Denna plan är reviderad den:160122

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna plan är reviderad den:160122"

Transkript

1 Denna plan är reviderad den:160122

2 KRISGRUPP Vid varje fysisk arbetsplats skall det upprättas en KRISGRUPP av enhetschefen, och som alltid sammankallar vid denna typ av kris. en skall bestå av personer som tillsammans kan arbeta snabbt och smidigt. Det kan vara personer med olika kunskaper, men framförallt att gruppen reagerar positivt tillsammans. I denna krisgrupp ingår ALLTID enhetschef/avdelningschef och han/hon är ALLTID sammankallande och ansvarig för gruppen (krisledare). I krisgruppen samlas man för att planera de aktiviteter som vid tillfället och utifrån den uppkomna situationen är aktuella. En kopia av denna lista skall lämnas in till kommunens centrala växel tel Titel och namn Telefon till arbetet Dan Bergqvist Ulla Halling Helen Ovebäck Henrik Alriksson Elisabeth Persson Inger Lennvall Christer Östlund Kirsti Lukkarila Krtistina Hedsten OBS! Receptions-, och expeditionspersonal som tar emot inkommande samtal, bör inte vara med i krisgruppen. Mobil och telefonnummer finns i plan på skolan expedition samt i krislådan. MER OM KRISGRUPPENS ARBETSUPPGIFTER sid. 19 OMEDELBAR ÅTGÄRD KONTAKTA ENHETSCHEF eller NÅGON ur krisgruppen. Chef sammankallar krisgruppen med det snaraste och en strategi görs upp. en informerar personal på enheten. Elever/brukare informeras enligt uppgjord plan, och som krisgruppen nedtecknat. Chef sköter all kontakt med massmedia dvs svarar på frågor från massmedia. Chef bör alltid informeras först. 2

3 DENNA KRISPLAN ANVÄNDS VID FÖLJANDE SITUATIONER Vid brand, allergichocker m.m. reagerar arbetsplatsen efter de planer som finns utarbetade inom enheten. Detta kan vara planer som används vid: - Handlingsplan för utrymning vid brand. - Hur hantera en allergichock? - Hur hantera ett epilepsianfall? - Handlingsplan för att hantera en olycka vid handhavandet av brandfarliga och explosiva varor. - Plan för evakueringslokaler. - Plan för hur en utvärdering av krissituationer ska ske. - Våld och hot mot tjänsteman - Plan för hur introduktion av nyanställda i enhetens krishanteringsplaner går till. När vi inom Heby kommun råkar ut för en kris; någon har drabbats av en allvarlig olycka, ett påbud om ett dödsfall kommer till enheten och som berör många, och när vi behöver bearbeta en psykologisk kris - då handlar vi efter denna KRISPLAN. Denna plan handlar om hur vi psykologiskt och socialt omhändertar drabbade och berörda på vår arbetsplats. Denna krisplan klargör vem som är ansvarig för vad, hur informationsflödet skall hanteras inom enheten och lämpliga åtgärder för att stödja de berörda. Tänkbara krissituationer kan vara; - När en elev skadas svårt eller avlider. - När elevs föräldrar eller syskon skadas svårt eller avlider. - När personal skadas svårt eller avlider. - Dödsfall genom självmord. - Allvarlig sjukdom hos elev. - Allvarlig sjukdom hos elevs förälder eller syskon. - Större katastrofer. - Vandalisering eller brand av skola. 3

