Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg."

Transkript

1 BOHUSGEO AB Kungbäck 1:38 m.fl. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13042 Datum Revision Bohusgeo AB Tel. vl Webb Orgnr Bastiongatan Uddevalla

2 k:\2013\u13042_kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\pm kungbäck 1_38 m.fl..doc/dl mall: proj-pm_ dot Innehåll 1 Uppdrag Syfte Underlag Styrande dokument Befintlig och planerad byggnation Befintliga förhållanden Mark, vegetation och topografi Geotekniska förhållanden Geohydrologiska förhållanden Släntstabilitet Allmänt Valda parametrar Beräkningar Resultat/slutsats Grundläggning Bruksgränstillstånd (sättningar) Schaktning Bergras och blocknedfall... 8 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Befintlig och planerad bebyggelse Undersökningspunkter Släntstabilitetsberäkningar Översiktlig bedömning av lämplig grundläggning Berg och block CPT-sondering Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 2 (8) Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings- PM/Geoteknik U

3 k:\2013\u13042_kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\pm kungbäck 1_38 m.fl..doc/dl mall: proj-pm_ dot 1 Uppdrag På uppdrag av Källviken i Strömstad AB har vi utfört en geoteknisk undersökning och utredning för en detaljplan inom fastigheterna Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik, Strömstads kommun. 2 Syfte Undersökningen syftar till att utgöra underlag för redovisning av släntstabiliteten samt att översiktligt bedöma lämplig grundläggningsmetod. 3 Underlag Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten finns redovisade i en MUR, en försöksrapport/fält och i en försöksrapport/lab (arb.nr U13042). Fält- och laboratorieundersökningar för VA-ledning utförda av Vectura Consulting AB och redovisade (uppdragsnr: ). Planprogram Detaljplan för Kungbäck 1:38 m.fl upprättat av Sjölén & Hansson Arkitekter AB, daterat Styrande dokument Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument förtecknade i Tabell 1. Tabell 1 Styrdokument Typ av utredning Styrande dokument Alla utredningar Släntstabilitet SS-EN IEG Rapport 2:2008, rev 2 IEG Rapport 4:2008 Skredkommissionens rapport 3:95 IEG Rapport 4:2010 TKGeo Slänter och bankar IEG Rapport 6:2008 Plattor IEG Rapport 7: Befintlig och planerad byggnation Inom området finns ett 20-tal enbostadshus, ett mindre antal sjöbodar samt en verksamhetslokal. Planerad byggnation innefattar ett 30-tal villor inom detaljplaneområdet. Se bilaga 1. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings- PM/Geoteknik U (8)

4 k:\2013\u13042_kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\pm kungbäck 1_38 m.fl..doc/dl mall: proj-pm_ dot 6 Befintliga förhållanden 6.1 Mark, vegetation och topografi Det undersökta området är ca m och utgörs av ett strandnära område med viss bebyggelse och gator mm beläget i en dalsänka som i norr, öster och väster avgränsas av fastmarkpartier/bergspartier och i söder av en havsvik, se bilaga 2. Markytans nivå varierar mellan ca +2 i längst i söder och ca + 25 i den norra delen av detaljplaneområdet. Markytans lutning är flack och varierar i huvudsak mellan ca 1:10 och ca 1:20. Invid fastmarkpartierna förekommer brantare lutningar. Ställvis inom den norra delen av detaljplaneområdet påträffas berg i dagen. Havsviken bedöms utifrån sjökort vara relativt långgrund med djup på ca 1 m ut till ca m från strandlinjen. 6.2 Geotekniska förhållanden Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 13.5 och ca 3 m. Jordlagren bedöms under det ca 0.3 m tjocka vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: fast ytlager lera friktionsjord vilande på berg Det fasta ytlagret utgörs av silt och Sand och tjockleken varierar i huvudsak mellan ca 1 och ca 2 m. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 10 och ca 20 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen. Lera finns till mellan 0 och ca 12 m djup under markytan Mäktigheten är störst inom den södra delen och minst i den norra delen där lera saknas i de undersökningspunkter som är belägna allra längst norr ut. Leran är i regel siltig och delvis även sandig. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 40 och 45 %. Konflytgränsen har uppmätts till mellan ca 30 och drygt 40 %. Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och en CPTsondering. En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Figur 1. Det syns en viss skillnad mellan de strandnära vingförsöken där skjuvhållfastheten är i storleksordningen 14 kpa med en ökning med ca 1.7 kpa/m mot djupet och de vingförsök som utförts i den norra delen där skjuvhållfastheten är i storleksordningen 17 kpa med en ökning av ca 1.1 kpa/m mot djupet. Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. 6.3 Geohydrologiska förhållanden Grundvatten- och portrycksnivån i leran respektive i friktionsjorden under leran har uppmätts i 1 punkt under perioden april juni 2013 med logger som mäter var 4:e timma. De uppmätta trycknivåerna redovisas i vår rapport. Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 4 (8) Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings- PM/Geoteknik U

5 k:\2013\u13042_kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\pm kungbäck 1_38 m.fl..doc/dl mall: proj-pm_ dot Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms vara belägen ca m under markytan. Grundvattennivån vid underkant lera har uppmätts till ca +15. Detta innebär en portrycksnivå ca 1m över befintlig markytenivå vid underkant lera. 7 Släntstabilitet 7.1 Allmänt Släntstabiliteten har beräknats i 1 sektion, se placering i bilaga 3. Vid stabilitetsberäkningarna har programmet GeoStudio 2007 (Version7.21) GEO-SLOPE använts. Beräkningar har utförts med cirkulärcylindriska och sammansatta glidytor med c+ analys 1 och kombinerad analys. Den utförda undersökningen bedöms motsvara detaljerad nivå enligt Skredkommissionens anvisningar (Rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010). De beräknade säkerhetsfaktorerna bör därvid vara F c och F komb Med c+ analys avses att beräkningarna utförs med odränerade parametrar i kohesionsjord (c) och dränerade i friktionsjord ( ). Analysen är beräkningsmässigt jämförbar med c- analys. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings- PM/Geoteknik U (8)

6 k:\2013\u13042_kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\pm kungbäck 1_38 m.fl..doc/dl mall: proj-pm_ dot 7.2 Valda parametrar Skjuvhållfasthet Valda skjuvhållfastheter framgår av figur 1. Konflytgränsen är låg och ingen korrigering (höjning) av skjuvhållfastheten har gjorts. Kungbäck 1:38 m.fl. U13042 Korrigerade värden Utvärderat av kpa VB :A 43% VB :B 43% VB :V1_1 43% VB :V4_2 43% CPT:CPT punkt C Korrigerande Konflytgräns Enl.Conrad 5 Vald skjuvhållfasthet Lera 2 (inom den norra delen av detaljplaneområdet) 0-5 Vald skjuvhållfasthet Lera 1 (Inom den södra/strandnära delen av detaljplaneområdet) -10 Nivå Bohusgeo AB K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.f l \Teknik\Utr edning\pm\tau-sammanställning.tau :31:10 Figur 1: Skjuvhållfasthet Portryck Vid beräkningarna dels uppmätta värden (ca 1 m över markytan vid underkant lera) samt ett portryck ca 1 m högre vid underkant lera än de uppmätta värdena använts (ca 2 m över markytan vid underkant lera) Laster Vid beräkningarna har en last av 15 kpa lagts på markytan. Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 6 (8) Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings- PM/Geoteknik U

7 k:\2013\u13042_kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\pm kungbäck 1_38 m.fl..doc/dl mall: proj-pm_ dot 7.3 Beräkningar Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 2. Tabell 2. Beräknade säkerhetsfaktorer, befintliga förhållanden Sektion\Analys F c F komb Sektion A uppmätta portryck (1m över my) Sektion A höjt portryck (2m över my) Resultat/slutsats Släntstabiliteten har beräknats utifrån befintlig geometri och med en last på 15 kpa lagd på markytan. Beräkningarna visar att släntstabiliteten är tillfredsställande för både uppmätta och förhöjda portryck. Glidytorna med lägst säkerhetsfaktor är belägna lokalt invid strandlinjen och den planerade bebyggelse bedöms endast ha marginell på dessa och den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. Se beräkningssektioner i bilaga 3. 8 Grundläggning 8.1 Bruksgränstillstånd (sättningar) Området är långsträckt i nord-sydlig riktning och både lermäktighet och skjuvhållfastheter varierar inom området. Inom den södra delen av planområdet är lermäktigheten störst och vingförsök indikerar att leran sannolikt är normalkonsoliderad och leran bedöms där för inte kunna belastas utan att långtidssättningar uppkommer ( område 1 i bilaga 4). Planerade byggnader bedöms därför behöva antingen grundläggas med spetsbärande pålar eller kompenserad grundläggning genom att använda lättfyllning. Alternativt kan byggnader grundläggas med källare. Fyllnadsmassor för att nå önskad grundläggningsnivå (lägsta nivå för färdigt golv, ca +3.5) bör också lastkompenseras. Längst upp inom den norra/nordöstra delen av området utgörs jordlagren av fastmark ( område 2 i bilaga 4) och grundläggning för enbostadshus med platta på mark bedöms kunna utföras. Inom området mellan det södra och norra området finns ett område där det kan finnas förutsättningar för en ytlig grundläggning med platta på mark men jordlagerförhållandena varierar och om ytlig grundläggning kan utföras eller om pålning och/eller kompenserad grundläggning erfordras får bestämmas från fall till fall när byggnadernas utformning och definitiva läge föreligger. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings- PM/Geoteknik U (8)

8 k:\2013\u13042_kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\pm kungbäck 1_38 m.fl..doc/dl mall: proj-pm_ dot 9 Schaktning Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett ma schaktdjup av 2 m. Vid schakt under grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid riklig vattentillrinning kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras. Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden delvis är mycket flytbenägen. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas. 10 Bergras och blocknedfall Bohusgeo AB har genom platsbesök gjort en översiktlig bedömning av risken för bergras och blocknedfall. Bergspartiet öster om detaljplaneområdet utgörs av rundade granitklippor och lutningen är överlag flack vilket medför att vi bedömer att ingen risk för blocknedfall föreligger (se bild 1 3 bilaga 5). Bergspartiet väster om detaljplaneområdet utgörs även det av rundade granitklippor men med brantare lutning. Vi bedömer att risk för blocknedfall inte föreligger längs den största delen av bergspartiet väster om planeområdet (se bild 4 6, bilaga 5) men i syd/sydväst finns ett område där eventuell risk för blocknedfall föreligger och vi bedömer att någon bergtekniskt sakkunnig bör bedöma huruvida åtgärd (fastbultning eller liknande) erfordras eller ej (se bild 7 och 8, bilaga 5). Kompletterande undersökningar i samband med projektering och byggande I samband med eploateringen bör markradonmätningar utföras, speciellt om friktionsjord finns i schaktbotten eller om kontakt med berg erhålles. Eventuell förekomst av föroreningar inom utfyllda partier bör undersökas. Bergteknisk sakkunnig bör bedöma statusen på berget inom områdena som är redovisade på bild 7 och 8 i bilaga 5. Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 8 (8) Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings- PM/Geoteknik U

9 Bilaga 1 Befintlig bebyggelse i området. Illustrationskarta från planprogrammet med planområdesgräns samt möjlig framtida bebyggelse Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik StrömstadKommun, Detaljplan DL; K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\bilaga 1 Kungbäck.doc Arb.nr: U13042 Datum:

10

11

12 Bilaga 3 Sektion A - Kungbäck 1:38 m.fl. c+ø-analys Uppmätt GW (~1 m över m.y. vid underkant lera) Antagen ytlast: 15 kpa B V4_2 C D A 15 kpa Name: Fast ytlager (sand) Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 34 Phi-B: 0 Name: Lera 1 Model: S=f(depth) Unit Weight: 16.5 kn/m³ C-Top of Layer: 14 kpa C-Rate of Change: 1.7 kpa/m Limiting C: 0 kpa Name: Lera 2 Model: S=f(depth) Unit Weight: 16.5 kn/m³ C-Top of Layer: 16.5 kpa C-Rate of Change: 1.1 kpa/m Limiting C: 0 kpa Name: Friktionsjord Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 35 Phi-B: 0 Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik StrömstadKommun, Detaljplan DL; K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\bilaga 3 beräkningssektion.doc Arb.nr: U13042 Datum:

13 Bilaga 3 Sektion A - Kungbäck 1:38 m.fl. c+ø-analys GW (~2 m över m.y. vid underkant lera) Antagen ytlast: 15 kpa B V4_2 C D A 15 kpa Fast ytlager (sand) Lera Lera 1 Friktionsjord Name: Fast ytlager (sand) Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 34 Phi-B: 0 Name: Lera 1 Model: S=f(depth) Unit Weight: 16.5 kn/m³ C-Top of Layer: 14 kpa C-Rate of Change: 1.7 kpa/m Limiting C: 0 kpa Name: Lera 2 Model: S=f(depth) Unit Weight: 16.5 kn/m³ C-Top of Layer: 16.6 kpa C-Rate of Change: 1.1 kpa/m Limiting C: 0 kpa Name: Friktionsjord Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 35 Phi-B: 0 Kungbäck 1:38 m.fl., Stensvik StrömstadKommun, Detaljplan DL; K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\bilaga 3 beräkningssektion.doc Arb.nr: U13042 Datum:

14

15 Bilaga 5:1 Bild 1 Bild 2 Kungbäck 1:38, Stensvik, Strömstad kommun, Detaljplan DL; K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\bilaga 5 Berg.doc Arb.nr: U130 Datum:

16 Bilaga 5:2 Bild 3 Kungbäck 1:38, Stensvik, Strömstad kommun, Detaljplan DL; K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\bilaga 5 Berg.doc Arb.nr: U130 Datum:

17 Bilaga 5:3 Bild 4 Bild 5 Kungbäck 1:38, Stensvik, Strömstad kommun, Detaljplan DL; K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\bilaga 5 Berg.doc Arb.nr: U130 Datum:

18 Bilaga 5:4 Bild 6 Kungbäck 1:38, Stensvik, Strömstad kommun, Detaljplan DL; K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\bilaga 5 Berg.doc Arb.nr: U130 Datum:

19

20 Bilaga 5:6 Bild 7. Här har sprickor noterats Bild 8. Här har berget ett visst överhäng Kungbäck 1:38, Stensvik, Strömstad kommun, Detaljplan DL; K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\pm\bilaga 5 Berg.doc Arb.nr: U130 Datum:

21 Bilaga 6:1 C P T - sondering Projekt Kungbäck Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens 1.00 m 1.00 m 5.48 m 1.00 m Kalibreringsdata Spets 4391 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer Plats Borrhål Förborrat material Geometri Normal Vätska i filter Operatör Hans Utrustning Portryck registrerat vid sondering Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor kpa 0.0 kpa Datum Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck C Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 1.00 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns 0.35 Jordart sisa sile sisa Anmärkning Bohusgeo AB K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\parametrar\cpt\cpt C.CPW

22 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup 1.00 m 1.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 1.00 m Normal Utvärderare Datum för utvärdering Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Kungbäck C Bilaga 6:2 0.0 Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet τ Friktionsvinkel ( o fu (kpa) ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MPa) sisa o + o o 2.0 o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad 2.5 Djup (m) sile sisa + o + o K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\parametrar\cpt\cpt C.CPW

23 CPT-sondering utförd enligt SGF Rapport 1:93 Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattenyta 1.00 m 1.00 m 5.48 m 1.00 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri Normal Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond nr 4391 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Kungbäck C Bilaga 6:3 Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q Lutning (grader) U 2.0 U o 2.5 U Djup (m) U o U U o 4.0 U 4.5 U o U 5.0 Bohusgeo AB K:\2013\U13042_Kungbäck 1_38 m.fl\teknik\utredning\parametrar\cpt\cpt C.CPW

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl.

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. BOHUSGEO AB Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg

Läs mer

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr.

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Frida Lundin Daniel Lindberg Uppdragsnr. 18093 Datum 2018-11-09

Läs mer

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Foss 12:8 Rikets Sal Munkedal Detaljplan och grundläggning PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 005 Datum -03-16

Läs mer

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Del av Ertseröd 1:3 Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13115 Datum 2013-10-14

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende. Geoteknik och miljögeoteknik

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende. Geoteknik och miljögeoteknik Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende Geoteknik och miljögeoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-09-14

Läs mer

Projekterings-PM/Geoteknik

Projekterings-PM/Geoteknik BOHUSGEO AB Hogdal 2:22, Dyne 1:1 Lilla Hogdal, Strömstads Kommun. Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr.

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Centrumparkeringen. Munkedal Detaljplan - Bostadshus. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Ersätter PM

Centrumparkeringen. Munkedal Detaljplan - Bostadshus. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Ersätter PM Centrumparkeringen Munkedal Detaljplan - Bostadshus Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-05-07 Ersätter PM 2011-08-24 Arb.nr: U10062 Uddevalla 2012-05-07 Bohusgeo AB Bengt Leking

Läs mer

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. Strömstad kommun Detaljplan PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 15043 Datum

Läs mer

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb. Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-10-21 Arb.nr: U10064-4 Uddevalla 2011-10-21 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Träleberg 1:138 Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Tobias Thorén Uppdragsnr. 16189 Datum 217-9-12 Revision

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Mats Falck Uppdragsnr. 15126 Datum 2016-01-05 Revision

Läs mer

Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun

Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun Handläggare Mikael Isaksson Tel: 070-1089343 TEKNISKT PM GEOTEKNIK 1 (8) Datum 2016-03-18 Mikael.isaksson@afconsult.com Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16033

Läs mer

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb.

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb. Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM 2011-11-09 Arb.nr: U11086 Uddevalla 2011-11-09 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig

Läs mer

Tanums Åseröd 1:30, 1:15 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking.

Tanums Åseröd 1:30, 1:15 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. BOHUSGEO AB Tanums Åseröd 1:3, 1:15 m.fl. Tanums kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 1 Datum 1-1-1

Läs mer

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Uddevalla Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16072 Datum 2016-07-01 Revision Bohusgeo AB Tel.

Läs mer

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking.

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking. BOHUSGEO AB Kartåsen Lidens Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Bengt Leking Granskning: Uppdrag: 16105 Datum: 2016-09-05 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan 26

Läs mer

Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar

Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar Heljered Nordväst Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM -06-40 2.05 30 0 40 60 80 0 1 0 0 Arb.nr: U08008 Uddevalla

Läs mer

Gravarne 3:1 och 3:6. Projekterings-PM/Geoteknik. Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Gravarne 3:1 och 3:6. Projekterings-PM/Geoteknik. Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén Uppdragsnr. 15096 Datum 2015-08-05 Revision 2015-11-06,

Läs mer

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb.

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb. Tel. 0522-946 50 Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2007-06-12 ersätter PM 2006-06-12 Arb.nr U06030 Uddevalla 2007-06-12 Bohusgeo AB Bengt Leking

Läs mer

Säm 2:1. Projekterings-PM/Geoteknik. Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Säm 2:1. Projekterings-PM/Geoteknik. Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Säm 2:1 Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt king U1582 Datum 216-1-22

Läs mer

Slätten 1:34. Projekterings)PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck.

Slätten 1:34. Projekterings)PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. BOHUSGEO AB Slätten 1:34 Lysekil Detaljplan Planerat flerbostadshus K:\2012\U12085_Slätten 1 34\Teknik\Utredning\Pm\Projekterings PM_Slätten1 34 2012 10 22.docx Projekterings) Uppdragsansvarig: Mats Falck

Läs mer

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM Tel. 0522-946 50 Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-18 ersätter PM 2009-10-16 och PM 2010-05-25 Arb.nr U06030-1 Uddevalla 2012-10-18 Bohusgeo

Läs mer

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031 Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM 2011-06-15 Arb.nr: U10031 Uddevalla 2011-06-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Hövik 3:23 Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: David Palmquist Henrik Lundström Uppdragsnr. 15061 Datum

Läs mer

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb.

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb. Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 212-1-15 Arb.nr: U183 Uddevalla 212-1-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Mariesjö. Projekterings-PM/Geoteknik. Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg

Mariesjö. Projekterings-PM/Geoteknik. Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Mariesjö Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr. 18065 Datum

Läs mer

Heljeröd 1:15. Projekterings-PM/Geoteknik. Långsjö, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. Handläggare: Daniel Lindberg

Heljeröd 1:15. Projekterings-PM/Geoteknik. Långsjö, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Heljeröd : Långsjö, Tanums kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. Datum -- Revision Bohusgeo

Läs mer

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Vrångsälven Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Tobias Thorén Uppdragsnr. 14137 Datum 2014-12-11

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Uddevalla 2011-11-03 Bohusgeo AB Tobias Thorén Uppdragsansvarig tobias@bohusgeo.se

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE 2016-04-22 SENASTE REVIDERAD 2017-12-11 UPPDRAG 269328, Lövdungen Geo och Miljö Titel på rapport: MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

Läs mer

Bergsviksområdet, delområde 1. Munkedals kommun Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat. Rapport

Bergsviksområdet, delområde 1. Munkedals kommun Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat. Rapport Bergsviksområdet, delområde 1 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 2011-11-02 Obs! Enbart undersökningsresultat! Ersätter helt Rapport 2011-08-18 Lantmäteriverket

Läs mer

Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom Oxelösunds Hamn.

Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom Oxelösunds Hamn. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Hamn Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom s Hamn. Malmö 2019-01-28 Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom s Hamn. Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik Tel. -96 Grebbestad 9:1, :6, :1 mfl Tanums kommun Detaljplan - Planerade bostäder Geoteknik Utvärderingar, bedömningar och rekommendationer PM -6- Arb.nr U9 Uddevalla -6- Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Lerum 20:4, Resecentrum. Projekterings-PM/Geoteknik. Lerum Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Tobias Thorén. Handläggare: Henrik Lundström

Lerum 20:4, Resecentrum. Projekterings-PM/Geoteknik. Lerum Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Tobias Thorén. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Lerum 20:4, Resecentrum Lerum Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Tobias Thorén Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Bengt Leking Uppdragsnr. U11071-3 Datum Revision

Läs mer

Fjällbacka 176:124. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Uppdragsnr.

Fjällbacka 176:124. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Tanums kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16190 Datum 2017-03-27 Revision 2017-06-19,

Läs mer

Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2013-01-18 Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2013-01-18 Beställare: Kungälvs

Läs mer

Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C

Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C Datum: 2018-05-21 Rev. Datum: 2018-10-25 Uppdragsnummer: 831089 Upprättad av: Emil Svahn, Johan Ericsson Fagrabo, Vårgårda Stabilitetsutredning

Läs mer

Skarvikshamnen, LNG-anläggning Stabilitetskontroll PM Geoteknik

Skarvikshamnen, LNG-anläggning Stabilitetskontroll PM Geoteknik Göteborgs Hamn AB H Göteborgs Hamn AB Stabilitetskontroll PM Geoteknik Göteborg 2010-04-23 SWECO Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 406 Sweco Infrastructure

Läs mer

Stridsbergsbron, Trollhättan

Stridsbergsbron, Trollhättan Trollhättans kommun Stridsbergsbron, Trollhättan Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: PEAB Per Anders

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik nr 2 Ersätter helt PM daterad 2016-01-05 Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-102 Datum: 2012-07-03 INFÖR TILLÄGG TILL STADSPLAN ÖNNERED 97:5 m fl Rev: Datum: GÖTEBORGS STAD TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas Östergren

Läs mer

Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg; 2-9-9 13: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2-9-3 Sweco Infrastructure

Läs mer

Alingsås kommun Bostadsområde vid Skårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Alingsås kommun Bostadsområde vid Skårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Alingsås kommun Bostadsområde vid kårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 23--8 Alingsås kommun Bostadsområde vid kårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

Del av Ertseröd 1:3. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Del av Ertseröd 1:3. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Del av Ertseröd 1:3 Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik

Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik Markteknisk Undersökningsrapport, MUR GRAP 17110 Kristofer Husbjörk Geosigma AB 2017-05-31 Grap nr Uppdragsnummer Version 17110 604779 1.0 Uppdragsnummer Grap

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun.

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun. Projektnummer: Dokumentbeteckning: 9531 Utlåtande-1 : : F Forslund 9-11-3 Revidering: 11-- Handläggare: Charlotte Andersson Granskare: Jonas Axelsson Tanums kommun Utlåtande kring stabilitetsförhållandet

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun. PMGeo

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun. PMGeo Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun Teknisk PM Geoteknik Datum: Uppdrag EQC: 4014064 Handläggare: Axel Josefsson/Johanna Gustavsson Granskare: Axel Josefson Hvitfeldtsgatan 15, 411 20 Göteborg

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Folketshusvägen - Mossvägen Nol, Ale kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Denna rapport ersätter helt MUR daterad 2015-01-30 med uppdragsnr:075 Lantmäteriet

Läs mer

Utby 2:4. Projekterings-PM/Geoteknik. Älvängen, Ale Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Utby 2:4. Projekterings-PM/Geoteknik. Älvängen, Ale Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Utby 2:4 Älvängen, Ale Kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 1718 Datum 217-6-16

Läs mer

Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr 16097

Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr 16097 Tel. 0522-946 50 Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2016-10-24 Arb.nr 16097 Uddevalla 2016-10-24 Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson Ansvarig

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare Beställares

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

Skatan. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Skatan. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGEO AB Skatan Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16175 Datum: 2017-09-08 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2011-02-17 PM GEOTEKNIK Göteborgs Stad, Fastighetskontoret Titterdammsvägen Hästagen, Angered Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan Uppdragsnummer: 2305 572 Göteborg 2013-09-17 Rev A 2013-12-02

Läs mer

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23 Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK,

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Beställare: Kungälvs kommun Beställarens

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Detaljplan för del av Sörred 7:3, Göteborg , reviderad Reviderad text är markerat med ett streck i kanten

Detaljplan för del av Sörred 7:3, Göteborg , reviderad Reviderad text är markerat med ett streck i kanten PM beträffande geotekniska förhållanden Reviderad text är markerat med ett streck i kanten PM beträffande geotekniska förhållanden Beställare: Volvo Group Real Estate Avd. 30, ARA, Arendal 405 08 Göteborg

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum:

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum: Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad PM Geoteknik Datum:2009-06-26 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Uppdragsbeskrivning...3 3. Underlag...3 4 Mark, vegetation och topografi...3 5 Geotekniska förhållanden...3

Läs mer

VAKSALA KYRKSKOLA. Markteknisk undersökningsrapport-geoteknik (MUR-Geo)

VAKSALA KYRKSKOLA. Markteknisk undersökningsrapport-geoteknik (MUR-Geo) VAKSALA KYRKSKOLA Markteknisk undersökningsrapport-geoteknik (MUR-Geo) 2018-06-01 kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002094, 2018-06-01 VAKSALA KYRKSKOLA Markteknisk undersökningsrapport-geoteknik

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Del av Grästorp 1:8 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Del av Grästorp 1:8 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare

Läs mer

memo02.docx BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Mati

memo02.docx BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Mati memo02.docx 2012-03-28 BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER 2204095000 UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Matilda Wall DATUM 2014-03-31 T = Tjälfarlighetsklass enligt

Läs mer

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå RAPPORT ÖSTRAND HELIOS SCA Geoteknisk undersökning, västra området, Timrå UPPDRAGSNUMMER 21180 BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK 16-07-01 SWECO CIVIL AB HÄRNÖSAND/SUNDSVALL

Läs mer

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23,rev 2014-11-14 Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna,Tungenäset PM

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning, Runnaby

Översiktlig geoteknisk undersökning, Runnaby BILAGA 1 Örebro kommun Översiktlig geoteknisk undersökning, Runnaby Norrköping 2016-02-16 Översiktlig geoteknisk undersökning, Runnaby Datum 2016-02-16 Uppdragsnummer 1320016420 Utgåva/Status Michael Danielsson

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3 Uppdragsnr: 10153510 1 (14) Bilaga 3 BILAGA 3 Stabilitet I denna bilaga redovisas bl.a. geoteknisk klass, säkerhetsklass, partialkoefficienter och jordens karakteristiska- och dimensionerade materialegenskaper

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

Selen. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Selen. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGEO AB Lidköping Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16174 Datum: 2017-06-13 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan

Läs mer

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg; 2010-01-05 10:46 Göteborg Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg Uppdragsnummer 2305 389 Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Kungsbacka kommun Bolsheden 1:2 Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka kommun Bolsheden 1:2 Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2017-02-15 Kungsbacka kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2017-02-15 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Kåhög 2:36 m.fl. detaljplan för förskola Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 2305 727 GÖTEBORG SWECO CIVIL AB GÖTEBORG GEOTEKNIK Sweco

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Mellerud, Sapphult MELLERUDS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

GEOTEKNISK PM. Mellerud, Sapphult MELLERUDS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK PM MELLERUDS KOMMUN Mellerud, Sapphult UPPDRAGSNUMMER 23373281 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 217-9-31 KARLSTAD GEOTEKNIK JOAKIM PERSSON / TOMAS NORDLANDER repo1.doc 215-1-5

Läs mer

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Fjällbacka 176:124 Tanums kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Henrik Lundström Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Kungälvs kommun, Marstrand 73:3 fd Turisthotellet/Oscars Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungälvs kommun, Marstrand 73:3 fd Turisthotellet/Oscars Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungälvs kommun, Marstrand 73:3 fd Turisthotellet/Oscars Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-11-03 Kungälvs kommun, Marstrand 73:3 fd Turisthotellet/Oscars Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat Vässje 3: m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 0-09-3 Ersätter helt Rapport 0--0 Obs! Enbart undersökningsresultat!

Läs mer

Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)

Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Beställare: Wallhamnbolagen AB

Läs mer

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Beställare: Göteborgs

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Barkarbystaden II, Järfälla kommun

Barkarbystaden II, Järfälla kommun Bilaga 2.4 Barkarbystaden II, Järfälla kommun Underlag för miljödomsansökan Beräknings PM Geoteknik Släntstabilitet Stockholm 17--19 Beställare: Järfälla kommun Beställarens projektnummer: - Structor Geoteknik

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE -14 UPPDRAG Kalmar, Snurrom UPPDRAGSNUMMER 2293236000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktlig geoteknisk utredning 1 (10) S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Uppdragsnummer 1320002376

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska

Läs mer

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman -12-18 102093 Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun PM Geoteknik Handläggare: Carmen Fontes Borg Granskare: David Stenman WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 Gävle Tel: 010-722 50 00 Fax: 010-722 52 14

Läs mer

Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik, MUR/GEO

Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik, MUR/GEO RODAMCO SOLNA CENTRUM AB & BESQAB AB Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik, MUR/GEO GC-väg mellan Kv banken och Solnavägen REV. 2018-11-02 2018-03-23 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Beställare:

Läs mer

Tanums kommun. Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga. Göteborg

Tanums kommun. Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga. Göteborg Tanums kommun Detaljplan för Grebbestad 2:116 m fl Geotekniska förutsättningar - parameterbilaga Göteborg 2011-03-22 WSP Samhällsbyggnad Avdelning Geoteknik, Göteborg Lennart Svensson Uppdragsansvarig:

Läs mer

Erstorp 2:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck.

Erstorp 2:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Mats Falck. BOHUSGO AB rstorp 2:1 m.fl. Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Mats Falck Granskning: Per-Gunnar Larsson Uppdrag: 16063 Datum: 2016-09-20 Revision: Bohusgeo AB

Läs mer

Nol 2:288. Projekterings-PM/Geoteknik. Nol, Ale kommun Planerad förskola BOHUSGEO AB. Handläggare: Henrik Lundström. Granskning: Tobias Thorén

Nol 2:288. Projekterings-PM/Geoteknik. Nol, Ale kommun Planerad förskola BOHUSGEO AB. Handläggare: Henrik Lundström. Granskning: Tobias Thorén BOHUSGEO AB Nol 2:288 Nol, Ale kommun Planerad förskola Projekterings- Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén Uppdragsnr. 15031 Datum 2015-05-26 Rev. Bohusgeo AB Tel. vxl Webb Orgnr Bastiongatan

Läs mer