Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Heljered Nordväst. Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar"

Transkript

1 Heljered Nordväst Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad Släntstabilitetsutredning Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr: U08008

2 Uddevalla -06- Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson Uppdragsansvarig Tel direkt: Bohusgeo AB Bastiongatan Uddevalla Tel: Fa: Hemsida: bohusgeo.se Reg.nr: Johan Thylén Handläggare Innehåll Tetdel Sida 3-4 Plan, undersökningspunkter och beräkningssektioner Sida 5 / Figur 1 Sammanställning av skjuvhållfastheter Sida 6 / Figur 2-3 Vald skjuvhållfasthet Sida 7 / Figur 4 Portrycksfördelning, sektion A - Prognos Sida 8 / Figur 5 Portrycksfördelning, sektion B - Prognos Sida 9 / Figur 6 Portrycksfördelning, sektion A - Prognos + 1m Sida / Figur 7 Portrycksfördelning, sektion B - Prognos + 1m Sida 11 / Figur 8 Bilagor Grundvatten- och portrycksprognoser Bilaga 1:1-1:7 CPT-sondering, utvärdering med CONRAD Bilaga 2:1-2:6 Släntstabilitetsberäkningar Bilaga 3:1-3:6 2 (11) J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

3 Uppdrag På uppdrag av Kålleredsfastigheter HB har vi utfört en geoteknisk undersökning och utredning inom fastigheterna Heljered 2:4, 3:2, m.fl., Kållered, Mölndals stad. Syfte Utredningen syftar till att klarlägga släntstabiliteten inom området nordväst om detaljplanen Heljered, etapp 2. Underlag Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten finns redovisade i en rapport (arb.nr U08008). fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för detaljplan inom Heljereds backar. Resultaten finns redovisade i en rapport -01- (arb.nr U ). fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för en översiktlig geoteknisk undersökning omfattande större delen av Heljeredsområdet. Resultaten finns redovisade i en rapport (d.nr 8199:011). Befintlig byggnation Inom undersökningsområdets norra del finns tre bebyggda fastigheter och söder om Hedbäcken finns en transformatoranläggning, se figur 1. Mark, vegetation och topografi Det undersökta området är ca 0 0 m och utgörs i huvudsak av ängsmark som i norr avgränsas av Kålleredsgårdsvägen och i söder av Hedbäcken. Markytans nivå varierar mellan ca +36 à +37 i den norra delen och mellan ca +23 à +25 i bottenfåran på Hedbäcken, se figur 1. Markytans lutning varierar mellan ca 1:8 och ca 1:13. Geotekniska förhållanden Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 2 och ca 17 m. Under det ca 0,3 à 0,4 m tjocka vegetationsjordlagret utgörs jordlagren i huvudsak av: fast ytlager lera friktionsjord vilande på berg Det fasta ytlagret bedöms i de sonderade punkterna ha en tjocklek som varierar mellan ca 1,5 och ca 4 m. Enligt provtagningarna utgörs det fasta ytlagret av silt, torrskorpesilt och torrskorpelera. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca och ca 50 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen. Lera finns till mellan ca 5 och ca m djup under markytan. Mäktigheten är störst inom de västra och sydöstra delarna. Inom begränsade partier saknas lera, se figur 1. Leran är i regel något siltig till siltig och lokalt något gyttjig inom de övre delarna, se punkterna 15 och. Ned till ca 8 m djup har vattenkvoten och konflytgränsen i huvudsak uppmätts till 50 à 75 % och därunder har vattenkvoten i huvudsak uppmätts till 30 à 35 % och konflytgränsen till 25 à 35 %. Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPT-sonderingar och på laboratorium genom konprovning. En sammanställning av de korrigerade skjuvhållfastheterna redovisas i figurerna 2-3. Den korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till mellan ca 15 och 40 à 45 kpa. Sensitiviteten varierar i regel mellan ca 15 och 35. Leran bedöms vara mellan- till högsensitiv. Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna har i regel trängt ned mellan ca 0 och 2,5 m och stoppat i den fast lagrade friktionsjorden. J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: (11)

4 Geohydrologiska förhållanden Grundvatten- och portrycksnivån i leran respektive i friktionsjorden under leran har uppmätts i 5 punkter, med två veckors mätintervall, under perioden januari 08 februari 09. De uppmätta trycknivåerna redovisas i vår rapport. Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms i regel motsvara en grundvattennivå i nivå med markytan för de lägre belägna områdena, medan den i de högre delarna bedöms vara belägen ca 2 m under markytan. Med ledning av de uppmätta grundvattenoch portrycksnivåerna har statistiska beräkningar utförts för att prognostisera högsta nivåer med en återkomsttid av 0 år enligt den modell som föreslås i Skredkommissionens rapport 3:95. För grundvattennivån i friktionsjorden under leran ger beräkningarna högsta nivåer på ca +28 i de lägre belägna delarna, vilket motsvarar en grundvattenyta belägen ca 1.5 m över markytan, och ca +31 à +32 för de högre belägna delarna av området vilket motsvarar en grundvattenyta ca 3.5 m under markytan. En utförligare redovisning av beräkningarna ges i bilaga 1. Släntstabilitet Vid stabilitetsberäkningarna har programmet GeoStudio 07 (Version7.) GEO- SLOPE använts. Beräkningar har utförts med cirkulärcylindriska och sammansatta glidytor med c+ analys 1 och kombinerad analys. Vid beräkningarna har skjuvhållfastheten valts till 23 kpa ner till nivå +25, därunder ökar den med ca 0.7 kpa/m, se figur 4. Beräkningar har dels utförts med portryck motsvarande de prognostiserade 0- årsvärdena, se figur 5-6, och dels med 1 m högre portryck som ansatts i underkant lera, se fördelningen i figur 7-8. Vi bedömer det osannolikt att så höga portryck uppkommer. Släntstabilitetsberäkningar har ej utförts för sektionerna C och D, eftersom den beräknade säkerhetsfaktorn bedöms vara betydligt högre än i sektionerna A och B. Lokalstabiliteten vid Hedbäcken redovisas i PM för Heljereds backar (arb. nr U ). Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 1 och släntstabilitetsberäkningarna i bilagorna 3:1-3:6. Sektion c+ analys Kombinerad analys (progn. PVT) Kombinerad analys (progn. PVT +1m) A 1,73 1,56 1,53 B 1,85 1,53 1,34 Tabell 1 Lägsta beräknade säkerhetsfaktorer Den utförda undersökningen bedöms motsvara detaljerad nivå enligt Skredkommissionens anvisningar (Rapport 3:95). De beräknade säkerhetsfaktorerna bör därvid vara F c och F komb Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredställande. 1 Med c+ analys avses att beräkningarna utförs med odränerade parametrar i kohesionsjord (c) och dränerade i friktionsjord ( ). Analysen är jämförbar med c-analys. 4 (11) J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

5 Kålleredsgårdsvägen Djup till u.k. lera 8 N Undersökningspunkt Grundvatten- / Portrycksmätning Sektion A Sektion B 11 Hedbäcken Figur 1 Plan, undersökningspunkter och beräkningssektioner 1:00 J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: (11)

6 Korrigerade värden Utvärderat av Johan Thylén :55: kpa CPT:15 VB : VB :18 VB :19 VB : VB :B7 VB : CPT: KV : VB :B9 VB :B15 VB :B9117 KV :B9117 Korrigerande Konflytgräns Enl.Conrad Enl.Conrad B9117 B9117 B Figur 2 Korrigerade skjuvhållfastheter, sammanställda mot nivå Bohusgeo AB D:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Parametrar\Alla.Tau :55:22 Nivå Korrigerade värden Utvärderat av Johan Thylén :23: kpa 0 5 CPT:15 VB : VB :18 VB :19 VB : VB :B7 VB : CPT: KV : VB :B9 VB :B15 VB :B9117 KV :B9117 Korrigerande Konflytgräns Enl.Conrad Enl.Conrad B9117 B9117 B Bohusgeo AB D:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Parametrar\Alla.Tau :23:32 Djup (m) Figur 3 Korrigerade skjuvhållfastheter, sammanställda mot djup 6 (11) J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

7 Korrigerade värden Utvärderat av Johan Thylén :56: kpa CPT:15 VB : VB :18 VB :19 VB : VB :B7 VB : CPT: KV : VB :B9 Korrigerande Konflytgräns Enl.Conrad Enl.Conrad Den grova svarta linjen motsvarar den valda skjuvhållfasthetsfördelningen inom beräkningssektionerna. Nivå Bohusgeo AB D:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Parametrar\Vald.Tau :56:45 Figur 4 Vald skjuvhållfasthet för släntstabilitetsberäkningar J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: (11)

8 Figur 5 Portrycksfördelning, sektion A. Prognostiserade värden. L 1:00, H 1:500 8 (11) J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

9 Figur 6 Portrycksfördelning, sektion B. Prognostiserade värden. L 1:00, H 1:500 J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: (11)

10 Figur 7 Portrycksfördelning, sektion A. Prognostiserade värden förhöjda med 1m. L 1:00, H 1:500 (11) J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

11 Figur 8 Portrycksfördelning, sektion B. Prognostiserade värden förhöjda med 1m. L 1:00, H 1:500 J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\PM_06.doc Arb.nr: U08008 Datum: (11)

12 Bilaga 1:1 Generell beskrivning av hur prognoser ställs för höga respektive låga grundvattennivåer och portryck Referensrör Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har under lång tid, i regel à 30 år, utfört grundvattenmätningar i öppna rör som är placerade i friktionsjord, på utvalda platser i Sverige. Mätningarna utförs i regel två gånger per månad i anslutning till så kallat riktdatum, som är den 1:a och 15:e i varje månad. I en del rör utförs mätningar endast 1 gång per månad. Eftersom en "jämförelse" görs mellan dessa rörs mätvärden och de mätningar vi utför benämns SGU:s rör för referensrör. Prognosrör Mätning av grundvattennivån utförs i öppna rör med filterspets i friktionsjord, i regel vid botten av jordprofilen. Mätning av portryck utförs med portrycksspetsar, i regel i lera, på olika djup i jordprofilen. Mätning av grundvattennivå och portryck används för att ställa prognoser (statistiska beräkningar) för det aktuella området och benämns därför prognosrör. Mätningar i prognosrören utförs i regel två gånger per månad i anslutning till samma riktdatum som för referensrören. I vissa fall utförs mätningarna med logger som registrerar värden med i regel 4 timmars intervall. Mätningarna redovisas dels i vår rapport, dels i denna bilaga. Prognosmodell Prognos för höga grundvattennivåer/portryck ställs för det högsta värde som enligt prognosen har en återkomsttid av 0 år. Prognosvärdet används som underlag för val av dimensionerande grundvattennivå/portryck vid släntstabilitetsberäkningar. Vid bedömning av en kohesionsjords konsolideringsförhållanden görs i vissa fall en prognos för låga grundvattennivåer/portryck, i regel med en återkomsttid av 50 år. Prognoserna ställs med ledning av rapporten "Beräkning av dimensionerande grundvattentryck", Meddelande 87, utgiven av Chalmers Tekniska Högskola. Prognosmetoden förordas i Skredkommissionens i rapport 3:95 Anvisningar för släntstabilitetsutredningar. I figur 1, se bilaga 1:2, ges eempel på redovisningen av en prognos. För att en prognos skall vara "tillförlitlig" bör följande vara uppfyllt: minst 6 st mätningar har utförts, dvs minst 3 månaders mätperiod grundvattennivån i prognosrören varierar på ett likartat sätt som i referensrören de beräknade prognosvärdena är "stabila" under mätperioden för prognosrören är variationen i referensrören (SGU:s rör) minst 30 % av den totala variation som uppmätts i referensrören (under hela deras mätperiod, i regel à 30 år) För att uppfylla ovanstående "krav" erfordras i regel mätningar under minst ett halvår. I de fall mätningen av prognosrören görs med logger, används vid prognosen det värde som erhölls på samma datum som mätningen i referensröret utfördes. I de fall mätningen av prognosrören görs två gånger per månad, utförs en interpolation av värdena för prognosröret till det datum när mätningen i referensröret utfördes. Normalt är tidsskillnaden mellan mätningarna högst 3 à 4 dagar. Om större skillnad uppkommer görs en bedömning om mätvärdet skall användas. Prognosvärdena bör användas med försiktighet, eftersom det i flera fall visat sig att prognosvärdena har överskridits respektive underskridits vid fortsatta mätningar. Mätningar med datalogger visar även att de prognostiserade värdena för de högsta nivåerna i flera fall överskrids inom mellanliggande mätperioder, se eempel i figur1. För att erhålla ett bättre underlag för bedömningen av prognosvärdena utförs i flera fall beräkningar mot mer än ett referensrör.

13 Bilaga 1:2 Prognosvärdena bör således ses som en del av bedömningsunderlaget för val av dimensionerande grundvattennivå och portryck. Forskning pågår för att erhålla bättre prognosmodeller. Redovisning På de följande sidorna redovisas, för det aktuella uppdraget, först tabeller med sammanställningar av de högsta och lägsta uppmätta nivåer samt beräknade prognosvärden. Efter tabellerna redovisas prognoserna för de enskilda rören, enligt principen i figur 1. Anger hur stor variationen varit under mätperioden i förhållande till den totala variation som uppmätts under hela mätperioden i referensröret (SGU:s rör) Prognos "hög" grundvattennivå Prognosrör, logger Prognosrörets referensdatum Referensrör Prognos "låg" grundvattennivå Figur1. Prognos för höga respektive låga grundvattennivåer och portryck.

14 Mätvärden-referensrör 13-2 Mätvärden MAX (0 års Återkomsttid) MIN (50 år Återkomsttid) Heljered Nordväst Prognosrör 4 Mätvärden logger Markytan Spetsens djup under markytan 6.11 Referensrörets variationsbredd 57% Djup under MY (m) Arb.nr. U08008 Dat -06- Bilaga 1: BOHUSGEO AB

15 Mätvärden-referensrör 13-2 Mätvärden MAX (0 års Återkomsttid) MIN (50 år Återkomsttid) Heljered Nordväst Prognosrör 5 Mätvärden logger Markytan Spetsens djup under markytan Referensrörets variationsbredd 57% Djup under MY (m) Arb.nr. U Dat Bilaga 1: BOHUSGEO AB

16 Mätvärden-referensrör 13-2 Mätvärden MAX (0 års Återkomsttid) MIN (50 år Återkomsttid) Heljered Nordväst Prognosrör 6 Mätvärden logger Markytan Spetsens djup under markytan 8.39 Referensrörets variationsbredd 57% Djup under MY (m) Arb.nr. U Dat Bilaga 1: BOHUSGEO AB

17 Mätvärden-referensrör 13-2 Mätvärden MAX (0 års Återkomsttid) MIN (50 år Återkomsttid) Heljered Nordväst Prognosrör 7 Mätvärden logger Markytan Spetsens djup under markytan 6.4 Referensrörets variationsbredd 57% Djup under MY (m) Arb.nr. U Dat -06- Bilaga 1: BOHUSGEO AB

18 Mätvärden-referensrör 13-2 Mätvärden MAX (0 års Återkomsttid) MIN (50 år Återkomsttid) Heljered Nordväst Prognosrör 8 Mätvärden logger Markytan Spetsens djup under markytan 6.09 Referensrörets variationsbredd 57% Djup under MY (m) Arb.nr. U Dat -06- Bilaga 1: BOHUSGEO AB

19 BILAGA 2:1 Heljered Nordväst U08008 Kållered, Mölndals Stad Projekt Projekt nr Plats Borrhål Sonderingsdatum CPT-sondering Glycerol Vätska i filter Borrpunktens koord. my Utrustning Geotech Sond nr 4260 Normal Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri 3.50 m 3.50 m.06 m 1.00 m Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Lutning (grader) 0 5 Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q U U o 6 U U o 8 U U o U U o U U Djup (m) Bohusgeo AB Datum : -06-

20 + ++ o o o + o + + o o Friktionsvinkel ( o ) Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) m my Geotech Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 1.00 m 3.50 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Klassificering o 0 + o BILAGA 2:2 NC v M L 4 L 6 OC 8 vl Projekt Projekt nr Plats Borrhål Sonderingsdatum Förborrning Si Cl NC Heljered Nordväst U08008 Kållered, Mölndals Stad Modul (MPa) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.07 Johan Thylén -02- Utvärderare Utvärderingsdatum Relativ lagringstäthet I D (%) () (()) (()) L OC o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad (()) (()) (()) NC Med v L D Si Sa Djup (m) Bohusgeo AB Datum : -06-

21 BILAGA 2:3 C P T - sondering Projekt Heljered Nordväst U08008 Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer 3.50 m 3.50 m.06 m 1.00 m my Förborrat material Geometri Vätska i filter Fältgeotekniker Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Sonderingsdatum Normal Glycerol Jan Aelsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Kållered, Mölndals Stad Portryck (kpa) Friktion (kpa) Spetstryck (MPa) (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT 1 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 1.00 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart Förborrning Anmärkning Bohusgeo AB Datum : -06-

22 BILAGA 2:4 Heljered Nordväst U08008 Kållered, Mölndals Stad Projekt Projekt nr Plats Borrhål Sonderingsdatum CPT-sondering Glycerol Vätska i filter Borrpunktens koord. my Utrustning Geotech Sond nr 4260 Normal Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri 3.00 m 3.00 m.40 m 1.00 m Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Lutning (grader) 0 5 Spetstryck q t (MPa) Friktion f t (kpa) Portryck u, u o, u (kpa) Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q U U o 6 U U o 8 U U o U U o U U U o Djup (m) Bohusgeo AB Datum : -06-

23 Friktionsvinkel ( o ) o + + o + o + o + o o o o + + o m my Geotech Normal Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 1.00 m 3.00 m Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup Odränerad skjuvhållfasthet fu (kpa) Klassificering 2 0 o o BILAGA 2:5 NC EL vl L vl 4 L 6 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Sonderingsdatum Förborrning OC Heljered Nordväst U08008 Kållered, Mölndals Stad Modul (MPa) CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.07 Johan Thylén -02- Utvärderare Utvärderingsdatum Relativ lagringstäthet I D (%) vl L vl vl L L vl Cl L NC OC o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad M Med D Med Sa Djup (m) Bohusgeo AB Datum : -06-

24 BILAGA 2:6 C P T - sondering Projekt Heljered Nordväst U08008 Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer 3.00 m 3.00 m.40 m 1.00 m my Förborrat material Geometri Vätska i filter Fältgeotekniker Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Sonderingsdatum Normal Glycerol Jan Aelsson Geotech Portryck registrerat vid sondering Nollvärden Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Kållered, Mölndals Stad Portryck (kpa) Friktion (kpa) Spetstryck (MPa) (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass CPT 2 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 1.00 Portryck (kpa) 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart Förborrning Anmärkning Bohusgeo AB Datum : -06-

25 Bilaga 3:1 Name: Let Model: Undrained (Phi=0) Unit Weight: 18.5 kn/m³ Cohesion: 30 kpa Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 35 Name: Le1 Model: Undrained (Phi=0) Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 23 kpa Name: Le2 Model: S=f(datum) Unit Weight: kn/m³ C-Datum: 23 kpa C-Rate of Change: 0.67 kpa/m Elevation: 25 m Name: Le3 Model: S=f(datum) Unit Weight: 17 kn/m³ C-Datum: 23 kpa C-Rate of Change: 0.67 kpa/m Elevation: 25 m ,78 1,73 1,77 1, Le1 Let Le2 18 Le3 Fr Sektion A, c+φ analys SKALA 1:500 J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\Bilagor\Bilaga3.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

26 Bilaga 3:2 Name: Let Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 18.5 kn/m³ Phi: 30 Cu-Top of Layer: 30 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 35 Name: Le1 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: 18 kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 35 m Name: Le2 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0.67 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 25 m Name: Le3 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: 17 kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0.67 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 25 m Let Le1 Le2 Le3 Fr Sektion A, Kombinerad analys Prognostiserade portryck SKALA 1:500 J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\Bilagor\Bilaga3.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

27 Bilaga 3:3 Name: Let Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 18.5 kn/m³ Phi: 30 Cu-Top of Layer: 30 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 35 Name: Le1 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: 18 kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 35 m Name: Le2 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0.67 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 25 m Name: Le3 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: 17 kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0.67 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 25 m Le1 Let Le2 18 Le3 Fr Sektion A, Kombinerad analys Prognostiserade portryck +1m, förhöjda vid u.k. lera SKALA 1:500 J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\Bilagor\Bilaga3.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

28 Bilaga 3:4 Name: Let Model: Undrained (Phi=0) Unit Weight: 18.5 kn/m³ Cohesion: 30 kpa Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 35 Name: Le1 Model: Undrained (Phi=0) Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 23 kpa Name: Le2 Model: S=f(datum) Unit Weight: kn/m³ C-Datum: 23 kpa C-Rate of Change: 0.67 kpa/m Elevation: 25 m Name: Le3 Model: S=f(datum) Unit Weight: 17 kn/m³ C-Datum: 23 kpa C-Rate of Change: 0.67 kpa/m Elevation: 25 m kpa Let Le Le2 22 Le3 18 Fr Sektion B, c+φ analys SKALA 1:500 J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\Bilagor\Bilaga3.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

29 Bilaga 3:5 Name: Let Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 18.5 kn/m³ Phi: 30 Cu-Top of Layer: 30 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 35 Name: Le1 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: 18 kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 35 m Name: Le2 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0.67 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 25 m Name: Le3 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: 17 kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0.67 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 25 m kpa Let Le Le2 22 Le3 18 Fr Sektion B, Kombinerad analys Prognostiserade portryck SKALA 1:500 J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\Bilagor\Bilaga3.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06-

30 Bilaga 3:6 Name: Let Model: Combined, S=f(depth) Unit Weight: 18.5 kn/m³ Phi: 30 Cu-Top of Layer: 30 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Name: Fr Model: Mohr-Coulomb Unit Weight: 18 kn/m³ Cohesion: 0 kpa Phi: 35 Name: Le1 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: 18 kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 35 m Name: Le2 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0.67 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 25 m Name: Le3 Model: Combined, S=f(datum) Unit Weight: 17 kn/m³ Phi: 30 Cu-Datum: 23 kpa Cu-Rate of Change: 0.67 kpa/m C/Cu Ratio: 0.1 Elevation: 25 m kpa Let Le Le2 22 Le3 18 Fr J; F:\Arbete\08\U08008_Heljered_Nordväst\Redovisat-Rapport-PM\Pm\Bilagor\Bilaga3.doc Arb.nr: U08008 Datum: -06- Sektion B, Kombinerad analys Prognostiserade portryck +1m, förhöjda vid u.k. Lera SKALA 1:500

Centrumparkeringen. Munkedal Detaljplan - Bostadshus. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Ersätter PM

Centrumparkeringen. Munkedal Detaljplan - Bostadshus. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Ersätter PM Centrumparkeringen Munkedal Detaljplan - Bostadshus Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-05-07 Ersätter PM 2011-08-24 Arb.nr: U10062 Uddevalla 2012-05-07 Bohusgeo AB Bengt Leking

Läs mer

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031

Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM Arb.nr: U10031 Önnebacka - Munkedal 1:6 Munkedal Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningaroch bedömningar PM 2011-06-15 Arb.nr: U10031 Uddevalla 2011-06-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb.

Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-15 Arb. Gläborg - Transportservice Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 212-1-15 Arb.nr: U183 Uddevalla 212-1-15 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende. Geoteknik och miljögeoteknik

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende. Geoteknik och miljögeoteknik Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan och grundläggningsförutsättningar för planerat äldreboende Geoteknik och miljögeoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-09-14

Läs mer

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.

Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb. Bergsvik delområde 4 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-10-21 Arb.nr: U10064-4 Uddevalla 2011-10-21 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig bengt@bohusgeo.se

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Kungbäck 1:38 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Kungbäck 1:38 m.fl. Stensvik, Strömstad Kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13042

Läs mer

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl.

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. BOHUSGEO AB Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg

Läs mer

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Foss 12:8 Rikets Sal Munkedal Detaljplan och grundläggning PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 005 Datum -03-16

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun

Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun Handläggare Mikael Isaksson Tel: 070-1089343 TEKNISKT PM GEOTEKNIK 1 (8) Datum 2016-03-18 Mikael.isaksson@afconsult.com Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16033

Läs mer

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb.

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb. Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM 2011-11-09 Arb.nr: U11086 Uddevalla 2011-11-09 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig

Läs mer

Bergsviksområdet, delområde 1. Munkedals kommun Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat. Rapport

Bergsviksområdet, delområde 1. Munkedals kommun Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat. Rapport Bergsviksområdet, delområde 1 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 2011-11-02 Obs! Enbart undersökningsresultat! Ersätter helt Rapport 2011-08-18 Lantmäteriverket

Läs mer

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Grössbyn 1:34. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Grössbyn 1:34 Ucklum, Stenungsunds kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom Oxelösunds Hamn.

Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom Oxelösunds Hamn. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Hamn Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom s Hamn. Malmö 2019-01-28 Detaljplan för del Oxelö 7:60 m.fl inom s Hamn. Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB

Kungbäck 1:38 m.fl. Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB BOHUSGEO AB Kungbäck 1: m.fl. Stensvik, Strömstad kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrappport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Projekterings-PM/Geoteknik

Projekterings-PM/Geoteknik BOHUSGEO AB Hogdal 2:22, Dyne 1:1 Lilla Hogdal, Strömstads Kommun. Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr.

Läs mer

Stridsbergsbron, Trollhättan

Stridsbergsbron, Trollhättan Trollhättans kommun Stridsbergsbron, Trollhättan Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: PEAB Per Anders

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Mats Falck Uppdragsnr. 15126 Datum 2016-01-05 Revision

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE 2016-04-22 SENASTE REVIDERAD 2017-12-11 UPPDRAG 269328, Lövdungen Geo och Miljö Titel på rapport: MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

Läs mer

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Träleberg 1:138. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Träleberg 1:138 Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Tobias Thorén Uppdragsnr. 16189 Datum 217-9-12 Revision

Läs mer

Skarvikshamnen, LNG-anläggning Stabilitetskontroll PM Geoteknik

Skarvikshamnen, LNG-anläggning Stabilitetskontroll PM Geoteknik Göteborgs Hamn AB H Göteborgs Hamn AB Stabilitetskontroll PM Geoteknik Göteborg 2010-04-23 SWECO Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 406 Sweco Infrastructure

Läs mer

Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C

Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C Datum: 2018-05-21 Rev. Datum: 2018-10-25 Uppdragsnummer: 831089 Upprättad av: Emil Svahn, Johan Ericsson Fagrabo, Vårgårda Stabilitetsutredning

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Tanums Åseröd 1:30, 1:15 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking.

Tanums Åseröd 1:30, 1:15 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. BOHUSGEO AB Tanums Åseröd 1:3, 1:15 m.fl. Tanums kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 1 Datum 1-1-1

Läs mer

Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2013-01-18 Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2013-01-18 Beställare: Kungälvs

Läs mer

Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg; 2-9-9 13: Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2-9-3 Sweco Infrastructure

Läs mer

Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Infrastructure AB. Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen ra04s 2011-02-17 PM GEOTEKNIK Göteborgs Stad, Fastighetskontoret Titterdammsvägen Hästagen, Angered Detaljerad stabilitetsutredning för detaljplan Uppdragsnummer: 2305 572 Göteborg 2013-09-17 Rev A 2013-12-02

Läs mer

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr.

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Frida Lundin Daniel Lindberg Uppdragsnr. 18093 Datum 2018-11-09

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

Alingsås kommun Bostadsområde vid Skårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Alingsås kommun Bostadsområde vid Skårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Alingsås kommun Bostadsområde vid kårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 23--8 Alingsås kommun Bostadsområde vid kårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat

Vässje 3:1 m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat Vässje 3: m.fl. Hällevadsholm, Munkedals Kommun Detaljplan/ Detaljerad stabilitetsutredning / Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 0-09-3 Ersätter helt Rapport 0--0 Obs! Enbart undersökningsresultat!

Läs mer

VAKSALA KYRKSKOLA. Markteknisk undersökningsrapport-geoteknik (MUR-Geo)

VAKSALA KYRKSKOLA. Markteknisk undersökningsrapport-geoteknik (MUR-Geo) VAKSALA KYRKSKOLA Markteknisk undersökningsrapport-geoteknik (MUR-Geo) 2018-06-01 kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-002094, 2018-06-01 VAKSALA KYRKSKOLA Markteknisk undersökningsrapport-geoteknik

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

memo02.docx BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Mati

memo02.docx BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Mati memo02.docx 2012-03-28 BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER 2204095000 UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Matilda Wall DATUM 2014-03-31 T = Tjälfarlighetsklass enligt

Läs mer

Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik

Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik Markteknisk Undersökningsrapport, MUR GRAP 17110 Kristofer Husbjörk Geosigma AB 2017-05-31 Grap nr Uppdragsnummer Version 17110 604779 1.0 Uppdragsnummer Grap

Läs mer

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM

Kämpersvik. Tanums kommun Detaljplan. Geoteknik. Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM och PM Tel. 0522-946 50 Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2012-10-18 ersätter PM 2009-10-16 och PM 2010-05-25 Arb.nr U06030-1 Uddevalla 2012-10-18 Bohusgeo

Läs mer

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Del av Ertseröd 1:3. Projekterings-PM/Geoteknik. Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Del av Ertseröd 1:3 Grebbestad, Tanums kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt Leking U13115 Datum 2013-10-14

Läs mer

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb.

Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM ersätter PM Arb. Tel. 0522-946 50 Kämpersvik Tanums kommun Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2007-06-12 ersätter PM 2006-06-12 Arb.nr U06030 Uddevalla 2007-06-12 Bohusgeo AB Bengt Leking

Läs mer

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. PM/Geoteknik. Strömstad kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Seläter Camping, Norrkärr 1:223 m fl. Strömstad kommun Detaljplan PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 15043 Datum

Läs mer

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Hövik 3:23 Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: David Palmquist Henrik Lundström Uppdragsnr. 15061 Datum

Läs mer

Kungsbacka kommun Bolsheden 1:2 Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka kommun Bolsheden 1:2 Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2017-02-15 Kungsbacka kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2017-02-15 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Folketshusvägen - Mossvägen Nol, Ale kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Denna rapport ersätter helt MUR daterad 2015-01-30 med uppdragsnr:075 Lantmäteriet

Läs mer

Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik, MUR/GEO

Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik, MUR/GEO RODAMCO SOLNA CENTRUM AB & BESQAB AB Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik, MUR/GEO GC-väg mellan Kv banken och Solnavägen REV. 2018-11-02 2018-03-23 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

Läs mer

Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr 16097

Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM Arb.nr 16097 Tel. 0522-946 50 Filsbäck Lidköpings kommun Eventuella detaljplaner Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2016-10-24 Arb.nr 16097 Uddevalla 2016-10-24 Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson Ansvarig

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23 Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK,

Läs mer

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV 2015-11-03 Uppdrag: 262825, Detaljplan för Lycke-Ryd 2:6 m.fl gällande Geoteknik och bergteknik Titel på rapport: PM Geoteknik, detaljplan Status: Slutrapport

Läs mer

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Uddevalla Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16072 Datum 2016-07-01 Revision Bohusgeo AB Tel.

Läs mer

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000

Kammarkollegiet. Göteborg 2009-02-10 SWECO Geoteknik, Göteborg. Uppdragsnummer 2305 248-000 H Kammarkollegiet Hedefors KRV, erum Detaljerad stabilitetsutredning P Geoteknik (ersätter tidigare Detaljerad Stabilitetsutredning, daterad 2007-04-26, reviderad 2007-06-12 och 2008-07-25, uppdragsnummer

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Järfälla kommun, Veddesta, byggbarhetsbedömning Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Beställare:

Läs mer

Kungälvs kommun, Marstrand 73:3 fd Turisthotellet/Oscars Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungälvs kommun, Marstrand 73:3 fd Turisthotellet/Oscars Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungälvs kommun, Marstrand 73:3 fd Turisthotellet/Oscars Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-11-03 Kungälvs kommun, Marstrand 73:3 fd Turisthotellet/Oscars Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

KLIMATANPASSNING SKREDFÖRUTSÄTTNINGAR I GÖTA ÄLVDAL. Sektion: 04220WUS Delområde: Vargön - Intagan Analysmetod: Undrained

KLIMATANPASSNING SKREDFÖRUTSÄTTNINGAR I GÖTA ÄLVDAL. Sektion: 04220WUS Delområde: Vargön - Intagan Analysmetod: Undrained Bilaga :34 Skala : (A3) 7 7 6 6 4 4 3 3 - - - Lera Lera 6 2.76 Sektion: 42WUS Analysmetod: Undrained Date: -4- Torrskorpa/Fast ytlager Lera Lera 2 Lera 3 Kvicklera Lera 4 Friktionsjord Directory: \\Anita\uppdrag\\U2_SGI

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Mellerud, Sapphult MELLERUDS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

GEOTEKNISK PM. Mellerud, Sapphult MELLERUDS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK PM MELLERUDS KOMMUN Mellerud, Sapphult UPPDRAGSNUMMER 23373281 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 217-9-31 KARLSTAD GEOTEKNIK JOAKIM PERSSON / TOMAS NORDLANDER repo1.doc 215-1-5

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT VÄSTERGÅRD, SÖDERTÄLJE, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: 2016-08-17 Upprättad av Granskad av Godkänd av Fredrik Andersson, Jesper Härling Jesper Härling Fredrik Andersson

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084

Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Västerråda 2:25 m.fl Mellerud Detaljplan Geoteknik Utvärderingar, beräkningar och bedömningar PM 2011-11-03 Arb.nr: U11084 Uddevalla 2011-11-03 Bohusgeo AB Tobias Thorén Uppdragsansvarig tobias@bohusgeo.se

Läs mer

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Vrångsälven Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Tobias Thorén Uppdragsnr. 14137 Datum 2014-12-11

Läs mer

Säm 2:1. Projekterings-PM/Geoteknik. Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg.

Säm 2:1. Projekterings-PM/Geoteknik. Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. BOHUSGEO AB Säm 2:1 Bovallstrand, Sotenäs kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Uppdragsnr. Daniel Lindberg Bengt king U1582 Datum 216-1-22

Läs mer

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund

Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund PM GEOTEKNIK Borealis AB Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Gategårdsvägen, stabilitet Göteborg 2014-02-21 Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Gategårdsvägen,

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN

TEKNISK PM GEOTEKNIK 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN 1(10) ARCTIC PAPER MUNKEDALS AB GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN, MUNKEDAL STABILITETSUTREDNING FÖR SLÄNT MOT MUNKEDALSÄLVEN TEKNISK PM GEOTEKNIK Göteborg 2008-09-08 Fredrik Olsson FB ENGINEERING AB

Läs mer

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3

BILAGA 3. Stabilitet. Karakteristiska materialegenskaper. Uppdragsnr: (14) Bilaga 3 Uppdragsnr: 10153510 1 (14) Bilaga 3 BILAGA 3 Stabilitet I denna bilaga redovisas bl.a. geoteknisk klass, säkerhetsklass, partialkoefficienter och jordens karakteristiska- och dimensionerade materialegenskaper

Läs mer

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Diseröd 1:1, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska förhållanden 13-02-06 Beställare: Kungälvs kommun Beställarens

Läs mer

Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)

Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Beställare: Wallhamnbolagen AB

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Beställare: Kungsbacka kommun Miljö & Hälsoskydd 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Peter Reneby Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGEO AB Fjällbacka 176:124 Tanums kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Henrik Lundström Granskning: Uppdragsnr:

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl.

Hamburgsund 3:220 m.fl. Hamburgsund 3:220 m.fl. Projekterings PM Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark Göteborg AB Uppdragsnummer: 4017-1201 Uppdragsansvarig: Jimmy

Läs mer

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik

Grebbestad 9:1, 2:267, 2:1 mfl. Geoteknik Tel. -96 Grebbestad 9:1, :6, :1 mfl Tanums kommun Detaljplan - Planerade bostäder Geoteknik Utvärderingar, bedömningar och rekommendationer PM -6- Arb.nr U9 Uddevalla -6- Bohusgeo AB Per-Gunnar Larsson

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo)

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) BOHUSGO AB rstorp 2:1 m.fl. Lidköping Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/Geo) Lantmäteriet Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Granskning: Mats Falck Tobias Thorén Revision:

Läs mer

Barkarbystaden II, Järfälla kommun

Barkarbystaden II, Järfälla kommun Bilaga 2.4 Barkarbystaden II, Järfälla kommun Underlag för miljödomsansökan Beräknings PM Geoteknik Släntstabilitet Stockholm 17--19 Beställare: Järfälla kommun Beställarens projektnummer: - Structor Geoteknik

Läs mer

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking.

Kartåsen Lidens. Projekterings-PM/Geoteknik. Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Mats Falck. Handläggare: Bengt Leking. BOHUSGEO AB Kartåsen Lidens Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Mats Falck Handläggare: Bengt Leking Granskning: Uppdrag: 16105 Datum: 2016-09-05 Revision: Bohusgeo AB Bastiongatan 26

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK STADSBYGGNADSFÖRVATNINGEN, MÖNDAS STAD Detaljplan för bostäder m.m inom Syltlöken 1 Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 747 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun.

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun. Projektnummer: Dokumentbeteckning: 9531 Utlåtande-1 : : F Forslund 9-11-3 Revidering: 11-- Handläggare: Charlotte Andersson Granskare: Jonas Axelsson Tanums kommun Utlåtande kring stabilitetsförhållandet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Uppdragsnummer 1320002376

Läs mer

BILAGA 1 6640300 Kobbegården 6:4 A A och B B 0 Skjuvhållfasthet, korrigerad (kpa) 0 30 40 50 60 Grund 30 kpa K1 0,00 2 K2 #### K3 1,50 2 [vb] 4 3 [kv] 6 2 [CPT] Djup (m) 3 [CPT] 8 Vald fu V:\46\\6640300\3_Teknik\G\Proj\Tau_sammanställning.xls

Läs mer

Denna rapport redovisar översiktlig geoteknisk undersökning utförd vid Ulvstorp i Jönköping under juni 2013.

Denna rapport redovisar översiktlig geoteknisk undersökning utförd vid Ulvstorp i Jönköping under juni 2013. Sammanfattning Denna rapport redovisar översiktlig geoteknisk undersökning utförd vid Ulvstorp i Jönköping under juni 2013. repo001.docx 2012-03-2914 Sweco Östra Strandgatan 10 Box 145 SE 551 13 Jönköping,

Läs mer

Drakegatan 5 & 7, Gårda, Göteborgs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Drakegatan 5 & 7, Gårda, Göteborgs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Drakegatan 5 & 7, Gårda, Göteborgs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Drakegatan 5 & 7, Gårda, Göteborgs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Läs mer

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm

Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik MUNKEDALS KOMMUN Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm Göteborg 2012-02-10 Munkedals Kommun Geoteknisk utredning för Detaljplan, Hällevadsholm PM Geoteknik Datum 2012-02-10 Uppdragsnummer

Läs mer

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23,rev 2014-11-14 Detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna,Tungenäset PM

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

Mariesjö. Projekterings-PM/Geoteknik. Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg

Mariesjö. Projekterings-PM/Geoteknik. Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Mariesjö Skövde kommun Programområde och 2 detaljplaneområden Projekterings- Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Henrik Lundström Uppdragsnr. 18065 Datum

Läs mer

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå RAPPORT ÖSTRAND HELIOS SCA Geoteknisk undersökning, västra området, Timrå UPPDRAGSNUMMER 21180 BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK 16-07-01 SWECO CIVIL AB HÄRNÖSAND/SUNDSVALL

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Rev. 2014-03-07 Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Rev. 2014-03-07

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar

Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Titteridammsvägen detaljplan, Göteborgs stad Kompletterande stabilitetsberäkningar 2013-11-29 Beställare: Göteborgs

Läs mer

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen 6:9, Göteborg, detaljplan Beställare:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT SJUKHUSKVARTERET 18 OCH 19, LANDSKRONA, FASTIGHETSBOLAGET KRONAN 2 LANDSKRONA AB UPPRÄTTAD: 2017-06-30 Upprättad av Granskad av Godkänd av Elisabeth Lindvall Fredrik Griwell

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 20150515 Uppdragsnummer 599217 Älmhult Gångbro Alvesta Hässleholm, km 483+500 483+900 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik MUR/Geo Bygghandling Objektnummer: xxxxx Datum: 20150515 Rev datum: Handling

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN SANDTORP ETAPP 2 UPPDRAGSNUMMER 1181128 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2017-01-10 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING HANDLÄGGARE VIKTOR

Läs mer

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden 2014-04-11 Diseröd 1:1 m.fl. Detaljplan Kungälvs kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska

Läs mer

Heljeröd 1:15. Projekterings-PM/Geoteknik. Långsjö, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. Handläggare: Daniel Lindberg

Heljeröd 1:15. Projekterings-PM/Geoteknik. Långsjö, Tanums kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Bengt Leking. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Heljeröd : Långsjö, Tanums kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Bengt Leking Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. Datum -- Revision Bohusgeo

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

KLIMATANPASSNING SKREDFÖRUTSÄTTNINGAR I GÖTA ÄLVDAL. Sektion: 05015WKS Delområde: Vargön - Intagan Analysmetod: Kombinerad

KLIMATANPASSNING SKREDFÖRUTSÄTTNINGAR I GÖTA ÄLVDAL. Sektion: 05015WKS Delområde: Vargön - Intagan Analysmetod: Kombinerad Bilaga 1:39 7 7 6 6 4 4 3 3 2 2 1 1 - -1-1 Sektion: 1WKS Analysmetod: Kombinerad Date: 211-4-2 Directory: \\Anita\uppdrag\21\U121_SGI Göta Älv Etapp 6\1419\GÄU DELOMRÅDE 6\Delområde 1-1\Delområde 6-1486\Geoteknik\Arbetsmaterial\Beräkningar\Sektion

Läs mer

Alingsås kommun Bostäder vid Skårsvägen 117 mfl, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden

Alingsås kommun Bostäder vid Skårsvägen 117 mfl, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Alingsås kommun Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Alingsås kommun Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Alingsås kommun Plan- och byggkontoret 441 81 Alingsås Norconsult

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Kåhög 2:36 m.fl. detaljplan för förskola Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 2305 727 GÖTEBORG SWECO CIVIL AB GÖTEBORG GEOTEKNIK Sweco

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg

PM GEOTEKNIK. Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. PM Geoteknik. Sweco Civil AB. Geoteknik, Göteborg Geoteknik för detaljplan, förskola inom Balltorp 1:124. Mölndals Stad. Uppdragsnummer 2305 713 PM Geoteknik Göteborg 2015-04-24 Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) Varbergs Kommun Bua Förskola MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 216-7-12 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Bo 1551, SE-41 51 GÖTEBORG, Registered office: Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Hareslätt, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden

Hareslätt, detaljplan, Kungälv PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden PM beträffande geotekniska och ingenjörsgeologiska förhållanden Beställare: Kungälvs kommun Beställarens representant: Pauline Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76

Läs mer