade bilar är (naturligtvis) klart större än försäljningen av nya bilar. År 1985 såldes (registrerade ägarbyten 4 ) totalt begagnade personbilar. Distriktsförsäljarna allena säljer mer än dubbelt mera begagnade bilar än nya per år. År 1990 Överlät distriktsförsäljarna ca nya bilar 5 och drygt begagnade bilar. 6 Detta är helt väntat eftersom 80% - 90% av nybilsköparna har en begagnad bil att ge i utbyte. När denna begagnade bil i sin tur säljs vidare, har den nya köparen ofta en begagnad bil som delprestation o.s.v. Bilförsäljare utan märkesrepresentation köper ofta sina bilar av märkesfirmorna och av privatpersoner i behov av kontanter. De bilar man köper av märkesfirmor är ofta av det gamla och billiga slaget. 4 Bilregistercentralen, statistik för Exklusive Åland. 6 Autoalan faktat 1990/91, s.9 Inregistreringen av nya bilar ( ) Källa: Statistisk årsbok för Finland 1990, tabell 226 Köpet av en bil, ny eller begagnad, är en relativt betydande investering för konsumenten och innefattar ibland t.o.m. starka känslomässiga förväntningar. Oundvikligen blir en del av konsumenterna besvikna och förbittrade till följd av något fel i bilen eller för att bilen annars inte motsvarar förväntningarna. Detta gäller i första hand begagnade bilar och speciellt äldre sådana. Konsumentskyddslagen ger konsumenten ett relativt långtgående skydd också i fråga om begagnade bilar. Man kan emellertid tillämpa lagen endast då konsumenten köpt sin bil av en näringsidkare. Risken är därmed större för konsumenten om han/hon köper sin bil av en privatperson. Men också i de fall då konsumentskyddslagen kan tillämpas så är konsumenten på inget sätt helt skyddad för fel i den köpta bilen. Konsumenten har en undersökningsplikt - fel som fanns i bilen vid köpögonblicket och som köparen borde ha märkt, ansvarar inte säljaren för. - Beskrivning av marknaden / efterfrågan. Pesonbilsbeståndet och antalet personbilar / 1000 inv Källa: Statistisk årsbok för Finland 1990, tabell 227

10 Bilens samhällsekonomiska funktion I vårt samhälle har bilen stor betydelse i många avseenden. Bilen är något av en symbol för hela det västliga samhällssystemet. Primärt fyller bilen naturligtvis ett transportbehov. År 1990 stod personbilarna för 84,3% av persontransporterna 7. För många är bilen också ett uttryck för deras personlighet och den bild de vill ge av sig. Bilen har ett statusvärde och den kan ge individen en känsla av frihet -frihet att kunna köra vart man vill, när man vill. I en undersökning gjord av Taloustutkimus Oy för Bilbranschens Informationscentral (Autoalan Tietokeskus) framkom, att majoriteten av finländarna anser att skaffandet och användandet av privatbil är oskäligt dyrt i Finland. 8 De flesta tycker att det borde göras lättare för privatpersoner att skaffa bil. Staten borde m.a.o. möjliggöra billigare bilar. Denna åsikt eller detta krav är inte helt utan grund. Staten har nämligen bilarna och bilisterna som något slag av "mjölkkor". Av priset på en bil i medelklass är ungefär hälften skatt. Orsaken till att bilarna i Finland är så dyra är alltså skatterna. - Beskrivning av produkten 7 Autoalan faktat 1990/91, s 13 - Beskrivning av priset 8 Undersökningen refereras i Turun Sanomat s. 8 Prisbildningen på nya KAT-bilar 1991 Förtullningsvärdet (cif-pris) 32300,- 32,3% Tullavgift +717,- 0,7% Avdrag för utrustning -703,- -0,7% Katalysatoravdrag -4500,- Beskattningsvärde 27786,- Bilskatt 122% mk 30187,- 30,1% 57084,- Återbäring av KAT-avdraget 4500, ,- Utjämningsskatt (1,8% av cif-värdet) 581,- 0,5% Hamn-, iståndsättningskostn. o.dyl. 2235,- 2,2% 64400,- Importörens och distriktförsäljarens täckningsbidrag 18100,- 18,1% Omsättningsskatt 17,5% 17500,- 17,5% Riktpris ,- Skatter och avgifter: 48,8 % av riktpriset Källa: Autoalan faktat 1990/91 s Parterna på bilmarknaden Att köpa och hålla sig med bil är dyrt i Finland. Efter bostaden är bilen ofta den största investeringen som en konsument gör under sitt liv. Inköpspriset för en ny bil av medelklass är idag drygt mk. Begagnade bilar kan naturligtvis fås för en mindre peng. De kostnader för bilen vilka konsumenten får räkna med är värdeminskning, försäkringspremier, bränsle- och underhållskostnader. Dessutom kan Problemområdet - beskrivning av marknaden på "micro-nivå" Val av determinanter - Marknadsparterna (köparen/säljaren) Beskrivning av köparen och hans situation