4 DET HÄR MÅSTE VARA GENOMTÄNKT INNAN! För att denna plan skall kunna fungera MÅSTE varje chef ha ordning på följande: 1. Aktuella data för en medarbetare, med uppgifter om närmaste anhörig. Personalkort. 2. Aktuella data för barn/elever/brukare, med uppgifter om närmaste anhörig. Elevuppgifter. 3. Aktuella uppgifter om vilka som finns med på gemensamma resor utanför arbetsplatsen. Rutiner vid resor utanför arbetsplatsen. 4. Informerat alla om var Sorglådan finns, dvs en låda med ljus, ljusstake, vit bordduk, dikter och övriga hjälpmedel vid akut psykologisk kris tex vid dödsfall. Sorg låda iordningsställd. 5. Lista över namn till resurspersoner/stödkontakter tex kurator, sjuksköterska, präst, diakonissa, läkare mfl - som kan samtala med personer som behöver samtalshjälp för att bearbeta upplevelser, medmänsklig värme eller själslig vård. 6. Uppdaterad informationsplan/beredskapsplan i krisgruppen för hur tex. informationen i ett krisläge skall gå ut till eleverna i en skola, tex skall rektor/chef samla alla på en plats? eller skall eleverna samlas klassvis? och var skall informationen ske? etc Vem har ansvaret för vad? 7. Enhetschefen MÅSTE se till att KRISPLANEN revideras en gång per år för att ständigt vara uppdaterad på arbetsplatsen och att alla känner till den. 4

5 VID SVÅR OLYCKSHÄNDELSE sid 9-10 ÅTGÄRD NÄR? VEM ANSVARAR? Vid behov av läkarhjälp: Larma 112 Vid behov se till att någon medföljer till sjukhus/läkare. Personal vid olycksplatsen Personal vid olycksplatsen Kontakta rektor. Personal vid olycksplatsen Kontrollera uppgifterna om vad som hänt. Rektor en samlas hos rektor. Rektor Undersök olyckans omfattning. Samla berörd personal för rapportering av skada, saknade, vem som var med om olyckan? Informera reception, expedition som i sin tur hänvisar frågor om olyckan till krisgruppen. Vid behov vid extraordinära händelser, upprätta ett samlingsrum för de berörda för samtal och reflektion m.m. Vid behov förmedlas kontakter till resurspersoner som tar hand om chockade personer. Kontakta anhörig (dock ej vid dödsfall detta hanteras av präst och polis) kontrollera innan kontakt tas att inte polis/sjukhus gör detsamma. Snarast Snarast Snarast Rektor Rektor och Vaktmästare v.g vänd sida Fortsättning från sida 9 ÅTGÄRD NÄR? VEM ANSVARAR? Ta emot frågor från anhöriga. Fort 5

6 löpande Ta emot frågor från massmedia. Fort Rektor löpande Information till personal. Snarast I skola: Information till eleverna enligt skolans uppgjorda plan. Snarast Skriftlig information till personalen. Snarast Rektor Stödkontakter förmedlas vid behov till elever. Uppföljning och utvärdering. Snarast Inom en månad 6

7 VID DÖDSFALL AV PERSONAL INOM ENHETEN ÅTGÄRD NÄR? VEM ANSVARAR? Rektor underrättas först. Rektor underrättar all personal. Rektor I skola: Den berörda klassen underrättas öppet och sakligt av sin lärare. Elevhälsan medverkar. I skola: Skolans övriga klasser underrättas av sina lärare samtidigt. När samtliga på enheten underrättats om dödsbudet, hissas flaggan på halv stång. I skola: en utser en person som kontaktar föräldrarepresentanterna i skolan. Jordfästningsdagen eller annan lämplig dag hålls en minnesstund för alla på enheten. I personalrummet på begravningsdagen bör den avlidne hedras med blommor, ett fotografi och levande ljus. I skola: Om klassen deltar, berätta ingående om vad som kommer att ske vid jordfästningen. OBS! Beakta alltid de anhörigas önskan. Uppföljning och utvärdering Snarast Fortlöpande Inom en månad Personal/ lärare Personal/ lärare Rektor Rektor Rektor Personal/ lärare 7

