Heljeröd 1:15. Projekterings-PM/Geoteknik. Långsjö, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. Handläggare: Daniel Lindberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heljeröd 1:15. Projekterings-PM/Geoteknik. Långsjö, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. Handläggare: Daniel Lindberg"

Transkript

1 BOHUSGEO AB Heljeröd : Långsjö, Tanums kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. Datum -- Revision Bohusgeo AB Tel. vxl Webb Orgnr Bastiongatan Uddevalla

2 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx Innehåll Uppdrag... Syfte... Underlag... Styrande dokument... Befintlig och planerad byggnation... Befintliga förhållanden.... Mark, vegetation och topografi.... Geotekniska förhållanden.... Geohydrologiska förhållanden... 7 Släntstabilitet Allmänt Valda parametrar Beräkningar befintliga förhållanden Beräkningar planerade förhållanden Resultat/slutsats... Grundläggningsförutsättningar.... Radon... Schaktning... Bergras och blocknedfall... Kompletterande undersökningar i samband med projektering och byggande... Bilagor Bilaga : - : Bilaga : Bilaga : - : Bilaga : Bilaga : Bilaga : - : Planerad markanvändning och planerad utformning Plan med beräkningssektioner Släntstabilitetsberäkningar Interpolation över totaldjup Översiktligt vald lämplig grundläggningsmetod för olika delar av området Foton Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum () Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik

3 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx Uppdrag På uppdrag av Väddökilen Development AB har vi utfört en geoteknisk undersökning och utredning för en del av en detaljplan inom fastigheten Heljeröd : m.fl. i Långsjö, Tanums kommun. Syfte Undersökningen som omfattar det i bilaga markerade området syftar till att redovisa släntstabiliteten samt att översiktligt redovisa grundläggningsförutsättningarna inom det undersökta området. För övriga delar av planområdet utförs en geoteknisk utredning för en annan uppdragsgivare. Underlag Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten finns redovisade i en MUR -- (uppdragsnr. ). arkitektritningar, upprättade av Liljevall arkitekter (förhands)kopior daterade -- Styrande dokument Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument förtecknade i Tabell. Tabell Styrdokument Typ av utredning Styrande dokument Alla utredningar Släntstabilitet SS-EN 7- IEG Rapport :, rev IEG Rapport :, rev Skredkommissionens rapport : IEG Rapport : TKGeo Pålar IEG Rapport :, rev Slänter och bankar IEG Rapport : Plattor IEG Rapport 7: Befintlig och planerad byggnation Befintliga anläggningar innefattar sjöbodar, konferensanläggning mm. Planerad byggnation innefattar kontor, hotell bostäder samt sjöbodar mm, se bilaga :-:. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik ()

4 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx Befintliga förhållanden. Mark, vegetation och topografi Det undersökta området utgörs främst av låglänt ängsmark, i anslutning till en havsvik, som omgärdas av bergspartier. Markytans nivå (berg ej medräknat) varierar mellan ca -. och ca +. Markytans lutning (berg ej medräknat) är i regel flack och varierar mellan ca : och ca :. Lokalt invid fastmarkspartier kan brantare lutningar förekomma.. Geotekniska förhållanden Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca och ca. m. Djupet är störst intill havsviken och minskar mot bergspartierna. Jordlagren bedöms under det ca. m tjocka vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: fast ytlager gyttja (saknas ställvis) lera (saknas ställvis) friktionsjord vilande på berg Det fasta ytlagret utgörs i huvudsak av silt, sand eller torrskorpelera och tjockleken varierar i huvudsak mellan ca. m och ca m. Ställvis förekommer fyllning och ställvis finns inslag av gyttja. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca och ca 7 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen. Gyttja finns med upp till ca, m mäktighet företrädesvis norr och öster om havsviken. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca och ca % Konflytgränsen har uppmätts till mellan ca och ca %. Lera finns till mellan ca (saknas ställvis i främst den sydvästra delen) och ca. m djup under markytan. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca och ca 7 % och konflytgränsen till mellan ca och ca %. Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök. En samman-ställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Figur. Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum () Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik

5 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx Heljeröd Korrigerat för WL Ej korrigerat för OCR Utvärderat av Daniel Lindberg -- kpa VB : VB : VB : VB : VB : Korrigerande Korrigerande Konflytgräns OCR Bohusgeo AB K:\\ Heljer öd \Teknik\Utr edning\rappor t\mur\tau.tau -- ::7 Djup (m) Figur : Korrigerad skjuvhållfasthet. Geohydrologiska förhållanden I de övre jordlagren bedöms grundvattennivån variera i huvudsak överensstämma med havsnivån. I friktionsjorden under leran bedöms förutsättningar för artesiska tryck förekomma. 7 Släntstabilitet 7. Allmänt Släntstabiliteten har beräknats i sektioner ( sektioner där nivåskillnader är som störst), se placering i bilaga. Beräkningssektionerna har framtagits dels med hjälp av inmätning och dels utifrån sektioner med planerad bebyggelse, se bilaga : :. Stabilitetsberäkningarna har utförts med datorprogrammet Geo Studio 7. Beräkningarna har utförts med cirkulärcylindriska glidytor med odränerad (c) och kombinerad analys (komb). Beräkningarna är utförda med totalsäkerhetsanalys. Den utförda undersökningen bedöms motsvara detaljerad nivå enligt IEG R:. Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R: framgår av Tabell. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik ()

6 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx Tabell Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R: Utredningsnivå F c F komb Detaljerad utredning, befintlig bebyggelse Detaljerad utredning, nyexploatering Eftersom sensitiviteten inte bestämts, bedömer vi, att släntstabiliteten bör ligga i den högre delen av intervallen, dvs. F c.7 och F komb.. 7. Valda parametrar 7.. Heljeröd Skjuvhållfasthet Valda Korrigerat skjuvhållfastheter för WL för respektive beräkningssektion framgår av Figur Ej - korrigerat Figur. för OCR Utvärderat av Daniel Lindberg -- kpa VB : VB : VB : VB : VB : Korrigerande Korrigerande Konflytgräns OCR Vald skjuvhållfasthetsfördelning Bohusgeo AB K:\\ Heljer öd \Teknik\Utr edning\rappor t\mur\tau.tau -- :: Djup (m) Figur : Vald skjuvhållfasthet för sektion Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum () Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik

7 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx Heljeröd Korrigerat för WL Ej korrigerat för OCR Utvärderat av Daniel Lindberg -- kpa VB : VB : VB : VB : VB : Korrigerande Korrigerande Konflytgräns OCR Vald skjuvhållfasthetsfördelning Heljeröd Djup (m) Bohusgeo AB K:\\ Heljer öd \Teknik\Utr edning\rappor t\mur\tau.tau -- :: Korrigerat för WL Ej korrigerat för OCR Figur. Vald skjuvhållfasthet för sektion. Utvärderat av Daniel Lindberg -- kpa VB : VB : VB : VB : VB : Korrigerande Korrigerande Konflytgräns OCR Vald skjuvhållfasthetsfördelning Bohusgeo AB K:\\ Heljer öd \Teknik\Utr edning\rappor t\mur\tau.tau -- :: Djup (m) Figur. Vald skjuvhållfasthet för sektion 7.. Portryck Vid beräkningarna har en grundvattenyta mellan ca och ca. m under markytans nivå använts. Havsytans nivå är satt till -. vilket är något lägre än medellågvatten (MLW) i Smögen (-.7, RH7). Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik 7 ()

8 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx För att kontrollera påverkan av artesiska portryck har ett portryck vid underkant lera motsvarande en fri vattenyta belägen ca m över markytan antagits och kontrollerats för kombinerad analys för planerade förhållanden. 7.. Laster För befintliga förhållanden har en utbredd last på kpa lagts på markytan. För planerade förhållande har planerade marknivåer lagts in samt en utbredd ytlast på kpa. 7. Beräkningar befintliga förhållanden Beräknade lägsta säkerhetsfaktorer (totalsäkerhetsanalys) redovisas i Tabell. Tabell. Beräknade säkerhetsfaktorer, befintliga förhållanden Sektion\Analys F c F komb Sektion.. Sektion..7 Sektion.. Beräkningssektioner redovisas i bilaga : bilaga : För naturmarken i norr är marken plan och horisontell, se bild bild i bilaga, och strandområdet är långgrunt. Släntstabiliteten bedöms därför vara tillfredsställande För delen med sjöbodar i sydvästra delen bedöms området som otillfredsställande utrett. Inga bygglovshandlingar som anger tillfredsställande släntstabilitet har erhållits. 7. Beräkningar planerade förhållanden Beräknade lägsta säkerhetsfaktorer (totalsäkerhetsanalys) för planerade förhållanden redovisas i Tabell. Tabell. Beräknade säkerhetsfaktorer, planerade förhållanden Sektion\Analys F c F komb F komb Höjt portryck Sektion.*.*.* Sektion.*.*.7* Sektion...* *= Totalstabilitet. Lokala glidytor vid spont bortses ifrån och tas upp av stödkonstruktion. Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum () Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik

9 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx Beräkningssektioner redovisas i bilaga : bilaga :. 7. Resultat/slutsats De beräknade säkerhetsfaktorerna uppfyller ställda krav även för det fall att leran är kvick. Någon bestämning av sensitiviteten har därför inte bedömts nödvändig. Beräkningarna med förhöjt portryck visar, att säkerhetsfaktorerna uppfyller ställda krav även för rimligt höga artesiska tryck. Släntstabiliteten bedöms därför under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande för det undersöka området med undantag för område med befintliga sjöbodar längst i söder. Den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande under förutsättning, att stödkonstruktion utförs vid den planerade muren i den västra delen av detaljplaneområdet samt att lättfyllning används för att reducera lasten från uppfyllnader. För området med sjöbodar längst i söder är dokumentationen av de befintliga förhållandena bristfällig. Området bör därför undersökas vidare alternativt lyftas ur planen. Grundläggningsförutsättningar Jordlagren utgörs i huvudsak av ett fastare ytlager som inom stora delar av området underlagras av lösare jord såsom gyttja, lera och lerig silt. I bilaga redovisas en interpolering över totaldjupet i området upprättad utifrån totaldjupet på utförda sonderingar. Leran bedöms inte kunna påföras någon belastning utan att sättningar uppstår. Detta medför att byggnader inom delar där lera förekommer bör grundläggas med något av följande alternativ: Spetsbärande pålar För att undvika eventuella påhängslaster på pålarna vilka kan medföra brott på ledningar samt vålla problem vid entréer, trappor mm bör därför uppfyllnader lastkompenseras med lättfyllning Kompenserad grundläggning med lättfyllning Vägar och uppfyllnader för mark och invid byggnader bör, där lera förekommer, grundläggas med något av följande alternativ: Vid måttliga djup (små jorddjup till berg) kan eventuellt urgrävning och grundläggning med kvalificerade massor på berg utföras Kompenserad grundläggning med lättfyllning. I bilaga redovisas översiktligt indelning i delområden som skall bebyggas. Översiktligt bedöms Följande grundläggningsmetoder som lämpliga/möjliga: Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik ()

10 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\pm heljeröd.docx/dl mall: proj-pm.dotx Område : Inom landdelen grundläggs planerad byggnation på berg (direkt på berg eller med pålar eller plintar som förs ned till berg). Område : Lera förekommer i varierande omfattning. Inom delar med lera rekommenderas pålning eller kompenserad grundläggning. Område : Pålning, kompenserad grundläggning eller kryprumsgrund. Område : Pålning. Området ligger ej högvattenfritt samtidigt som marken inte tål någon tillskottsbelastning utan att sättningar uppkommer. Föreslagen bebyggelse med pålade byggnader och pålade bryggkonstruktioner.. Radon Radonmätning har inte utförts. Eftersom berggrunden utgörs av Bohusgranit, som är radonförande bedöms bergsområdena kunna klassas som högradonmark. Området med gyttja och lera bedöms utgöras av lågradonmark. Byggnader som grundläggs så att kontakt med berg erhålles bör därför utföras radonsäkert. För byggnader inom området med lera och gyttja bedöms inga byggnadstekniska åtgärder erfordras ur radonskyddssynpunkt. Schaktning Vid schaktning bedöms en släntlutning av : erfordras vid ett max schaktdjup av. m och : vid ett schaktdjup på upp till m. Vid schakt under grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid riklig vattentillrinning kan pumpning för sänkning av vattenytan, flackare släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras. Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden delvis är mycket flytbenägen. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas. Bergras och blocknedfall Risk för bergras eller blocknedfall som kan påverka detaljplaneområdet bedöms inte föreligga. Berget utgörs av rundade klippor utan till synes lösa block. Se foto i bilaga : - :. Kompletterande undersökningar i samband med projektering och byggande För att bestämma/dimensionera lämplig grundläggning för planerad byggnation samt dimensionering av planerad stödkonstruktion kan kompletterande undersökningar och kompletterande utredning erfordras Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum () Heljeröd : Projekterings- PM/Geoteknik

11 Bilaga : Arb.nr; Datum: --

12 Bilaga : Arb.nr; Datum: --

13 Bilaga : Arb.nr; Datum: --

14 Bilaga : Arb.nr; Datum: --

15 Bilaga : Arb.nr; Datum: --

16 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga beräkningssektioner.docx : : Lr Lek Badplats 7 : Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun +, : +, : : : : KÃ MPERÃ D HELJERÃ D +, 7 7 :7 : : :7 +,7 ga: : 7 +, : : : :7 +, 7 7 : : ga: +, 7 : ga: : +, : s:7 +, : s: , :7 : +.7 +, : +, : HELJERÃ D Dans +. +,7 +, +,7 : s: , : : +. +, Minigolf 7 +, Lek +. X7 X7 : +, : 7 : +. +, +, +, +. Y7 -. lerekilen Y7 +. +, +. : +, : , Beräkningssektioner samt berört område. Skala : +. +, , , 7 X7 X7 TANUMS-Ã SERÃ D +. +, : 7 vy. +, s: +, +, +. +, Y7 Y7 +. : ,7 +, 7 +,7 Volleyboll +,7 +, : L , +, : 7 : +, +, 7 TANUMS-Ã SERÃ D +, +, : +, +, : : ga: +, 7 : : +,7 : : +, 7 : +7, +, : +,7 7 +, +, : : s: 7 +, +, +, +, +7, +, +,7 :7 :7 +, +, +, +, +, : +, +7, : +, : : :7 : : 7 : : : : +, :7 +, , HELJERÃ D Bilaga :

17 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Elevation Elevation Bilaga :. Sektion Befintliga förhållanden c+ø-analys kpa - Fr sile Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ C-Top of Layer: kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Distance kpa. Sektion Befintliga förhållanden Kombinerad analys - Fr sile Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ Phi: C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change:. kpa/m Cu-Top of Layer: kpa Cu-Rate of Change:. kpa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Distance Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

18 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Elevation Elevation Bilaga :. Sektion Befintliga förhållanden c+ø-analys kpa Gy Si - sile - Berg/fast friktionsjord sile_ Fr - Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ C-Top of Layer: kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Si Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 7. kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Berg/fast friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) Piezometric Line: Name: sile_ Model: S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change:. kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Gy Model: S=f(depth) Unit Weight: kn/m³ C-Top of Layer: kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Distance kpa.7 Sektion Befintliga förhållanden Kombinerad analys Gy Si - sile - Berg/fast friktionsjord sile_ Fr - Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ Phi: C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change:. kpa/m Cu-Top of Layer: kpa Cu-Rate of Change: kpa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Si Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 7. kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Berg/fast friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) Piezometric Line: Name: sile_ Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ Phi: C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change:. kpa/m Cu-Top of Layer:. kpa Cu-Rate of Change:. kpa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Name: Gy Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: kn/m³ Phi: C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change: kpa/m Cu-Top of Layer: kpa Cu-Rate of Change: kpa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Distance Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

19 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Elevation Elevation Bilaga : Sektion Befintliga förhållanden c+ø-analys kpa. Gy - sile - - Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ C-Top of Layer: 7 kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Gy Model: S=f(depth) Unit Weight: kn/m³ C-Top of Layer: kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Fr Distance Sektion Befintliga förhållanden Kombinerad analys kpa. Gy - sile - Fr - N a me: Fa st y tlag e r Mo de l: Mo h r-c ou lo mb U n it W eig ht: k N /m³ C oh es io n : kpa Phi: Phi-B: Piez ome tric L in e: N a me: s ile Mo de l: C o mb in ed, S=f(de p th ) U n it W eigh t:. k N /m³ Ph i: C -To p o f La yer:.7 k Pa C -R a te o f C h an ge :. k Pa /m C u -Top o f La y er: 7 k Pa C u- R ate of C ha ng e : k Pa/m C /C u R atio :. Pie z o metric Line : N a me: Fr Mo d el: Moh r-c o ulomb U n it We ig h t: kn /m³ C o he sion : k Pa Ph i: Ph i-b: Pie zometric Line : N a me: G y Mo d el: C ombine d, S=f(d ep th ) U n it We ig ht: kn /m³ Ph i: C -Top o f L ay er:. kpa C -R a te of C h an g e: k Pa/m C u-top o f L ay er: k Pa C u -R ate o f C ha n ge : k Pa /m C /C u R atio:. Pie z o me tric Line : Distance Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

20 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Elevation Elevation Bilaga : Mur/spont. Sektion Planerade förhållanden c+ø-analys kpa Fyllning Lättf yllning Strandäng - Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ C-Top of Layer: kpa C-Rate of Change:. kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Fyllning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Lättfyllning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Fr sile Distance Mur/spont. Sektion Planerade förhållanden Kombinerad analys kpa Fyllning Lättf yllning Strandäng - Name: Fast y tlager Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: k N/m³ C ohes ion: kpa Phi: Phi-B: Piez ometric Line: Name: s ile Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight:. k N/m³ Phi: C-Top of Layer:. k Pa C-Rate of Change:. kpa/m Cu- Top of Layer: kpa Cu-Rate of Change:. k Pa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: k Pa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Fy llning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: k Pa Phi: Phi-B: Piez ometric Line: Name: Lättfy llning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: k N/m³ Cohes ion: kpa Phi: Phi-B: Piez ometric Line: Fr sile Distance Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

21 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Elevation Elevation Bilaga : kpa Spont. Sektion Planerade förhållanden c+ø-analys Fy Lättf yllning Gy Si - sile - Berg/fast friktionsjord sile_ Fr - Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ C-Top of Layer: kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Si Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 7. kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Berg/fast friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) Piezometric Line: Name: sile_ Model: S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change:. kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Gy Model: S=f(depth) Unit Weight: kn/m³ C-Top of Layer: kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Fy Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Lättfyllning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Distance kpa Spont. Sektion Planerade förhållanden Kombinerad analys Fy Lättf yllning Gy Si - sile - Berg/fast friktionsjord sile_ Fr - Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ Phi: C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change:. kpa/m Cu-Top of Layer: kpa Cu-Rate of Change: kpa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Si Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 7. kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Berg/fast friktionsjord Model: Bedrock (Impenetrable) Piezometric Line: Name: sile_ Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ Phi: C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change:. kpa/m Cu-Top of Layer:. kpa Cu-Rate of Change:. kpa/m C/Cu Ratio: Piezometric Line: Name: Gy Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: kn/m³ Phi: C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change: kpa/m Cu-Top of Layer: kpa Cu-Rate of Change: kpa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Name: Fy Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Lättfyllning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Distance Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

22 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Elevation Elevation Bilaga : kpa. Sektion Planerade förhållanden c+ø-analys Fy Lättf ylning Gy Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ C-Top of Layer: 7 kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Gy Model: S=f(depth) Unit Weight: kn/m³ C-Top of Layer: kpa C-Rate of Change: kpa/m Limiting C: kpa Piezometric Line: Name: Fy Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Lättfylning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Fr sile Distance kpa. Sektion Planerade förhållanden Kombinerad analys Fy Lättf ylning Gy sile Fr Name: Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: sile Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight:. kn/m³ Phi: C-Top of Layer:.7 kpa C-Rate of Change:. kpa/m Cu-Top of Layer: 7 kpa Cu-Rate of Change: kpa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit W eight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Gy Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: kn/m³ Phi: C-Top of Layer:. kpa C-Rate of Change: kpa/m Cu-Top of Layer: kpa Cu-Rate of Change: kpa/m C/Cu Ratio:. Piezometric Line: Name: Fy Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Name: Lättfylning Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: kn/m³ Cohesion: kpa Phi: Phi-B: Piezometric Line: Distance Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

23 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Y7 Y7 Y7 Y7 7 Bilaga : Lr : Lek : 7 Badplats : +, : +, : 7 7 +, : HELJERÃ D : : KÃ MPERÃ D : : : ,7 +, +, +, ga: ga: :7 : +, s:7 : +, ga: :7 : : 7 7 : : : : : : , +, : 7 +, Minigolf 7 +, Dans +,7 +, +, Lek +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, +, : , -. +, lerekilen vy , X7 X7 -. +, , X X7 : +. +, +,7 ga: : : +. +, : +. +,7 Volleyboll +,7 TANUMS-Ã SERÃ D : : HELJERÃ D s:7 TANUMS-Ã SERÃ D : +, +. : +. +, +. +,7 : , : +. +, +, : , : : +, :7 +. : : +, : :7 +, +, : : :7 s:7 +, : s: :. LILLA ANRÃ S +, +, +, +, +,7 : +, +,7 +, +7, +7, +, +, +, HELJERÃ D +, +, +, +, +, +, : +, :7 : :7 : : 7 :7 : : +, +, : +7, : 7 : : : : : :7 s:.7 Interpolerade djupkurvor (djup under markytan) utifrån sonderade totaldjup. Skala : (A) Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

24 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Y7 Y7 Y7 Y7 7 Bilaga : Lr : Lek : 7 Badplats +, : : +, : : , +, +, +, 7 7 :. +,7 +, +,7 7 +, +, +7, : +, : +7, +, 7 +, HELJERÃ D +,7 +, Minigolf 7 +, +, +, +, +, Lek +, +, Dans +,7 +, +, +, +, +,. +, +, +, +, +, +, +, +, +, : +, +, : , +, ga: ga: : +. :7 +. +, HELJERÃ D : +, +, +, lerekilen vy. s:7 : +,7 +, : : :7 : +. +, :7 : ga: X7 : : +, : 7 : :7 :7 +,7 ga: : : : +. +, : +. +,7 Volleyboll +,7 TANUMS-Ã SERÃ D : : : +, +, : : TANUMS-Ã SERÃ D +, +. s:7 : +7, : : +,7 +, , +, , +. +, KÃ MPERÃ D :7 : : : : +, +. +, X7 X X7 +. HELJERÃ D , : : : +. : : : :7 : : : : : :7 :7 +, +, : : :7 s:7 +, s: : : : : s:.7 :. LILLA ANRÃ S Indelning i områden avseende grundläggningsmetod Skala : (A) Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

25 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Bilaga :. Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

26 k:\\ heljeröd \teknik\utredning\pm\bilaga.docx Bilaga :. Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Heljeröd :, Långsjö, Tanums kommun

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl.

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. BOHUSGEO AB Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg

Läs mer

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Foss 12:8 Rikets Sal Munkedal Detaljplan och grundläggning PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 005 Datum -03-16

Läs mer

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr.

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Frida Lundin Daniel Lindberg Uppdragsnr. 18093 Datum 2018-11-09

Läs mer

Projekterings-PM/Geoteknik

Projekterings-PM/Geoteknik BOHUSGEO AB Hogdal 2:22, Dyne 1:1 Lilla Hogdal, Strömstads Kommun. Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr.

Läs mer

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Del av Ertseröd 1:3 Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13115 Datum 2013-10-14

Läs mer

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. Strömstad kommun Detaljplan PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 15043 Datum

Läs mer

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Träleberg 1:138 Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Tobias Thorén Uppdragsnr. 16189 Datum 217-9-12 Revision

Läs mer

Tanums Åseröd 1:30, 1:15 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking.

Tanums Åseröd 1:30, 1:15 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. BOHUSGEO AB Tanums Åseröd 1:3, 1:15 m.fl. Tanums kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 1 Datum 1-1-1

Läs mer

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb. Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-10-21 Arb.nr: U10064-4 Uddevalla 2011-10-21 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Mats Falck Uppdragsnr. 15126 Datum 2016-01-05 Revision

Läs mer

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Uddevalla Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16072 Datum 2016-07-01 Revision Bohusgeo AB Tel.

Läs mer

Säm 2:1. Projekterings-PM/Geoteknik. Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Säm 2:1. Projekterings-PM/Geoteknik. Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Säm 2:1 Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt king U1582 Datum 216-1-22

Läs mer

Mariesjö. Projekterings-PM/Geoteknik. Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg

Mariesjö. Projekterings-PM/Geoteknik. Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Mariesjö Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr. 18065 Datum

Läs mer

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking.

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking. BOHUSGEO AB Kartåsen Lidens Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Bengt Leking Granskning: Uppdrag: 16105 Datum: 2016-09-05 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan 26

Läs mer

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb.

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb. Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM 2011-11-09 Arb.nr: U11086 Uddevalla 2011-11-09 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Kungbäck 1:38 m.fl. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13042

Läs mer

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM Tel. 0522-946 50 Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-18 ersätter PM 2009-10-16 och PM 2010-05-25 Arb.nr U06030-1 Uddevalla 2012-10-18 Bohusgeo

Läs mer

Gravarne 3:1 och 3:6. Projekterings-PM/Geoteknik. Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Gravarne 3:1 och 3:6. Projekterings-PM/Geoteknik. Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén Uppdragsnr. 15096 Datum 2015-08-05 Revision 2015-11-06,

Läs mer

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb.

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb. Tel. 0522-946 50 Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2007-06-12 ersätter PM 2006-06-12 Arb.nr U06030 Uddevalla 2007-06-12 Bohusgeo AB Bengt Leking

Läs mer

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Hövik 3:23 Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: David Palmquist Henrik Lundström Uppdragsnr. 15061 Datum

Läs mer

Slätten 1:34. Projekterings)PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck.

Slätten 1:34. Projekterings)PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. BOHUSGEO AB Slätten 1:34 Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus K:\2012\U12085_Slätten 1 34\Teknik\Utredning\Pm\Projekterings PM_Slätten1 34 2012 10 22.docx Projekterings) Uppdragsansvarig: Mats Falck

Läs mer

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031 Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM 2011-06-15 Arb.nr: U10031 Uddevalla 2011-06-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Uddevalla 2011-11-03 Bohusgeo AB Tobias Thorén Uppdragsansvarig tobias@bohusgeo.se

Läs mer

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Vrångsälven Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Tobias Thorén Uppdragsnr. 14137 Datum 2014-12-11

Läs mer

Fjällbacka 176:124. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Uppdragsnr.

Fjällbacka 176:124. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Tanums kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16190 Datum 2017-03-27 Revision 2017-06-19,

Läs mer

Lerum 20:4, Resecentrum. Projekterings-PM/Geoteknik. Lerum Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Tobias Thorén. Handläggare: Henrik Lundström

Lerum 20:4, Resecentrum. Projekterings-PM/Geoteknik. Lerum Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Tobias Thorén. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Lerum 20:4, Resecentrum Lerum Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Tobias Thorén Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Bengt Leking Uppdragsnr. U11071-3 Datum Revision

Läs mer

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23 Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK,

Läs mer

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik Tel. -96 Grebbestad 9:1, :6, :1 mfl Tanums kommun Detaljplan - Planerade bostäder Geoteknik Utvärderingar, bedömningar och rekommendationer PM -6- Arb.nr U9 Uddevalla -6- Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Detaljplan för del av Sörred 7:3, Göteborg , reviderad Reviderad text är markerat med ett streck i kanten

Detaljplan för del av Sörred 7:3, Göteborg , reviderad Reviderad text är markerat med ett streck i kanten PM beträffande geotekniska förhållanden Reviderad text är markerat med ett streck i kanten PM beträffande geotekniska förhållanden Beställare: Volvo Group Real Estate Avd. 30, ARA, Arendal 405 08 Göteborg

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende. Geoteknik och miljögeoteknik

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende. Geoteknik och miljögeoteknik Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende Geoteknik och miljögeoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-09-14

Läs mer

Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Geoteknisk utredning: PM beträffande geotekniska förhållanden

Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Geoteknisk utredning: PM beträffande geotekniska förhållanden Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Kv Hållplatsen, Älvängen, Ale kommun Beställare: Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare SEFA AB 417 56 Göteborg Daniel Ericsson Norconsult AB

Läs mer

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun.

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun. Projektnummer: Dokumentbeteckning: 9531 Utlåtande-1 : : F Forslund 9-11-3 Revidering: 11-- Handläggare: Charlotte Andersson Granskare: Jonas Axelsson Tanums kommun Utlåtande kring stabilitetsförhållandet

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Beställare: Kungälvs kommun Beställarens

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad 2016-01-05 Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström

Läs mer

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23,rev 2014-11-14 Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna,Tungenäset PM

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Uppdragsnummer 1320002376

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska

Läs mer

Barkarbystaden II, Järfälla kommun

Barkarbystaden II, Järfälla kommun Bilaga 2.4 Barkarbystaden II, Järfälla kommun Underlag för miljödomsansökan Beräknings PM Geoteknik Släntstabilitet Stockholm 17--19 Beställare: Järfälla kommun Beställarens projektnummer: - Structor Geoteknik

Läs mer

Erstorp 2:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Erstorp 2:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGO AB rstorp 2:1 m.fl. Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16063 Datum: 2016-09-20 Revision: Bohusgeo AB

Läs mer

Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB. Kompletterande PM Geoteknik. Göteborg

Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB. Kompletterande PM Geoteknik. Göteborg Geoteknisk utredning för Styrsö Skäret Detaljplan Radar arkitektur & planering AB Kompletterande PM Geoteknik Göteborg 216-1-7 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3 Uppdragsnr: 10153510 1 (14) Bilaga 3 BILAGA 3 Stabilitet I denna bilaga redovisas bl.a. geoteknisk klass, säkerhetsklass, partialkoefficienter och jordens karakteristiska- och dimensionerade materialegenskaper

Läs mer

Centrumparkeringen. Munkedal Detaljplan - Bostadshus. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Ersätter PM

Centrumparkeringen. Munkedal Detaljplan - Bostadshus. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Ersätter PM Centrumparkeringen Munkedal Detaljplan - Bostadshus Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-05-07 Ersätter PM 2011-08-24 Arb.nr: U10062 Uddevalla 2012-05-07 Bohusgeo AB Bengt Leking

Läs mer

Nol 2:288. Projekterings-PM/Geoteknik. Nol, Ale kommun Planerad förskola BOHUSGEO AB. Handläggare: Henrik Lundström. Granskning: Tobias Thorén

Nol 2:288. Projekterings-PM/Geoteknik. Nol, Ale kommun Planerad förskola BOHUSGEO AB. Handläggare: Henrik Lundström. Granskning: Tobias Thorén BOHUSGEO AB Nol 2:288 Nol, Ale kommun Planerad förskola Projekterings- Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén Uppdragsnr. 15031 Datum 2015-05-26 Rev. Bohusgeo AB Tel. vxl Webb Orgnr Bastiongatan

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Beställare:

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås

Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås Detaljplan för bostäder inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås PM Geoteknik Göteborg 2019-02-15 Uppdrag nr. 18.220 Handläggare Jani Nieminen Granskad av Marcus Dahlström Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...

Läs mer

PM Geoteknik. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg

PM Geoteknik. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg PM Geoteknik Radar Arkitektur AB Detaljplan Åsen Göteborg 2011-10-26 Detaljplan Åsen PM Geoteknik Datum 2011-10-26 Uppdragsnummer 61461144522-01 Tomas Trapp Tomas Trapp Jimmy Aradi/Daniel Strandberg Uppdragsledare

Läs mer

Utby 2:4. Projekterings-PM/Geoteknik. Älvängen, Ale Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Utby 2:4. Projekterings-PM/Geoteknik. Älvängen, Ale Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Utby 2:4 Älvängen, Ale Kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 1718 Datum 217-6-16

Läs mer

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman -12-18 102093 Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun PM Geoteknik Handläggare: Carmen Fontes Borg Granskare: David Stenman WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 Gävle Tel: 010-722 50 00 Fax: 010-722 52 14

Läs mer

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum:

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum: Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad PM Geoteknik Datum:2009-06-26 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Uppdragsbeskrivning...3 3. Underlag...3 4 Mark, vegetation och topografi...3 5 Geotekniska förhållanden...3

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Rev. 2014-03-07 Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Rev. 2014-03-07

Läs mer

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 FÖR DETALJPLAN GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun. PMGeo

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun. PMGeo Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun Teknisk PM Geoteknik Datum: Uppdrag EQC: 4014064 Handläggare: Axel Josefsson/Johanna Gustavsson Granskare: Axel Josefson Hvitfeldtsgatan 15, 411 20 Göteborg

Läs mer

Koholmen Norra. PM/Geoteknik. Tjörns kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg.

Koholmen Norra. PM/Geoteknik. Tjörns kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Koholmen Norra Tjörns kommun Detaljplan PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr. 113-1 Datum 01-03- Revision Bohusgeo

Läs mer

PM GEOTEKNIK. EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG

PM GEOTEKNIK. EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG EKERÖ CENTRUM TAPPSTRÖM 1:40 M.FL. Ekerö, Stockholm UPPDRAGSNUMMER 2112126 GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG 2017-04-06 REV 2017-04-18 FADI HALABI SWECO CIVIL AB STOCKHLM GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11)

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11) Torvemyr, etapp 2 Grundsund 8-8- 1(11) Beställare: Miljö och Stadsbyggnadskontoret 43 8 Lysekil Konsult: GF KONSULT AB Mikael Lindström Box 8774 42 76 Göteborg Uppdragsnr: 1 8 6 2(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr 16097

Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr 16097 Tel. 0522-946 50 Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2016-10-24 Arb.nr 16097 Uddevalla 2016-10-24 Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson Ansvarig

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Norra Älvstranden Utveckling AB Box 171 831 22 Östersund Beställarens

Läs mer

BILAGA 1 6640300 Kobbegården 6:4 A A och B B 0 Skjuvhållfasthet, korrigerad (kpa) 0 30 40 50 60 Grund 30 kpa K1 0,00 2 K2 #### K3 1,50 2 [vb] 4 3 [kv] 6 2 [CPT] Djup (m) 3 [CPT] 8 Vald fu V:\46\\6640300\3_Teknik\G\Proj\Tau_sammanställning.xls

Läs mer

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-102 Datum: 2012-07-03 INFÖR TILLÄGG TILL STADSPLAN ÖNNERED 97:5 m fl Rev: Datum: GÖTEBORGS STAD TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas Östergren

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 reviderad 2016-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning:

Läs mer

Skatan. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Skatan. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGEO AB Skatan Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16175 Datum: 2017-09-08 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Karlstad. Kv. Sälgen 6 NEWTOR SÄLGEN AB KARLSTAD GEOTEKNIK DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM UPPDRAGSNUMMER

GEOTEKNISK PM. Karlstad. Kv. Sälgen 6 NEWTOR SÄLGEN AB KARLSTAD GEOTEKNIK DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK PM NEWTOR SÄLGEN AB Karlstad. Kv. Sälgen 6 UPPDRAGSNUMMER 127017 DETALJPLANEÄNDRING GEOTEKNISK PM 2017-12-12 KARLSTAD GEOTEKNIK TOMAS NORDLANDER repo001.docx 2015-10-05 repo001.docx 2015-10-05

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. Uppdragsnummer 2305 713 PM Geoteknik Göteborg 2015-04-24 Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan

Läs mer

Tanums kommun. Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga. Göteborg

Tanums kommun. Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga. Göteborg Tanums kommun Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga Göteborg 2011-03-22 WSP Samhällsbyggnad Avdelning Geoteknik, Göteborg Lennart Svensson Uppdragsansvarig:

Läs mer

PM - Stabilitet vid Kajen, Västra Eriksberg

PM - Stabilitet vid Kajen, Västra Eriksberg Uppdragsgivare Sid. 1 av 2 Sign. DSv Ktr. BGE Datum 21412 Datum 2141216 Älvstranden Utveckling AB Uppdrag Kontroll av stabilitet för detaljplan med utförd fyllning i Göta älv Uppdragsnr. 3233 PM - Stabilitet

Läs mer

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund PM GEOTEKNIK Borealis AB Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Gategårdsvägen, stabilitet Göteborg 2014-02-21 Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Gategårdsvägen,

Läs mer

PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: Datum:

PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: Datum: PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: 114-053 Datum: 2015-06-24 NY- OCH TILLBYGGNAD AV BOSTÄDER KOSMOSGATAN, BERGSJÖN GÖTEBORGS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas

Läs mer

Selen. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Selen. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGEO AB Lidköping Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16174 Datum: 2017-06-13 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl.

Hamburgsund 3:220 m.fl. Hamburgsund 3:220 m.fl. Projekterings PM Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark Göteborg AB Uppdragsnummer: 4017-1201 Uppdragsansvarig: Jimmy

Läs mer

Norrtälje Skridskon 54 Projekterings PM geoteknik avs. detaljplan

Norrtälje Skridskon 54 Projekterings PM geoteknik avs. detaljplan Norrtälje Skridskon 54 Projekterings PM geoteknik avs. detaljplan 2017-05-11 Norrtälje Skridskon 54 Projekterings PM geoteknik avs. detaljplan 2017-05-11 Beställare: Norrtälje kommun Estunavägen 14 761

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning PM Skanska Sverige AB 2012-02-07 Vår referens/nr 136931.050 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Beställare: Kungsbacka kommun Miljö & Hälsoskydd 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Peter Reneby Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Beställare: Göteborgs

Läs mer

Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Kungsbacka kommun Geoteknisk utredning

Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Kungsbacka kommun Geoteknisk utredning Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Beställare: KUNGSBACKA KOMMUN 43481 KUNGSBACKA Beställarens representant: Rolf Enskog/Inger Gennerud Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län

Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län 1 (5) Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan vid Björkängen, Torsby kommun Värmlands län Geoteknik Upprättad: EQC Karlstad AB Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se

Läs mer

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun

PM PLANERINGSUNDERLAG. Geoteknisk utredning för detaljplan Hövik 5:1 m. fl. Tjörns kommun PM PLANERINGSUNDERLAG 2009-12-04 Revidering A: 2010-02-08 Revidering B: 2010-09-29 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Lars Hall Godkänd av: Lars Hall PM PLANERINGSUNDERLAG Revidering A: 2010-02-08

Läs mer

Del av Ertseröd 1:3. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Del av Ertseröd 1:3. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Del av Ertseröd 1:3 Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

KLIMATANPASSNING SKREDFÖRUTSÄTTNINGAR I GÖTA ÄLVDAL. Sektion: 05015WKS Delområde: Vargön - Intagan Analysmetod: Kombinerad

KLIMATANPASSNING SKREDFÖRUTSÄTTNINGAR I GÖTA ÄLVDAL. Sektion: 05015WKS Delområde: Vargön - Intagan Analysmetod: Kombinerad Bilaga 1:39 7 7 6 6 4 4 3 3 2 2 1 1 - -1-1 Sektion: 1WKS Analysmetod: Kombinerad Date: 211-4-2 Directory: \\Anita\uppdrag\21\U121_SGI Göta Älv Etapp 6\1419\GÄU DELOMRÅDE 6\Delområde 1-1\Delområde 6-1486\Geoteknik\Arbetsmaterial\Beräkningar\Sektion

Läs mer

TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3. Detaljplan. PM Geoteknik

TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3. Detaljplan. PM Geoteknik TANUMS KOMMUN HAMBURGSUND 3:3 Detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2013-07-04 Ärendenr. 13-063 Handläggare David Scherman/Mattias Magnusson GEO-gruppen i Göteborg AB Telefon: Fax: E-mail: Hemsida: Org.nr:

Läs mer

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå RAPPORT ÖSTRAND HELIOS SCA Geoteknisk undersökning, västra området, Timrå UPPDRAGSNUMMER 21180 BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK 16-07-01 SWECO CIVIL AB HÄRNÖSAND/SUNDSVALL

Läs mer

Kungsbacka kommun Åsa centrum Översiktlig geoteknisk undersökning för planprogram

Kungsbacka kommun Åsa centrum Översiktlig geoteknisk undersökning för planprogram Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Planavdelningen 434 81 Kungsbacka Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Jimmy He Uppdragsnr: 103 27 77 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare Beställares

Läs mer

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD

Läs mer

Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve,

Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve, TEKNISK PM GEOTEKNIK 1 (9) Handläggare Roger Oscarsson Tel +46(0)10 505 47 73 roger.oscarsson@afconsult.com Datum 2011-11-01 Rev 2012-05-11 Er referens Jan Nyblom Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve,

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Del av Grästorp 1:8 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Del av Grästorp 1:8 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare

Läs mer

Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan 2015-03-10 Kv Ängshöken 1 Lilla Edet Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan 2015-03-10 Beställare: Beställarens ombud: Konsult:

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning

Detaljerad stabilitetsutredning Eskilstuna kommun Mesta 6:40 m.fl. Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Andreas Alpkvist Teknikansvarig eller Handläggare Axel Lehmann

Läs mer

Bro över Stora ån, Kobbegården 153:2

Bro över Stora ån, Kobbegården 153:2 Göteborg SWECO VBB Uppdragsnummer 2300 485-400 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Teknisk beskrivning bro geoteknik (TBb/geo) INNEHÅLL

Läs mer

Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Geoteknisk utredning för detaljplan

Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Geoteknisk utredning för detaljplan Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Jonas Alborn Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer

BORÅS STAD. Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK Rev A Rev B

BORÅS STAD. Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK Rev A Rev B BORÅS STAD Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK 2014-09-26 Rev A 2014-10-03 Rev B ÅF-Infrastructure AB Grafiska Vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00.

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

Hareslätt, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden

Hareslätt, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden Beställare: Kungälvs kommun Beställarens representant: Pauline Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer

Lindens Park Stabilitetskontroll för detaljplan

Lindens Park Stabilitetskontroll för detaljplan Beställare: Lindbäcks Bygg AB Beställarens representant: Johan Lundell Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Katarina Engerberg Tommy Pap Uppdragsnr: 105 12 33-01 Filnamn

Läs mer