11 4 körkortet beaktas, åtminstone som en indirekt kostnad. På begagnade bilar kan värdesänkningen absolut sett (ibland också relativt sett) vara mindre än på nya bilar, men reparationskostnaderna tenderar att vara högre. Man kan också räkna med en alternativkostnad för bilen, oberoende av om den är ny eller begagnad - vad gick man misste om genom att satsa på en bil. Kapitalkostnaderna för bilfirmornas bytesbilar är stora. Det är därför naturligt att man med alla till budsstående marknadsföringsmedel försöker öka bytesbilslagrens omloppshastighet. Bytesbilarna har ofta sålts med förlust. Enligt beräkningar för år 1990 var kostnaderna för i lager bundet kapital ca 1,8 miljarder. Medelpriset för en begagnad bil var mk. Vid ingången av år 1991 hade bilarnas prisnivå sjunkit med en fjärdedel och värdet av billagren var ca 1,45 miljarder. Ca 37% av bilarna hade en lagringstid av mer än 90 dagar. I takt med den sjunkande nybilsförsäljningen under år 1991 fick bilhandeln också färre begagnade bilar i utbyte 9. Beskrivning av säljaren och hans situation 9 Autoalan faktat 1990/91, s.9 2. Marknaden för begagnade bilar Precisering av problemområdet Av de tre parterna på utbudssidan är vi här primärt intresserade av de märkesauktoriserade bilförsäljarna som står för drygt mer än hälften av den totala försäljningen av begagnade personbilar. På efterfrågesidan kan vi identifiera enskilda konsumenter och företag. Privatpersoner står till största delen för efterfrågan på begagnade personbilar. Företag köper (eller leasar) främst nya bilar. Familjer och enskilda personer utgör således i första hand efterfrågeparten på marknaden för begagnade personbilar.

12 5 2.1 Företagen inom bilbranschen Bilbranschens detaljhandel uppdelas i fyra verksamhetsformer, vilka samtliga så gott som undantagslöst idkas av branschens företag. Dessa fyra verksamhetsformer är: - försäljning av nya bilar - försäljning av begagnade bilar - reservdelsförsäljning - reparations- och serviceverksamhet Problemidentifiering Verksamhetsformerna bildar tillsammans en helhet där de olika formerna är bundna till varandra. Detta innebär att en enskild verksamhetsform inte kan ses som helt separerad från övriga - ledningen för ett märkesföretag bör beakta vilka följder ett beslut inom en verksamhetsform kan ha för helheten. Försäljningen av begagnade bilar har varit ett stort problem för märkesföretagen. Bytesbilarna har ofta sålts med förlust. Dessutom binder bytesbilarna ansenliga mängder kapital i lagret, vilket försämrar bytesbilhandelns lönsamhet ännu mer. Bytesbilhandeln har varit ett sorgebarn som kraftigt försämrat företagens resultat. Förbättringar inom denna verksamhetsform förbättrar med stor sannolikhet också företagens helhetsresultat Forskningsproblemet Ur företagets synvinkel är problemet entydigt ett kostnads-/lönsamhetsproblem med hänsyn till det kapital som är bundet i bytesbilslagret. En fråga som aktualiseras i sammanhanget är, huruvida man genom att effektivera företagets marknadsföring av begagnade bilar kan öka på omsättningen av bytesbilslagret och på så sätt bidra till att höja lönsamheten. Utarbetandet av en marknadsföringsstrategi för företag inom bilbranschen skulle innebära att vi, förutom att studera konsumenten och hans beslutssituation inför bilköpet, bl.a. befattar Val av synvinkel - vems problem avses lösas? "Det egentliga problemet" Förslag till alternativa angreppssätt

13 6 oss med företagets konkurrenssituation, sortimentsuppbyggnad, nuvarande marknadsföring, lokalisering e.t.c. Eftersom uppdraget utgick från att ifrågasätta annonskostnaderna, och annonserna uppfattas som en del av den information som ingår i konsumentens beslutsprocess inför hans köpbeslut, kommer vårt intresse i det följande att i huvudsak koncentreras till att söka svar på frågan: "Vilket är konsumentens informationsbehov och i vilken utsträckning använder han sig av olika informationskällor inför sitt beslut att köpa en begagnad personbil?" "Det aktuella forskningsproblemet" Problemformulering 3. Modeller för konsumentbeteende En modell är en representation av de viktigaste elementen i ett system som finns i verkligheten. En modell är en förenklad bild av verkligheten. Allt som är relaterat till ett problem, problemets totala miljö, bildar ett system. Ändamålet med en modell är att göra det möjligt för oss att bättre förstå det existerande system som modellen representerar. Om modellen är för komplex kan vi inte göra det. I en modell beaktas endast de variabler och samband som modellbyggaren anser vara väsentliga för modellens användning. Kriteriet för en bra modell är således inte hur många detaljer ur verkligheten som finns med. En bra modell skall vara tillräckligt realistisk med hänsyn till den avsedda användningen. (Arpi s.92) Teori- & modellinventering (induktiv argumentering) Definition av modell 3.1. Konsumentbeteende Med konsumentbeteende avses enskilda individers beteende som konsumenter, hur och varför de väljer som de gör. Individen handlar som enskild, antingen han företräder en grupp som familjen eller om han endast representerar sig själv. Konsumenterna kan Definition av konsumentbeteende

14 7 påverka varandra, men fattar i allmänhet sina beslut för sig själva. Detta tillsammans med det faktum att alla är olika, har olika erfarenheter, kunskaper o.s.v., skapar stora individuella variationer som gör den enskilda individen till den naturliga enheten vid studier av köpbeslut. (Sandell s.18) 3.2. Konsumentbeteendemodeller Definition av konsumentbeteendemodeller Konsumentens beslutsprocesser är mycket invecklade och komplexa. De kan inte mätas direkt på samma sätt som de flesta fysikaliska fenomen. En konsumentbeteendemodell kräver därför mycket mera arbete av den som konstruerar modellen än av den som gör en modell för beskrivning av en produktionsprocess. I många konsumentbeteendemodeller ingår komponenter som attityder, motiv, individens behandling av stimuli osv. Variabler av detta slag är ytterst svåra att mäta tillförlitligt - de är överhuvudtaget svåra att mäta. (Arpi 1972, s. 124) 3.3. Klassificering av konsumentbeteendemodeller Konsumentbeteendemodeller kan indelas i fyra grupper enligt de variabler som ingår i dem. Dessa fyra slag är: ekonomiska modeller, sociologiska modeller, psykologiska modeller och marknadsmodeller. Exempel på ekonomiska modeller är gränsnyttoteorin och teorin om indifferenskurvor. De ekonomiska modellerna försöker med hjälp av inkomster, prisrelationer och preferenser förklara hur konsumenten fördelar sina köp på olika alternativ. Konsumtionen är i de sociologiska modellerna en funktion av samspelet mellan olika människor och av sociala strukturer. I sociologiska modeller finns tre viktiga begrepp: - värderingar, normer och sanktioner. De psykologiska modellerna förklarar individens köpbeteende med hjälp av variabler som individens egenskaper och stimuli i individens omgivning. Stimulus- och motivationsmodeller och kognitiva modeller är exempel på psykologiska modeller. I de ekonomiska, sociologiska och psykologiska modellerna arbetar man med olika oberoende variabler och man beskriver olika sidor av köpbeteende. Marknadsmodellerna försöker förena

15 ekonomiska, sociologiska och psykologiska variabler för att förklara köpbeteendet på massmarknader Presentation av några konsumentbeteendemodeller 4.1. Värde-, värderings- och situationsmodellen Här granskar vi kort tre modeller som Sandell anger för hur konsumenten fungerar - värdemodellen, värderingsmodellen och situationsmodellen. (Sandell 1973, s ) Enligt värdemodellen styrs konsumenten av objektiva värden hos olika alternativ. Varje alternativ kan bedömas på en absolut och objektiv värdeskala. Alla konsumenter väljer samma produkt eller märke vid alla tillfällen, förutsäger värdemodellen. Mycket motsäger emellertid modellen - människan brister i urskiljningsförmåga, hon påverkas av oväsentlig information och alla väljer inte lika. I värderingsmodellen tror man inte på absoluta och objektiva värden. Varje individ har en egen uppfattning om saker och tings värden, dvs. alla har egna värderingar. Enligt värderingsmodellen väljer konsumenten det han värderar högst, det han tycker bäst om. Olika konsumenter har olika värderingar och väljer olika alternativ, men en viss individ väljer samma alternativ vid alla tillfällen. Denna modell motsägs av att folk inte alltid är konsekventa, de planerar ofta inte, de utnyttjar ofta inte tillgänglig information. Situationsmodellen säger att konsumentens val av en produkt är beroende av den situation han befinner sig i, platsen och tiden, och av vad konsumenten lärt sig eller gjort i den situationen eller liknande situationer tidigare. Situationen är ett mönster av stimuli från den egna kroppens organ och från omvärlden. Individens minnesstruktur, vad individen lärt sig att göra i olika situationer, identifierar individen eller definierar hans personlighet, eftersom olika individer i viss utsträckning lärt sig olika Modeller för fullständig och begränsad problemlösning Konsumenten genomgår inte samma beslutsprocess vid köp av en tändare och vid köp av en bil. John A Howard har utvecklat tre modeller för olika beslutsprocesser efter graden av övervägande före beslutet. Fullständig problemlösning (extensive problem solving) är den mest omfattande. Beslutsprocessen omfattar då sökande efter alternativ och information om alternativ (Wärneryd 1979, s ) I begränsad problemlösning (limited problem solving) vet köparen vilka alternativen är. Men han behöver information om varje alternativ för att han skall kunna känna på sig att han kan fatta ett bra beslut. Den enklaste beslutsprocessen är s.k. automatiskt marknadsbeteende (automatic response behavior). Köp av cigarrettändare är ett exempel på sådant beteende. Konsumenten tycker knappast det är värt att söka efter information om olika tändares priser, kvalitet o. dyl. Konsumenten överväger knappast ens olika handlingsalternativ. När konsumenten upptäcker behovet utlöses marknadsbeteendet oftast

16 9 reflexmässigt. (Arpi 1972, s ) 4.3. Modeller för produkter med högt engagemang och lågt engagemang Vissa produkter har stor personlig betydelse för konsumenten. Köp av t.ex. en bil eller en stereoanläggning har hög relevans för kunden p.g.a. högt pris, komplexa egenskaper och stora olikheter mellan alternativ. Dessutom upplevs riskerna för fel beslut som höga. Köp av bil eller stereoanläggning startar därför en beslutsprocess med högt engagemang (high involvement). Produktens pris måste inte nödvändigtvis vara högt för att konsumenten skall engageras högt före val av alternativ. Köp av kaffe kan kräva ett högt engagemang om kvaliteten på det kaffe som serveras upplevs som ett mått på tillredarens skicklighet. Produkter som pappersnäsdukar och tandpetare är inte personligt betydelsefulla för konsumenten. Detta slag av produkter har inget samband med konsumentens självkänsla och självvärdering. Produktklassernas alternativ är alla i stort sett likadana, så riskerna för fel beslut är därför mycket obetydliga. Beslutsprocessen före köpet är mycket enklare i detta fall än vid köp av t.ex. bil. Det är fråga om en beslutsprocess med lågt engagemang. (Engel & Blackwell 1982, s ) Beslutsprocessen varierar stort mellan produkter med högt och lågt engagemang. En betydande skillnad är konsumentens informationsbehov. Marknadsföringsstrategierna är naturligtvis helt olika för produkter med högt och med lågt engagemang. Engel-Kollat-Blackwell-modellen (EKBmodellen) för högt engagemang har många paralleller till Howards modell för fullständig problemlösning. Bilar (även begagnade bilar) hör till produkter som kräver högt engagemang av konsumenten. EKBmodellen är således relevant här och presenteras därför här i stora drag, utan noggrannare granskning av detaljerna Engel-Kollat-Blackwell-modellen (Ekb-modellen) för beslut vid högt engagemang John Dewey förklarade redan år 1910 att problemlösning sker i olika faser och inte som en separat handling. I konsumentens beslutsfattande finns fem viktiga faser: problemupptäckt, sökande, alternativvärdering, val och utfall.

17 10 Problemupptäckt Sökande Alternativvärdering Val Utfall Var startar beslutsprocessen? Vilka informationskällor använder konsumenten för att komma till ett beslut och vilken är respektive källas inverkan? Vilka kriterier använder konsumenten för värdering av alternativ. Vilka är de resulterande åsikterna om alternativen och attityderna? Vilket val görs bland tillgängliga alternativ? Följs valet av tillfredsställelse eller av tvivel (dissonans)? Figur 1. Konsumentens beslutsprocess vid högt engagemang. Källa: Engel & Blackwell 1982, s. 23 Processen i figuren är en fullständig problemlösningsprocess och den uppstår som sagt endast vid produkter som förutsätter högt engagemang. Sökandet och användandet av information är aktivt. Informationen behandlas och lagras i minnet i en form som gör det möjligt för konsumenten att återkalla den och utnyttja den i samband med senare köp. I beslutsprocessen vägs och värderas många produktattribut på ett komplext sätt. Som resultat uppkommer först åsikter om olika alternativ, i nästa skede en värdering för eller emot köp och användning av varje alternativ (attityd), och till slut en köpavsikt. Denna bild av den rationella konsumenten gäller för ett litet antal produktgrupper. Problemupptäckt är det första steget i alla slag av beslutsprocesser. Den uppstår när individen percipierar en skillnad mellan idealiskt och faktiskt förhållande eller tillstånd. Problemupptäckten kan aktiveras genom uppkomsten av motiv som ger konsumenten en benägenhet, en predisposition att nå specifika mål. Motiv och behov kan både väcka och styra beteende. Konsumenten kan upptäcka ett problem också genom något slag av yttre stimulus t.ex. en reklamsnutt i TV. För att konsumentens beslutsbeteende skall startas fordras emellertid att den percipierade differensen mellan det idealiska och det faktiska förhållandet når en viss gräns. När konsumenten upptäcker ett problem söker han först i minnet för att bestämma om han vet tillräckligt om olika alternativ för att kunna göra ett val. På basen av erfarenhet kan något visst märke prefereras över andra. Bilköp sker emellertid sannolikt inte helt på basen av erfarenhet. Ofta är nämligen tiden mellan köpen lång och bilarna utvecklas tekniskt sett hela tiden. Konsumenten måste därför ty sig till olika informationskällor innan han kan göra sitt val. Informationssökandet styrs alltid av en balans mellan förväntade fördelar och kostnader för tid, energi o.dyl. För bilköp spelar konsumentreklam sannolikt en betydande roll. Tryckta reklambudskap har den största