8 VID DÖDSFALL AV ELEV INOM ENHETEN sid ÅTGÄRD NÄR? VEM ANSVARAR? Rektor underrättas först. Rektor underrättar personal. Rektor Den berörda klassen underrättas öppet och sakligt av sin lärare, som sedan om möjligt behåller klassen resten av dagen. Elevhälsan medverkar. Skolans övriga klasser underrättas av sina lärare samtidigt. När samtliga på enheten underrättats om dödsbudet, hissas flaggan på halv stång. Flaggan hissas även på halv stång under jordfästningen och halas efter jordfästningens avslutning i topp varefter den halas omedelbart eller vid solens nedgång. en utser en person som kontaktar föräldrarepresentanterna i den avlidne elevens klass. Dessa kan muntligt eller skriftligt informera resterande föräldrar. Jordfästningsdagen eller annan lämplig dag hålls en minnesstund för alla på enheten. I krisgruppen kommer man överens om vilka som deltar på begravningen. Om klassen deltar på begravningen, berätta ingående om vad som kommer att ske vid jordfästningen. Personal/ Lärare Personal/ Lärare Rektor Rektor Personal/lärare v.g vänd sida 8

9 ÅTGÄRD NÄR? VEM ANSVARAR? Deltagande i jordfästningen bör vara frivilligt för den enskilda personalen/ eleven. Rektor OBS! Beakta alltid de anhörigas önskan. Uppföljning och utvärdering Inom en månad 9

10 ELEV SOM MIST EN NÄRA ANHÖRIG ÅTGÄRD NÄR? VEM ANSVARAR? Rektor underrättas först Rektor beslutar i samråd med krisgrupp hur information ges. Åtminstone rektor och lärare bör vid lämpligt tillfälle tala enskilt med eleven och visa sin medkänsla: - vara finkänslig, inte påträngande - ta reda på om eleven vill att man berättar om vad som hänt för klassen - ta reda på om eleven vill samtala med någon om vad som hänt. Klasskamraterna och läraren beaktar elevens sorg med blommor eller en stilla stund eller annat som känns naturligt för att stödja eleven i hans/hennes sorg och därmed visa empati för det som drabbat eleven. Om eleven blir borta från skolan, och man vet att det beror på anhörigs död, ta kontakt med familjen/eleven. OBS! Beakta alltid de anhörigas önskan. Uppföljning och utvärdering Snarast Inom en månad Rektor Personal/lärare Personal/lärare rektor 10

11 BOMBHOT ÅTGÄRD NÄR? VEM ANSVARAR? Försök spela in samtalet fördröj samtalet. Den som får samtalet. Notera kännetecken ung/gammal, man/kvinna, dialekt m m. Kontakta rektor, som tar över ansvaret. Underrätta polisen. Rektor Utrymning? I samråd med polis chef beslutar och kallar på krisgrupp. Uteblir utrymning släpp ej ut information. Vid utrymning gäller nedanstående: TID för utrymning bestäms snabbt. Kalla in Heby fastigheter AB/vaktmästare samt hela krisgruppen. ansvarar för information om utrymning till samtliga. Vid utrymningen kontrollera att alla utrymmen är tomma (vaktmästare/rektor). Placera ut vakter vid ingångar (vaktmästare/rektor/exp. personal) Ev. återsamling i ej bombhotad lokal för samtal mellan elever, personal, krisgrupp och polis. Efterbearbetning i skola sker med handledare i klassen enligt ordinarie schema. Elevhälsan medverkar. Behov av debriefing? se sid 22 Uppföljning och utvärdering Fort löpande Fort löpande Inom en månad Personal /lärare Personal /lärare rektor 11

12 Exempel på ARBETSUPPGIFTER ATT TA TAG I FÖR EN KRISGRUPP Dela upp medarbetarna i krisgruppen i klara och tydliga roller; krisledare (alltid rektor), telefonist, administratör (gör checklistor, protokoll, vem-gör-vad-listor, meddelanden), sammankallande - till täta möten, informatör - för oroliga anhöriga, matperson, - stödperson-förmedlare, etc. olika roller för att kunna hantera situationen. Specificera följande i krisgruppen: Vem ansvarar för att: Skaffa information vilken typ av information. Samla/kontakta/informera personalen. Organisera åtgärderna. Informera/ta hand om massmedia. Hur ska personalen/eleverna informeras: Klassvis eller alla tillsammans? Behövs det assistens från extern stödpersonal? Hur ska föräldrarna underrättas? Möte med föräldrarna? Skriftlig information? Vilken typ av åtgärder krävs: Klassrumssamtal? Ritualer i klassrummet? Jordfästning? Andra symboliska uttrycksformer? Uppföljning i grupp debriefing? Individuell uppföljning? PBU och BUP mottagning kontaktas? Kontakt med hemmet? Prioritering av aktiviteter: Vad är väsentligt? I vilken ordning bör aktiviteterna genomföras? Kartläggning/insamling av fakta: 12

13 Vem/vilka är drabbade? o barn/elev/personal Vad har hänt? o olycka o svår sjukdom o självmord/mord o annan traumatisk händelse När skedde det? Hur och var skedde det? o i skolan/arbetsplatsen o utanför skolan/arbetsplatsen o vilka var omständigheterna Var finns de olycksdrabbade nu? Vem har lämnat informationen? Vilken information har förmedlats? Vem har erhållit informationen? Vem mer måste informeras? Föräldrar? Närstående? Hur ser situationen ut nu? Vad behöver göras? Vilka resurspersoner finns? Informationen till personalen Meddela på ett sakligt sätt till personalen: Vad som hänt. Var öppen, ärlig, konkret, klart och tydlig. Vem som är utsedd som stödperson. Ev. vikarier. Planerad minnestund/samlingsrum/andaktsrum. Se till att krisgruppen har den samlade Informationen om vad som hänt! Andra praktiska uppgifter för krisgruppen att fördela: 13

14 Vid behov ordna ressällskap till bostaden för den drabbade. Förmedla kontakt med arbetskamrat eller annan lämplig person som kan ställa upp för samtal och efterföljande kontakt. Polisanmälan om ett brott skett på arbetsplatsen. Vid behov förmedla psykologkontakt. Förmedla kontakt med andra krisgrupper/nätverk. Hjälpa till med planering av den närmaste tiden för den drabbade om han/hon har behov av hjälp. Meddela växelreceptionen i kommunen om vad som hänt vid en större olycka. Göra i ordning papper om skadeanmälan eller anmälan om tillbud till f-kassan. Uppföljningssamtal med inblandade efter en vecka. Ha bevakning på sjukfrånvaron för den drabbade. Se till att det skickas en kondoleansbukett till de anhöriga vid någons dödsfall. Blommor eller krans till avliden medarbetare eller elev. Underrätta personalkontoret om en medarbetare avlidit dödsannons bör infogas dagen efter familjens annons. Förbereda minnesstund. Uppföljning och utvärdering 14

15 VAD INNEBÄR FLAGGNING PÅ HALV STÅNG? Flaggan hissas på halv stång den dag då dödsfallet inträffar eller dagen efter dödsbudet. Flaggan hissas även på halv stång (2/3 av flaggstången) under jordfästningen och halas efter jordfästningens avslutning i topp varefter den halas omedelbart eller vid solens nedgång. Vid flaggning på halv stång skall flaggan först hissas i topp, varefter den halas ner till angiven höjd. ( Vid flaggning på halv stång på fristående flaggstång, skall flaggan vara hissad till den 2/3 av stångens höjd.) När? Dödsdagen Dagen efter dödsbudet. Under jordfästningen Rektor DEBRIEFING STÖDSAMTAL VID CHOCKUPPLEVELSER - Debriefing är en teknik och ett begrepp inom katastrofpsykiatrin som avser den psykologiska bearbetningen eller behandlingen av anställda som deltagit i situation eller händelse exempelvis, katastrof, stor olycka, dödsfall eller allvarlig skada hos arbetskamrat, när en hårsmån skiljer från en katastrofal utgång m.m. Arbetsledningen skall vara uppmärksam på behov och omständigheter som på kallar debriefing. Den har ansvaret för att genomförandet kan äga rum och kan också initiera detta, när behov äger rum. Varje anställd har också möjlighet att påkalla debriefing. Alla som varit med om en händelse bör delta. Detta samtal bör ske inom 72 timmar efter det att olyckan skett. Syftet med debriefing är att man tillsammans ska konfronteras med vad som verkligen har inträffat och därmed reducera onödiga/felaktiga fantasibilder. Vidare kan man således mildra/normalisera dessa reaktioner, vilket gör det lättare för den enskilde att gå igenom händelsen utan alltför starka minnesbilder. För att kunna genomföra en lyckad debriefing, krävs naturligtvis att de drabbade personerna är motiverade, och som regel är de drabbade mest motiverade i ett tidigt skede direkt efter händelsen när chockfasen är över. (DEBRIEFING krisstöd en väg till bättre arbetsmiljö, Torbjörn Sievertsson, ISBN ). 15

16 PERSONALKORT Uppdaterad den: Namn Personnummer Arbetsplats Bostadsadress Telefon hem Postnummer hem Närmaste anhörig att kontakta / namn Telefon bostad Adress Telefon arbetet Mobiltelefon Anhörig nr 2 att kontakta/ namn Telefon bostad Adress Telefon arbetet Mobiltelefon Övrigt som Du vill att vi skall veta: Personalkortet kommer att uppdateras varje år av chef för enheten för att vi snabbt och enkelt skall ha möjlighet att nå din nära anhörig t.ex om det händer dig något i en olycka eller dylikt, eller om vi behöver få kontakt av annan anledning. Personalkorten kommer att förvaras hos närmaste chef. OBS! Detta personalkort är konfidentiellt och kan innehålla hemligt nummer! 16

17 ELEVKORT FÖR LÄSÅRET / Elevens namn Personnummer Klass/grupp Bostadsadress Telefon hem Vårdnadshavare/förälder 1 namn Telefon bostad Adress Telefon arbetet Mobiltelefon Vårdnadshavare/förälder 2 namn Telefon bostad Adress Telefon arbetet Mobiltelefon Övrigt som Ni vill att vi skall veta: Elevkort kommer att samlas in inför varje nytt läsår av skolan för att vi snabbt och enkelt skall ha möjlighet att nå vårdnadshavare/föräldrar vid behov. Elevkorten kommer att förvaras hos klasslärare/mentor och hos expeditionens personal. Var vänlig och kontakta expeditionen på skolan om ni byter adress eller telefonnummer under läsåret. OBS Detta elevkort är konfidentiellt och kan innehålla hemligt nummer! 17

18 Exempel på RUTINER VID KOLLEKTIVA RESOR UTANFÖR ARBETSPLATSEN/SKOLAN PÅ ARBETSTID/ STUDIETID. När personal/elever lämnar arbetsplatsen/skolan för studieresor eller utflykter med ett eller flera gemensamma färdmedel, skall anmälan göras till respektive reception/ expedition/ enhetschef/ rektor/ på särskild blankett och en daterad deltagarförteckning lämnas in. Skolenheten kan använda kopierade grupplistor och bocka av respektive elev som faktiskt följer med på resan/utflykten. Datera listan, lämna in den och fyll i den särskilda blanketten inför resan/utflykten. Med på resan skall alltid läraren ha telefonnummer till några ur krisgruppen, för att snabbt kunna nå dessa personer vid en olycka. Lärare skall förvissa sig om att de barn som är i behov av en viss medicin, har denna med sig. Se typexempel nedan på Uppgifter i samband med studieresor. Avresedag och tid: Resmål: Beräknad återkomst/ dag och tid: Resväg: EV. övernattningsplats: Ledare: Mobiltel. till ledare: Färdmedel: Ev.Transportföretag och telnr: Deltagare enligt daterad bifogad förteckning inlämnad: Ansvarig uppgiftslämnare: Datum: 18

19 Sorglådan finns vid skolsköterskan och den innehåller: Linneduk stor Linneduk liten 2 ljusstakar + vita ljus + värmeljus, tändstickor 1 vacker vas Näsdukar Fotoram 2 ex av krisplan 3 diktkompendium Musik 19

20 Exempel på en MINNESTUND ÖVER EN DÖD KAMRAT En minnesstund känns ofta rätt om någon arbetskamrat gått bort. Minnesstunden kan vara av olika karaktär beroende på hur nära arbetskamraten var, hur plötsligt döden kom, vilken ålder kamraten var i osv. Minnesstunden bör lämpligen äga rum på den arbetsplatsen dagen efter dödsfallet i något avskilt rum. Familjen underrättas om att minnesstund kommer att äga rum, och inbjuds att närvara. Kontakta präst. Under minnesstunden bör ett fotografi av den bortgångna, en enkel bukett och levande ljus vara tänt på ett bord med en diskret duk. Minnesstunden inleds med ett musikstycke. Minnesstunden bör innehålla några ord om den döde, och bör lämpligen hållas av någon rektor. Präst talar. Någon läser en dikt och därefter hålls en tyst minut. Minnesstunden avslutas med ett musikstycke. 20

21 Exempel på DIKTER OCH MUSIK VID SORG Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden. Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden för livets början och livets slut sin nya fröskörd ut. Han gick från soluppgång till soluppgång. Det var den sista dagens morgon. Jag stod som harens unge då han kom. Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång. Då tog han mig och satte mig i korgen och när jag somnat började han gå. Döden tänkte jag mig så. Bo Setterlind När du saknar mig gå till ditt inre och jag skall vara där. Jag blir ditt hjärtas röst som ger dig styrka att orka leva utan mig. Okänd Det finns ett hav som ingen ser Det finns en grav där ingen dör Det finns en sol som ej går ner Det finns en strand i varje själ Och om du vill ditt väl förstå Och vara fri där molnen gå Så bygg en värld att leva i Nu gäller det ditt liv ditt eget liv. Det finns en värld som ej förgår Det finns ett brev som ingen läst Det finns en vind som allt förstår Det finns en frihet utan sår. Bo Setterlind 21

22 MUSIK Alvengren Susanne Dahlgren Eva Fauré Gabriel Clapton Eric Andersson, Benny Rachmaninov Sergei Grieg Edvard J:son Lind Björn John Elton Paulsson Anders Schaffer Janne Fristorp Göran Tidens hjul Vem tänder stjärnorna Cantique de Jean Racine Tears in heaven Tröstevisa Vocalise Morgonstämning Härifrån till evigheten Song for a guy Amazing grace Så skimrande var aldrig havet Cavatina Exempel på ett KONDOLEANSBREV Till Vi på arbetsplatsen xxx ber att få framföra vårt varma deltagande i den stora sorg som drabbat Dig/Er. För att hedra minnet av XX:s minne kommer vi den. kl. att hålla en minnesstund i Du/Ni är varmt välkomna att närvara vid denna minnesstund. Kan lämpligen skrivas på ett litet kondoleanskort. Böcker och information kurator Hemsidan Pärm 22

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 20150820 KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR Reviderad: 2015-08-18 Alla klasslärare ansvarar för att katastrofpärmens uppgifter är uppdaterade och att den finns tillgänglig SID 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar...

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Sveriges Byggindustrier Human Relations Box 7835 103 98 Stockholm Tfn 08-698 58 00 Fax 08-698 59 00 E-post info@bygg.org www.bygg.org 2 Innehåll

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Rutiner vid. Kriser, olyckor och katastrofer. för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid. Kriser, olyckor och katastrofer. för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid Kriser, olyckor och katastrofer för anställda i Enköpings kommun InnehålIsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19 Krispärm Innehåll KRISGRUPP... 3 KRISPLAN... 4 KRISPLAN ELEV... 5 Sidhänvisning... 5 Om någon elev mister livet, under skoltid... 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid... 7 Om elev mister nära

Läs mer

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012 Segerstaskolan Handlingsplan vid kris och katastrof Läsåret 2011-2012 1 Innehållsförteckning Sid. Krisgrupp Segerstaskolan 3 Exempel när krisgruppen samlas. 3 Ansvarsfrågan. 4 Aktuella telefonnummer..

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning Version skall verifieras Sista version? Inledning KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM I en idrottsförening kan diverse situationer inträffa där man snabbt måste ha en strikt plan för åtgärder som ska följas.

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25

KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25 KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25 1 Innehåll FLIK 1 FLIK 2 FLIK 3 FLIK 4 Om krisplanen Bedömning, checklista för krislarm Initiala arbetsuppgifter för krisledningsgruppen Checklista för krisledningsgruppen Händelser

Läs mer

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2005/06 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 KRISGRUPP ÖSTRABO 1 - LÄSÅRET 05-06 Namn Tfn nr, arb Rektor Bengt Åhlander 69 74 17 Rektor Marianne Örtengren 69 69 41 Skolkurator

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning.

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Rektor Carl

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Sedan 2000-07-01 gäller en ny lag, AFS 1999:7, för första hjälpen och krisstöd som stadgar att

Läs mer

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun

Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Rutiner vid kriser, olyckor, hot och våld för anställda i Enköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Akut våldshändelse, hot om våld eller olycksfall 4 Uppgifter om anhörigs arbetsplats och telefonnummer

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Uppgift Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL Denna krisplan ska genomgås med personalen årligen och finnas tillgänglig i lärarrummet. Rektor och minst en annan i personalen ska ha en uppdaterad

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

Krisplan Paulinska skolan och fritidshem

Krisplan Paulinska skolan och fritidshem Krisplan och fritidshem Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld 1 Krisplaner för enheter vid allvarliga olyckor samt för verksamhetens medverkan i gemensam resurs för psykologiskt och socialt omhändertagande

Läs mer

Krishanteringsplan i föreningen

Krishanteringsplan i föreningen Krishanteringsplan i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en krishanteringsplan för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni

Läs mer

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning

Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Barn- och utbildningsförvaltningen Flik 1:8 Antagen i CSG 140802 1(6) Våld och hot om våld i arbetet Riktlinje och riskbedömning Förebyggande arbete Arbetet med att förebygga våld och hot om våld på arbetsplatsen

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för krishantering

Föreskrifter och riktlinjer för krishantering 1(7) Föreskrifter och riktlinjer för krishantering Målet för krishantering Att ge ökad kunskap och psykologiskt stärka förutsättningarna i och för arbetet. Att skapa en arbetsmiljö som främjar bearbetning

Läs mer

Krishanteringsplan 2017

Krishanteringsplan 2017 Krishanteringsplan 2017 REGION VÄRMLAND HR-enheten Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon 054-701 10 00 vx Fax 054-701 10 01 E-post

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-10-12 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen Omvårdnad Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26

Handlingsplan vid. för Stadsgårdens Utbildningsenhet. Reviderad: 2015-03-26 Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig för krisplanen Leder

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Krishantering PN7 2010-12-17 Sid: 1 / 6 Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Ansvarig Denna beredskapsplan är ett komplement till basal beredskapsplan för krishantering på Karolinska

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Flik Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 Telefonlistor Adress, kontaktuppgifter och kartor Information om POSOM Stab och ledningsgrupp Information till resurspersoner Checklistor Ledningsplan för extraordinära

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 1 (27) 2016-02-24 2013-08-20 Kris- och katastrofplan för förskolorna Holken och Vildrosen Klintehamn 2013-2014 2 (27) Utvärderad: Handlingsberedskap Erfarenhet

Läs mer

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Framtagen av Krisgruppen Fastställd av Claes Lindmark Ulf Nilsson Upprättad den 2003-05-14 Reviderad

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Guide till att skriva en dödsannons

Guide till att skriva en dödsannons Guide till att skriva en dödsannons Westlings Begravningsbyrå kan göra döds- och tackannonser i alla större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt.

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER VID OLYCKSFALL, SVÅR SJUKDOM OCH DÖDSFALL HOS PERSONAL VID VÄSTERVIKS KOMMUN (HANDLEDNING VID KRIS) ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13,

Läs mer

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 FREDRIKA BREMERSKOLAN HANDLINGSPLAN för Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 SAMLINGSPLATS VID UTRYMNING: Erika Merika Utanför

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer