Utby 2:4. Projekterings-PM/Geoteknik. Älvängen, Ale Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utby 2:4. Projekterings-PM/Geoteknik. Älvängen, Ale Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström"

Transkript

1 BOHUSGEO AB Utby 2:4 Älvängen, Ale Kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr Datum Revision Bohusgeo AB Tel. vxl Webb Orgnr Bastiongatan Uddevalla

2 k:\217\1718_utby 2_4\teknik\utredning\pm\pm docx/hl mall: normal.dotm Innehåll 1 Uppdrag Syfte Underlag Styrande dokument Planerad byggnation Befintliga förhållanden Mark, vegetation och topografi Geotekniska förhållanden Geohydrologiska förhållanden Släntstabilitet Allmänt Valda parametrar Beräkningar befintliga förhållanden Resultat/slutsats Grundläggning Infiltration Bergras och blocknedfall Markradon Kompletterande undersökningar i samband med projektering och byggande... 7 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3:1-3:3 Bilaga 4:1:4:9 Bilaga 5 Bilaga 6.1-6:2 Bilaga 7 Områdesindelning Belastningsbegränsningar Bedömning av säkerhetsfaktorer Släntstabilitetsberäkningar Plangräns Sammanställning av skjuvhållfastheter mm Dimensionerande portryck Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 2 (7) Utby 2:4 Projekterings- PM/Geoteknik

3 k:\217\1718_utby 2_4\teknik\utredning\pm\pm docx/hl mall: normal.dotm 1 Uppdrag På uppdrag av Alebyggen har vi utfört en geoteknisk undersökning och utredning för en planerad detaljplan inom Utby 2:4 i Älvängen i Ale kommun. 2 Syfte Undersökningen syftar till att översiktligt klarlägga de geotekniska förhållandena så att ett underlag kan erhållas för att redovisa släntstabiliteten, lämplig grundläggningsmetod mm inom ramen för ett detaljplanearbete. 3 Underlag Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten finns redovisade i en MUR (uppdragsnr. 1718). Gräns för planområde, Alebyggen 4 Styrande dokument Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument förtecknade i Tabell 1. Tabell 1 Styrdokument Typ av utredning Styrande dokument Alla utredningar Släntstabilitet SS-EN IEG Rapport 2:28, rev 3 IEG Rapport 4:28, rev 1 Skredkommissionens rapport 3:95 IEG Rapport 4:21 TKGeo Slänter och bankar IEG Rapport 6:28 Plattor IEG Rapport 7:28 5 Planerad byggnation Planområdet är ca 7 m gånger 23 m. Området planeras att bebyggas med bostäder. Utformning mm är inte fastställt. 6 Befintliga förhållanden 6.1 Mark, vegetation och topografi Det undersökta området utgörs av gräsytor som i sydöst gränsar till gatumark och i nordväst till befintlig bebyggelse. Markytans nivå varierar Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Utby 2:4 Projekterings- PM/Geoteknik (7)

4 k:\217\1718_utby 2_4\teknik\utredning\pm\pm docx/hl mall: normal.dotm mellan ca + och ca +39. Markytans lutning varierar mellan ca 1:6 och ca 1:8. Berg i dagen och fastmark finns inom området. 6.2 Geotekniska förhållanden De geotekniska förhållandena delas in i delområden enligt bilaga Område 1 Djupet till fast botten varierar enligt sonderingarna mellan ca 2 och ca 5 m. Berg i dagen förekommer i området.jordlagren utgörs av silt och torrskorpelera på berg. Jorden bedöms vara tjälfarlig och delvis lytbenägen Område 2 Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 5 och ca 12 m. Jordlagren bedöms vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: fast ytlager lera friktionsjord vilande på berg Det fasta ytlagret utgörs av siltig torrskorpelera samt fyllning av silt och lera tjockleken varierar mellan ca 3 och ca 4 m. Torrskorpan är tjällyftande. Lera finns ner till ca 12 m djup under markytan. De största lerdjupen finns inom östra delen av området. Lerdjupen varierar kraftigt inom området. Leran är siltig. Vattenkvoten och konflytgränsen har i huvudsak uppmätts till mellan ca 3 och 7 %. Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPTsonderingar och på laboratorium genom konförsök. Empiriska samband utgående från CRS försök finns redovisade. En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i bilaga 6. Den, med hänsyn till konflytgränsen, korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till ca 2 kpa. Sensitiviteten varierar i regel mellan ca 3 och ca 5. Leran bedöms vara mellan- till högsensitiv men inte kvick. För att undersöka lerans sättningsegenskaper har kompressionsförsök typ CRS utförts. I bilaga 6 redovisas lerans konsolideringsförhållanden i punkt 7 och 16. Leran bedöms vara svagt överkonsoliderad till normalkonsoliderad och klarar inte en belastningsökning utan att sättningar kan uppstå. Troligen kan ett sättningsförlopp pågå där fyllningar finns utlagda Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna har i regel trängt ned mellan ca,5 och ca 2 m och stoppat i den fast lagrade friktionsjorden. 6.3 Geohydrologiska förhållanden Portrycksnivån i leran har uppmätts i 2 punkter De uppmätta trycknivåerna redovisas i vår MUR. Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 4 (7) Utby 2:4 Projekterings- PM/Geoteknik

5 k:\217\1718_utby 2_4\teknik\utredning\pm\pm docx/hl mall: normal.dotm Trycknivån i leran varierar beroende på djupet. Variationen motsvarar en - trycksnivå ca 2 m under markytan för att på djupet öka till en -trycksnivå motsvarande ca 1 m under markytan. 7 Släntstabilitet 7.1 Allmänt Släntstabiliteten har beräknats i sektion A, E och F, se placering enligt bilaga 1. Stabilitetsberäkningarna har utförts med datorprogrammet Geosuite Stability. Beräkningarna har utförts med plana glidytor med odränerad (c) och kombinerad analys (komb). Beräkningarna är utförda med totalsäkerhetsanalys. Den utförda undersökningen bedöms motsvara detaljerad nivå enligt IEG R4:21. Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:21 framgår av Tabell 2. Tabell 2 Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:21 Utredningsnivå F c F komb Detaljerad utredning, nyexploatering För att välja erforderliga säkerhetsfaktorer har en värdering gjorts utifrån en sammanställning av gynnsamma och ogynnsamma förhållanden enligt tabell 4.1a-4.1i IEG Rapport 4:21. Sammanställningen redovisas i bilaga 3. Följande säkerhetsfaktorer har valts enligt Tabell 3. Tabell 3 Valda erforderliga säkerhetsfaktorer Detaljerad utredning, nyexploatering F c F komb Valda parametrar Skjuvhållfasthet Valda skjuvhållfastheter framgår av bilaga Portryck Med ledning av de uppmätta grundvatten- och portrycksnivåerna har en nollnivå ca 2 m under markytan och ökar mot djupet med ca 1,25 m.vp per meter. Diagram över vald portrycksprofil framgår i bilaga 7. En känslighetsanalys har utförts för det fall portrycket i friktionsjorden under leran ökar med 1 kpa. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Utby 2:4 Projekterings- PM/Geoteknik (7)

6 k:\217\1718_utby 2_4\teknik\utredning\pm\pm docx/hl mall: normal.dotm 7.3 Beräkningar befintliga förhållanden Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4. Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer, befintliga förhållanden Sektion\Analys F c F komb A, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck E, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck F, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck A, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck + 1 kpa E, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck + 1 kpa F, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck + 1 kpa A, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck + 1 kpa + belastning 4 kpa E, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck + 1 kpa + belastning 4 kpa F, Befintliga förhållanden, högsta uppmätta portryck + 1 kpa + belastning 7 kpa 3,19 2,73 2,32 2, 1,72 1,66 3,13 2,56 2,21 2,26 1,68 1,65 1,81 1,72 1,65 1,51 1,55 1,5 7.4 Resultat/slutsats Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande och den planerade bebyggelse bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. En planbestämmelse bör införas som begränsar belastning och schakt med hänsyn till stabiliteten. I bilaga 2 redovisas ett område där max belastning 7 respektive 4 kpa gäller samt att schakt ej utförs i nedre delen av slänten utan att släntstabiliteten kontrolleras. 8 Grundläggning Inom område 1 utgörs jordlagren av fasta jordar. Grundläggning bedöms kunna kan ske direkt på de ytliga jordlagren. Inom område 2 bedöms leran inte kunna tåla ytterligare belastning utan att sättningar uppstår. Inom denna del bör grundläggning antingen utföras som kompensationsgrundläggning eller som en pålad konstruktion. Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 6 (7) Utby 2:4 Projekterings- PM/Geoteknik

7 k:\217\1718_utby 2_4\teknik\utredning\pm\pm docx/hl mall: normal.dotm Någon detaljerad redovisning av grundläggningsförhållandena ges inte i denna PM. Förhållandena i jorddjup mm varierar kraftigt varvid detaljerade rekommendationer inte kan ges i detta skede 9 Infiltration Möjligheterna till att lokalt ta hand om dagvatten bedöms som dåliga då området i stora delar utgörs av lera. 1 Bergras och blocknedfall Inga bergspartier som utgör någon större höjdskillnad finns inte i området. Risk för bergras eller blocknedfall som kan påverka detaljplaneområdet bedöms inte föreligga. 11 Markradon Mätningarna visar på radonvärden mellan och 9 kbq/m3. Jordlagren kan klassas som lågradonmark och inga särskilda byggnadstekniska åtgärder bedöms erfordras. 12 Kompletterande undersökningar i samband med projektering och byggande Kompletterande geotekniska undersökningar kan erfordras i samband med detaljerad nivåsättning och placering av byggnader. Nivåsättning av gator och marknivåer kommer att påverka hur byggnaderna grundläggs. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Utby 2:4 Projekterings- PM/Geoteknik (7)

8 2:4 36:2 36:3 2:74 1:57 2:81 2:11 2:84 37:2 2:179 1:47 2:19 2:18 2:85 36:1 2:86 2:177 1:62 2:178 2:176 1:387 2:4 2:14 2:139 2:138 2:141 2:133 2:122 2:13 2:118 2:135 1:38 2:134 2:124 2:1 2:1 2: Bilaga 1 Uppdragsnr:

9 2:4 36:2 36:3 2:74 1:57 2:81 2:11 2:84 37:2 2:179 1:47 2:19 2:18 2:85 36:1 2:86 2:177 1:62 2:178 2:176 1:387 2:4 2:14 2:139 2:138 2:141 2:133 2:122 2:13 2:118 2:135 1:38 2:134 2:124 2:1 2:1 2: Bilaga 2 Uppdragsnr:

10 Utby 2:4 Bilaga 3:1 Gynnsamma förhållanden 1/ Vikt Ogynnsamma förhållanden 1/ Vikt Konsekvenser av skred Ingen risk för människoliv och skada Risk för människoliv eller stor ekonomisk skada 1 1 Begränsad utbredning av skred 1 Risk för bakåtgripande skred Ingen risk för omgivningspåverkan eller sekundär påverkan Risk för omgivningspåverkan eller sekundär påverkan Ej kvicklera 1 Kvicklereområde enligt kap (IEG 4:21) Släntens beständighet 1 1 Inga tecken på rörelser i slänten 1 Observerade rörelser i slänten, sprickbildning mm Ingen risk för ytvatten- och/eller 1 Risk för erosion/pågående ytvattenyterosion och/eller yterosion Intakt gräs-, busk-, eller 1 Vegetationsfria eller avverkade trädvegetation områden alt. Lutande och/eller nedfallna träd Tidigare förändringar i slänten Utlagda fungerande erosionsskydd Pågående erosion Utförda stabilitetsförbättrande Ingrepp som försämrat stabiliteten åtgärder Belastningsminskningar Belastningsökningar Gynnsam reglering av vattendrag Ogynnsam reglering av vattendrag Jordens egenskaper Friktionsjordar Kohesionsjordar Låg sensitivitet 1 Hög sensitivitet Liten spridning i bestämda Stor spridning i bestämda hållfasthetsegenskaper hållfasthetsegenskaper Homogen jord Skiktade jordar 1,9 Analys- och beräkningsarbetets tillförlitlighet Stort antal beräknade glidytor 1 Litet antal beräknade glidytor Känslighetsanalys utförd på valda parametrar Samtidigt valda ogynnsammaste extremvärden för last, portryck och vattenstånd. Ringa sannolikhet för att vald kombination inträffar samtidigt Utförd känslighetsanalys av svårtolkade förutsättningar ger endast ringa förändring på beräkningsresultatet Kritiska glidytan omfattar mycket stor jordvolym med ett stort antal hållfasthetsbestämningar och mindre glidytor har god beräkningsmässig säkerhet. Förhållandena är enkla med små variationer i yta, jordlagerföljd eller hållfasthet Ingen känslighetsanalys utförd på valda parametrar 1 Vald kombination för last, portryck och vattenstånd motsvarar normaltillståndet för slänten Utförd känslighetsanalys av svårtolkade förutsättningar ger betydelsefull förändring av beräkningsresultat 1 Kritiska glidytan omfattar mindre jordvolymer med ett fåtal hållfasthetsbestämningar. 1 Förhållandena är komplicerade med stora variationer yta, jordlagerföljd eller hållfasthet. 1,9 Uppdragsnr: 1718,

11 Utby 2:4 Bilaga 3:2 Glidytans läge i plan vald i farligaste 1 Glidytans läge i plan representerar delen ur stabilitetssynpunkt släntens genomsnittliga geometri 2-dimensionell analys (som regel 1 3-dimensionell analys (begränsad något på säkra sidan) erfarenhet för stora slänter) Fält- och laboratorieundersökningens innehåll och omfattning Tätt undersökt, dvs undersökningarna 1 Glest undersökt vilket kräver ger bra geotekniskt underlag av hela utredningsområdet antaganden som påverkar stabilitetsberäkningen CPT-sonderingar är utförda 1 Endast sonderingar typ Tr, Vim är utförda Stort antal undersökta prover i lab 1 Litet antal undersökta prover i lab Kompressionsförsök utförda 1 Kompressionsförsök saknas Direkta skjuvförsök är utförda Direkta skjuvförsök saknas 1,9 Triaxialförsök är utförda Triaxialförsök saknas 1,9 In situ-provning är utförda med vingförsök och/eller dilatometerförsök 1 Ingen eller ringa provning i fält Släntens geometri Välkänd geometri (bra grundkarta, 1 Glest avvägt och/eller lodat utförda avvägningar, lodningar, etc) Flack slänt 1 Brant slänt Lokala branta partier finns ej i slänten 1 Lokala branta slänter finns i slänten Grundvatten- och portrycksförhållanden Känslighetsanalys med avseende på grundvatten- och portrycksförhållandena utförd 1 Känslighetsanalys med avseende på grundvatten- och portrycksförhållandena ej utförd Långtidsobservationer finns Långtidsobservationer saknas 1,9 Begränsade förväntade trycksvariationer God kännedom om portrycksfördelning såväl med djupet som i slänten som helhelt Ytvattenförhållanden 1 Risk för stora tryckvariationer 1 Ringa kännedom om portrycksfördelningen i slänten Karakteristiska vattenstånd är kända Karakteristiska vattenstånd är okända Små vattenståndsvariationer Stora vattenståndsvariationer Långsam förändring i vattenstånd Hastiga förändringar i vattenstånd Väldränerat och dikat området Stor risk för lokala vattenansamlingar "Poäng" 23 6,5 Fördelning 78% 22% Uppdragsnr: 1718,

12 Utby 2:4 Bilaga 3:3 C+ f analys Intervall för säkerhetsfaktor 1,46 1,74 detaljerad utredning, bef. Bebygg Viktad säkerhetsfaktor 1,52 Intervall för säkerhetsfaktor 1,26 1,44 fördjupad utredning, bef. Bebygg Viktad säkerhetsfaktor 1,3 Intervall för säkerhetsfaktor detaljerad 1,46 1,74 utredning, nyexploatering Viktad säkerhetsfaktor 1,52 Intervall för säkerhetsfaktor fördjupad 1,36 1,54 utredning, nyexploatering Viktad säkerhetsfaktor 1,4 Kombinerad analys Intervall för säkerhetsfaktor 1,26 1,54 detaljerad utredning, bef. Bebygg Viktad säkerhetsfaktor 1,32 Intervall för säkerhetsfaktor 1,2 1,34 fördjupad utredning, bef. Bebygg Viktad säkerhetsfaktor 1,23 Intervall för säkerhetsfaktor 1,36 1,54 detaljerad utredning, nyexploatering Viktad säkerhetsfaktor 1,4 Intervall för säkerhetsfaktor 1,26 1,44 fördjupad utredning, Viktad säkerhetsfaktor 1,3 Uppdragsnr: 1718,

13 Bilaga 4:1 Bohusgeo Uppdrag

14 Bilaga 4:2 Bohusgeo Uppdrag

15 Bilaga 4:3 Bohusgeo Uppdrag

16 Bilaga 4:4 Bohusgeo Uppdrag

17 Bilaga 4:5 Bohusgeo Uppdrag

18 Bilaga 4:6 Bohusgeo Uppdrag

19 Bilaga 4:7 Bohusgeo Uppdrag

20 Bilaga 4:8 Bohusgeo Uppdrag

21 Bilaga 4:9 Bohusgeo Uppdrag

22 o 5 Uppdragsnr: : [m] 21 februari, 217 Bilaga 5

23 k:\217\1718_utby 2_4\teknik\utredning\pm\bilaga6_sammaställning.docx Bilaga 6:1 Utby 2:4 16, My=. Uppdragsnummer: 1718 Porvattnets densitet är 1. t/m3 Portryck mätta mellan och , mättillfällen Empiri: SGI, Information 3, direkt skjuvning kpa 5 u=27 M L=598 M L=693 M L=348 M L=537 1 M L=1356 u=9 15 Bohusgeo AB, Henr ik Lundstr öm K:\217\178_Ödebor g kr af tver k\t ekni k\utr edni ng\par ametr ar \16kons.Di a :3:6 Djup (m) Figur 1. Konsolideringsförhållanden i punkt 16. Utby 2:4 7, My=. Uppdragsnummer: 1718 Porvattnets densitet är 1. t/m3 Portryck mätta mellan och , mättillfällen kpa 5 u=35 M L=15 1 Bohusgeo AB, Henr i k Lundstr öm Inget Fi l namn val t :: Djup (m) Figur 2. Konsolideringsförhållanden i punkt 7. Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Utby 2:

24 k:\217\1718_utby 2_4\teknik\utredning\pm\bilaga6_sammaställning.docx Bilaga 6:2 Utby Korrigerat för WL Ej korrigerat för OCR Utvärderat av Henrik Lundström kpa Korrigerande Korrigerande Konflytgräns OCR VB :1 7 EJ Korr. VB :5 7 EJ Korr. VB :7 7 EJ Korr. KV :7 7 EJ Korr. VB :1 7 EJ Korr. VB :14 16 EJ Korr. VB :16 16 EJ Korr. KV :16 16 EJ Korr. CPT:7 CPT:1 CPT:14 CPT:16 Enl. Conrad Enl. Conrad Enl. Conrad Enl. Conrad EMP:7 EJ Korr. EJ Korr. EMP:16 EJ Korr. EJ Korr Nivå Bohusgeo AB K:\217\1718_Utby 2_4\T ekni k\utr edni ng\par ametr ar \skj uval l a.t au ::51 Figur 2. Sammanställning av skjuvhållfastheter samt vald hållfasthet Uppdrag Uppdr.nr Datum Rev.datum Utby 2:

25 Nivå Bilaga 7 Uppmätta portryck 16 Portryck [kpa] +35, , +,9 Max Min Hydrostatiskt Prognos Dimensionerande +27, +25, ,6 +2, ,4 +15, +1, K:\217\1718_Utby 2_4\Teknik\Fält\GW\Mätning\Pkt 16.xlsx

Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning

Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning Bilaga G.1 (5) Gynnsamma/Ogynnsamma faktorer vid tillståndsbedömning Förutsättningar (enligt IEG rapport 4:21) I samband med utförandet av tillståndsbedömningen (stabilitetsutredningen) ska en noggrann

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Mats Falck Uppdragsnr. 15126 Datum 2016-01-05 Revision

Läs mer

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Uddevalla Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16072 Datum 2016-07-01 Revision Bohusgeo AB Tel.

Läs mer

Fjällbacka 176:124. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Uppdragsnr.

Fjällbacka 176:124. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Tanums kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16190 Datum 2017-03-27 Revision 2017-06-19,

Läs mer

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Hövik 3:23 Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: David Palmquist Henrik Lundström Uppdragsnr. 15061 Datum

Läs mer

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Vrångsälven Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Tobias Thorén Uppdragsnr. 14137 Datum 2014-12-11

Läs mer

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl.

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. BOHUSGEO AB Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg

Läs mer

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb. Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-10-21 Arb.nr: U10064-4 Uddevalla 2011-10-21 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Beställare: Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking.

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking. BOHUSGEO AB Kartåsen Lidens Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Bengt Leking Granskning: Uppdrag: 16105 Datum: 2016-09-05 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan 26

Läs mer

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb.

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb. Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM 2011-11-09 Arb.nr: U11086 Uddevalla 2011-11-09 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig

Läs mer

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr.

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Frida Lundin Daniel Lindberg Uppdragsnr. 18093 Datum 2018-11-09

Läs mer

Södra hamnen. Projekterings-PM/Geoteknik. Skärhamn, Tjörns kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Södra hamnen. Projekterings-PM/Geoteknik. Skärhamn, Tjörns kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Södra hamnen Skärhamn, Tjörns kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén Uppdragsnr. 0 Datum 0-0-

Läs mer

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Foss 12:8 Rikets Sal Munkedal Detaljplan och grundläggning PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 005 Datum -03-16

Läs mer

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Träleberg 1:138 Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Tobias Thorén Uppdragsnr. 16189 Datum 217-9-12 Revision

Läs mer

Projekterings-PM/Geoteknik

Projekterings-PM/Geoteknik BOHUSGEO AB Hogdal 2:22, Dyne 1:1 Lilla Hogdal, Strömstads Kommun. Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr.

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad 2016-01-05 Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström

Läs mer

Gravarne 3:1 och 3:6. Projekterings-PM/Geoteknik. Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Gravarne 3:1 och 3:6. Projekterings-PM/Geoteknik. Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén Uppdragsnr. 15096 Datum 2015-08-05 Revision 2015-11-06,

Läs mer

Södra hamnen. Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM Skärhamn, Tjörns kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Södra hamnen. Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM Skärhamn, Tjörns kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Södra hamnen Skärhamn, Tjörns kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik nr Ersätter helt PM 01-01- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén

Läs mer

Nol 2:288. Projekterings-PM/Geoteknik. Nol, Ale kommun Planerad förskola BOHUSGEO AB. Handläggare: Henrik Lundström. Granskning: Tobias Thorén

Nol 2:288. Projekterings-PM/Geoteknik. Nol, Ale kommun Planerad förskola BOHUSGEO AB. Handläggare: Henrik Lundström. Granskning: Tobias Thorén BOHUSGEO AB Nol 2:288 Nol, Ale kommun Planerad förskola Projekterings- Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén Uppdragsnr. 15031 Datum 2015-05-26 Rev. Bohusgeo AB Tel. vxl Webb Orgnr Bastiongatan

Läs mer

Lerum 20:10, Lerum 20:4, Dergården 1:58

Lerum 20:10, Lerum 20:4, Dergården 1:58 BOHUSGEO AB Lerum 20:10, Lerum 20:4, Dergården 1:58 Lerum Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Foto: Parkering, Resecentrum västra delen Uppdragsansvarig: Tobias Thorén Handläggare: Granskning: Bengt

Läs mer

Lerum 20:4, Resecentrum. Projekterings-PM/Geoteknik. Lerum Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Tobias Thorén. Handläggare: Henrik Lundström

Lerum 20:4, Resecentrum. Projekterings-PM/Geoteknik. Lerum Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Tobias Thorén. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Lerum 20:4, Resecentrum Lerum Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Tobias Thorén Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Bengt Leking Uppdragsnr. U11071-3 Datum Revision

Läs mer

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. Strömstad kommun Detaljplan PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 15043 Datum

Läs mer

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb.

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb. Tel. 0522-946 50 Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2007-06-12 ersätter PM 2006-06-12 Arb.nr U06030 Uddevalla 2007-06-12 Bohusgeo AB Bengt Leking

Läs mer

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Del av Ertseröd 1:3 Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13115 Datum 2013-10-14

Läs mer

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM Tel. 0522-946 50 Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-18 ersätter PM 2009-10-16 och PM 2010-05-25 Arb.nr U06030-1 Uddevalla 2012-10-18 Bohusgeo

Läs mer

Slätten 1:34. Projekterings)PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck.

Slätten 1:34. Projekterings)PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. BOHUSGEO AB Slätten 1:34 Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus K:\2012\U12085_Slätten 1 34\Teknik\Utredning\Pm\Projekterings PM_Slätten1 34 2012 10 22.docx Projekterings) Uppdragsansvarig: Mats Falck

Läs mer

Säm 2:1. Projekterings-PM/Geoteknik. Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Säm 2:1. Projekterings-PM/Geoteknik. Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Säm 2:1 Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt king U1582 Datum 216-1-22

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Mariesjö. Projekterings-PM/Geoteknik. Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg

Mariesjö. Projekterings-PM/Geoteknik. Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Mariesjö Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr. 18065 Datum

Läs mer

Tanums Åseröd 1:30, 1:15 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking.

Tanums Åseröd 1:30, 1:15 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. BOHUSGEO AB Tanums Åseröd 1:3, 1:15 m.fl. Tanums kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 1 Datum 1-1-1

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) SVANÅ BRUK & SÄTERI AB UPPDRAGSNUMMER 1000685-500 SVANÅ, GEOTEKNIK SWECO CIVIL AB MAX ÅRBRINK Sweco Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 2 Underlag 2 3 Objektsbeskrivning 2 4 Utförda undersökningar 3 5 Geotekniska

Läs mer

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Uddevalla 2011-11-03 Bohusgeo AB Tobias Thorén Uppdragsansvarig tobias@bohusgeo.se

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Lilla Sältan Uddevalla Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg

Läs mer

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum:

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum: Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad PM Geoteknik Datum:2009-06-26 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Uppdragsbeskrivning...3 3. Underlag...3 4 Mark, vegetation och topografi...3 5 Geotekniska förhållanden...3

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Kungbäck 1:38 m.fl. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13042

Läs mer

Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr 16097

Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr 16097 Tel. 0522-946 50 Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2016-10-24 Arb.nr 16097 Uddevalla 2016-10-24 Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson Ansvarig

Läs mer

Stabilitetsanalyser Föreskrift

Stabilitetsanalyser Föreskrift Föreskrift Utgivare Antal sidor Bilagor CB 13 Handläggare Giltig från BBG, Anna Andrén, 0243-44 56 43 2002-11-01 Sändlista Alla CU Stabilitetsanalyser Föreskrift BANVERKET STABILITETSANALYSER FÖRESKRIFT

Läs mer

Selen. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Selen. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGEO AB Lidköping Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16174 Datum: 2017-06-13 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan

Läs mer

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031 Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM 2011-06-15 Arb.nr: U10031 Uddevalla 2011-06-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Skatan. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Skatan. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGEO AB Skatan Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16175 Datum: 2017-09-08 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan

Läs mer

Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Kungsbacka kommun Geoteknisk utredning

Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Kungsbacka kommun Geoteknisk utredning Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Detaljplan del av Duvehed, Fjärås Beställare: KUNGSBACKA KOMMUN 43481 KUNGSBACKA Beställarens representant: Rolf Enskog/Inger Gennerud Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve,

Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve, TEKNISK PM GEOTEKNIK 1 (9) Handläggare Roger Oscarsson Tel +46(0)10 505 47 73 roger.oscarsson@afconsult.com Datum 2011-11-01 Rev 2012-05-11 Er referens Jan Nyblom Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve,

Läs mer

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning PM Skanska Sverige AB 2012-02-07 Vår referens/nr 136931.050 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1

Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1 Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1 Göteborg 2007-05-04 Rev. 1, 2007-05-29 Jonas Karlsson Tyréns AB Detaljerad stabilitetsutredning 2 (10) Innehållsförteckning 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD BYGGNATION...

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 Varbergs Kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 Ändrad detaljplan Geoteknisk PM 2014-11-28 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

Detaljplan Tyfter 1:19, Diseröd Kungälvs kommun Geoteknisk utredning för detaljplan

Detaljplan Tyfter 1:19, Diseröd Kungälvs kommun Geoteknisk utredning för detaljplan Beställare: 442 81 Kungälv Beställarens representant: Lena Hasselgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide Eckel Edina Smlatic Uppdragsnr: 103 02

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Kåhög 2:36 m.fl. detaljplan för förskola Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 2305 727 GÖTEBORG SWECO CIVIL AB GÖTEBORG GEOTEKNIK Sweco

Läs mer

Strömstad kommun. Detaljplan för del av Strömstad 4:16 Geoteknisk utredning för detaljplan

Strömstad kommun. Detaljplan för del av Strömstad 4:16 Geoteknisk utredning för detaljplan Strömstad kommun. Detaljplan för del av Strömstad 4:16 Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-02-10 Strömstad kommun. Detaljplan för del av Strömstad 4:16 Geoteknisk utredning för detaljplan 2015-02-10

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun. PMGeo

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun. PMGeo Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun Teknisk PM Geoteknik Datum: Uppdrag EQC: 4014064 Handläggare: Axel Josefsson/Johanna Gustavsson Granskare: Axel Josefson Hvitfeldtsgatan 15, 411 20 Göteborg

Läs mer

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik Tel. -96 Grebbestad 9:1, :6, :1 mfl Tanums kommun Detaljplan - Planerade bostäder Geoteknik Utvärderingar, bedömningar och rekommendationer PM -6- Arb.nr U9 Uddevalla -6- Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson

Läs mer

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Södergården, Näsby 4:311 mfl. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane Planerad anläggning av flerbostadshus AB Abacus Bostad Tyresö kommun Uppdragsnummer: 10220819 Upprättad av: Maykel Birhane Granskad av: Joakim Alström Uppdragsnr: 10220819 Daterad: 2016-01-29 Reviderad:

Läs mer

Del av Ertseröd 1:3. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Del av Ertseröd 1:3. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Del av Ertseröd 1:3 Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Tyresö kommun MÅSVÄGEN, TYRESÖ Geoteknisk stabilitetsutredning Stockholm 2007-10-08 SWECO VBB AB Stockholm, Geoteknik Per Engström Uppdragsnummer 211156 ra02s 2005-11-11 SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Ulricehamns kommun. BOGESUND 1:40 M.FL., HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg

Ulricehamns kommun. BOGESUND 1:40 M.FL., HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg 32 Ulricehamns kommun, HANDELSTRÄDGÅRDEN Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan, Göteborg ELU Konsult AB Avd. Geoteknik, Göteborg Handläggare: Therese Hedman Granskare: Fredrik Olsson : : idering:

Läs mer

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10218835 1 (6) Nya Kungälvs sjukhus Proj.nr: 10169 Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19 Innehållsförteckning Uppdrag... 2

Läs mer

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare PM Villastad AB Odinslundsgatan 11 412 66 Göteborg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Jimmy He Uppdragsnr: 103 21 85 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Detaljplan Björnmossevägen Södra, Kälvesta, Stockholms Kommun Projekt nr: 18 13 80 2018-12-19 Geoteknisk PM Detaljplan Detaljplan Björnmossevägen Södra, Kälvesta, Stockholms Kommun

Läs mer

Erstorp 2:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Erstorp 2:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGO AB rstorp 2:1 m.fl. Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16063 Datum: 2016-09-20 Revision: Bohusgeo AB

Läs mer

Bro över Stora ån, Kobbegården 153:2

Bro över Stora ån, Kobbegården 153:2 Göteborg SWECO VBB Uppdragsnummer 2300 485-400 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Teknisk beskrivning bro geoteknik (TBb/geo) INNEHÅLL

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare Beställares

Läs mer

Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Geoteknisk utredning för detaljplan

Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Geoteknisk utredning för detaljplan Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Jonas Alborn Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane. Granskad av: Joakim Alström

PM Geoteknik. Planerad anläggning av flerbostadshus. Tyresö kommun. Upprättad av: Maykel Birhane. Granskad av: Joakim Alström Planerad anläggning av flerbostadshus BoCenter Byggtjänst AB Södergården, Näsby 4:394-396 Tyresö kommun Uppdragsnummer: 10220758 Upprättad av: Maykel Birhane Granskad av: Joakim Alström Uppdragsnr: 10220758

Läs mer

Rörtången. Utökad undersökning, Geoteknik

Rörtången. Utökad undersökning, Geoteknik Rörtången Utökad undersökning, Geoteknik Beställare: Kungälvs kommun Uppdragsnummer: 206319 Göteborg 2004-06-04 Handläggare: Birgitta Pettersson Tyréns AB UTÖKAD UNDERSÖKNING, GEOTEKNIK 2 (10) Birgitta

Läs mer

Kungsbacka, Aranäs sporthall, Detaljplan

Kungsbacka, Aranäs sporthall, Detaljplan Kungsbacka kommun Kungsbacka, Aranäs sporthall, Detaljplan Uppdragsnr: 106 04 63 Version: 1.1 1 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Kungsbacka kommun Ida

Läs mer

Kungsbacka kommun Åsa centrum Översiktlig geoteknisk undersökning för planprogram

Kungsbacka kommun Åsa centrum Översiktlig geoteknisk undersökning för planprogram Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Planavdelningen 434 81 Kungsbacka Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Jimmy He Uppdragsnr: 103 27 77 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Prästängen Strömstads kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström

Läs mer

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-102 Datum: 2012-07-03 INFÖR TILLÄGG TILL STADSPLAN ÖNNERED 97:5 m fl Rev: Datum: GÖTEBORGS STAD TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas Östergren

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Hovenäset, Sotenäs Kommun. Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr: 15065

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl.

Hamburgsund 3:220 m.fl. Hamburgsund 3:220 m.fl. Projekterings PM Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark Göteborg AB Uppdragsnummer: 4017-1201 Uppdragsansvarig: Jimmy

Läs mer

Bedömning av grundläggningsförhållanden vid Ålsätters fritidshusområde

Bedömning av grundläggningsförhållanden vid Ålsätters fritidshusområde Bedömning av grundläggningsförhållanden vid Ålsätters fritidshusområde Vingåkers kommun PM Geoteknik Göteborg 2015-03-11 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig: Handläggare: Granskad

Läs mer

Heljeröd 1:15. Projekterings-PM/Geoteknik. Långsjö, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. Handläggare: Daniel Lindberg

Heljeröd 1:15. Projekterings-PM/Geoteknik. Långsjö, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Heljeröd : Långsjö, Tanums kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. Datum -- Revision Bohusgeo

Läs mer

Göteborgs Stad / Wallenstam AB Heden 24:12-14 Geoteknisk utredning för detaljplan

Göteborgs Stad / Wallenstam AB Heden 24:12-14 Geoteknisk utredning för detaljplan Göteborgs Stad / Wallenstam AB Göteborgs Stad / Wallenstam AB Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Wallenstam AB (publ) Kungsportsavenyen 2 401 84 Göteborg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

Stora Sköndal Konsekvensbeskrivning Geoteknik

Stora Sköndal Konsekvensbeskrivning Geoteknik Handläggare Mikael Johansson Tel 010-505 04 42 Mobil 072-219 15 48 E-post mikael.a.johansson@afconsult.com Datum 2016-12-05 Rev 2019-03-12 Projekt-ID 719324 Kund Stiftelsen Stora Sköndal Stora Sköndal

Läs mer

Trafikplats Knäm. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig Henrik Lundström

Trafikplats Knäm. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig Henrik Lundström BOHUSGEO AB Trafikplats Knäm Tanums kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsansvarig Henrik Lundström Granskning Uppdragsnr Daniel Lindberg U13006 Datum 2013-02-22

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2/4 Innehållsförteckning sida 1. Objekt och ändamål 3 2. Underlag för Släntstabilitet PM Geoteknik 3 3. Geotekniska förhållanden 3 4. Geohydrologiska förhållanden 3 5. Säkerhetsfaktor 3 6. Befintlig bebyggelse

Läs mer

Linköpings Kommun. Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors. Översiktlig geoteknisk undersökning.

Linköpings Kommun. Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors. Översiktlig geoteknisk undersökning. 1 Linköpings Kommun Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors Översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2006-08 22 D nr 1161 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg; 2010-01-05 10:46 Göteborg Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg Uppdragsnummer 2305 389 Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

BORÅS STAD. Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK Rev A Rev B

BORÅS STAD. Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK Rev A Rev B BORÅS STAD Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK 2014-09-26 Rev A 2014-10-03 Rev B ÅF-Infrastructure AB Grafiska Vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00.

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

Alingsås kommun Bostäder vid Skårsvägen 117 mfl, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden

Alingsås kommun Bostäder vid Skårsvägen 117 mfl, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Alingsås kommun Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Alingsås kommun Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Alingsås kommun Plan- och byggkontoret 441 81 Alingsås Norconsult

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51

Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Norrtälje kommun Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Stockholm 2012-09-14 Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Datum 2012-09-14 Uppdragsnummer 61250935783 Andreas Åberg Filip Kumlin Mats Oscarsson

Läs mer

Halmstads kommun Del av Vallås 1:1 och Vallonen 2, Halmstad

Halmstads kommun Del av Vallås 1:1 och Vallonen 2, Halmstad Halmstads kommun Del av PM Geoteknik Planeringsunderlag Uppdragsnummer 4139-1801 Titel PM Geoteknik Dokumentbeteckning PM-001 Dokumentdatum 2018-04-20 Rev datum Revidering Handläggare Johan Bengtsson (JAi)

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Hövik 3:23 Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: David

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 reviderad 2016-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning:

Läs mer

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL PM Geoteknik Göteborg 2015-12-11 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Detaljplan Hallsås 4:1 m fl STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

PM GEOTEKNIK. DP Brandberget, Haninge HANINGE KOMMUN SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER

PM GEOTEKNIK. DP Brandberget, Haninge HANINGE KOMMUN SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK UPPDRAGSNUMMER HANINGE KOMMUN DP Brandberget, Haninge UPPDRAGSNUMMER 2180985 2016-11-18 SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: TOMMY OLAUSSON GRANSKARE: PÄR AXELSSON 1 (7) Sweco Repslagaregatan 4 581 04 LINKÖPING

Läs mer

ENTRÉ YTTERBY PM GEOTEKNIK

ENTRÉ YTTERBY PM GEOTEKNIK ENTRÉ YTTERBY PM GEOTEKNIK ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46, www.afconsult.com, Org nr 618-23 16142 Entré Ytterby PM Rev B 21732.docx

Läs mer

Geoteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB

Geoteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB Grap Geoteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB Projekterings PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg Kristofer Husbjörk Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Uppdragsnr: Grap nr: : Antal

Läs mer

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV 2015-11-03 Uppdrag: 262825, Detaljplan för Lycke-Ryd 2:6 m.fl gällande Geoteknik och bergteknik Titel på rapport: PM Geoteknik, detaljplan Status: Slutrapport

Läs mer

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun.

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun. Projektnummer: Dokumentbeteckning: 9531 Utlåtande-1 : : F Forslund 9-11-3 Revidering: 11-- Handläggare: Charlotte Andersson Granskare: Jonas Axelsson Tanums kommun Utlåtande kring stabilitetsförhållandet

Läs mer

Kobbegården 151:2 PM GEOTEKNIK

Kobbegården 151:2 PM GEOTEKNIK Kobbegården 151:2 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, Org nr 556185-2103 Kompletterande PM geoteknik

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN DETALJPLAN STOCKEVIK

TJÖRNS KOMMUN DETALJPLAN STOCKEVIK TJÖRNS KOMMUN DETALJPLAN STOCKEVIK Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik PLANERINGSUNDERLAG Göteborg 2014-10-10 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Detaljplan Stockevik Uppdragsansvarig:

Läs mer