18 effekten, eftersom fullständig problemlösning tenderar att ske i vänstra hjärnhalvan där synintryck (tryckta reklam) behandlas. Insamlande av tidigare köpares erfarenheter, liksom besök hos bilhandlare och provkörningar är väsentliga delar av sökprocessen vid bilköp. (Engel & Blackwell 1982, s ) Då konsumenten anser sig ha sökt tillräckligt efter information måste han värdera konkurrerande alternativ för att komma till en köpavsikt. För denna värdering behöver konsumenten värderingskriterier. Värderingskriterierna är standarder om önskade produktattribut eller produktfördelar. Värderingskriterierna kan indelas i objektiva (pris, hållbarhet, bränsle-ekonomi) och subjektiva (status). Vid högt engagemang följer konsumenten en kompenserande strategi för val av märke. Detta betyder att konsumenten inte förkastar ett visst märke p.g.a. dess svaghet i ett attribut om det finns andra starka egenskaper. Konsumenten behandlar informationen om märken som helheter och jämför inte specifika egenskaper enskilt mellan märken. (Engel m.fl. 1983, s ) Den insamlade informationen jämförs med värdekriterierna och åsikter om alternativen uppstår. När åsikterna har formats eller förändrats, ändrar attityden gentemot köp av ett specifikt alternativ. En definition på attityd är, att det är tendensen att närma sig eller undvika ett föremål. (Wärneryd 1979, s. 169). Man kan säga att åsikterna om ett alternativ tillsammans bildar en attityd. Om attityden gentemot köp av ett visst märke är positivt, uppstår en köpavsikt. 11 Åsikter Värderings- kriterier Alternativ- värdering Attityd Avsikt Val Figur 2. Alternativvärdering och uppkomst av köpavsikt. Källa: Engel & Blackwell 1982, s. 28 Konsumentens informationsbehandling är relativt komplex. Den börjar med att konsumenten exponeras för något slag av stimuli, så att ett eller flera av sinnena aktiveras. Konsumenten kan uppmärksamma stimulit eller meddelandet, men han gör det inte alltid. Om exponeringen är frivillig är det troligt att konsumenten uppmärksammar meddelandet. Meddelandet behandlas sedan i korttidsminnet för att dess betydelse och innebörd skall bli klart. Informationens behandling är emellertid högt selektiv, vilket gör att inte på långt när all stimuli som når konsumenten lagras i minnet. Om informationen inte går från korttidsminnet till långtidsminnet får den ingen effekt på beslutsprocessen. När stimuli har förståtts av konsumenten jämförs de med värdekriterier och åsikter som båda finns i långtidsminnet. Om stimuli inte överensstämmer med värdekriterierna och åsikterna stannar informationsbehandlingen. Om överensstämmelse finns förstärks eller förändras existerande åsikter

19 och meddelandet flyttas därmed till långtidsminnet (retention). När stimulus nått långtidsminnet kan den ha flera effekter. Den kan göra att konsumenten upptäcker ett problem, ett behov. Den kan modifiera värderingskriterierna och påverka åsikter. (Engel & Blackwell 1982, s ) 12 Exponering M Uppmärksamhet I Stimuli N Förståelse N E Acceptans T Retention Figur 3. Konsumentens informationsbehandling Källa: Engel m.fl. 1983, s. 52 Valet av produkt sker oftast i någon form av detaljhandel, men postorder- och hemköp har blivit allt vanligare. En möjlig utgång av valet, och en önskvärd sådan är tillfredsställelse med produkten. Detta kan ha stor effekt på åsikter, attityder och framtida köpavsikter. Tillfredsställelse innebär att det valda alternativet överensstämmer med tidigare åsikter om alternativet i fråga. Om överensstämmelse inte finns, är resultatet missnöje. En annan möjlig utgång av valet är dissonans. Efter valet uppstår tvivel genom att ett, och endast ett, alternativ valdes och genom att ovalda alternativ också anses ha önskvärda egenskaper. Dissonans uppstår när två åsikter inte passar ihop. Resultatet är ett tillstånd av psykologiskt obehag. Konsumenten kan reducera dissonansen genom att omvärdera de ovalda alternativen till det valdas fördel eller genom att söka efter information som bekräftar riktigheten i hans val. Det kan alltså uppstå ett informationsbehov efter köpet. (Engel & Blackwell 1982, s ) Den fullständiga EKB-modellen för högt engagemang presenteras nedan. I modellen ingår kulturella normers och värdens, liksom referensgruppers och oförutsedda förhållandens inverkan på beslutsprocessen. Kulturella normer och referensgrupper påverkar individens livsstil och den vägen hans värderingskriterier och motiv. Oförutsedda förhållanden (lottovinst) påverkar direkt valet av alternativ.

20 13 Input Informations- Beslutsprocess Beslutsvariabler Extern påverkan behandling Problem- upptäckt Motiv Exponering Sökande M Värderings- Kulturella Stimuli kriterier normer och från mark- Uppmärksamhet I Åsikter värden nadsförare o.a. N Alternativ- Livsstil Förståelse värdering Attityd N Referens- Normativ in grupp Acceptans E Avsikt formations- påverkan T Retention Val Oförutsedda förhållanden Externt Utfall sökande Dissonans Tillfreds- ställelse Figur 4. Den fullständiga EKB-modellen för högt engagemang. Källa: Engel & Blackwell 1982, s Arpis modell för köp och byte av bil Det finns en stor mängd olika modeller för konsumentbeteende. I det följande presenteras en modell för bilbyte baserad på Howards modell för fullständig problemlösning. Den modellen bildar bas för det fortsatta arbetet på denna uppsats. Modellen som helhet presenteras här nedan. Stimuli finns till vänster och resultatet av beslutsprocessen uppe i figuren. Själva beslutsprocessen återfinns i mitten och till höger om den finns en ruta som står för konsumentens mål- eller behovsstruktur. Till denna hör variabler som bilens pris, storlek och prestanda samt betalningsvillkor. Den relativa betydelsen av olika variabler varierar för olika konsumenter. Dessa variabler driver beslutsprocessen och påverkar dess slutresultat (pil 2b).

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD

(Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD (Kvalitativa) Forskningsprocessen PHD STUDENT TRINE HÖJSGAARD Kvalitativ vs. Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier, till. Ex studier

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Forskningsprocessens olika faser

Forskningsprocessens olika faser Forskningsprocessens olika faser JOSEFINE NYBY JOSEFINE.NYBY@ABO.FI Steg i en undersökning 1. Problemformulering 2. Planering 3. Datainsamling 4. Analys 5. Rapportering 1. Problemformulering: intresseområde

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se

Vetenskapsmetodik. Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28. Per Svensson persve at chalmers.se Vetenskapsmetodik Föreläsning inom kandidatarbetet 2015-01-28 Per Svensson persve at chalmers.se Detta material är baserad på material utvecklat av professor Bengt Berglund och univ.lektor Dan Paulin Vetenskapsteori/-metodik

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar?

Kvalitativ metodik. Varför. Vad är det? Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Kvalitativ metodik Vad är det? Varför och när använda? Hur gör man? För- och nackdelar? Mats Foldevi 2009 Varför Komplement ej konkurrent Överbrygga klyftan mellan vetenskaplig upptäckt och realiserande

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap

Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign. Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Probleminventering problemformulering - forskningsprocess Forskningsdesign Eva-Carin Lindgren, docent i idrottsvetenskap Syfte med föreläsningen Problemformulering Forskningsdesign Forskningsprocessen

Läs mer

Chris von Borgstede

Chris von Borgstede 2010-11-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Vänligen stäng av mobilen 1 Läsanvisning: Eagly & Kulesa: Attitudes, attitude structure, and resistance to change Biel, Larsson

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet Betydelsen av attityder, normer och vanors. 1 2 Vem är jag? Chris von Borgstede

Läs mer

Översikt. Experimentell metodik. Mer exakt. Människan är en svart låda. Exempel. Vill visa orsakssamband. Sidan 1

Översikt. Experimentell metodik. Mer exakt. Människan är en svart låda. Exempel. Vill visa orsakssamband. Sidan 1 Översikt Experimentell metodik Vad är ett kognitionspsykologiskt experiment? Metod Planering och genomförande av experiment Risker för att misslyckas Saker man måste tänka på och tolkning av data 2 Människan

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Hur går en statistisk undersökning till?

Hur går en statistisk undersökning till? Hur går en statistisk undersökning till? Gången i en statistisk undersökning framgår av bilden och är i stort sett densamma i en verklig undersökning, t ex folk- och bostadsräkningen, som i en miniundersökning.

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen VVT012 SSK05 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen VVT012 SSK05 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen VVT012 SSK05 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-02-17 Tid: 09-11 09.00-11.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016

Urval och insamling av kvantitativa data. SOGA50 16nov2016 Urval och insamling av kvantitativa data SOGA50 16nov2016 Enkät som datainsamlingsmetod Vad skiljer enkäten från intervjun? Erfarenheter från att besvara enkäter? Vad är typiskt för en enkät? Olika distributionssätt

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 2 Marknadsanalys och marknadsundersökningar HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Strandgatan 13 B, 1 tr 070-662

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Utformning av resultatdiskussion

Utformning av resultatdiskussion Utformning av resultatdiskussion Den vetenskapliga textens retorik Argumentera i text utforma diskussionskapitlet En praktisk argumentationsmodell Avdelningen för fackspråk och kommunikation God professionell

Läs mer

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik

Metod1. Intervjuer och observationer. Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier. forskningsetik Metod1 Intervjuer och observationer Ex post facto, laboratorie -, fältexperiment samt fältstudier forskningsetik 1 variabelbegreppet oberoende variabel beroende variabel kontroll variabel validitet Centrala

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Objektivitet. Är vetenskapen objektiv? Vad betyder objektivitet

Objektivitet. Är vetenskapen objektiv? Vad betyder objektivitet Objektivitet Är vetenskapen objektiv? Vad betyder objektivitet Utgångspunkt Objektivitet och sanning: Är våra påståenden och tankar objektiva? I så fall handlar de om något som finns i världen om existerande

Läs mer

Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid:

Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Vetenskaplig teori och metod Provmoment: Tentamen 2 Ladokkod: 61ST01 Tentamen ges för: SSK06 VHB 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 2012-11-09 Tid: 09.00-11.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel

Läs mer

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska

Annette Lennerling. med dr, sjuksköterska Annette Lennerling med dr, sjuksköterska Forskning och Utvecklingsarbete Forskning - söker ny kunskap (upptäcker) Utvecklingsarbete - använder man kunskap för att utveckla eller förbättra (uppfinner) Empirisk-atomistisk

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

ÄMNESPLANENS STRUKTUR. Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav. Mål KUNSKAPSKRAV

ÄMNESPLANENS STRUKTUR. Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav. Mål KUNSKAPSKRAV Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Mål KUNSKAPSKRAV Läraren ska sätta betyg på varje kurs och det finns prec i serade kunskapskrav för tre av de godkända betygs stegen E, C och A. Kunskapskraven är för

Läs mer

Affärsutveckling och marknadsföring

Affärsutveckling och marknadsföring Affärsutveckling och marknadsföring Bok 5 Personlig försäljning HF PROGRESS AB Postadress Telefon Telefax E-mail / webb Bankgiro Postgiro Affärsutveckling Internationalisering Strandgatan 13 B, 1tr 070-662

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Kritisk granskning av forskning

Kritisk granskning av forskning Om kursen Kritisk granskning av forskning ebba.elwin@psyk.uu.se 018-471 21 35 rum 14:366 (vån 3) Två veckors arbete, 3 hp Fördjupning i tidigare studier i forskningsmetodik Mål: kunskaper för att läsa,

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Kunskapsprojektering

Kunskapsprojektering Kunskapsprojektering Syftet är att planlägga: forskningsprojekt licentiat- och doktorsavhandlingar uppsatser och examensarbeten olika undersökningar, utredningar eller utvecklingsarbeten i icke-akademisk

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod

Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Religionsvetenskap II Delkurs 2: Teori och metod Intervjuer: konsten att lyssna och fråga 2010-04-26 Ferdinando Sardella, Fil. dr., VT10 ferdinando.sardella@lir.gu.se Översikt Vad är en intervju Intervjuandets

Läs mer

Brukarundersökningar 2012

Brukarundersökningar 2012 sida 1 (12) Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende sida 2 (12) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 SVARSFREKVENS... 3 RESULTAT SÄRSKILT BOENDE... 3 RESULTAT HEMTJÄNSTEN... 8 ANALYS...

Läs mer

Kognitiv psykologi. Kognition / Tänkande. Tänkande

Kognitiv psykologi. Kognition / Tänkande. Tänkande Kognitiv psykologi Tänkande och resonerande som grund för problemlösning Anders Jansson Kognition / Tänkande Kognitionsmodeller IP-modellen, Konnektionistiska teorier, Prototypteori, Kognitiv semantik,

Läs mer

1. Varför skriver man? kommunicera övertyga övertygas en öppen vetenskaplig diskussion Visa vad man gjort:

1. Varför skriver man? kommunicera övertyga övertygas en öppen vetenskaplig diskussion Visa vad man gjort: 1. Varför skriver man? - Det finns många olika typer av text (och orsaker till att man skriver dem). När det gäller sociologiskt skrivande handlar det sig främst om antingen teoretiska texter eller framställning

Läs mer

Statistikens grunder HT, dagtid Statistiska institutionen

Statistikens grunder HT, dagtid Statistiska institutionen Statistikens grunder 1 2013 HT, dagtid Statistiska institutionen Orsak och verkan N Kap 2 forts. Annat ord: kausalitet Något av det viktigaste för varje vetenskap. Varför? Orsakssamband ger oss möjlighet

Läs mer

inte följa någon enkel eller fiffig princip, vad man nu skulle mena med det. All right, men

inte följa någon enkel eller fiffig princip, vad man nu skulle mena med det. All right, men MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Christian Gottlieb Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Induktion Dag 2. Explicita formler och rekursionsformler. Dag mötte vi flera talföljder,

Läs mer

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET

Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET Resumé D.nr: 259/54/02 FOLKHÖGSKOLESYSTEMET I Finland finns runt om i landet totalt 91 folkhögskolor. Den första folkhögskolan grundades redan år 1888. De till merparten privata folkhögskolorna har under

Läs mer

Kvantitativ strategi viktiga begrepp II. Wieland Wermke

Kvantitativ strategi viktiga begrepp II. Wieland Wermke + Kvantitativ strategi viktiga begrepp II Wieland Wermke + Viktiga begrepp n Variabel: ett namngivet objekt som används för att representera ett okänt värde (platshållare), till exempel ett reellt tal.

Läs mer

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2017 Björn Ställberg

Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen. Forskningsprocessen Falun feb 2017 Björn Ställberg Forskningsprocessen Kurs i vetenskapligt syn- och förhållningssätt för ST-läkare Forskningsprocessen Lite teori Mycket diskussion Lite exempel Forskningsprocessen Bra att läsa 1 Forskningsprocessen I det

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test.

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Partiella t-test F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Christian Tallberg Statistiska institutionen Stockholms universitet Då man testar om en enskild variabel X i skall vara med

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Introduktion till argumentationsanalys

Introduktion till argumentationsanalys Introduktion till argumentationsanalys Litteratur: Björnsson och Eriksson, kap 1. #1 Vad är argumentationsanalys? Ett praktiskt filosofiskt hantverk som syftar till att fastställa huruvida en argumentation

Läs mer

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö

Webbmaterial. Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Webbmaterial Konflikt! ska det vara något att bråka om? sven eklund jörgen fältsjö Instruktion handlingsplan för konflikträdda Syftet med denna handlingsplan är att på ett enkelt sätt, utan förberedelser,

Läs mer

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4

Statsvetenskapliga metoder, Statsvetenskap 2 Metoduppgift 4 Problemformulering Högerpopulistiska partier får mer och mer inflytande och makt i Europa. I Sverige är det sverigedemokraterna som enligt opinionsundersökningar har fått ett ökat stöd bland folket. En

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Kunskap, vetenskap och forskning

Kunskap, vetenskap och forskning Kunskap, vetenskap och forskning Vad är kunskap? Vi behöver goda kunskaper för att beskriva, förklara och förutsäga händelser Viktigt att kunna göra i vardagslivet (få mening och ordning i det som sker

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises FBRN Brandjobs Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010 Fredrik Berggren & Robert Nises BEHOV & KONSUMENTBETEENDE Konsumenter köper inte produkter eller tjänster

Läs mer

Metod-PM till B-uppsats

Metod-PM till B-uppsats Problem Metod-PM till B-uppsats Den 27 augusti 2012 utgavs boken Rösträtt till salu det nya hotet mot demokratin? (Lindberg & Svensson, 2012), baserad på en World Value Survey-undersökning i Sverige 2011.

Läs mer

Livförsäkring och avkastning av kapital

Livförsäkring och avkastning av kapital Livförsäkring och avkastning NFT 4/2002 av kapital Livförsäkring och avkastning av kapital av Matti Ruohonen Matti Ruohonen matti.ruohonen@veritas.fi Många livförsäkringsbolag är numera dotterbolag i grupper,

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer